UDVALG

Økonomiudvalget 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Mødelokale C

STARTTIDSPUNKT

11-09-2018 07:30:00

SLUTTIDSPUNKT

11-09-2018 09:13:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Aktuel økonomi ultimo august 2018
4. Budget 2019-26 til 1. behandling
5. Allerød Kommunes overordnede principper for økonomisk styring
6. Garantistillelse - låneoptagelse i Novafors A/S
7. Planstrategi 2019
8. Orientering om status på visionsproces
9. Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen
10. Anlægsregnskab for anretterkøkken Skoven 4
11. Vedtagelse af reviderede regulativer for hhv. husholdnings- og erhvervsaffald
12. Forslag til nye affaldsgebyrer 2019 (genanvendeligt affald)
13. Tilsynsplan - vedtagelse efter høring
14. Kommisorium for §17, stk. 4 udvalg om verdensmål
15. Udkast til lokalplan 3-396 for Erhvervsområde i Vassingerød
16. Udkast til lokalplan 3-391 for Boliger ved Baunevænget
17. Indsigelsesbehandling af lokalplanforslag 2-317 for Sundhedshus
18. Bekendtgørelse om standsning og parkering i Allerød Kommune
19. Anlægsregnskab for renovering og forskønnelse af perrontunnel1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-09-2018
Bilag til dagsordenspunkt 5 er først udsendt mandag den 10. september. Et enigt udvalg ønsker at behandle punktet.
2. Meddelelser

Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-09-2018
-
3. Aktuel økonomi ultimo august 2018

Aktuel økonomi ultimo august 2018

Punkttype
Orientering

Tema
Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi.

Sagsbeskrivelse
Vedlagte notat om aktuel økonomi indeholder en gennemgang af risikofaktorer, en gennemgang af udviklingen i den faktiske kassebeholdning det seneste år samt den forventede likviditet frem til 2026. Endvidere ses udviklingen i den gennemsnitlige likviditet 2014-18 samt den forventede gennemsnitlige likviditet og kassebeholdning 2018-26.
 
Den forventede gennemsnitlige likviditet primo 2027 udgør 41,2 mio. kr. I forhold til budgetnotat 4, som blev behandlet på byrådsmøde den 30. august 2018 ses en forbedring på ca. 21 mio. kr. Forbedringen skyldes byrådsbeslutninger og ændrede budgetforudsætninger. Udviklingen indgår i borgmesterens budgetoplæg til 1. behandling af budget 2019-26. Den primære årsag til forbedringen er, at KL medio august har opjusteret vækstskønnet for budgetperioden.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-09-2018
Orienteringen taget til efterretning.


caseno_18-8277_dok_no_93370-18_v1_aktuel økonomi ultimo august 2018.pdf

Bilag

Aktuel økonomi ultimo august 2018


4. Budget 2019-26 til 1. behandling

Budget 2019-26 til 1. behandling

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget senest 15. september fremsende forslag til 1. behandling af budget 2019 med overslagsår til byrådet. Byrådet skal herefter behandle det fremsendte budgetforslag på 2 møder med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådets 1. behandling af budgettet finder sted 18. september 2018 og 2. behandlingen finder sted 9. oktober 2017.
 
Bilag til 1. behandlingen:

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Budget 2019-26 til 1. behandling er Borgmesterens budgetoplæg af 27. august 2018. Borgmesterens budgetoplæg er vedlagt dagsordenen som bilag. Temaet for budgetoplægget er ”Fremtidens Allerød”.
 
Byrådet indledte byrådsperioden med at igangsætte visionsprocessen ”Fremtidens Allerød”, der i samarbejde med borgere og medarbejdere skal formulere tydeligt, hvor kommunens skal bevæge sig hen på både kort og lang sigt. Budgetoplægget har til formål at understøtte kommunens visioner, og vægten er derfor lagt på de strategiske linjer og prioriteringer.
 
Budgetoplægget er vedlagt som bilag til sagen. I kapitel 2 beskrives den langsigtede strategiske udvikling for Allerød Kommunes anlægsinvesteringer, kapitel 3 fokuserer på udviklingen af de enkelte fagudvalgsområder, mens kapitel 4 beskriver de nødvendige valg der skal træffes, for at opnå løbende strukturel balance i budgettet.
 
Borgmesterens budgetoplæg tager udgangspunkt i Forvaltningens administrative budgetgrundlag jf. budgetnotat 4, som blev forelagt Økonomiudvalget og byrådet i august.
 
Budgetoplægget for 2019-26 indebærer blandt andet:
 
Ændring af likvide aktier
· Kassebeholdning styrkes over den otteårige periode med 21,7 mio. kr. samlet set, og ultimo 2026 forventes en gennemsnitlig likviditet på 74,8 mio. kr.
· Den gennemsnitlige likviditet falder frem til udgangen af 2021 primært som følge det forventede regnskab for 2018, herunder afslutning af igangværende anlægsinvesteringer og reguleringer fra staten.
· Ved udgangen af 2021 udgør gennemsnitlig likviditet 49,1 mio. kr., hvilket er det laveste i perioden.
· Med afsæt i kommunens løbende tætte økonomistyring, tager budgetoplægget afsæt i, at målsætningen for kommunens kassebeholdning fremover fastsættes til minimum 50 mio. kr.
 
Resultat af ordinær drift
· Budgetoplægget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og skatten er uændret i 2019.
· Der er et overskud på den ordinære drift på 553,6 mio. kr. over perioden 2019-26, svarende til et årligt gennemsnitligt på 69,2 mio. kr.
· Kommunens serviceramme, som er det statslige loft for kommunernes serviceudgifter overholdes. Serviceudgifterne ligger i budgetoplægget 1,2 mio. kr. under servicerammen i 2019. Da serviceudgifterne dog må forventes at stige på længere sigt som følge af kommunens demografi, anbefaler Forvaltningen, at der i budgetforhandlingerne tages stilling til, om der skal afsættes en budgetreserve i 2019, som teknisk svarer til, at der budgetteres op til servicerammen, men at denne budgetreserve ikke udmøntes i konkrete serviceudgifter, da der ikke umiddelbart vil være finansiering til dette.
· Der implementeres i 2019 konkrete effektiviseringer af driften på 3,1 mio. kr.
· Der gennemføres derudover konkrete besparelser fra fagudvalgenes omprioriteringskatalog på 7,9 mio. kr., hvilke alle er forslag som ifølge fagudvalgenes vurdering vil have mindst negativ effekt.
· For at skabe balance i budgettet er der yderligere behov for at finde 4 mio. kr. i indeværende år og 2 mio. kr. i varige besparelser fra 2019. Dette opnås ved effektiviseringer i efteråret 2018, og indebærer derved ikke lavere service for borgerne.
· Der udskydes ikke personalerelaterede udgifter fra 2019-20 til 2021-23. Investeringerne i byggetekniske undersøgelser udskydes et år, således at beløbene afsættes i 2020-22 i stedet for i 2019-21. Der skal endvidere udskydes ikke personalerelaterede udgifter for 15 mio. kr. i 2020 til 2021-23.
· Der er fuld finansiering til budgetoplæggets nye initiativer på 6,6 mio. kr. i 2019 og 3,5 mio. kr. i de efterfølgende år.
· I 2020-22 skal findes yderligere 0,8% i besparelser per år, svarende til samlet 2,4%.
· Fra 2023 og fremover forventes behovet for besparelser at falde til ca. 0,4% årligt, da de løbende udgifter og indtægter igen vil være i strukturel balance med et råderum til anlægsinvesteringer på omkring 55 mio. kr. årligt.
· Alle administrative budgetændringer er indarbejdet i budgetoplægget.
 
Anlæg
· Anlægsbudgettet udgør i alt 366,1 mio. kr. over perioden.
· Hertil kommer forventet anlægsudgifter på 78,1 mio. kr. overført fra 2018, og et samlet anlægsprogram på 494 mio. kr.
· Den strukturelle balance i budgettet vil på længere sigt give et årligt råderum til anlægsudgifter på ca. 55 mio. kr.
 
Den videre tidsplan
Budgettet er i høring mellem 27. august og 6. september 2018.
 
Mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet kan byrådets medlemmer fremsætte ændringsforslag til budgettet. Frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2019-26 er 23. september 2018. Ændringsforslag, som modtages efter denne dato, vil ikke komme i betragtning.
 
Byrådets 2. behandling af budget 2019-26 er 9. oktober 2017, hvor budgettet vedtages.

Administrationens forslag
I overensstemmelse med budgetstrategien foreslår Forvaltningen:
· At Økonomiudvalget indstiller borgmesterens budgetoplæg 2019-26 til 1. behandling i Byrådet
· At Økonomiudvalget indstiller forslag til takster og brugerbetalinger for budget 2019 godkendt.
 
Forvaltningen foreslår endvidere, at Byrådet tager stilling til Økonomiudvalgets forslag til budgetoplæg 2019-26 til 1. behandling, dvs.:
· At byrådet godkender Økonomiudvalgets budgetforslag 2019-26 til 1. behandling, og oversender budgettet til 2. behandling.
· At byrådet godkender forslag til takster og brugerbetalinger for 2019, og oversender taksterne til 2. behandling af budgettet.

Dialog/høring
Budgetoplæg 2019-26 til 1. behandling har været sendt i høring i perioden 27. august til 6. september 2018.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-09-2018
Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.


caseno_18-8097_dok_no_90503-18_v1_borgmesterens budgetoplæg 2019-26.pdf
caseno_18-8097_dok_no_90504-18_v1_bilag til borgmesterens budgetoplæg 2019-26.pdf.pdf
caseno_18-8097_dok_no_94110-18_v1_nyt takstblad - brugerbetalinger 2019 til 1. beh..pdf.pdf

Bilag

Borgmesterens budgetoplæg 2019-26
Bilag til Borgmesterens budgetoplæg 2019-26.
Nyt Takstblad - Brugerbetalinger 2019 til 1. beh.


5. Allerød Kommunes overordnede principper for økonomisk styring

Allerød Kommunes overordnede principper for økonomisk styring

Punkttype
Beslutning

Tema
Økonomiudvalget har anmodet om et oplæg til en opdatering og revision af kommunens økonomistyringsprincipper, som i denne sag fremlægges til godkendelse.
 
Supplerende tema:
Økonomiudvalget besluttede den 21. august 2018, at sagen skulle genoptages på næste møde i Økonomiudvalget. Der er efterfølgende indskrevet supplerende sagsfremstilling i dagsordenspunktet.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800 ansatte en stor og kompleks organisation. Det betyder, at der træffes mange og væsentlige beslutninger omkring økonomi, og foretages økonomiske dispositioner både centralt og decentralt i de enkelte virksomheder, afdelinger og stabe. Det er derfor afgørende, at der er klare principper for den økonomiske styring og velbeskrevne procedurer for den daglige økonomiske forvaltning i kommunen.
 
Hovedformålene med principperne for økonomisk styring er at sikre:
 
Principperne er dermed med til at sikre, at den økonomiske forvaltning i Allerød Kommune foregår på en betryggende, effektiv og korrekt måde i hele kommunen, og at der løbende kan gives troværdig information omkring økonomien til både borgere, medarbejdere og byråd.
 
Principperne for den økonomiske styring er opdelt i to dele:
Del 1: De overordnede principper for den økonomiske styring
Del 2: Principper og procedurer i den løbende økonomistyring
 
Denne sag indeholder oplægget til økonomistyringsprincippernes del 1, mens del 2 vil blive fremlagt til godkendelse ultimo 2018.
 
Del 1 indeholder dels byrådets økonomiske målsætninger og dels en præcisering af roller og ansvar i den økonomiske styring.
 
Som bilag til sagen er endvidere vedlagt et uddrag spillereglerne for byrådets arbejde, for så vidt angår de dele der vedrører økonomistyringen.
 
Supplerende sagsfremstilling efter Økonomiudvalgets møde den 21. august 2018:
Bilaget med Principper for Økonomistyring er tilpasset på baggrund af Økonomiudvalgets møde den 21. august 2018. De indholdsmæssige ændringer i bilaget er:
 
Målsætningen for den gennemsnitlige kassebeholdning er sænket til minimum 50 mio. kr.
 
Det er præciseret at de forventede regnskaber og regnskabet både fremlægges for Økonomiudvalget og fagudvalgene.
 
Det er præciseret at der løbende både ”vil være behov for økonomisk opbremsning og omprioriteringer indenfor budgettet, så budgettet fortsætter med at være i balance”.
 
Omkring 8-års budgettering er det præciseret at ”Det vil også gøre gevinsterne ved kommunens investeringer og strategiske initiativer tydeligere, da de først viser sig på et længere sigte, men så også kan have afgørende betydning for balancen i budgettet”.
 
Det er præciseret at kravet om kompenserende besparelser ved tillægsbevillingsansøgninger fra fagudvalg til byrådet kun vedrører driftsudgifter (og ikke anlæg).
 
Det er fremhævet at den årlige budgetstrategi skal tage hensyn til, at der kan ske ændringer i budgetforudsætningerne fx vedr. demografi i løbet af året. I praksis vil Forvaltningen så kunne indarbejde en opdatering af befolkningsprognosen i det administrative budgetgrundlag.
 
Nummereringen af de økonomiske målsætninger er ændret.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget og byrådet godkender økonomistyringsprincippernes del 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018
Sagen genoptages på næste møde i Økonomiudvalget.  

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-09-2018
Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.


caseno_18-7601_dok_no_81508-18_v2_spilleregler for byrådets arbejde - revision 2018 uddrag om budget.docx.pdf
caseno_18-7601_dok_no_95468-18_v2_allerød kommunes overordnede principper for økonomisk styrring - opdateret.pdf

Bilag

Spilleregler for byrådets arbejde - revision 2018 uddrag om budget.docx
Allerød Kommunes overordnede principper for økonomisk styrring - opdateret


6. Garantistillelse - låneoptagelse i Novafors A/S

Garantistillelse - låneoptagelse i Novafors A/S

Punkttype
Beslutning.

Tema
Novafos ansøger på vegne af Allerød Spildevand A/S om at Allerød Kommune udsteder kommunal lånegaranti med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit. Lånegarantien søges med baggrund i de i Allerød Spildevand A/S forventede gennemførte investeringer i 2018. Der søges om en garanti på op til 28,0 mio. kr.
 
Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til ansøgningen om lånegaranti på op til 28,0 mio. kr.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Med baggrund i § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg, søges en kommunal lånegaranti på op til 28,0 mio. kr. Allerød Spildevand A/S.
 
Af BEK nr. 1311 af d. 15. december 2009 (Lånebekendtgørelsen) fremgår af § 3, stk. 3, at sådanne garantier og efterfølgende låneoptagelser ved vandselskaberne ikke påvirker kommunernes låneramme.
 
I 2018 etableres der på baggrund af lånegarantierne midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelig lån i 2019, når de endelige investeringsniveauer vedrørende 2018 er opgjort.
 
Lånene hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos’ lånepolitik optaget i danske kr. med fast rente.
 
Allerød Kommune garanterer for lån optaget af Allerød Forsyning A/S på i alt 62,7 mio. kr. pr. 31.12.2017. Ved udgangen af hvert kalenderår beregnes en årlig garantiprovision på 1,5 % af restgælden og en stiftelsesprovision på 1,0%. Den samlede garantiprovision og stiftelsesprovision beregnes af Allerød Kommune.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler:
 

Økonomi og finansiering
Den årlig garantiprovision på 1,5 % af restgælden og stiftelsesprovision på 1,0%. For garantistillelse på op til 28 mio. kr. beregnes ud af den faktiske lånoptagelse, og beregnes ved udgangen af kalenderåret beregnes. Der er foretaget en risikovurdering, og risikoen ved garantistillelse er lille.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-09-2018
Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.
7. Planstrategi 2019

Planstrategi 2019

Punkttype
Beslutning

Tema
I henhold til planlovens § 23 a. skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen.
 
Økonomiudvalget bedes tage stilling til at planstrategien revideres samt hvilke emner der skal indgå i Planstrategien.

Kompetence
Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse
Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt beslutning om enten, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen.
 
Efter planlovens § 33 a. skal kommunalbestyrelsen ligeledes inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for dens strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (lokal Agenda 21).
 
I Allerød Kommune er der tradition for, at Kommuneplanstrategien og Agenda 21 strategien udarbejdes under et og samles i et dokument: ”Planstrategien”.
 
Den nuværende visionsproces kan give konkrete input til planstrategien. Visionen skal være rammen for Planstrategien og vil blive indarbejdet. Ligeså vil første leverance fra Opgaveudvalget vedrørende Verdensmål være anbefalinger til indholdet i planstrategien.
 
Økonomiudvalget besluttede 6. februar 2018 hvordan der skulle følges op på Konstitueringsaftalen 2018-21. Heraf følger, at der ikke udarbejdes en helt ny planstrategi,.men at temaerne revideres..  Forslag til temaer i Planstrategien:
 
 
En uddybende beskrivelse af de enkelte punkter findes i det vedlagte notat.
 
Forvaltningen igangsætter dataindsamling/analyser af de valgte emner.
 
Tid
Aktivitet
Beskrivelse
September 2018
Økonomiudvalgsmøde
Afgrænsning af temaer
Februar 2019
Byrådsaften
Drøftelse af temaer bl.a. i lyset af visionen, Regeringens hovedstadsstrategi.
April/maj 2019
Byrådets Forårsseminar
Drøftelse af Planstrategien temaer, særligt boligudbygning
Juni 2019
Økonomiudvalgsmøde
Behandling af 1. udkast samt stillingtagen til dialogen om planstrategiudkastet.
August 2019
Byråd
Planstrategi-forslag sendes i høring
December 2019
Byråd
Vedtagelse af Planstrategien.
 

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget beslutter at ovenstående emner behandles i Planstrategien.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Visionsprocessen ”Fremtidens Allerød” indeholder en høj grad af borgeinvolvering, hvor kommunens udvikling de kommende 12 år drøftes. Visionen og resultater fra borgerinddragelsen er grundlaget for Planstrategien.
 
§ 17, stk. 4 udvalget om ”Udarbejdelse af en Miljø- energi- naturstrategi 2030” udarbejder anbefalinger til bæredygtighedstemaet. Udvalget inddrager interesseorganisationer og eksperter.
 
Planstrategien sendes i høring i 2019. Når planstrategien sendes i høring vil der samtidigt blive taget stilling til hvordan dialogen herom skal ske.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-09-2018
Forvaltningens forslag godkendt.


caseno_18-5754_dok_no_85439-18_v1_planstrategi notat 24082018.pdf

Bilag

Planstrategi notat om temaer


8. Orientering om status på visionsproces

Orientering om status på visionsproces

Punkttype
Orientering

Tema
Økonomiudvalget orienteres om status på visionsprocessen Fremtidens Allerød

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med konstitueringsaftalen for Allerød Byråd 2018-21 er det aftalt, at der skal gennemføres en visionsproces.
              
Parterne bag konstitueringsaftalen for 2018-21 ønsker en vision, som viser retningen for den udvikling, vi ønsker for Allerød.
 
I forbindelse med processens opstart har det været Økonomiudvalgets ønske at visionsprocessen og resultatet skal afspejle Allerød Kommunes styringsmodel, hvor visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens udvikling.
 
Samtidig ønskes en synlig proces med høj grad af borgerinvolvering og en proces, der er præget af et højt strategisk perspektiv i drøftelserne og gerne forholder sig til det overordnede: Hvor er vi, hvad er Allerøds særlige kendetegn og det strategiske: Hvor skal vi hen?
 
Ved Økonomiudvalgets møde den 17. april 2018 blev forslag til projektplan fra Implement Consulting Group godkendt. Implement har foreslået en visionsproces, der igangsættes i foråret 2018 og afsluttes i de første måneder af 2019. I forløbet vil byrådet arbejde sammen om politisk at lede processen gennem de fastlagte faser, spor og aktiviteter.
 
Byrådet har siden da haft lejlighed til at arbejde med temaer i visionen og at afstemme forventninger til byrådets egen visionsledelse.
 
Visionsprocessen går i efteråret ind i en ny fase, hvor et oplæg til selve visionsformuleringen testes blandt de mange forskellige interessenter, der er inviteret til at være en del af visionsprocessen. 
 
Der afholdes i den forbindelse en række arrangementer med deltagelse fra forskellige interessentgrupper og medlemmer af byrådet. Tidsplanen for processen er som følger:
 
31.8 Budgetseminar
Byrådet drøfter vægtning af temaerne i forhold til hinanden og ambitionsniveauer samlet set og indenfor hvert tema.
 
3.10 -29.10 Oplægget færdiggøres og involveringsfase 3 indledes
Der afholdes møder, dialog m.m. med foreningslivet, bestyrelser på Skoler og dagtilbudsområdet, borgere, erhvervsliv med mere. (Interessenter har også mulighed for at skrive kommentarer m.m.)  
 
22.10. - Frist for skriftlige svar fra interessenter-
Implement og arbejdsgruppen samler op og laver mulige ændringsforslag til visionen på baggrund af involveringen  
 
20.11- 13.12 1.Behandling i fagudvalg og byråd - Oplæg sendes i høring
 
Januar 2.Behandling i fagudvalg – og vedtagelse i byrådet 31.1.2019
 
På mødet vil Michala Tarbo Andersson, Allerød Kommunes interne projektleder give en kort status på processen og de aktiviteter, der er planlagt for den kommende periode.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-09-2018
Orienteringen taget til efterretning.
9. Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen

Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådsmedlem Jørgen Johansen har anmodet om at få nedenstående sag behandlet på møde i Økonomiudvalget.

Kompetence
Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse
”Jeg vil gerne vide, hvilke udfordringer Gribskov havde med denne gruppe unge, og hvad vores forvaltning forventer det vil koste Allerød, hvis der kommer flere unge. Jeg vil også gerne vide hvordan vi har tænkt os at takle dette lokalt på Allerød station, ved Sandholmlejren og omkring Blovstrød.”

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-08-2018
Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-09-2018
Orienteringen taget til efterretning.


caseno_18-6774_dok_no_92409-18_v2_notat fra forvaltningen.pdf

Bilag

Notat fra Forvaltningen


10. Anlægsregnskab for anretterkøkken Skoven 4

Anlægsregnskab for anretterkøkken Skoven 4

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for anretterkøkken Skoven 4 godkendt i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse
Byrådet gav d. 23. februar 2017 en anlægsbevilling på 250.000 kr. til anretterkøkken Skoven 4.
 
Der er nu ibrugtaget et moderne anretterkøkken i stuen, hvor der er mulighed for at varme retter til arrangementer for de ældre og andre brugere af huset.
 
Der er afholdt udgifter på i alt 250.365 kr. hvilket svarer til en merudgift på 365 kr.

Administrationens forslag
Forvaltningens foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering
Anlægsbevilling: 250.000 kr.
Anlægsudgift:     250.365 kr.
 
Anlægsregnskabet afsluttes således med et merforbrug på 365 kr.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-12-2017
Udvalget besluttede at godkende anlægsregnskabet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-09-2018
Indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2018.


caseno_17-10818_dok_no_74888-17_v1_anlægsregnskab anretterkøkken skoven 4.pdf.pdf

Bilag

Anlægsregnskab anretterkøkken Skoven 4.pdf


11. Vedtagelse af reviderede regulativer for hhv. husholdnings- og erhvervsaffald

Vedtagelse af reviderede regulativer for hhv. husholdnings- og erhvervsaffald

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget besluttede den 8. maj 2018 at sende forslag til reviderede regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald i 4 ugers høring.
 
Høringsperioden er nu afsluttet, og udvalget anmodes om at indstille de reviderede regulativer godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Affaldsregulativerne er rammen for kommunens affaldsordninger og definerer disse overfor borgere og virksomheder. Affaldsregulativerne er derfor tilrettet i overensstemmelse med beslutningerne om et nyt fælles sorteringssystem for genanvendeligt affald og fællesudbuddet mellem Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner af indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald.
 
Regulativerne er ensrettet for de tre Norfors kommuner for at opnå størst mulige effektiviseringer i forbindelse med udbud, afsætning og indsamling af fraktionerne. Der er fortsat enkelte små forskelle i ordningerne for dagrenovation, som ikke har større betydning for renovatøren.
 
De reviderede regulativer skal erstatte de nuværende regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald, som blev vedtaget af byrådet den 23. februar 2017.
 
Regulativerne følger den hidtidige opbygning og disponering, der er fastlagt i Miljøstyrelsens paradigme for standardregulativ, som er en del af affaldsbekendtgørelsen.
 
Begge regulativer består af to dele; en generel del og en særlig del.
 
Den generelle del, der er fastlagt af Miljøstyrelsen, sikrer at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, borgeres og virksomheders pligter og rettigheder samt gebyrregler mv. Kommunen kan ikke foretage ændringer i den generelle del.
 
I regulativernes anden del er alle kommunens indsamlingsordninger beskrevet ud fra kommunens ønsker og serviceniveau. Ændringer er udarbejdet i fællesskab mellem de tre Norfors kommuner.
 
En oversigt over de væsentligste ændringer i regulativerne, foretaget før høringsperioden, kan ses af bilag 3.
 
Ændringerne er desuden beskrevet i dagsordenen for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 8. maj 2018 (punkt 9). 
 
Høringssvar
I høringsperioden modtog kommunerne tre høringssvar til regulativ for husholdningsaffald, ét i hver kommune. Der er ikke modtaget høringssvar til regulativ for erhvervsaffald.
 
Da de tre kommuner får ens ordning for genanvendeligt affald og næsten ens for dagrenovation, skal eventuelle ændringer i den ene kommunes regulativ ligeledes tilføjes i de øvrige kommuners regulativer.
 
I høringssvar til Allerød Kommune, se bilag 4, bliver der gjort opmærksom på, at der i regulativ for husholdningsaffald §10.3, §11.3, §12.3, §13.3 og §14.3 er krav om 1,5 meters friplads på alle sider af containerne, hvilket vil betyde meget store affaldsskure. På baggrund af høringssvaret er kravet om 1,5 meter friplads slettet, og der henvises til Regler for adgangsveje og anbringelse af affaldsbeholdere (bilag 1 i regulativet). Punkt 5 i regulativets bilag 1 vurderes at være dækkende.
 
Forvaltningens forslag til svar på høringssvaret kan ses i sin fulde længde i bilag 5.
 
I Rudersdal er der modtaget høringssvar fra en grundejerforening vedrørende ikrafttrædelse af ordning (pligt til at sortere) og spørgsmål til praktiske forhold og affaldsløsninger. Høringssvaret har ikke givet anledning til regulativændringer.
 
I Hørsholm er der modtaget høringssvar fra en borger vedrørende afhentningstidspunkter og afhentningsdage. Høringssvaret har givet anledning til den redaktionelle ændring, at ”hverdage” ændres til ”mandag til fredag”.
 
Udover ovennævnte ændringer på baggrund af høringssvarene, er der foretaget mindre redaktionelle rettelser. Disse ses med rød skrift i de reviderede regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald (bilag 1 og 2).

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at:
 

Økonomi og finansiering
Affaldsområdet er gebyrfinansieret.
 
Implementering af de nye ordninger og reviderede bestemmelser i form af nye affaldsgebyrer for 2019, vil blive fremlagt til politisk behandling inden første behandling af budget 2019.

Dialog/høring
Forslagene til regulativerne har været i offentlig høring fra den 17. maj til den 15. juni 2018.
 
De vedtagne regulativtekster skal indrapporteres i Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativerne kan tidligst træde i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabasen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-09-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-09-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.


caseno_18-3441_dok_no_81476-18_v1_bilag 1 - revideret regulativ for husholdningsaffald 2018.pdf.pdf
caseno_18-3441_dok_no_81477-18_v1_bilag 2 -revideret regulativ for erhvervsaffald 2018 allerød.pdf.pdf
caseno_18-3441_dok_no_29868-18_v1_bilag 3 - oversigt over ændringer i regulativerne i allerød.pdf
caseno_18-3441_dok_no_81478-18_v1_bilag 4 - høringssvar til allerød kommune vedr. regulativ for husholdningsaffald.pdf.pdf
caseno_18-3441_dok_no_81479-18_v1_bilag 5 - forslag til svar på høringssvar til allerød kommune vedr. regulativ for husholdningsaffald.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - revideret Regulativ for husholdningsaffald
Bilag 2 - revideret Regulativ for erhvervsaffald
Bilag 3 - oversigt over ændringer i regulativerne
Bilag 4 - Høringssvar til Allerød Kommune
Bilag 5 - forslag til svar på høringssvar


12. Forslag til nye affaldsgebyrer 2019 (genanvendeligt affald)

Forslag til nye affaldsgebyrer 2019 (genanvendeligt affald)

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille forslag til affaldsgebyrer for 2019 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
I følge affaldsbekendtgørelsen skal byrådet fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning samt etablering, drift og administration af affaldsordninger. Gebyrerne skal fremgå af et særskilt gebyrblad, som godkendes af byrådet i forbindelse med 2. behandling af budgettet.
 
Affaldsgebyrerne for 2019 fastsættes ud fra de forventede omkostninger i 2019 for kommunens administrations- og driftsudgifter til ordningerne for affald.
 
Der indføres et nyt gebyr for genanvendeligt affald til dækning af udgifter til kommunens nye henteordning for papir, pap, glas, metal og plast. Gebyret for genanvendeligt affald for husholdninger fastsættes til 499 kr. inkl. moms i 2019. Gebyrstigningen på dette område for den enkelte husstand vil blive ca. 400 kr. i 2019 svarende til det nye gebyr for genanvendeligt affald fratrukket det tidligere gebyr for papir, pap og glas (108 kr. i 2018), som bortfalder.
 
Omkostningerne i 2019 vedr. genanvendeligt affald omfatter:
 
Ifølge udrulningsplanen indføres de nye ordninger for genanvendeligt affald i efteråret 2019 hos etageboliger, de kommunale institutioner og de rækkehuse, som skal have fælles løsninger. Første halvår af 2020 indføres de nye ordninger hos enfamilieboliger og rækkehuse, som skal have individuelle løsninger.
 
Når der er indgået kontrakter med renovatører, og de faktiske priser for de forskellige materieltyper kendes, kan det ved vedtagelsen af gebyrer for 2020 besluttes, om gebyrerne skal differentieres i forhold til boligtype.
 
De øvrige affaldsgebyrer er stort set som tidligere, dog indføres nogle nye materieltyper til dagrenovation, som borgerne frivilligt kan benytte, når den nye kontrakt om indsamling af dagrenovation starter den 1. juni 2019. Af gebyrbladet fremgår en prissænkning for dagrenovation og en prisstigning for farligt affald og genbrugsplads.
 
Samlet set stiger affaldsgebyrerne for en husstand med 400-450 kr. afhængigt af materieltype, hvoraf de ca. 400 kr. skyldes omkostninger til den øgede sortering og genanvendelse. Omkostninger til øget sortering og genanvendelse skal finansieres i alle de kommuner, der indgår i den nye ordning.
 
For erhvervsaffaldsgebyrerne er der generelt tale om en prissænkning.
 
Alle affaldsgebyrer, herunder det nye gebyr for genanvendeligt affald, ses af bilag 1.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at forslag til gebyrblad for affaldsgebyrer 2019 indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
Affaldsområdet er gebyrfinansieret.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-09-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-09-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.


caseno_18-7694_dok_no_84441-18_v1_bilag 1_forslag til affaldsgebyrer 2019.pdf

Bilag

Bilag 1 Forslag til affaldsgebyrer 2019


13. Tilsynsplan - vedtagelse efter høring

Tilsynsplan - vedtagelse efter høring

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge Miljøtilsynsbekendtgørelsen skal hver kommune udarbejde en miljøtilsynsplan, som beskriver, hvordan den enkelte kommune vil udføre tilsyn på virksomheder og landbrug.
 
Udvalget besluttede den 8. maj 2018 at sende udkast til Miljøtilsynsplan for 2018 – 2021 i offentlig høring på kommunens hjemmeside i fire uger fra den 29. maj til den 26. juni 2018. Der er indkommet 5 høringssvar.
 
Teknik-, Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille den endelige miljøtilsynsplan godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Miljøtilsynsplanen skal ifølge Miljøtilsynsbekendtgørelsen indeholde følgende punkter:
 
 1. En angivelse af det geografiske område, som planen omfatter
 2. En generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på kommunens område
 3. En fortegnelse over særligt forurenede virksomheder og landbrug, som f.eks. olieraffinaderier og større svineproducenter
 4. En beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres
 5. En beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder
 
I Allerød Kommune var der i 2017 ingen virksomheder og landbrug omfattet af punkt 3.
 
Remco Ressourcecenter har i Erhvervsområdet Farremosen søgt miljøgodkendelse til bl.a. et jordrenseanlæg. Behandlingen af denne ansøgning sker i 2019, og hvis den til den tid godkendes, vil den være omfatte af punkt 3.
 
Høringssvarene har givet anledning til enkelte ændringer og præciseringer af Miljøtilsynsplanen. En opdateret Miljøtilsynsplan er vedlagt som bilag. Desuden er de fulde høringssvar og et notat med Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene vedlagt som bilag.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller den endelige Miljøtilsynsplan godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Den endelige Miljøtilsynsplan vil blive offentliggjort på Allerød Kommunes hjemmeside og i DMA (Digital Miljøadministration).

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-09-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet det i forhold til pkt. 25 i høringsnotatet (bilag 2) bemærkes, at tilsyn i anlægsfasen gennemføres i henhold til anden lovgivning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-09-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.


caseno_16-15604_dok_no_81035-18_v1_høringssvar, jens h. jensen..pdf
caseno_16-15604_dok_no_81036-18_v1_høringssvar, arne b. mathiasen..pdf
caseno_16-15604_dok_no_81038-18_v1_høringssvar, michael thurland..pdf
caseno_16-15604_dok_no_81039-18_v1_høringssvar, henri bornstein..pdf
caseno_16-15604_dok_no_81040-18_v1_høringssvar, grundejerforeningen engdraget..pdf
caseno_16-15604_dok_no_81029-18_v1_høringsnotat (pdf).pdf
caseno_16-15604_dok_no_81027-18_v1_miljøtilsynsplan 2018-2021 (pdf).pdf

Bilag

Bilag 3.1 Høringssvar fra Jens H. Jensen.
Bilag 3.2 Høringssvar fra Arne B. Mathiasen.
Bilag 3.3 Høringssvar fra Michael Thurland.
Bilag 3.4 Høringssvar fra Henri Bornstein.
Bilag 3.5 Høringssvar fra Grundejerforeningen Engdraget.
Bilag 2 Høringsnotat
Bilag 1 Miljøtilsynsplan 2018-2021


14. Kommisorium for §17, stk. 4 udvalg om verdensmål

Kommisorium for §17, stk. 4 udvalg om verdensmål

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at kommissorium for §17, stk. 4 udvalg (herefter opgaveudvalg) om FN’s verdensmål for bæredygtighed godkendes og at der udpeges 5 byrådsmedlemmer til udvalget. 

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Af konstitueringsaftalen for 2018-21 fremgår det under overskriften bæredygtighed:
 
”Det er vigtigt, at vi lokalt bidrager til at mindske vores klima-aftryk, bruger vores ressourcer fornuftigt og forurener mindre. Derfor skal Allerød Kommune have fokus på den grønne omstilling. Vi skal reducere CO2 udslippet, investere i grønne løsninger i vores kommunale bygninger og øge anvendelsen af vedvarende energikilder. Hensynet til grundvandet og naturen skal tydeligt afspejles i vores lokalplaner. Med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål skal der udarbejdes en miljø- energi- naturstrategi 2030 for Allerød Kommune. Der nedsættes derfor et §17 stk. 4 udvalg til udarbejdelse af strategien”.
 
Med afsæt i konstitueringsaftalen besluttede byrådet den 21. juni 2018 at igangsætte processen for etablering af det planlagte opgaveudvalg om FN’s verdensmål – herunder at en arbejdsgruppe bestående af to repræsentanter fra byrådet og repræsentanter fra Forvaltningen udarbejder forslag til kommissorium for udvalgets arbejde.
 
Opgaveudvalget er nedsat under byrådet og refererer til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.
 
Arbejdsgruppen har udarbejdet det vedlagte kommissorium, der beskriver opgaveudvalgets formål, opgaver og tidsplan.
 
Styrelseslovens udgangspunkt for etablering af §17, stk. 4 udvalg er, at disse både består af byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer, med en overvægt af ikke-byrådsmedlemmer. Derfor indeholder kommissoriet også arbejdsgruppens anbefaling til sammensætning af deltagere. Byrådets besluttede den 21. juni 2018, at byrådsmedlemmer til opgaveudvalget udpeges efter d’Hondts metode. 
 
Udvalgets primære leverancer vil bestå i: 
 1. Anbefaling til planstrategiens indhold vedr. bæredygtighed baseret på verdensmålene
 2. Anbefalinger til indhold i kommunens kommende Miljø-, Energi- og Naturstrategi.
 
Når kommissoriet er godkendt af byrådet, iværksættes en plan for rekruttering af mulige deltagere. Planen tilrettelægges med afsæt i den vedtagne sammensætning for udvalget.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet
1. At vedlagte kommissorium for §17, stk. 4 udvalg (opgaveudvalg) godkendes
2. At 5 byrådsmedlemmer udpeges som medlemmer udvalget. 

Økonomi og finansiering
Udgifterne til et opgaveudvalg udgøres af formandsvederlag, diæter til medlemmerne (kun ikke-byrådsmedlemmerne) samt mødeomkostninger og forplejning. Diæter udgør 420 pr. møde pr. deltager samt eventuel kørselsgodtgørelse. Formandsvederlag udgør 44.800 kr. årligt og der er afsat 25.000 kr. til forplejning. Der afsættes en årlig pulje til udvalgets arbejde svarende til de stående udvalg indenfor perioden. Det administrative ressourcetræk for et opgaveudvalg forventes at svare til et stående udvalg. Bevillingsmæssige ændringer vil indgå i det administrative budgetgrundlag for 2019-22, så det kan besluttes af byrådet ved 2. behandlingen i oktober 2018. Udgiften i 2018 medtages i det forventede regnskab og udgiften i 2019-20 medtages i det administrative budgetoplæg for 2019-22.
Der afsættes 1/3 årsværk til faglig understøttelse af udvalget. Dette afholdes indenfor det eksisterende budget til Ambitiøst Miljøarbejde.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-09-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med den ændring, at antallet af medlemmer i opgaveudvalget øges fra 13 til 15 og sammensættes af:
 • 5 byrådsmedlemmer
 • 5 lokale interessenter
 • 5 eksperter.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-09-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.


caseno_18-100_dok_no_88052-18_v2_kommissorium for opgaveudvalg om fn's verdensmål.pdf

Bilag

Kommissorium for opgaveudvalg om FN's verdensmål


15. Udkast til lokalplan 3-396 for Erhvervsområde i Vassingerød

Udkast til lokalplan 3-396 for Erhvervsområde i Vassingerød

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 6. juni 2018, at igangsætte en mindre revision af den nuværende lokalplan for Vassingerød Erhvervsområde, idet de gældende bestemmelser giver udfordringer.
 
Udvalget anmodes om at indstille vedlagte udkast til lokalplan 3-396 for Erhvervsområde i Vassingerød godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i høring.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Lokalplanområdet er i Fingerplan 2017 udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Byrådet har i forbindelse med revision af Fingerplanen – spor 2 foreslået, at området fremover også kan benyttes til transport- og distributionserhverv. I Kommuneplanen er området udlagt til virksomheder i miljøklasse 5-7.
 
Den nuværende lokalplan udlægger området til virksomheder, der kræver godkendelse i henhold til miljølovens kap. 5. Det vil sige virksomheder, som skal have en miljøgodkendelse. Lokalplanen udlægger også området til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Samtidig fastsætter lokalplanen en zonering af virksomhedernes beliggenhed i forhold til deres miljøklasse. Miljøklasser og zonering er fastlagt i henhold til ”Håndbog om Miljø og Planlægning”.
 
Krav om miljøgodkendelse og zoneringen i planen harmonerer sjældent, hvilket betyder, at man ville være nødt til at dispensere fra det ene krav. Der kan dog ikke dispenseres fra planens principper, hvilket bl.a. er anvendelses- og formålsbestemmelserne. Det betyder reelt, at der gives afslag til virksomheder til placering i området, i de tilfælde hvor virksomhederne ikke passer ind i begge kategorier.
 
I udkastet til ny lokalplan er området stadig udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav - for at være i overensstemmelse med den overordnede planlægning (Fingerplan 2017). Bestemmelsen om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5 er fjernet fra formåls- og anvendelses paragrafferne. Det betyder, at der nu også kan etableres virksomheder med særlige beliggenhedskrav, som ikke kræver miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.
Lokalplanen ændrer ikke på, hvilke virksomheder, der kræver en miljøgodkendelse (dette defineres i miljøbeskyttelsesloven).
 
Desuden er der foretaget mindre rettelser, for at planen kan leve op til de nuværende krav til udarbejdelse af lokalplaner.
 
Derudover er bestemmelserne fra den nuværende lokalplan fastholdt.
 
Den eksisterende lokalplan 318B aflyses i sin helhed af den nye lokalplan. 
 
Der er foretaget en miljøscreening af planudkastet i henhold til miljøvurderingslovens §10.  Screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
 
Lokalplanen kan ses på http://alleroed-lp.cowi.webhouse.dk/dk/3-396---erhvervsomraade-i-vassingeroed/forord/

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 3-396 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Forslag til lokalplan offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser §§ 24-26 om tilvejebringelse af planforslag. Planerne sendes i høring i 4 uger.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-09-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-09-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.
 
Imod stemte Viggo Janum.
 
Erling Petersen undlod at stemme.


caseno_17-11507_dok_no_90514-18_v1_høringsområde.pdf.pdf

Bilag

Høringsområde.pdf


16. Udkast til lokalplan 3-391 for Boliger ved Baunevænget

Udkast til lokalplan 3-391 for Boliger ved Baunevænget

Punkttype
Beslutning.

Tema
Igangsættelsen af lokalplanen blev vedtaget af Økonomiudvalget den 21. april 2015. Lokalplanudkastet er udarbejdet på baggrund af udbuddet på samme område, som blev vundet af Casa Nord.
 
Udvalget anmodes om at indstille udkast til lokalplan 3-391 for Boliger ved Baunevænget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelse af 40 boliger i form af tæt-lav boligbebyggelse (rækkehuse og dobbelthuse) i en etage i et område i det nordlige Lynge.
 
Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen placeres og udformes, så der i området sikres en grøn struktur med fælles opholdsrum og grønne kiler imellem bebyggelsen. Samtidig skal der sikres en klar bygrænse mod det åbne land.
 
Lokalplanområdet udgør ca. 2 ha og omfatter matr. 8n, samt del af vejarealet litra 7000bf begge Lynge By, Lynge. Lokalplanområdet er beliggende i landzone, men vil med lokalplanens vedtagelse overgå til byzone.
 
Bebyggelsen består af en blanding af rækkehuse og dobbelthuse, som må opføres i op til 6,5 meters højde indenfor byggefelterne. Disponeringen af området med mindre boliger bestående af dobbelt- og rækkehuse sikrer, at der kan opføres varieret bebyggelse.
 
Boligerne skal opføres med en ensartet karakter, hvad angår farver, materialer og arkitektonisk udtryk.
 
Facader skal fremstå i skifer, pudset facade eller pladebeklædning, med mindre delpartier i træ. De mindre delpartier kan højest udgøre 30% af facaden.
 
Behandlede eller malede facader skal fremstå i nuancerne sort, grå, brun, sandfarvet eller hvid.
 
Tage skal udføres som grønne tage eller i matte sorte tagsten, naturskifer, sort tagpap eller grå fibercementskifer. Tagene skal fremstå som flade tage, som saddeltage eller med ensidig taghældning med en maksimal taghældning på 35 grader.
 
Lokalplanen vejbetjenes via en ny overkørsel til Mejeribakken. Fra Mejeribakken er der forbindelse til Kollerødvej. Der skabes stiforbindelse fra lokalplanområdet til Bjeragervej og Baunesvinget. Stiforbindelsen udformes med bom eller lignende, som forhindrer gennemkørsel med biler.
 
Der er foretaget en miljøscreening af planudkastet i henhold til miljøvurderingslovens § 10.
Screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 3-391 for Boliger ved Baunevænget vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 5 uger (pga. efterårsferien forlænges høringsperioden med 1 uge udover de 4 uger).

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Forslag til lokalplan 3-391 offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser i §§ 24-26 om tilvejebringelse af planforslag.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-09-2018
Formanden satte til afstemning, at Forvaltningens forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med den ændring, at høringsområdet udvides, så det omfatter hele Grundejerforeningen Lynge Nord.
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Erling Petersen stemte for.
 • Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-09-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.


caseno_18-3258_dok_no_90505-18_v1_lokalplan udkast endelig.pdf
caseno_18-3258_dok_no_89878-18_v1_bilag 2 - miljøscreening lp 3-391 - 29-8-18.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Udkast til lokalplanforslag 3-391
Bilag 2 - Miljøscreening LP 3-391


17. Indsigelsesbehandling af lokalplanforslag 2-317 for Sundhedshus

Indsigelsesbehandling af lokalplanforslag 2-317 for Sundhedshus

Punkttype
Beslutning.

Tema
Forslag til lokalplan 2-317 for Sundhedshus (bilag 1) blev vedtaget af byrådet den 26. april 2018 med henblik på udsendelse i høring. Planforslagene har været i høring fra den 30. april til den 11. juni 2018.
 
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at behandle indkomne bemærkninger til planforslagene, med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byråd om endelig vedtagelse af lokalplan for Sundhedshuset.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med den offentlige høring har Forvaltningen modtaget 16 høringssvar (bilag 2).
 
De indkomne høringssvar omhandler følgende emner:
 
I Forvaltningens høringsnotat er de indkomne bemærkninger resumeret og suppleret med Forvaltningens kommentarer (bilag 3).
 
Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet udbygningsaftale for et vejprojekt i krydset Lilledal/Allerød Stationsvej. Den endelige udbygningsaftale er vedlagt (bilag 4).

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplanforslag 2-317 vedtages endeligt med følgende ændringer:
 
· § 3.3 ændres til:
Der kan etableres butikker med udvalgsvarer i form af sundheds- og wellnessprodukter i tilknytning til klinikker og liberale erhverv i området – som f.eks. specialfodtøj, hjælpemidler, træningsudstyr og lignende, når arealet til den enkelte butik ikke overstiger 50 kvm og det samlede areal til butik ikke overstiger 300 kvm.
 
Der må ikke etableres selvstændige butikker i lokalplanområdet.
 
Note til § 3.3: Begrebet butik skal forstås som mindre udsalg af varer i montre og lignende i tilknytning til eksempelvis et receptionsområde.
 
· § 5.4 ændres til:
Belysning af færdselsareal, forplads, parkeringsareal og opholdsareal mv. skal ske med ensartede, afskærmede belysningsarmaturer med lyspunktshøjde på max 3,5 m.
 
Note til § 5.4: Belysningen kan ske som en kombination af forskellige belysningsformer som f.eks. pullerter, facadebelysning og stander, så længe det sikres at den samlede løsning fremstår ensartet.
 
· I § 7.4 tilføjes:
Ved etablering af tagterrasse, skal det sikres, at tagterrassen er afskærmet imod naboejendommene.
 
· I § 9.3 tilføjes:
Afskærmning af tagterrasse skal etableres i frostet glas eller i samme materialer som resten af byggeriet.
 
· Redegørelse og kortbilag konsekvensrettes i forhold til vedtaget ændringer, og i den forbindelse indføres mindre redaktionelle rettelser i planen.

Dialog/høring
Forslag til lokalplan har været i offentlig høring i 6 uger i overensstemmelse med planlovens §§ 24-26.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-09-2018
Formanden satte til afstemning, at Forvaltningens forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med den ændring, at arealet af den enkelte butik ikke må overstige 30 kvm.
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Rasmus Keis Neerbek stemte for.
 • Erling Petersen stemte imod.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-09-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.
 
Idet bemærkes, at begrebet butik skal forstås som mindre udsalg af varer i montre og lignende i tilknytning til eksempelvis et receptionsområde.
 
Imod stemte Viggo Janum, idet Vores Allerød ikke ønsker, at der gives mulighed for at etablere butikker i klinikfællesskabet.
 
Erling Petersen undlod at stemme.


caseno_17-9304_dok_no_25383-18_v1_bilag 1 lokalplanforslag 2-317.pdf.pdf
caseno_17-9304_dok_no_83974-18_v1_bilag 2 - henvendelser modtaget i høringsperioden_redacted.pdf.pdf
caseno_17-9304_dok_no_84836-18_v1_bilag 3 - forvaltningens høringsnotat.pdf.pdf
caseno_17-9304_dok_no_84741-18_v1_bilag 4 - udbygningsaftale med bilag.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Lokalplanforslag 2-317.pdf
Bilag 2 - Henvendelser modtaget i høringsperiodend.pdf
Bilag 3 - Forvaltningens høringsnotat.pdf
Bilag 4 - Udbygningsaftale med bilag.pdf


18. Bekendtgørelse om standsning og parkering i Allerød Kommune

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Allerød Kommune

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille forslag til revideret parkeringsbekendtgørelse for Allerød Kommune godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Den gældende parkeringsbekendtgørelse blev vedtaget af byrådet den 15. december 2016 og blev til på baggrund af en ændring af færdselsloven.
 
Der har i praksis vist sig fortolkningsmuligheder i bekendtgørelsen. Politiet har derfor anmodet om, at den præciseres med hensyn til parkering af trailere og campingvogne, som i færdselsloven under ét betegnes som ”påhængskøretøjer”. Vægtgrænserne er er ligeledes præciseret.
 
Der er ikke foretaget ændringer i trafikanternes mulighed for at parkere i kommunen.
 
Den reviderede bekendtgørelse er godkendt af Nordsjællands Politi.
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at den reviderede bekendtgørelse godkendes.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
Intet

Dialog/høring
Der har i processen været dialog med Politiet.
 
Bekendtgørelsen lægges, efter beslutning, på kommunens hjemmeside.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-09-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-09-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.


caseno_18-2554_dok_no_23149-18_v1_parkeringsbekendtgørelse 2018.docx

Bilag

Parkeringsbekendtgørelse 2018


19. Anlægsregnskab for renovering og forskønnelse af perrontunnel

Anlægsregnskab for renovering og forskønnelse af perrontunnel

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for renovering og forskønnelse af perrontunnel godkendt i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse
Byrådet gav den 9. oktober 2014 en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til renovering og forskønnelse af perrontunnelen på Allerød Station.
 
Midlerne er indgået i renoveringsprojektet, hvor der dels er sket forskønnelse af overgangen mellem perronen og kommunens arealer ved Allerød Stationsvej og perrontunnelen er gjort mere lys og imødekommende med renoverede overflader og ny belysning.
 
Projektet er udført og der er afholdt udgifter på 1.106.200 kr., hvilket svarer til en merudgift på 6.200 kr.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering
Anlægsbevilling: 1.100.000 kr.
Anlægsudgift:     1.106.200 kr.
 
Anlægsregnskabet afsluttes således med et merforbrug på 6.200 kr.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-09-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-09-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2018.


caseno_17-11856_dok_no_64653-18_v1_anlægsregnskab perrontunnel.pdf.pdf

Bilag

Anlægsregnskab perrontunnel.pdf