Til forsiden af Allerød Kommunes hjemmesidePolitik

Høring og bekendtgørelser

Høring og bekendtgørelser

På denne side finder du afgørelser, tilladelser, lokalplaner, politikker o.l. som er i høring. Nederst på siden offentliggør vi vedtagne lokalplaner.

 •       

Lokalplanforslag

 • Offentliggørelse af forslag til lokalplan nr. 1-140 samt kommuneplantillæg nr. 8 for Grønningen

  Allerød Byråd har den 15. december 2016 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1-140 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for boligområdet Grønningen.

  Planforslagene er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 23. december 2016 til den 20. februar 2017.

  Hvis du har spørgsmål til forslagene, kan du henvende dig til Plan og Byg på tlf. 48100100 eller via mail til kommunen@alleroed.dk.

  Bemærkninger eller ændringsforslag til planforslagene skal sendes til kommunen@alleroed.dk eller til Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød.

  Miljøvurdering.

  Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det er vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen, da den ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet i forhold til det eksisterende plangrundlag: Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød, offentliggjort den 17. april 2015. Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan påklages efter bestemmelserne i planloven. Jævnfør planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. lovens § 60, stk. 1. En klage til Natur- og Miljøklagenævnet skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Der findes yderligere information om klageregler, gebyr og Klageportal på www.nmkn.dk.

 • Offentliggørelse af forslag til lokalplan nr. 1-141 for boliger ved Teglskoven

  Allerød Byråd har den 15. december 2016 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1-141 for boliger ved Teglskoven.

  Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 23. december 2016 til den 20. februar 2017.

  Hvis du har spørgsmål til forslagene, kan du henvende dig til Plan og Byg på tlf. 48100100 eller via mail til kommunen@alleroed.dk.

  Bemærkninger eller ændringsforslag til planforslagene skal sendes til kommunen@alleroed.dk eller til Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød.

  Miljøvurdering.

  Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det er vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen, da den ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet i forhold til det eksisterende plangrundlag: Rammelokalplan 1-135 for Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej, offentliggjort den 8. februar 2016. Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan påklages efter bestemmelserne i planloven. Jævnfør planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. lovens § 60, stk. 1. En klage til Natur- og Miljøklagenævnet skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Der findes yderligere information om klageregler, gebyr og Klageportal på www.nmkn.dk.

 • Offentliggørelse af forslag til lokalplan nr. 3-392, miljørapport samt kommuneplantillæg nr. 9 for et erhvervsområde ved Farremosen

  Allerød Byråd har den 15. december 2016 vedtaget forslag til lokalplan nr. 3-392 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 9 for et erhvervsområde ved Farremosen.

  Der er udarbejdet en miljørapport i tilknytning til lokalplanen.

  Planforslagene og miljørapporten er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 19. december 2016 til den 19. februar 2017.

  Hvis du har spørgsmål til forslagene, kan du henvende dig til Plan og Byg på tlf. 48100100 eller via mail til kommunen@alleroed.dk.

  Bemærkninger eller ændringsforslag til planforslagene eller miljørapporten skal sendes til kommunen@alleroed.dk eller til Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød.

                   
 • Offentliggørelse af forslag til Lokalplan nr. 1-139 To parcelhuse ved Elmevej og Kommuneplantillæg nr. 7.
  Allerød Byråd har den 26. maj 2016 vedtaget at offentliggøre lokalplanforslag nr. 1-139 (samt forslag til kommuneplantillæg nr. 7) for to parcelhuse ved Elmevej. Planforslagene er i offentligt fremlagt i 12 uger fra den 7. juni til d. 30. august 2016.
  Miljøvurdering: Der er gennemført en miljøvurderingsscreening af planforslaget i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det er vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen, da denne ikke tilsidesætter beskyttelsesinteresser eller væsentlige miljøforhold. Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan, jævnfør miljøvurderingslovens § 16, stk. 1, påklages efter bestemmelserne i planloven. Jævnfør planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. lovens § 60, stk. 1. En klage til Natur- og Miljøklagenævnet skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Der findes yderligere information om klageregler, gebyr og Klageportal på www.nmkn.dk.
     
     

 • Fornyet offentliggørelse af forslag til lokalplan nr. 3-391 For boligområde ved Baunesvinget i Lynge (samt kommuneplantillæg nr. 4) Allerød Kommune har besluttet at offentliggøre lokalplanforslag 3-391 For et boligområde ved Baunesvinget i Lynge på ny, da lokalplanforslaget på grund af en teknisk fejl ikke er blevet udsendt til de berørte ejere og lejere i området. Planforslaget har været i offentlig høring fra den 29. september til den 24. november 2015. Den fornyede offentliggørelse af planforslaget er fra den 17. december 2015 til den 11. februar 2016.
  Miljøvurdering Der er gennemført en miljøvurderingsscreening af planforslaget i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det er vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen, da denne ikke tilsidesætter beskyttelsesinteresser eller væsentlige miljøforhold. Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan, jævnfør miljøvurderingslovens § 16, stk. 1, påklages efter bestemmelserne i planloven. Jævnfør planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. lovens § 60, stk. 1. En klage til Natur- og Miljøklagenævnet skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Der findes yderligere information om klageregler, gebyr og Klageportal på www.nmkn.dk.               


Trafik

 • Der er i øjeblikket ingen sager i høring.

Landzonetilladelser    

 • Allerød Kommune har givet tilladelse til 600m2 sø.

  Ejendommen er beliggende på Allerødvej 30, 3450 Allerød. Matr. nr. 1a Allerød By, Blovstrød.  

  Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

 • Allerød Kommune har givet tilladelse til maskinhal.
  Ejendommen er beliggende på Gl Kollerødvej 5, matr. nr. 10h Kollerød By, Lynge.
  Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 4 uger fra offentliggørelsen. Klagefristen udløber den 25. maj 2017. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk eller på www.borger.dk. VVM

 • VVM-screening af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Høvelte Kaserne og Høveltegård
  Allerød Kommune har i henhold til VVM-bekendtgørelse nr. 1440 af 23/11-2016 afgjort, at fremføring af fjernvarmeforsyning til Høvelte Kaserne og Høveltegård, via Byagervej, Birkerød Kongevej, Kongevejen og Ellebækvej, ikke er VVM-pligtigt. Projektforslaget kan findes via Allerød Kommunes hjemmeside, jf. referat af byrådsmøde den 15. december 2016, pkt. 7: http://www.alleroed.dk/Politik/Dagsordener_ref/82/983?agendaid=974#section7Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 (LBK nr. 1529 af 23/11-2015) påklages inden for 4 uger efter offentliggørelsestidspunktet. Afgørelsen kan således påklages inden 28. februar 2017. En klage skal indsendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som kan findes via et link på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk. Nærmere oplysninger om klageadgang, fremsættelse af klager, klagegang m.m. fremgår ligeledes af klagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk

 • VVM-screening for opsætning af solceller på en garage på Høveltevej 117
  Allerød Kommune har i henhold til VVM-bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 afgjort at opsætning af solceller på taget af en ny garage ikke er VVM-pligtigt . Ejendommen er beliggende Matr. nr. 41a Sandholm, Blovstrød. Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 23. september 2016. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Jord og grundvand

 • Der er i øjeblikket ingen sager i høring.

Natur, søer og vandløb

 • Klima- og Miljøudvalget vedtog den 23. januar 2017 at sende forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2017-2027 i offentlig høring. Indsigelser mv. mod forslaget til indsatsplan kan sendes til kommunen@alleroed.dk og skal være kommunen i hænde senest den 20. marts 2017.

   

Spildevand

 • Høring af ”Tillæg V til Spildevandsplan 2013”

  Byrådet har den 11. oktober 2016 godkendt et forslag til tillæg til kommunens spildevandsplan. Forslaget sendes i offentlig høring fra den 20. januar til den 17. marts 2017.

  Tillægget er tilgængeligt på kommunens hjemmeside fra den 23. januar 2017. Indsigelser til tillægget sendes til kommunen@alleroed.dk eller ”Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød” og skal være Allerød Kommune i hænde senest den 17. marts 2017.

     

Miljøgodkendelse af virksomheder

 • Der er i øjeblikket ingen sager i høring.

Affald

 • Der er i øjeblikket ingen sager i høring.

Bekendtgørelser

 • Der er i øjeblikket ingen sager

 

 
Rådhuset
Bjarkesvej  2
3450  Allerød

Tlf. +45 48 10 01 00
Fax 48 14 02 08
Ean nr. Se oversigt til højre
Bank 4319 7116063
Cvr.nr. 60183112

Email kommunen@alleroed.dk
Hjemmeside http://www.alleroed.dk/
 
ManTirOnsTorFreLørSøn
10-1410-14lukket10-18lukketlukketlukket


 

Sidst opdateret: 27. april 2017