Til forsiden af Allerød Kommunes hjemmesideBorger

Lokalplaner og byplanvedtægter

Find lokalplaner

Her på denne side kan du se en oversigt over de lokalplaner, byplanvedtægter og lokalplanforslag, som byrådet har vedtaget.

Lokalplanerne i Allerød Kommune er opdelt i tre områder;

  1. Blovstrød, lokalplan nr. 101 – 128 og 1-107A – 1-130
  2. Lillerød, lokalplan nr. 201 – 297 og 2-214 – 2-310
  3. Lynge-Uggeløse, lokalplan nr. 301 – 387 og 3-349A – 3-389

Det er gratis at downloade lokalplaner fra nettet, og du må gerne kopiere dem. Lokalplanforslag er gratis og fås på rådhuset og biblioteket.

Hvilken lokalplan gælder for dit område?

Hvis du er i tvivl om hvilken lokalplan der gælder for en ejendom kan du finde det i vores digitale kort. Klik på linket til højre og vælg "hvad gælder for mig"

 

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan (indtil 1977 en byplanvedtægt) er en juridisk bindende, detaljeret plan for et bestemt geografisk område i kommunen.

Før du går i gang med for eksempel en ombygning, et større byggeri eller anlægsarbejde, bør du studere lokalplanen for området.

Lokalplanerne omfatter typisk et geografisk afgrænset område, f.eks. et villakvarter. Men der findes også lokalplaner for en enkelt ejendom.

Lokalplanerne indeholder bl.a. bestemmelser om bygningers placering, størrelse, udformning, materialevalg, friarealers udformning mm.

Du kan læse mere uddybende om lokalplaner på Naturstyrelsens hjemmeside. Klik på linket til højre.

Klagevejledning

Du kan klage, hvis du ikke er tilfreds med den måde, en lokalplan er vedtaget på, eller hvis du mener, at indholdet i en lokalplan eller en afgørelse, der er truffet med henvisning til en lokalplan, ikke er i overensstemmelse med planloven.

Ifølge planloven kan du kun klage over retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen eller udformningen af lokalplanen eller afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må vedtage lokalplaner eller træffe afgørelser efter.

Du kan derfor ikke klage over indholdet af lokalplaner eller afgørelser, hvor der er foretaget et valg mellem flere lovlige løsninger.

Klagen sendes til Allerød Kommune

Du skal klage inden 4 uger. Fristen regnes fra den dag, lokalplanen er offentlig bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og sendes til Allerød Kommune. Allerød Kommune videresender herefter klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Som betingelse for, at Natur- og Miljøklagenævnet vil behandle din klage, skal du indbetale et gebyr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Vejledning om gebyrordningen og klageregler findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Se link til højre

Hvis du ønsker din sag prøvet ved domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt eller offentliggjort.

Flere informationer

 
Forvaltningen
Plan og Byg
Bjarkesvej  2
3450 Allerød

Tlf. 48 10 01 00
Fax 48 14 02 08
Email kommunen@alleroed.dk
Hjemmeside http://www.alleroed.dk
 
ManTirOnsTorFreLørSøn
10-1410-14lukket10-18lukketlukketlukket


 

Sidst opdateret: 19. marts 2013