UDVALG

Allerød Byråd 2014 - 2017

MØDE

Dagsorden

STED

Borgerportalen

STARTTIDSPUNKT

24-05-2017 18:30:00

SLUTTIDSPUNKT

24-05-2017 22:35:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Forventet regnskab pr. 31.3.2017
4. Effektiviseringskatalog forår 2017
5. Udgifter i forbindelse med udbud af areal - anlægsbevilling
6. Frikommune 2. ansøgningsrunde
7. Udkast til Udbuds- og indkøbspolitik samt forslag til videre proces
8. Godkendelse af regnskab 2016 for Nordsjællands Brandvæsen
9. Nye landstal - Kapacitetsvurdering midlertidige boliger til flygtninge
10. Opfølgning på implementering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge 1. kvartal 2017
11. Forslag til Kommuneplan 2017
12. Ejendomsstrategi 2017
13. Bygningsvedligehold 2017
14. Frigivelse af anlægsbevilling til energirenovering
15. Orientering om udrulning af Allerød Kommunes Nye hjemmeside
16. Proces vedr. undersøgelse af skolernes fysiske læringsmiljøer
17. Tidsplan for etablering af ny institution i Blovstrød
18. Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Erhvervsområde ved Farremosen
19. Trafikbestilling 2018
20. LAR-projekt på Gl. Lyngevej - frigivelse af anlægsmidler
21. Oldvej, omklassificering
22. Sag fra byrådsmedlem Lea Herdal
23. Lukket punkt1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype
-

Tema
-

Sagsbeskrivelse
-

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Der er afbud fra Marie Kirk Andersen. Johnny Lehmann er indkaldt som suppleant.
 
Der er afbud fra Gurli Nielsen. Kurt Ernst er indkaldt som suppleant.
 
Der er afbud fra Lone Hansen. Lisbeth Skov er indkaldt som suppleant.
 
Indstilling fra Teknik- og Planudvalget og Økonomiudvalget til punkt 18 på dagsorden foreligger først umiddelbart før mødet. Et enigt Byrådet beslutter at behandle sagen.
 
Byrådet er enige om at behandle punkt 18 først.
 
John Køhler oplyser, at han har anmodet om, at der kommer en sag på dagsordenen vedrørende Svømmeklubben Gyldenspjæt. Sagen kommer på dagsordenen til næste byrådsmøde.
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
-

Tema
-

Sagsbeskrivelse
-

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Ingen
3. Forventet regnskab pr. 31.3.2017

Forventet regnskab pr. 31.3.2017

Punkttype
Beslutning

Tema
Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab vurderet pr. 31. marts 2017. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 14,3 mio. kr. i netto merindtægter, som tilgår kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse
Det forventede regnskab pr. 31. marts 2017 er udarbejdet i april 2017 på baggrund af budgetopfølgningen ultimo marts måned. Der knytter sig en række væsentlige usikkerheder til det forventede regnskab, og der kan sker væsentlige ændringer budgetforudsætningerne i løbet af 2017. Usikkerheder knytter sig i særlig grad til driftsudgifterne. De væsentligste risikofaktorer er sammenfattet i aktuel økonomi.
 
Der er fire centrale pejlemærker i det forventede regnskab:
 
§ Resultatet af den ordinære drift
§ Serviceudgifter
§ Resultatet af det skattefinansierede område
§ Ændring af likvide aktiver (bundlinjen)
 
Det forventede regnskab pr. 31. marts 2017 viser et forventet overskud på den ordinære drift på 25,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget ses en forbedring på 1,3 mio. kr.
 
Serviceudgifterne forventes at udgøre 1.081,5 mio. kr., hvilket er 3,3 mio. kr. under Allerød Kommunes serviceramme på 1.084,8 mio. kr. Servicerammen forventes hermed overholdt.
 
Det forventede regnskab viser dog, at, serviceudgifterne lige nu forventes at ligge tæt på Allerød Kommunes serviceramme. Forvaltningen venter derfor med at igangsætte renoveringen af Lyngehallens tag med en udgift på 4 mio. kr., indtil halvårsregnskabet viser, at servicerammen ikke overskrides samlet set. Såfremt servicerammen ikke kan forventes overholdt med halvårsregnskabet, fremlægger Forvaltningen handlemuligheder til beslutning for Byrådet herom.
 
Årsagen til at serviceudgifterne ligger tæt på servicerammen er dels overførslerne fra regnskab 2016 samt den demografisk afledte vækst i udgifterne på ældreområdet. Inklusive renoveringen af Lyngehallens tag, forventes serviceudgifterne at udgøre i alt 1.085,5 mio. kr. Det er 0,7 mio. kr. over Allerød Kommunes serviceramme. Med berosættelsen af renoveringen af Lyngehallens tag, forventes serviceudgifterne at udgøre 1.081,5 mio. kr., hvilket er 3,3 mio. kr. under Allerød Kommunes serviceramme.
 
Resultatet af det skattefinansierede område er i det forventede regnskab et underskud på 25,1 mio. kr. hvilket er 0,8 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret, primært som følge af brug af driftsoverførelser fra 2016.
 
Det forventede regnskab viser et forbrug af likvide aktiver i 2017 på 36,2 mio. kr., hvilket er 4,6 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.
 
I forhold til det korrigerede budget forventes en mindreforbrug af kassebeholdningen på 89,6 mio. kr. i 2017, hvilket i hovedtræk fordeler sig på følgende tre områder:
 
§ Driftsudgifter, forventet mindreudgift på 35,7 mio. kr.
§ Anlægsudgifter, forventet mindreudgift på 32,5 mio. kr.
§ Øvrige finansforskydninger, forventet mindreudgift på 20,1 mio. kr.
 
I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om en tillægsbevilling på 14,3 mio. kr. i netto merindtægter, som tilgår kassebeholdningen.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår:

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om en tillægsbevilling på 14,3 mio. kr. i netto merindtægter, som tilgår kassebeholdningen og fordeler sig som følger:
 
Skatter
-1.580.991
Tilskud og udligning
2.601.576
Renter
-951.097
Øvrige finansforskydninger
-12.577.814
Afdrag på lån
-209.290
Låneoptagelse
-1.610.000
I alt
-14.327.616
 

Dialog/høring
-

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-05-2017
Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Indstilling godkendt.


caseno_17-4066_dok_no_35550-17_v1_endelig pdf forventet regnskab pr. 31. marts 2017 - notat.pdf.pdf

Bilag

Forventet regnskab pr. 31. marts 2017


4. Effektiviseringskatalog forår 2017

Effektiviseringskatalog forår 2017

Punkttype
Beslutning

Tema
Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringskatalog for foråret 2017 og orienteres om effektiviseringer, der implementeres administrativt.
 
Ved udvalgenes møder i maj skal effektiviseringskatalog for foråret 2017 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Udvalgene skal tage stilling til forslag til effektiviseringer, for så vidt angår udvalgenes respektive områder. I den sammenhæng skal udvalgene beslutte om de enkelte forslag, der lægges op til politisk behandling skal indstilles godkendt som effektivisering, eller overgå til kataloget med driftsbesparelser.
 
Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal endvidere orienteres om tiltag, der er under implementering administrativt og som har en effektiviserende virkning.

Sagsbeskrivelse
I denne sag fremlægges:
- Baggrund for arbejdet med effektiviseringer
- Proces og brugerinddragelse
- Opgørelse over nye effektiviseringsforslag og deres økonomiske effekt
- Information om efterårets arbejde med effektiviseringer
 
Baggrund for arbejdet med effektiviseringer
Byrådet har i maj 2016 vedtaget en samlet effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for arbejdet med effektiviseringer de kommende år. Afsættet i strategien er et ønske om at opnå så mange effektiviseringer som muligt, for på den måde at bidrage til at kommunen økonomi fortsat er i balance.
 
Effektiviseringer defineres i strategien som ”en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv”.
 
Effektiviseringsstrategien tager afsæt i byrådets vision ”Fælles udvikling i balance”, således at der arbejdes løbende med effektiviseringer hen over året. Derfor vil der også løbende blive fremlagt konkrete effektiviseringsforslag til politisk behandling.
 
Ud over de effektiviseringer der forslås besluttet i nærværende sag, er der gennemført en række andre effektiviseringer i Allerød Kommune, uden direkte virkning på serviceniveauet. I nedenstående tabel fremgår den aggregerede effekt af effektiviseringerne, forudsat at forslagene i denne sag godkendes. Summen er beregnet med udgangspunkt i budgettet, som det var i 2016.
 
Hele mio. kr.
2017
2018
2019
2020
2021
Effektiviseringer vedtaget i maj 2016
-4,3
-4,4
-4,5
-4,5
-4,5
Nye effektiviseringer i 2017
-5,5
-7,4
-7,7
-7,8
-7,8
Gevinstrealisering ved udbud og indkøb
-2,8
-4,2
-4,2
-4,2
-4,2
Aggregeret effektiviseringsgevinst
-12,6
-16,0
-16,4
-16,5
-16,5
 
I tabellen er ikke regnet effekten af tidligere års effektiviseringer, samt øvrige tekniske korrektioner der er indregnet i det administrative budgetgrundlag.
 
Proces og brugerinddragelse
Processen for arbejdet med effektiviseringer blev godkendt i byrådet i januar som en del af budgetstrategien for 2017. Forvaltning og virksomheder i kommunen har gennem foråret arbejdet med at opdyrke og kvalificere forslag til effektiviseringer. Efterhånden som forslagene er kvalificeret er de blevet fremlagt til politisk orientering i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd. I forbindelse med den politiske beslutningsproces vedrørende effektiviseringer er der vedtaget følgende i budgetstrategien:
 
 
 
Således er indeværende effektiviseringskatalog det første af årets to kataloger.
 
MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. De enkelte arbejdssteder har mulighed for at engagere brugerbestyrelser mv. i drøftelser om effektiviseringsforslagene og kommenterer herpå, enten til de respektive fagudvalgsbehandlinger eller i forbindelse med byrådets behandling af effektviseringsforslag den 24. maj.
 
Opgørelse over nye effektiviseringsforslag og deres økonomiske effekt
I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre effektiviseringsforslagene. I alt er der udarbejdet nye effektiviseringsforslag for ca. 5,3 mio. kr. med virkning i 2017 og stigende til 7,5 mio. kr. i 2021.
 
Hele mio. kr.
Investe-ring*
2017
2018
2019
2020
2021
Nye forslag til
beslutning (fase 2)
0,000
-1,117
-2,122
-2,242
-2,312
-2,342
Nye igangsatte
forslag (fase 3)
0,840
-4,204
-5,043
-5,168
-5,168
-5,168
Budgetteret effektivisering
0,000
2,826
4,180
5,506
6,831
6,831
Ny effektiviseringsgevinst
0,840
-2,495
-2,985
-1,905
-0,649
-0,679
Note*: Investeringer er finansieret gennem effektiviseringspuljen på 2,2. mio. kr.
 
I bilaget fremgår de enkelte forslag til effektiviseringer.
 
Forslag til effektiviseringer der er i fase 2, indstiller Forvaltningen godkendt i byrådet og at gevinsten tilgår kommunekassen.
 
Forslag til effektiviseringer der er i fase 3 betyder, at de allerede er igangsat administrativt. Forvaltningen indstiller, at gevinsten af disse også tilgår kommunekassen.
 
Gevinsterne ved de nye forslag til effektiviseringer fratrækkes de budgetterede effektiviseringsgevinster på velfærdsområderne, som allerede er lagt ind i budgettet, som følge af budgetforliget for 2017-20. Nettogevinsten ved at gennemføre alle nye forslag til effektiviseringer vil således være 2,495 mio. kr. i 2017.
 
Efterårets arbejde med effektiviseringer
Der er i gang en række tiltag i 2017 med henblik på at opnå effektiviseringsgevinster. Den nærmere proces herfor er fastlagt i budgetstrategien. Denne sag indeholder beslutning om de tiltag i foråret 2017, der er klar til gevinstrealisering ved beslutning i byrådet.
 
I efteråret 2017 gennemføres følgende tiltag, med henblik på at opnå yderligere effektiviseringsgevinster:
 
Nyt effektiviseringskatalog i efteråret
I efteråret vil Forvaltningen arbejde videre med en række af de forslag, som stadig er på idéstadiet, ligesom der vil blive udviklet nye forslag til effektiviseringer. Forslagene fremlægges til beslutning i fagudvalg og byråd i december 2017. Hver enkelt kommunal virksomhed arbejder endvidere løbende med at gennemføre effektiviseringer. Såfremt disse kan tilgå kassebeholdningen og dermed gevinstrealiseres, vil blive afklaret frem mod december 2017.
 
Temamøde om effektiviseringer på velfærdsområderne
Der er endvidere i henhold til budgetforliget planlagt et temamøde om, hvordan effektiviseringen af velfærdsområderne kan gennemføres, og serviceydelserne eventuelt kan tilrettelægges anderledes.
 
Analyse af effektiviseringer i andre kommuner
Der er igangsat en analyse af de metoder og løsninger, som andre kommuner har draget nytte af, i bestræbelserne på at opnå effektiviseringsgevinster på velfærdsområderne. Målet er at afdække, om der er nye ideer som Allerød Kommune med fordel kan kopiere.
 
Afbureaukratiseringskampagne
Der igangsættes en kampagne i juni 2017, med det formål at undersøge om der findes bureaukratiske arbejdsgange, der med fordel kan ændres. Det er Hovedudvalget der står for denne kampagne.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår:
 
1. At de fremlagte forslag til effektiviseringer godkendes, idet bemærkes, at forslag i fase 3 allerede er igangsat administrativt.
 
2. At gevinsten ved effektiviseringerne fratrækkes den budgetterede gevinst.
 
3. At den yderligere gevinst ved effektiviseringerne på 2,495 mio. kr. i 2017, 2,985 mio. kr. i 2018, 1,905 mio. kr. i 2019, 0,649 mio. kr. i 2020 og 0,679 mio. kr. i 2021 tilgår kassebeholdningen.
 
Fagudvalgene foretager indstilling for så vidt angår forslag til effektiviseringer, der vedrører udvalgets område.
 
Såfremt forslagene ikke godkendes af byrådet, er det fastlagt i budgetstrategien, at de i stedet overgår til kataloget med driftsbesparelser og dermed i stedet bliver en del af budgetforhandlingerne.

Økonomi og finansiering
Nettogevinsten ved effektiviseringerne på 2,495 mio. kr. i 2017, 2,985 mio. kr. i 2018, 1,905 mio. kr. i 2019, 0,649 mio. kr. i 2020 og 0,679 mio. kr. i 2021 tilgår kassebeholdningen (ved negativ tillægsbevilling).
 
Den budgetterede effektivisering på velfærdsområderne på 2,826 mio. kr. i 2017, 4,180 mio. kr. i 2018, 5,506 mio. kr. i 2019, 6,831 mio. kr. i 2020 og 6,831 mio. kr. i 2021 og frem nulstilles.
 
Investeringerne på 0,84 mio. kr. finansieres gennem effektiviseringspuljen.

Dialog/høring
I forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer, høres MED organisationen.
 
De enkelte arbejdssteder har mulighed for at engagere brugerbestyrelser mv. i drøftelser om effektiviseringsforslagene. I perioden fra 26. april og frem til byrådets behandling den 24. maj, er de forslag der lægges op til politikkerne at finde på kommunens hjemmeside under fagudvalgenes dagsordener.
 
Det bemærkes her, at der er møde i Børne- og Skoleudvalget den 2. maj, så eventuelle kommentarer hertil er der relativt kort tid til at udarbejde, med mindre de sendes direkte til enten Økonomiudvalget eller byrådet.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 02-05-2017
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1-3, med undtagelse af at forslag nr. 9 overgår fra effektiviseringskataloget til katalog med forslag til driftsbesparelser.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 03-05-2017
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1-3 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
 
Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 10-05-2017
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1-3 godkendt i Økonomiudvalg og byråd

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 08-05-2017
Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning.
John Jensen Theodore Gbouable, Erik Lund og Nikolaj Bührmann stemte for.
Lea Herdal stemte imod, idet forslaget om effektivisering på 70.000 kr. burde opfattes som en besparelse og derfor indgå i driftsbesparelseskataloget i stedet.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 11-05-2017
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-05-2017
Forvaltningens forslag indstilles godkendt.
Imod stemte Miki Dam Larsen og Poul Albrechtsen.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Byrådet godkendte Forvaltningens forslag 1-3, med undtagelse af effektiviseringsforslag nr. 9, 29, 30 og 32, som overgår fra effektiviseringskataloget til katalog med forslag til servicereduktioner.
 
Imod stemte Rasmus Keis Neerbek.
 
Rasmus Keis Neerbek ønsker følgende mindretalsudtalelse:
 
”Enhedslisten stemmer imod, da flere punkter ikke opfylder de kriterier, som er opsat for begrebet ”effektiviseringer”. Vi har uden held forsøgt at få enkeltpunkter til afstemning, derfor må vi stemme imod det samlede forslag. ”


caseno_16-15565_dok_no_31497-17_v1_forslag til effektiviseringer - maj 2017.pdf
caseno_16-15565_dok_no_36063-17_v1_høringssvar vedr. effektiviseringsforslag 2017 - hovedudvalget.pdf.pdf

Bilag

Forslag til effektiviseringer - maj 2017
Høringssvar vedr. effektiviseringsforslag 2017 - Hovedudvalget.pdf


5. Udgifter i forbindelse med udbud af areal - anlægsbevilling

Udgifter i forbindelse med udbud af areal - anlægsbevilling

Punkttype
Beslutning

Tema
Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til anmodning om anlægsbevilling til dækning af udgifter ved udbud af areal til liberalt erhverv, sundhedshus eller lignende og foretage indstilling om samme til byrådet.

Sagsbeskrivelse
Byrådet besluttede den 15. november 2016 at udbyde et ca. 2.600 m2 stort areal ved Allerød Station til fremtidig anvendelse liberalt erhverv, sundhedshus eller lignende.
 
Ved udbud og salg af arealet vil der være udgifter til annoncering og landinspektør. Forvaltningen anslår udgifterne til i alt 100.000 kr.
 
Forslag 1
 
•           At der meddeles en anlægsbevilling i udgift på 100.000 kr. til udgifter forbundet med udbud og salg
•           Anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen

Administrationens forslag
Forvaltningens anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering
Forslag 1
Der skal meddeles en anlægsbevilling i udgift på 100.000 kr. til udgifter forbundet med udbud og salg. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-05-2017
Forvaltningens forslag indstilles godkendt.
Imod stemte Jesper Hammer.
Erling Petersen undlod at stemme.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Johnny Lehmann spurgte til sin eventuelle inhabilitet i sagen.
Et flertal fandt, at Johnny Lehmann er inhabil.
Lea Herdal stemte imod.
Nikolaj Bührmann undlod at stemme.
 
 
Et flertal godkender indstilling fra Økonomiudvalget.
Imod stemte Jesper Hammer, John Jensen, Erling Petersen
6. Frikommune 2. ansøgningsrunde

Frikommune 2. ansøgningsrunde

Punkttype
Orientering

Tema
Børn- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Sundhed- og Velfærdsudvalget, Økonomiudvalget og byrådet orienteres om Frikommunenetværkets ansøgninger til 2. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget. 

Sagsbeskrivelse
Allerød Kommune er en del af frikommunenetværket: Én Plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren. Frikommunenetværket består foruden Allerød af kommunerne; Furesø, Hillerød, Gribskov, Helsingør, Halsnæs, Ballerup, Fredensborg og Frederikssund.
Frikommunenetværket har som det blev orienteret om i marts måned, fået tilbagemelding fra regeringen på 1. runde af frikommuneansøgninger. Regeringen har valgt at imødekomme 3 ud af 4 delansøgninger fra netværket.
Med virkning fra 1. juli får frikommunenetværket: Én Plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren, under forudsætning af Folketingets vedtagelse på en række områder, mulighed for:
2. ansøgningsrunde
I 2. ansøgningsrunde er der to centrale ansøgninger i spil for frikommunenetværket.
Den ene er en genansøgning fra første runde, som ikke blev godkendt, om indholdet i de indsatser der tilbydes borgerne. Kommunerne ønsker med genansøgningen at samle alle indsatserne i borgerens plan, såvel de beskæftigelsesrettede som de sociale for at sikre et sammenspil mellem aktiviteter og mål.
Kommunerne ønsker blandt andet derfor, muligheden for at kunne sætte retten og pligten til at gennemføre og deltage i specifikke lovbestemte aktiviteter jf. §92- 96c Lov om aktiv beskæftigelsesindsats i bero så længe borgeren deltager i et andet behandlingstilbud.
Den anden ansøgning omhandler muligheden for at dele og benytte data på tværs af de kommunale fagområder, som frikommunenetværket: Én Plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren indeholder.
For at kunne vurdere, hvilke familier og borgere, der har gavn af en sådan indsats, hvornår det er hensigtsmæssigt at starte indsatsen og hvilke medarbejdere, der skal varetage indsatsen, er det nødvendig med faglig viden om borgerens/familiens nuværende aktiviteter og tilbud på tværs af fagområder. Med de gældende regler for deling af personfølsomme oplysninger mellem forvaltninger og i mellem dele af forvaltningen, kan sagsbehandlerne i et tværfagligt team ikke vide, hvilke ydelser og indsatser borgeren/familien modtager på nuværende tidspunkt, og hvilke fagpersoner borgeren/familien har kontakt med. Dermed kan kommunerne ikke sikre, at de borgere, der tilbydes en sammenhængende indsats, er de borgere, der har mest behov for det. Kommunerne kan tillige heller ikke sikre, at borgere med lige behov gives en lige indsats.
Allerød Kommune har endvidere en tredje ansøgning med i anden runde. Denne ansøgning omhandler muligheden for at udvide målgruppen af flygtninge, der kan optages på Integrationsgrunduddannelsen. Kommunen har en gruppe af borgere i 16-17 års alderen med flygtningestatus. De er pt placeret i modtagerklasser under folkeskoleloven. Kommunen oplever stigmatiserede, rastløse og demotiverede unge som har ringe skolefaglighed og sprogfærdigheder. Med tilbud om optagelse i IGU-forløb får borgere i målgruppen dokumenterede kompetencer og dermed bedre adgang til arbejdsmarkedet. Det kan på sigt fremme deres mulighed for selvforsørgelse. IGU uddannelsen er ud fra den nuværende lovgivning først en mulighed fra det 18. år.
Det videre forløb
Fristen for indsendelse af ansøgninger til anden runde var 1. maj 2017. Hvis regeringen imødekommer ansøgningerne eller dele heraf fremsættes evt. lovforslag på baggrund af ansøgningerne til Folketinget i oktober måned.
Hvad angår de ansøgninger der allerede er godkendt forventes disse vedtaget i Folketinget eller gennem bekendtgørelser fra Beskæftigelsesministeriet den 1. juli 2017. Herefter kan frikommunerne reelt starte forsøgene.
Allerød Kommune ønsker at udfordre de organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer, der kendetegner indsatsen i dag, hvor Jobcenter og det specialiserede børne- og voksenområde er adskilt på trods af, at borgeren ofte i mange tilfælde er den samme.

Administrationens forslag
Udvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 02-05-2017
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 03-05-2017
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 10-05-2017
Orientering taget til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-05-2017
Orientering taget til efterretning.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Orientering taget til efterretning.
7. Udkast til Udbuds- og indkøbspolitik samt forslag til videre proces

Udkast til Udbuds- og indkøbspolitik samt forslag til videre proces

Punkttype
Beslutning

Tema
På Økonomiudvalgets møde 7. februar 2017 blev procesplan for ny udbuds- og indkøbspolitik besluttet. Det blev herunder besluttet, at der skulle ske inddragelse af erhvervslivet og andre interessenter, og at fokus i dialogen navnlig skulle være på, om der er forhold i politikken, som er befordrende eller udfordrende for kommunens vækst og det offentligt-private løbende samarbejde. Hensigten er herunder at få klarhed over udstrækningen af høringsprocesser og forventningen til inddragelse af det lokale erhvervsliv og andre interessenter i de konkrete udbudsprocesser.
 
I dette punkt forelægges udkast til ny udbuds- og indkøbspolitik samt forslag til dialog- og høringsproces.

Sagsbeskrivelse
I vedlagte udkast til udbuds- og indkøbspolitik er fokus på helhedstænkning, hvor hele indkøbscyklussen indtænkes fra behovserkendelse og udbudsproces til kontraktindgåelse, implementering, kontraktforløb og kontraktudløb. Denne helhedstankegang understøttes gennem strategisk kontrahering, som faciliterer proaktiv kontraktstyring, således at der høstes størst mulig gevinst af udbuddet.
 
Udkastet er baseret på en række til- og fravalg. For at tydeliggøre rammerne for udbudspolitikken er der udarbejdet et tilhørende notat, som uddyber de enkelte punkter i politikken.
 
Da der er tale om de politisk udstukne rammer for udbud og kontraktstyring i kommunen foreslår Forvaltningen, at byrådet forestår den kommende dialog med erhvervslivet.
 
Forvaltningen foreslår, at den videre dialog og høring tilrettelægges på følgende måde:
 

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet,

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-05-2017
Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Godkendt.


caseno_17-460_dok_no_35753-17_v1_udkast til udbuds- og indkøbspolitik i allerød kommune.pdf.pdf
caseno_17-460_dok_no_35744-17_v1_teknisk baggrundsnotat til udbuds- og indkøbspolitikken.pdf.pdf

Bilag

Udkast til udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune.pdf
Teknisk baggrundsnotat til udbuds- og indkøbspolitikken.pdf


8. Godkendelse af regnskab 2016 for Nordsjællands Brandvæsen

Godkendelse af regnskab 2016 for Nordsjællands Brandvæsen

Punkttype
Beslutning

Tema
Økonomiudvalget skal indstille årsregnskab 2016 for Nordsjællands Brandvæsen godkendt i byrådet

Sagsbeskrivelse
 
Det samlede resultat for Nordsjællands Brandvæsens årsregnskab i 2016 udviser et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr.
 
Driftsregnskabets resultat udviser et merforbrug på ca. 933.000 kr. vedrørende brandopgaver. Den væsentligste årsag til, at regnskabet viser et merforbrug, er afholdelse af harmoniseringsudgifter i forbindelse med implementeringen i et nyt Nordsjællands Brandvæsen.
 
Resultatet vedrørende serviceopgaver udviser et merforbrug på ca. 678.000 kr. Den væsentligste årsag er medarbejderomsætning i Hjælpemiddelcentralen i Fredensborg og merforbrug i kørselstjenesten.
 
Brand
 
Det samlede driftsresultat på brand viser et merforbrug på ca. 933.000 kr., hvilket sammenholdt med forventningerne til et år med ændring af ejerforhold, organisationstilpasning samt fortsat sammenlægning og harmonisering er tilfredsstillende.
 
Ejerkommunernes ambition om at opnå en besparelse ved at indgå i et fælles beredskab er uændret trods Helsingør Kommunes udtræden.
 
Der blev i 2015 taget initiativer til at opnå den forventede besparelse ved bl.a. personalereduktion og indgåelse af nye huslejekontrakter på markedsvilkår.
 
Besparelserne ved personalereduktion indtræder med en del forskydninger som følge af de pågældende medarbejderes ansættelsesmæssige vilkår. En væsentlig del af besparelsen er indhentet i 2016, men den fulde effekt af besparelserne ved personalereduktion forventes først opnået med udgangen af 2018.
 
Andre større initiativer der blev igangsat i 2015 var sammenlægning af vagtcentralerne og ny risikobaseret dimensionering. Begge initiativer blev på grund af processen med ændrede ejerforhold væsentlig forsinkede i 2016.
 
Arbejdet med harmonisering af de tidligere tre beredskaber til et samlet beredskab er dog fortsat, hvilket investeringer i primært sammenlægning af vagtcentraler og digitaliseringen på det operative område for samlet 2,3 mio. kr. er udtryk for.
 
Forventningen til det samlede resultat på brand i 2016 var således et merforbrug, hvilket dels skyldes den forskudte effekt ved den gennemførte personalereduktion, og dels at der i implementeringsårene 2015 og 2016 skulle foretages investeringer i forbindelse med sammenlægning af vagtcentralerne og harmonisering af de operative område ved implementering af den nye risikobaserede dimensionering.
 
Ved harmonisering af lejekontrakterne forventes besparelsen tilsvarende indfriet i 2016 og frem. Der er indgået nye huslejekontrakter med to af ejerkommunerne, men der udestår stadig en endelig aftale med de to øvrige. Principperne for alle huslejekontrakterne er givet i form af en uvildig ejendomsmæglers markedsvurdering af huslejepriserne på de respektive lokationer. Prisniveauet fra ejendomsmæglerens basisvurderingsrapporter har været retningsgivende for huslejen på lokationerne i 2016.
På grund af Helsingørs Kommunes udtræden blev implementering af den risikobaserede dimensionering forsinket, hvorfor der fortsat udestår investeringer, som forventes afholdt i 2017, herunder investeringer i materiel og køretøjer samt kompetenceudvikling af deltidsbrandmændene.
 
Det samlede merforbrug fremstår relativt lavt i forhold til det forventede, idet Helsingør Kommune på baggrund af en boopgørelse med en fordeling af aktiverne mellem beredskaberne har afregnet med Nordsjællands Brandvæsen. Dertil har Helsingør Kommune på baggrund af en refusionsopgørelse betalt for de forpligtelser, der blev indgået i forbindelse med etableringen af det fælles beredskab. Forpligtelser, der forløber over flere år, men som Helsingør Kommune betalte samlet i forbindelse med udtræden pr. 1. juni 2016.
 
Service
 
På serviceområdet er der samlet merforbrug på ca. 678.000 kr.
 
Tilsvarende det første år i det nye fælles beredskab har også det andet år på serviceområdet været præget af en omfattende organisationstilpasning.
 
Der har i 2016 været fokus på revidering af de eksisterende serviceaftaler samt udarbejdelse af nye aftaler på de områder, hvor der ikke tidligere er udarbejdet en egentlig skriftlig aftale.
 
Serviceområdet udgør over halvdelen af Nordsjællands Brandvæsens budget, hvilket afspejles i ca. 73 årsværk ud af de samlede ca. 105 årsværk er tilknyttet serviceområdet.
 
Der har i 2016 været særlig fokus på de to store området på serviceområdet, nemlig kørselstjenesten og hjælpemiddeldepoterne.
 
 
Kørselstjenesten
 
Kørselstjenesten varetager kørsel af primært borgere, men også mad og biblioteksbøger. Kørselstjenesten har hidtil været organiseret i mindre enheder med udgangspunkt i en kommunalgeografisk struktur. Med henblik på at skabe en mere robust og fleksibel enhed samt styrke professionalismen i opgavehåndteringen er hele kørselstjenesten med udgangen af 2016 blevet samlet på en fælles lokation.
 
Der er i 2016 oprettet et fælles kørselskontor og implementeret et nyt kørselsadministrationssystem til styring af den samlede kørselstjeneste.
 
Det betyder, at der i 2016 har været særlige udgifter forbundet med implementering af den nye og mere professionelle måde at administrere kørsel på, hvilket også afspejler sig i et merforbrug på det samlede regnskab for kørselstjenesten på ca. 853.000 kr. Det er forventningen, at der med ændringerne og investeringen vil kunne opnås en gevinst, idet der er nedlagt stationslederstillinger, der er indgået en ny aftale om vilkår for medarbejdere i kørselstjenesten og endelig forventes en bedre ressourceudnyttelse med en mere effektiv planlægning og udførelse af kørsler fremover.
 
 
 
Ved at samle kørselstjenesten vil området være mere robust over for eventuelle ændringer i ejerkommunernes bestilling af kørsler hos Nordsjællands Brandvæsen. Ændringer vil dog fortsat påvirke den indtægtsstyrede virksomhed, i særdeleshed ved et fald i antallet af kørsler. Det er behov for en vis stabilitet, da udgiftssiden primært er bundet af lønomkostninger med overenskomstmæssige forpligtelser, som er omkostningstungt at ændre med kort varsel.
 
Hjælpemiddeldepoterne
 
Hjælpemiddeldepoterne i Nordsjællands Brandvæsen varetager driften af depoterne, herunder lagerhåndtering, vask samt udbringning og hjemtagning af hjælpemidler mv.
 
For hjælpemiddelcentralen i Fredensborgs, som dækker Fredensborg og Helsingør kommuner, gælder dog det særlige forhold at indkøb af hjælpemidler også varetages af hjælpemiddelcentralens medarbejdere. Her forudsættes det, at et merforbug på indkøb af hjælpemidler dækkes af kommunerne ved årets udgang. Der pågår aktuelt en genforhandling af aftalen mellem parterne med henblik på indgåelse af en ny aftale i 2017.
 
I 2016 ender resultatet for hjælpemiddelcentralen i Fredensborg med et merforbrug på ca. 378.000 kr. Merforbruget skyldes primært omkostninger forbundet med medarbejderomsætning samt forskydning i indhentning af sygerefusion, hvorfor det forventes tilvejebragt i 2017. Dertil kommer øgede administrative udgifter på hjælpemiddelcentralen.
 
I 2016 vedtog kommunalbestyrelserne i Rudersdal, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk kommuner at indgå en samarbejdsaftale omkring fælles drift af hjælpemiddeldepot. Det forventes, at det nye fælles hjælpemiddel, som placeres i Nærum, er i drift i 3. kvartal 2017.
 
 
Beredskabskommissionen har godkendt regnskabet den 28. marts, og når kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne har godkendt regnskabet, skal det indsendes til Ankestyrelsen (det kommunale tilsyn).

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at årsregnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling godkendes.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
-

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-05-2017
Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Godkendt.
 
Erling Petersen stemte imod.


caseno_17-4887_dok_no_32914-17_v1_regnskab 2016 for nordsjællands brandvæsen - bilag 4 - nsbv .pdf.pdf
caseno_17-4887_dok_no_32913-17_v1_regnskab 2016 for nordsjællands brandvæsen - bilag 3 - revis.pdf.pdf
caseno_17-4887_dok_no_32912-17_v1_regnskab 2016 for nordsjællands brandvæsen - bilag 2 - revis.pdf.pdf
caseno_17-4887_dok_no_32911-17_v1_regnskab 2016 for nordsjællands brandvæsen - bilag 1 - årsre.pdf.pdf
caseno_17-4887_dok_no_32910-17_v1_referat beredsk 28032017.pdf.pdf

Bilag

Regnskab 2016 for Nordsjællands Brandvæsen - Bilag 4 - NSBV
Regnskab 2016 for Nordsjællands Brandvæsen - Bilag 3 - Revis
Regnskab 2016 for Nordsjællands Brandvæsen - Bilag 2 - Revis.
Regnskab 2016 for Nordsjællands Brandvæsen - Bilag 1 - Årsre.
Referat Beredsk 28032017


9. Nye landstal - Kapacitetsvurdering midlertidige boliger til flygtninge

Nye landstal - Kapacitetsvurdering midlertidige boliger til flygtninge

Punkttype
Beslutning

Tema
Økonomiudvalget orienteres i nærværende sag om den nuværende kapacitet i midlertidige boliger til flygtninge samt Forvaltningens vurdering af behovet for 2017-2020. Vurderingen tager udgangspunkt i Udlændingestyrelsens nye vurdering af landstal udmeldt 28. april 2017. Kommunen har aktuelt en overkapacitet af midlertidige boliger til flygtninge.
 
Økonomiudvalget anmodes på denne baggrund om at træffe beslutning om evt. nedtagning af pavilloner samt træffe beslutning om ombygning af et antal familieboliger til enkeltværelser og foretage indstilling om samme til byrådet.
Udvalget anmodes endvidere om at indstille til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling i udgift til udgifter forbundet med ovennævnte herunder udgifter forbundet med reetablering af P-pladser ved Lillerød Hallen.

Sagsbeskrivelse
Økonomiudvalget har senest på møde den 18. april 2017 behandlet sag om Midlertidige boliger til flygtninge – Kapacitetsvurdering. Sagen blev begæret i byrådet.

Byrådet besluttede på møde den 27. april 2017 at tilbagesende sagen til økonomiudvalget med henblik på belysning af yderligere handlemuligheder.
 
I nærværende sag gives en opdatering af kapaciteten pr. 1. maj 2017 med udgangspunkt i ny vurdering af landstal udmeldt af Udlændingestyrelsen den 28. april 2017.
 
Landstal og kommunekvote
Udlændingestyrelsen vurderede i oktober 2016 landstallet for 2017 til 8.500 flygtninge. Ved udmelding den 28. april 2017 nedjusteres vurderingen til 4.000 flygtninge – og dermed samtidig en nedjustering af kommunens kvote for modtagelse fra 32 enkeltpersoner til 18 enkeltpersoner.
Forvaltningen vurderer, at der samtidig sker et fald i antal personer der skal modtages ved familiesammenføring fra 27 til 15 personer.

Udlændingestyrelsen har samtidig nedjusteret landstallet for 2018 til 3.000 flygtninge. En fordeling af antal personer som skal modtages i de enkelte kommuner tager udgangspunkt i antallet af udenlandske statsborgere fra ikke-vestlige lande bosat i kommunen. Allerød kommunes kvote for 2018 er på denne baggrund yderligere nedjusteret til 4 enkeltpersoner.

Forvaltningen vurderer, at kommunens kvote for 2019 og 2020 ved et landstal på 3.000 flygtninge vil udgøre 14 enkeltpersoner. Hertil kommer familiesammenføringer.
 
I bilag til nærværende sag kan ses Forvaltningens skøn over kvote og familiesammenføringer for 2017-2020. (Figur 0)
 
Den aktuelle kapacitet
Den kraftige nedjustering af landstal/kommunekvote for 2016 (nedjusteret fra 76 til 26 personer) og nedjustering af kvoten for 2017 (fra 32 til 18 personer) betyder, at kommunen aktuelt har en overkapacitet af midlertidige boliger til flygtninge.
 
Kommunen har pr. 1.5.2017 en kapacitet på 82 enkeltværelser og 34 familieboliger. Heraf er aktuelt er 29 enkeltværelser og 17 familieboliger ledige.
 
De midlertidige boliger er opsat i klynger flere steder i kommunen. Placeringerne er sket på dispensation på baggrund af særlige lempelige regler for boliger til flygtninge.
 
Dispensationerne udløber i følgende takt:
 
•           Boligerne på Gladgårdsvænge 64A er i april 2017 som led i opførelsen af det almene byggeri på Julemosen. (8 enkeltværelser)
•           Boligerne på Vestvej 18 er opført på dispensation i 3 år. Dispensationsperioden udløber 1.4.2018. (18 enkeltværelser og 4 familieboliger)
•           Boligerne på Banevang 5 er opført på dispensation i 3 år. Dispensationen udløber 1.5.2018. (32 enkeltværelser og 4 familieboliger)
•           Boligerne nord for Sportsvej er opført på dispensation i 3 år. Dispensationsperioden udløber 10.6.2018 - der er mulighed for forlængelse til 5 år. (24 enkeltværelser og 4 familieboliger)
•           Boligerne syd for Sportsvej er opført på dispensation i 3 år. Dispensationen udløber 1.6.2019 – der er mulighed for forlængelse til 5 år. (8 enkeltværelser og 16 familieboliger)
•           Boligerne i Elmedalen 2a er indrettet på dispensation i 3 år. Dispensationen udløber 1.2.2019 – der er mulighed for forlængelse til 5 år. (6 familieboliger og 2 enkeltværelser)
 
Kontrakterne for leje af de enkelte klynger omfatter den fulde opsætning på placeringen og det vil ikke være muligt at delopsige enkelte pavilloner uden ekstraudgifter. Endvidere vil det i forhold til de installationer der forsyner pavillonerne være den billigste løsning at nedlægge en hel lokalitet ad gangen.
 
Handlemuligheder
Besluttes det, at der skal ske en reduktion i antallet af midlertidige boliger anbefaler Forvaltningen, at det er pavillonerne på Vestvej 18 og Banevang 5 der nedtages først.
 
Vestvej 18 er den kontrakt der først udløber (1.4.2018) - pavillonerne er af ældre dato og i dårlig stand. Pavillonerne forsynes med el via en luftledning som er udført som ”byggepladsinstallation”. Skal pavillonerne bevares for en periode ud over de 3 år vil ledningen skulle lægges om og føres i jord. Udgiften hertil er ikke vurderet.
Løsningen er derudover den dårligst disponerede i forhold til de omkringliggende ejendomme.
En nedtagning vil løse de aktuelle trafikproblemer med P-pladser, som skabes af besøgende til Engholm svømmehal og den private børneinstitution. Beboerne vil ved nedtagning blive flyttet til anden midlertidig bolig i den ledige kapacitet.
 
Kontrakten på Banevang 5 udløber den 1.5.2018 og en nedtagning af klyngen vil give mulighed for, at et antal P-pladser ved Lillerød Hallen kan reetableres. Udgifter til reetablering af P-pladserne vurderes til 150.000 kr.
 
Udgifter ved ”før-opsigelse” af kontrakter om leje
De enkelte klynger af pavilloner kan - og skal - ifølge kontrakter om leje opsiges med 6 måneders varsel og løber som minimum i 36 måneder. Det vil sige, at skal kontrakterne for Vestvej 18 og Banevang 5 opsiges skal det ske med 6 måneders varsel senest henholdsvis 30. september 2017 og 31. oktober 2017 til nedtagning/kontraktophør henholdsvis den 1.4.2018 og 1.5.2018.
En forhandling med udlejer om ”før-opsigelse” vurderer Forvaltningen kan være en mulighed. I bilagets kapacitetsvurderinger er det taget udgangspunkt i, at opsigelse/nedtagning kan forhandles for begge klynger til nedtagning 1. januar 2018.

Nedtagningsomkostninger er medregnet i de anlægsbevillinger, der er meddelt ved beslutning om opsætning.
Forvaltningen vurderer, at en nedtagning forud for udløb af kontrakt om leje vil være fordyrende. Det vurderes dog, udgiften maksimalt kan udgøre et beløb svarende til den leje der er aftalt for den resterende minimumslejeperiode. Udgiften er indregnet i budgettet for 2017 og 2018. Der er ikke ført forhandlinger med udlejer.
 
Behovet for kapacitet
Nedtagning af pavillonerne ved Gladgårdsvænge 64A, Vestvej 18 og Banevang 5 reducerer kommunens kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge til 34 enkeltværelser og 26 familieboliger. Heraf vil 6 familieboliger og 2 enkeltværelser på Elmedalen 2a fremadrettet også blive anvendt til øvrige borgere i kommunen som har akut brug for en midlertidig bolig (jf. BY 27.4.2017). Boligerne på Elmedalen 2a er indregnet i kapacitetsvurderingen med 4 familieboliger og 2 enkeltværelser.

I bilagets Figur 1 kan ses den vurdere påvirkning af kapaciteten ved nedtagning af Gladgårdsvænge 64A pr. 1.4.17 samt Vestvej 18 og Banevang 5 pr. 1.1.2018. Endvidere er der i modellen taget udgangspunkt i, at 8 familieboliger syd for Sportsvej ombygges til 16 enkeltværelser. Ombygningen vil betyde, at kapaciteten hovedsageligt dækker behovet for enkeltværelser. Udgifterne til ombygningen anslås til 35.000 kr. pr. familiebolig svarende til 280.000 kr. i alt.
 
I bilagets Figur 2 kan ses den vurderede påvirkning af kapaciteten ved nedtagning af Gladgårdsvænge 64A pr. 1.4.17 samt Vestvej 18 og Banevang 5 pr. 1.1.2018.
Som det fremgår vil der den 1. januar 2018 være en manglende kapacitet af 16 – 21 enkeltværelser – hvoraf 6-8 ikke vil kunne dækkes af ledig kapacitet af familieboliger.

Familieboligerne er indrettet med 1 soveværelse, 1 stue, køkken med spiseplads samt bad/toilet. Til soveværelset er der indgang fra stuen. Ved en ombygning vil det være muligt at indrette 2 enkeltværelser med ”egen indgang” i hver familiebolig. Boligen vil fortsat også kunne benyttes som familiebolig, hvilket giver en god fleksibilitet.
 
Ved indkvartering af enkeltpersoner i overskudskapacitet af familieboliger kan der opkræves en husleje på 2.192 kr. pr. person pr. måned svarende til taksten for betaling af enkeltværelser. Taksten er fastsat af Udlændingestyrelsen.
 
Indkvarteres enkeltpersoner i familieboliger vurderes det, at det efterfølgende kan være vanskeligt, at flytte borgere tilbage til ”normale” enkeltværelse begrundet i det økonomiske aspekt.
 
De ovennævnte vurderinger er som helhed forbundet med stor usikkerhed. Sker der ændring i sammensætning af personer som modtages på kvoten, vil billedet se anderledes ud.
 
Afledte udgifter
Nedtagning af pavillonerne på Vestvej 18 og Banevang 5 medfører udgifter til flytning af indlogerede borgere, flytning af inventar m.m. Udgiften anslås til 30.000 kr.

Anvisning til permanente boliger
Kommunen anviser løbende permanente boliger til flygtninge når det er muligt. Forvaltningen modtager løbende boliger til anvisning i de almene boligbyggerier i kommunen efter 25% reglen - og har herunder bl.a. modtaget 31 nye almene boliger i Julemosen til anvisning pr. 1. juli 2017. Seks af de 31 boliger anvises til personer som hidtil har boet i kommunale lejeboliger på Gladgårdsvænge. Boliglejemålene skal nedrives pr. den 1.7.2017 og arealet indgå i byggeriet Julemosen. 10 af boligerne anvises til flygtninge som er i arbejde. 13 boliger anvises til øvrige borgere i kommunen som er optaget på kommunens akutboligliste.
 
Integrationsydelserne er i løbet af 2015 og 2016 sænket til et niveau som medfører, at det for en enlig flygtning eller for visse familier uden arbejde kan være vanskeligt, at betale huslejen i de almene boliger. Det betyder, at permanente boliger fortrinsvis kan anvises til personer der er i arbejde. Forvaltningen vurderer derfor, at der er mulighed for, at den tidligere forventede udskiftning i de midlertidige boliger ikke kan ske – specielt vil flere enlige uden arbejde være nødsaget til at blive boende i den 5 årige integrationsperiode. Det må derfor påregnes, at der vil være behov for en større kapacitet af midlertidige boliger end tidligere vurderet – med mindre der opnås en fremgang i antallet af nye borgere som udsluses til arbejdsmarkedet – og dermed bliver i stand til at betale huslejen i de permanente boliger kommunen modtager til anvisning.
 
Usikre prognoser
Som det fremgår af ovennævnte er der flere usikre faktorer som påvirker behovet for kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge. Et skøn kan derfor alene gives med stor usikkerhed.
 
Udlændingestyrelsen har ikke udmeldt forventninger til landstal efter 2018. En vurdering af behovet for kapacitet for de kommende år kan derfor gå i begge retninger. Var landstallet for 2016 ikke nedjusteret fra 79 til 26 personer vurderes det, at den nuværende kapacitet af midlertidige boliger ville være fuldt udnyttet.
 
En væsentlig faktor vil ligeledes være muligheden for udslusning i permanente boliger, idet det af økonomiske årsager fortrinsvis er personer og familier der er i arbejde, som kan anvises permanent bolig. I kapacitetsberegningen er der taget udgangspunkt i, at der årligt anvises minimum10 permanente boliger, hvilket forudsætter en tilsvarende succesrate med, at få nye borgere som er indkvarteret i midlertidig bolig, i arbejde.
 
Refusion
Efter gældende regler om refusion på området har kommunen i 2015 hjemtaget 946.308 kr. og i 2016 1.164.000 kr. 
Refusionen for 2016 er beregnet på baggrund af antal helårspersoner indlogeret i de midlertidige boliger. I 2015 er refusionen beregnet med udgangspunkt i tomdrift i boligerne. Reglerne om refusion ved tomdrift er ikke længere gældende.
 
Forslag 1
At Forvaltningen bemyndiges til at indlede forhandlinger med udlejer om før-opsigelse af pavillonerne på Vestvej 18 og Banevang 5 med henblik på nedtagning når det er muligt i perioden frem mod den 1. januar 2018. Samtidig igangsættes en ombygning af 8 familieboliger syd for Sportsvej til 16 enkeltværelser. Konsekvens illustreret i Figur 1 i bilag.
P-pladser ved Lillerød Hallen reetableres i forbindelse med nedtagningen. Anlægsudgiften udgør 460.000 kr.
 
Forslag 2
At Forvaltningen bemyndiges til at indlede forhandlinger med udlejer om før-opsigelse af pavilllonerne på Vestvej og Banevang 5 med henblik på nedtagning når det er muligt i perioden frem mod den 1. januar 2018. Konsekvens illustreret i Figur 2 i bilag.
P-pladser ved Lillerød Hallen reetableres i forbindelse med nedtagningen. Anlægsudgiften udgør 180.000 kr.
 Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler Forslag 1

Økonomi og finansiering
Forslag 1
 
Forslag 2

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-05-2017
Forslag 1 indstilles godkendt.
 
For stemte Jørgen Johansen, Miki Dam Larsen, Poul Albrechtsen, Erik Lund og Erling Petersen.
Imod stemte Jesper Hammer, Klaus Fisker, Nikolaj Bührmann og John Køhler.
 
John Køhler og Nikolaj Bührmann ønsker følgende mindretalsudtalelse:
”Vi ønsker et bedre beslutningsgrundlag med beskrivelse af risikofaktorer og økonomiske konsekvenser ved en nedtagelse af boligerne”.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt, idet ombygningen af familieboligerne sker i takt med, at der opstår behov herfor.
 
Imod stemte John Køhler, Jesper Hammer, John Jensen, Rasmus Keis Neerbek, Klaus Fisker og Nikolaj Bührmann, idet de ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Vi ønsker et bedre beslutningsgrundlag med beskrivelse af risikofaktorer og økonomiske konsekvenser ved en nedtagelse af boligerne”.


caseno_17-377_dok_no_34154-17_v2_bilag 030517 - kapacitetsvurdering.pdf

Bilag

Bilag 030517 - Kapacitetsvurdering


10. Opfølgning på implementering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge 1. kvartal 2017

Opfølgning på implementering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge 1. kvartal 2017

Punkttype
Orientering

Tema
Økonomiudvalget orienteres om progressionen i implementering af byrådets Strategi for modtagelse og integration af flygtninge.

Sagsbeskrivelse
I november 2016 vedtog byrådet Strategien for modtagelse og integration ag flygtninge i Allerød kommune.
 
Strategien er i udgangspunktet en firårig strategi.
 
Økonomiudvalget besluttede ved mødet den 15.november 2016 at følge op på implementeringen af strategien ved kvartalsvis at behandle en række indikatorer, der illustrerer udviklingen i arbejdet med modtagelse og integration af flygtninge i kommunen på baggrund af de i strategien vedtagne mål. Økonomiudvalget besluttede i den sammenhæng at måle på følgende indikatorer:
 
1. Antal modtagne flygtninge
Tabel med oversigt over antal modtagne kvote flygtninge og familiesammenførte fordelt på voksne og børn.
2. Antal flygtninge og familiesammenførte på offentlig forsørgelse
Udvikling i antal personer og helårspersoner
3. Resultattilskud
Tabel over antallet af borgere i ordinær job og uddannelse samt gennemført danskuddannelse
4. IGU-uddannelse
Antal igangværende og afsluttede borgere fordelt på private og offentlige arbejdsgivere
5. Antal aktiverede
Tabel over antal borgere i virksomhedsrettet aktivering fordelt på virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud samt på private og offentlige arbejdsgivere
6. Andel aktiveringsberørte
Andel af borgere der har modtaget et aktiveringstilbud i form af sprogskole, virksomhedsrettet aktivering, Allerød Uddannelse mm.
7. Allerød Uddannelse
Tabel over antallet af igangværende og afsluttede borgere
 
Vedlagt sagen er notat med opfølgning på progressionen i arbejdet med baggrund i de udvalgte indikatorer.
 
Notatet er justeret med de nyeste udmeldte kvoter for hvor mange flygtninge, kommunen forventes at modtage. Heraf fremgår det blandt andet at nedskrivning af antallet af flygtninge medfører, at Allerød Kommunes forventede antal kvoteflygtninge falder fra 32 til 18 personer i 2017. 
 
Af målingen på indikatorer fremgår det, blandt andet, at der er god progression i arbejdet med strategiens mål. Det gælder blandt andet kommunens evne til at begrænse stigning i antallet af fuldtidspersoner på integrationsydelse.
 
Allerød Kommune har formået at begrænse stigningen, på trods af at tilgangen af flygtninge i perioden har været baseret på Allerød Kommunes objektive andel. I marts 2017 var antallet af fuldtidspersoner på indeks 114 mod indeks 132 på landsplan.
Kommunen har generelt et højt aktiveringsniveau, som ligger over niveauet på landsplan. I marts 2017 var andelen af flygtninge og familiesammenførte, som var i aktiveringstilbud i Allerød på 89 pct. mod 66 pct. på landsplan.
 
Samtidig er der aktuelt indgået 4 konkrete aftaler om ansættelse i IGU-uddannelse. Den ene i Allerød Kommune og de øvrige tre i private virksomheder. Aktuel er 12 IGU forløb under etablering i Allerød Kommune. Disse 12 vil – sammen med eventuelle andre – indgå i næste kvartalsvise opfølgning.
 
Opfølgning på indikatorer er et af flere tiltag, der skal understøtte implementeringen af strategien. I tillæg hertil udvikles handleplaner for de beskrevne indsatser. Handleplanerne skal:
 
· Beskrive hvorledes indsatsen tilrettelægges med henblik på at indfri de ønskede målsætninger
· Indeholde en tidsplan og en konkretisering af forventede effekter
· Gøre klart rede for, hvem der er ansvarlige for de forskellige delelementer i indsatsen.
· Indeholde planer for hvordan evalueringen sker i fællesskab med flygtninge, frivillige, virksomheder og medarbejdere.
 
Handleplaner for udmøntning af strategiens delområder fremlægges til politisk orientering i fagudvalg i sommeren 2017.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-05-2017
Orientering taget til efterretning.
 
John Køhler og Jesper Hammer stemte imod, og begærede sagen i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Orientering taget til efterretning.
 
Imod stemte Jesper Hammer, John Jensen og John Køhler.


caseno_16-5777_dok_no_35638-17_v2_opfølgningsnotat 1. kvartal.pdf

Bilag

Opfølgningsnotat 1. Kvartal


11. Forslag til Kommuneplan 2017

Forslag til Kommuneplan 2017

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille, at udkastet til kommuneplanrevision vedtages i byrådet med henblik på udsendelse i 11 ugers høring. Høringen forlænges fra de normale 8 uger til 11 uger, da høringsperioden er i sommerferieperioden.  

Sagsbeskrivelse
I overensstemmelse med planlovens § 23a stk.2 nr. 2 besluttede Allerød Byråd i forbindelse med Planstrategi 2015, at der skulle foretages revision af kommuneplanens bestemmelser for følgende emner:
 
Boligområder
Arealer til offentlige formål
Erhvervsområder
Trafikstier
Rekreative stier
Friluftsområder
Kulturarv
Landskab
Biologi
Klimatilpasning
Grundvand
Varmeforsyning
 
Varmeforsyning og Arealer til offentlige formål er ikke revideret. Revision af afsnit vedr. erhvervsområder afventer vedtagelsen af ny Fingerplan efter høringen.
 
Der er i udkastet til Allerød Kommuneplan 2017 - 2029 desuden foretaget redaktionelle ændringer og opdateringer i forhold til Kommuneplan 2013 – 2025.
 
På byrådets aften den 20. april 2017 drøftede byrådet oplæg til revision af kommuneplanen. Vedlagt er en gennemgang af revisionerne med udvalgte relaterede retningslinjer.
 
Udkast til Allerød Kommuneplan 2017 kan findes her: http://alleroed-kp17.cowi.webhouse.dk/
Brugernavn: byråd
Password: kp17
 
Links til de relevante afsnit:
 
Boligområder  
Trafikstier
Rekreative stier
Friluftsområder
Kulturarv
Landskab
Biologi
Klimatilpasning
Grundvand
 
Miljøscreening
Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter”. Det er vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen, da den ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Administrationens forslag
Forvaltning anbefaler, at udvalget indstiller til byrådet, at udkast til Allerød Kommuneplan 2017 – 2029 godkendes med henblik på udsendelse i høring. 

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Forslaget sendes i høring i 11 uger, da høringsperioden er sammenfaldende med sommerferieperioden.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-05-2017
Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Godkendt.


caseno_16-454_dok_no_31826-17_v1_kp17 ændringer.pdf.pdf

Bilag

kp17 ændringer.pdf


12. Ejendomsstrategi 2017

Ejendomsstrategi 2017

Punkttype
Beslutning                                           

Tema
Økonomiudvalget anmodes om at indstille den reviderede Ejendomsstrategi 2017 godkendt i byrådet.

Sagsbeskrivelse
Byrådet godkendte den 27. august 2015 den første version af ejendomsstrategien for Allerød Kommune. Ejendomsstrategien har fungeret som rettesnor for arbejdet med den kommunale bygningsmasse, og indeholdt mål for bygningskomprimeringen. De 5 strategiske pejlemærker fra 2015 er fortsat styrende for strategien: 
 
 -  Ejendomsmassen skal understøtte de kommunale tilbud
 -  Der tilstræbes en fleksibel og optimal udnyttelse af ejendommene
 -  Der sigtes efter arkitektonisk kvalitet i bygningsmassen
 -  Der sigtes efter vel vedligeholdte bygninger efter en langsigtet plan.
 -  Fastlagte processer for både nyanlæg og for vedligeholdelse, herunder vurdering af total økonomien i projekterne.
 
Ejendomsstrategi 2017 er det næste skridt på vej mod øget strategisk styring af ejendomsområdet. Det er løbende behov for at udvikle dette og tilvejebringe det bedst mulige beslutningsgrundlag for optimering af kommunens ejendomme, herunder også som grundlag for effektiviserings-  og besparelsesforslag i budgetprocessen på tværs i organisationen.
 
Ejendomsstrategi 2017 er udbygget på følgende områder:
 
1.         Strategisk styring af ejendomsporteføljen.
Den reviderede strategi øger mulighederne for strategisk styring. Ejendomsstrategi 2017 arbejder med en model, hvor der kobles forbrugstal og faktuelle oplysninger for at give et overblik over, hvorledes ejendommenes driftsudgifter i form af forbrug af energi, vand, rengøring, ligger i forhold til hinanden. Konkret er der vist et eksempel med bygningerne på børne- og skoleområdet.
 
Disse analyser kan bistå fagudvalgene i forbindelse med nærmere analyser og prioriteringer. Der er ikke medtaget vedligehold eller efterslæb i opgørelsen, og der er altid behov for at foretage en konkret vurdering i forhold til den analyse der ønskes foretaget. Metoden vil ligeledes kunne bruges til på sigt at sammenstille udgiftsniveauer med andre grupper af bygninger i kommunen samt at sammenligne med andre kommuner, der har sådanne oplysninger.
 
Næste skridt på dette område vil bl.a. være:
- Udarbejdelse af grafisk overblik over driftsudgifter overfor anvendelse for andre områder end dagtilbud (f.eks. skoler, kultur og idrætsområdet mv.)
- Opdatering af strategien som følge af en kommende arkitekturpolitik  
- Ejendomsstrategiens værktøjer inddrages løbende i fagudvalgenes arbejde med ejendomme indenfor fagudvalgets område.
 
2.         Beskrivelse af mål for vedligeholdelsen samt styringen af bygningsdriften.
Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2015 en strategi for vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme, hvor renoveringspuljen det første år var på 15 mio. kr. med forventet stigning til 30 mio. kr. i 2018. I 2017 er der 22,5 mio. kr. til bygningsvedligehold med en forventet stigning til 27,5 mio. kr. i 2018 og 30 mio. kr. i 2019. Behovet for genopretning og vedligehold er udregnet ud fra registreringer af bygningernes tilstand. Denne registrering er løbende blevet udbygget for at kvalificere behovet og sikre prioriteringen af midlerne. Målsætningen for investeringerne tager udgangspunkt i at opnå en vedligeholdelsestilstand på bygningerne, hvor behovet for akut arbejde minimeres. Niveauet behøver ikke at være ens for alle bygninger, men strategien arbejder med et mål om at bygningerne fremstår rimeligt vedligeholdte (kategori B).
 
Ejendomsstrategi 2017 beskriver i en procesmodel hvordan bygningsdriften forløber i et årshjul. Der vil være tre processer i gang samtidigt, fordi man i et givet år både er i gang med afslutning af regnskab for det foregående år, udførelse af opgaver for indeværende år samt planlægning af opgaver for næste år. Der er desuden lagt vægt på afklaring og sikring af serviceniveauer gennem beskrivelse af de politiske målsætninger for ejendomsdriften i Service i Samspil og udførslen gennem den Digitale Værktøjskasse.
 
Næste skridt på dette område vil bl.a. være:
- Opdatering af ejendommenes tilstande bl.a. på baggrund af skoleanalyser mv. Der forelægges en sag ultimo 2017 om vedligeholdelsesbehovet og en tidshorisont for hvornår efterslæbet forventes indhentet.
- Evt. drejebog for hvordan det bæredygtige byggeri kan understøttes.
 
3.         Detaljering af projektforløb for nyanlæg
Bilag 4 om projektfaser ved nyanlæg er udbygget med en detaljeret oversigt over projektforløbet. På Økonomiudvalgets junimøde vil der blive forelagt et forslag til anlægsoversigt til brug for politisk statusopfølgning, samt forslag til retningslinjer for budgetlægning og fastlæggelse af afledt drift i henhold til budgetstrategien og faserne i ejendomsstrategien.
 
Næste skridt på dette område vil bl.a. være:
- Sag i juni til ØU om anlægsstyring jf. budgetstrategien
- Ved alle sager i fagudvalg om anlæg angives hvilken fase, anlægget befinder sig i – jf. fasebeskrivelserne i Ejendomsstrategi 2017
 
 
4.         Orientering om større sager.
Strategien lægger op til at Økonomiudvalget, som er det fagudvalg med ansvar for bygningerne, orienteres om kommende større sager, dvs. renoveringsopgaver over 1 mill. Kr. Af strategien fremgår at Økonomiudvalget frem over for forelagt kommende vedligeholdelses opgaver hver december.
 
Næste skridt på dette område vil bl.a. være:
- Sag på dette ØU om renoveringsopgaver 2017
- Fremover kommer denne sag om planlagte større vedligeholdelsesarbejder i december.
 
 
5.         Bygningskomprimering.
 Listen over foretagne bygningskomprimeringer er opdateret i bilag 3.
 
Næste skridt på dette område vil bl.a. være:
- Der vil løbende komme sager med forslag til yderligere bygningskomprimeringer, som led i fagudvalgets arbejde med at optimere driften af områderne.
- Der gives igen en samlet oversigt, når ejendomsstrategi 2017 revideres og opdateres.
 
 
6.         Status for fagudvalgene.
I strategien er der i afsnit 6 opgjort de større opgaver, der er forankret i fagudvalgene. Status og pejlemærker er opdateret for hvert af følgende områder med væsentlige bygningsmasser:
 -  Børne- og ungeområdet med ca. 55 % af de kommunale m2
 -  Sundheds- og velfærdsområdet med ca. 12 % af de kommunale m2
 -  Idrætsområdet med ca. 14% af de kommunale m2
 -  Kulturområdet med ca. 6,5 % af de kommunale m2
 -  Øvrige faciliteter ca. 13% af de kommunale m2
 
 
Næste skridt på dette område vil bl.a. være:
- Der vil i starten af næste Byrådsperiode kunne præsenteres et overblik over fagudvalgets ejendomme og deres stand ved brug af ejendomsstrategiens model for sammenligning af ejendommene. Værktøjerne i Ejendomsstrategi 2017 kan efterfølgende inddrages efter behov i forhold til de løbende sager i udvalget.
 
Opdatering af Ejendomsstrategi 2017
Ejendomsstrategi 2017 vil således blive opdateret efter behov. Udviklingen af strategisk styring af ejendomsområdet vil være et langt træk, hvor der dog løbende er gode resultater i form af optimeret økonomi og bedre beslutningsgrundlag på ejendomsområdet. Ejendomsstrategien skal understøtte arbejdet hermed.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget indstiller Ejendomsstrategi 2017-20 godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-05-2017
Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Godkendt.


caseno_14-9794_dok_no_33102-17_v2_ejendomsstrategi allerød kommune 2017-2020.pdf

Bilag

Ejendomsstrategi Allerød Kommune 2017-2020


13. Bygningsvedligehold 2017

Bygningsvedligehold 2017

Punkttype
Orientering

Tema
Økonomiudvalget orienteres om prioriteringen af større vedligeholdelsesarbejder på kommunal ejendomme i 2017 jf. ny procedure i Ejendomsstrategien 2017

Sagsbeskrivelse
Ejendomsstartegien 2017 indeholder en bemyndigelse til udmøntning af vedligeholdelsesarbejder på kommunale bygninger. Økonomiudvalget orienteres om de større vedligeholdelsesarbejder (over 2 mio. kr.).  Byrådet har i budget for 2017 afsat 22.500.000 kr. til renovering af de kommunale ejendomme.
 
Den økonomisk mest optimale bygningsdrift, hvor man får mest for pengene, fås ved at holde bygningerne i vedligeholdt stand med minimalt efterslæb, dvs. når vedligehold er mere forebyggende end akut afhjælpende. Det forebyggende vedligehold er billigere fordi man ikke ubetinget fornyer de forskellige bygningsdele, men der kan ske reparationer eller partielle fornyelser, og målet er således ikke altid at bygninger fremstår som nye.
 
Allerød Kommunes ejendomme er registreret i ejendomsdatabasen (DBD). Følgende indgår i vurderingen: Klimaskærme, indvendige renoveringer, tekniske installationer, indeklimaforbedringer, sikkerhedsforhold, herunder brandsikring, kloakrenoveringer og udenoms arealer (P-pladser, terrasser m.m.).
 
I vurderingen af den aktuelle vedligeholdelsesstand for de kommunale ejendomme er alle bygninger summarisk blevet gennemgået visuelt. Ejendommenes skader og tilstand er blevet noteret, og vedligeholdelsesopgaverne er blevet inddelt i kategorier i et prioriteringssystem med syv niveauer. I årets prioritering medtages opgaver indenfor de øverste kategorier samt øvrige opgaver som byrådet har besluttet finansieret af midlerne. Følgende arbejder prioriteres og gennemføres i 2017:
 
Myndighedskrav eller lovliggørelse samt Kategori 1: Sikkerhed og/eller kritisk tilstand, der medfører væsentlige følgeskader på andre bygningsdele, eller som er til fare for personer.
Hovedindsatsen i 2017 sker for en forbedring af indeklimaet på to skoler. Det er en landsdækkende udfordring at komfortkravet til indeklimaet på skolerne er steget og mange skoler er bygget til mekanisk ventilation (udluftning), som ikke gennemføres især i vintermånederne. Indsatsen vil blive koncentreret til etablering/udbygning af ventilationsanlæg på Lillevangskolen, afd. Skovvang og Kratbjergskolen, afd. Ravnsholt. På begge matrikler er der problemer med indeklimaet i klasserne. På afd. Ravnsholt er der testet forskellige løsninger i samarbejde med DTU. Der er udarbejdet en rapport på Afd. Ravnholt der påviser væsentlige indeklimaproblemer. På baggrund heraf vælges ventilationsløsninger på de to matrikler. Anslået omkostning ca. 12-14 Mio kr.
 
Kategori 2: Meget slidt tilstand med risiko for følgeskader på andre bygningsdele. Bygningsdelen bør genoprettes eller fornys.
I 2017 vil der desuden ske kloakrenoveringer på Kratbjergskolen afdeling Engholm for ca. 2 mio kr. samt på flere børnehuse.
 
Under denne kategori vil der desuden ske tagreparationer på et større antal bygninger. Den største tagrenovering bliver på den ældste af hallerne i Lynge med en forventet udgift på 3-4 mio kr.
Endelig er der afsat vedligeholdelsesmidler til at afholde uforudseete udgifter, som opstår når der på børne-skoleområdet iværksættes ombygninger til forbedringer af læringsmiljøet, som Byrådet har bevilliget midler til.
Øvrige opgaver samt ændret anvendelse.
Forskønnelse af Gladgårdens fremtræden (facader mv.) vil andrage ca. 200.000 kr. 
Der er herudover besluttet, at ombygning af mødelokale på 2. sal på Skoven 4 og fjernelse af pavillon på Gladgårdsvænge og en nedslidt pavillon på Maglebjergskolen finansieres af bygningsrenoveringspuljen. Disse arbejder koster i alt ca. 1 Mio kr.
Ved prioritering af opgaverne koordineres i så vid udstrækning som muligt tværgående i forhold til bygningskomprimering, energioptimering, tilsyn, brugerønsker etc.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Dialog/høring
Arbejdet udføres i dialog med brugerne af ejendommen

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-05-2017
Orientering taget til efterretning.
 
Erling Petersen stemte imod, og begærede sagen i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Orientering taget til efterretning.
14. Frigivelse af anlægsbevilling til energirenovering

Frigivelse af anlægsbevilling til energirenovering

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådet har på investeringsoversigten for 2017 afsat 6.171.000 kr. til energioptimering af kommunens bygninger. Finansieringen sker ved særlig låntagning til energibesparende foranstaltninger.
 
Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet, at beløbet frigives.

Sagsbeskrivelse
Der er afsat 6.171.000 kr. til energioptimering af kommunens bygninger i 2017 (bølge 3). Finansieringen sker ved lånoptag til energibesparende foranstaltninger. Der søges om frigivelse af midlerne til følgende:
 
I henhold til byrådsbeslutning af 23. februar 2017 forventes 2-2,5 mio. kr. anvendt i forbindelse med konvertering af Blovstrød Skole, Blovstrød Svømmehal og Blovstrødhallen til fjernvarme.
 
Øvrige midler forventes anvendt til:
- udskiftning af gamle gaskedler, til nye kondenserende gaskedler, der i højere grad udnytter den varme, der er i røggasserne.
- etablering af varmepumper, som trækker varme ud af f.eks. luften. Med den seneste udvikling er varmepumper i højere grad end tidligere er rentable.
- indregulering af varmeanlæg m.v. i forhold til øvrige tekniske installationer. Erfaringer viser, at der ved en grundig gennemgang og indregulering af varmeanlæg m.v. i forhold til hinanden kan opnås gode besparelser.
- udskiftning af gamle amarturer og lyskilder til moderne lavenergi-belysning, typisk LED.
Den endelige prioritering vil hovedsagelig ske i forhold efter tilbagebetalingstiden, således at den gennemsnitlig tilbagebetalingstid er på max. 10 år.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at det på investeringsoversigten 2017 afsatte beløb på 6.171.000 kr. frigives.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
Anlægsudgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb. Anlægsudgiften er låneberettiget.

Dialog/høring
-

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-05-2017
Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Godkendt.
15. Orientering om udrulning af Allerød Kommunes Nye hjemmeside

Orientering om udrulning af Allerød Kommunes Nye hjemmeside

Punkttype
Orientering

Tema
Økonomiudvalg og byråd orienteres om udrulning af Allerød Kommunes ny hjemmeside

Sagsbeskrivelse
 
 
Forvaltningen har gennemført en indkøbsproces på drift og etablering af kommunens hjemmeside Alleroed.dk
 
Der er i den forbindelse indhentet tilbud fra 3 leverandør og valget er faldet på Bleau, et erfarent firma med stort kommunalt kendskab og mange offentlige kunder. Det betyder, at Allerød Kommune får ny hjemmeside.
 
Vigtigt i forbindelse med tilbudsgivning har været at en ny hjemmeside kan;
 
 
 
 
Derfor vil den ny hjemmeside rumme flere selvbetjeningsløsninger for borgerne og bære et mere tydelig præg som formidler af den kommunale myndighedsopgave. Hjemmesiden er en del af den digitale forvaltning og medvirker til at skabe en effektiv og sammenhængende offentlig sektor. Siden vil også forsat også være et vindue til information om det lokale politiske liv med dagsordner og referater fra de politiske møder, information om høringer m.m.
 
Det øgede fokus på Hjemmesiden som formidler af den kommunale myndighedsopgave betyder konkret, at:
 
Proces og organisering
Processen om indkøb af ny hjemmeside startede op i september 2016. I løbet af foråret 2017 arbejdes der med design og indhold til den ny side.
Udover at omlægningen forventes at skabe effektiviseringer i form af færre bekostelige borgerhenvendelser, da man fremover nemmere og bedre kan betjene sig selv, er projektets udgifter holdt til et minimum, der ligeledes forventes at holdes indenfor den administrative ramme.
Fremover vil ansvaret for opgaven om at opretholde en opdateret digital profil på hjemmesiden www.alleroed.dk ligge placeret på én overordnet webmaster. Denne beslutning skal også søge at højne det kommunikationsfaglige niveau på hjemmesiden.

I forlængelse af lanceringen af den ny hjemmeside arbejdes der administrativt på en kanalstrategi, der skal skabe yderligere fokus omkring, hvilke kanaler borgerne gerne skal have adgang til, når de skal have hjælp af Allerød Kommune.
Herudover er der overvejelser omkring hvordan dele af kommunens digitale kommunikation, f.eks. nyhedsindslag og lokale historier med fordel kan formidles gennem sociale medier.
Der forventes lancering af det nye www.alleroed.dk d. 31. maj 2017.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-05-2017
Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Orientering taget til efterretning.
16. Proces vedr. undersøgelse af skolernes fysiske læringsmiljøer

Proces vedr. undersøgelse af skolernes fysiske læringsmiljøer

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådet vedtog den 28. januar 2016, at igangsætte en undersøgelse af skolernes fysiske læringsmiljø.
 
Forvaltningen fremlægger forslag til proces for gennemførelse af analysen.
 
Supplerende tema til Økonomiudvalgsmødet den 16. maj 2017
På mødet den 2. maj 2017 godkendte Børn- og Skoleudvalget forslag til proces og til at der igangsættes fire pilotprojekter.
 
Økonomiudvalget anmodes om at indstille, at der gives en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsmidler.

Sagsbeskrivelse
Allerød Byråd har ved forskellige beslutninger i 2015 og 2016 sat fokus på både dagtilbuddenes og skolernes fysiske læringsmiljøer, idet man ønsker at sikre, at de fysiske læringsmiljøer er indrettet således, at de understøtter den leg, læring, trivsel og udvikling, der skal foregå i de fysiske rammer.
 
Baggrund
Byrådet vedtog den 28. januar 2016, at igangsætte en undersøgelse af skolernes fysiske læringsmiljøer i forlængelse af, at der i december 2015 blev vedtaget en byggeteknisk gennemgang af skolerne. Formålet med undersøgelse af de fysiske læringsmiljøer er at få et tilstrækkeligt grundlag for en langsigtet og prioriteret plan for at opdatere folkeskolerne, således at de bedst muligt understøtter læring og udvikling. Undersøgelsen iværksættes, når den byggetekniske undersøgelse er færdig, og der skal være dialog med skolebestyrelserne forud for, at der indhentes tilbud fra eksterne leverandører på en undersøgelse af skolernes fysiske læringsmiljø.
 
I budgetforliget for budget 2017-20 blev der afsat anlægsmidler på 3,0 mio. kr. årligt i hele budgetperioden til modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne på både dagtilbuds- og skoleområdet. Fokus i anvendelse af disse midler skal være på modernisering og videreudvikling af faglokaler og læringsmiljøer i dagtilbud og skole for at sikre et fagligt og økonomisk bæredygtigt børne- og skoleområde.
 
Moderniseringen sker med udgangspunkt i det planlagte analysearbejde omkring bygninger og læringsmiljøer. Bestyrelserne inddrages i, hvordan midlerne finder bedst anvendelse, og der jf. byrådets beslutning den 30. marts 2017 sker en prioritering af midlerne således, at de faglokaler og læringsmiljøer, der trænger mest til modernisering, kommer først i prioriteringen. Det er vigtigt, at de personer, der er tæt på i dagligdagen, inddrages i udmøntningen af midlerne.
 
Endvidere blev der på byrådets møde den 30. marts 2017 givet en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 16,0 mio. kr. (prioriteret beløb ved salgsindtægter jf. investeringsoversigten 2017-20) til udviklingen af læringsmiljøer på hele børne- og ungeområdet. Rådighedsbeløbet tillægges de 3,0 mio. kr. der allerede var afsat i investeringsoversigten for 2017 til udviklingen af læringsmiljøer på hele børne- og ungeområdet.
 
Oplæg til budrunde
Forvaltningen har udarbejdet et kortfattet materiale med henblik på at sende opgaven ud i en budrunde. Materialet har været drøftet på skolebestyrelsesmøder på alle skolerne. Tre skolebestyrelser har efterfølgende sendt et høringssvar, og de øvrige har taget materialet til efterretning. Skolebestyrelsernes høringssvar er vedlagt som bilag.
 
Blovstrød Skoles bestyrelse har udtalt, at ”med henvisning til tidligere høringssvar skal skolebestyrelsen gentage, at renovering af læringsmiljøerne på skolen bør afvente til der foreligger en samlet plan for udvidelse af skolen i rammen af udbygningen af Ny Blovstrød.
Dog skal den anledning ikke forhindre en beslutning om allerede nu, at iværksætte forbedring af lokalerne i indskolingsmiljøet”.
 
Lynge Skole bestyrelse har udtalt, ”at Skolebestyrelsen er meget positive overfor, at Byrådet har valgt at udlægge yderligere ressourcer til udvikling af skolernes fysiske læringsmiljøer, herunder renovering af faglokaler. Skolebestyrelsen ønsker mulighed for at kommentere på den endelige rapport, inden der træffes endelig beslutning om, hvordan midlerne anvendes, herunder evt. midler til læringsmiljøer på Lynge Skole”.
 
Kratbjergskolens bestyrelse har udtalt, at ”Det er ikke helt tydeligt, om den endelige rapport også skal indeholde prioritering af vedligeholdelsesopgaverne, eller om det kun er moderniseringsdelen. Vi har på forespørgsel fået oplyst, at det tildelte beløb til opdatering af læringsmiljøer kun er til modernisering/”det ekstra”. Skelnen mellem budget til vedligehold og til modernisering vil muligvis blive mere uklar, såfremt rapporten også indeholder de almindelige vedligeholdelsesopgaver. Det bør præciseres tydeligt, at skolens læringsmiljøer og fysiske rammer også inkluderer udearealerne og ikke mindst samspillet mellem inde- og ude. Udearealerne udgør en stor del af skolernes fysiske rammer både som legeplads, men også som undervisningsrum”.
 
Forvaltningen har i materialet til budsrunden præciseret at skolerne – herunder skolebestyrelserne skal involveres i analysen, samt at udearealerne ligeledes er en del af analysen. Endvidere at analysen ikke indeholder vurdering af vedligeholdelsesbehovet, idet dette er indeholdt i den byggetekniske gennemgang af skolerne. Undersøgelsen af læringsmiljøer handler alene om moderniseringen af de fysiske læringsmiljøer samt evt. tilpasning til kravene til folkeskolen, som eksempelvis folkeskolereformen.
 
Forslag til proces for gennemførelse af analysen
Forvaltningen har være i dialog med relevante konsulentfirmaer på markedet omkring gennemførelsen af denne analyse. Forvaltningen har haft en forventning om, at analysen kunne fremlægges til politisk behandling før sommerferien med henblik på at igangsætte de første projekter allerede i sommeren 2017. Samt at Børn- og Skoleudvalget i september/oktober 2017 ville få fremlagt en sag med en samlet plan for udmøntning af de samlede midler i 2017 og 2018.
 
Dialogen med de eksterne konsulentfirmaer viser, at denne tidsplan er urealistisk, idet konsulentfirmaerne ikke mener, at undersøgelsesarbejdet samt den medfølgende dialog med bestyrelserne vil kunne nås inden for den mulige tid frem til Børn- og Skoleudvalgets sidste møde inden sommerferien. På baggrund heraf foreslår Forvaltningen en revideret proces.
 
 
Bestyrelserne inddrages i den samlede udmøntningsplan, idet de involveres i undersøgelsen lokalt. Den konkrete udmøntningsplan, hvor projekterne er prioriteret sendes ligeledes i høring hos alle bestyrelserne forud for forelæggelse i Børn- og Skoleudvalget.
 
Der igangsættes ligeledes fra august 2017 en proces med eksterne konsulenter, der sammen med medarbejdere og ledere skal sætte fokus på udviklingen af læringsmiljøer på dagtilbuds- og klubområdet. De konkrete udmøntningsplaner vil således indeholde projekter på både dagtilbuds- og skoleområdet.
 
Igangsættelse af pilotprojekter allerede sommeren 2017
Som følge af tidsforskydningen i undersøgelsen, foreslår Forvaltningen, at der gennemføres et mindre antal pilotprojekter i sommeren 2017. Dette for at får erfaringer med gennemførelsen af disse projekter sideløbende med at undersøgelsen på alle skoler gennemføres. Samtidig er Forvaltningen bevidst om, at der er konkrete projekter som med fordel kan iværksættes allerede nu – uanfægtet læringsmiljøanalysens resultater.
 
Forvaltningen foreslår således følgende 4 pilotprojekter, der igangsættes i sommeren 2017:
  1. Tilpasning af læringsmiljøet på Skovvangskolens SFO, hvor en større SFO giver nye læringsmæssige muligheder. Herunder fleksible og flytbare læringsmiljøer. Udgiften til dette anslås skønsmæssigt til at være ca. 0,7 mio. kr.
  2. Tilpasning af SFO-lokalerne på Kratbjergskolen, afd. Engholm, hvor man ønsker at samle de tre separate SFO-afdelinger i en samlet afdeling. Dette kræver mindre bygningsmæssige tilpasninger og udgiften anslås skønsmæssigt til at være ca. 0,5 mio. kr.
  3. I den byggetekniske gennemgang af skolerne er der peget på at flere faglokaler har et vedligeholdelsesbehov, idet de er forældede. Undersøgelsen af de fysiske læringsmiljøer skal gerne supplere denne byggetekniske gennemgang, således at hvis man har et faglokale der kræver gennemgående renovering, så skal læringsmiljøundersøgelse komme med et bud på, hvordan man med ekstra moderniseringsmidler kan få et særligt og læringsstimulerende miljø. Et eksempel kunne være et fysisklokale som ikke blot renoveres, men omdannes til et spændende og moderne science læringsmiljø. Et eksempel på dette kunne være fysiklokale på Lillerød Skole, hvor man i den byggetekniske gennemgang peger på, at det er et ældre faglokale, hvor indretningen er slidt og udfordrer undervisningen. Her ville man med ekstra midler fra puljen til forbedring af læringsmiljøer kunne skabe et unikt science miljø. Her sættes således et pilotprojekt i gang med renoveringen af afd. Lillerøds fysiklokale, hvor et konsulentfirma sammen med lærere på Afd. Lillerød, ledelse og bestyrelse udvikler et ”science miljø”, og projektet færdiggøres i efteråret 2017. Et forsigtigt skøn for udgiften til ”science miljø” er samlet på ca. 2,2 mio. kr. hvoraf en del af udgiften skal finansieres af vedligeholdelseskontoen.
  4. Blommehaven har længe arbejdet med et udetema og vil gerne etablere en udendørs læringsbase. Læringsbasen skal være et lukket rum med skabe til materialer, der kan anvendes til:
a. Udforskning af natur – mikroskoper, insekttæpper, insektglas mm.
b. Staffelier, maling
c. Diverse værktøj til træværksted
d. Andet til brug for udendørs værksteder
Udgiften til læringsbasen vurderes til at være ca. 0,4 mio. kr.
 
Ovenstående pilotprojekter ønskes gennemført i sommeren 2017 således, at der sideløbende med undersøgelsen om de fysiske læringsmiljøer indhentes konkret og praktisk viden om, hvorledes renovering og vedligeholdelse forenes med modernisering af læringsmiljøer. Dette samtidig med at nødvendige aktiviteter igangsættes til gavn for alle børn, unge og medarbejdere på skoler og dagtilbud. Projekterne afspejler således også Forvaltningens prioritering i forhold til, hvad der er gavnligt at sætte i værk på kort sigt, dvs. i løbet af sommeren 2017.
 
Pilotprojekter er valgt ud fra de konkrete udfordringer med det fysiske læringsmiljø, som Forvaltningen har kendskab til. Forvaltningen er opmærksom på at stort set alle skoler og dagtilbud har projekter jf. den byggetekniske gennemgang og/eller ideer til modernisering af fysiske læringsmiljøer både inde og ude, som man ønsker at bringe ind i denne proces. Alle skoler og dagtilbud vil således få lejlighed til både via undersøgelsen på skoleområdet samt processen på dagtilbudsområdet at få andel af midlerne på længere sigt.
 
Orientering til skolebestyrelserne
Som følge af at undersøgelsen forsinkes i forhold til den oprindelige plan og herunder også den tidsplan, som skolebestyrelserne er orienteret om, vil forvaltningen orientere skolebestyrelserne om denne tidsforskydning. Forvaltningen vil endvidere orientere både skolebestyrelser og dagtilbudsbestyrelser om den videre proces på både skole – og dagtilbudsområdet samt de pilotprojekter, som forvaltningen foreslår igangsættes sommeren 2017.
 
Supplerende sagsbeskrivelse til Økonomiudvalgsmødet den 16. maj 2017
Da de afsatte midler endnu ikke er frigivet, foreslås det, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at de 3,8 mio. kr., som skal anvendes til de fire godkendte pilotprojekter, frigives, således at disse projekter kan igangsættes samtidig med færdiggørelse af analyserne.
 
I budgetforliget for 2017-20 er der oprindeligt afsat 3 mio. kr. til anvendelse i 2017. Derudover vedtog byrådet på mødet den 30. marts 2017 at afsætte yderligere 16 mio. kr. i 2017. På byrådets møde den 23. februar blev der frigivet 0.3 mio. kr.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler at Børn og Skoleudvalget godkender den ændrede tidsplan for gennemførelsen af undersøgelsen af de fysiske læringsmiljøer på skoleområdet - samt godkender igangsættelsen af de angive pilotprojekter i sommeren 2017.
 
Supplerende forslag til Økonomiudvalget den 16. maj 2017
På baggrund af Børn- og Skoleudvalgets beslutning anmodes Økonomiudvalget om at indstille til byrådet at der gives en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
Pilotprojekterne finansieres af de afsatte midler i 2017 på 19 mio. kr. til modernisering og videreudvikling af læringsmiljøer.
 
Supplerende økonomi til økonomiudvalgsmødet den 16.maj 2017
 
Der gives en anlægsbevilling på 3,8 mio. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 18,7. mio. kr.

Dialog/høring
-

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 02-05-2017
Udvalget godkendte forslaget.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-05-2017
Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Godkendt, at der gives en anlægsbevilling på 3,8 mio. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 18,7. mio. kr.


caseno_17-4441_dok_no_32265-17_v2_høringssvar fra skolebestyrelserne.pdf

Bilag

Høringssvar fra skolebestyrelserne


17. Tidsplan for etablering af ny institution i Blovstrød

Tidsplan for etablering af ny institution i Blovstrød

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådet har i budget 2017-20 afsat 20 mio. kr. i 2017 og 20 mio. kr. i 2018 til etablering af ny daginstitution i Blovstrød.

Udvalget anmodes om at indstille forslag til tidsplan godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Sagsbeskrivelse
På byrådets møde den 26. januar blev der frigivet 500.000 kr. til den første fase i processen i forbindelse med etablering af ny daginstitution i Blovstrød.
 
Frigivelsen skete med baggrund i budgetforliget for 2017-20, hvor det under overskriften Én sammenhængende plan for udviklingen af børneområdet i Blovstrød blandt andet fremgår:
 
 
På baggrund af dette har Forvaltningen udarbejdet to forslag til tidsplan for den sammenhængende helhedsplan og for etablering af den nye daginstitution. Forslagene er vedlagt sagen som bilag.

Af option nr. 1 fremgår forslag til tidsplan som i højere grad giver mulighed for bred inddragelse af alle interessenter. Såfremt option 1 vælges – vil den nye institution stå klar til ibrugtagningen i medio 2019.
 
Det er Forvaltningens vurdering, at kapacitetsbehovet ved valg af option nr. 1 – vil kunne håndteres inden de eksisterende bygningsmæssige muligheder.
 
Beslutningen om opførelse af den nye daginstitution til ibrugtagning inden udgangen af 2018 fremgår som option nr. 2. i bilaget. En sådan tidsplan vil være meget stram og vil betyde, at ønsket om bred inddragelse af alle interessenter ikke vil være mulig.
 
Forslag 1:
Der gennemføres en proces med større vægt på inddragelse af interessenter med ibrugtagning af ny institution medio 2019.
 
Forslag 2:
Der gennemføres en proces med mindre vægt på inddragelse af interessenter med ibrugtagning af ny institution inden udgangen af 2018

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
Der er i budgetforliget for 2017-20 afsat 20 mio. kr. i 2017 og 20 mio. kr. i 2018 til etablering af ny daginstitution

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 02-05-2017
Udvalget ønsker ikke at indstille et af de to forslag, idet forligspartierne opfordres til at drøfte sagen forud for behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-05-2017
Økonomiudvalget indstiller Forvaltningens forslag 2 godkendt i Byrådet, hvor forældrebestyrelser i daginstitution, dagpleje og skoler, kan involveres i processen frem til 1. juni 2017. Placeringen af institutionen følger af Børne- og Skoleudvalgets beslutning af 2. maj 2017.
For stemte Jørgen Johansen, Poul Albrechtsen, Erik Lund, Erling Petersen og John Køhler.
Imod stemte Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann og Klaus Fisker.
Nikolaj Bührmann ønsker følgende mindretalsudtalelse:
”SF stemmer imod, idet det fra forligskredsen ikke er defineret hvor mange børn institutionen skal rumme og idet der ikke er italesat konkrete planer for videreudvikling af Blovstrød børne- og skoleområde, med den befolkningsudvikling, der vil ske. ”
Miki Dam Larsen ønsker følgende mindretalsudtalelse:
”Jeg peger på behovet for en grundigere brugerinddragelse, som i forslag 1. ”

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Borgmesteren satte forslag fra Lea Herdal om at sagen tilbagesendes til Børne- og Skoleudvalget til afstemning.
 
For stemte Lea Herdal.
 
Indstilling fra Økonomiudvalg blev herefter sat til afstemning, idet den videre proces er som beskrevet i notat af 19. maj 2017 vedhæftet referatet.
 
For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Johnny Lehmann, Kurt Ernst, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, John Køhler, Olav B. Christensen, Niels Kirkegaard, Lisbeth Skov, Jesper Hammer, John Jensen, Lea Herdal
 
Imod stemte Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Theodore Gbouable, Nikolaj Bührmann, Klaus Fisker og Rasmus Keis Neerbek.
 
Nikolaj Bührmann ønsker følgende mindretalsudtalelse:
”SF stemmer imod, idet det fra forligskredsen ikke er defineret hvor mange børn institutionen skal rumme og idet der ikke er italesat konkrete planer for videreudvikling af Blovstrød børne- og skoleområde, med den befolkningsudvikling, der vil ske. ”
Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Theodore Gbouable og Klaus Fisker ønsker følgende mindretalsudtalelse:
”Vi peger på behovet for en grundigere brugerinddragelse, som i forslag 1. ”


caseno_16-14994_dok_no_31469-17_v2_forslag til plan.pdf
caseno_16-14994_dok_no_39713-17_v1_notat vedr. etablering af ny institution i blovstrød.pdf.pdf

Bilag

Forslag til plan
Notat vedr. etablering af ny institution i Blovstrød.pdf


18. Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Erhvervsområde ved Farremosen

Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Erhvervsområde ved Farremosen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille, at forslag til lokalplan 3-392 ”Erhvervsområde ved Farremosen” og kommuneplantillæg nr. 9 vedtages i Økonomiudvalget og byrådet med tilføjelser og ændringer som resultat af høringsprocessen.
 
Udvalget foretager besigtigelse i området kl. 7.30.
 
Supplerende tema
Økonomiudvalget besluttede den 16. maj 2017 at tilbagesende sagen til Teknik- og Planudvalget.
 
Sagen er vedlagt to supplerende bilag; fra beboere på Farremosen samt erhvervsmægler Kim Kyhl Andersen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet vedtog den 15. december 2016 at sende Forslag til lokalplan 3-392 ”Erhvervsområde ved Farremosen”, kommuneplantillæg nr. 9 og en miljøvurdering af planforslagene i offentlig høring i perioden 19. december 2016 – 19. februar 2017.
 
Høringssvar
Der indkom i alt 12 høringssvar. 3 fra myndigheder og 9 fra beboere.
 
Høringssvar fra myndighederne indeholdt primært ønsker til præciseringer og tilføjelser, der klargør gældende regler.
 
Høringssvar fra beboerne indeholdt primært bekymringer for trafik, miljøbelastninger, visuelle gener og skyggevirkninger fra det nye erhvervsområde.
 
Alle høringssvar er vedlagt som bilag.
 
Endvidere er vedlagt et notat, der indeholder forkortede udgaver af høringssvarene og Forvaltningens bemærkninger til disse.
 
Ændringsforslag
På baggrund af ovenstående, har Forvaltningen listet 9 forslag til ændringer i lokalplanforslaget. De er vedlagt som bilag.
 
De første 6 ændringsforslag har overvejende karakter af korrektioner, tilføjelser og præciseringer, der ikke vil ændre mærkbart på muligheden for at udnytte ejendommene i området.
 
Herunder, at det skrives ind i lokalplanen, at Vejdirektoratet skal godkende alle anlæg inden for vejbyggelinjen langs Hillerødmotorvejen, og at naturbeskyttelseslovens forbud mod reklamer i det åbne land refereres.
 
De sidste 3 ændringsforslag vedrører afstanden mellem de fremtidige erhvervsaktiviteter og omgivelserne. Erhvervsstyrelsen har peget på, at området skal forbeholdes virksomheder, som har aktiviteter, der kan kategoriseres som mindst klasse 4, og hvor den anbefalede afstand fra beboelse er mindst 100 meter. Dette foreslås indarbejdet i lokalplanen som følger:
 
Ændringsforslag 7: At der indføres en supplerende bufferzone på 50 meter omkring boligerne nord for erhvervsområdet, som alene må bruges til afskærmning (volde, hegn og beplantning).
 
Ændringsforslag 8: At der indføres en supplerende bufferzone mellem 50 meter og 100 meter fra boligerne nord for erhvervsområdet, som alene må bruges til aktiviteter og bygninger/anlæg, der ville kunne udøves/ligge i et boligområde.
 
Ændringsforslag 9: At beplantningsbælterne langs Nymøllevej og Farremosen udvides fra 15 til 20 meter, så der opnås en større sikkerhed for, at der bliver tilstrækkelig med plads til afvandingsgrøfter, mulige kommende trafikstier, oversigtsarealer omkring vejadgange og skærmende beplantning.
 
Miljøvurderingen
Der kom ingen indsigelser / bemærkninger til Miljørapporten i høringsperioden. En sammenfattende redegørelse – vedlagt som bilag - offentliggøres sammen med den vedtagne lokalplan.
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at:

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Afledte konsekvenser
Ingen.

Økonomi og finansiering
Udviklingen af det nye erhvervsområde vil ikke medføre udgifter for kommunen.
 
Grundejerne i området skal selv stå for finansiering af den nødvendige byggemodning og infrastruktur som veje, stier, parkering, belysning, varme-, vand-, og elforsyning, spildevand og regnvand, sikring mod miljøbelastning af jord, grundvand, natur og naboer med videre.
 
Efter reglerne i ”Lov om offentlige veje m.v.” kan vejmyndigheden stille krav om, at en offentlig vej ombygges med midterrabat, kanalisering, lyssignal og lignende, når det skønnes trafikalt nødvendigt. Vejmyndigheden kan kræve udgifterne afholdt af vedkommende ejer eller bruger, når der gives tilladelse til etablering af en adgang til en offentlig vej.

Dialog/høring
Der har været gennemført offentlig høring i overensstemmelse med planlovens bestemmelser.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 11-05-2017
Formanden satte følgende til afstemning:
 
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt, idet der tilføjes:
 
I en zone fra 50 til 150 meter (til og med miljøklasse 4 området), målt fra bebyggelsen mod nord, fastsættes en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.
Der etableres støjvolde i beplantningsbæltet mod motorvejen og mod bebyggelsen mod
nord.
 
Jesper Hammer, Lone Hansen, Martin Wolffbrandt og Lea Herdal stemte for.
 
Bettina Hauge stemte imod, idet hun ønskede tilføjet en maksimal kote for områderne, hvor miljøklasse 5, 6 og 7-virksomheder kan være beliggende.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-05-2017
Et enigt udvalg tilbagesender sagen tilbage til Teknik- og Planudvalget.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 24-05-2017
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt, idet der tilføjes:
 
I en zone fra 50 til 150 meter (til og med miljøklasse 4 området), målt fra bebyggelsen mod nord, fastsættes en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.
Der etableres støjvolde i beplantningsbæltet mod motorvejen og mod bebyggelsen mod nord.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 24-05-2017
Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.
 
Nikolaj Bührmann, John Køhler og Klaus Fisker undlod at stemme.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Indstilling godkendt.
 
Imod stemte Rasmus Keis Neerbek
 
Nikolaj Bührmann og Klaus Fisker undlod at stemme.


caseno_16-5016_dok_no_27944-17_v2_høringssvar med forvaltningens bemærkninger.pdf
caseno_16-5016_dok_no_27703-17_v1_oversigt farremosen miljøzoner og bufferarealer.pdf
caseno_16-5016_dok_no_30057-17_v1_alle høringssvar farremosen.pdf.pdf
caseno_16-5016_dok_no_86857-16_v1_lokalplan 3-392 for erhvervsområde ved farremosen - forslag.pdf.pdf
caseno_16-5016_dok_no_86858-16_v1_kommuneplantillæg 9 - forslag.pdf.pdf
caseno_16-5016_dok_no_31356-17_v2_sammenfattende miljøredegørelse.pdf
caseno_16-5016_dok_no_31501-17_v1_kortbilag med gældende restriktioner.pdf
caseno_16-5016_dok_no_31794-17_v1_ændringsforslag 1- 9.pdf.pdf
caseno_16-5016_dok_no_37738-17_v1_fra kim kyhl andersen sendt til jesper hammer.pdf
caseno_16-5016_dok_no_37739-17_v1_fra beboere på farremosen sendt til økonomiudvalget.pdf
caseno_16-5016_dok_no_38143-17_v1_kortbilag sendt fra kim kyhl andersen 12954 u-plan 16.pdf
caseno_16-5016_dok_no_39622-17_v1_henvendelse fra dn-allerød 22 maj 2017.pdf
caseno_16-5016_dok_no_39623-17_v1_bilag til henvendelse fra dn-allerød - stendige farremosen.pdf
caseno_16-5016_dok_no_39625-17_v1_henvendelse fra klaus f. østergaard 19. maj 2017.pdf
caseno_16-5016_dok_no_39627-17_v1_bilga til henvendelse fra klaus f. østergaard - vejledning støj.pdf

Bilag

Høringssvar med forvaltningens bemærkninger
Oversigt Farremosen miljøzoner og bufferarealer
Alle høringssvar Farremosen
Lokalplan 3-392 - forslag
Kommuneplantillæg 9 - forslag
Sammenfattende miljøredegørelse
Kortbilag med gældende restriktioner
Forslag til ændringer i lokalplan efter høring
Fra Kim Kyhl Andersen sendt til Jesper Hammer
Fra beboere på Farremosen sendt til Økonomiudvalget
Kortbilag sendt fra Kim Kyhl Andersen 12954 U-plan 16
Henvendelse fra DN-Allerød 22 maj 2017
Bilag til henvendelse fra DN-Allerød - stendige Farremosen
Henvendelse fra Klaus F. Østergaard 19. maj 2017
Bilag til henvendelse fra Klaus F. Østergaard - Vejledning Støj


19. Trafikbestilling 2018

Trafikbestilling 2018

Punkttype
Beslutning.

Tema
Hvert år fremsender Allerød Kommune bestilling til Movia med henblik på eventuelle justeringer i det kommunale busnet. Den årlige trafikbestilling skal foretages senest 1. maj 2017 og implementering sker med køreplanskiftet den 10. december 2017.
 
Teknik- og Planudvalget behandlede trafikbestilling 2018 den 4. april 2017, og pegede på følgende ændringsforslag:
 
Udvalget besluttede derudover at genoptage sagen, idet Movia har givet accept til at busbestilling 2018 foretages senest den 1. juni 2017.
 
Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til, hvorvidt der skal foretages ændringer i det eksisterende busnet.
 
Områdechef i Movia Torsten Rasmussen deltager under punktets behandling og er indbudt til kl. 8.15.
 
Desuden har Ældrerådet og Handicaprådet foretræde for udvalget og er indbudt til kl. 8.30.

Sagsbeskrivelse
Primo april fremsendte Niras ønske om at drøfte muligheden for en bedre busbetjening til virksomheden, idet Niras fusionerer med en anden virksomhed og derved får 400 nye medarbejdere. Forvaltningen har i samarbejde med Niras og Movia udarbejdet forslag, der kan forbedre busbetjeningen i området.
 
Forslag til ændringer i busbestilling 2018 omfatter dermed følgende:
  1. ændring af køreretning for linje 336 lokalt i Blovstrød,
  2. ny buslinje mellem Lynge og Hillerød,
  3. justering af køreplanen for linje 385 og en eventuel opgradering af betjeningen i Rønneholtparken,
  4. besparelser på busdriften
  5. omlægning af linje 381
1 Ændring af køreretning for linje 336 i Blovstrød
Movia har i samarbejde med linjens operatør forslået at vende køreretningen på linje 336 på Blovstrødstrækningen. Dermed vil bussen i fremtiden køre fra Nymøllevej ad Sandholmgårdsvej – Blovstrød Alle – Sjælsø Alle – Kongevejen til Nymøllevej (bilag 3).
 
Ved at vende retningen af linje 336 vil både linje 336 og 381 i fremtiden afgå fra samme side af vejen i retningen mod Allerød St. Derved opnås en mere enkel og logisk betjening af området for passagererne. Samtidigt vil ændringen give bussen bedre tid til at betjene sin rute.
 
Der er ikke behov for at etablere nye stoppesteder i forbindelse med den ændrede køreretning, da der i forvejen er et ældre nedlagt stoppested, der kan tages i brug.
Ændringen har ingen økonomisk konsekvens.
 
2 Ny buslinje mellem Lynge og Hillerød
Af budgetforlig 2017-20 fremgår, at busbetjeningen mellem Hillerød og Lynge skal analyses nærmere for at se på mulighederne for at styrke denne.
 
En eventuel fremtidige rute forslås at køre fra Lynge Stationsvej via Hillerødvej/Roskildevej – Milnersvej til Hillerød St. (bilag 4). Ruten vil have en samlet rejsetid på ca. 25 minutter, hvilket gør det muligt at køre timedrift med én bus.
 
Det er forudsat, at bussen primært skal fungere som skolebus, og derfor har den kun få afgange om dagen og kun på skoledage:
Bussen vil så vidt muligt blive koordineret med skolernes ringetider.
 
Det forventes, at den beskrevne linje vil kunne drives for 0,75 mio. kr. pr. år, hvori der er indregnet 20 % rabat for en flerkommunal linje. Linjen vil udelukkende være finansieret af Allerød Kommune.
 
Allerød og Hillerød kommuner har tidligere delt linje 337, der bl.a. kørte mellem Lynge og Hillerød. Ruten blev nedlagt i Allerød Kommune ved trafikbestilling 2016.
I 2015 var der på en gennemsnitlig hverdag ca. 210 passagerer indenfor Allerød Kommune, der benyttede linje 337, hvor der til sammenligning var 1.275 passagerer, der benyttede linje 336.
I de tre første måneder af 2015 var der ca. 220 passagerer pr. hverdag, der krydsede kommunegrænsen med linje 337. Hovedparten af passagererne, i retningen mod Hillerød, stod på bussen på Allerød St. og kun en lille del, ca. 12 passagerer, stod på i Lynge. Ud af de ca. 220 passagerer, der krydsede kommunegrænsen, var det således kun ca. 24 passagerer, der tog til og fra Lynge.
 
Da Allerød Kommune nedlagde sin del af linje 337, blev den daværende linje omlagt, så Hillerød Kommune fortsat havde mulighed for at betjene de mindre lokalsamfund. Linjen betjener i dag strækningen Hillerød St. - Slangerup Rutebilstation, og det vurderes ikke, at Hillerød Kommune er interesseret i at være medejer og medfinansierende på en ny linje mellem Hillerød og Lynge.
 
Såfremt bestillingen af en ny buslinje vedtages i forbindelse med budget 2018 i oktober 2017, vil linjen tidligst kunne etableres i foråret 2018.
 
Opgradering af linje 336 som alternativ til ny linje
Lynge betjenes i dag af linje 336, der skaber forbindelse til Allerød St. Som alternativ til oprettelse af en ny buslinje direkte mellem Lynge og Hillerød, er det en mulighed at opgradere frekvensen på linje 336 i myldretiden, og derved styrke forbindelsen til Hillerød.
 
Linje 336 er den mest benyttede linje i Allerød Kommune. En opgradering vil både styrke forbindelsen mellem Lynge og Hillerød samt betjeningen i Enghave Nord og Blovstrød.
 
På mødet fremlægges forskellige forslag til opgradering af linjen, herunder de tilknyttede forskellige merudgifter.
 
3 Justering af frekvens på linje 385 samt forlængelse af linje 381 på udvalgte ture
Teknik- og Planudvalget behandlede den 8. november 2016 køretidsproblemer på linje 385. Udvalget besluttede, at søge linjens nuværende køreplan bevaret, hvilket indebærer en merudgift for både Rudersdal og Allerød kommuner på 0,6 mio. kr.
 
Rudersdal Kommune besluttede imidlertid kun at tilføre linjen 0,2 mio. kr., hvilket giver mulighed for, at linje 385 kan bevare det nuværende antal afgange med en skæv køreplan.
Forvaltningen har derfor i samarbejde med Movia og Rudersdal Kommune udarbejdet det vedlagte notat (bilag 5) med en beskrivelse af tre mulige løsninger:
 
3.1 Linje 385 bevarer den oprindelige køreplan (20 minutters drift)
Merudgiften vurderes at udgøre ca. 0,6 mio. kr. årligt pr. kommune.
 
3.2 Linje 385 bevarer nuværende antal afgange med en skæv køreplan
Løsningen er gennemført som en midlertidig løsning for linjen pr. 30. januar 2017. Den giver det samme antal ture som i tidligere, men spredt ud over et længere tidsrum.
Merudgiften vurderes at udgøre ca. 0,2 mio. kr. årligt pr. kommune.
 
3.3.1 Linje 385 får halvtimedrift og en ekstra aftenafgang
Linjen får nedsat frekvensen, men får faste minuttal.
Køretiden udvides, så den sidste tur køres ca. kl. 21.30 mod ca. kl. 20.30 i dag. De øvrige linjer i området slutter deres kørsel omkring midnat.
Merudgiften vurderes at udgøre ca. 0,2 mio. kr. årligt pr. kommune.
 
3.3.2 Linje 381 forlænges til Rønneholtparken på visse afgange
Som supplement til 3.3.1 kan linje 381 forlænges til Rønneholtparken i myldretiden, så strækningen mellem Rønneholtparken og Allerød St. opgraderes til 4 afgange i timen i myldretiden.
 
En forlængelse til Rønneholtparken 10 gange pr. hverdag vurderes at medføre en merudgift til Allerød Kommune på 0,3 mio. kr. årligt.
 
Beslutning i Rudersdal Kommune
Rudersdal Kommunes Miljø- og Teknikudvalg har behandlet sag om linje 385 den 15. marts 2017. Rudersdal ønsker at tilslutte sig løsning 3.3.1, hvor linje 385 får halvtimesdrift og en ekstra aftenafgang.
 
Såfremt Allerød Kommune ønsker løsning 3.2, hvor linje 385 bevarer det nuværende antal afgange med en skæv køreplan, kan Rudersdal Kommune også tilslutte sig denne løsning.
 
Hvis Allerød Kommune ønsker løsning 3.1, hvor linje 385 bevarer den oprindelige køreplan (20. minutters drift) vil det kræve fornyede forhandlinger med Rudersdal Kommune, og en løsning vil med stor sandsynlighed ikke kunne træde i kraft den 10. december 2017.
 
4 Besparelser på busdriften
I forbindelse med trafikbestilling 2016 blev der fortaget besparelser på busnettet for 1,5 mio. kr. Besparelsen omfattede en nedlæggelse af forbindelsen mellem Hillerød og Lynge og en forringelse af betjeningen af Vassingerød.
 
Teknik- og Planudvalget besluttede den 14. marts 2017, at der skal udarbejdes forslag til besparelser på busdriften. Pga. den begrænsede tidsfrist har det kun været muligt at se meget overordnet på besparelsesmuligheder, uden større hensyntagen til hvordan eventuelle reduktioner vil påvirke passagertal og benyttelsesgrad.
 
Trafikbestillingsprocessen bygger i høj grad på et tværkommunalt samarbejde, da hovedparten af buslinjerne ejes af flere kommuner. Da trafikbestillingen i kommunerne behandles politisk i løbet af foråret og afgives til Movia senest 1. maj, er det ikke muligt at indarbejde ændringer på tværkommunale linjer på nuværende tidspunkt.
 
Såfremt der er ønske om besparelser på de tværkommunale buslinjer, kan det med fordel indgå som en del af arbejdet med trafikbestilling 2019, som startes i juni 2017.
 
Allerød Kommune har en enkelt linje (336), som udelukkende kører indenfor kommunen. Linje 336 er den mest benyttede linje i kommunen, og står for 1/3 af passagergrundlaget på årsbasis.
 
Det er muligt at reducere på linje 336 med op til 3.200 timer i 2018 i forhold til 2017 – dog afhængigt af andre kommuners ønsker til reduktioner.
 
Der er udarbejdet 5 forslag til besparelser på busdriften:
 
Bemærk, at de nedenfor nævnte reduktioner fra halvtimesdrift til timedrift på linje 336 gælder strækningen Lynge - Allerød St. På strækningerne til Blovstrød og Enghaven Nord vil reduktionen være fra timedrift til 2-timersdrift.
 
4.1 Reduceret frekvens på linje 336 om søndagen (fra 2018)
På søndage reduceres driften fra halvtimesdrift til timedrift.
Der opnås en reduktion på ca. 575 timer årligt svarende til en mindreudgift på ca. 0,3 mio. kr. årligt.
 
4.2 Reduceret frekvens på linje 336 om lørdagen (fra 2018)
På lørdage reduceres driften fra halvtimesdrift til timedrift.
Der opnås en reduktion på ca. 450 timer om året svarende til en mindreudgift på ca. 0,2 mio. kr. årligt.
 
4.3 Reduceret frekvens på hverdage udenfor myldretiden (fra 2018)
På alle hverdage, udenfor myldretiden, reduceres driften fra halvtimesdrift til timedrift.
Der opnås en reduktion på ca. 1.650 timer om året svarende til en mindreudgift på ca. 0,8 mio. kr. årligt.
 
Forslag 4.1, 4.2 og 4.3 giver tilsammen en reduktion på 2.675 timer svarende til en mindreudgift på 1,3 mio. kr. årligt.
 
4.4 Nedlægge afgange tidlig morgen og sen aften (fra 2018)
Såfremt der ønskes en reduktion på det maksimalt mulige (3.200 timer årligt) kan der nedlægges afgange tidlig morgen og sen aften svarende til 525 timer og en mindreudgift på 0,3 mio. kr.
Linjen køres i dag fra kl. 6 og frem til kl. 00.30.
 
Dette må forventes at påvirke det samlede passagertal, da en reduktion i ydertimerne vil kunne påvirke passagerernes rejsemønstre. Hvis det ikke længere er muligt at komme med bussen hjem om aftenen, vil bussen i højere grad blive fravalgt som transport til destinationen tidligere på dagen.
 
De ovennævnte fire forslag giver tilsammen en mindreudgift på 1,6 mio. kr.
 
En reduktion af driften vil give et fald i passagertallet, hvilket også vil påvirke linjens selvfinansieringsgrad. En lavere selvfinansiering vil øge kommunens udgift til linjens drift.
 
4.5 Der udarbejdes forslag til besparelser på busnettet til trafikbestilling 2019, herunder på tværkommunale linjer
Forslagene behandles politisk i foråret 2018. Herved kan der tages højde for eventuelle ændringer på regionale linjer, som måtte blive vedtaget ved Regionens trafikbestilling i efteråret 2017.
 
5 Omlægning af 381 i Blovstrød (NYT)
På baggrund af henvendelse fra Niras er der udarbejdet forslag, som giver en bedre busbetjening af både Niras, Blovstrød Skole, Blovstrødhallen, Allerød Privatskole samt de fremtidige boliger i det Nye Blovstrød/ Teglværkskvarteret.
 
Linje 381 kører i dag med halvtimes drift i myldretiden mellem Rungsted Kyst St. og Allerød St. Det forslås, at linje 381 omlægges, så den kører til Allerød St. via Sortemosevej (bilag 6). Linje 381 vil derved betjene en strækning, hvor der er skoler, arbejdspladser, idrætsfaciliteter og på sigt mange nye boliger, hvor den i dag kører gennem skoven via Nymøllevej. Sortemosevej vil, ved en omlægning af linje 381, blive betjent med fire busser i timen i myldretiden.
 
En omlægning af linjen vil betyde, at de to stoppesteder ved krydset Kongevejen/ Nymøllevej /Sandholmgårdsvej ikke længere vil blive betjent af linje 381. De vil dog fortsat være betjent af linje 336 en gang i timen. På en gennemsnitlig hverdag i 2016 blev stoppestederne benyttet af 25 af- og påstigere. Heraf ca. halvdelen i forbindelse med linje 381.
 
Såfremt det besluttes at opgradere linje 336, som alternativ til en ny linje mellem Lynge og Hillerød (forslag 2.3 nedenfor) vil linje 336 få en øget frekvens og de to stoppesteder vil blive betjent oftere end en gang i timen. Antallet af yderligere afgange er endnu ikke konkretiseret.
 
Det forventes, at en omlægning af linje 381 fra Nymøllevej til Sortemosevej vil give linjen flere passagerer.
 
Ændringen har ingen økonomisk konsekvens.
 
Økonomi for 2018
På baggrund af den nuværende busbetjening har Movia udregnet Allerød Kommunes trafikbestillingsgrundlag for 2018 til mellem 15,1 og 16,7 mio. kr. Intervallet skyldes, at trafikbestillingsgrundlaget er beregnet med +/- 5%.
 
Trafikbestillingsgrundlaget er en tidlig fremskrivning af økonomien, og kan ikke betragtes som et egentligt budget. Der kan således ske ændringer i budgetforudsætningerne i perioden fra trafikbestillingsgrundlaget bliver udarbejdet (november 2016) til budgettet vedtages endeligt i september 2017. Udsving på 5 % er ikke unormale, og forskellen imellem trafikbestillingsgrundlag og det endelige budget vil blive forstærket yderligere, hvis der foretages nye trafikbestillinger efter udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget.
 
På ovennævnte baggrund opstilles følgende forslag til trafikbestilling 2018:
 
1) Køreretning på linje 336 i Blovstrød
 
Forslag 1.1
Linje 336 ændrer køreretning i Blovstrød.
 
Forslag 1.2
Linje 336 fastholder sin rute som i dag.
 
2) Ny buslinje mellem Lynge og Hillerød
 
Forslag 2.1
Der oprettes ikke ny linje mellem Lynge og Hillerød.
 
Forslag 2.2
Fra 2018 afsættes 0,75 mio. kr. ekstra til busdriften, idet der oprettes ny bus mellem Lynge og Hillerød.
 
Forslag 2.3
Der afsættes midler til at opgradere frekvensen på linje 336. (Kan ikke vælges såfremt der fortages besparelser på linje 336, jf. forslag 4.1 til 4.4).
 
3) Justering af frekvens på linje 385 og forlængelse af linje 381 på visse afgange
 
Forslag 3.1
Fra 2018 afsættes 0,6 mio. kr. ekstra til busdriften, idet linje 385 bevarer den oprindelige køreplan (20 min. drift)
 
Forslag 3.2
Fra 2018 afsættes 0,2 mio. kr. ekstra til busdriften, idet linje 385 bevarer nuværende antal afgange med en skæv køreplan.
 
Forslag 3.3.1
Fra 2018 afsættes 0,2 mio. kr. ekstra til busdriften, idet linje 385 får halvtimedrift og en ekstra aftenafgang.
 
Forslag 3.3.2 (kan vælges som supplement til forslag 3.3.1)
Fra 2018 afsættes 0,3 mio. kr. ekstra til busdriften, idet linje 381 forlænges til Rønneholtparken på visse afgange.
 
4) Besparelser på busdriften
 
Forslag 4.1
Fra 2018 reduceres udgiften til busdrift med 0,3 mio. kr., idet frekvensen på linje 336 reduceres på søndage (timedrift).
 
Forslag 4.2
Fra 2018 reduceres udgiften til busdrift med 0,2 mio. kr., idet frekvensen på linje 336 reduceres på lørdage (timedrift).
 
Forslag 4.3
Fra 2018 reduceres udgiften til busdrift med 0,8 mio. kr., idet frekvensen på linje 336 reduceres på hverdage udenfor myldretiden (timedrift).
 
Forslag 4.4
Fra 2018 reduceres udgiften til busdrift med 0,3 mio. kr., idet der nedlægges afgange på linje 336 tidlig morgen og sen aften.
 
Forslag 4.5
Forud for busbestilling 2019 udarbejdes forslag til besparelser på busdriften, herunder på tværkommunale linjer.
 
5) Omlægning af linje 381
 
Forslag 5.1
Bus 381 omlægges til at køre til og fra Allerød St. via Sortemosevej.
 
Forslag 5.2
Linje 381 fastholder sin rute som i dag.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1.1, forslag 2.1, forslag 3.3.1, forslag 4.5 samt forslag 5.1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
Budgettet til busdrift udgør 16,5 mio. kr. i 2017

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 11-05-2017
Formanden satte til afstemning, at:
 
Udvalget indstiller følgende godkendt: Forslag 1.1, forslag 3.3.1, forslag 4.1, Forslag 4.5 samt forslag 5.1.
 
Desuden at forslag 2.3 indstilles godkendt, idet der afsættes 0,9 mio. kr. til forslaget (opgradering af frekvensen på linje 336 til 20 minutters drift i myldretiderne fra Lynge til Allerød St.) Det bemærkes, at forslaget godt kan kombineres med forslag 4.1 (en besparelse på linje 336 på søndage svarende til 0,3 mio. kr.) – i modsætning til, hvad der fremgår af sagsbeskrivelsen.
 
Jesper Hammer, Martin Wolffbrandt og Bettina Hauge stemte for.
 
Lone Hansen og Lea Herdal undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-05-2017
 
Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt, idet præciseres at merudgiften udgør netto 0,6 mio. kr. i 2018.
 
Erling Petersen og Klaus Fisker stemte imod.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.
 
Imod stemte Klaus Fisker, Lea Herdal, Rasmus Keis Neerbek, Lisbeth Skov, Olav B. Christensen, Niels Kirkegaard og Erling Petersen, idet de ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Vi ønsker følgende tilføjelse til indstillingen fra Teknik- og Planudvalget: Der oprettes en ny buslinje mellem Lynge og Hillerød med 2 morgenafgange”.
 
Knud Ernst fraværende.


caseno_17-2342_dok_no_15059-17_v1_bilag 1-4.pdf.pdf
caseno_17-2342_dok_no_15060-17_v1_bilag 5 - forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385.pdf.pdf
caseno_17-2342_dok_no_31776-17_v1_bilag 6 - linje 381.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1-4
Bilag 5 - Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385.pdf
Bilag 6 - Linje 381


20. LAR-projekt på Gl. Lyngevej - frigivelse af anlægsmidler

LAR-projekt på Gl. Lyngevej - frigivelse af anlægsmidler

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet godkendte den 26. maj 2016 kontrakt og projektforslag vedr. LAR (lokal afledning af regnvand) på Gl. Lyngevej. Projektet udføres af Allerød Kommune og overdrages efterfølgende til forsyningen.
 
Der er i budget 2017 afsat 6,5 mio. kr. til projektet.
 
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at det afsatte beløb frigives til projektering og anlæg.

Sagsbeskrivelse
Projektet går ud på, at der etableres en række bede på Gl. Lyngevej (mellem Rødpælevej og Rådhusvej), hvor regnvandet nedsives i stedet for at ledes til kloakken. Løsningen skal sikre, at spildevandsplanens krav til afledning overholdes. Derudover nedbringes grundejernes oplevede gener i forbindelse med kraftig regn i området. Bedene vil samtidig fungere som fartdæmpere og anlægges, så de afpasses med udkørslerne fra husene langs vejen.
 
Der er afsat 6,5 mio. kr. i budget 2017 til projektet. Projektet lånefinansieres og vil blive refunderet af forsyningsselskabet over en tiårig periode.
 
Allerød Kommune står for udførsel af projektet i tæt samarbejde med forsyningsselskabet.
 
Tidsplanen for projektet er, at der udføres detailprojektering i maj-juni. Projektet forventes i august præsenteret for beboerne langs vejen for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende udkørsel, fartdæmpning mm. Herefter forventes anlægget at kunne etableres i perioden september-november 2017.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at anlægsbevillingen på 6,5 mio. kr. frigives.

Økonomi og finansiering
Anlægsbevillingen på 6,5 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2017. Anlægsudgiften er lånefinansieret, og lånet er indregnet i budget 2017.

Dialog/høring
Beboerne langs vejen vil blive inddraget i projektet.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 11-05-2017
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-05-2017
Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Godkendt.
 
Knud Ernst fraværende.
21. Oldvej, omklassificering

Oldvej, omklassificering

Punkttype
Beslutning.

Tema
I lokalplan 355 for Natur- og golfområdet på Olden er det forudsat, at en del af Oldvej nedklassificeres fra offentlig vej til privat fællesvej.
 
Den 27. januar 2011 besluttede byrådet at iværksætte proceduren for nedklassificering.
 
Beslutningen om nedklassificering af vejen har i henhold til vejloven været omfattet af en høringsperiode på 4 år, hvorefter der er udarbejdet en tilstandsrapport for vejen.
 
Tilstandsrapporten har i 2017 været i høring i 8 uger, og der skal ifølge vejloven træffes beslutning i sagen inden den 28. juni 2017.   
 
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at vejen nedklassificeres.

Sagsbeskrivelse
I redegørelse for lokalplan 355 er anført, at den overordnede vejadgang til natur- og golfområdet skal ske ad Oldvej. Endvidere er følgende anført: "I den forbindelse overgår Oldvej fra at være offentlig vej til at være privat fællesvej". Ejeren af natur- og golfområdet, The Scandinavian Aps ønskede Oldvej nedklassificeret hurtigst muligt.
 
Af vejloven af 9. juni 1972 med efterfølgende ændringer fremgår af § 23, at kommunen som vejbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af en offentlig vej. Vejbestyrelsen skal i henhold til samme lovs § 90 beslutte, om vejen skal opretholdes som vej (privat fællesvej eller privat vej) eller helt udgå som færdselsareal.
 
Nedklassificeringen betyder reelt, at Oldvej, på strækningen fra stikvejen mod Vennelygård og Villa Vennely til lokalplanens afgrænsning mod øst, får status som privat vej, da vejstrækningen alene tjener som adgangsvej for The Scandinavian (angivet som strækning 1 i bilag 1).
 
Fra lokalplanens afgrænsning mod vest til stikvejen mod Vennelygård og Villa Vennely får vejen status som privat fællesvej, da den tjener som adgangsvej for 3 ejendomme (angivet som strækning 2 i bilag 1).
 
I den 4-årige høringsperiode (2011-2015) indkom i 2011 to indsigelser, som begge vedrører offentlighedens mulighed for i fremtiden at færdes på stien langs Oldvej (bilag 3 og 4).
 
Færdselsretten er allerede sikret gennem lokalplanen, men søges yderligere tydeliggjort ved, at der på vejen tinglyses en deklaration, som sikrer offentlig færdsel til hest, på cykel og til fods.
 
Af vejlovens § 90 stk. 8 fremgår, at der - inden vejen kan omklassificeres - skal udfærdiges en tilstandsrapport, som dokumenterer, ”at vejen med udstyr er i god og forsvarlig stand”.
 
Vejdirektoratet har, som uvildig rådgiver for kommunen, udarbejdet en tilstandsrapport, som den 9. februar 2017 er fremsendt til samtlige ejere af ejendomme langs Oldvej. Rapporten dokumenterer, at vejen har en tilstand, så den kan omklassificeres.
 
Ligeledes er der udført generaleftersyn på broen over en gangsti på den kommende private vej, som dokumenterer, at broen også har en tilstand, så vejen kan nedklassificeres. 
 
The Scandinavian har anmodet om, at tilstandsrapporten for vejen og for broen skrives sammen i én rapport, hvilket Forvaltningen vil sørge for.
 
Endvidere ønsker The Scandinavian tinglyst en ret for beredskabet til at færdes på den private vej.
 
Ejerne af ejendommene Oldvej 5, 6 og 8 har den 8. marts 2017 i fællesskab fremsendt indsigelse (bilag 5) - ikke mod vejens tilstand, men mod beslutningen fra 2011 om at nedklassificere vejen.
 
Indsigerne frygter, at The Scandinavian på et tidspunkt vil lukke den private vej helt, så gennemkørsel forhindres.
 
The Scandinavian har en selvstændig interesse i at kunne få besøgende fra begge sider og oplyser, at de ikke har interesse i at spærre for gennemkørsel. Spørgsmålet om fysisk spærring af vejen anfægter ikke lovligheden af en beslutning om nedklassificering, idet indsigernes ejendomme fortsat vil have ”fornøden adgang” til offentlig vej mod øst til Bymosen.
 
Ligeledes har Rigspolitiet den 6. april 2017 fremsendt indsigelse mod beslutningen fra 2011 om at nedklassificere vejen (bilag 6).
 
Rigspolitiets nationale trænings- og udviklingscenter for politihunde (Politihundeskolen) har til huse på en Kildegårdsvej 2, og Rigspolitiet gør gældende, at en eventuel lukning af vejen vil være problematisk.
 
Kommunen har i forbindelse med byrådsbeslutningen af 27. januar 2011 sendt afgørelsen i høring hos ejerne af de berørte ejendomme, som vejloven foreskriver. Det er derfor Bygningsstyrelsen, som har modtaget beslutningen, men har undladt at informere sin ”lejer”, Rigspolitiet.
 
Rigspolitiet oplyser, at der på Politihundeskolen årligt er 5.800 overnatninger og at de indkvarterede politifolk indgår som strategisk reserve i beredskabet. I supplement til dette har lederen af Politihundetjenesten oplyst, at der årligt er ca. 10.000 kursister. 
 
Hvis Oldvej spærres af The Scandinavian vil responstiden i forbindelse med kørsel til København blive forøget med skønnet ca. 1,5 minut (se bilag 7).
  
Rigspolitiet oplyser endvidere, at hovedbygningen er stråtækt, og at responstiden for brandvæsnet vil være kortere, hvis der kan køres ad Oldvej fra øst (den private del) i stedet for ad Oldvej fra vest.
 
Rigspolitiet ønsker på ovennævnte baggrund, ”at den planlagte omklassificering af Oldvej til Privat vej opgives”.
 
Vælger kommunen på trods af indsigelsen, at omklassificere en del af Oldvej til privat vej, anmoder Rigspolitiet om, at der tinglyses ret til kørsel med udrykningskøretøjer til og fra Politihundeskolen.
 
Indsigelserne mod nedklassificeringen, som er indkommet i 2017 i forbindelse med høring af tilstandsrapporten, er i henhold til vejloven indkommet for sent og kan principielt afvises.
 
Forslag 1
Oldvej nedklassificeres som besluttet i 2011:
I forbindelse med omklassificeringen og de deraf følgende matrikulære ændringer tinglyses offentlighedens ret til at færdes på stien langs Oldvej til fods, på cykel og til hest ved en frivillig aftale med The Scandinavian.
 
Endvidere søges der tinglyst en ret for politi, beredskab m.v. til udrykningskørsel på den private vej som ønsket af både Rigspolitiet og The Scandinavian.
 
Forslag 2
Oldvej forbliver, på trods af lokalplanens intentioner, offentlig vej i hele sin udstrækning.
 
Ønsker kommunen på et senere tidspunkt at nedklassificere vejen, skal processen gentages med en ny politisk beslutning, 4 års høring, tilstandsvurdering, 8 ugers høring og endelig politisk beslutning.   

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
Der vil i forbindelse med nedklassificeringen være udgifter til matrikulære ændringer mv. på ca. 25.000 kr. som skal afholdes af kommunen. Udgiften finansieres af driftsbudgettet.

Dialog/høring
Forslaget om nedklassificering er blevet offentliggjort i overensstemmelse med vejlovens regler om nedklassificering af offentlige veje med en høringsperiode på 4 år.
 
Tilstandsrapporten er ligeledes jf. vejloven blevet tilsendt de berørte grundejere med en høringsperiode på 8 uger.
 
Efter den endelige beslutning om nedklassificering er truffet, kan afgørelsen - for så vidt angår retslige spørgsmål - påklages til Vejdirektoratet inden for 4 uger.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 11-05-2017
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-05-2017
Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.
 
Miki Dam Larsen og Klavs Fisker undlod at stemme.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Indstilling godkendt.
 
Imod stemte Rasmus Keis Neerbek og Klaus Fisker.
 
Lisbeth Skov og Knus Ernst fraværende.


caseno_10-22611_dok_no_117254-10_v1_bilag 1, tpu.pdf
caseno_10-22611_dok_no_116753-10_v1_bilag 2, tpu.pdf
caseno_10-22611_dok_no_31135-17_v2_bilag 3, tpu.pdf
caseno_10-22611_dok_no_31139-17_v2_bilag 4, tpu.pdf
caseno_10-22611_dok_no_31147-17_v2_bilag 7, tpu.pdf
caseno_10-22611_dok_no_34587-17_v1_bilag 6, tpu.pdf.pdf
caseno_10-22611_dok_no_34584-17_v1_bilag 5, tpu.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 7
Bilag 6
Bilag 5


22. Sag fra byrådsmedlem Lea Herdal

Sag fra byrådsmedlem Lea Herdal

Punkttype
Beslutning

Tema
Lea Herdal har i har i mail af 16. maj 2017 anmodet om at får følgende sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse
Som opfølgning på beslutningen på byrådsmødet d. 27.4.2017, pkt. 22 " Undervisningsministerens forsøg med en mere fleksibel skoledag", foreslåes, at Byrådet vedtager flg.:
 
KOMPETENCEN TIL AT TRÆFFE BESLUTNING I.H.T. FOLKESKOLELOVENS PARAGRAF 16 B - fravigelse af reglerne om en mindstevarighed af undervisningstiden - UDLÆGGES SKOLEBESTYRELSERNE, HERUNDER KOMPETENCEN TIL AFKORTNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE GÆLDENDE FOR HELE SKOLEN.
 
Af høringssvarene til sagen om ministerens forsøg med mere fleksibel skoledag fremgik, at skolerne fandt det relevant med kortere skoledage, men også at afkortning af skoledagens længde burde være gældende for hele skolen.
I den forbindelse henvises til Undervisningsministeriets svar af marts 2016 til Køge Kommune, hvori der gives grønt lys for, at en skole kan afkorte skoledagens længde for hele skolen:
"Loven tillader at konvertere den understøttende undervisning til kortere skoledage for en hel skole så længe, det sker ud fra en konkret vurdering af hver enkelt klasse."

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Sagen oversendes til Børne- og Skoleudvalget.
 
Lisbeth Skov og Knud Ernst fraværende.
23. Lukket punkt