UDVALG

Allerød Byråd 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Borgerportalen

STARTTIDSPUNKT

22-11-2018 18:30:00

SLUTTIDSPUNKT

22-11-2018 19:40:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Spørgsmål til byrådet
4. Forventet regnskab pr. 30. september 2018
5. 2. behandling - Forslag til ændring af styrelsesvedtægt
6. Vintervedligeholdelse 2018-2019
7. Lokalplan 305 - Ophævelse
8. Tilskud til pasning af egne børn
9. Aftale om brug af gymnasiehallen
10. Investeringsaftale med Allerød Spildevand for 2019
11. Tillægsbevilling til afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening
12. Varmeplan 2018
13. Nedlæggelse af 6 boliger og nedrivning af ejendommen Byagervej 8B
14. Udkast til lokalplan 1-138 for Vindbygård i Blovstrød
15. Høringssvar til VVM redegørelse for Hillerødmotorsvejen
16. Sag fra byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-11-2018
Ingen
2. Meddelelser

Meddelelser

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-11-2018
Ingen
3. Spørgsmål til byrådet

Spørgsmål til byrådet

Punkttype
Orientering

Tema
Finn Hyllested har ved mail af XX fremsendt nedenstående spørgsmål til byrådet:

Sagsbeskrivelse
 
”Jeg var deltager i workshoppen på Allerød Rådhus den 23. oktober kl. 17-19.
Her oplevede jeg en ordveksling mellem to byrådsmedlemmer:
Den første: “Vi burde sætte skatten op!”
Den anden: “Det kan man ikke!”
 
De to udsagn er formentlig farvet af afvigende politiske holdninger - og fred med det!
Men der burde da ikke være afvigende opfattelse af fakta!!
 
Det er min opfattelse, at det formelt er muligt ar sætte skatten op, og derfor vil jeg bede om et klart svar på spørgsmålet:
Kan Allerød Byråd beslutte at hæve skatten i forbindelse med vedtagelsen af det næste budget?”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-11-2018
Taget til efterretning.


caseno_18-10735_dok_no_115770-18_v1_svar på spørgsmål til byrådet vedr. skat.pdf

Bilag

svar på spørgsmål til byrådet vedr. skat


4. Forventet regnskab pr. 30. september 2018

Forventet regnskab pr. 30. september 2018

Punkttype
Beslutning

Tema
Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 30. september 2018. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 1,5 mio. kr. i netto mindreudgifter, primært i form af tekniske konsekvensrettelser samt faktuelle eller udefrakommende ændringer.
 
Sagen sendes parallelt til orientering i fagudvalgene.  

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 er vedlagt som bilag sagen, og præsenteres i følgende 3 dele:
 
Del 1: Forventet regnskab i overblik
Del 2: Notat om forventet regnskab
Del 3: Bilag til forventet regnskab
 
Opsummering
Det forventede regnskab indebærer en forværring af kassebeholdningen på ca. 5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget 2019-26 primært som følge af stigende udgifter til medfinansiering af sundhedsydelser. Øvrige afvigelser knytter sig til sædvanlige tidsforskydninger i form af overførsler på drift og anlæg mellem årene. Det forventede regnskab påvirker dermed ikke grundlaget for budget 2019-26, ud over at kassebeholdningen ved udgangen af 2026 er 5 mio. kr. lavere end forventet som følge af merudgifter til medfinansieringen af sundhedsydelser.
 
Kommunens serviceramme på 1.103,1 mio. kr. forventes overholdt, selv om det forventede regnskab viser et skønnet merforbrug på 0,51 pct. svarende til 5,6 mio. kr. Denne merudgift neutraliseres med mindre administrative ændringer, herunder udskydelse af udgifter til 2019.  Dette er dog fortsat behæftet med en vis usikkerhed, og Forvaltningen vurderer, at der for nuværende ikke er behov for at foretage væsentlige justeringer. Usikkerhederne i de skøn, der indgår i dette forventede regnskab udgør et usikkerhedsspænd mellem 3 mio. kr. i mindreudgift og 15 mio. kr. i merudgift.
 
Det forventede regnskab i hovedtal
Nedenfor redegøres for afvigelserne mellem forventet regnskab, oprindeligt budget og korrigeret budget. Tabellen viser ikke ændringen i kassebeholdningen på de 5 mio. kr., da dette er beregnet som forskellen mellem det vedtagen budget og dette forventede regnskab. Historikken i budget-opfølgningen fremgår af Aktuel Økonomi.
 
Samlet viser det forventede regnskab 2018 et træk på kommunens likviditet på 82,5 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret træk på 24,6 mio. kr.
 
Forventet regnskab pr. 30. september 2018 i hovedtal
 
Mio. kr.
Forv. regnskab
pr. 30.09.18
Afvigelse ift.
opr. budget
Afvigelse ift.
korr. Budget
Resultat af ordinær drift
-32,3
12,2
-3,6
Anlæg
72,2
12,5
-40,8
Brugerfinansieret område
0,6
0,2
0,2
Finansforskydninger, lån mv.
42,0
33,0
-15,3
Ændring af likvide aktiver
82,5
57,8
-59,6
 
Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes dels overførsler fra 2017 til 2018, som besluttet af byrådet i april og dels byrådets tillægsbevillinger. Forventet regnskab indeholder i modsætning til det korrigerede budget også skøn for overførslerne til 2019. De enkelte delområder i tabellen gennemgås kort nedenfor, og er uddybet i vedlagte bilag.
 
Resultat af ordinær drift
Det forventede regnskab viser et overskud på den ordinære drift på 32,3 mio. kr. Der ses en for-bedring af den ordinære drift på i alt 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overordnet kan resultatet af den ordinære drift tilskrives sædvanlige tidsforskydninger, hvor mindreudgifter i 2018 forventes overført til 2019, jf. kommunens økonomistyringsprincipper. Overførslerne fra budget 2017 til budget 2018 udgjorde i alt 23,4 mio. kr. Det aktuelle skøn for overførsler fra 2018 til 2019 er ca. 19 mio. kr. Ud over dette skal fire forhold fremhæves:
 
For det første indgår der i overskuddet på den ordinære drift ekstraordinære indtægter og udgifter. Under renter mv. indgår en indtægt på 13,5 mio. kr. vedr. en udlodning fra HMN I/S. Som mod-post til udlodningen er foretaget en deponering på 10,8 mio. kr., som er placeret under finansfor-skydninger. Deponeringen frigives over 10 år. I modsat retning indgår en nettoudgift på 11 mio. kr. under tilskud og udligning som følge af reguleringer.
 
For det andet viser det forventede regnskab et fortsat udgiftspres på serviceudgifterne, som udgør størstedelen af den skattefinansierede drift. Kommunens serviceramme på 1.103,1 mio. kr. forventes dog overholdt, selv om det forventede regnskab viser et skønnet merforbrug på 0,51 pct. svarende til 5,6 mio. kr. Denne merudgift neutraliseres, idet der efter udarbejdelse af det forventede regnskab er gennemført mindre administrative ændringer, herunder udskydelse af udgifter til 2019. Usikkerheden indebærer, at dette kan blive både højere og lavere med et sandsynligt udfaldsrum mellem 3 mio. kr. i mindreudgift og 15 mio. kr. i merudgift i forhold til kommunens ser-viceramme. Byrådet traf i december 2017 beslutning om at tilføre 10 mio. kr. til velfærdsområderne, hvor finansieringen skete indenfor det samlede budget. Som konsekvens heraf er budgettet blevet mindre robust for ændrede budgetforudsætninger samt sædvanlige udsving mellem årene. Risikoen for overskridelse af servicerammen kan ikke elimineres uden yderligere tiltag. Der er skønsmæssigt nogenlunde lige stor sandsynlighed for at servicerammen overskrides, som at der vil være et mindreforbrug. Forvaltningen iværksætter ikke yderligere tiltag, med mindre der politisk træffes beslutning herom med dette forventede regnskab.
 
For det tredje skal nævnes, at det med Byrådets effektiviseringsstrategi er lykkedes at levere den samme service til borgerne for færre penge. Byrådet besluttede i maj 2018 effektiviseringsforslag for 2,9 mio. kr. for 2018. Dertil kommer, at et af budgetforligets prioriteringer for at opnå et budget i balance er, at der findes yderligere effektiviseringstiltag på 4 mio. kr. i 2018. Der er i dette forventede regnskab indarbejdet en mindreudgift på 3,4 mio. kr. i 2018 vedr. yderligere effektiviseringer, og samlet set er der således i 2018 gennemført effektiviseringer på 6,3 mio. kr.
 
Og endelig for det fjerde ses en merudgift på kommunens medfinansiering af sygehusydelser på 3 mio. kr., hvilket er 7 mio. kr. højere end ved det seneste forventede regnskab.
 
Anlæg
Anlægsudgifter forventes at udgøre netto 72,2 mio. kr. i 2018. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år, og derfor må der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2019-21, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførelser af igangværende anlægsprojekter for 40,2 mio. kr. til 2019. Samlet udviser anlægsudgifterne et mindreforbrug i 2018 på 40,8 mio. kr.
 
Bruttoudgifter i det forventede regnskab udgør 88,3 mio. kr. Det er kommunernes samlede bruttoudgifter til anlæg, der er underlagt et loft i økonomiaftalen på 17,0 mia. kr. for 2018, idet der dog endnu ikke er en sanktion ved overskridelse i regnskabet.
 
Brugerfinansieret område
Det brugerfinansierede område udgør et overskud på netto 0,6 mio. kr. i 2018. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække hviler i sig selv.
 
Finansforskydninger og lån mv.
Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt deponering af likvide aktiver. I forhold til budgettet forventes en mindreudgift på 15,3 mio. kr., hvilket skyldes flere forhold, som primært kan tilskrives en mindreudgift på 20,8 mio. kr. på indskud i Landsbyggefonden vedr. Teglværkskvarteret, som forventes overført til 2019.
 
 
Ansøgninger om tillægsbevillinger
Der ansøges med dette forventede regnskab om tillægsbevillinger på i alt 1,5 mio. kr. i netto min-dreudgifter. Tillægsbevillingerne indebærer at det korrigerede budget ændres, men de har ikke betydning for det forventede regnskab. Ansøgningerne vedrører primært tekniske konsekvensrettelser som følge af regnskab 2017, samt faktuelle eller udefrakommende af ændringer. Ansøgningerne fordeler sig som følger:
 

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:
 
at forventet regnskab 2018 godkendes
at der gives en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i netto mindreudgifter, som tilgår kassebeholdningen.
 
 
Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgene tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering
I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger på 1,5 mio. kr. i netto mindreudgifter, som fordeler sig som følger:
 
Skatter
-949.914
Tilskud og udligning (p/l-regulering)
1.462.026
Drift
-1.249.725
Renter
-863.985
Brugerfinansieret område
226.062
Øvrige finansforskydninger
2.322.000
Lånoptagelse
         -2.400.000
I alt
-1.453.536
 

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-11-2018
Forlaget indstilles godkendt i byrådet.
 
Afbud Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-11-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.


caseno_18-10199_dok_no_111741-18_v1_del 1 det forventede regnskab i overblik.pdf
caseno_18-10199_dok_no_111593-18_v1_del 2 notat om. det forventede regnskab pr. 30. september 2018.pdf
caseno_18-10199_dok_no_111630-18_v1_del 3 bilag til forventet regnskab pr 30. september 2018.pdf

Bilag

Del 1: Det forventede regnskab i overblik
Del 2: Notat om. det forventede regnskab pr. 30. september 2018
Del 3: Bilag til Forventet Regnskab pr 30. september 2018


5. 2. behandling - Forslag til ændring af styrelsesvedtægt

2. behandling - Forslag til ændring af styrelsesvedtægt

Punkttype
Beslutning.

Tema
Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet byrådet dispensation til for indeværende periode, at yde diæter til stedfortrædere, som indkaldes til at deltage i et enkelt møde i byrådet efter styrelsesvedtægtens § 25. Det skete på baggrund af en ansøgning efter styrelseslovens § 65.
 
Ankestyrelsen har som led i sit almindelige tilsyn efter styrelseslovens § 47, stk. 1 også fremsendt bemærkninger til den gældende styrelsesvedtægts bestemmelser.
 
Styrelsesvedtægten foreslås derfor ændret på baggrund af den opnåede dispensation og bemærkningerne fra Ankestyrelsen.  Byrådet 1. benha
 
Økonomiudvalget anmodes om at indstille styrelsesvedtægten 2. behandlet i byrådet den 22. november 2018.

Kompetence
Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Der foreslås indsat et midlertidigt kapitel i styrelsesvedtægten benævnt ”Midlertidige bestemmelser (fra 1. januar 2018 til 31. december 2021) ”. Kapitlet får en midlertidig bestemmelse (§ 26).  Bestemmelsen fastlægger, at stedfortrædere, som indkaldes efter vedtægtens § 25 til at deltage i et enkelt møde i byrådet også vederlægges med en diæt.
 
Byrådets besluttede den 26. maj 2016, at opgaven med igangsætning af arbejdet med lokalplaner, der kræver ændring af kommuneplanen varetages af Økonomiudvalget. Mens opgaven med i gang sætningen af lokalplaner i øvrigt varetages af et nyt Teknik- og Miljøudvalg, dvs.  Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, jf. beslutning om effektiviseringsstrategi for 2017-2020 (pkt. E-33 lokalplanbehandling).
 
Ankestyrelsen har bemærket, at fordelingen af opgaverne vedrørende lokalplaner mellem Økonomiudvalget og Teknik-, Erhvervs-, Miljø- og Planudvalget ikke skal optages i Styrelsesvedtægten, da et byråds beslutninger om delegation af kompetence til stående udvalg ikke skal optages i en styrelsesvedtægt. Det er kun regler af mere generel og fast karakter vedrørende den overordnede styrelse af kommunen, der skal optages i styrelsesvedtægten.
 
Styrelsesvedtægtens § 11, stk. 7 og § 15, stk. 2 foreslås derfor ændret tilbage til den tidligere formulering og således, at der ikke fremgår oplysninger om delegation.
 
Udkast til revideret styrelsesvedtægt 2018-2021 er vedlagt som bilag 1.
 
Retsgrundlag
Den kommunale styrelseslov bestemmer, at nærmere regler om en kommunes styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der skal vedtages af byrådet. Forslag om ændringer i vedtægten skal behandles to gange i byrådet med mindst 6 dages mellemrum, jf. styrelseslovens § 2, stk. 2.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget oversender ændring af styrelsesvedtægt til byrådets 2. behandling den 22. november 2018.

Økonomi og finansiering
Beslutningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgiften til vederlag til stedfortrædere afholdes inden for det afsatte budget til vederlag.

Dialog/høring
-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-11-2018
Forlaget indstilles godkendt i byrådet.
 
Afbud Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-11-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.
 
Imod stemte Rasmus Keis Neerbek.


caseno_18-2569_dok_no_109010-18_v2_bilag 1 forslag til ændring af styrelsesvedtægt - 2.beh. pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Forslag til ændring af styrelsesvedtægt - 2.beh. pdf


6. Vintervedligeholdelse 2018-2019

Vintervedligeholdelse 2018-2019

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at vintervedligeholdelsesplaner for vinteren 2018-2019 godkendes.
 
Vintervedligeholdelsesplanerne udmønter det besluttede serviceniveau for Allerød Kommunes offentlige arealer.
 
Driftsleder for Vej og Park Susanne Pingel deltog under punktets behandling i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Vintervedligeholdelsesplanerne udarbejdes med baggrund i Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje samt Allerød Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ (vedlagt som bilag 1).
 
Serviceniveauet for de enkelte veje og stier angives ved klassificering af den enkelte vej/sti/strækning, idet veje og stier er opdelt i klasser med tilknyttede servicemål, se bilag 1, samt kortbilag D1 og D2.
 
Beredskabsperioden er fra 1. november – 31. marts. Ca. 2/3 af arbejdet udføres af private entreprenører.
 
I forhold til sidste år er der nedenstående mindre tilretninger:
 
Nymøllevej - Ny cykelsti i begge sider – medtages i vintervedligeholdelsen
Kirkeltevej – Forlængelse af cykelsti til Frederiksborgvej – medtages i vintervedligeholdelsen
P-plads og stikvej til Lyngsvinget 1-12 – udtages af vintervedligeholdelsen, da den ikke længere er offentlig vej
Søparken – Stump ved Søparken, vintervedligeholdes ikke, mens vejen er lukket ved Lyngevej.
Drabæk Huse – Kommende cykelsti vintervedligeholdes som klasse 1 sti.
Østre Teglværksvej – Saltes midlertidigt som skolevej, indtil cykelsti ved Drabæk huse er anlagt.

Administrationens forslag
Forvaltning anbefaler, at udvalget indstiller ændringerne godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
Ændringerne medfører ikke ændret udgiftsniveau.

Dialog/høring
Vintervedligeholdelsesplanerne offentliggøres på hjemmesiden, hvor kortene ligger både som pdf og med et link til de digitale kort, hvor man kan zoome ind og finde sin egen vej.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-11-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.
 
Afbud Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-11-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_18-9011_dok_no_99150-18_v1_kortbilag d1 vintervedligeholdelse for veje 2018-2019.pdf.pdf
caseno_18-9011_dok_no_99149-18_v1_bilag 1 vinter- og renholdelsesregulativ af 22.09.2015.pdf.pdf
caseno_18-9011_dok_no_99148-18_v1_kortbilag d2 vintervedligeholdelse for stier og fortove 2018-2019.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag D1 vintervedligeholdelse for veje 2018-2019.pdf
Bilag 1 Vinter- og Renholdelsesregulativ af 22.09.2015.pdf
Kortbilag D2 vintervedligeholdelse for stier og fortove 2018-2019.pdf


7. Lokalplan 305 - Ophævelse

Lokalplan 305 - Ophævelse

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at det udsendes i høring, at lokalplan 305 ophæves.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Lokalplan 305 blev vedtaget i 1979 Se lokalplanen her.
 
Hovedparten af lokalplanen blev ophævet med vedtagelsen af lokalplan 352 for et Natur- og Grusgravsområde vest for Uggeløse. Det nuværende område for lokalplan 305 fremgår af vedlagte kortbilag.
 
Det fremgår af lokalplan 352: ”Da lokalplan nr. 305 omfatter et større område end den nærværende lokalplan, skal byrådet træffe en særlig beslutning efter planlovens § 33 om ophævelse af lokalplan 305 for de områder, som ikke er omfattet af denne lokalplan.”
 
Kommunen kan i henhold til planlovens § 33 stk. 1 ophæve lokalplaner i landzone, hvis der ikke længere er behov for planlægning af stedet. Administrationen af området vil herefter foregå efter landzonebestemmelserne.
 
Beslutning efter § 33, stk. 1, nr. 1 kan først træffes, efter at ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig. Byrådet fastsætter en frist herfor på mindst 4 uger.
 
Lokalplan 305 har følgende bestemmelser for de tilbageværende delområder:
 
P2:
P7:
P10:
P14:
 
I P2 har Region Hovedstaden godkendt råstofgravning. Dette er i strid med lokalplanens bestemmelser, men pga. lovhierakiet, kan tilladelser efter råstofloven ikke hindres af planer eller afgørelser i henhold til planloven.
 
I P7 er lossepladsen afdækket. Muligheden for etablering af eventuelle afværgeforanstaltninger forandres ikke ved ophævning af lokalplanen.
 
P10 er ikke udpeget som graveområde i råstofplanen og bestemmelserne er ikke længere relevante.
 
I P14 er terrænregulering afsluttet og området er landbrug. 
 
På baggrund af ovenstående vurderes det, at lokalplanen ikke længere er relevant og derfor kan aflyses.
 
Desuden ligger dele af lokalplan 305 inden for området mellem Slangerupvej og Bastrup Sø, der er foreslået fredet, jf. byrådets beslutning af 10. oktober 2017.
Hvis området fredes vil det sikre en mere gennemskuelig administration af området, at der ikke også er en lokalplan.
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der udsendes høring til ejere og brugere indenfor lokalplanområdet med henblik på ophævelse af lokalplan 305.
Byrådet forelægges en sag om endelig ophævelse efter høringen.
 
Forslag 2
Lokalplanen ophæves ikke.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Ejere i området høres i henhold til planlovens § 33 stk. 2 i 4 uger.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Udvalget indstiller forslag 1 godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-11-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.
 
Afbud Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-11-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_18-7968_dok_no_86869-18_v1_kortbilag.pdf

Bilag

Kortbilag


8. Tilskud til pasning af egne børn

Tilskud til pasning af egne børn

Punkttype
Beslutning.

Tema
I forbindelse med byrådets budgetforlig 2019-26 er det besluttet, at:
 
”Muligheden for at forældre kan passe egne børn med tilskud fra kommunen skal genindføres. Byrådet skal hurtigst muligt have fremlagt en sag og fastlægge grundlaget, herunder taksten og tilskudsperiode”.
 
På den baggrund er der udarbejdet et forslag til retningslinjer for ansøgning og tildeling af tilskud til pasning af egne børn, jf. dagtilbudslovens § 86.
 
Udvalget anmodes, om at indstille forslaget godkendt i økonomiudvalg og byråd, herunder at tilskuddet gives i perioden fra barnet er 26 uger og indtil 3 år.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i denne sag.

Sagsbeskrivelse
Regler om tilskud
Tilskud til pasning af egne børn tildeles efter gældende regler i dagtilbudslovens § 86.
 
Jf. dagtilbudsloven samt vejledning om dagtilbud m.m. gælder følgende regler for ansøgning af og modtagelse af tilskuddet
 
1. Den enkelte kommune fastsætter tilskuddets størrelse og hvilken aldersgruppe, der kan modtage tilskud. Kommunen kan give forældre et tilskud til at passe deres egne børn mellem 24 uger og op til skolestart i stedet for at få en plads i et dagtilbud.
 
Hvis byrådet beslutter at tilbyde forældre et tilskud til pasning af egne børn, kan byrådet beslutte, at tilbuddet kun skal gælde for børn i en bestemt aldersgruppe.
 
2. For at kunne modtage tilskud til pasning af egne børn skal forældre have opholdt sig i ”riget” i 7 ud af de seneste 8 år. Med ”riget” menes Danmark, Grønland og Færøerne. Tilskuddet kan ikke tages med til Grønland og Færøerne.
 
3. Et tilskud til pasning af egne børn er et alternativ til at få sit barn optaget i et dagtilbud. Forældre kan derfor ikke, samtidig med at de modtager tilskud til pasning af egne børn, have det samme barn optaget i et dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 19 og 21 eller modtage tilskud til privat pasning efter dagtilbudslovens § 80.
 
Den forælder, der ansøger om tilskud til pasning af eget barn, kan ikke modtage tilskud til pasning af egne børn samtidig med, at han/hun modtager offentlig overførselsindkomst eller har en arbejdsindtægt.
 
Tilskudsperioden kan deles mellem barnets forældre, hvis begge forældre har ret til ydelsen efter Dagtilbudsloven. Tilskudsperioden må maksimalt opdeles i to dele, som samlet set ikke må overstige den fastsatte maksimumsperiode.
 
4. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
I 2018 udgør den maksimale dagpengesats: 18.633 kr. pr. måned
 
Det er byrådet i den enkelte kommune, der fastsætter tilskuddet til pasning af egne børn. Tilskuddet skal fastsættes ens pr. barn for alle børn inden for samme aldersgruppe.
 
Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen, hvilket er:
0-2 år:                  7.433 kr. pr. md.
3-6 år:                  4.320 kr. pr. md.
 
5. Byrådet har en generel forpligtigelse til at føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn i kommunen lever.
 
Forslag
På baggrund af ovenstående foreslås det:
24 uger-2 år:                6.529 kr. pr. md.
3år til skolestart:          3.489 kr. pr. md.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller de foreslåede retningslinjer for tilskud til pasning af egne børn godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering
Hvis det anslås, at der hvert år ansøges om tilskud til privat pasning efter dagtilbudslovens §86 til 5 børn i 0-2 års alderen, vil Allerød kommunes årlige udgift være 391.740 kr.
 
Udgiften finansieres over årsbelastningskontoen, idet der modregnes med evt. ledig kapacitet i daginstitutionerne.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 31-10-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-11-2018
Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt.
 
Afbud Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-11-2018
Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkendt.
 
Imod stemte Rasmus Keis Neerbek.
9. Aftale om brug af gymnasiehallen

Aftale om brug af gymnasiehallen

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalgsformanden har på baggrund af forsinkelsen af opførsel af tennishal ønsket at udvalget behandler et forslag om forlængelse af eksisterende brugsaftale for Gymnasiehallen frem til 1. juli 2019.

Sagsbeskrivelse
Byrådet besluttede d. 22. juni 2016, at brugen af gymnasiehallen skulle ophøre ved sæsonafslutning i 2017. Aftalen er efterfølgende forlænget frem til årsskiftet 2018/2019 i forventning om, at den nye tennishal kunne tages i brug ved årsskiftet. Opførsel af tennishallen blev endelig godkendt på Byrådets møde den 30. august, af sagen fremgik at den oprindelige tidsplan forudsatte, at der skete tildeling i juli måned, og at projektet derfor ville blive forsinket.
 
Tennishallen forventes færdig i maj måned.
 
Fritidsnævnet fik på deres møde den 10. september forelagt to forslag til tildeling af tider inden for de vedtagne rammer. Forslagene er vedlagt i bilag. Referatet fra Fritidsnævnets møde er vedhæftet under meddelelser.
 
Nævnet udskød behandlingen af punktet, da Allerød Idrætsunion havde aftalt møde med Borgmester og udvalgsformand den 27. september.
 
På mødet var der enighed om at afsøge mulighederne for at forlænge den nuværende ordning til udgangen af sæson 2018/2019 for at undgå gener for brugerne.
 
Udvalgsformanden anmodede om en sag herom. En forlængelse af aftalen med de nuværende tider frem til juli 2019 vil have en omkostning på 25.000 kr.
 
Forslag 1: Udvalget fastholder den oprindelige beslutning med uændret økonomi.
 
Forslag 2: Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at den eksisterende aftale med Allerød Gymnasium forlænges frem til juli 2019. Der gives en tillægsbevilling i 2019 på 25.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen, idet der ikke kan findes alternativ finansiering.

Administrationens forslag
 
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
Ved forslag 2 vil udgiften i 2019 på 25.000 kr. gives som en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

Dialog/høring
Der har været dialog med Allerød Gymnasium om aftales indhold.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 05-11-2018
Udvalget besluttede at indstille Forslag 2 til godkendelse i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-11-2018
Indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget indstilles godkendt.
 
For stemte Karsten Längerich, Olav B Christensen, Viggo Janum, Clara Elisabeth og Merete Them Kjølholm
 
Imod Miki Dam Larsen, Erling Petersen og Nikolaj Bührmann.
 
 
Afbud Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-11-2018
Indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget godkendt.
 
For stemte Karsten Längerich, Olav B Christensen, Lisbeth Skov, Esben Buchwald, Lone Hansen, Viggo Janum, Jørgen Johansen, Clara Elisabeth, Lars Bacher, Axel Nielsen, Martin H. Wolffbrandt, Rasmus Keis Neerbek og Merete Them Kjølholm
 
Imod Miki Dam Larsen, Jesper Holdflod Pallesen, Theodore Gbouable, Bettina Hauge, Kasper Ljung Pedersen, Erling Petersen, Anders Dam-Frydenberg og Nikolaj Bührmann.


caseno_16-8676_dok_no_105365-18_v1_forslag om halfordelingstider forelagt fritidsnævnet 10. september 2018.docx

Bilag

Forslag om halfordelingstider forelagt Fritidsnævnet 10. september 2018


10. Investeringsaftale med Allerød Spildevand for 2019

Investeringsaftale med Allerød Spildevand for 2019

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om, at indstille investeringsaftale for 2019 mellem Allerød Kommune og Allerød Spildevand A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
 
Politiske ønsker til den nye investeringsaftale blev drøftet på Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2018, hvor repræsentanter for Novafos deltog.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Indgåelse af en investeringsaftale er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunens sektorplaner.
 
Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau. Investeringsaftalen og bilag med mål og resultatkrav samt budget er vedlagt som bilag.
 
Investeringsaftalen er udarbejdet på baggrund af drøftelserne på udvalgets møde den 14. august 2018. På dette grundlag er det årlige investeringsniveau fastholdt til 40 mio. kr., dog 46 mio. kr. i 2019, da der overføres ikke-forbrugte midler fra 2018.
 
Der er aftalt en proces, som sikrer, at investeringsaftalerne kan forelægges ejerkommunerne til godkendelse i 4. kvartal af 2018.
 
Investeringsaftalen forelægges sideløbende for bestyrelsen i Allerød Spildevand den 23. november 2018.
 

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøvalget indstiller investeringsaftale for 2019 mellem Allerød Kommune og Allerød Spildevand A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på at give mandat til kommunens repræsentant i bestyrelsen for Allerød Spildevand A/S.

Økonomi og finansiering
Investeringsaftalen afspejler et uændret investeringsniveau svarende til de seneste år.
 
Området er takstfinansieret af brugerne.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-11-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-11-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.
 
Afbud Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-11-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_17-9466_dok_no_106999-18_v1_investeringsaftale 2019 allerød spildevand.pdf.pdf
caseno_17-9466_dok_no_107001-18_v1_allerød investeringsaftale 2019, bilag 1.pdf.pdf
caseno_17-9466_dok_no_107003-18_v1_allerød-investeringsplan-2019-2022, bilag 2.pdf.pdf

Bilag

Investeringsaftale 2019
Bilag 1 til investeringsaftale 2019
Bilag 2 til investeringsaftale 2019


11. Tillægsbevilling til afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening

Tillægsbevilling til afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet gav den 25. februar 2016 en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til oprensning af jordforurening fra privat olietank ved opgravning. Den 22. juni 2017 gav byrådet en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 1 mio. kr.
 
Forureningen har vist sig, at have en større udbredelse end forventet og oprensningen forventes at blive op til 1,4 mio. kr. dyrere end overslagsprisen fra 2017.
 
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der arbejdes videre med et oprensningsscenarie med opgravning af forureningen, samt at der meddeles en tillægsbevilling hertil. 

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
På en ejendom på Kirkeltevej blev der i 2012 konstateret olieforurening fra en privat olietank. Der er tale om fyringsolie fra en utæt nedgravet tank.
 
Forureningen er omfattet af forsikringsdækning hos Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje (OM). I henhold til jordforureningsloven udgør loftet for forsikringsdækning 4,052 mio. kr. inkl. moms (svarende til 3,2 ekskl. moms). Hvis oprensningen bliver dyrere hæfter kommunen for differencen.
 
Niras har i foråret 2018 udført supplerende boringer til endelig afgrænsning af jordforureningen. Analyseresultater viser en større udbredelse af forureningen og et anderledes spredningsmønster end forventet på baggrund af de hidtidige undersøgelser.
Dette skyldes jords inhomogene natur og der af følgende uforudsigelige spredningsmønster af forureningen.
 
Det større omfang af jordforurening samt heraf afledte konsekvenser betyder en merudgift på op til 1,4 mio. kr. I det vedlagte bilag er der nærmere redegjort for merudgiftens årsager.
 
Byrådet besluttede 25. februar 2016, at forureningen fjernes ved opgravning.
 
Forvaltningen kan ikke pege på alternative finansieringsforslag, hvorfor der søges finansiering af kassebeholdningen.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

Økonomi og finansiering
Oprensningen af olieforureningen betyder i alt en udgift på 5,4 mio. kr., hvoraf der tidligere er afsat 4,0 mio. kr.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-11-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-11-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.
 
Afbud Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-11-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_12-190_dok_no_106515-18_v1_kirkeltevej (revideret budget 2018).pdf

Bilag

Kirkeltevej (Revideret budget 2018)


12. Varmeplan 2018

Varmeplan 2018

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 6. juni 2018 at sende forslag til ny varmeplan for Allerød Kommune i høring.
 
Høringsperioden er afsluttet og udvalget anmodes om at indstille forslag til Varmeplan 2018 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, herunder forslag til uddelegering af kompetence til Forvaltningen.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Varmeplan 2018
Byrådet har i Planstrategi 2015 vedtaget, at kommunen samlet set skal være CO2-neutral i 2050 og at kommunen skal have CO2-neutral el- og varmeforsyning i 2035. Desuden fremgår det af strategien, at CO2-udledningen skal reduceres med 55% frem mod 2025, set i forhold til 2006. Det gælder både for kommunen som areal og for kommunens egne bygninger og biler.
 
Allerød Kommunes varmeplanlægning er koblet til varmeplanlægningen i de øvrige kommuner i regionen. I 2015 tilsluttede byrådet sig derfor projektet Energi På Tværs – et energisamarbejde mellem Region Hovedstaden samt forsyningsselskaber og kommuner i hovedstadsområdet. Energi på Tværs har ligesom Allerød Kommune som vision, at el- og varmeforsyningen skal være fossilfri i 2035.
 
Varmeplan 2018 (bilag 1) erstatter den nuværende varmeplan fra 1985 og beskriver, hvordan Allerød Kommune kan udvikle varmeforsyningen frem mod målet. Varmeplanen er en hensigtserklæring. Den beskriver rammerne og sætter retninger for varmeforsyningen, men dikterer ikke udviklingen frem til 2035.
 
Mange faktorer kan ændre planens forudsætninger og konklusioner, f.eks. ny viden, teknologi, lovgivning, forsyningsforhold, markedsforhold og afgiftsstrukturer. Derfor kan planen blive revideret i takt med de teknologiske muligheder og den politiske rammesætning.
 
Formålet med varmeplanen kan opsummeres til ”at finde den mest bæredygtige og billige varmeforsyning til Allerød Kommunes borgere og virksomheder”.
 
På den baggrund er målet:
 1. At sænke CO2-udledningen fra el- og varmeforsyningen og tilstræbe fossilfri el- og varmeforsyning i 2035.
 2. At varmeforsyningen skal være miljøvenlig og bæredygtig med konkurrencedygtige priser.
 3. At forsyningssikkerhed prioriteres lige så højt som prisstabilitet.
 
Målene opnås overordnet ved:
 1. At reducere varmeproduktion baseret på naturgas, så energien i fremtiden kommer fra vedvarende energikilder, herunder affaldsforbrænding.
 2. At støtte borgere og virksomheder, der ønsker at energirenovere eksisterende bygninger.
 3. At samarbejde med andre kommuner i regionen om at skabe et fælles velafbalanceret varmesystem.
 4. At fortrænge fossile brændsler i områder uden for kollektive varmesystemer.
 5. At fremme varmesystemer baseret på vedvarende energi i nye bydele.
 6. At udbygge fjernvarmen så vidt forholdene og samfundsøkonomien gør det muligt.
 
Varmeplanen baserer sig på p.t. kendte og realistiske teknologier og forsyningskilder.
 
Samtidig er der sikret fleksibilitet i forhold til evt. skift af forsyningskilde til f.eks. biogas eller geotermi, hvis det i fremtiden bliver muligt og ønskeligt.
 
Varmeplanen baserer sig væsentligt på fjernvarme, idet fjernvarmen kan produceres ved alle energiformer. Et skifte af energikilde til mere grøn energi vil i fjernvarmesystemet som i andre kollektive forsyningssystemer endvidere straks have effekt for et større antal forbrugere. Det er dog en betingelse for udvidelse af fjernvarmesystemet, at det er det samfundsøkonomisk mest rentable i forhold til alternativer, f.eks. individuel forsyning ved varmepumper.
 
Fjernvarmeudbygningen foreslås baseret på frivillig tilslutning fra borgere og virksomheder.
 
Varmeplanen er endvidere baseret på individuel forsyning ved varmepumper, når dette er samfundsøkonomisk mest rentabelt. Herunder i områder uden mulighed for kollektiv forsyning.
 
Der er i varmeplanens bilag 4 beskrevet en projektplan for realisering, som er opdelt i 2 faser.
 
I første fase, fra 2019 til 2024, er der fokuseret på at gennemføre screening af udbygning af fjernvarmenettet og på revurdering af muligheden for at sammenkoble kommunens varmeværker og tilslutte dem til transmissionsledningen mellem Farum og Hillerød. Desuden fokuseres på mulige driftsoptimeringer på varmeværkerne og nettet.
 
I anden fase, fra 2025 og frem, er der fokus på realisering af projekterne.
 
Der er taget udgangspunkt i, at planen realiseres ud fra de nuværende ressourcer. Det betyder, at de mere virksomheds- og borgervendte aktiviteter i form af formidling og kommunikation omkring konkrete energispareforslag mv. fastholdes på samme niveau.
 
Høring
Varmeplanen skal i bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK 825 af 24/6-2016, § 4) udarbejdes af byrådet i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter, f.eks. virksomheder med særlige behov eller muligheder. Forslaget til varmeplan har derfor været i høring hos udvalgte forsyningsselskaber og virksomheder, og i offentlig høring via kommunens hjemmeside. Høringen blev udsendt den 25. juni, med høringsfrist den 31. august 2019.
 
Der er modtaget høringssvar fra 45 husstande i Møllemoseparken, Tunet, Grønningen og Stolelyngen (bilag 2), HMN GasNet (bilag 3) og Vestforbrænding (bilag 4). Endvidere har Norfors tilkendegivet tilfredshed med varmeplanens hensigt om udbygning af fjernvarmen.
 
Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår af høringsnotat (bilag 5).
 
Høringssvarene har givet anledning til en tydeliggørelse af to forhold i varmeplanen:
 
Uddelegering af kompetence
Varmeplan 2018 bygger på uddelegering af myndighedsopgaven, således:
 
 
Forslag 1
A) Udvalget indstiller forslag til Varmeplan 2018 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet
 
og
 
B) Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at
 
Forslag 2
Udvalget indstiller forslag til Varmeplan 2018 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Farum Fjernvarme a.m.b.a., HMN GasNet P/S, Hillerød Forsyning, I/S Norfors, I/S Vestforbrænding, Nordsjællands KonferenceCenter, Matas A/S, Niras A/S m.fl.  har været hørt.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-11-2018
Udvalget indstiller forslag 1 A og B godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-11-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.
 
Afbud Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-11-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_18-4094_dok_no_105241-18_v1_bilag 3 - høringskommentar - hmn gasnet.pdf.pdf
caseno_18-4094_dok_no_105242-18_v1_bilag 4 - høringskommentar - vestforbrænding.pdf.pdf
caseno_18-4094_dok_no_105240-18_v1_bilag 2 - høringskommentar - 45 husstande.pdf.pdf
caseno_18-4094_dok_no_106464-18_v1_bilag 5 - forvaltningens høringsnotat..pdf
caseno_18-4094_dok_no_106514-18_v1_bilag 1 - varmeplan 2018 - rev 4 af 15 okt 2018.pdf

Bilag

Bilag 3 - Høringskommentar - HMN GasNet.pdf
Bilag 4 - Høringskommentar - Vestforbrænding.pdf
Bilag 2 - Høringskommentar - 45 husstande.pdf
Bilag 5 - Forvaltningens høringsnotat.
Bilag 1 - Varmeplan 2018


13. Nedlæggelse af 6 boliger og nedrivning af ejendommen Byagervej 8B

Nedlæggelse af 6 boliger og nedrivning af ejendommen Byagervej 8B

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der nedlægges 6 boliger i ejendommen Byagervej 8B med henblik på nedrivning af ejendommen.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet besluttede den 25. januar 2018 – som led i sag om frigivelse af anlægsmidler - at frigive 1 mio. kr. til helhedsplan og planlægning for daginstitution nr. 2 i Blovstrød.
 
En nedlæggelse af 6 boliger på Byagervej og nedrivning af ejendommen sker som led i udviklingen af Blovstrød og helhedsplanen for området.
 
Opførelse af daginstitution nr. 2 i Blovstrød forudsætter nedrivning af en kommunale beboelsesejendom Byagervej 8B (se vedlagte korbilag). Ejendommen har et bebygget areal på 189 m2 med et samlet boligareal på 310 m2 og et grundareal på 1.320 m2.
Ejendommen indeholder 6 boliglejemål. To af lejemålene står tomme, et lejemål udløber den 1. december 2018 og tre lejemål er opsagt til fraflytning den 1. juni 2019, jf. bestemmelserne i lejeloven. Der er indgået frivillig aftale med de tre opsagte lejemål, således at lejerne vil være fraflyttet senest den 15. december 2018.
 
Ejendommen er aktuelt omfattet af lokalplan 110 for den ældre del af Blovstrød.
 
Hel eller delvis nedlæggelse af en bolig kræver byrådets tilladelse i henhold til boligreguleringslovens §46, stk. 1.
 
Udgifter til nedrivning af ejendommen vurderes, at kunne afholdes indenfor det afsatte budget til daginstitution nr. 2, idet der dog tages forbehold for udgifter til uforudsete miljømæssige omkostninger.
 
Forslag 1
Der meddeles tilladelse til nedlæggelse af 6 boliger i ejendommen Byagervej 8B samt tilladelse til at ejendommen nedrives, som led i udviklingen af Blovstrød. Udgifterne til nedrivning afholdes af budgettet til daginstitution 2 i Blovstrød.
 
Forslag 2
Ejendommen nedrives ikke. Der fremlægges sag om alternativ anvendelse.Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering
Forslag 1
Udgifterne til nedrivning afholdes af budgettet til daginstitution 2 i Blovstrød.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-11-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-11-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.
 
Erling Petersen undlod at stemme.
 
Afbud Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-11-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_18-9988_dok_no_106858-18_v1_kortbilag.pdf

Bilag

Kortbilag


14. Udkast til lokalplan 1-138 for Vindbygård i Blovstrød

Udkast til lokalplan 1-138 for Vindbygård i Blovstrød

Punkttype
Beslutning.

Tema
På baggrund af en henvendelse fra G/F Vindbygård vedtog Økonomiudvalget den 8. april 2014 at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for området Vindbygård i Blovstrød som erstatning for deklaration fra 26. september 1963.

Udvalget anmodes om at indstille udkast til lokalplan nr. 1-138 for Vindbygård i Blovstrød godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, med henblik på udsendelse i høring.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Lokalplan nr. 1-138 for Vindbygård i Blovstrød har til formål at udvide byggemulighederne i området med respekt for områdets eksisterende bygningskarakter og grønne udtryk.
Lokalplanen har yderligere til formål, at erstatte de bebyggelses-regulerende bestemmelser i deklarationen fra 26. september 1963. Hensigten er at skabe større gennemsigtighed, og udvide bygge-mulighederne for beboere i lokalplanområdet.
 
Lokalplanområdet udgør ca. 16 ha og omfatter ejendommene i grundejerforeningen Vindbygård i Blovstrød. 
 
Lokalplanen ophæver de i deklarationen tinglyste byggefelter og fastsætter en bebyggelsesprocent på 30 for den enkelte ejendom i området.
Der etableres en byggelinje på hver matrikel, 5 meter fra vejskel. Byggelinjen skal sikre at arealerne mellem vejskel og byggelinje, friholdes for parcelhusbyggeri.
 
Ved nybyggeri må bebyggelsens omfang ikke overstige én etage med uudnyttet tagetage og tage skal opføres som symmetriske saddeltage der ikke må afvalmes.
Reflekterende og blanke tagmaterialer må kun anvendes i forbindelse med anlæg til udnyttelse af vedvarende energi.
Facader skal fremstå enten pudset eller som blank mur og kan indeholde partier af træ og/eller beton.
 
På lokalplanområdes ubebyggede arealer skal hegn etableres som levende hegn og skal mod veje og stier placeres 0,4 meter bag skel.  
 
Der er foretaget en miljøscreening af udkastet til lokalplanen i henhold til miljøvurderingslovens § 10. Resultatet af screeningen viser, at der ikke skal foretages en miljøvurdering.
 
Teknik- og Planudvalget blev den 14. marts 2017 præsenteret for et overblik over kommunens kommende og igangværende lokalplaner. Lokalplanen for Vindbygård i Blovstrød lå på daværende tidspunkt i kategori 3: Lokalplaner for eksisterende bolig- eller erhvervsområdet som ikke har hastende karakter.
Arbejdet med lokalplan nr. 1-138 er derfor blevet udskudt til fordel for andre lokalplaner med mere hastende karakter.  

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at udkastet til lokalplan nr. 1-138 for Vindbygård i Blovstrød vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 4 uger

Dialog/høring
4 ugers offentlig høring

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-11-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-11-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.
 
Afbud Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-11-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_12-19630_dok_no_98631-18_v1_udkast til forslag til lokalpan 1-138 for vindbygård i blovstrød.pdf

Bilag

Bilag 1 - Udkast til forslag til lokalpan 1-138 for Vindbygård i Blovstrød


15. Høringssvar til VVM redegørelse for Hillerødmotorsvejen

Høringssvar til VVM redegørelse for Hillerødmotorsvejen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille forslag til høringssvar til den udarbejdede VVM redegørelse for udvidelse af Hillerødmotorvejen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Udvalget blev senest orienteret om arbejdet med VVM redegørelsen den 23. oktober 2018, hvor det blev besluttet, at der udarbejdes et høringssvar på baggrund af input fra udvalget og borgermødet, der afholdes den 31. oktober 2018.
 
Udkast til høringssvar vil blive udsendt umiddelbart inden mødet og vil fremgå af mødereferatet.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller udkast til høringssvar godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-11-2018
Formanden satte til afstemning, at høringssvar som er drøftet på mødet godkendes i Økonomiudvalget og byrådet:
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Erling Petersen stemte for.
 • Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.
 
Høringssvaret er vedlagt referatet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-11-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.
 
Afbud Jørgen Johansen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-11-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.
 
Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme,


caseno_17-1500_dok_no_111599-18_v1_tilrettet høringssvar.pdf.pdf

Bilag

Tilrettet høringssvar.pdf


16. Sag fra byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek

Sag fra byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse
Enhedslisten foreslår, at der på baggrund af nedenstående henvendelse genoptages en dialog med musikskolen med henblik på at bevare Fru Lands Villa.
 
” Konkret foreslår vi (forslag fra borger), at Fru Lunds villa videreføres foreløbig i 3 år uden udgift for kommunen, idet drift og vedligeholdelse betales gennem privat støtte. For at garantere kommunen, at det kan gennemføres i praksis, vil vi (forslag fra borger) oprette en garantifond, der i den nævnte 3-års periode påtager sig at dække dokumenterede driftsudgifter ud over de tilskud, der måtte komme ind ved andre private bidrag. Garantien dækker udgifter op til de beløb, kommunen har anslået.
Med 3-års drift af Fru Lunds villa uden udgift for kommunen, vil man overholde byrådets forligsbudget gennem denne periode. Man vil tillige få helt konkrete tal på de reelle driftsudgifter, og man ville få tid og mulighed for at tale om Billedskolens fremtid i en afslappet atmosfære. Endelig vil dette arrangement sikre Billedskolen arbejdsro i perioden til gavn for dens engagerede lærere og unge elever. ”
 

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-11-2018
Borgmesteren satte til afstemning at sagen oversendes til Kultur og Idrætsudvalget.
 
Imod stemte Karsten Längerich, Olav B Christensen, Lisbeth Skov, Esben Buchwald, Lone Hansen, Viggo Janum, Jørgen Johansen, Clara Elisabeth, Lars Bacher, Martin H. Wolffbrandt, Miki Dam Larsen, Jesper Holdflod Pallesen, Theodore Gbouable, Bettina Hauge, Kasper Ljung Pedersen, Erling Petersen, Nikolaj Bührmann, Anders Dam-Frydenberg og Merete Them Kjølholm
 
For stemte Rasmus Keis Neerbek og Axel Nielsen.
 
Borgmesteren satte herefter til afstemning at henlægge sagen.
 
For stemte Karsten Längerich, Olav B Christensen, Lisbeth Skov, Esben Buchwald, Lone Hansen, Viggo Janum, Jørgen Johansen, Clara Elisabeth, Lars Bacher, Martin H. Wolffbrandt, Miki Dam Larsen, Jesper Holdflod Pallesen, Theodore Gbouable, Bettina Hauge, Kasper Ljung Pedersen, Erling Petersen, Nikolaj Bührmann, Anders Dam-Frydenberg og Merete Them Kjølholm
 
Imod stemte Rasmus Keis Neerbek.
 
Axel Nielsen undlod at stemme.