UDVALG

Allerød Byråd 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Borgerportalen

STARTTIDSPUNKT

24-05-2018 18:30:00

SLUTTIDSPUNKT

24-05-2018 20:15:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Indstilling af medlem og suppleant til skatteankenævn
4. Forventet regnskab pr. 31. marts 2018
5. Anlægsstyring
6. Spilleregler for byrådsarbejdet 2018-21
7. Borgerdrevne forslag til byrådet
8. Godkendelse af vedtægt og allonge IT- Forsyningen
9. Genudbud af Genoptræningen og varmtvandsbassin - ansøgning om anlægsbevilling
10. Godkendelse af borgmesterbeslutning vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU)
11. Dryland i Blovstrød
12. Tennishal
13. Forslag til lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen - genoptagelse
14. Sag fra byrådsmedlem Martin H Wolfbrandt
15. Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum
16. Effektiviseringskatalog forår 20181. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype
-

Tema
-

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-05-2018
Et enigt byråd optager dagsordenspunktet” Effektiviseringskatalog forår 2018” som nyt pkt. 16.
 
Et enigt byråd optager bilaget ”referat fra brugermøde den 17. april 2018” som bilag til punkt 11 om dryland i Blovstrød.
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
-

Tema
-

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-05-2018
Ingen.
3. Indstilling af medlem og suppleant til skatteankenævn

Indstilling af medlem og suppleant til skatteankenævn

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådet skal i henhold til skatteforvaltningslovens § 8 - 10 indstille medlem samt suppleant til skatte- og vurderingsankenævnene.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet skal indstille 1 kandidater som medlem til kommunens plads i skatteankenævn og 1 suppleant. Skatteankenævnet behandler klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.
 
Funktionsperioden begynder den 1. juli 2018, og udløber den 30. juni 2022. Byrådet skal indstille 1 kandidat til kommunens plads i nævnet og 1 kandidat som personlig suppleant. Fordelingen af antal pladser fremgår af kredsinddelingsbekendtgørelse nr. 1227 af 24. oktober 2013 om landets inddeling i vurderingsankenævnskredse. Af denne fremgår, at Allerød Kommune har fået tildelt 1 plads til Skatteankenævn Fredensborg.
 
Der er igangsat en evaluering af klagestrukturen, og Skatteministeren har tilkendegivet, at ministeren inden sommerferien 2018 vil fremlægge Retssikkerhedspakke IV – lettere vej igennem klagesystemet og indlede drøftelser med Folketingets partier om indretningen af klagestrukturen fra 1. januar 2019. Der vil således senere kunne ske ændringer, der får betydning for indstillingerne.
 
Krav til ankenævnsmedlemmer
Ankenævnsmedlemmer og -suppleanter skal opfylde visse krav for at kunne udnævnes, ligesom det under særlige omstændigheder kan undlades at udnævne en indstillet person.
De indstillede personer skal således alle:
 
 
 
 
 
Særligt for indstilling af personer til skatteankenævn har skatteministeren tilskyndet til:
 
 
Sammensætningen af ankenævnene bør i øvrigt så vidt muligt afspejle samfundet.
 
Ved indstillingen må kommunalbestyrelserne derfor gerne have fokus på navnlig køns- og aldersfordelingen i ankenævnene, da denne fordeling erfaringsmæssigt ikke har været ligelig. Kommunalbestyrelserne opfordres således til også at indstille yngre personer og kvinder med henblik på at sikre en mere ligelig repræsentation i ankenævnene.
I det medsendte ”Nærmere om betingelser, forhold og hensyn ved indstilling af
personer til medlemskab af ankenævn” er ovennævnte uddybet.
 
Ved indstillingen finder § 25 i lov om kommunernes styrelse tilsvarende anvendelse
(den d"Hondtske metode).
 
De personer, som indstilles, har pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse,
En ansat i told- og skatteforvaltningen kan ikke være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn. Ingen kan samtidig være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn, Skatterådet eller landsskatteretten, jf. lovens § 15.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, byrådet indstiller 1 medlem samt 1 suppleant til skatteankenævnet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-05-2018
Byrådet indstiller Erik Lund som medlem af skatteankenævnet og Martin H. Wolffbrandt som suppleant.
4. Forventet regnskab pr. 31. marts 2018

Forventet regnskab pr. 31. marts 2018

Punkttype
Beslutning

Tema
Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 31. marts 2018. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 11,9 mio. kr. i netto merudgifter, der primært udgør merudgifter under finansforskydninger, som finansieres af kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse
Sammenfatning
Overordnet set følger det forventede regnskab budgettet. De afvigelser der ses på nuværende tidspunkt, forventes at knytte sig til sædvanlige tidsforskydninger i form af overførsler på drift og anlæg mellem årene.
 
Usikkerhederne i de skøn der ligger i det forventede regnskab er meget store, da det fortsat er tidligt på året. På serviceudgifterne, der er indeholdt i den ordinære drift, udgør usikkerheden +/- 20-30 mio. kr. af et nettobudget på 1.104 mio. kr. Det aktuelle udgiftspres på serviceudgifterne, uden hensyntagen til usikkerhederne, er med det forventede regnskab skønnet til ca. 7 mio. kr.
 
Samlet viser det forventede regnskab 2018 et træk på kommunens likviditet på 43,4 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret træk på 24,6 mio. kr.
 
Forventet regnskab pr. 31. marts 2018 i hovedtal
 
 
Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes primært overførsler fra 2017 til 2018, som besluttet af byrådet i april. Forventet regnskab indeholder i modsætning til det korrigerede budget også et skøn for overførslerne til 2019. Som det fremgår af tabellen ovenfor, kan afvigelsen mellem oprindeligt budget og forventet regnskab primært henføres til ændringer i finansforskydninger og lån mv.
 
De enkelte delområder i tabellen gennemgås kort nedenfor og er uddybet i det vedlagte bilag. Der redegøres for de tillægsbevillinger der søges om til sidst.
 
Resultat af ordinær drift
Det forventede regnskab viser et overskud på den ordinære drift på 51,7 mio. kr. Der ses en forbedring af den ordinære drift på i alt 15,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overordnet kan resultatet af den ordinære drift tilskrives sædvanlige tidsforskydninger, hvor mindreudgifter i 2018 forventes overført til 2019, jf. kommunens økonomistyringsprincipper. Overførslerne fra budget 2017 til budget 2018 udgjorde i alt 23,4 mio. kr. Det aktuelle skøn for overførsler fra   2018 til 2019 er 19,4 mio. kr., eller indenfor et interval på 15-25 mio. kr., når usikkerhederne tages med i betragtning.
 
Ud over dette kan tre forhold fremhæves:
 
For det første er der indarbejdet en ekstraordinær indtægt under renter på 13,5 mio. kr. vedr. en udlodning fra HMN I/S, hvilket er den primære årsag til at resultat af ordinær drift er bedre end oprindeligt budgetteret. Som modpost til udlodningen er foretaget en deponering på 10,8 mio. kr., som er placeret under finansforskydninger. Deponeringen frigives over 10 år.
 
For det andet er der i lighed med tidligere år på samme tidspunkt, et udgiftspres på serviceudgifterne. Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af den skattefinansierede drift og skønnet på dette tidspunkt er derfor forbundet med meget stor usikkerhed. Serviceudgifterne skønnes aktuelt at udgøre 1.111 mio. kr. Dermed ligger det forventede regnskab en smule over kommunens serviceramme på 1.104 mio. kr. med ca. 7 mio. kr. Usikkerheden indebærer, at dette skøn kan blive både højere og lavere, med et almindeligt udfaldsrum på +/- 20-30 mio. kr. Forvaltningen har dels beregnet et skøn for forventet regnskab ved almindelig gennemgang af områdernes budgetter og dels ved at analysere forbrugsprocenterne samlet for serviceudgifterne. Afdelingerne har i budgetopfølgningen indmeldt flere områder med risiko for merudgifter, primært som følge af flere udgiftstunge flygtningebørn, forsinkelse af specialanalysen, stigning i antal børn i døgnforanstaltninger samt merudgifter som følge af flere plejekrævende hjemmeboende ældre. Analysen af forbrugsprocenterne understøtter, at serviceudgifterne er et område der skal følges nøje i de kommende budgetopfølgninger, men peger også på, at de indmeldte områder med risiko for merudgifter helt eller delvist vil kunne udjævnes af mindreudgifter på andre områder. Forvaltningen vurderer ikke at der for nuværende er behov for at foretage nogen justeringer. For det første fordi det fortsat er et tidligt skøn på året med dertil hørende stor usikkerhed. For det andet fordi det især er usikkert hvor store overførsler der bliver fra 2018 til 2019. For det tredje fordi den skønnede afvigelse samlet set er relativt lille og dermed håndterbar, fx ved på et senere tidspunkt at udskyde nogle udvalgte aktiviteter eller indkøb til 2019. Såfremt udgiftspresset fortsat er til stede med budgetopfølgningen i juni/august 2018, vil Forvaltningen fremlægge forslag til korrigerende handlinger for Økonomiudvalget og Byrådet. Forvaltningen har påbegyndt forberedelsen af disse handlemuligheder.
 
For det tredje skal nævnes, at det med Byrådets effektiviseringsstrategi er lykkedes at levere den samme service til borgerne for færre penge. Det er i budgettet forudsat, at der sker effektiviseringer på 3,6 mio. kr. i 2018. Forårets arbejde med effektiviseringer har resulteret i et effektiviseringskatalog for 2018-22, som forelægges til beslutning i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i maj måned. Kataloget indeholder effektiviseringsforslag for 3,8 mio. kr. i 2018. Nettogevinsten udover det budgetterede udgør således 0,2 mio. kr. i 2018, som indgår i dette forventede regnskab. Der er derimod ikke indarbejdet et skøn for hvor mange effektiviseringer der yderligere opnås frem til behandlingen af disse i december 2018.
 
Anlæg
Anlægsudgifter forventes at udgøre netto 60,2 mio. kr. i 2018. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år og derfor vil der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2019-21, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførelser af igangværende anlægsprojekter for 58,0 mio. kr. til 2019.  Samlet udviser anlægsudgifterne et mindreforbrug på 58,6 mio. kr.
 
Mindreforbruget skal ses i lyset af, at Forvaltningen i sagen vedr. anlægsstyring på Økonomiudvalgsmødet den 17. april foreslog en ny periodisering af de budgetterede anlægsudgifter, således at 45,1 mio. kr. af de overførte anlægsmidler fra 2017 overføres til 2019-21 som følge af tidsplanerne for anlægsprojekterne. Da sagen blev udsat, er samtlige overførselsbeløb på 60,8 mio. kr. overført til 2018, hvilket medvirker til mindreforbruget i 2018.
 
Der anmodes endvidere rent teknisk og godkendelse til at slå tre anlægsbevillinger vedr. flygtningeboliger på Sportsvej sammen. Bevillingerne dækker samme formål og administrativt har det vist sig uhensigtsmæssigt ikke at se det som en samlet anlægssag. Dette indebærer ingen beløbsmæssige ændringer.
 
Brugerfinansieret område
Det brugerfinansierede område udgør et overskud på netto 0,3 mio. kr. i 2018. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække hviler i sig selv.
 
Finansforskydninger og lån mv.
Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt deponering af likvide aktiver. I forhold til budgettet forventes en mindreudgift på 4,2 mio. kr., hvilket skyldes flere forhold. Der er ekstraordinære merudgifter til finansforskydninger på 17,5 mio. kr., da flere regninger vedr. regnskab 2017 først er betalt i januar 2018. I modsat retning forventes en mindreudgift på 20,8 mio. kr. på indskud vedr. Teglværkskvarteret, som forventes overført til 2019.
 
Ansøgninger om tillægsbevillinger
Der ansøges med dette forventede regnskab om tillægsbevillinger på i alt 11,9 mio. kr. i netto merudgifter. Tillægsbevillingerne indebærer at det korrigerede budget ændres, men de har ikke betydning for det forventede regnskab. Ansøgningerne vedrører tekniske konsekvensrettelser som følge af regnskab 2017, samt enkelte faktuelle eller udefrakommende af ændringer. Ansøgningerne fordeler sig som følger:
• Skatter: 0,5 mio. kr. i mindreudgift til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer.
• Tilskud og udligning: 2,2 mio. kr. i mindreudgift til midt- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.
• Renter: 1,5 kr. i mindreudgifter vedr. renter.
• Anlæg: 0,55 mio. kr. i merindtægt fra salg af parceller ved Lyngsvinget.
• Øvrige finansforskydninger: 15,0 mio. kr. i merudgifter, primært som følge af merudgifter til finansforskydninger i 2018 relateret til udgifter vedrørende regnskab 2017.
• Lånoptagelse: 2,2 mio. kr. i mindreindtægt fra lånoptagelse som følge af mindreudgifter til udlån til betaling af ejendomsskatter.
 
Det forventede regnskab pr. 31. marts 2018 er vedlagt som bilag og har på nogle punkter en anden form end tidligere. Det forventede regnskab har sædvanligvis især haft fokus på afdelingernes indmeldte afvigelser, mens der i dette forventede regnskab i overvejende grad fokuseres på usikkerhederne under særligt serviceudgifter. Blandt andet gennem en analyse af forbrugsprocenterne. Denne metode er valgt, da opfølgningen baserer sig på kun 3 måneder af året, og derfor knytter sig væsentlige usikkerheder til tallene.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår:
• at forventet regnskab 2018 godkendes
• at der gives en tillægsbevilling på 11,9 mio. kr. i netto merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.
• at de tre bevillinger vedr. flygtningeboliger på Sportsvej slås sammen, idet de kan ses som en samlet anlægssag.  

Økonomi og finansiering
I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger på 11,9 mio. kr. i netto merudgifter, som fordeler sig som følger:
 
Skatter
-524.323
Tilskud og udligning
-2.150.000
Renter
-1.450.095
Anlæg
-550.000
Øvrige finansforskydninger
14.958.000
Afdrag
-536.333
Lånoptagelse
2.200.000
I alt
11.947.249
 

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018
Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-05-2018
Et enigt byråd godkender indstillingen fra Økonomiudvalget.


caseno_18-3588_dok_no_34721-18_v1_notat vedr. forventet regnskab pr. 31. marts 2018.pdf

Bilag

Notat vedr. forventet regnskab pr. 31. marts 2018


5. Anlægsstyring

Anlægsstyring

Punkttype
Beslutning

Tema
Økonomiudvalget orienteres i denne sag om status på anlægssager.
Derudover skal Økonomiudvalget foretage indstilling til Byrådet omkring overførelse af anlæg budget fra til 2018 til overslagsårene som anbefalet.
 
Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 15. maj 2018
 
Økonomiudvalget besluttede den 17. april 2018, at sagen skulle genoptages på det kommende møde i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse
Økonomiudvalget behandlede på deres møde den 13. juni 2017 oplæg til tværgående anlægsstyring for alle anlægsprojekter i kommunen.
 
Med afsæt i kommunens Ejendomsstrategi er der udarbejdet vedlagte oversigt over budgettets anlægsprojekter. Der er for hvert anlæg angivet en økonomisk status, samt periodisering af de resterende udgifter. De anlæg, der omhandler sammenhængende projekter, er i bilaget lagt sammen for at forenkle sagsstyringen.
 
For de anlæg, hvor det vurderes, at de faktiske omkostninger vil falde senere end angivet i budgettet, er det indstillet, at der sker budgetomplacering til det budgetår, hvor omkostningen forventes afholdt. Dette sker for at optimere kommunens økonomistyring og fremadrettet minimere den årlige overførsel af anlægsbudgetterne.
 
Der er for hvert projekt angivet hvilken fase, projektet befinder sig i. Faserne er nærmere beskrevet i Ejendomsstrategi 2017-20 samt vedlagt som bilag. Der er naturligvis en større usikkerhed knyttet til projekter i de første faser – jf. Ejendomsstrategien.
 
Der er i sag på Økonomiudvalgets dagsorden om overførelse af uforbrugte anlægsmidler søgt om overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018. Der er i nedenstående taget udgangspunkt i at de indstillede overførsler er godkendt, og det er således udgiftsfordelingen ud fra det samlede budget, der periodiseres.
 
De tre nedenstående projekter udgør langt størstedelen af overførslen (i alt ca. 44 mio. kr.):
 
 
 
 
Herudover er der en række mindre projekter, der tidsmæssigt ikke er budgetteret til det rigtige år. Der er især tale om, at selvom et byggeri afleveres efter tidsplanen i et givent år (2018), kan en del af beløbet, der skal afregnes godt falde i det kommende år (2019) fordi regningsudstedelsen og betalingsfristerne erfaringsmæssigt kan falde i det kommende år.
 
Der overføres samlet 45,1 mio. kr. i bevillinger fra 2018 til overslagsårene fordelt som vist nedenfor:
 
2019:               35,6 mio. kr.
2020:                 8,5 mio. kr.
2021:                 1,0 mio. kr.
 
Overførslerne er beskrevet i bilag.
 
Samtidig søges fire anlægsbevillinger vedrørende demensplejecenteret slået sammen, idet de hensigtsmæssigt kan administreres som en bevilling.
 
Supplerende sagsfremstilling i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 15. maj 2018
 
Der er foretaget en risikovurdering af, hvorvidt de afsatte budgetbeløb er realistiske.
 
Forvaltningen har vurderet budgetsikkerheden i forhold til ejendomsstrategiens faser.
 
Da byggemarkedet er ophedet, er usikkerheden i udbudsfasen større end normalt.
 
I forhold til det oprindelige budget er der et øget behov for finansiering i forbindelse med ny teatersal til Mungo Park. Dette er tidligere behandlet af byrådet.
 
Projektet med afvikling af flygtningeboliger vurderes som usikre, da erfaringerne med aflevering af flygtningepavillonerne har vist sig mere omkostningsfuld end forudsat.
 
Øvrige projekter vurderes at ligge inden for den almindelige usikkerhed.
En del anlæg har dog puljelignende karakter uden konkret præcisering af den konkrete udmøntning.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår:
 
  1. Økonomiudvalget tager orienteringen om status for anlægssagerne tages til efterretning,
 
  1. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der sker overførsel af budget til overslagsårene som anbefalet og
 
  1. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at de fire anlægsprojekter vedrørende demensplejecenter slås sammen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018
Sagen genoptages på det kommende møde i Økonomiudvalget.
 
Økonomiudvalget ønsker her en samlet oversigt over anlæg, med oplysninger om
1.         Hvornår de er vedtaget
2.         Hvornår de forventes indviet
3.         Hvor stort et beløb der er frigivet
4.         Hvor stort en del af anlægsbudget der er forbrugt ved udgangen af 2017
5.         Hvor stort et budget der er afsat i hvert af de kommende år (2018-2021)
 
Økonomiudvalget ønsker endvidere, at der for alle anlægsprojekter sker en vurdering af om den budgetterede anlægsudgift fortsat er realistisk.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018
Økonomiudvalget tog orientering om status for anlægssagerne til efterretning.  Økonomiudvalget orienteres fremadrettet hvert kvartal om anlægsstatus og likviditetsprognosen tilrettes løbende ud fra hvornår udgifterne falder.
 
Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at de fire anlægsprojekter vedrørende demensplejecenter slås sammen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-05-2018
Et enigt byråd godkender indstillingen fra Økonomiudvalget.


caseno_14-9794_dok_no_26218-18_v1_anlægsfaserejendomstr.pdf.pdf
caseno_14-9794_dok_no_27619-18_v1_anlægsoversigt 2018 med overførselsbeløb.pdf
caseno_14-9794_dok_no_34602-18_v1_oversigt med anlægsoplysninger til øu 15 maj.pdf.pdf

Bilag

Anlægsfaserejendomstr.
Anlægsoversigt 2018 med overførselsbeløb
Oversigt med anlægsoplysninger til ØU 15 maj.pdf


6. Spilleregler for byrådsarbejdet 2018-21

Spilleregler for byrådsarbejdet 2018-21

Punkttype
Beslutning

Tema
I den foregående byrådsperiode opstillede byrådet et sæt ”spilleregler for byrådsarbejdet”. Spillereglerne blev senest revideret på byrådets møde i februar 2014.
 
Fagudvalgene anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af spillereglerne for byrådsarbejdet.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Spillereglerne for byrådsarbejdet fokuserer på leveregler for det gode samarbejde i byrådet, arbejdsform og retningslinjer for det daglige arbejde som politiker, samt kompetence- og arbejdsfordeling mellem byrådet, udvalgene og forvaltningen.
 
Vedlagte udkast til spilleregler er ajourført som opfølgning på byrådets aftalte proces for revidering af spillereglerne i første kvartal 2018.
 
I den vedlagte seneste ajourføring er der indsat afsnit vedrørende:
- At byrådets medlemmer så tidligt som muligt informerer udvalget herom, såfremt der mellem behandling af en sag i udvalg og byråd modtages nye oplysninger.
- At mulighederne for faktatjek og politisk koordinering tydeliggøres, når byrådets medlemmer modtager henvendelser der er juridisk baseret.
- At byrådets spilleregler præciseres ud fra KL´s vejledninger ved eventuel chikane/trusler udefra.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at vedlagte udkast til spilleregler for byrådsarbejdet godkendes i byrådet.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2018
Udvalget anbefaler spillereglerne godkendt i byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2018
Indstilles godkendt

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 07-05-2018
Udvalget indstiller udkastet godkendt i byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018
Økonomiudvalget indstiller spillereglerne godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-05-2018
Et enigt byråd godkender indstillingen fra Økonomiudvalget.


caseno_18-3472_dok_no_30127-18_v2_byrådets spilleregler.pdf

Bilag

Byrådets spilleregler


7. Borgerdrevne forslag til byrådet

Borgerdrevne forslag til byrådet

Punkttype
Beslutning

Tema
Borgmester Karsten Längerich har anmodet Forvaltningen om at udarbejde en beslutningssag omkring borgerdrevne forslag til byrådet.
 
I denne sag beskrives de praktiske og juridiske forhold, som byrådet skal tage i betragtning, samt to modeller for hvordan det vil kunne etableres.

Kompetence
Byrådet kan træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
Der er ikke lovhjemmel til at give borgerne mulighed for at fremsætte forslag direkte til drøftelse i byrådet. Et borgerdrevet forslag skal derfor formelt stilles af et byrådsmedlem, som efter styrelseslovens § 11 har en initiativret. Borgmesteren er ansvarlige for den politiske dagsorden til byrådets møder, det vil være en hensigtsmæssig administrativ praksis, at det er borgmesteren, der på vegne af borgerne fremsætter forslag. Der vil herved være en ensartet praksis for, hvordan processen for borgerdrevne forslag håndteres.
 
Byrådet har herefter mulighed for at drøfte et borgerdrevet forslag med henblik på stillingtagen til den videre proces, som for eksempel kan være en videresendelse af sagen til det fagudvalg, der har kompetencen på det pågældende område.
 
Kun forslag der vedrører kommunernes anliggender kan drøftes, jf. styrelseslovens § 2 og § 11. Kommunalbestyrelsen kan desuden afvise forslag, hvor der én gang er truffet beslutning, medmindre der foreligger nye oplysninger, jf. normalforretningsordenen § 3. Dette vil altid bero på en konkret vurdering.
Forslag med injurierende indhold og forslag med personfølsomme oplysninger, vil blive afvist, jf. bl.a. straffelovens § 267 og Persondataloven.
Videresendes sagen til et fagudvalg, er der mulighed for at lade sagen blive yderligere oplyst af Forvaltningen, fx når en sag kan have økonomiske effekter.
Forskellige modeller
Der skal tages stilling til, hvilket antal af underskrifter/tilkendegivelser det kræver at få et forslag forelagt i byrådet.
Underskrifter kan endvidere indsamles både i fysisk og digital form. Hvad angår digitale løsninger skal der tages stilling til, hvorvidt man vil vægte sikkerhed eller brugervenlighed højest. En sikker løsning indebærer brug af NemID, hvor der er en høj sikkerhed for, at en borger der tilkendegiver sin stemme til et lokalt borgerdrevet forslag, fx rent faktisk er borger i Allerød. Forvaltningen har været i dialog med producenten af kommunens hjemmeside, som pt. har flere kommuner der har vist interesse for at få udviklet en løsning til håndtering af borgerdrevene forslag.
Hvorvidt der vælges en fysisk eller digital løsning afhænger også af antallet af underskrifter/tilkendegivelser, der skal stå bag et forslag.
Der er en række andre kommuner der har indført borgerdrevne forslag til byrådet. Alle de kommuner, hvor Forvaltningen har oplysninger om ordningen, er der etableret en digital løsning, der understøtter processen, dels således at ordningen kan afleveres via løsningen på hjemmesiden, og dels således, at andre borgere kan medunderskrive forslaget via ordningen.
Der er også stor variation i antallet af underskrifter/tilkendegivelser det kræver at få et forslag drøftet i byrådet. Ringsted Kommune kræver således 300 borgere bag et forslag, hvorimod Rødovre Kommune kræver 1.305 bag forslagene.
Forslag 1: Alm. Underskriftsindsamling
Der etableres en forsøgsordning, hvor borgere bosiddende i Allerød Kommune, kan anmode byrådet om at drøfte et forslag. Det kræves at 40 borgere bosiddende i Allerød Kommune står bag forslaget. Forslaget afleveres ved at sende det elektronisk til kommunen på en mail. Ordningen evalueres efter 1 år.
Forslag 2: Hjemmesideløsning
Der etableres en forsøgsordning hvor borgere bosiddende i Allerød Kommune, kan anmode byrådet om at drøfte et forslag. Det kræver at 350 borgere bosiddende i Allerød Kommune står bag forslaget. Der etableres digital understøttelse af ordningen. Ordningen evalueres efter 2 år. Udgiften til hjemmesideløsningen udgør 50-90.000 kr.
Forslag 3: Ideen henlægges
Der indføres ikke borgerdrevene forslag i Allerød Kommune.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at byrådet tager stilling til hvorvidt man ønsker forslag 1, 2 eller 3.

Økonomi og finansiering
Ved forslag 2 vil løsningen ifølge oplysningen fra kommunens hjemmeside-leverandør forventes at koste mellem 50.000 og 90.000 kr. at udvikle. Prisen afhænger af om der er andre kommuner der vil være med til løsningen. Lige nu er der ikke udviklet en løsning af Allerød Kommunes hjemmeside-leverandør. Udgiften kan afholdes indenfor det nuværende budget til digitalisering.  

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018
Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-05-2018
Et enigt byråd godkender indstillingen fra Økonomiudvalget.
8. Godkendelse af vedtægt og allonge IT- Forsyningen

Godkendelse af vedtægt og allonge IT- Forsyningen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede den 21. december 2017 at søge om optagelse i IT- Forsyningen, som er et fælleskommunalt § 60-selskab (i/s) med Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, som interessenter.
 
De tre ejerkommunerne har på deres respektive kommunalbestyrelsesmøder i januar godkendt, at Allerød Kommune indtræder i §-60 fællesskabet.
 
Udvalget anmodes om at indstille vedtægter for IT-forsyningen (bilag 1) og tilhørende udkast til allonge om Allerød Kommunens indtræden i IT-forsyningen (bilag 2) godkendt i byrådet.

Sagsbeskrivelse
Indtræden af nye interessenter skal dels godkendes af interessenterne og dels ske ved en ændring af vedtægterne jf. Vedtægt for I/T Forsyningen afsnit 18.   En vedtægtsændring (allonge) skal på samme måde godkendes af interessenterne og af Ankestyrelsen - det kommunale tilsyn, jf. Vedtægt IT forsyningen I/S afsnit 23 og den kommunale styrelseslov § 60.
 
På den baggrund er der udarbejdet en allonge til de gældende vedtægter med henblik på, at Allerød Kommune overdrager kompetence i form af kommunens It-platform, -drift og –støtte til IT Forsyningen. Vedtægter og allonge fastsætter rammerne for §-60 fællesskabet og parternes gensidige forpligtelser, herunder den kompetence, som kommunerne overfører til IT forsyningen (interessentskabet), samt de rettigheder og pligter, aktiver og passiver, som IT forsyningen overtager, og som kommunerne herefter alle er ejer af.  
 
Allerød Kommune udarbejder en stadeopgørelse samt en oversigt over de aktiver som overdrages til IT Forsyningen ved allongens ikrafttræden.   
 
Allongen medfører fremover bl.a. følgende ændringer:
 
 
Ankestyrelsen – det kommunale tilsyn, skal godkende aftaler om kommunale samarbejder mellem kommuner, som medfører indskrænkninger i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter styrelsesloven, jf. den kommunale styrelseslov § 60.
Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af udkast til allongen af 23. marts 2018 er vedlagt (bilag 3).
 
Når samtlige kommunalbestyrelser har godkendt allongen vil Ankestyrelsen godkende allongen endeligt, som herefter træder i kraft den 1. september 2018. 

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at byrådet godkender vedtægter for IT-forsyningen og tilhørende allonge om Allerød Kommunens indtræden i IT-forsyningen.

Afledte konsekvenser
-

Dialog/høring
Allongen har været forelagt IT-forsyningens bestyrelse.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018
Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.
 
Nickolaj Bührmann undlod at stemme.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-05-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.
 
For stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Esben Buchwald, Lisbeth Skov, Lone Hansen, Jørgen Johansen, Axel Nielsen, Erik Lund, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher,  Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Jesper Holdflod Pallesen, Kasper Ljung Pedersen, Theodore Gbouable, Erling Petersen, Merete Them Kjølholm og Viggo Janum
 
Imod stemte Rasmus Keis Neerbek.
 
Nikolaj Bührmann og Anders Damm Frydenberg undlod at stemme.


caseno_18-1363_dok_no_25378-18_v1_bilag 2 vedtægt it forsyningen is af 1. juli .pdf.pdf
caseno_18-1363_dok_no_25375-18_v1_bilag 3 forhåndsgodkendelse fra ankestyrelsen.pdf.pdf
caseno_18-1363_dok_no_37246-18_v2_bilag 1 by - it-forsyningen - allongeudkast 15. marts_2018.docx.pdf

Bilag

Bilag 1 Vedtægt IT Forsyningen IS af 1. juli .pdf
Bilag 3 Forhåndsgodkendelse fra Ankestyrelsen.pdf
Bilag 2 BY - IT-Forsyningen - Allongeudkast 15. marts_2018.docx


9. Genudbud af Genoptræningen og varmtvandsbassin - ansøgning om anlægsbevilling

Genudbud af Genoptræningen og varmtvandsbassin - ansøgning om anlægsbevilling

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget forelægges forslag til genudbud af Genoptræning og varmtvandsbassin med nogle få tilpasninger og udvalget anmodes samtidig om at indstille til Økonomiudvalg og byråd at der gives en anlægsbevilling på 18,709 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Genoptræning og varmtvandsbassin.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet har besluttet, at Allerød Kommunes genoptræning samles på Plejecenter Engholm, og at der samme sted etableres et varmtvandsbassin på ca. 40 m2. Da der ved første udbud ikke kom tilbud inden for budgetrammen, blev det besluttet, at der skulle ske en detailprojektering og genudbud af arbejdet.
 
I forbindelse med detailprojekteringen er der i samarbejde med Genoptræningen indarbejdet en række tilpasninger, der dels billiggør projektet, dels understøtter en hensigtsmæssig udnyttelse. Selve udbuddet kommer kun til at omfatte tilbygningen og ombygningen af Gul Gang, mens tilpasningerne i den eksisterende genoptræning sker efterfølgende ved særskilte aftaler.
 
Det vurderes samlet set, at give den laveste prissætning.
 
Af større ændringer kan nævnes, at bassinudformningen er blevet rektangulær for at øge anvendeligheden og for at minimere anlægsomkostningerne.
 
Plantegning for projektet er vedlagt.
 
Det forventes, at der sker udbud af opgaven i juni måned. Byggeperioden forventes at strække sig fra august 2018 til sommeren 2019, såfremt tilbuddene er inden for budgetrammen.  Genoptræningen og varmtvandsbassinet forventes taget i brug fra efteråret 2019.
 
Der er indarbejdet udgift til bygningsdrift på 0,5 mio. kr. i det vedtagne budget 2018-21, så der er bevillingsmæssig dækning, såfremt driftsudgifterne ikke fuldt ud opvejes af lejeindtægter.

Administrationens forslag
Forslag 1:
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet:
- at genoptræning og varmtvandsbassin udbydes med de nævnte ændringer, og
 
- at der gives en anlægsbevilling på 18,709 mio. kr. til genudbud af genoptræning og varmtvandsbassin. Anlægsbevillingen er finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Genoptræning og varmtvandsbassin.

Økonomi og finansiering
Forslag 1. Samlet anlægsbudget udgør 22,2 mio.kr. til flytning og udbygning af genoptræning samt etablering af varmvandsbassin. Af dette rådighedsbeløb er der allerede frigivet 3,5 mio. kr., jf. byrådets beslutning den 21.12.2017 hvoraf der medio februar 2018 er afholdt udgifter for i alt ca. 1 mio. kr. De resterende 18,709 mio. kr. udgør anlægsbevillingen og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Genoptræning og Varmtvandsbassin.
 
Der er derudover indarbejdet udgift til bygningsdrift på 0,5 mio. kr. i det vedtagne budget 2018-21, så der er bevillingsmæssig dækning, såfremt driftsudgifterne ikke fuldt ud opvejes af lejeindtægter.

Dialog/høring
Seniorråd og Handicapråd

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2018
Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning med den ændring at spejlvandsbassin i gårdmiljøet udtages af projektet.
 
For stemte Olav B. Christensen og Jørgen Johansen.
 
Imod stemte Jesper Holdflod Pallesen, idet Socialdemokratiet ikke ønsker et varmvandsbassin men alene genoptræning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018
 
Der blev stillet forslag om at sagen tilbagesendes til Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget med henblik på en konkretisering for så vidt angår varmtvandsbassin vedr.:
· Hvilke driftsudgifter der forventes at være, herunder hvilken fordeling der kan være mellem forskellige brugergrupper?
· Hvilke driftsudgifter fx i form af ledsagerordninger, livredder, transport der vil være ift. hjemmeboende ældre, handicappede og plejehjemsbeboere?
· Hvilke andre kommuner der har kvalitetsstandarder der handler om varmtvandsbassin og afledte udgifter hertil?
 
Tilbagesendes til KIU med henblik på en konkretisering af:
· Hvilke omkostninger og indtægter der vil være, alt efter tildelingen af fx offentlig åbningstid?
· Hvilke ordninger og omkostningsmodeller der er i andre kommuner for varmtvandsbassiner?
 
Forvaltningen udarbejder en ny tidsplan for udbuddet til genoptræning og varmtvandsbassin, og udbuddet sættes i bero i mellemtiden.
 
For stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Miki Dam Larsen, Erling Petersen, Viggo Janum, Merete Them Kjølholm og Nikolaj Bührmann
 
Jørgen Johansen og Erik Lund stemte imod, idet de ønsker at fastholde Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalgets beslutning.
Jørgen Johansen og Erik Lund begærer sagen i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-05-2018
Borgmesteren satte følgende til afstemning:
 
Sagen tilbagesendes til Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget med henblik på en konkretisering for så vidt angår varmtvandsbassin vedr.:
· Hvilke driftsudgifter der forventes at være, herunder hvilken fordeling der kan være mellem forskellige brugergrupper?
· Hvilke driftsudgifter fx i form af ledsagerordninger, livredder, transport der vil være ift. hjemmeboende ældre, handicappede og plejehjemsbeboere?
· Hvilke andre kommuner der har kvalitetsstandarder der handler om varmtvandsbassin og afledte udgifter hertil?
Tilbagesendes til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på en konkretisering af:
· Hvilke omkostninger og indtægter der vil være, alt efter tildelingen af fx offentlig åbningstid?
· Hvilke ordninger og omkostningsmodeller der er i andre kommuner for varmtvandsbassiner?
Forvaltningen udarbejder en ny tidsplan for udbuddet til genoptræning og varmtvandsbassin, og udbuddet sættes i bero i mellemtiden.
 
For stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Esben Buchwald, Lisbeth Skov, Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Jesper Holdflod Pallesen, Kasper Ljung Pedersen, Theodore Gbouable, Erling Petersen, Merete Them Kjølholm, Nikolaj Bührmann, Anders Damm Frydenberg, Viggo Janum og Rasmus Keis Neerbek.
 
Imod stemte Jørgen Johansen, Axel Nielsen, Erik Lund, Martin H. Wolffbrandt og Lars Bacher.
 
Lone Hansen undlod at stemme.


caseno_17-7875_dok_no_29874-18_v1_engholm genoptræning og varmtvandsbassin.pdf.pdf
caseno_17-7875_dok_no_30292-18_v1_allerød genoptræning engholm revideret.pdf.pdf

Bilag

Engholm genoptræning og varmtvandsbassin.pdf
Allerød Genoptræning Engholm revideret.pdf


10. Godkendelse af borgmesterbeslutning vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Godkendelse af borgmesterbeslutning vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Punkttype
Beslutning

Tema
På møderne i februar 2018 blev Børne- og Skoleudvalget og Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget orienteret om reformen af den forberedende grunduddannelse.

I denne sag anmodes Byrådet om, at godkende borgmesteraftale om dækningsområder.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
Baggrund
Der er den 13. oktober 2017 indgået politisk aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU). Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Den nye FGU erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud. FGU’en vil bestå af tre spor:
 
· Almen grunduddannelse
· Produktionsgrunduddannelse
· Erhvervsgrunduddannelse
 
Aftalepartierne er enige om, at undervisningsministeren efter en lokal proces opretter de nye FGU-institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Man forventer ca. 30 institutioner på landsplan. Hver institution kan have ét eller flere udbudssteder (kaldet skoler). Forventningen er, at der vil være ca. 90 skoler på landsplan, hvoraf de 30 udgør hovedsædet for en institution. Aftalepartierne har besluttet, at placeringen af skoler skal tage udgangspunkt i de nuværende placeringer af produktionsskoler og VUC-centre.
 
Finansiering
Økonomien er således, at hver skole får et grundtilskud på 1,7 mio. kr. (institutionen får ca. 4 mio. kr.). Hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr. Af disse medfinansierer kommunerne 65%. For en kommune koster en elev, der udsluses således ca. 61.000 kr. Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate for de 18+ årige og som er 1.516 kr. for de under 18-årige.
 
Da der således er betragtelig kommunal økonomi forbundet med opgaven, som skal løses af en selvejende statslig institution, har kommunerne et stort incitament til at ønske så stor indflydelse som muligt med henblik på at opnå så stor effekt som muligt af tilbuddet.
 
Lokal proces
Den lokale forankring i processen for oprettelse af institutioner og skoler sikres ved, at kommunerne (Kommunekontaktråd - KKR) med inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område samt ungdomsuddannelserne kommer med forslag til dækningsområder (dvs. det område, som en institution skal dække) og placering af skoler.
 
Ved placering af skoler tages udgangspunkt i:
· Tilstrækkeligt elevgrundlag
· Geografisk nærhed til de unge
· Udgangspunkt i eksisterende bygninger
· Sammenhængende fagligt/pædagogiske skolemiljø
· Plads til alle tre spor af FGU
 
For dækningsområdet gælder hovedreglen, at institutionen så vidt muligt bør dække et område med ca. 470 årselever. Beregningen af årselever er fastsat af Undervisningsministeriet som grundlag for alle kommuner (se bilag 1). Beregningen af årselever tager højde for, at ikke alle elever vil skulle gå på en FGU skole i et helt år.
 
Den lokale proces for udpegning af institutioner/dækningsområder er fastsat til 4 måneder med start januar 2018 (bilag 2). KKR skal senest den 1. juni 2018 fremsende et samlet notat med ønsker til dækningsområder og forslag til placering af skoler til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter endelig beslutning om institutioner/dækningsområder inden udgangen af august 2018.
 
Arbejdet i KKR Hovedstaden
Kommunaldirektørkredsen i KKR-Hovedstande (K29) har nedsat en administrativ arbejdsgruppe til at følge og understøtte den lokale FGU-proces. FGU-arbejdsgruppen har udarbejdet høringssvar til lovforslaget og afdækket status for, hvilke kommuner der aktuelt er i dialog omkring placering af institutioner og skoler (se bilag 3 og 4). KL har ligeledes indgivet høringssvar (bilag 5).
 
Den 7. februar mødtes Hovedstadens borgmestre for at drøfte FGU og muligheder for placering af institutionerne. Blandt borgmestrene var der bred enighed om, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de unges perspektiv i processen omkring institutionsdannelse og placering af skoler. Der er blevet holdt lokale borgmestermøder blandt de kommuner, som er i dialog, med henblik på at afklare samarbejdsmuligheder i institutionsområderne.
 
Samarbejdet mellem de nordsjællandske kommuner
Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (SUN) nedsatte i forsommeren 2017 en arbejdsgruppe på tværs af de 11 nordsjællandske kommuner. Arbejdsgruppen har drøftet scenarier og muligheder samt indhentet datamateriale på antal unge, transportveje og placering af nuværende forberedende tilbud. Arbejdsgruppens dataarbejde har fungeret som grundlag og inspiration for UVM og KL til det materiale, som er udarbejdet for hele landet. SUN har desuden drøftet FGU processen på styregruppemøder i 2017 og 2018.
 
Et vigtigt spørgsmål for placering af institutioner er, om en kommune kan visitere unge til skoler udenfor sit eget institutionsområde. Især ”grænsekommuner” som Egedal, Rudersdal, Fredensborg og Furesø har brug for at vide, om det vil være muligt. Der forventes ikke at blive helt frit valg, da institutionernes økonomi tager udgangspunkt i, at kommunerne visiterer deres unge til den institution, som kommunen er en del af.
 
Undervisningsministeren nedsætter en interim bestyrelse for hver institution. Som udgangspunkt udpeger ministeren én kommune i institutionsområdet til interimbestyrelsen, men kommunerne i det nordvestlige område peger på, at alle kommuner bør være med fra starten. Nedsættelse af interimbestyrelser og ansættelse af institutionsledere finder sted i perioden oktober 2018-marts 2019. Efterfølgende varetages institutionens ledelse af en bestyrelse som repræsenterer kommunerne i institutionens dækningsområde, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og erhvervsskolesektoren. Den midlertidige bestyrelse består af fire medlemmer:
· Formand med erfaring fra selvejende institutioner
· Ét medlem blandt de involverede kommuner
· Ét medlem blandt de involverede produktionsskoler
· Ét medlem blandt de involverede VUC
 
Formanden udpeges direkte af Undervisningsministeren
 
FGU institutionsbestyrelsen skal være på mellem 7 og 11 medlemmer, hvoraf fire pladser er reserveret til erhvervsskoler, arbejdsmarkedets hovedorganisationer, samt en medarbejderrepræsentant. Øvrige pladser besættes med en repræsentant fra hver af de kommuner, som indgår i institutionsområdet.
 
Borgmesteraftale
Den 23. april 2018 har borgmestrene i de nordsjællandske kommuner holdt møde, hvor de aftalte at gå videre med en mode, hvor Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Frederikssund, Egedal, Furesø og Allerød udgør det ene dækningsområde, mens Helsingør, Fredensborg og Hørsholm udgør det andet dækningsområde.
 
Borgmestrene aftalte derudover, at selve FGU-institutionen i det ene dækningsområde placeres i Halsnæs Kommune, mens institutionen i det andet dækningsområde placeres i Helsingør.
 
I ansøgningen, der indsendes fra KKR til Undervisningsministeriet den 1. juni 2018, har borgmestrene aftalt at oplyse, at man ønsker at placere en skole på de nuværende produktionsskoler og VUC-centre. I dækningsområde 2A ønsker borgmestrene placering af skoler i hhv. Frederiksværk, Frederikssund, Helsinge og Hillerød. Derudover har Furesø Kommune givet udtryk for, at man ønsker en FGU skole placeret i kommunen på sigt. I dækningsområde 2B ønsker man at placere skolen i Helsingør.
 
Rudersdal Kommune, som ikke deltog i borgmestermødet den 23. april, har efterfølgende tilkendegivet, at de også indstiller at ville indgå i Model 2A med moderinstitution i Halsnæs.

Allerød Kommune som en del af noget større
Allerød Kommune har hele vejen igennem den ovenfor beskrevne proces været en aktiv del af forløbet. Fra administrationens side har det været centralt at understøtte de politiske beslutninger på det bedst muligt oplyst grundlag og at der sikres en forsyningsvej for FGU målgruppens unge fra Allerød Kommune.

Det er således forvaltningens vurdering, at der er tilvejebragt et oplyst grundlag ift. et pædagogisk og økonomisk bæredygtigt dækningsområde for Allerød Kommune.

Den indholdsmæssige udfoldelse af reformens bestemmelser vil administrativt blive håndteret igennem en fortsættelse af samarbejdet på tværs af optageområdets institutioner og igennem en i Allerød Kommune internt tværfagligt organiseret styregruppe. I den interne styregruppe sidder områdets direktør og ansvarlige chefer på tværs af børne- og ungeområdet og voksenområdet. Den interne styregruppe vil blandt andet facilitere processer vedrørende den sammenhængende og koordineret ungeindsats, hvor der tages udgangspunkt i principperne for frikommuneforsøget Én borger – Én plan.
 
Det forventede antal årselever fra Allerød Kommune udgør 28 i målgruppen. Målgruppen er defineret som personer i alderen 15 til 24 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, ikke er i gang med en ordinær fuldtidsuddannelse, ikke er i arbejde, ikke er på førtidspension eller SU, og som har været i en dansk grundskole i en periode i 8. til 10. klasse. Målgruppen er karakteriseret ved en høj andel, som ikke har mindst 2 i både dansk og matematik fra grundskolen.

I den videre proces vil elevgrundlag, økonomi, uddannelsesplan, organisering mv. blive kvalificeret yderligere.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at byrådet godkender borgmesterbeslutning af 23. april 2018 om dækningsområde for Allerød Kommune og at dette medgår i KKR`s indstilling til Undervisningsministeriet.

Økonomi og finansiering
Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018
Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-05-2018
Et enigt byråd godkender indstillingen fra Økonomiudvalget.


caseno_18-3953_dok_no_33732-18_v1_bilag 5_høringssvar fra kl vedr fgu.pdf.pdf
caseno_18-3953_dok_no_33731-18_v1_bilag 4_høringssvar fra kkr hovedstaden vedr fgu.pdf.pdf
caseno_18-3953_dok_no_33728-18_v1_bilag 3_kort over kkr hovedstaden fgu.pdf.pdf
caseno_18-3953_dok_no_33725-18_v1_bilag 2_fgu_tidsplan.pdf.pdf
caseno_18-3953_dok_no_33723-18_v1_bilag 1_orientering om elevgrundlag fordelt på kommuner.pdf.pdf

Bilag

Bilag 5_Høringssvar fra KL vedr FGU.
Bilag 4_Høringssvar fra KKR Hovedstaden vedr FGU.
Bilag 3_Kort over KKR Hovedstaden FGU.
Bilag 2_FGU_Tidsplan.
Bilag 1_Orientering om elevgrundlag fordelt på kommuner.


11. Dryland i Blovstrød

Dryland i Blovstrød

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget forelægges status for projekteringen af Dryland.
 
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at de resterende anlægsmidler frigives.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i denne sag.

Sagsbeskrivelse
Byrådet besluttede på mødet den 26. maj 2016 tillægsaftale til budgetaftale for 2016-2019. Tillægsaftalen indeholder fremrykning af etablering af Dryland til 2018, hvor der blev afsat 6,192 mio. kr. til en tilbygning til Blovstrød Svømmehal.
 
I januar 2018 blev der frigivet 1 mio. kr. Projektet er nu i fase 4, hvor projekteringen er ved at blive færdiggjort, og der skal ske udbud af opgaven De resterende 5,192 mio. kr. ønskes nu frigivet for at realisere projektet.
 
Det er forudsat, at Dryland skal drives under samme vilkår som de to nuværende svømmehaller, således at rengøring mv. håndteres af svømmeklubben mod betaling. Der er i bilag vedlagt oplæg til aftale med klubberne og den estimerede omkostning. I budgetaftalen, der blev godkendt 26. maj 2016 i byrådet, blev det forudsat, at driftsomkostningerne blev fastlagt i en efterfølgende fagudvalgsbehandling ud fra det konkrete projekt.
 
Det estimeres, at den 250 m2 tilbygning vil have en samlet meromkostning på ca. 150.000 kr. inklusiv omkostninger til rengøring, bygningsvedligehold, el, varme mv. Udgiften er ikke indeholdt i den oprindelige bevilling.
 
Der har været møder med brugerrådet for Blovstrød Svømmehal om funktionskravene til byggeriet og om den praktiske gennemførsel af byggeprocessen. Referat af dialog er vedlagt i bilag.
 
Dryland-projektet omfatter etablering af en cirka 250 m2 tilbygning til den eksisterende svømmehal. Tilbygningen er tænkt placeret parallelt med svømmebassinet og skal indeholde træningsfaciliteter for svømmerne samt opbevaringsrum. Skitse vedlagt i bilag.
 
Projekteringen er igangsat og ingeniør og arkitekt er i tæt dialog med brugerne for opførelse af Dryland og projektet forventes færdig ultimo 2018.
 
Med udgangspunkt i skitserne udarbejdes der et byggeprogram, et skitseprogram og et detailprojekt. Af vedlagte tidsplan fremgår det, at udbud af arbejdet forventes at ske i juli måned, med opstart af arbejdet i august måned og færdiggørelse i indeværende år - forudsat at der ikke opstår uventede forhold.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at

Økonomi og finansiering
I januar 2018 blev der frigivet 1 mio. kr. af den samlede bevilling på 6,192 mio. kr. De resterende 5,192 mio. kr. ønskes nu frigivet for at realisere af projektet.
 
Den årlige afledte drift er opgjort til 150.000 kr., der søges bevilliget fra 2019.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 07-05-2018
Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning, idet der samtidig anmodes om en orientering om muligheder for energibesparelser i forhold til projektet.
 
For stemte Viggo Janum, Esben Buchwald og Merete Them Kjølholm.
 
Imod stemte Theodore Gbouable.
 
Afbud fra Axel Nielsen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018
Forvaltningens forslag indstilles godkendt, idet der genoptages forhandlinger med svømmeklubben om finansiering af rengøringen.
 
For stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Erling Petersen, Viggo Janum, Merete Them Kjølholm, Jørgen Johansen og Erik Lund
 
Imod stemte Miki Dam Larsen og Nikolaj Bührmann.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-05-2018
Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt.
 
For stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Esben Buchwald, Lisbeth Skov, Lone Hansen, Erling Petersen, Merete Them Kjølholm, Viggo Janum, Jørgen Johansen, Axel Nielsen, Erik Lund, Martin H. Wolffbrandt og Lars Bacher.
 
Imod stemte Nikolaj Bührmann, Anders Damm Frydenberg, Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Jesper Holdflod Pallesen, Kasper Ljung Pedersen, Theodore Gbouable og Rasmus Keis Neerbek.


caseno_16-2046_dok_no_29171-18_v1_udbudstilsplan.pdf.pdf
caseno_16-2046_dok_no_29170-18_v1_tegn. nr. (99)3.02-f.pdf_teknikgang.pdf.pdf
caseno_16-2046_dok_no_18281-18_v1_dryland placering.pdf.pdf
caseno_16-2046_dok_no_31982-18_v2_aftale rengøring af dryland.pdf
caseno_16-2046_dok_no_51091-18_v1_referat brugermøde dryland 17. april 2018..pdf

Bilag

Udbudstilsplan.pdf
Tegn. nr. (99)3.02-F.pdf_teknikgang.pdf
dryland placering.pdf
Aftale rengøring af Dryland
Referat brugermøde Dryland 17. april 2018.


12. Tennishal

Tennishal

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget forelægges projektet for en Tennishal til brug for kommunens tre tennisklubber, samt rammerne for en driftsaftale med de tre klubber.
 
Byrådet har på investeringsoversigten for 2018 afsat 10.319.000 kr. til etablering af 3 indendørs tennisbaner.
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byråd, at den resterende bevilling frigives.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
Udvalget blev senest den 5. marts præsenteret for projektet og dets forudsætninger. Det foreliggende projekt er udarbejdet i dialog med Tennisklubberne ud fra de funktionskrav de har stillet. Projektet er nu i ejendomsstrategiens projektfase 4, hvor der skal ske udbud af opgaven.
 
Der er på investeringsoversigten for 2018 afsat 10.319.000 kr. til etablering af 3 indendørs tennisbaner hos Allerød Tennispark. Heraf blev 1 mio. kr. frigivet i januar til projektering mv.
 
Projektforslagets tegninger er vedlagt i bilag. Hallen indeholder 3 tennisbaner, omklædningsfaciliteter og opholdsareal. Hallen opføres som delvist opvarmet byggeri, hvilket betyder, at den ikke opvarmes til mere end 17 grader Celsius. Det er muligt, at der i forbindelse med byggeriet er nødvendigt at omlægge en mindre del af det rørlagte vandløb over grunden.
 
Af vedlagte tidsplan fremgår det, at der for at få færdiggjort projektet i indeværende år har været nødvendigt at sende projektet i udbud inden endelig politisk behandling. Der er derfor i udbuddet taget forbehold for den politiske godkendelse.
 
Der er endvidere vedlagt referat fra brugerdialogen i forhold til hallens funktionalitet.
 
Driftsomkostningerne til en ny tennishal er nu vurderet i forhold til det endelige projekt. I forbindelse med klubbernes præsentation af projektet for udvalget har de tilkendegivet, at de står for driften. Det er således forudsat, at driftsomkostninger ud over de eksisterende kommunale driftsudgifter afholdes af klubberne. Der er vedlagt et udkast til driftsaftale.
 
Det anbefales dog, at kommunen som ejer af bygningen forestår vedligehold og drift af klimaskærmen. Den afledte vedligeholdelsesomkostning til klimaskærmen er vurderet til 150.000 kr. årligt, der bør indarbejdes i budgettet for 2019.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at
 
Udvalget godkender projektet, om grundlag for byggeriet.
 
Udvalget anmodes om at godkende grundlaget for en driftsaftale med ned Tennisklubberne
 
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byrådet, at de resterende midler 9.319.000 mio. kr. frigives.
 
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byrådet, at den afledte årlige drift til klimaskærm på 150.000 kr. indarbejdes for 2019 og frem.

Økonomi og finansiering
Der er på investeringsoversigten for 2018 afsat 10.319.000 kr. til etablering af 3 indendørs tennisbaner hos Allerød Tennispark. Heraf blev 1 mio. kr. frigivet i januar til projektering mv. De resterende 9.319.000 kr. søges her frigivet.
 
 
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byrådet, at de resterende midler kr. 9.319.000 mio. kr. frigives.
 
Der søges endvidere dækning for den afledte årlige drift til klimaskærm på 150.000 kr. for 2019 og frem.

Dialog/høring
Der har været dialog med de tre tennisklubber om projektet.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 07-05-2018
Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning, med den præcisering at det af aftalen skal fremgå klare hvilke omkostninger Tennisklubberne skal bære i forbindelse med driften af hallen.
 
For stemte Viggo Janum, Esben Buchwald og Merete Them Kjølholm.
 
Theodore Gbouable udlod at stemme.
 
Afbud fra Axel Nielsen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018
Indstilling fra Kultur og Idrætsudvalget indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-05-2018
Indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget godkendes, med den præcisering, at det af aftalen skal fremgå hvilke forpligtelser og omkostninger Tennisklubberne påtager sig, og at lovgivningens rammer for aftalen med tennisklubberne samtidig undersøges.
 
For stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Esben Buchwald, Lisbeth Skov, Lone Hansen, Erling Petersen, Merete Them Kjølholm, Viggo Janum, Jørgen Johansen, Axel Nielsen, Erik Lund, Martin H. Wolffbrandt og Lars Bacher.
 
Imod stemte Nikolaj Bührmann, Anders Damm Frydenberg, Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Jesper Holdflod Pallesen, Kasper Ljung Pedersen, Theodore Gbouable og Rasmus Keis Neerbek.


caseno_16-2045_dok_no_29166-18_v1_brugermøde 16042018.pdf.pdf
caseno_16-2045_dok_no_29167-18_v1_prøvespilsdag_referat.pdf.pdf
caseno_16-2045_dok_no_29165-18_v1_4414 - ta160_hovedsnit a-a.pdf.pdf
caseno_16-2045_dok_no_29164-18_v1_4414 - ta141_1. salsplan.pdf.pdf
caseno_16-2045_dok_no_29163-18_v1_4414 - ta140_stueplan.pdf.pdf
caseno_16-2045_dok_no_29162-18_v1_4414 - ta110_situationsplan.pdf.pdf
caseno_16-2045_dok_no_29161-18_v1_4414 - rammetidsplan 05042018.pdf.pdf
caseno_16-2045_dok_no_32123-18_v2_aftale om brug af tennishal pdf.pdf

Bilag

Brugermøde 16042018.pdf
Prøvespilsdag_referat.pdf
4414 - TA160_Hovedsnit A-A.PDF
4414 - TA141_1. salsplan.pdf
4414 - TA140_Stueplan.pdf
4414 - TA110_Situationsplan.pdf
4414 - Rammetidsplan 05042018.pdf
Aftale om brug af tennishal pdf


13. Forslag til lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen - genoptagelse

Forslag til lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen - genoptagelse

Punkttype
Beslutning.

Tema
Økonomiudvalget vedtog den 18. april 2017 at igangsætte udarbejdelse af forslag til ny lokalplan for Kongevejen 28 og 32.
 
Baggrunden var, at den eksisterende Netto på Kongevejen 32 ønsker at udvide butikkens parkeringsplads ved at inddrage Kongevejen 28.
 
Udvalget anmodes om at indstille forslaget til lokalplan godkendt i Økonomiudvalget og byrådet til udsendelse i offentlig høring.
 
Supplerende tema
Byrådet besluttede den 26. april 2018 at tilbagesende sagen til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Sagsbeskrivelse
Lokalplanen 1-142 har til formål er at udlægge arealet til butiksformål og parkeringsareal, som det er i dag - samt at give mulighed for en udvidelse af parkeringsarealet og en ny vejadgang fra
Kongevejen til parkeringsarealet.
 
Netto har indgået en betinget købsaftale med ejeren af Kongevejen 28, og byrådet godkendte den 27. april 2017, at boligen på Kongevejen 28 kunne nedlægges.
 
Området ligger i den vestlige del af Blovstrød ud til Kongevejen. Mod nord grænser området op til Byagervej og et boligområde med villaer. Mod øst og syd ligger et kommunalt område med børneinstitutioner, skole, boldbane mv.
 
Med lokalplanen muliggøres en ny vejadgang fra Kongevejen til butikken, hvilket forventes at mindske generne af kørende trafik på Byagervej. Der vil dog fortsat være vareindlevering, hvor det sker i dag.
 
Allerød Kommune opfører en ny børneinstitution syd for Netto, og anlægger efterfølgende en ny parkeringsplads på en del af den grund, hvor ”Blovstrød Børnehus” ligger.
 
Forslaget til lokalplan giver mulighed for at skabe en adgang for gående/cykler mellem Nettos parkeringsplads og den nye børneinstitution – samt en gennemkørsel for biler mellem Nettos parkering og kommunens nye p-plads.
 
På den måde kan adgangsforholdene til både butikken og børneinstitutionerne forbedres – og parkeringspladserne kan udnyttes fleksibelt.
 
Lokalplanen fastholder i store træk mulighederne for butiksbyggeri på grunden, som de er i dag i Lokalplan 1-130 for Lille Blovstrød, delområde B1, fra 2008. Bebyggelsesprocenten må være højst 50 %, bygningshøjden højst 8,5 meter og butiksarealet højst 1.000 m2.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 1-142 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 4 uger.  

Afledte konsekvenser
I forbindelse med renovering af Kongevejen, er strækningen ud for nummer 28 forberedt med plads til en vestresvingsbane til den nye indkørsel til Nettos udvidede parkeringsplads.
 
Striber og venstresvingspile skal males på vejen, når Netto har etableret den nye parkeringsplads med adgang til Kongevejen.   

Økonomi og finansiering
Netto betaler for anlæg inden for deres ejendom, herunder jordundersøgelser, byggemodning, terrænregulering inklusive nødvendige støttemure mv.
 
Netto etablerer og betaler for den støjafskærmning, der vil være nødvendig, for at butikken kan overholde de vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984: ”Ekstern støj fra virksomheder”.

Dialog/høring
Forslag til lokalplan offentliggøres efter planlovens bestemmelser §§ 24-26.
 
Høringsperioden er 4 uger fra datoen for offentliggørelse.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt med følgende ændringer:
  • Den i § 9.10 omtalte pylon må have en størrelse på max. 2,5 m x 1 m.
  • Høringsperioden udvides til 6 uger.
 
Udvalget tog det fremsendte høringssvar fra Seniorrådet til efterretning.
 
Fraværende: Erling Petersen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt.
 
Af hensyn til forståelsen af hvad lokalplanen regulerer, ønskede udvalget en præcisering af § 5.4, inden udsendelse i høring, så den lyder: ”Der skal muliggøres adgang for køretøjer fra lokalplanområdet til et kommende parkeringsareal på Byagervej 4 (matrikel 2t) i princippet som vist på kortbilag 2 og 3 (illustrationsplan) efter nærmere aftale med kommunen.” Som konsekvens rettes teksten også på bilag 2-3 til ”.. mulig vejadgang til fremtidig p-plads ved institution”, da p-pladsens placering ikke er endelig fastlagt.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Erik Lund stillede forslag om at sagen tilbagesendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.
 
For stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Esben Buchwald, Lisbeth Skov, Niels Kirkegaard, Axel Nielsen, Erik Lund, Jørgen Johansen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Erling Petersen og Merete Them Kjølholm.
 
Imod stemte Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Jesper Holdflod Pallesen, Kasper Ljung Pedersen, Theodore Gbouable, Rasmus Keis Neerbek, Viggo Janum, Anders Damm-Frydenberg og Nikolaj Bührmann.
 
Sagen tilbagesendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget indstiller Økonomiudvalgets beslutning fra den 17. april 2018 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-05-2018
Et enigt byråd godkender indstillingen fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.


caseno_17-3912_dok_no_24445-18_v1_forslag til lokalplan 1-142 butik ved kongevejen 28-32.pdf

Bilag

Forslag til lokalplan 1-142 Butik ved Kongevejen 28-32


14. Sag fra byrådsmedlem Martin H Wolfbrandt

Sag fra byrådsmedlem Martin H Wolfbrandt

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådsmedlem Martin H Wolfbrandt har anmodet om at følgende sag kommer på byrådets dagsorden:

Sagsbeskrivelse
” I forbindelse med at der er foretaget VVM-screening af et projekt der omfatter anlæg og drift af en ny privat fællesvej (Bøgeholm Allé der skal give adgang til erhvervsområdet Farremosen) har en borger påpeget at trafiktallene i tilladelsen er forkerte.
Hermed anmodes om at sagen sættes på dagsordenen i byrådet så vi får mulighed for at drøfte problemstillingen. Byrådet vil formentlig oversende sagen til Teknik-, Erhverv-, Plan-, & Miljøudvalget, hvor borgerne kan søge foretræde for udvalget så sagen kan blive yderligere belyst.
Efter at have drøftet sagen/sikret at oplysningerne som ligger til grund for tilladelsen er korrekte bør udvalget tage stilling til om tilladelsen skal opretholdes eller ændres/præciseres. ”Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-05-2018
Sagen oversendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.
15. Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum

Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådsmedlem Viggo Janum har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse
”Allerød kommune skal tydeligt markere sig som grøn kommune, der aktivt udnytter mulighederne for at beskytte miljøet.
Vores Allerød ønsker derfor, at der bliver indført klare retningslinjer for, hvorledes byrådet som VVM myndighed kan pålægge alle nuværende og kommende virksomheder i Farremosen at udarbejde en Miljøkonsekvensrapport for deres anlæg.
Baggrunden for forslaget er, at Miljøministeriets vejledning om VVM pligt af nye anlæg angiver følgende:
Vurdering af Virkninger på Miljøet omfatter vurdering i forhold til påvirkning af mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv
 
Formålet med VVM-reglerne er at vurdere anlæggets miljømæssige påvirkning som en helhedsbetragtning i forhold til områdets miljømæssige bæreevne. Det betyder, at i øvrigt fuldstændigt ens anlægsprojekter i visse sammenhænge kan være VVM-pligtige og i andre situationer ikke. Et af de forhold, der gør sig gældende, er omfanget af anlægsprojektets miljøpåvirkning - både hvad angår intensitet og geografisk udstrækning - sammenholdt med dette områdes andre aktiviteter og sårbarhed.
 
Et anlægsprojekt for udvidelse af et eksisterende anlæg, skal derfor ikke kun vurderes isoleret som et selvstændigt anlæg i relation til tålegrænser og vejledende grænseværdier. Anlægsprojektet skal vurderes i kumulation med – det vil sige sammen med – miljøpåvirkningen fra allerede eksisterende anlæg. Dette kan betyde, at et anlægsprojekt, der isoleret set ikke vil påvirke miljøet væsentligt, alligevel kan være VVM-pligtigt. Dette vil klart være tilfældet, hvis allerede det eksisterende anlæg giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.
 
I forbindelse med vurderingen af de kumulative forhold skal ikke blot eksisterende forhold tages i betragtning, men også arealanvendelse og aktiviteter som følge af allerede eksisterende – udnyttede og uudnyttede - tilladelser eller vedtagne planer. Citat slut. ”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-05-2018
Sagen oversendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.
16. Effektiviseringskatalog forår 2018

Effektiviseringskatalog forår 2018

Punkttype
Beslutning

Tema
Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringskatalog for foråret 2018 og orienteres om effektiviseringer, der implementeres administrativt.
 
Ved udvalgenes møder i maj skal effektiviseringskatalog for foråret 2018 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Udvalgene skal tage stilling til forslag til effektiviseringer, for så vidt angår udvalgenes respektive områder. I den sammenhæng skal udvalgene beslutte om de enkelte forslag, der lægges op til politisk behandling skal indstilles godkendt som effektivisering, eller overgå til omprioriteringskataloget.
 
Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd orienteres endvidere om tiltag, der er under implementering administrativt og som har en effektiviserende virkning samt om status på effektiviseringsstrategien.

Sagsbeskrivelse
I denne sag fremlægges:
- Baggrund for arbejdet med effektiviseringer
- Proces og inddragelse
- Opgørelse over nye effektiviseringsforslag og deres økonomiske effekt
- Efterårets arbejde med effektiviseringer
- Status på effektiviseringsstrategien
 
Baggrund for arbejdet med effektiviseringer
Byrådet har i maj 2016 vedtaget en samlet effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for arbejdet med effektiviseringer de kommende år. Afsættet i strategien er et ønske om at opnå så mange effektiviseringer som muligt, for på den måde at bidrage til at kommunens økonomi fortsat er i balance.
 
Effektiviseringer defineres i strategien som ”en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv”.
 
Effektiviseringsstrategien tager afsæt i, at der arbejdes løbende med effektiviseringer hen over året. Derfor vil der i efteråret blive fremlagt konkrete effektiviseringsforslag til politisk behandling.
 
Proces og inddragelse
Processen for arbejdet med effektiviseringer blev godkendt i byrådet i januar som en del af budgetstrategien for 2018.
 
Proces for arbejdet med effektiviseringer indebærer for nuværende, at ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet i maj.
 
Effektiviseringer der ikke besluttes af byrådet i maj flyttes til omprioriteringskataloget med forslag til servicereduktioner. I december fremlægges endvidere en opsamling på yderligere effektiviseringer opnået i året.
 
Således er indeværende effektiviseringskatalog det første af årets to kataloger.
 
MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. De enkelte arbejdssteder har mulighed for at engagere brugerbestyrelser mv. i drøftelser om effektiviseringsforslagene og kommenterer herpå, enten til de respektive fagudvalgsbehandlinger eller i forbindelse med byrådets behandling af effektviseringsforslag den 24. maj.
 
Opgørelse over nye effektiviseringsforslag og deres økonomiske effekt
I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre effektiviseringsforslagene i effektiviseringskataloget for foråret 2018, som er fremlagt i bilag til sagen. I alt er der udarbejdet nye effektiviseringsforslag for 3.831 mio. kr. med virkning i 2018 og stigende til 10.707 mio. kr. i 2022.
 
 
Forår 2018 (i 1.000 kr.)
2018
2019
2020
2021
2022
(kat.1)*
-2.232
-5.335
-5.345
-5.345
-5.345
(kat.2)*
-1.697
-3.165
-4.503
-4.365
-4.215
(kat.3)*
0
-1.147
-1.147
-1.147
-1.147
I alt Brutto
-3.929
-9.647
-10.995
-10.857
-10.707
I alt netto
-3.831
-9.527
-10.983
-10.857
-10.707
Budgetteret gevinst 2018-22
3.600
3.066
3.066
3.066
3.066
Gevinst udover det budgetteret pr. maj 2018
-231
-6.461
-7.917
-7.791
-7.641
Kategori 1, Klar til politisk behandling: Disse forslag afventer politisk beslutning
Kategori 2, Implementeret: Disse forslag er allerede igangsat administrativt
Kategori 3, Udsættes til efterår: Disse forslag træffes der beslutning om i december
 
I bilaget fremgår de enkelte forslag til effektiviseringer.
 
Forslag til effektiviseringer der er i kategori 1 indstiller Forvaltningen godkendt i byrådet og at gevinsten tilgår kommunekassen.
 
Forslag til effektiviseringer der er i kategori 2 betyder, at de allerede er igangsat administrativt. Forvaltningen indstiller, at gevinsten af disse også tilgår kommunekassen.
 
Forslag i kategori 3 udgør forlag, der arbejdes med og som forventes at være klar til politisk stillingtagen til efteråret, sammen med evt. andre forslag der måtte tilvejebringes i efterårets proces. 
 
Efterårets arbejde med effektiviseringer
I efteråret vil Forvaltningen arbejde videre med en række af de forslag, som stadig er på idéstadiet, ligesom der vil blive udviklet nye forslag til effektiviseringer. Forslagene fremlægges til beslutning i fagudvalg og byråd i december 2018. Hver enkelt kommunal virksomhed arbejder endvidere løbende med at gennemføre effektiviseringer. Såfremt disse kan tilgå kassebeholdningen og dermed gevinstrealiseres, vil blive afklaret frem mod december 2018.
 
Status på effektiviseringsstrategien
Der er siden 2016 indhentet effektiviserings gevinster for 23 mio. kroner som følge af byrådets effektiviseringsstrategi. Direktionen indledte i det tidlige efterår 2017 en evaluering af effektiviseringsindsatsen som en del af kommunens administrative fokusområder.
 
MED-organisationen, Forum for ledelse og chefgruppen gjorde i den forbindelse status på de administrative strategiske fokusområder af flere omgange og bidrog med ideer til den kommende periodes administrative fokus.
 
Konklusionen fra processen er, at effektiviseringer er blevet en integreret del af den administrative ledelsesopgave og må fremadrettet opfattes som et vilkår.
 
Effektiviseringsindsatsen har haft god virkning ind til nu, men der er i organisationen stigende opmærksomhed på, at det bliver stadigt mere vanskeligt at effektivisere ud fra de nuværende rammer for arbejdet.
 
På den baggrund vil forvaltningen i efteråret 2018 lægge op til en politisk afklaring af relevansen i at revidere den nuværende effektiviseringsstrategi.

Administrationens forslag
 
Forvaltningen foreslår:
 
At byrådet på baggrund af indstilling fra fagudvalg godkender effektiviseringskataloget, og vedtager forslag i kategori 1 som effektiviseringer, idet det bemærkes, at forslag i kategori 2 udmøntes administrativt, samt at der arbejdes videre med forslag i kategori 3 med henblik på fremstilling til politiske beslutning i december 2018.  
 
At der gives en tillægsbevilling på en samlet mindre-udgift svarende til 0,231 mio. kr. i 2018, 6,461 mio. kr. i 2019, 7,917 mio. kr. i 2020, 7,791 mio.kr. i 2021 og 7,641 mio. kr. i 2022 som tilgår kassebeholdningen.
 
At orientering om status på effektiviseringsstrategien tages til efterretning.
 
Såfremt forslagene ikke godkendes af byrådet, er det fastlagt i budgetstrategien, at de i stedet overgår til kataloget med driftsbesparelser og dermed i stedet bliver en del af budgetforhandlingerne.

Økonomi og finansiering
Fagudvalgenes effektiviseringskatalog indebærer en samlet mindre-udgift, og der søges en tillægsbevilling på 0,231 mio. kr. i 2018, 6,461 mio. kr. i 2019, 7,917 mio. kr. i 2020, 7,791 mio.kr. i 2021 og 7,641 mio. kr. i 2022 som tilgår kassebeholdningen.

Dialog/høring
MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. De enkelte arbejdssteder har mulighed for at engagere brugerbestyrelser mv. i drøftelser om effektiviseringsforslagene og kommentere herpå, enten til de respektive fagudvalgsbehandlinger eller i forbindelse med byrådets behandling af effektviseringsforslag den 24. maj.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag på udvalgets område godkendt i byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt med den ændring, at forslag nr. 16 og nr. 17 overgår til omprioriteringskataloget som ét forslag med to mulige varianter og beløb.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 07-05-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag på udvalgets område godkendt i byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i byrådet, idet forslag 33 afventer beslutning på genoptagelse af sag herom.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018
Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet med den ændring, at forslag nr. 1-6, 9, 10, 16, 17, 20 og 33 overgår til omprioriteringskataloget. Vedrørende forslag 16 og 17 overgår de som ét forslag med to mulige varianter og beløb.
 
Orientering om status på effektiviseringsstrategien blev taget til efterretning.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-05-2018
Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt, således at Forvaltningens forslag godkendes med den ændring, at forslag nr. 1-6, 9, 10, 16, 17, 20 og 33 overgår til omprioriteringskataloget.  Vedrørende forslag 16 og 17 overgår de som ét forslag med to mulige varianter og beløb.
 
For stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Esben Buchwald, Lisbeth Skov, Lone Hansen, Erling Petersen, Merete Them Kjølholm, Viggo Janum, Jørgen Johansen, Axel Nielsen, Erik Lund, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Nikolaj Bührmann, Anders Damm Frydenberg, Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Jesper Holdflod Pallesen, Kasper Ljung Pedersen og Theodore Gbouable.
 
Imod stemte Rasmus Keis Neerbek, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: Enhedslisten stemmer imod, da vi ønskede punkterne 8, 11 og 34 udtaget, da de efter vores mening ikke opfylder kriterierne for effektiviseringer som vedtaget i strategien.


caseno_18-146_dok_no_30560-18_v1_effektiviseringskatalog forår 2018 - endelig pdf udgave.pdf.pdf

Bilag

Effektiviseringskatalog forår 2018 - endelig pdf udgave.pdf