UDVALG

Allerød Byråd 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Borgerportalen

STARTTIDSPUNKT

30-08-2018 18:30:00

SLUTTIDSPUNKT

30-08-2018 19:30:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Forventet regnskab pr. 30. juni 2018
4. Revisionsberetning
5. Budget 2019-22: Budgetnotat 4: Administrativt budgetgrundlag
6. Fremadrettet deltagelse i "Stop Forskelsbehandlingen Nu"
7. Høring vedr. kommunernes udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2019
8. Budget for Nordsjællands Brandvæsen 2019-22
9. Byråds- og Økonomiudvalgsmøder i 2019
10. Bøgevangen 14 - Tinglysning af overvågningsboringer
11. Nordsjællands Brandvæsens opsigelse af lejemål på Beredskabsgården, Vassingerød Bygade 2
12. Orientering om lovændring på det sociale område samt årlig behandling af danmarkskortet over omgørelsesprocenter
13. Norrecco - Miljørapport og igangsættelse af planlægning
14. Vedtagelse af lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen 28-32
15. Nedlæggelse af 2 boliger og et erhvervslejemål i ejendommen Amtsvej 10 samt nedrivning af ejendommen
16. Nedlæggelse af bolig og nedrivning af Amtsvej 24
17. Sag fra byrådsmedlem Bettina Hauge
18. Kapacitet på dagtilbudsområdet
19. Anlægsbevilling til salg af to parceller på Lyngsvinget - Lukket punkt
20. Evt. salg af areal ved Farremosen - Lukket punkt
21. Kongevejen 7 - Afgørelse fra Taksationskommissionen - Lukket punkt
22. LUKKET PUNKT: Udbud af Tennishal - Lukket punkt1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 30-08-2018
Et enigt byrådet optager punkt vedrørende kapacitet på dagtilbudsområdet på byrådets dagsorden.
2. Meddelelser

Meddelelser

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 30-08-2018
Ingen
3. Forventet regnskab pr. 30. juni 2018

Forventet regnskab pr. 30. juni 2018

Punkttype
Beslutning.

Tema
Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 30. juni 2018. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 13,5 mio. kr. i netto merudgifter, der primært udgør merudgifter vedr. reguleringer for tilskud og udligning, som finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence
Byrådet.

Sagsbeskrivelse
Opsummering
Det forventede regnskab indebærer en forværring af kassebeholdningen på ca. 16 mio. kr. i forhold til aktuel økonomi ultimo april. Det skyldes primært to forhold. For det første indebærer en midt- og efterregulering af tilskud og udligning en merudgift på 12,2 mio. kr. For det andet er der merudgifter på 5 mio. kr. vedr. overførselsudgifter som følge af et stigende antal borgere i flexjob. Øvrige afvigelser knytter sig til sædvanlige tidsforskydninger i form af overførsler på drift og anlæg mellem årene. De varige effekter af det forventede regnskab er indarbejdet i det administrative budgetgrundlag for 2019-26.
 
Der søges om tillægsbevillinger i nettomerudgift 13,5 mio. kr. på i 2018. I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper søges ikke om tillægsbevillinger til afvigelser i løbet af året vedr. driftsudgifter, men kun om ændringer i skatter, tilskud/udligning, renter, finansforskydninger og lån. Disse udgør netto 13,5 mio. kr. af de 16 mio. kr. Undtagelsesvis søges dog om tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. på driftsbudgettet, som følge af et ekstraordinært løft i servicerammen i 2018. De øvrige afvigelser ud over de 13,5 mio. kr. er uddybet nedenfor og består både af mer- og mindreforbrug på en række områder.
 
Det forventede regnskab ligger en smule over kommunens serviceramme på 1.103,1 mio. kr. med et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. Dette er dog fortsat behæftet med en vis usikkerhed, og Forvaltningen vurderer ikke, at der for nuværende er behov for at foretage nogen justeringer.
 
Det forventede regnskab pr. 30. juni 2018 fremgår i sin helhed af vedlagte bilag.
 
Det forventede regnskab i hovedtal
Nedenfor redegøres for afvigelserne mellem forventet regnskab, oprindeligt budget og korrigeret budget. Tabellen viser ikke ændringen i kassebeholdningen på de 16 mio. kr., da dette er beregnet som forskellen mellem sidste forventede regnskab og dette forventede regnskab. Historikken i budgetopfølgningen fremgår af Aktuel Økonomi, der er vedlagt som bilag til sagen om Budgetnotat 4: Administrativt budgetgrundlag.
 
Samlet viser det forventede regnskab 2018 et træk på kommunens likviditet på 84,2 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret træk på 24,6 mio. kr.
 
Forventet regnskab pr. 30. juni 2018 i hovedtal
 
 
Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes primært overførsler fra 2017 til 2018, som besluttet af byrådet i april. Forventet regnskab indeholder i modsætning til det korrigerede budget også skøn for overførslerne til 2019. Som det fremgår af tabellen ovenfor, kan afvigelsen mellem oprindeligt budget og forventet regnskab primært henføres til ændringer i finansforskydninger og lån mv. De enkelte delområder i tabellen gennemgås kort nedenfor.
 
Resultat af ordinær drift
Det forventede regnskab viser et overskud på den ordinære drift på 41,7 mio. kr. Der ses en forbedring af den ordinære drift på i alt 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overordnet kan resultatet af den ordinære drift tilskrives sædvanlige tidsforskydninger, hvor mindreudgifter i 2018 forventes overført til 2019, jf. kommunens økonomistyringsprincipper. Overførslerne fra budget 2017 til budget 2018 udgjorde i alt 23,4 mio. kr. Det aktuelle skøn for overførsler fra 2018 til 2019 er ca. 23 mio. kr. Ud over dette skal fem forhold fremhæves:
 
For det første er der indarbejdet en ekstraordinær indtægt under renter på 13,5 mio. kr. vedr. en udlodning fra HMN I/S, hvilket er den primære årsag til, at resultat af ordinær drift er bedre end oprindeligt budgetteret. Som modpost til udlodningen er foretaget en deponering på 10,8 mio. kr., som er placeret under finansforskydninger. Deponeringen frigives over 10 år.
 
For det andet er der, i lighed med tidligere år på samme tidspunkt, et vist udgiftspres på serviceudgifterne. Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af den skattefinansierede drift, og skønnet er forbundet med usikkerhed. Serviceudgifterne skønnes aktuelt at udgøre 1.104,5 mio. kr. Dermed ligger det forventede regnskab en smule over kommunens serviceramme på 1.103,1 mio. kr. med et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. Usikkerheden indebærer, at dette skøn kan blive både højere og lavere, med et almindeligt udfaldsrum på mellem en mindreudgift på 8 mio. kr. og en merudgift på 26 mio. kr. Forvaltningen har dels beregnet et skøn for forventet regnskab ved almindelig gennemgang af områdernes budgetter, og dels ved at analysere forbrugsprocenterne samlet for serviceudgifterne. Analysen af forbrugsprocenterne understøtter, at serviceudgifterne er et område, der skal følges nøje i de kommende budgetopfølgninger, men peger også på, at de indmeldte områder med risiko for merudgifter helt eller delvist vil kunne udjævnes af mindreudgif-ter på andre områder. Usikkerheden knytter sig i særlig grad til skønnet for overførsler fra 2018 til 2019. Den skønnede afvigelse er samlet set relativt lille, og dermed håndterbar, fx ved på et senere tidspunkt at udskyde nogle udvalgte aktiviteter eller indkøb til 2019. Forvaltningen vurderer, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for korrigerende handlinger, og følger udgiftspresset nøje. Forvaltningen har forberedt handlemuligheder, der skal sikre overholdelse af servicerammen, herunder mulighederne for inden for almindelig regnskabspraksis at flytte driftsudgifter til anlæg.
 
For det tredje skal nævnes, at det med Byrådets effektiviseringsstrategi er lykkedes at levere den samme service til borgerne for færre penge. Det er i budget 2018 forudsat, at der sker effektiviseringer på 3,6 mio. kr. Forårets arbejde med effektiviseringer har resulteret i et effektiviseringskatalog for 2018-22, som Byrådet besluttede i maj 2018. Kataloget indeholdt effektiviseringsforslag for 3,9 mio. kr. i 2018, hvoraf forslag for 1,0 mio. kr. blev besluttet overført til omprioriteringskataloget. Der blev således vedtaget effektiviseringsforslag for 2,9 mio. kr. for 2018, som indgår i dette forventede regnskab. Der er i dette forventede regnskab indarbejdet en merudgift på 0,7 mio. kr. vedr. ikke udmøntede effektiviseringer, og hvis effektiviseringsrunden i december 2018 indeholder yderligere effektiviseringer, som kan realiseres i 2018, vil dette forbedre regnskabsresultatet 2018.
 
For det fjerde ses en merudgift på kommunens overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet på netto 7,8 mio. kr., primært som følge af flere borgere i flexjob. Dette er ca. 5 mio. kr. højere end ved det seneste forventede regnskab.
 
Og endelig for det femte indebærer en midtvejs- og efterregulering en samlet merudgift på 12,2 mio. kr. vedr. tilskud og udligning, udmeldt i juni/juli 2018. På det budgetgaranterede område udgør midt- og efterreguleringen 8,9 mio. kr. Efterreguleringen vedr. kommunernes medfinansiering af sygehusvæsenet for regnskab 2017 udgør 5 mio. kr. Dertil kommer efterregulering vedr. beskæftigelsestilskuddet med en merindtægt på 1,7 mio. kr.
 
Anlæg
Anlægsudgifter forventes at udgøre netto 90,5 mio. kr. i 2018. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år, og derfor vil der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2019-21, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførelser af igangværende anlægsprojekter for 26,2 mio. kr. til 2019. Samlet udviser anlægsudgifterne et mindreforbrug i 2018 på 27,7 mio. kr.
 
Brugerfinansieret område
Det brugerfinansierede område udgør et overskud på netto 0,8 mio. kr. i 2018. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække hviler i sig selv.
 
Finansforskydninger og lån mv.
Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt deponering af likvide aktiver. I forhold til budgettet forventes en mindreudgift på 20,8 mio. kr., hvilket skyldes flere forhold, som primært kan tilskrives en mindreudgift på 22,6 mio. kr. på indskud i Landsbyggefonden vedr. Teglværkskvarteret samt demenspladser på Skovvang Plejecenter, som forventes overført til 2019.
 
Ansøgninger om tillægsbevillinger
Der ansøges med dette forventede regnskab om tillægsbevillinger på i alt 13,5 mio. kr. i netto merudgifter. Tillægsbevillingerne indebærer at det korrigerede budget ændres, men de har ikke betydning for det forventede regnskab. Ansøgningerne vedrører primært tekniske konsekvensrettelser som følge af regnskab 2017, samt faktuelle eller udefrakommende af ændringer. Ansøgningerne fordeler sig som følger:
- Skatter: 0,4 mio. kr. i mindreudgift til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer.
- Tilskud og udligning: 12,2 mio. kr. i merudgifter til midtvejsregulering samt efterregulering af medfinansieringsudgifter til sundhedsvæsenet vedr. 2017.
- Drift: 0,4 mio. kr. i merudgifter i 2018 til kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale. Kommunen er via lov- og cirkulæreprogrammet bevilget midler til dette.
- Renter: 0,4 mio. kr. i mindreudgifter vedr. renter.
- Øvrige finansforskydninger: 8,9 mio. kr. i merudgifter, primært som følge af merudgifter til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter pga. obligatorisk indefrysnings-ordning.
- Lånoptagelse: 7,2 mio. kr. i merindtægt fra lånoptagelse primært som følge af merudgifter til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter pga. obligatorisk indefrysningsordning.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår:
 
• at forventet regnskab 2018 godkendes
• at der gives en tillægsbevilling på 13,5 mio. kr. i netto merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering
 
I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger på 13,5 mio. kr. i netto merudgifter, som fordeler sig som følger:
 
Skatter
-426.000
Tilskud og udligning
12.203.850
Drift (lov- og cirkulære)
394.000
Renter
-425.339
Øvrige finansforskydninger
8.978.210
Afdrag
-4.501
Lånoptagelse
         -7.249.788
I alt
13.470.788
 

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018
Forvaltningens forslag indstilles godkendt.
 
Afbud fra Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 30-08-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.


caseno_18-5693_dok_no_84080-18_v1_forventet regnskab pr. 30. juni 2018.pdf

Bilag

Forventet regnskab pr. 30. juni 2018


4. Revisionsberetning

Revisionsberetning

Punkttype
Beslutning.

Tema
Økonomiudvalget skal indstille revisionsberetningen vedrørende regnskab 2017 godkendt i byrådet. I henhold til styrelseslovens §45, stk. 2, 2. pkt. skal byrådet træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne revisionsbemærkninger og regnskabets endelige godkendelse.
 
Repræsentant fra BDO Kommunernes Revision deltager i forbindelse med behandling af punktet i Økonomiudvalget.

Kompetence
Byrådet.

Sagsbeskrivelse
Allerød Kommune har den 15. juni 2017 modtaget beretning nr. 14 vedr. revisionsaftale samt beretning nr. 15. vedr. revisionens afsluttende beretning for regnskabsåret 2017. De to beretninger er vedlagt som bilag til sagen.
 
 
Beretning nr. 14. vedr. revisionsaftale
Idet der pr. 1. januar 2018 er valgt nyt Byråd i Allerød Kommune har kommunens revision, i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, i den vedlagte beretning redegjort for vores opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af Byrådets og revisors opgaver og ansvar. Forvaltningen anbefaler, at beretningen tages til efterretning.
 
 
Beretning nr. 15. vedr. regnskab 2017
Allerød Kommunes regnskab for 2017 blev fremlagt for byrådet den 24. april 2018, og efterfølgende oversendt til revision. Revisionens beretning skal ifølge styrelsesloven afgives senest den 15. juni, hvorefter Økonomiudvalget og byrådet endeligt skal godkende regnskabet inden udgangen af august måned.
 
Den lovpligtige revision omfatter ifølge styrelsesloven både finansiel revision, juridisk kritisk revision og løbende forvaltningsrevision. Den finansielle revision omfatter regnskabsmæssige og bevillingsmæssige legalitetskontroller og vurderinger af de tilrettelagte interne kontroller. Den juridisk-kritiske revision indebærer bl.a. kontrol af, at de dispositioner, der er kommet til udtryk i regnskabet, er lovlige, og at borgernes krav på retssikkerhed samtidig tilgodeses. Ved den løbende forvaltningsrevision vurderes, om byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt.
 
Revisionen omfatter endvidere en stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige og en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Endelig har revisionen foretaget en vurdering af kommunens økonomi.
 
Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2017 fremgår af afsnit 1.3.
 
Revisionen har ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.
 
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, jf. afsnit 1.4.2.
 
Revisionsberetningen indeholder en række konklusioner og anbefalinger, som Forvaltningen foreslår tages til efterretning, idet særligt følgende konklusioner i revisionsberetningen giver anledning til handlinger:
1. Principper for økonomistyring (afsnit 3.4)
2. Forvaltningsrevision – kontraktstyring (afsnit 5)
3. Revision af kommunens interne it-kontroller (afsnit 6)
 
Ad 1. Principper for økonomistyring
Revisionen vurderer, at principperne for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.
 
Revisionen anbefaler, at der foretages en gennemgang og ajourføring af principperne for økonomistyring, idet principperne ikke på alle områder beskriver de faktiske forhold. Forvaltningen fremlægger i august forslag til de overordnede økonomistyringsprincipper til beslutning i Økonomiudvalget og byrådet. Forvaltningen vil efterfølgende forelægge forslag til en revision af de detaljerede principper for økonomistyring for Økonomiudvalget i efteråret 2018.
 
Ad. 2. Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision vedr. kommunens kontraktstyring med eksterne (private) leverandører i Allerød Kommune
Fokus i gennemgangen er, om kontrakter styres og administreres hensigtsmæssigt i forhold til økonomi og kvalitet i opgaveløsningen samt i forhold til de politisk vedtagne retningslinjer på området. Revisionens samlede vurdering er:
- At Allerød Kommune overordnet set har en hensigtsmæssig organisering og styring af indkøbs- og udbudsområdet herunder kontraktstyring
- At kommunen har tilrettelagt et styringsgrundlag, der generelt kan sikre og dokumentere, at kommunen har indgået kontrakter i overensstemmelse med gældende regler på indkøbs- og udbudsområdet.
- At indsats omkring samling af kontrakter i CM-systemet bør fortsætte.
 
Revisionen anbefaler, at der fremadrettet arbejdes mere struktureret med compliance – herunder compliancemål på områdeniveau samt prioritering af et generelt ledelsesfokus på tværs af organisationen. Forvaltningen udarbejder en handleplan for dette i efteråret 2018, således at dette kan implementeres samtidigt med nyt indkøbs- og kontraktstyringssystem.
 
Derudover anbefaler revisionen, at Allerød Kommune får tilpasset allerede igangværende kontroller af arbejdsklausuler og sociale klausuler på en sådan måde, at der også bliver rettet fokus på løn- og ansættelsesvilkår. Dette gælder navnlig udvalgte kontrakter, herunder på bygge- og anlægsområdet. Forvaltningen udarbejder i efteråret en procedure for dette.
 
Ad 3. Revision af kommunens interne it-kontroller
Fokus i gennemgangen er kommunens arbejdsgange vedr. it-sikkerhed. Revisionens samlede vurdering er:
- At kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen.
 
Revisionen har dog konstateret visse kontrolmangler i kommunens forretningsgange og interne kontroller, der kan afhjælpes ved konkrete anbefalinger. Forvaltningen har iværksat handlinger der indebærer at revisionens anbefalinger følges.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler:
1. At revisionsberetning nr. 14 og 15 tages til efterretning
2. At regnskab 2017 godkendes endeligt.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018
Forvaltningens forslag indstilles godkendt.
 
Afbud fra Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 30-08-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.


caseno_18-6365_dok_no_70013-18_v1_revisionsberetning nr. 14 revisionsaftale.pdf
caseno_18-6365_dok_no_70011-18_v1_revisionsberetning nr. 15 regnskab 2017.pdf

Bilag

Revisionsberetning nr. 14: Revisionsaftale
Revisionsberetning nr. 15: regnskab 2017


5. Budget 2019-22: Budgetnotat 4: Administrativt budgetgrundlag

Budget 2019-22: Budgetnotat 4: Administrativt budgetgrundlag

Punkttype
Orientering.

Tema
Økonomiudvalget og byrådet orienteres om budgetnotat 4: ”Administrativt budgetgrundlag”, hvor økonomiaftalen og de administrative budgetændringer er indarbejdet i budgetgrundlaget for 2019-26. Budgetlægningen for 2019-26 følger byrådets budgetstrategi.

Kompetence
Byrådet.

Sagsbeskrivelse
Baggrund
Byrådet vedtog budgetstrategien den 25. januar 2018. Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt i fire faser, hvor budgetseminaret ultimo august markerer overgangen fra fase 2: Fagudvalgenes budgetproces til fase 3: Borgmesterens budgetoplæg og budgetforhandlinger.
 
Forvaltningen udarbejder i de to første faser fire budgetnotater, herunder dette budgetnotat 4, som præsenterer det administrative budgetgrundlag 2019-26.
 
Budgetnotat 4: Administrativt budgetgrundlag
Budgetnotat 4: ”Administrativt budgetgrundlag” udgør en opdateret status på kommunens økonomi for hele perioden 2019-26 og er derfor væsentlig som fundament for den videre budgetproces. Der fremlægges herunder fem forskellige modeller for, hvordan budgetlægningen kan gribes an politisk, alt efter hvilke prioriteringer byrådet ønsker at foretage.
 
Bilagene til statusnotatet indeholder en nærmere redegørelse for de enkelte delelementer i budgetgrundlaget, og der er indsat henvisninger til de relevante bilag under de enkelte afsnit i statusnotatet.
 
Det administrative budgetgrundlag for 2019-26 er baseret på sidste års vedtagne budget. Budgettet er korrigeret for de beslutninger, der efterfølgende er truffet af byrådet samt administrative budgetændringer foretaget i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper.
 
I juni 2018 indgik regeringen og KL økonomiaftale for budget 2019. Konsekvenserne af økonomiaftalen er ligeledes indarbejdet i det administrative budgetgrundlag.
 
Det administrative budgetgrundlag er derudover udarbejdet med udgangspunkt i viden om udviklingen i budgetforudsætningerne fra det forventede regnskab pr. 30. juni 2018 samt ny befolkningsprognose, jf. budgetnotat 2.
 
Den videre budgetproces
Borgmesteren udarbejder et budgetoplæg baseret på politiske forslag og input fra budgetlægningsprocessens to første faser samt på det administrative budgetgrundlag. Budgetoplægget offentliggøres den 27. august 2018, og sendes i høring frem til den 6. september 2018.
 
Borgmesterens budgetoplæg markerer starten på budgetlægningsprocessens fase 3 og sætter dermed rammerne for de videre budgetforhandlinger.
 
Budgetprocessens tredje fase indeholder et borgermøde den 29. august 2018. Temaet for borgermødet er borgmesterens budgetoplæg 2019-26.
 
I tredje fase afholdes også budgetseminar for byrådet. På budgetseminaret den 31. august – 1. september er opgaven for byrådet således, som forberedelse til budgetforhandlingerne, at drøfte det aktuelle budgetgrundlag og det samlede budgetmateriale.
 
Borgmesterens budgetoplæg udgør materialet til Økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgettet henholdsvis den 11. og 18. september 2018. 1. behandlingen består af, at budgettet oversendes til 2. behandlingen og dermed også til de mellemliggende budgetforhandlinger.
 
Fristen for politiske ændringsforslag til budgettets 2. behandling er fastsat til den 23. september 2018.
 
Budgettet vedtages endeligt i Byrådet den 9. oktober 2018.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018
Orientering taget til efterretning.
 
Afbud fra Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 30-08-2018
Orientering taget til efterretning.


caseno_18-2072_dok_no_81739-18_v1_budgetnotat 4 administrativ budgetgrundlag 2019-26.pdf
caseno_18-2072_dok_no_84072-18_v1_bilag til budgetnotat 4 - bilag 1-10 samlet byråd.pdf.pdf

Bilag

Budgetnotat 4 Administrativ budgetgrundlag 2019-26
Bilag til Budgetnotat 4 - bilag 1-10 samlet BYRÅD.pdf


6. Fremadrettet deltagelse i "Stop Forskelsbehandlingen Nu"

Fremadrettet deltagelse i "Stop Forskelsbehandlingen Nu"

Punkttype
Beslutning.

Tema
Revisionen af udligningssystemet vil tidligst ske om et par år. Selvom regeringen netop har bestilt en strategi for hovedstadsområdets 34 kommuner, vurderes der behov for at fortsætte arbejdet i det tværkommunale samarbejde i hovedstaden ”Stop Forskelsbehandlingen Nu”.
 
Økonomiudvalget skal derfor indstille til byrådet, om Allerød Kommune fortsat skal være en del af ”Stop Forskelsbehandlingen Nu”.

Kompetence
Byrådet

Sagsbeskrivelse
”Stop Forskelsbehandlingen Nu” er et netværk bestående af 34 kommuner i hovedstadsområdet, Allerød Kommune har været en del af netværket siden primo august 2016.
 
Formålet med netværket er, at arbejde for de bedst mulige vilkår for hovedstadskommunerne under ét. Afsættet er, at Danmark er et land i balance. Det er slået fast, at hovedstadsområdets kommuner gerne bidrager til en fair udligning, men at udligningen for længst har nået sin grænse. 
 
Udligningsordningen må ikke true det faktum, at kommunerne i hovedstadsområdet udgør et sammenhængende byområde, en metropol, hvor kommunerne er gensidigt afhængige af hinanden.
 
”Stop Forskelsbehandlingen Nu” har succesfuldt kørt en intensiv kampagne i forhold til arbejdet med en revision af grundlaget for udligning mellem kommunerne. Med mindre der aktivt træffes beslutning om en fortsat indsats, så vil arbejdet og samarbejdet naturligt fases ud med det manglende forlig i folketinget om ændringer af udligningssystemet i foråret 2018. Den opbyggede kompetence i det interessepolitiske arbejde vil dermed forsvinde.
 
Det forventes, at diskussionen om øst-vest fortsætter både på Christiansborg, og gennem de øvrige kommunegrupperinger som ”Bedre Balance”, ”Danmark på Vippen”, m.fl. Derfor vil det være afgørende for interessevaretagelsen af de 34 hovedstadskommuner, at ”Stop Forskelsbehandlingen Nu” fortsætter.
 
Hvis arbejdet besluttes at fortsætte, vil det ske i en netværksbaseret organisering i tråd med den hidtidige indsats. Den politiske styregruppe udvides, og sammensættes på tværs af politiske partier, samt på tværs af kommunernes geografiske placering. Modellen kræver, at der er et flerårigt perspektiv, som det kan ses af bilaget ”Fremtidig organisering”, hvor organiseringen er nærmere beskrevet.
 
En fortsat indsats kræver, at samarbejdsmodellen omorganiseres, og der etableres et mere permanent sekretariat, som kan bygge videre på de ressourcer og den viden som er opbygget i ”Stopforskelsbehandlingen.nu”. Forslaget til ny organisering, historikken bag samarbejdet samt handleplan for resten af 2018 fremgår af bilagene til sagen.
 
Det årlige budget forventes at være 1,65 mio. kr., og kan specificeres på følgende måde: 
 
Årlig driftsudgift for de 34 kommuner
Projektleder/projektkoordinator                     
650.000
Studentermedhjælper, frikøb af teknisk økonomisk bistand driftsmidler, mindre kampagne som fx Folkemøde og evt. køb af ekstern analysekraft
1.000.000
I alt
1.650.000
 
Udgiften fordeles ligeligt mellem de 34 kommuner, og det svarer til ca. 48.000 kr. for Allerød Kommune pr. år under forudsætning af at alle 34 kommuner deltager.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at
 

Økonomi og finansiering
Hvis byrådet beslutter, at Allerød Kommune fortsætter som en del af ”Stop Forskelsbehandlingen Nu” indebærer dette en ¨årlig merudgift på 48.000 kr., som foreslås finansieret af kassen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018
Forvaltningens forslag indstilles godkendt.
 
Afbud fra Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 30-08-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.
 
Imod stemte Rasmus Keis Neerbek.


caseno_18-7497_dok_no_79430-18_v1_bilag udligning beslutningspakke til vores videre samarbejde - udligning_notat om historikken_220618.pdf.pdf
caseno_18-7497_dok_no_79429-18_v1_bilag udligning beslutningspakke til vores videre samarbejde - udligning_handlingsplan resten af 2018.pdf.pdf
caseno_18-7497_dok_no_79428-18_v1_bilag udligning beslutningspakke til vores videre samarbejde - udligning - fremtidig organisering _220618.pdf.pdf

Bilag

Notat om historikken
Handlingsplan resten af 2018
Fremtidig organisering _220618.pdf


7. Høring vedr. kommunernes udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2019

Høring vedr. kommunernes udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2019

Punkttype
Beslutning

Tema
Det er lovpligtigt for kommunerne at finansiere udviklingsbidraget til regionerne som en del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Udgiften er allerede indarbejdet i budgetnotat 4.

Kompetence
Byrådet

Sagsbeskrivelse
Region Hovedstaden har sendt satsen for kommunernes udviklingsbidrag til regionen i en skriftlig høring hos kommunerne med svarfrist den 10. september 2018.
 
Udviklingsbidraget er fastsat i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner og udgør 135 kr. pr. indbygger. Det er lovpligtigt for kommunerne at finansiere udviklingsbidraget til regionerne som en del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL.
 
Regionen gør opmærksom på, at der foretages en midtvejsregulering af det kommunale udviklingsbidrag for 2019 som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.
 
Kommunernes udviklingsbidrag er en del af finansieringen bag regionernes indsats for regional udvikling.
 
Budgetforslag 2019-22 for Region Hovedstaden kan ses i sin helhed på Regionens hjemmeside:
Budgetforslag 2019-22 for Region Hovedstaden

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at satsen for udviklingsbidrag i Region Hovedstadens budgetforslag 2018-2021 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018
Forvaltningens forslag indstilles godkendt.
 
Afbud fra Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 30-08-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.
8. Budget for Nordsjællands Brandvæsen 2019-22

Budget for Nordsjællands Brandvæsen 2019-22

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådet skal godkende den fælles beredskabskommissions indstilling til budget for 2019-2022 for Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsbeskrivelse
Nordsjællands Brandvæsen skal i henhold til samordningsaftalens § 11 fremlægge beredskabets budget samt budgetoverslag i overensstemmelse med kommunernes budgetvejledninger til endelig godkendelse hos de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.
 
Beredskabskommissionen behandlede den 19. juni 2018 forslaget til budget for brandområdet og indtægtsstyret virksomhed og besluttede at indstille det til godkendelse i deltagerkommunerne.
 
Budgettallene og indstillingen fremgår af vedlagte bilag.
 
Det bemærkes, at Nordsjællands Brandvæsen i forbindelse med fremsendelse af indstillingen har gjort opmærksom på, at resultatet af overenskomstforhandlingerne for kommunalt ansatte ikke er indarbejdet i det fremlagte budget. Der vil således være en regulering af budgetopkrævningerne til kommunerne på baggrund af overenskomstresultatet.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at beredskabskommissionens indstilling til budget for 2019-2022, jf. bilaget, godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018
Forvaltningens forslag indstilles godkendt.
 
Afbud fra Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 30-08-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.


caseno_18-7537_dok_no_80294-18_v1_beredskabskommissions indstilling til budget 2018-22.pdf.pdf

Bilag

Beredskabskommissions indstilling til budget 2018-22.pdf


9. Byråds- og Økonomiudvalgsmøder i 2019

Byråds- og Økonomiudvalgsmøder i 2019

Punkttype
Beslutning

Tema
Økonomiudvalget anmodes om:

Sagsbeskrivelse
Økonomiudvalgsmøderne i 2019 foreslås afholdt på rådhuset kl. 7.30 på følgende dage:
 
Byrådsmøderne i 2019 foreslås afholdt på rådhuset kl. 18.30 på følgende dage:
 
*) Byrådsmøderne i september og oktober foreslås afholdt tirsdage fremfor torsdage. Dette som følge af Hovedudvalgets ønske om at eventuelle personalemæssige konsekvenser af budgetvedtagelsen ikke skal effektueres fredagen før efterårsferien samt krav om minimum 3 uger mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget:

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018
Forslag til mødeplan 2019 for Økonomiudvalget godkendt.
 
Forslag for mødeplan 2019 for Byrådet indstilles godkendt.
 
Afbud fra Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 30-08-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.


caseno_18-7412_dok_no_78593-18_v1_forslag til mødeplan 2019 (økonomiudvalget og byrådet).pdf

Bilag

Forslag til mødeplan 2019 (Økonomiudvalget og byrådet)


10. Bøgevangen 14 - Tinglysning af overvågningsboringer

Bøgevangen 14 - Tinglysning af overvågningsboringer

Punkttype
Beslutning

Tema
Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til Regions Hovedstadens forslag om 11 boringer for grundvandsovervågning på kommunens ejendom Bøgevangen 14, Vassingerød og foretage indstilling om samme til byrådet. Udvalget anmodes endvidere om at indstille anlægsbevilling i indtægt til modtagelse af erstatningsbeløb 54.710,37 kr. godkendt i byrådet.

Kompetence
Byrådet

Sagsbeskrivelse
Region Hovedstaden har i forbindelse med revurderingen af grundvandsovervågningen på kommunens ejendom Bøgevangen 14 i Vassingerød vurderet, at der er behov for at fortsætte overvågningen. Til dette formål vil regionen gerne bevare og anvende 11 boringer på ejendommen.
 
Grundvandsovervågningen sker i henhold til Lov om forurenet jord. Regionen betaler for overvågningen og grundvandsprøvetagningen og er derfor uden omkostninger for Allerød Kommune.
 
Boringerne skal anvendes af Region Hovedstaden, og placeringen af boringerne skal bibeholdes, så længe Region Hovedstaden vurderer, at det er nødvendig af hensyn til den offentlige indsats efter Jordforureningsloven kap. 2 og 3.
 
Region Hovedstaden opfordrer til, at der indgås aftale om boringerne. Opnås der ikke enighed, forbeholder regionen sig ret til et ekspropriere de nødvendige rettigheder over ejendommen efter Jordforureningslovens §22 stk. 2.

Med henblik på sikring af de 11 boringer lader Region Hovedstaden en deklaration tinglyse på ejendommen. Tinglysningen vil medføre nogle begrænsninger i ejendommens anvendelse. Bl.a. må der ikke bygges eller etableres faste belægninger i en radius af 1 meter fra boringerne uden efter forudgående aftale med regionen. Boringerne skal derudover være tilgængelige for regionen i forbindelse med overvågning af grundvandets kvalitet.
Regionen forpligter sig til at ophæve deklarationen når regionen vurderer, at det ikke længere er nødvendigt at opretholde grundvandsovervågningen på arealet. 

Erstatning
I forbindelse med tinglysningen tilbyder Region Hovedstaden en erstatning der tildeles efter regionens retningslinjer for erstatningsudbetalinger. Da ejendommen ligger i landzone udbetales en engangserstatning som udgør 4.973,67 kr. pr. boring, eller i alt 54.710,37 kr.
 
Ejendommens planmæssige status
Ejendommen som udgør 12.359 m2 er beliggende i landzone – den fremstår ubebygget og er omfattet af lokalplan 319 for et boligområde for Vassingerød øst. Lokalplanen udlægger arealet til grønt område, parkering eller oplagring.
 
Ejendommens miljøregistrering
Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 2 (V2), idet der er konstateret forurening med olie- og tjærestoffer i jord og terrænnært grundvand. Forureningen stammer fra et nedlagt asfaltværk, kendt som ”Villadsens Fabrikker”, som har været i drift fra 1957 til 1974. Der er konstateret fri fase olie/tjære i 1 boring. Forureningen er forsøgt fjernet ved naturlig nedbrydning ved hjælp af pile- og poppeltræer. Metoden havde ikke den ønskede virkning.  Region Hovedstaden har efterfølgende iværksat supplerende undersøgelser af lokaliteten. Formålet er at foretage en mere præcis afgrænsning af jord- og grundvandsforureningen samt overvågning af grundvandsforureningen i området.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at kommunen godkender anmodningen fra Region Hovedstaden om tinglysning af 11 boringer for grundvandsprøvetagning på ejendommen Bøgevangen 14, og at der meddeles en anlægsbevilling i indtægt på 54.710,37 kr. til modtagelse af erstatningen. Beløbet foreslås tilført kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering
Forslag 1
Der meddeles en anlægsbevilling i indtægt på 54.710,37 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018
Forvaltningens forslag indstilles godkendt.
 
Afbud fra Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 30-08-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.


caseno_18-6470_dok_no_71748-18_v1_kortbilag.pdf

Bilag

Kortbilag


11. Nordsjællands Brandvæsens opsigelse af lejemål på Beredskabsgården, Vassingerød Bygade 2

Nordsjællands Brandvæsens opsigelse af lejemål på Beredskabsgården, Vassingerød Bygade 2

Punkttype
Beslutning

Tema
Nordsjællands Brandvæsen har opsagt lejemålet på Beredskabsgården til ophør 1. januar 2020.
 
Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt Nordsjællands Brandvæsen kan frigives fra lejemålet tidligere end den ifølge lejeaftalen fastsatte opsigelsesfrist på 18 måneder og foretage indstilling om samme til byrådet.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Nordsjællands Brandvæsen som omfatter Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner blev stiftet i januar 2016. I den forbindelse blev der indgået aftale om udleje af del af kommunens beredskabsgård på Vassingerød Bygade 2 til Nordsjællands Brandvæsen. Der blev endvidere indgået aftale om udleje af den kommunale brandstation på Rørmosevej til Nordsjællands Brandvæsen. Begge lejeaftaler har et opsigelsesvarsel på 18 måneder.
 
Nordsjællands Brandvæsen har oplyst at være i færd med at indarbejde besparelsespotentialer for virksomheden for at nå i mål med de besparelser, der forventes af beredskabet i forbindelse med sammenlægningen. Brandvæsenet har vurderet, at de frivilliges lokaler på Vassingerød Bygade 2 i den sammenhæng udgør en uforholdsmæssig udgift i forhold til anvendelsesgraden.
 
Nordsjællands Brandvæsen har fremsendt opsigelse af lejemålet til ophør den 1. januar 2020 – og har samtidig fremsat ønske om at blive frigjort fra lejemålet snarest muligt.

Ejendommen Vassingerød Bygade 2
Ejendommen Vassingerød Bygade 2 har et grundareal på 6.685 m2 og er bebygget med i alt 1.737 m2 fordelt på garagebygning, kontorlokaler, værksted, depot m.m. Heraf udgør det udlejede areal 512 m2 garage og 280 m2 kontor – den årlige lejeindtægt udgør for 2018 242.400 kr. Derudover dækker lejer den forholdsmæssigt del af ejendommens driftsbudget/forbrug 84.714 kr., i alt 334.179 kr. Den ikke udlejede del af ejendommen anvendes til hjælpemiddeldepot, Glad Service og kommunens håndværkerteam.
 
Fremtidig anvendelse af Vassingerød Bygade 2
Forvaltningen anbefaler, at der ved kommende møde i Teknik-, Erhverv- Plan og Miljøudvalget fremsættes sag som beskriver de fremtidige anvendelsesmuligheder for ejendommen.

Det anbefales endvidere, at opsigelsesvarslet på 18 måneder fastholdes og at lejer frigøres fra lejemålet den 1. januar 2020. En tidligere frigørelse af lejer forventes efterfølgende at kunne forhandles med lejer såfremt kommunen finder det relevant.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at det aftalte opsigelsesvarsel fastholdes og at lejer frigøres fra lejemålet med virkning fra den 1. januar 2020.
Det foreslås endvidere, at der på kommende møde i Teknik-, Erhverv- Plan og Miljøudvalget fremsættes sag med forslag til den fremtidige anvendelse af ejendommen.
 
Når fremtidig anvendelse er besluttet vil lejeindtægten blive reguleret i det administrative budgetgrundlag for 2020-27.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018
Forvaltningens forslag indstilles godkendt.
 
Afbud fra Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 30-08-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.
12. Orientering om lovændring på det sociale område samt årlig behandling af danmarkskortet over omgørelsesprocenter

Orientering om lovændring på det sociale område samt årlig behandling af danmarkskortet over omgørelsesprocenter

Punkttype
Orientering

Tema
Sundheds- Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og byrådet orienteres om at Folketinget den 29. maj 2018 har vedtaget en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
 
Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2018 og indeholder følgende elementer:
1. Sagsbehandlingsfrister for behandlingen af afgørelser, som Ankestyrelsen har hjemvist.
2. Offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside.
3. Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager på et møde i byrådet. Offentliggørelse af danmarkskort lovfæstes samtidig.
 
Med baggrund i disse orienteres om sagsbehandlingsfrister, omgørelsesprocenter og klagesager i Allerød Kommune.

Kompetence
Byrådet.

Sagsbeskrivelse
Sagsbehandlingsfrister
Byrådet fastsætter sagsbehandlingsfrister for behandling af sager efter lov om social service og disse frister gælder også ved byrådets behandling af afgørelser efter serviceloven, der er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristen regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.
Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal borgeren have skriftlig besked om, hvornår borgeren kan forvente en afgørelse.
 
Sagsbehandlingsfristerne er tilgængelige på Allerød Kommunes hjemmeside.
 
Link til sagsbehandlingsfrister:
 
https://www.alleroed.dk/Files/Files/Om%20kommunen/Sagsbehandlingsfrister%202017.pdf
 
Omgørelsesprocenter
 
Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet. Jævnfør retssikkerhedsloven skal byrådet inden udgangen af det år, hvor danmarkskortene er offentliggjort, behandle disse på et møde.
 
Der er udarbejdet tre danmarkskort med omgørelsesprocenter. Omgørelsesprocenten er et udtryk for antallet af ændrede og hjemviste sager i forhold til realitetsbehandlede sager. Se uddybning nedenfor.
 
Danmarkskortene illustrerer omgørelsesprocenter på hhv. socialområdet, børneområdet og voksenhandicapområdet. Af kortene fremgår Allerød Kommunes omgørelsesprocenter:
•             Socialområdet (49 afgørelser): 47%
Heraf udgør
                Ændringer 8%
                Hjemvisninger 39%
•             Børnehandicapområdet (12 afgørelser): 58%
Heraf udgør
                Ændringer 8%
                Hjemvisninger 50%
•             Voksenhandicapområdet (4 afgørelser): 0%
 
Ankestyrelsen
Omgørelsesprocenter baserer sig på statistikker fra Ankestyrelsen. Ankestyrelsen er en styrelse under Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvis hovedopgave er at afgøre klagesager, koordinere praksis og gennemføre undersøgelser om udviklingen inden for social- og beskæftigelsesområdet. Ankestyrelsen behandlede i 2017 ca. 59.500 klagesager, heraf ca. 29.000 kommunale klagesager og ca. 2.700 sager indenfor familieområdet.
 
Ankestyrelsen opererer med fire typer afgørelser:
 
Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse
Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen vurderer at afgørelsen er forkert, og ophæver kommunens afgørelse.
Hjemvisning: Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er førsteinstans. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at en sag hjemvises, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.
Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke klagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent, beslutter at opgive klagen eller klagen sendes videre til en anden instans.
 
Omgørelsesprocenten udgør andelen af hjemviste og ændrede sager i forhold til realitetsbehandlede sager. Realitetsbehandlede sager er hjemviste, ændrede/ophævede og stadfæstede sager.
 
Omgørelsesprocenten i Allerød Kommune er i 2017 på 33 pct. Allerød Kommune placerer sig dermed lige over landsgennemsnittet, som er på 30 pct. I sammenligning med nabokommunerne er Allerød Kommunes omgørelsesprocent i den lave ende. Kun Hørsholm Kommune ligger lavere med en omgørelsesprocent på 32.  
 
Klagesager i Allerød Kommune
Ankestyrelsen har i 2017 truffet afgørelse i 93 sager fra Allerød Kommune. I første halvår blev der behandlet 55 klagesager, mod 38 sager i andet halvår.  Samlet set har Allerød Kommune i 2017 fået medhold i afgørelsen i 58 sager, hvilket svarer til 62,4% af sagerne.
 
Ankestyrelsen har i 7 sager ændret eller ophævet Kommunens afgørelse svarende til 7,5%. I alt 22 sager er blevet hjemvist og 6 sager blevet afvist.
Langt størstedelen af klagesagerne relaterer til Serviceloven. I alt 52 ud af de samlede 85 klager omhandler Serviceloven.
 
Forvaltningen har valgt at inddele Ankestyrelsens afgørelser efter forvaltningsområder, hvorfor nedenstående omgørelsesprocenter adskiller sig fra omgørelsesprocenterne på danmarkskortene.
Sagerne i 2017 fordeler sig med en overvægt på børneområdet og beskæftigelsesområdet, hvilket er forventeligt, idet der indenfor disse træffes flest afgørelser. Endvidere bemærkes det, at der er en væsentlig andel af hjemviste sager på børneområdet.
 
 
Aktuelt verserer 20 sager på udvalgets område. 10 af disse sager er inden for Serviceloven.
 
Antallet af klager bør ses i forhold til det samlede antal borgere, der i 2017 har haft sager i Allerød Kommune. Eksempelvis modtog ca. 3.200 Allerødborgere offentlig forsørgelse i 2017, og der blev rejst 47 klager på voksne- og beskæftigelsesområdet.
 
Forvaltningen anser klagesystemet, som en velkommen rettesnor i forhold til fortolkningen af lovene, når der træffes afgørelser i Allerød Kommune. Således er klager, der falder ud til såvel kommunens som borgerens fordel en nødvendig del af det, at korrigere sagsbehandlingen og at fastlægge praksis ved implementering af ny/ændret lovgivning.
 
Oversigt over Ankestyrelsens afgørelser 2017 på forvaltningsområderne vedlægges som bilag samt udviklingen 2013-2017. Endvidere vedlægges danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet, børne- og voksenhandicapområdet.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orientering tages til efterretning

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Ældre- og Handicaprådet

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 26-06-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Der forelå høringssvar fra Seniorrådet. Udvalget tog høringssvaret til efterretning, idet Seniorrådet og Handicaprådet orienteres om sagen på et af de kommende i forvejen planlagte møder.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 27-06-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018
Orientering taget til efterretning.
 
Afbud fra Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 30-08-2018
Orientering taget til efterretning.


caseno_18-2011_dok_no_61706-18_v1_bilag 2 - overblik over udviklingen på forvaltningsområderne 2013-2017.pdf.pdf
caseno_18-2011_dok_no_61704-18_v1_bilag 1 - tal fra ankestyrelsen 2017.pdf.pdf
caseno_18-2011_dok_no_61711-18_v1_bilag 5 - danmarkskort over omgørelsesprocenter for voksenhandicapområdet.pdf.pdf
caseno_18-2011_dok_no_61710-18_v1_bilag 4 - danmarkskort over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet.pdf.pdf
caseno_18-2011_dok_no_61708-18_v1_bilag 3 - danmarkskort over omgørelsesprocenter for socialområdet bilag.pdf.pdf

Bilag

Bilag 2 - Overblik over udviklingen på forvaltningsområderne 2013-2017.pdf
Bilag 1 - Tal fra Ankestyrelsen 2017.pdf
Bilag 5 - Danmarkskort over omgørelsesprocenter for voksenhandicapområdet.pdf
Bilag 4 - Danmarkskort over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet.pdf
Bilag 3 - Danmarkskort over omgørelsesprocenter for socialområdet bilag.pdf


13. Norrecco - Miljørapport og igangsættelse af planlægning

Norrecco - Miljørapport og igangsættelse af planlægning

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for ressourcecenter ved Lynge Grusgrav (Norrecco) igangsættes, og at forslag til emner for miljøkonsekvensrapport og miljøvurdering godkendes.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen

Sagsbeskrivelse
Norrecco A/S har ansøgt om at videreføre driften af ressourcecentret Norrecco A/S - Lynge, beliggende Stensøvej 2, 3540 Lynge.
 
Byrådet anmodede den 26. maj 2016 Erhvervsstyrelsen om, at revisionen af Fingerplanen bl.a. skulle muliggøre, at Norrecco kunne fortsætte deres drift på den nuværende placering. I Fingerplan 2017 er ønsket imødekommet, sådan at der kan planlægges for Norreccos fortsatte drift på området.
 
Den fortsatte drift kræver, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for området. VVM-screeningen af anlægget (bilag 1) har vist, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse). Desuden skal der udarbejdes miljøvurdering for planerne.
 
Miljøvurderingen af planerne og miljøkonsekvensrapporten udarbejdes som to særskilte dokumenter. Da planerne og projektet i høj grad er sammenfaldende, kan der forventes et betydeligt sammenfald i rapporternes indhold.
 
Både miljøvurderingen og miljøkonsekvensrapporten skal påvise, beskrive og vurdere anlæggets direkte og indirekte påvirkning på miljøet.
 
Processen er igangsat med udarbejdelsen af et debatoplæg (bilag 2), som byrådet den 22. marts 2018 besluttede at sende i offentlig høring. Dette i overensstemmelse med miljøvurderingslovens §35 og §32 samt planlovens §23c, hvorefter byrådet skal indkalde idéer og forslag forud for igangsættelsen af miljøkonsekvensrapport, miljøvurdering og kommuneplantillæg.
 
I debatoplægget lægges der op til, at følgende emner behandles i både miljøvurderingen og miljøkonsekvensrapporten:
 
I miljøvurderingen og miljøkonsekvensrapporten beskrives ligeledes et 0-alternativ, dvs. situationen, hvor det ansøgte ikke gennemføres og anlægget må lukkes ned i overensstemmelse med den gældende miljøgodkendelse.
 
Indkomne høringssvar til debatoplægget
Der er i høringsperioden (23. marts - 18. maj 2018) indkommet 3 høringssvar (bilag 3).
 
Høringssvar 1 omhandler planforholdene, høringssvar 2 omhandler grundvandet, mens høringssvar 3 beskriver en række problemstillinger ved projektet samt emner, der bør undersøges nærmere i miljøkonsekvensrapporten og miljøvurderingen.
 
På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår Forvaltningen, at der udarbejdes en miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport med følgende emner:
 
Afgrænsningen af miljøvurderingen og miljøkonsekvensrapporten er beskrevet i det vedlagte afgrænsningsnotat (bilag 4).
 
Forlængelse af tidsfristen for bortfald af nugældende miljøgodkendelse
Norrecco A/S har sideløbende søgt om en forlængelse af tidsfristen for ophør af den gældende miljøgodkendelse, som ellers betød at virksomheden skulle lukke ned på lokaliteten den 31. december 2018.
 
Forslag 1
Det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet:
 1. At ovennævnte emner til miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport vedtages.
 2. At der igangsættes lokalplanlægning og udarbejdelse af kommuneplantillæg.
 3. At tidsfristen for miljøgodkendelsen forlænges til den 30. juni 2020, hvor det forventes at plangrundlag og ny miljøgodkendelse kan være på plads.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forlag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Formanden satte Forvaltningens forslag 1 A, B og C til afstemning:
 
 • Mike Dam Larsen, Martin Wolffbrandt og Erling Petersen stemte for.
 • Rasmus Keis Neerbek stemte imod pga. forslag 1B og C.
 
Fraværende: Lisbeth Skov

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt.
 
Merete Them Kjølhom stemte imod.
Viggo Janum undlod at stemme
 
Merete Them Kjølholm ønsker følgende mindretalsudtalelse tilført protokollen: Jeg stemmer imod på grund af forslag 1 B og C.
 
Afbud fra Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 30-08-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget godkendt.
 
For stemte: Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Lisbeth Skov, Esben Buchwald, Lone Skov, Jørgen Johansen, Erik Lund, Axel Nielsen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Miki Dam Larsen, Jesper Holdflod Pallesen, Theodore Gbouable, Kasper Ljung Pedersen, Bettina Hauge, Nikolaj Rachdi Bührmann og Anders Damm-Frydenberg og Erling Petersen.
 
Imod stemte Rasmus Keis Neerbek og Merete Them Kjølholm.
 
Viggo Janum undlod at stemme.


caseno_17-7193_dok_no_69490-18_v1_bilag 1 - vvm-screeningsafgørelse.pdf
caseno_17-7193_dok_no_69487-18_v1_bilag 2 - debatoplæg.pdf
caseno_17-7193_dok_no_69456-18_v1_bilag 3 - høringssvar til debatfase.pdf
caseno_17-7193_dok_no_73127-18_v1_bilag 4 - afgrænsningsnotat.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - VVM-screeningsafgørelse
Bilag 2 - Debatoplæg
Bilag 3 - Høringssvar til debatfase
Bilag 4 - Afgrænsningsnotat.pdf


14. Vedtagelse af lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen 28-32

Vedtagelse af lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen 28-32

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet vedtog den 25. maj 2018 det vedlagte forslag til lokalplan 1-142 Butik ved Kongevejen 28-32 (bilag 1).
 
Planforslaget med en miljøvurderingsscreening blev offentliggjort den 5. juni 2018 med en høringsfrist til den 17. juli 2018.
 
Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af lokalplanen blev offentliggjort den 5. juni med en klagefrist på 4 uger.
 
Udvalget anmodes om at indstille lokalplanen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med de ændringer, som den politiske behandling medfører.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.  

Sagsbeskrivelse
 
Baggrunden for sagen er, at den eksisterende Netto på Kongevejen 32 ønsker at udvide butikkens parkeringsplads ved at inddrage Kongevejen 28.
 
Økonomiudvalget vedtog den 18. april 2017 at igangsætte udarbejdelse af forslag til ny lokalplan for området, der ligger i den vestlige del af Blovstrød ud til Kongevejen.
 
Planens indhold
Lokalplanen fastholder i store træk mulighederne for butiksbyggeri på grunden, som de er i dag i lokalplan 1-130 for Lille Blovstrød, delområde B1, fra 2008. Bebyggelsesprocenten må højst være 50 %, bygningshøjden højst 8,5 meter og butiksarealet højst 1.000 m2.
 
Med lokalplanen muliggøres en ny vejadgang fra Kongevejen til butikken.
 
Sammenhæng med ny børneinstitution
Allerød Kommune opfører en ny børneinstitution syd for Netto og anlægger efterfølgende en ny parkeringsplads på en del af den grund, hvor ”Blovstrød Børnehus” ligger.
 
Lokalplanen giver mulighed for at skabe en adgang for gående/cykler mellem Nettos parkeringsplads og den nye børneinstitution – samt en gennemkørsel for biler mellem Nettos parkering og kommunens nye p-plads.
 
Høringen
Der er indkommet 2 høringssvar, vedlagt som bilag 2.
 
Forvaltningens sammenfatning og bemærkninger til høringssvarene er vedlagt som bilag 3.
 
Forslag 1
 1. Forslaget til lokalplan vedtages uden ændringer med en maksimal størrelse på pylonen på 2,5 x 1,0 meter
 2. Forslaget til lokalplan vedtages med en maksimal størrelse på pylonen på 3,0 x 1,2 meter (halv højde af Remas)
 3. Forslaget til lokalplan vedtages med en maksimal højde på pylonen på 6,0 meter som ønsket af Salling Group
Forslag 2
Butiksarealet fastholdes på 1.000 m2 i overensstemmelse med den gældende kommuneplan.
 
Forslag 3
Der gennemføres konsekvensrettelser og opdateringer af lokalplanen, som ikke berører bestemmelserne, inden planen offentliggøres.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1B, 2 og 3 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
Netto betaler for anlæg inden for deres ejendom, herunder jordundersøgelser, byggemodning, terrænregulering, støttemure mv.
 
Netto etablerer og betaler for den støjafskærmning, der vil være nødvendig, for at butikken kan overholde de vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984: ”Ekstern støj fra virksomheder”.

Dialog/høring
Lokalplanen offentliggøres efter planlovens bestemmelser og registreres i Plandata.dk.
 
Besked om vedtagelsen sendes til berørte myndigheder, foreninger mv. samt de borgere, der har indsendt høringssvar.
 
Planen kan påklages til Planklagenævnet inden for 4 uger efter offentliggørelsen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 B, 2 og 3 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
 
Fraværende: Lisbeth Skov

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt.
 
Afbud fra Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 30-08-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget godkendt.


caseno_17-3912_dok_no_76038-18_v1_bilag 2 høringssvar samlet - forslag til lokalplan 1-142.pdf
caseno_17-3912_dok_no_76005-18_v1_bilag 3 høringsnotat - resume og forvaltningens bemærkninger.docx
caseno_17-3912_dok_no_76039-18_v1_bilag 1 forslag til lokalplan 1-142, maj 2018.pdf

Bilag

Bilag 2 - Høringssvar samlet
Bilag 3 - Høringsnotat
Bilag 1 - Forslag til lokalplan 1-142, Maj 2018


15. Nedlæggelse af 2 boliger og et erhvervslejemål i ejendommen Amtsvej 10 samt nedrivning af ejendommen

Nedlæggelse af 2 boliger og et erhvervslejemål i ejendommen Amtsvej 10 samt nedrivning af ejendommen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til nedlæggelse af 2 boliger og et erhvervslejemål i ejendommen Amtsvej 10 med henblik på nedrivning af ejendommen.

Kompetence
Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet besluttede den 10. december 2013 at erhverve ejendommen Amtsvej 10 med henblik på, at skabe den bedst mulige trafikale cirkulation imellem bymidtens parkeringsarealer som fastlagt i lokalplan 295 for Lillerød Bymidte.

Ejendommen har været anvendt som udlejningsejendom til bolig og erhverv – også efter kommunens overtagelse i 2014. Ejendommen trænger til istandsættelse og står aktuelt uden anvendelse.
 
Grundarealet udgør 390 m2 og det bebyggede areal 103 m2 i tre plan. Erhvervsarealet udgør 103 m2 og boligarealet 159 m2 + 65 m2 kælder.
 
Ejendommen er omfattet af lokalplan 295 for Lillerød Bymidte og beliggende i nærhed til det kommende Kulturtorv. Det forventes, at ejendommen bliver omfattet af den kommende Helhedsplan for Lillerød Bymidte – og eventuelt udlagt som rekreativt område.
 
Hel eller delvis nedlæggelse af en bolig kræver byrådets tilladelse i henhold til boligreguleringslovens §46, stk. 1. Der kræves ikke tilladelse til nedlæggelse af erhvervslejemål.
 
En nedlæggelse af boligerne på Amtsvej 10 og nedrivning af ejendommen vurderes at ske som led i realisering af den kommende Helhedsplan for Lillerød Bymidte/Kulturtorvet.
 
Udgiften til nedrivning af ejendommen anslås til 500.000 kr., idet der tages forbehold for udgifter til uforudsete miljømæssige omkostninger. Udgiften skal ses i sammenhæng med udviklingen af Kulturtorvet og realiseringen af Helhedsplan for Lillerød Bymidte.
 
Forslag 1
Der meddeles tilladelse til nedlæggelse af 2 boliger i ejendommen Amtsvej 10 som led i udviklingen af Kulturtorvet/realiseringen af Helhedsplan for Lillerød Bymidte.
Der meddeles samtidig en anlægsbevilling i udgift på 500.000 kr. til arbejdet.

Forslag 2
Ejendommen nedrives ikke. Der fremlægges sag om alternativ anvendelse.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
Forslag 1
Der afsættes et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til nedrivningen. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Der gives en anlægsbevilling i udgift på 500.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
 
Fraværende: Lisbeth Skov

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt.
 
Afbud fra Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 30-08-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget godkendt.


caseno_18-6939_dok_no_74422-18_v1_kortbilag.docx

Bilag

Kortbilag


16. Nedlæggelse af bolig og nedrivning af Amtsvej 24

Nedlæggelse af bolig og nedrivning af Amtsvej 24

Punkttype
Beslutning.

Tema
Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til nedlæggelse af bolig i ejendommen Amtsvej 24 med henblik på nedrivning af ejendommen.

Kompetence
Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet besluttede den 22. marts 2018 at erhverve ejendommen Amtsvej 24 som led i proces for udviklingen af Kulturtorvet/den kommende Helhedsplan for Lillerød Bymidte. Ejendommen overtages den 1. september 2018.
 
Byrådet besluttede endvidere, at beboelsesejendommen kunne søges udlejet for en perioden af maksimalt 12 måneder til den nuværende lejer. Ejendommen vil stå uden anvendelse, når lejemålet ophører den 1. marts 2019.
 
Ejendommen, som indeholder én bolig, har et bebygget areal på 75 m2 med et samlet boligareal på 104 m2. Grundarealet udgør 394 m2.
 
Ejendommen er aktuelt omfattet af lokalplan 2-295C for Lillerød Bymidte, Byens Plads, hvor den er udlagt som del af et byggefelt langs med Amtsvej. Efterfølgende har byrådet den 18. december 2015 besluttet, at der vil ske ændring i plangrundlaget, som led i proces for udvikling af Kulturtorvet. Ejendommen forventes udlagt til offentligt formål, Kulturtorv.
 
Hel eller delvis nedlæggelse af en bolig kræver byrådets tilladelse i henhold til boligreguleringslovens §46, stk. 1.
 
En nedlæggelse af boligen på Amtsvej 24 og nedrivning af ejendommen vurderes at ske som led i udviklingen af Kulturtorvet.
 
Udgifter til nedrivning af ejendommen anslås til 250.000 kr., idet der tages forbehold for udgifter til uforudsete miljømæssige omkostninger.
Udgiften skal ses i sammenhæng med udviklingen af Kulturtorvet.
 
Forslag 1
Der meddeles tilladelse til nedlæggelse af boligen og til at ejendommen nedrives som led i udviklingen af Kulturtorvet. Der meddeles samtidig en anlægsbevilling i udgift på 250.000 kr. til arbejdet.
 
Forslag 2
Ejendommen nedrives ikke. Der fremlægges sag om alternativ anvendelse.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
Forslag 1
Det afsættes et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til nedrivningen. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Der gives en anlægsbevilling i udgift på 250.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
 
Fraværende: Lisbeth Skov

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt.
 
Afbud fra Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 30-08-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget godkendt.


caseno_18-6190_dok_no_74293-18_v1_kortbilag ejenommens placering.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag ejenommens placering.PDF


17. Sag fra byrådsmedlem Bettina Hauge

Sag fra byrådsmedlem Bettina Hauge

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådsmedlem Bettina Hauge har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse
” Vi ønsker at sikre borgerne effektiv og kvalificeret sagsbehandling, når de står i en situation, hvor de mangler hjælpemidler i hverdagen. Dette kan gælde både handicappede børn og ældre.
 
Derfor ønsker vi at sætte fokus på procedurer og sagsbehandlingstid i forbindelse med at få tildelt og udleveret hjælpemidler. Vi ønsker fremlagt data for de aktuelle ventetider samt forslag til, hvordan de kan reduceres.
 
Dette punkt foreslår vi sendt til behandling i både SVU, mht hjælpemidler til de ældre, og BSU. I BSU drejer det sig om hjælpemidler til handicappede børn, hvis udvikling risikerer at blive yderligere sat tilbage med for lang sagsbehandling. Vi må kunne yde de svage borgere den bedste behandling, give en behandlingsgaranti og sikre os, at den overholdes. ”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 30-08-2018
Sagen oversendes til Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget.
18. Kapacitet på dagtilbudsområdet

Kapacitet på dagtilbudsområdet

Punkttype
Beslutning

Tema
Børne- og Skoleudvalget anmodes om indstille forslag til handlemuligheder for udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence
Byrådet

Sagsbeskrivelse
Der er brug for justeringer af kapaciteten på dagtilbudsområdet som følge stigende børnetal, således at den lovpligtige pasningsgaranti og efterspørgslen på dagtilbudspladser kan imødekommes resten af 2018 og i 2019. Dertil kommer, at der er flere 0-2 årige som har behov for en dagtilbudsplads, end forventet. Denne tendens ses over hele kommunen, dog er udfordringen størst i Blovstrød.
 
Den 6. juli 2018 traf formanden for Børne- og Skoleudvalget beslutning på udvalgets vegne om at lukke ventelisten for opskrivning til dagtilbud i Allerød Kommune for borgere uden bopæl i kommunen. Borgere, som har købsbevis på en bolig i kommunen, kan dog stadig skrive sig på ventelisten.
 
Lukningen af ventelisten er annonceret på kommunens hjemmeside og har virkning i 3 måneder – i dette tilfælde frem til 6. oktober 2018, hvorefter der skal træffes beslutning om eventuel forsat lukning.
 
Det beregnede behov for antallet af pladser i Allerød Kommunes dagtilbud baserer sig på en dagtilbudsprognose, som udarbejdes året før i marts måned. Det betyder, at prognosen, som forudser den nødvendige pladskapacitet på dagtilbudsområdet i 2018 er udarbejdet marts 2017.
 
Dagtilbudsprognosen tager udgangspunkt i:
 
Dagtilbudsprognosen fra 2017 har vist sig ikke at kunne rumme den faktiske efterspørgsel på dagtilbudspladser i 2018. I marts 2018, viste den ny dagtilbudsprognose for 2019-24, at efterspørgslen på dagtilbudspladser var steget. Sammenligning af prognose fra 2017 og 2018 kan ses i nedenstående tabel.
 
Tabel 1. Sammenligning dagtilbudsprognosen for 2017 og dagtilbudsprognose for 2018
 
Det ses af tabellen, at prognosen fra 2018 forventer 62 børn mere i 2018 end prognosen fra 2017 forventede og i 2019 drejer det sig om 82 børn mere. Ydermere forventes det, at det særligt er antallet af vuggestuebørn der stiger.
 
Befolkningsprognosen bearbejdes til et budgetgrundlaget for kapaciteten på dagtilbudsområdet. Budgetgrundlaget i 2018 er baseret på en kapacitet på 453 0-2 års pladser og 692 3-6 års pladser, dvs. samlet 1.145 pladser.

Budgetgrundlaget for kapaciteten på dagtilbudsområdet i 2019 er baseret på en kapacitet på 525 0-2 års pladser og 756 3-6 års pladser, dvs. samlet 1280 pladser, inklusive de udvidelser, der er sket som følge af de opjusterede forventninger i løbet af 2018, som er beskrevet nedenfor:
 
 
De øvrige børn med pasningsgaranti pr. 1. august 2018 er fordelt som ekstraindskrivning i kommunens andre dagtilbud.
 
Merindskrivningen fordeler sig som vist nedenfor:
 
Tabel 2. Den aktuelle belægningsprocent i de 4 lokalområder pr. 1. september 2018.
 
Belægningsprocent i de 4 lokalområder pr. 1. september 2018 er opgjort 22. august 2018.
 
Pr. 1. september er der således indskrevet 489 vuggestuebørn og 710 børnehavebørn svarende til 1.199 børn. Hertil kommer de 44 indskrevne børn i dagplejens 45 pladser.
 
Tabel 2 illustrerer belægningsprocenten pr. 1. september, men er ikke et udtryk for den gennemsnitlige belægningsprocent i løbet af året. Belægningsprocenten pr. 1. september er medtaget for at illustrere, at den øgede efterspørgsel i efteråret 2018 og i 2019 ikke kan håndteres inden for de nuværende bygningsmæssige rammer.
 
Forventninger om yderligere kapacitetsbehov i 2018
Pladsanvisningen har opgjort antallet af børn med pasningsgaranti i den resterende del af 2018. På nuværende tidspunkt har 75 børn pasningsgaranti i oktober, november eller december 2018. Børnene fordeler sig med 64 0-2 årige og 11 3-6 årige.
Det svarer til, at der skal oprettes 6 vuggestuegrupper og 1 børnehavegruppe for at leve op til pasningsgarantien i fald alle accepterer det tilbud, som de modtager.
 
Pr. 1. oktober 2018 mangler 32 vuggestuepladser og 6 børnehavepladser for at pasningsgarantien kan overholdes. Derfor vil det være nødvendigt at øge pladskapaciteten på dagtilbudsområdet snarest.
 
Det er vigtigt at pointere, at disse tal ændrer sig dagligt i takt med at forældrene skriver deres børn på venteliste. Fra forældrene skriver deres barn op på garantiventelisten, skal der tilbydes plads indenfor 3 mdr. hvis barnet er fyldt 6 mdr. Forældre der ikke ønsker garantiplads, men har ønsket 1-2 bestemte dagtilbud indgår ikke i denne oversigt, så i det omfang at forældre opgiver at få deres foretrukne institution og dermed skifter over til garantiventeisten stiger ovenstående tal for antallet af børn kommunen skal finde plads til.
 
Alene hen over sommeren 2018 er der flyttet 52 børn med et pasningsbehov til Allerød. Dette ligger væsentligt over forventningen, hvilket der er flere årsager til. Der er kommet flere børn med et pasningsbehov end forudsat i prognosen, men det er Forvaltningens vurdering, at tidsforskydninger i flyttemønstret ift. boligudbygningen også har betydning for kapacitetspresset. De præcise årsager til ændringerne i efterspørgsel undersøges i øjeblikket af forvaltningen. 
 
Pasningsgarantien for børnehavebørnene kan håndteres igennem de allerede foretagne handlinger og dermed er det kapacitetsbehovet for vuggestuebørnene der er behov for en løsning på. Forvaltningen vurderer, at der er behov for at oprette 27 nye vuggestuepladser. Det vil løse det ekstra behov for kapacitet den resterende del af året og forventeligt de første måneder af 2019 frem til start i minisfo. Her går en stor årgang fra dagtilbud til skole og der skabes fornyet plads på dagtilbudsområdet. Dog ser det ud til, at der kommer en stigning igen i sommeren 2019. Denne stigning er større end det nuværende skitserede behov. Det betyder, at der fra marts 2019 og frem til sommeren 2019 kan køres med lidt lavere normering, mens der efter sommerferien kan køres med højere normering. Usikkerheden om udviklingen i behovet for dagtilbudspladser er stor, derfor følges udviklingen tæt og udvalget vil løbende blive orienteret herom.
 
Mulige løsninger
I vedlagte bilag findes en uddybende beskrivelse af de handlemuligheder forvaltningen kan se for en løsning af de aktuelle udfordringer med at overholde pasningsgarantien.

Hvert enkelt forslag har forskellige økonomiske og faglige konsekvenser, hvilket tillige er mere udførligt beskrevet i bilaget.
 
Forslagene er:
 
1. Flere dagplejere kan måske indbringe 6-9 pladser til en årlig driftsudgift på mellem 0,6 mio. kr. og 0,9 mio. kr.
 
2. Midlertidig ophør/genhusning af legestueaktiviteter i dagplejen kan give op til 2 vuggestuegrupper til en årlig driftsudgift på 2,1 mio. kr. 0,5 mio. kr. i éngangsudgifter.
 
3. Udvidelse af kapacitet i Lynge kan give 1 vuggestuegruppe til en årlig driftsudgift på 1,05 mio. kr. samt 0,7 mio. kr. i éngangsudgifter til ombygning, inventar m.m.
 
4. Genåbning af lukkede institutioner
A. forlænge åbningen af Klatretræet: kan give op til 3 grupper til en årlig driftsudgift på 1,05 mio. kr. pr. vuggestuegruppe, 0,85 mio. kr. pr. børnehave samt driftsudgifter svarende til 0,3 mio. kr. årligt. Hertil kommer éngangsudgifter til inventar m.m. svarende til 0,72 mio. kr. samt engangsudgifter til udeareal på 75.000 kr. (dette forslag vil ikke løse den aktuelle udfordring, men kan løse kapacitetsbehov i 2019)
B. Søparken 5 vil give op til 3 grupper til en samlet årlig driftsudgift på ca. 4,0 mio. kr. samt 0,9 mio. kr. i éngangsudgifter.
 
5. 1-2 børnehavegrupper i Hobitten giver 1-2 vuggestuegrupper til en årlig driftsudgift på 1,05 -2,1 mio. kr. samt éngangsudgifter på 0,24-0,48 mio. kr. Hertil kommer ombygningsudgifter på ca. 0,82 mio. kr. Det vil sige samlet 1,3 mio. kr. i engangsudgifter inkl. inventar
 
6. Pavillonløsning giver 2 vuggestuegrupper med en årlig driftsudgift til en pavillon på ca. 6,1 mio. kr. for 12 mdr. samt éngangsudgifter for ca. 0,48 mio. kr.
 
7. Etablering af busbørnehave giver 1 vuggestuegruppe til med en éngangsudgift på 2,74 mio. kr. til bussen samt inventarudgifter til 12 ekstra børn. De årlige driftsudgifter udgør 1,05 mio. kr. til personale og drift af en vuggestuegruppe. Samt ekstra personaleudgifter på 0,5 mio. kr. årligt således, at der er sikret 3 voksne i bussen hele tiden.
 
8. Udbygning eller ombygning af eksisterende dagtilbud: Firkløveret eller Blommehaven der kan give hhv. 2-3 og 2 ekstra vuggestuer med de kendte udgifter pr. vuggestuegruppe. Ombygningsudgifter skal vurderes konkret hvis dette scenarie vælges.
 
Pasningsgarantiens betydning
Såfremt kommunen ikke overholder pasningsgarantien er konsekvensen heraf, at kommunen skal dække udgifterne til en dagtilbudsplads i en anden kommune, i en privat institution eller til privat pasning. Samtidig skal kommunens tilskud til alle børn hæves til mindst 78% indtil pasningsgarantien igen overholdes. I dag udgør tilskuddet 75%.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller følgende forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd:
 
Forslag 4.B: Genåbning af Søparken 5 med 27 vuggestuepladser

Udgiften i 2018 vil samlet set udgøre 1.582.399 kr. (inkl. éngangsinvesteringer samt drift af bygning) og i 2019 2.738.411 kr. (inkl. drift af bygning). Udgiften i 2018 indregnes i næste forventede regnskab, mens udgiften i 2019 indarbejdes i budgettet som en administrativ budgetændring til 1. behandlingen. Forslaget indebærer et samlet træk på kassebeholdningen på 4.320.810 kr.
 
Der gøres opmærksom på, at Søparken 5 i dag anvendes af Møbelgruppen. Der er ikke umiddelbar tilsvarende lokaler andre steder i kommunen, som er egnet til Møbelgruppens anvendelse.

Økonomi og finansiering
Den øgede efterspørgsel efter dagtilbudspladser indebærer en merudgift i 2018 og 2019, som ikke er indeholdt i det forventede regnskab eller administrative budget.
 
Udgifterne foreslås indarbejdet som en merudgift i 2018 i det forventede regnskab, mens merudgiften for 2019 indarbejdes i budgettet som en administrativ budgetændring til 1. behandlingen.

Dialog/høring
Grundet sommerferie er ovenstående løsningsforslag ikke drøftet med dagtilbuddenes bestyrelser. Forvaltningen vil umiddelbart efter Børne- og Skoleudvalgets behandling gå i dialog med de relevante bestyrelser om de forslag, som sendes videre til Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-08-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 4.B godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet en eventuel udvidelse til 3 grupper håndteres i det forventede regnskab. Endvidere indstilles det at:
 
 • der i de kommende budgetforhandlinger drøftes muligheden for, at forlænge Klatretræets åbningsperiode samt tilskud til pasning af eget barn.
 • at møbelgruppen forlader Søparken 5
 • Såfremt der viser sig yderligere behov for kapacitetsudvidelse ift. at overholde pasningsgarantien, bemyndiges Forvaltningen til at iværksætte nedenstående forslag, idet udgiften til driften håndteres i forventede regnskab, og anlægsudgifterne foreslås finansieret inden for læringsmiljøpuljen.
 
  • at Kollerødvej 8.B genåbnes
  • at der etableres flere skovbørnehavegrupper som frigør vuggestuekapacitet
  • at der ansættes flere dagplejere  

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 30-08-2018
Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag godkendt i byrådet, idet der forud for beslutning om eventuel genåbning Kollerødvej 8b forelægges en sag til Økonomiudvalget herom. Der forelægges ligeledes en sag til Økonomiudvalget om mulighederne for at placere møbelgruppens aktiviteter andre steder.
 
 
Byrådsmedlem Erik Lund havde ved en fejl ikke modtaget kalenderbookningen til det ekstraordinære møde i Økonomiudvalget.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 30-08-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.


caseno_18-3196_dok_no_84845-18_v1_handlemuligheder for kapacitetsudvidelse.docx

Bilag

Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse


19. Anlægsbevilling til salg af to parceller på Lyngsvinget - Lukket punkt
20. Evt. salg af areal ved Farremosen - Lukket punkt
21. Kongevejen 7 - Afgørelse fra Taksationskommissionen - Lukket punkt
22. LUKKET PUNKT: Udbud af Tennishal - Lukket punkt