UDVALG

Økonomiudvalget 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Mødelokale C

STARTTIDSPUNKT

04-12-2018 07:30:00

SLUTTIDSPUNKT

04-12-2018 10:30:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Aktuel økonomi ultimo november 2018
4. Effektiviseringskatalog efterår 2018
5. Budget 2019-26: Evaluering af budgetprocessen
6. Årets planlægning 2019
7. Status på visionsproces
8. Tilladelse til at andre kommuner må foretage vielser i Allerød Kommune
9. Skema A renovering, afdeling 5 Lillerød Boligforening
10. Sag fra byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek
11. Beskæftigelsesplan 2019
12. Opfølgning på implementering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte 2. kvt. 2018
13. Kvalitetsstandarder
14. Udbudsmateriale institution nr. 2 i Blovstrød
15. Sagsbehandlingsfrister 2018
16. Udkast til Lokalplan 1-139 for 2 dobbelthuse ved Parkvej
17. Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Baunevænget1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-12-2018
Ingen
2. Meddelelser

Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-12-2018
Ingen
3. Aktuel økonomi ultimo november 2018

Aktuel økonomi ultimo november 2018

Punkttype
Beslutning

Tema
Økonomiudvalget og byrådet orienteres om aktuel økonomi. Det er i den løbende budgetopfølgning konstateret, at driftsudgifter på 9,3 mio. kr. har karakter af anlæg, og der søges om en budgetomplacering fra drift til anlæg.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Aktuel økonomi indeholder en gennemgang af risikofaktorer samt den forventede likviditet ultimo året frem til 2026. Endvidere ses udviklingen i den gennemsnitlige likviditet 2014-18 samt den forventede gennemsnitlige likviditet og kassebeholdning 2018-26.
 
Aktuel økonomi november 2018 er vedlagt som bilag til sagen, og viser en forværring af den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2026 på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til sidste måned primært som følge af tillægsbevilling fra byrådsmøde 22. november til afværgeforanstaltninger vedr. olieforureningssag.
 
I den løbende budgetopfølgning er det konstateret, at nedenstående driftsudgifter på samlet 9,3 mio. kr. har karakter af anlægsudgifter. Forvaltningen anbefaler, at der sker en budgetomplacering fra drift til anlæg for følgende udgifter:
 

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler,
1. At aktuel økonomi tages til efterretning.
 
2. At der sker en budgetomplacering på 9,3 mio. kr. fra drift til anlæg, idet
 
Optagelsesudgifter vedr. IT-Forsyningen
 
Renovering af Ravnsholthallens tag, skader fra opsætning af solceller

Økonomi og finansiering
Budgetomplaceringen på 9,3 mio. kr. fra drift til anlæg påvirker ikke kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-12-2018
Forslaget indstilles godkendt i byrådet.


caseno_18-11060_dok_no_117445-18_v1_aktuel økonomi ultimo november 2018.pdf.pdf

Bilag

Aktuel økonomi ultimo november 2018.pdf


4. Effektiviseringskatalog efterår 2018

Effektiviseringskatalog efterår 2018

Punkttype
Beslutning

Tema
Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringsforslag for efteråret 2018, og orienteres om effektiviseringer, der implementeres administrativt.
 
Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger svarende til 2,582 mio. kr. i 2018, 1,039 mio. kr. i 2019 og 0,989 mio. kr./år i 2020 og frem, som tilgår kassebeholdningen.
 
Ved udvalgenes møder i november skal effektiviseringsforslag for efteråret 2018 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Udvalgene skal tage stilling til forslag til effektiviseringer, for så vidt angår udvalgenes respektive områder. I den sammenhæng skal udvalgene beslutte om de enkelte forslag, der lægges op til politisk behandling skal indstilles godkendt som effektivisering. For så vidt angår udvalg, der ikke er omfattet af de fremlagte forslag, er der tale om en orientering.
 
Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd orienteres endvidere om tiltag, der er under implementering administrativt og som har en effektiviserende virkning samt om status på effektiviseringsstrategien.

Kompetence
Byrådet

Sagsbeskrivelse
Baggrund
Byrådet har i maj 2016 vedtaget en samlet effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for arbejdet med effektiviseringer de kommende år. Afsættet i strategien er et ønske om at opnå så mange effektiviseringer som muligt, for på den måde at bidrage til at kommunens økonomi og serviceniveau fortsat er i balance.
 
Effektiviseringer defineres i strategien som ”en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv”. Effektiviseringer kan også ske ved forbedring eller ændring af tilbud, som ikke har et økonomisk potentiale men alene gennemføres med det formål at bevare det oplevede serviceniveau for borgeren, trods øget pres på organisationens ressourcer.
 
Effektiviseringsstrategien er forankret i de økonomiske styringsprincipper for Allerød Kommune. Der arbejdes løbende med effektiviseringer hen over året. Med byrådets vedtagelse af budgetstrategien for 2018 er det besluttet, at der vedtages effektiviseringer to gange i løbet af året – maj og december. Således er indeværende effektiviseringskatalog det sidste af årets to kataloger.
 
Proces for arbejdet med effektiviseringer indebærer for nuværende, at ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet
 
Effektiviseringer der ikke besluttes af byrådet flyttes til et kommende omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner.
 
MED organisationen i form af Hovedudvalget høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. De enkelte arbejdssteder har mulighed for at engagere brugerbestyrelser mv. i drøftelser om effektiviseringsforslagene og kommenterer herpå, enten til de respektive fagudvalgsbehandlinger eller i forbindelse med byrådets behandling af effektviseringsforslagene.
 
Forslag til effektiviseringer i efteråret 2018
Forslag til effektiviseringer er vedlagt i oversigtsform i bilag. Oversigten består af forslag, der indarbejdes i budgettet som varige reduktioner samt forslag, der alene forventes at have en effekt i 2018 eller 2019. Forslag der forventes at have effekt i 2018 eller 2019 udgør gevinster på 3,6 mio. kr. For så vidt angår varige effektiviseringer udgør gevinsten i 2018 0,3 mio. kr., 2,5 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 og fremefter. 
 
Efterår 2018 (i 1.000 kr.)
2018
2019
2020-26
pr. år.
(kat.1) til politisk behandling
-100
-900
-1.100
(kat.2) er implementeret
-3.327
-2.139
-1.889
I alt brutto
-3.427
-3.039
-2.989
I alt netto
-3.277
-3.039
-2.989
Budgetteret i 2018-22
695
2.000
2.000
Gevinst udover det budgetterede pr. dec. 2018
-2.582
-1.039
-989
 
 
Status på effektiviseringsstrategien
Der er siden 2016 indhentet effektiviseringsgevinster for 37 mio. kroner varigt som følge af byrådets effektiviseringsstrategi. Direktionen indledte i det tidlige efterår 2017 en evaluering af effektiviseringsindsatsen som en del af kommunens administrative fokusområder.
MED-organisationen, Forum for ledelse og chefgruppen bidrog til evalueringen.
 
Konklusionen var at effektiviseringsindsatsen har haft god virkning ind til nu, men der er i organisationen stigende opmærksomhed på, at det bliver stadigt mere vanskeligt at effektivisere ud fra de nuværende rammer for arbejdet.
 
På den baggrund vil forvaltningen ultimo 2018 lægge op til en politisk afklaring af om der skal ske en revidering af den nuværende effektiviseringsstrategi.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår:
 
At byrådet på baggrund af indstilling fra fagudvalg godkender effektiviseringskataloget, og vedtager forslag i kategori 1 som effektiviseringer, idet det bemærkes, at forslag i kategori 2 er igangsat administrativt.
 
At der gives en tillægsbevilling på en samlet mindreudgift svarende til 2,582 mio. kr. i 2018, 1,039 mio. kr. i 2019 og 0,989 mio. kr./år i 2020 og frem, som tilgår kassebeholdningen.
 
At orientering om status på effektiviseringsstrategien tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Godkendelse af indstillingen indebærer at der gives en tillægsbevilling på en samlet mindreudgift svarende til 2,582 mio. kr. i 2018, 1,039 mio. kr. i 2019 og 0,989 mio. kr./år i 2020 og frem, som tilgår kassebeholdningen.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 20-11-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.
 
Udvalget ønsker fremover, at der foreligger høringssvar fra MED-udvalgene før udvalgets behandling af effektiviseringskatalog.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.
 
Udvalget ønsker fremover, at der foreligger høringssvar fra MED-udvalgene før udvalgets behandling af effektiviseringskatalog.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 26-11-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-11-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-12-2018
Forslaget indstilles godkendt i byrådet.


caseno_18-8749_dok_no_112776-18_v2_effektiviseringskatalog efterår 2018.pdf

Bilag

Effektiviseringskatalog efterår 2018


5. Budget 2019-26: Evaluering af budgetprocessen

Budget 2019-26: Evaluering af budgetprocessen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Budget 2019-26 blev vedtaget den 9. oktober 2018. Økonomiudvalget skal evaluere budgetlægningsprocessen.

Kompetence
Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet vedtog den 25. januar 2018 budgetstrategi 2019-26.
 
Budgetlægningsprocessen var tilrettelagt i fire faser, og kan overordnet sammenfattes på følgende måde.
 
Måned
Aktivitet
Januar-maj
 • Fagudvalgenes budgetproces
 • Rammevilkår og budgetrammer (budgetnotat 1)
 • Befolkningsprognose (budgetnotat 2)
 • Frist for politiske ønsker, herefter initiativsager i fagudvalg
Maj
 • Nøgletal fremlægges for fagudvalgene (budgetnotat 3)
 • Forårsseminar
 • Effektiviseringer blev vedtaget i byrådet
Juni
 • Fagudvalgsprioritering af forslag til driftsbesparelser
 • Økonomiaftale mellem KL og Regeringen
August
 • De sidste initiativsager behandles i fagudvalg
 • Det administrative budgetgrundlag 2018-21 (budgetnotat 4)
 • Budget 2018-21 til 1. behandling
 • Borgermøde
September
 • Budgetseminar
 • Budgetforlig
Oktober
 • Budgettet blev vedtaget
 

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget evaluerer budgetlægningsprocessen 2019-26.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-12-2018
Forslag til budgetstrategi 2019 fremlægges på Økonomiudvalgets møde i januar 2019.
6. Årets planlægning 2019

Årets planlægning 2019

Punkttype
Beslutning

Tema
Borgmester Karsten Längerich har anmodet om en status på større sager i byrådsperioden. I denne sag fremlægges til orientering en opdateret status på større sager i perioden. Endvidere fremlægges til beslutning forslag til datoer for byrådets forårsseminar samt byrådets budgetseminar 2019.

Kompetence
Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
I denne sag fremlægges status for større sager i byrådsperioden samt forslag til datoer for afholdelse af byrådet forårsseminar og budgetseminar 2019.
 
Større sager i byrådsperioden
I forbindelse med afholdelse af byrådets forårsseminar i maj 2018 blev der udarbejdet en samlet oversigt over større sager i indeværende byrådsperiode. I oversigten indgår en række prioriterede planlagte indsatser som medfører politisk stillingtagen. Sagerne er udsprunget af politiske beslutninger fra fagudvalg og byråd, som følge af budgetudmøntning, og som opfølgning på konstitueringsaftalen for indeværende byrådsperiode. En opdateret oversigt er vedlagt til sagen som bilag.
 
Byrådets forårsseminar og budgetseminar 2019.
Som led i den årlige budgetproces er der i Allerød Kommune praksis at afholde to årlige seminarer for byrådet. Der er endvidere praksis for at det ene af de to seminar afvikles som internat med overnatning.
Der afholdes således et forårsseminar med fokus på forberedelse af budgetprocessen og fokus på langsigtede tiltag for så vidt angår kommunens udvikling, og et budgetseminar med fokus på opstart af de konkrete forhandlinger forud for vedtagelsen af budgettet.
 
Forårsseminar 2019
Den første fase af budgetprocessen for budget 2020- 2028 afsluttes med byrådets forårsseminar. Formålet med forårsseminaret er, at byrådet politisk kan drøfte den strategiske og fysiske udvikling af kommunen set over en årrække.
Der lægges op til at forårsseminaret 2019 afvikles den 26-27. april. Årets tema for så vidt angår den fysiske udvikling af kommunen er planstrategi med særligt fokus på boligudbygning. Programmet fredag byder derfor på inspiration hertil og drøftelser om hvor og hvordan den fremtidige boligudbygning kan ske i Allerød Kommune. Drøftelserne tager afsæt i visionen og bringes videre i processen forud for vedtagelse af planstrategi 2019.
Lørdagens program planlægges med henblik på politiske drøftelser om den kommende budgetlægning med afsæt i kommunens økonomiske rammevilkår, en ny befolkningsprognose, samt de indkomne større politiske ønsker og spørgsmål til årets budgetproces.
 
Budgetseminar 2019
Der lægges op til at budgetseminaret afholdes den 30.-31.august.
Formålet med budgetseminaret er, at byrådet får et fælles grundlag bl.a. i form af overblik over de politiske prioriteringer i fagudvalgenes budgetproces, så der politisk kan arbejdes tværgående med kommunens samlede udvikling og det kommende års budget.
På budgetseminaret er opgaven for byrådet således som forberedelse til budgetforhandlingerne, at drøfte det aktuelle budgetgrundlag og samlede budgetmateriale.
 
Forvaltningen foreslår, at byrådet:
Forslag 1: tager orientering om status for større sager i byrådsperioden til efterretning
Og
Forslag 2: godkender at forårsseminar afholdes den 26-27. april 2019 og budgetseminar afholdes den 30.-31. august 2019.
 
 
 

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager forslag 1 til efterretning og godkender forslag 2.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-12-2018
Økonomiudvalget tager forslag 1 til efterretning og godkender forslag 2.


caseno_18-11040_dok_no_117563-18_v2_større sager i byrådsperioden 2018-21.pdf

Bilag

Større sager i byrådsperioden 2018-21


7. Status på visionsproces

Status på visionsproces

Punkttype
Orientering

Tema
Økonomiudvalget orienteres om status på visionsprocessen, Fremtidens Allerød.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med konstitueringsaftalen for Allerød Byråd 2018-21 er det aftalt, at der skal gennemføres en visionsproces.
 
Visionen for Fremtidens Allerød skal udstikke en fælles retning for udviklingen af Allerød over en årrække. Visionen indeholder pejlemærke for fremtiden og går forud for kommunens politikker og strategier.
 
Ved Økonomiudvalgets møde den 17. april 2018 blev forslag til projektplan fra Implement Consulting Group godkendt. Implement har foreslået en visionsproces, der igangsættes i foråret 2018 og afsluttes i de første måneder af 2019. I forløbet vil byrådet arbejde sammen om politisk at lede processen gennem de fastlagte faser, spor og aktiviteter.
 
Byrådet har siden da haft lejlighed til at arbejde med temaer i visionen, at afstemme forventninger til byrådets egen visionsledelse og at drive en bred involveringsproces. Det er sket i løbet af 2018, hvor byrådet har involveret borgere, børn og unge, foreningslivet, erhvervslivet og medarbejdere i Allerød Kommune i en fælles dialog om vision for Fremtidens Allerød. Visionsprocessen er også båret ind i arbejdet med en ny Børne og ungepolitik.
 
Dialogen har fundet sted på sociale medier, i de lokale medier, ved møder for bestemte målgrupper og ved et åbent møde og ved festlige lejligheder så som Aktiv Fritid og Lynge Byfest. Ligeledes er der gennemført spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews med erhvervsliv og et panel af repræsentative borgere i Allerød. Skolebørn har lavet forslag til projekter, der taler ind i visionen. Institutioner og dagpleje har tegnet til visionen og elever i Allerød gymnasium arbejder med visionen som tema i samfundsfag.
 
Ved Økonomiudvalgets møde den 13. november besluttede udvalget at sende et oplæg til visionen i høring.
 
Visionen har fået titlen: ”Tæt på hinanden – Tæt på naturen”. Den er bygget om omkring tre kernelementer: Fællesskaber, naturen og nysgerrighed og læring. De tre nævnte kerneelementer, bygger på Allerøds styrker og potentialer, men er også redskaber i at indfri visionen for fremtiden. For hvert af de tre kerneelementer er der formuleret retningsvisende pejlemærker for fremtiden. Visionsoplægget vil blive tilrettet på baggrund af høringen, hvorefter det i sin endelige version vil blive forelagt byrådet til beslutning.
 
I høringen lægges der vægt på følgende spørgsmål
· Hvordan visionen kan realiseres?
· Hvordan borgere/virksomheder/medarbejder etc. ser sig selv passe ind i visionen?
· Hvilke barrierer der ses i forbindelse med implementeringen af visionen?
· Hvilken betydning visionen vil have for kommunen?
· Er visionen ønskværdig for de, der har deres dagligdag i Allerød Kommune?
 
På mødet vil den interne projektleder Michala Tarbo Andersson give en status på høringsprocessen, herunder de indkomne svar og informere om, hvad der videre skal ske i visionsprocessen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning

Dialog/høring
 
Visionsprocessen har involveret borgere, børn og unge, foreningslivet, erhvervslivet og medarbejdere i Allerød Kommune. Visionsprocessen er også båret ind i arbejdet med en ny Børne og ungepolitik.
 
Dialogen har fundet sted på sociale medier, i de lokale medier, ved møder for bestemte målgrupper og ved et åbent møde og ved festlige lejligheder så som Aktiv Fritid og Lynge Byfest. Ligeledes er der gennemført spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews med erhvervsliv og et panel af repræsentative borgere i Allerød. Skolebørn har lavet forslag til projekter, der taler ind i visionen. Institutioner og dagpleje har tegnet til visionen og elever i Allerød gymnasium arbejder med visionen som tema i samfundsfag.
 
Høringsperioden er fra den 13.11 til den 3.12. Forud herfor har det været muligt at indsende skriftlige kommentarer.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-12-2018
Orienteringen taget til efterretning.
8. Tilladelse til at andre kommuner må foretage vielser i Allerød Kommune

Tilladelse til at andre kommuner må foretage vielser i Allerød Kommune

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådet skal tage stilling til, om man ønsker at give en generel bemyndigelse til at andre kommuner kan foretagevielser i Allerød Kommune.

Kompetence
Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Siden en ændring i ægteskabsloven i 2014 har det været muligt for andre kommuner at foretage vielser indenfor Allerød kommunegrænser. I Allerød Kommune er dette hidtil sket ved at der er udsted bemyndigelser fra sag til sag når en anden kommune har anmodet om dette.
 
Kommunen kan imidlertid også vælge generelt at godkende, at en eller flere kommuner (eventuelt alle kommuner) må foretage vielser i kommunen. Hvis en kommune ikke ønsker, at andre kommuner foretager vielser i kommunen, kan kommunen afslå at godkende dette fra sag til sag, eller kommunen kan eventuelt generelt meddele til alle landets kommuner, at kommunen ikke vil godkende, at andre kommuner foretager vielser i kommunen. Det er også muligt at give en sådan generel meddelelse til en eller flere bestemte kommuner, hvis det kun er den eller disse kommuner, som kommunen ikke vil godkende til at foretage vielser i kommunen.
 
Det er Forvaltningens vurdering, at det vil være en administrativ forenkling, at der gives en generel tilladelse til, at andre kommuner må foretage vielser indenfor Allerød Kommunes grænser.
 
Den generelle tilladelse gælder for borgerlige vielser, der foretages i naturen, i private haver, privatadresser og lignende i Allerød Kommune, forudsat at eventuelle regler, der gælder for ophold i området overholdes og at eventuelle nødvendige tilladelser er indhentet.
 
Den generelle tilladelse gælder ikke for borgerlige vielser på Allerød Kommunes rådhus og giver dermed ikke andre kommuner mulighed for at foretage vielser i de af Allerød Kommunes benyttede vielseslokaler.
 
Forvaltningen foreslår, at Allerød Kommune orienterer landets øvrige kommuner om den generelle tilladelse til at foretage vielser indenfor Allerøds kommunegrænser.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at der gives generel tilladelse til at alle kommuner må foretage vielser indenfor Allerøds kommunegrænser.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-12-2018
Forslaget indstilles godkendt i byrådet.
9. Skema A renovering, afdeling 5 Lillerød Boligforening

Skema A renovering, afdeling 5 Lillerød Boligforening

Punkttype
Beslutning.

Tema
Økonomiudvalget anmodes om at indstille skema A for renovering af Lillerød Boligforening afdeling 5 godkendt i byrådet, herunder finansiering, lejeforhøjelse og at Allerød Kommune stiller garanti for lån, der optages til finansiering.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i denne sag.

Sagsbeskrivelse
Landbyggefondens renoveringsstøtte
Landsbyggefonden kan af de midler, der er overført til landsdispositionsfonden give tilsagn om ydelsesstøtte og regaranti ved optagelse af lån til finansiering af opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring og ombygning af almene boliger. Ydelsesstøtten udgør forskellen mellem beboerbetalingen og de faktiske ydelser på lånet, og det er Landsbyggefonden som fastsætter beboerandelen.
 
Det er en betingelse for at opnå støtte, at afdelingen er i driftsøkonomisk balance, at der er udarbejdet en helhedsplan samt, at renoveringen omfatter ekstraordinære forhold, som ikke kan løses ved almindelig drift og vedligeholdelse, modernisering m.v.
 
I forbindelse med udarbejdelse af skema A aftaler Landsbyggefonden og boligorganisationen fordelingen af støttede og eventuelt ustøttede arbejder, finansiering og eventuelt behov for kapitaltilførsel, huslejetilskud m.m.
 
Det er ligeledes en forudsætning for at opnå støtte, at byrådet godkender skema A for renoveringen, og at kommunen garanterer for de støttede lån. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ved evt. tab i forbindelse med garantistillelsen på de støttede lån er Landsbyggefonden forpligtet til at godtgøre kommunen halvdelen af dette, dog begrænset til indestående i landsdispositionsfonden. I den konkrete sag betinger realkreditinstituttet sig endvidere, at kommunen ligeledes garanterer for det ustøttede lån, hvor Landsbyggefonden ikke yder regaranti.
 
Når skema A er godkendt af kommunen videresendes sagen via det digitale informationssystem ”BOSSINF” til Landsbyggefonden, der tager stilling til, om betingelserne for at yde støtte i form af ydelsesstøtte og regaranti anses for at være opfyldt. Det er således fonden, som giver et endeligt tilsagn om støtte på baggrund af kommunens behandling af skema A.
 
Lillerød Boligforening afdeling 5
Afdeling 5 består af 35 rækkehuse/dobbelthuse på Rugvænget og Sydvænget, der blev taget i brug i 1952
 
Boligerne er opført i et plan, de består af 3 eller 4 rum og har en størrelse på mellem 65 m2 og 78 m2. Boligerne er sammenbygget to og to med en mellembygning, der ikke er godkendt til beboelse.
 
Projektet
Helhedsplanen har ifølge den fremsendte plan til formål at forbedre boligernes nuværende tilstand, herunder de eksisterende problemer omkring klimaskærm og indeklima, og elementerne i renoveringen er:
- Udbedring af klimaskærm, herunder sokler, murværk, vinduesudskiftning, tagreparation og efterisolering af tagrum
- Varmeinstallation
- Nye vandstik
- Ventilation i køkken og toilet
- De eksisterende mellembygning fjernes og genopføres med badeværelse, værelse og forrum
- Forbedring af tilgængelighed
 
Mellembygningerne vil i forbindelse med renoveringen blive lovliggjort til beboelse, hvormed boligarealet vil blive forøget med 24 m2 pr. bolig. Hver enkelt bolig bliver dermed mellem 89 og 102 m2. Det fremgår af planen, at Landbyggefonden har taget stilling til, at lovliggørelse af mellembygningerne er en forudsætning for at der kan ydes økonomisk støtte til projektet. Det fremgår, at de nye indgangspartier vil øge tilgængeligheden og at de nye baderum indrettes således, at de opfylder regler om tilgængelighed for kørestolsbrugere.
 
Renoveringen vil bringe boligerne op til en tidssvarende stand og vurderes at kunne afhjælpe problemer med indeklima og opstigende fugt.
 
En del beboere har gennem tiden gjort brug af muligheden for at optag lån i afdelingen til forbedring af køkken og bad. Som et led i helhedsplanen gennemgås og forbedres de køkkener, som er mest slidte med henblik på bringe køkkenerne i afdelingen i en mere ensartet stand. Tilbageværende lån til finansiering af forbedringsarbejder betales ud via byggesagen og huslejen bringes til samme niveau i alle lejemål.
 
Projektets økonomi og finansiering
Det vurderes, at sagens samlede anlægsbudget vil udgøre 52,5 mio. kr., hvoraf arbejder for ca. 25,4 mio. kr. vil kunne opnå støtte fra Landsbyggefonden. De resterede 27,1 mio. kr. vil være ustøttede arbejder.
 
Finansiering støttet del:
Der optages 30 årigt kreditforeningslån på 25,4 mio. kr. For beboerne udgør den årlige ydelse på lånet 882.311, hvoraf 803.971 kr. finansieres fra dispositionsfonden mens 78.340 finansieres via driftsbesparelser.
 
Denne del af arbejderne medfører ikke huslejeforhøjelse
 
Finansiering ustøttede lån
Den ustøttede del af arbejderne udgør 27,1 mio. kr. Boligorganisationens dispositionsfond yder et tilskud på 3,4 mio. kr. og 1,7 mio. kr. finansieres af opsparede midler i Landsbyggefonden. 1,7 mio. kr. finansieres af de midler, der ellers var opsparet til planlagt og periodisk vedligehold og fornyelse.
 
De resterende 20,3 mio. kr. finansieres ligeledes med et 30 årigt kreditforeningslån, med en årlig ydelse på 1,1 mio. kr. pr. år. En del af ydelsen forventes sparet i driftsudgifterne ligesom boligorganisationens dispositionsfondsmidler yder et årligt tilskud.
 
Den resterende andel af den årlige ydelse på ca. 85.000 kr. finansieres via øget huslejebetaling svarende til en gennemsnitlig stigning på 202 kr. pr bolig pr. måned.
 
Garanti
Udover garantien på det støttede lån, har Realkreditinstituttet estimeret, at der er behov for at kommunen stiller garanti for ca. 33 % af det lån som optages til de ustøttede arbejder på 20,3 mio. kr., svarende til 6,8 mio. kr.
 
Garantistillelse til almene boliger påvirker ikke den generelle kommunale låneramme og er i almindelighed forbundet med en begrænset direkte risiko.
 
Husleje
I dag udgør huslejen pr. m2 i gennemsnit 1.043 kr. pr. m2, dertil kommer evt. afbetaling på de individuelle tilbagebetalinger på lån til forbedring af køkken og bad.
 
Efter renoveringen vil lejen udgøre 891 kr. pr. m2. Nogle lejemål vil stige i huslejebetaling, mens andre lejere vil opleve at deres huslejebetaling bliver mindre. I de boliger hvor køkken og bad endnu ikke er renoveret vil huslejen, som udgangspunkt stige mest. De som oplever den største stigning skal betale ca. 900 kr. mere pr. måned, mens nogle af de lejere, der allerede har optaget lån til forbedring af køkken og bad vil opleve en mindre stigning eller et egentligt fald i den månedlige betaling.
 
Huslejeniveauet for almene familieboliger i kommunen ligger mellem 620 kr. og 1.110 kr. pr. m2 pr. år. Afdeling 5 ligger med en nuværende gennemsnitlig leje på 1.043 kr. pr. m2 pr. år, derfor i den høje ende. Efter renoveringen bliver lejeniveauet pr. m2 nedbragt.
 
Beboerdemokratisk behandling
Boligorganisationens bestyrelse har på et møde den 6. februar 2018 godkendt afdelingens helhedsplan og finansiering – herunder at der ydes driftsstøtte på op til 1,7 mio. kr. fra organisationens dispositionsfond.
 
Afdelingen har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. november 2017 godkendt helhedsplanen og den gennemsnitlige lejestigning på 202 kr. pr. lejemål pr. måned, hvilket svarer til den forventede afvikling på det ustøttede lån.
 
Forslag
På baggrund af ovenstående foreslår
 Forvaltningen:
 
- At skema A for renoveringen med et samlet budget på 52,5 mio. kr. godkendes inklusiv den forventede lånoptagelse og lejeforhøjelse
- At Allerød Kommune stiller garanti for det lån der optages til finansiering svarende til 27,1 mio. kr. for så vidt angår de støttede arbejder og 6,8 mio. kr. for de ustøttede arbejder.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-12-2018
Forslaget indstilles godkendt i byrådet.


caseno_18-10466_dok_no_113769-18_v1_ansøgning om godkendelse af skema a.pdf
caseno_18-10466_dok_no_113768-18_v1_helhedsplan.pdf

Bilag

Ansøgning om godkendelse af skema A
Helhedsplan


10. Sag fra byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek

Sag fra byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek har anmodet om at få følgende sag på byrådets dagsorden:

Sagsbeskrivelse
Skift af bank
 
Danske Bank er blevet afsløret i omfattende kriminelle aktiviteter med hvidvaskning af store summer. Tidligere er Nordea blevet afsløret i omfattende skatteunddragelse.
Det mener vi ikke at Allerøds borgeres penge skal understøtte, så vi ønsker at igangsætte en proces, hvor man afdækker muligheden for at kommunen ophører med de nuværende aktiviteter hos Danske Bank. At vilkår, økonomi og konsekvenser ved et bankskift undersøges.
 
Supplerende sagsfremstilling
 
Økonomiudvalget besluttede den 9. oktober 2018, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen.
 
Notat fra Forvaltningen er vedhæftet som bilag.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 09-10-2018
Sagen oversendt til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-11-2018
Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-12-2018
Olav B. Christensen forespurgte til sin eventuelle inhabilitet i sagen.
 
Et enigt Økonomiudvalg finder, at Olav B. Christensen ikke er inhabil i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen.
 
Et enigt udvalg henlægger sagen, idet der ses på muligheden for at begrænse bruge af leverandører som dømmes for kriminelle handlinger, når indkøbspolitikken opdateres næste gang.
 
Forvaltningen anmodes om at følger sagen og informere Økonomiudvalget, når der er nyt.


caseno_18-9224_dok_no_117557-18_v2_notat vedr. muligheder for ophør af aftaler med danske bank.docx.pdf

Bilag

Notat vedr. muligheder for ophør af aftaler med Danske Bank.DOCX


11. Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019

Punkttype
Beslutning

Tema
Allerød Kommune skal hvert år udarbejde en Beskæftigelsesplan, der fastlægger hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år.
 
Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget skal indstille Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2019 til godkendelse i Økonomiudvalget og byråd.

Kompetence
Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Beskæftigelsesplanen skal beskrive udfordringer og muligheder for beskæftigelsesindsatsen, og fastlægge mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år og udgør planlægningsgrundlaget for indsatsen.
 
Beskæftigelsesministeren udmelder hver år beskæftigelsespolitiske mål som udstikker de overordnede retninger for den aktive beskæftigelsesindsats. Målene har til hensigt at understøtte den positive udvikling, der er set på arbejdsmarkedet de seneste år. Fremgangen skal bruges til at få flere i arbejde, og skal forebygge, at fremgangen skaber rekrutteringsproblemer for virksomhederne. De beskæftigelsespolitiske mål for 2019 skal samtidig skærpe fokus på forebyggelse af flaskehalse.
 
Ved fastlæggelse af Beskæftigelsesplanen for 2019 er de beskæftigelsespolitiske mål, de opnåede resultater og de udviklingspotentialer som synliggøres i nøgletalsrapporter mm. lagt til grund. Fokus har været at fastholde og videreudvikle de seneste års indsatser og gode resultater med henblik på, at understøtte et øget og kvalificeret arbejdsudbud.
 
Beskæftigelsesministerens mål og Allerød Kommunes resultatmål for 2019 er følgende:
 
Ministermål: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
 
Resultatmål 1a: Antallet af borgere på a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp skal nedbringes med 10 pct. i forhold til niveauet ved udgangen af december 2018.
 
Resultatmål 1b: Én plan skal for borgere med komplekse problemer synliggøre en tværfaglig og sammenhængende indsats, og skal for borgere på en midlertidig forsørgelsesydelse også indehold aktiviteter med henblik på at udvikle borgerens tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet.
 
Ministermål: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 
Resultatmål 2a: Der skal i 2019 etableres samarbejde om rekruttering, fastholdelse eller virksomhedsrettet aktivering med 30 virksomheder, som ikke tidligere har samarbejdet med Jobcenter Allerød om beskæftigelsesindsatsen.
 
Resultatmål 2b: Der gennemføres 10 virksomhedsbesøg pr. måned, hvor fokus er på vidensopsamling i forhold til fremtidige rekrutterings- og kompetencebehov med henblik på at målrette Jobcentrets opkvalificeringsindsats. 
 
Resultatmål 2c: Det tværkommunale samarbejde i Nordsjællands Rekrutteringsservice indenfor områder med mangel på arbejdskraft styrkes via deltagelse i samarbejdet ”Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen” omkring opkvalificering af ledige.
 
Ministermål: Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
 
Resultatmål 3a: Andelen af borgere der har vært omfattet af integrationsprogrammet indenfor de seneste 5 år som er uden offentlig forsørgelse skal ved udgangen af 2019 som minimum være på 57 pct.
 
Resultatmål 3b: Andelen af borgere der tilbydes ordinære job efter virksomhedsnær aktivering skal øges med 50 pct. i forhold til niveauet ved udgangen af 2018
 
Resultatmål 3c: Andelen af kvinder der er selvforsørgende skal øges med 10 pct. i forhold til niveauet ved udgangen af 2018.
 
Resultatmål 3d: Andelen af unge flygtninge og familiesammenførte med fritidsjob som indgang til arbejdsmarkedet skal øges med 10 pct. i forhold til andelen ved udgangen af 2018. 
 
(Resultatmålene indgår også i Allerød Kommunes appendiks til Strategi for modtagelse og integration for flygtninge og familiesammenførte)
 
Ministermål: Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
 
Resultatmål 4: Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal nedbringes med 10 pct. i forhold til niveauet ved udgangen af 2018. Borgeren tilbydes støtte i form af en personlig jobformidler, der varetager funktion som virksomhedskonsulent, mentor og myndighedssagsbehandler for borgere
 
Ministermål: Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
 
Allerød Kommune har i 2018 arbejdet målrettet med at optimere arbejdsgange i forhold til bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger, og finder ikke anledning til at fastsætte et særskilt mål for indsatsen på området igen i 2019.
 
Ministermål: Udsatte ledige skal have en indsats
 
Resultatmål 5: Allerød Kommune deltager i projektet ”Flere skal med” som er målrettet borgere som har modtaget offentlig forsørgelse i mere end 5 år. 28 borgere indgår i projektet. Inden udgangen af 2019 skal alle borgere være afklaret til job, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension. 
 
Lokalt mål: Antallet af helårspersoner på sygedagpenge skal begrænses
På baggrund af resultaterne i 2017 og 2018 ses i Allerød Kommune et udviklingspotentiale i forhold til antallet af helårspersoner og den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge. For at sikre fortsat fokus på indsatsen er der opstillet et lokalt resultatmål for 2019.
 
Resultatmål 6a: Den gennemsnitlige varighed for sygedagpengeforløb skal nedbringes fra 11,0 uger i 2017 til højest 10,5 uge ved udgangen af 2019.
 
Resultatmål 6b: Antallet af helårspersoner på sygedagpenge skal nedbringes med 10 helårspersoner i forhold til niveauet ved udgangen af 2018
 
Beskæftigelsesministeren varslede, at der ville blive tilføjet et 7. mål i forhold til at flere personer med handicap skal i beskæftigelse. Målet er ikke blevet udmeldt.
 
Ved fastsættelse af resultatmål for 2019 er Finansministeriets prognose for udviklingen i arbejdsstyrken, beskæftigelsen og ledigheden er lagt til grund. Der forventes en stigning i arbejdsstyrken fra ultimo 2017 til ultimo 2019 på 1,9 pct. Antallet af beskæftigede forventes at stige med 2 pct., mens bruttoledigheden forventes at falde med 27,9 pct.
 
Endvidere er lagt til grund at Allerød Kommune i forvejen har landet laveste ledighedsprocent, hvorfor den største udfordring på lidt længere sigt er, at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til at imødegå de kommende års fald i arbejdsstyrken, når flere ældre trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
 
Der afrapporteres kvartalsvis på resultatmålene til udvalget.
 
Udkast til Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2019 er vedlagt sagen som bilag.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller Beskæftigelsesplanen for 2019 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 20-11-2018
Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget indstiller Beskæftigelsesplanen for 2019 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-12-2018
Økonomiudvalget indstiller Beskæftigelsesplanen for 2019 godkendt i byrådet.


caseno_13-4229_dok_no_109459-18_v1_udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019.docx
caseno_13-4229_dok_no_109461-18_v1_bilag 1 beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019..docx
caseno_13-4229_dok_no_112800-18_v1_beskæftigelsesplan 2019 - version 2.pptx

Bilag

Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019
Bilag 1 Beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019.
Beskæftigelsesplan 2019 - version 2


12. Opfølgning på implementering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte 2. kvt. 2018

Opfølgning på implementering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte 2. kvt. 2018

Punkttype
Orientering

Tema
Sundheds,- Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget orienteres om progressionen i implementering af byrådets Strategi for modtagelse og integration af flygtninge.

Kompetence
Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget, Børn- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse
I november 2016 vedtog byrådet Strategien for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune. Strategiens overordnede mål er, at lykkes bedre med at sikre beskæftigelse og integration fremadrettet end tilfældet har været bagudrettet. Strategien beskriver og tydeliggør sammenhænge og det fælles fokus mellem de mange indsatser for modtagelse og integration. Samtidig adresserer strategien med klare mål, hvordan udvikling af indsatserne skal øge beskæftigelsen og forbedre integration i lokalmiljøet for en nu større gruppe af flygtninge.
 
Strategien er bygget op om følgende seks delområder:
 •          Modtagelse – én indgang til kommunen
•           Hensigtsmæssig boligplacering – midlertidige og permanente
•           Selvforsørgelse så hurtigt som muligt
•           Leg og læring – Uddannelsesmuligheder hele livet
•           Sundhed og trivsel
•           At være en del af lokalsamfundet.
Strategien er i udgangspunktet en firårig strategi og vedlagt sagen som bilag.
 
Opfølgning ved hjælp af indikatorer
Økonomiudvalget besluttede ved mødet den 15. november 2016 at følge op på implementeringen af strategien ved kvartalsvis at behandle en række indikatorer, der illustrerer udviklingen i arbejdet med modtagelse og integration af flygtninge i kommunen på baggrund af de i strategien vedtagne mål. Økonomiudvalget besluttede i den sammenhæng at måle på følgende indikatorer:
 
1.      Antal flygtninge og familiesammenførte i arbejde
Tabel med oversigt over andelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet som er uden offentlig forsørgelse.
2.      Antal modtagne flygtninge
Tabel med oversigt over antal modtagne kvote flygtninge og familiesammenførte fordelt på voksne og børn.
3. Antal flygtninge og familiesammenførte på offentlig forsørgelse
Udvikling i antal personer og helårspersoner
4. Resultattilskud
Tabel over antallet af borgere i ordinær job og uddannelse samt gennemført danskuddannelse, samt andelen af borgere i ordinær beskæftigelse.
5. IGU-uddannelse
Antal igangværende og afsluttede borgere fordelt på private og offentlige arbejdsgivere
6. Antal aktiverede
Tabel over antal borgere i virksomhedsrettet aktivering fordelt på virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud samt på private og offentlige arbejdsgivere
7. Andel aktiveringsberørte
Andel af borgere der har modtaget et aktiveringstilbud i form af sprogskole, virksomhedsrettet aktivering, Allerød Uddannelse mm.
8. Allerød Uddannelse
Tabel over antallet af igangværende og afsluttede borgere
 
Vedlagt sagen er notat med opfølgning på progressionen i arbejdet med baggrund i de udvalgte indikatorer. Opfølgningen gælder 1. halvår 2018 og beskriver i videst muligt omfang også progressionen opfølgningerne imellem.
 
Af målingen på indikatorer fremgår det, blandt andet, at der er god progression i arbejdet med strategiens mål.
 
Det væsentligste mål i strategien er, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt skal blive selvforsørgende aktive medborgere der trives i og med det lokale samfund. Målet er at 50 pct. af borgerne inden udgangen af 2020 skal være selvforsørgende. Ved udgangen af juni 2018 var 54 pct. af de borgere som indenfor de seneste 5 år har været omfattet af integrationsprogrammet i job, uddannelse eller af anden årsag uden offentlig forsørgelse.
 
Kommunen har generelt et højt aktiveringsniveau, som ligger over niveauet på landsplan. I juni 2018 var andelen af flygtninge og familiesammenførte, som var i aktiveringstilbud i Allerød på 78 pct. mod 75 pct. på landsplan. Andelen er faldende idet sygemeldte, kvinder på barsel mm. udgør en stigende andel af de borgere, som er på offentlig forsørgelse.
 
Ved udgangen af juni 2018 var der 16 igangværende aftaler om Integrationsgrunduddannelse.  De 4 aftaler er i private virksomheder, mens 12 er ansat i Allerød Kommune.
 
Den fokuserede beskæftigelsesindsats, som er omdrejningspunktet i strategien, har skabt fine resultater i 2017 og 2018, men har også synliggjort, at de borgere som umiddelbart har kompetencer til at komme på arbejdsmarkedet, nu er i job/uddannelse, og at vejen til arbejdsmarkedet er væsentligt længere for de tilbageværende ledige.
 
Med det nuværende strategiske fokus kan der ikke i den resterende del af 2018 og 2019 forventes samme progression som i 2017. De tilbageværende ledige har behov for en opkvalificerende indsats for at matche minimumskravene på arbejdsmarkedet. Særligt bør indsatsen for jobparate, kvinder og unge målrettes yderligere. Der vil i foråret 2019 blive fremlagt en selvstændig sag herom.
 
Strategiens resultater har endvidere medført, at Allerød Kommune har et forventet mindreforbrug i 2018 på tilbud til udlændige inden for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesområdet på ca. 3.6 mio. kr. og tillige et forventet merforbrug inden for Børn- og Skoleudvalgets område på ca. 2.3 mio.kr. Begge dele er indregnet i det forventede regnskab.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 20-11-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-12-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_16-5777_dok_no_109613-18_v1_opfølgningsnotat 2. kvt 2018.docx

Bilag

Opfølgningsnotat 2. kvt 2018


13. Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget anmodes om at indstille kvalitetsstandarderne for 2019 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence
Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk bistand i henhold til §83 og §83a i Lov om Social Service samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til § 86 i Lov om Social Service, skal mindst en gang årligt godkendes af byrådet.  
Herudover skal kvalitetsstandarderne godkendes, såfremt der er ændringer i serviceniveauet.
I det opdaterede forslag til kvalitetsstandarder for 2019 har kvalitetsstandarderne gennemgået redigering og præciseringer. I kvalitetsstandarderne er der mindre rettelser og omformuleringer af tekst, der ikke medfører ændringer i mening, service eller kriterier.
Serviceniveauet er ændret i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp vedrørende indkøb, således at standarden afspejler den politiske beslutning vedtaget i Budget 2019 i forhold til, at der ikke længere ydes hjælp til udbringning af dagligvarer, hvis borger selv er i stand til at bestille varer via computer eller telefon.
Serviceniveauet er ændret i kvalitetsstandarden aktivitetstilbud i forhold til den politiske beslutning vedtaget i Budget 2019, hvorved betalingen til kørsel til aktivitetstilbud er øget.
Formuleringen i afsnittene om udpegning af privat udpeget hjælper i kvalitetsstandarderne praktisk hjælp og personlig pleje er omformuleret, og det uddannelsesmæssige krav er skærpet i forhold til ansættelse af privat udpeget hjælpere, som skal udføre personlig pleje.
I kvalitetsstandarderne vedrørende hjælpemidler og forbrugsgoder samt støtte til bil er formuleringerne tilpasset de foreslåede sagsbehandlingsfrister som blev behandlet i Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget den 30. oktober 2018, som behandles i Børn- og Skoleudvalget den 21. november og som følger denne sag til byrådets beslutning den 13. november. Tidsfrister, der ikke er politiske godkendte, er fjernet.
Ændringerne i kvalitetsstandarderne for de enkelte ydelser er markeret med rødt.
Ud over de af KL anbefalede kvalitetsstandarder på praktisk og personlig bistand samt træning, er der udarbejdet kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, hjemmesygepleje, hjælpemidler/forbrugsgoder, plejebolig, ældrebolig, IT-og kropsbårne hjælpemidler og støtte til bil.
Følgende 18 kvalitetsstandarder for 2019 fremlægges til politisk godkendelse:
 
Praktisk hjælp
Personlig pleje
Rehabilitering praktisk hjælp
Rehabilitering personlig pleje
Afløsning i eget hjem
Aktivitetscenter for hjemmeboende
Genoptræning
Vedligeholdende træning
Ældrebolig
Plejebolig
Madservice for hjemmeboende
Madservice på plejecenter
Midlertidigt ophold
Forebyggende hjemmebesøg
      Hjemmesygepleje
Hjælpemidler og Forbrugsgoder
IT- og kropsbårne hjælpemidler
Støtte til bil

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller kvalitetsstandarderne godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Seniorråd og Handicapråd

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 20-11-2018
Udvalget indstiller kvalitetsstandarderne godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet udvalget ønsker, at det indarbejdes i relevante kvalitetsstandarder, at der arbejdes for at sikre kontinuitet i dagligdagen for den enkelte borger samt at billederne gennemgås for aktualitet og eventuelt skift heraf.
 
Udvalget ønsker endvidere en sag forelagt i foråret 2019, hvor rammerne for kvalitetsstanderne drøftes.
 
Der forelå høringssvar fra Seniorrådet. Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-12-2018
Indstillingen fra Sundhed- Velfærd og Beskæftigelsesudvalget indstilles godkendt i byrådet.


caseno_18-6779_dok_no_106958-18_v1_kvalitetsstandard madservice hjemmeboende 2019.pdf.pdf
caseno_18-6779_dok_no_106957-18_v1_kvalitetsstandard mad på plejecenter 2019.pdf.pdf
caseno_18-6779_dok_no_106956-18_v1_kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler 2019.pdf.pdf
caseno_18-6779_dok_no_106954-18_v1_kvalitetsstandard hjemmesygepleje 2019.pdf.pdf
caseno_18-6779_dok_no_106953-18_v1_kvalitetsstandard genoptræning 2019.pdf.pdf
caseno_18-6779_dok_no_106952-18_v1_kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2019.pdf.pdf
caseno_18-6779_dok_no_106951-18_v1_kvalitetsstandard ældrebolig 2019.pdf.pdf
caseno_18-6779_dok_no_106950-18_v1_kvalitetsstandard vedligeholdene træning 2019.pdf.pdf
caseno_18-6779_dok_no_106948-18_v1_kvalitetsstandard rehabilitering praktisk hjælp 2019.pdf.pdf
caseno_18-6779_dok_no_106947-18_v1_kvalitetsstandard rehabilitering personlig pleje 2019.pdf.pdf
caseno_18-6779_dok_no_106945-18_v1_kvalitetsstandard plejebolig 2019.pdf.pdf
caseno_18-6779_dok_no_106944-18_v1_kvalitetsstandard personlig pleje 2019.pdf.pdf
caseno_18-6779_dok_no_106943-18_v1_kvalitetsstandard midlertidig ophold 2019.pdf.pdf
caseno_18-6779_dok_no_106942-18_v1_kvalitetsstandard aktivitetstilbud for hjemmeboende 2019.pdf.pdf
caseno_18-6779_dok_no_106941-18_v1_kvalitetsstandard afløsning i eget hjem 2019.pdf.pdf
caseno_18-6779_dok_no_109739-18_v1_sag om kvalitetsstandarder - kvalitetsstandard praktisk hjælp 2019.pdf.pdf
caseno_18-6779_dok_no_109738-18_v1_sag om kvalitetsstandarder - kvalitetsstandard hjælpemidler og forbrugsgoder 2019.pdf.pdf
caseno_18-6779_dok_no_109740-18_v1_sag om kvalitetsstandarder - kvalitetsstandard støtte til køb af bil 2019.pdf.pdf

Bilag

Kvalitetsstandard Madservice hjemmeboende 2019.pdf
Kvalitetsstandard Mad på plejecenter 2019.pdf
Kvalitetsstandard Kropsbårne Hjælpemidler 2019.pdf
Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje 2019.pdf
Kvalitetsstandard Genoptræning 2019.pdf
Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg 2019.pdf
Kvalitetsstandard Ældrebolig 2019.pdf
Kvalitetsstandard Vedligeholdene træning 2019.pdf
Kvalitetsstandard Rehabilitering Praktisk hjælp 2019.pdf
Kvalitetsstandard Rehabilitering Personlig pleje 2019.pdf
Kvalitetsstandard Plejebolig 2019.pdf
Kvalitetsstandard Personlig pleje 2019.pdf
Kvalitetsstandard Midlertidig ophold 2019.pdf
Kvalitetsstandard Aktivitetstilbud for hjemmeboende 2019.pdf
Kvalitetsstandard Afløsning i eget hjem 2019.pdf
Sag om kvalitetsstandarder - Kvalitetsstandard Praktisk hjælp 2019.pdf
Sag om kvalitetsstandarder - Kvalitetsstandard Hjælpemidler og forbrugsgoder 2019.pdf
Sag om kvalitetsstandarder - Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil 2019.pdf


14. Udbudsmateriale institution nr. 2 i Blovstrød

Udbudsmateriale institution nr. 2 i Blovstrød

Punkttype
Beslutning

Tema
Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at der igangsættes totalentrepriseudbud vedr. opførelse af ny daginstitution i Blovstrød.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Den planlagte kapacitetsudvikling i Blovstrød
Af budgetforlig for 2017-20 fremgår det, at kapacitetsudviklingen i Blovstrøds dagtilbud skal ske efter en samlet helhedsplan, og at denne skal udarbejdes gennem en bred inddragelse af interessenter.
 
Som en del af helhedsplanen blev det besluttet at udvide den samlede dagtilbudskapacitet til i alt 300 pladser til børn i alderen 0-6 år.
 
Kapacitetsudvidelsen er igangsat med etablering af en ny institution med plads til 150 børn og legestue til dagplejen. Herefter nedrives Brumbassen og Tusindfryd, hvorefter institution nr. 2 med plads til yderligere 150 børn opføres på arealet. Institution nr. 2 skal opføres inden for en samlet ramme af 40 mio. kr., og den forventes at være klar til indflytning medio 2020.
 
Proces frem mod institution nr. 2
I forbindelse med det fortsatte arbejde med helhedsplanen er der arbejdet videre med opførelsen af institution nr. 2 i tæt samarbejde med de primære interessenter og brugere. Vilhelhelm Lauritzen Arkitekter har sammen med specialkonsulent Susanne Staffeldt bistået kommunen med udarbejdelse af udkast til tegningsmateriale i tæt dialog med brugerne.
 
Gennem de seneste 4 måneder har der været afholdt en række konstruktive brugermøder, hvor omdrejningspunktet har været at skabe en institution, der til fulde kan understøtte den pædagogiske tilgang i Blovstrød Børne- og Læringsby og ift. den generelle udviklingsretning i Allerød Kommune – herunder Allerød Kommunes børne- og læringssyn.
 
Skitseforslag
På baggrund af det indledende arbejde, forholdene på grunden og byggetekniske overvejelser er der udarbejdet udbudsmateriale for en institutionen i to plan, som placeres som en vinkelbygning, hvor den nuværende institution Tusindfryd ligger.
 
Institutionen vil kunne rumme i alt 150 børn i alderen 0-6 år. Bygningen vil kunne anvendes fleksibelt idet, den indvendige indretning sker med lette vægge, således at bygningen med tiden også kan anvendes til andre formål, eksempelvis til indskoling eller andet. Af vedlagte byggeprogram fremgår blandt andet:
 
Visionen for byggeriet har været at skabe en moderne sammenhængende institution, der såvel i arkitektur, indretning og udearealer bedst muligt understøtter de pædagogiske visioner i kommunen. Dette opnås blandt gennem følgende nøgle-elementer
 
En stor legerampe, der fungerer som niveaufri adgang til 1.sal, men samtidigt også fungerer som attraktivt og kreativt legeareal, hvor der kan laves både små huler, legekasser og andre kreative elementer. Udformningen af adgangsrampen, giver de voksne et overblik over hele det nære udeareal, men giver samtidigt også mulighed for, at børn kan skabe små rum i det store.
 
Flere decentrale krybberum, der sikrer nem og nær adgang sovefaciliteter for de mindste i umiddelbar nærhed af selve bygningen, men placeret så der kan skabes ro, uden at det går ud over de øvrige aktiviteter i institutionen og på udearealerne.
 
En moderne udformning af bygningen, som bevarer en klar forbindelse med områdets historie gennem anvendelse af røde tegl på både facade og tag. Trods sine 1500m2 er bygningen lavere end de eksisterende bygninger. Udformningen og placeringen sikrer samtidigt optimale lysforhold både inde og ude.
 
En visionær og nytænkende indretning, der bygger på nyeste forskning på området, og som samtidigt understøtter de pædagogiske visioner. Dette indebærer, bl.a. at traditionelle ”stuer” er erstattet af mange mindre og spændende rum, der hver for sig kan rumme forskellige typer af aktiviteter, men som samtidigt sikrer at de voksne nemt kan bevare tilsyn og overblik. 
 
Af bilaget til sagen ses det konkrete byggeprogram, hvor visionerne for institutionen udfoldes ligesom kravene til byggeriet i sin helhed fremgår sammen med et konkret rumprogram.
 
De pædagogiske visioner for den nye institution
Hovedtanken i bygningen er at skabe rum til høj kvalitet i læringsmiljøet. I forhold til viden om hvad der skaber de bedste læringsmiljøer for børnene, så er en af kvalitetsparametrene at skabe rum, hvor fælles fordybet opmærksomhed mellem børn og voksne er muligt.
 
I det nye hus skal der skabes god mulighed for at fordele sig i mindre grupper, der hvor børnene er. Bygningen er tegnet således, at der er udlagt flest mulige kvadratmeter til grupperummene, hvor børnene opholder sig størstedelen af tiden fremfor at have mange kvadratmeter i fællesområder, som bliver mindre brugt. I denne bygning planlægges det derfor, at grupperummene samles i tvillingestuer, der har tilknyttende fælles funktionsrum eksempelvis et bevægelsesrum. Det giver børnene mulighed for at anvende funktionsrummene i dagligdagen og skaber differentierede udfoldelsesmuligheder endog for meget små grupper, med nærværende voksne.
 
Brugerne har på dialogmøderne udtrykt stor tilfredshed med forslaget, der udover at rumme stort set alle forhåndsønsker fra brugersiden også indeholder en række spændende nytænkende elementer, der understøtter den pædagogiske linje.
 
Af bilaget til sagen fremgår byggeprogrammet, hvor visionerne for institutionen udfoldes ligesom kravene til byggeriet i sin helhed fremgår sammen med et rumprogram. Byggeprogrammet vil inden udbud blive færdiggjort med få tekniske ændringer/tilføjelser. Byggeprogrammet er grundlaget for tilbuddene. Herefter vil der skulle tages stilling til de konkrete tilbud, som totalentreprenørerne fremsender. Disse kan naturligvis være ændret i forhold til byggeprogrammet

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der kan igangsættes totalentrepriseudbud.

Økonomi og finansiering
Der er afsat 40 mio. kr. i til etablering af institutionen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018
Udvalget indstiller forslaget godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-12-2018
Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt i byrådet.


caseno_18-10627_dok_no_112724-18_v1_skitsemateriale.pdf
caseno_18-10627_dok_no_112723-18_v1_byggeprogram.docx

Bilag

Skitsemateriale
Byggeprogram


15. Sagsbehandlingsfrister 2018

Sagsbehandlingsfrister 2018

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådet er i henhold til retssikkerhedslovens § 3 forpligtet til at fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister for ansøgningssager på det sociale område.
 
De nuværende gældende frister blev vedtaget af Byrådet d. 29. august 2013.
Forvaltningen har opdateret tidsfristerne.
 
Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget bedes indstille tidsfrister godkendt i byrådet.

Kompetence
Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
Sagsbehandlingsfristerne angiver, hvor lang tid der generelt må gå fra modtagelse af en ansøgning, til der er truffet afgørelse.
 
Pligten til at fastsætte sagsbehandlingsfrister gælder for ansøgningssager på det sociale område. Reglerne gælder derfor ikke i de tilfælde, hvor det er kommunen - og ikke borgeren – der rejser en sag. Reglerne gælder endvidere ikke i de tilfælde, hvor der allerede er fristregler i lovgivningen, hvilket for eksempel gælder for rejsning af sager om førtidspension. Endelig gælder reglerne alene for den sociale lovgivning og ikke eksempelvis sundhedslovgivningen.
 
Folketinget har vedtaget en lovændring om retssikkerhed og administration på det sociale område med ikrafttrædelse 1. juli 2018. Lovændringen indeholder en ny bestemmelse, hvorefter fristerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.
 
I henhold til retssikkerhedsloven skal alle sager behandles så hurtigt som muligt, og de fastsatte frister skal være realistiske. Sagsbehandlingsfrister fastsættes for at informere borgere om Allerød Kommunes serviceniveau i forbindelse med sagsbehandlingstider.
 
Forvaltningen har på baggrund af ændringsloven revurderet de gældende frister fra 2013 og opdateret skemaet over sagsbehandlingsfrister i henhold til gældende lovgivning. På baggrund af vurderingen forelægges et opdateret skema med sagsbehandlingsfrister gældende for udvalgtes områder.  De foreslåede sagsbehandlingsfrister er generelle, hvilket betyder, at de kan overholdes, hvis sagen er fuldt oplyst.
 
Sagsbehandlingsfristerne angiver det forventede gennemsnit for, hvornår en sag skal være afsluttet. Nogle ansøgninger behandles hurtigere, mens særlige forhold kan gøre, at sagsbehandlingstiden kan være længere. I fald sagsbehandlingstiden er længere end det af byrådet besluttede – er Forvaltningen forpligtet til at oplyse borgerne herom samt angive, hvornår sagen forventes afsluttet.
 
Af bilaget fremgår de enkelte sagsbehandlingsfrister, hvor det særligt skal bemærkes, at sagsbehandlingstiden forslås ændret inden for støtte til udskiftning af bil, tekniske hjælpemidler og forbrugsgoder samt boligændring og boligskift. Fristen foreslås ændret, da sagsbehandlingen ofte involverer tidskrævende samarbejde med flere parter.  Ændringen sker på baggrund af praktisk erfaring, hvor det ikke har været muligt at overholde tidligere besluttede sagsbehandlingsfrister.
De foreslåede sagsbehandlingsfrister er således på baggrund af det nuværende niveau for den reelle sagsbehandling.
 
Der er endvidere fortaget justeringer i forhold til opgaver der er overgået til Udbetaling Danmark, ny lovgivning og forældet lovgivning.
 
Sagsbehandlingsfristerne er allerede tilgængelige på Allerød Kommunes hjemmeside. Det er Forvaltningens vurdering, at fristerne allerede i dag fremgår med tilstrækkelig tydelighed på kommunens hjemmeside. Når byrådet har vedtaget nye sagsbehandlingsfrister vi de blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler at udvalget indstiller de nye sagsbehandlingsfrister inden for udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byråd, jf. bilag 1.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Handicap- og Seniorrådet.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-10-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Udvalget bad Forvaltningen om, at tage kontakt til Seniorråd og Handicapråd med henblik på at respondere på de afgivne høringssvar.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 31-10-2018
Sagen genoptages på det kommende møde.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018
Udvalget godkendte forslaget.
 
Udvalget ønsker, at der til et kommende møde udarbejdes en sag, som beskriver handlemuligheder for at nedbringe sagsbehandlingsfristerne i et fremadrettet perspektiv.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-12-2018
Økonomiudvalget indstiller de nye sagsbehandlingsfrister godkendt i byrådet, idet Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget i 2019 drøfter handlemuligheder for at nedbringe sagsbehandlingsfristerne i et fremadrettet perspektiv.


caseno_18-7463_dok_no_103251-18_v1_sagsbehandlingsfrister - sundheds- velfærds- og beskæftigelsesområdet.pdf.pdf
caseno_18-7463_dok_no_103250-18_v1_sagsbehandlingsfrister - børne- og skoleområdet.pdf.pdf

Bilag

Sagsbehandlingsfrister - Sundheds- Velfærds- og Beskæftigelsesområdet.pdf
Sagsbehandlingsfrister - Børne- og Skoleområdet.pdf


16. Udkast til Lokalplan 1-139 for 2 dobbelthuse ved Parkvej

Udkast til Lokalplan 1-139 for 2 dobbelthuse ved Parkvej

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede den 15. december 2016 at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan for fire rækkehuse ved Parkvej.
 
Udkast til lokalplan 1-139 for to dobbelthuse ved Parkvej erstatter et tidligere udarbejdet lokalplanudkast for området, der ville muliggøre 2 parcelhuse.
 
Udvalget anmodes om at indstille udkast til lokalplan 1-139 for to dobbelthuse ved Parkvej godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelsen af to dobbelthuse i én etage med en boligstørrelse på maksimalt 110 m2 og en højde på maksimalt 7 meter. Boligerne opføres som 2 dobbelthuse i stedet for 4 rækkehuse for at tage hensyn til naboer og terræn.
 
Husene er vendt, så der er gavl mod den eksisterende rækkehusbebyggelse mod øst. Der er indsat bestemmelse om, at der ikke må etableres vinduer i denne gavlfacade. Dette for at undgå indbliksgener for rækkehusene.
 
Mod nord er der givet mulighed for at lave støttemur, så byggeriet kan laves plant og ligge lidt lavere i landskabet.
 
Lokalplanområdet omfatter en del af matrikel nr. 4e Blovstrød By, Blovstrød, med et areal på ca. 2.200 m². Området er placeret i den vestlige del af matriklen afgrænset af Elmevej, et grønt område og parcelhusbebyggelsen mod syd.
 
Lokalplanområdet vejbetjenes via en ny overkørsel fra Parkvej i henhold til beslutning i byrådet den 15. december 2016.
 
Der er foretaget en miljøscreening af planudkastet i henhold til miljøvurderingslovens § 10.
Screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
 
Udkast til lokalplanen kan ses her: http://alleroed-lp.cowi.webhouse.dk/dk/1-139---dobbelthuse-ved-parkvej/forord/

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 1-139 for dobbelthuse ved Parkvej vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 6 uger (på grund af juleferien).

Økonomi og finansiering
Lokalplanen muliggør et udbud af grunden til 2 dobbelthuse.

Dialog/høring
Forslag til lokalplan med tilhørende miljøscreening offentliggøres i overensstemmelse med
Planlovens bestemmelser om tilvejebringelse af planforslag.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-11-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-12-2018
Økonomiudvalget indstiller Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalgets indstilling godkendt i byrådet.


caseno_15-16508_dok_no_110843-18_v1_bilag 2 - eksisterende lokalplan 126 parkvej - blovstrød.pdf
caseno_15-16508_dok_no_112957-18_v1_kladde_til_lokalplan_12112018.pdf

Bilag

Bilag 2 - Eksisterende lokalplan 126 Parkvej - Blovstrød
Bilag 1 - Udkast til lokalplan 1-139


17. Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Baunevænget

Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Baunevænget

Punkttype
Beslutning.

Tema
Forslag til lokalplan 3-391 for boliger ved Baunevænget blev vedtaget af byrådet den 18. september 2018 (bilag 1). Planforslaget blev offentliggjort den 21. september 2018 med høringsfrist til den 26. oktober 2018.
 
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at behandle indkomne bemærkninger til planforslaget med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om endelig vedtagelse af lokalplanen.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med den offentlige høring har Forvaltningen modtaget 5 høringssvar (bilag 2).
Høringssvarene handler om:
 
- Adgang til Baunesvinget
- Adgang til Kløverstien
- Beplantning ved Kløverstien
- Lyskilder og belysning på området
- Terrænregulering
- Brandforsyning
 
Bygherre er også kommet med bemærkninger (se bilag 3).
 
I høringsnotat af 31. oktober 2018 (bilag 4) er de indkomne bemærkninger resumeret og suppleret med Forvaltningens kommentarer.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at
lokalplanforslag 3-391 vedtages endeligt med følgende ændringer:
 
§ 5.8 ændres til følgende:
 
§ 5.9 ændres til følgende:
 
§ 11.1 ændres til følgende:
 
Kortbilag 3 ændres til følgende:

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Forslag til lokalplan 3-391 har været i offentlig høring i 5 uger i overensstemmelse med planlovens §§ 24-26.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-11-2018
Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning:
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Erling Petersen stemte for.
 • Rasmus Keis Neerbek stemte imod, da han ønsker, at den oprindelige plan med mindre almene boliger fastholdes.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-12-2018
Økonomiudvalget indstiller Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilling godkendt i byrådet.


caseno_18-3258_dok_no_110078-18_v1_bilag 1 - indsigelser til lokalplanforslag 3-391.pdf
caseno_18-3258_dok_no_90505-18_v1_lokalplan udkast endelig.pdf
caseno_18-3258_dok_no_110944-18_v1_bilag 3 - høringsnotat til lokalplanforslag.pdf
caseno_18-3258_dok_no_110945-18_v1_bilag 4 - bygherres bemærkninger.pdf

Bilag

Bilag 2 - Indsigelser til lokalplanforslag 3-391
Bilag 1 - Forslag til lokalplan 3-391 ved Baunevænget
Bilag 4 - Høringsnotat til lokalplanforslag
Bilag 3 - Bygherres bemærkninger