UDVALG

Allerød Byråd 2014 - 2017

MØDE

Referat

STED

Borgerportalen

STARTTIDSPUNKT

10-10-2017 18:30:00

SLUTTIDSPUNKT

10-10-2017 23:15:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Udpegning til Taxinævnets bestyrelse
4. Budget 2018-21 til 2. behandling
5. Orientering om erhvervsområdet ved Farremosen mv.
6. Affaldsbehandlingsanlæg på Birkerødgård
7. Fingerplanændring - Spor 2
8. Sag fra byrådsmedlem Lea Herdal
9. Etablering af et samlet Allerød Ungdomscenter
10. Fredning af område nord for Bastrup Sø
11. Salg af vejareal, Birkekrogen
12. Baunesvinget, nedlæggelse af vejareal
13. Vintervedligeholdelse 2017-2018
14. Krydsning Frederiksborgvej ved Rønnealle
15. Anmodning om sag fra Nye Borgerlige og Alternativet1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype
-

Tema
-

Sagsbeskrivelse
Vedr. punkt 4 på dagsordenen – budget 2018-21 til 2. behandling
 
Byrådet har i budgetstrategien fastsat den 24. september 2017 som frist for fremsættelse af ændringsforslag i forbindelse med budget 2018 – 2021.
 
Ændringsforslag fra A, B og F og forslaget fra B er fremsendt 25. september – således efter den af byrådets fastsatte frist.
 
Byrådets skal således i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2018-21 tage stilling til, om de forslag der er fremsendt efter fristens udløb kan behandles.
 
Der er i forretningsordenens § 11, stk. 2, indsat en undtagelsesbestemmelse, der giver et flertal i byrådet mulighed for at samtykke i, at et ændringsforslag fremsættes efter fristens udløb kan behandles.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 10-10-2017
· Borgmesteren satte til afstemning om byrådet ønsker at behandle de ændringsforslag til budgettet fra A, B og F, som er kommet efter den af byrådet fastsatte frist.
19 stemte for. Imod stemte Erik Lund.
 
· Borgmesteren gjorde opmærksom på, at der efter Økonomiudvalgets indstilling i sag nr. 4 på dagsordenen ”Budget 2018-21 til 2. behandling” er kommet opdatering til takster og brugerbetalinger 2017, som er uddelt til byrådet.
 
· Der er fredag den 6. oktober udsendt et nyt bilag til punkt 7 på dagsordenen ”Fingerplansændring – Spor 2” – Bilaget indeholder udkast til høringssvar opdateret med Økonomiudvalgets beslutning.
Et enigt byrådet ønsker at optage bilaget på dagsordenen.
 
· Borgmesteren rejste spørgsmål om at sag nr. 14 på dagsordenen– krydsning Frederiksborgvej ved Rønnealle tilbagesendes til TPU.
For stemte Jørgen Johansen, Marie Kirk Andersen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, John Køhler, Niels Kirkegaard, Lone Hansen, Olav B. Christensen og Lea Herdal.
 
Imod stemte Jesper Hammer, John Jensen, Miki Dam Larsen, Theodore Gbouable,
Klaus Fisker, Nikolaj Bührmann, Rasmus Keis Neerbek, Erik Lund og Gurli Nielsen, idet de ønsker følgende mindretalsudtalelse: ” Vi stemmer imod en tilbagesendelse, da vi ikke ønsker en yderligere udsættelse af sikring af skolevejen ved krydsning af Frederiksborgvej ved Rønnealle. Vi ønsker sikringen gennemført nu. ”
 
· John Køhler anmoder om, at et punkt fra ham optages på dagsordenen vedr. placering af erhvervsvirksomhed ved Farremosen.
For stemte Erling Petersen, John Køhler, Niels Kirkegaard, Lone Hansen, Olav B. Christensen, Lea Herdal, Jesper Hammer, John Jensen, Miki Dam Larsen, Theodore Gbouable, Klaus Fisker, Nikolaj Bührmann og Rasmus Keis Neerbek
 
Imod stemte Jørgen Johansen, Marie Kirk Andersen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Poul Albrechtsen, Erik Lund og Gurli Nielsen.
 
Sagen optages derfor ikke på dagsordenen.
 
  • Byrådets møde var suspenderet under behandlingen af punkt 5 på dagsordenen fra kl. 21:35 til 20:50.
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
-

Tema
-

Sagsbeskrivelse
-

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 10-10-2017
Ingen
3. Udpegning til Taxinævnets bestyrelse

Udpegning til Taxinævnets bestyrelse

Punkttype
Beslutning

Tema
Udpegning af medlem til bestyrelsen for Taxinævnet i Region Hovedstaden.

Sagsbeskrivelse
Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for kommunerne i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune).
 
Taxiområdet er reguleret af lovgivningen, hvori det betragtes som en form for offentlig transport. Det er Taxinævnets opgave, at sørge for en tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstaden.
 
Af vedtægterne til taxinævnet fremgår det, at nævnet skal bestå af 13 medlemmer hvoraf otte medlemmer udpeges af 23 kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden i fællesskab.
 
Udpegningen koordineres via KKR Hovedstaden. Der skal udpeges en ny repræsentant for Jens Jørgen Nygaard og KKR Hovedstaden har på møde den 1. september 2017 indstillet borgmester Morten Slotved (C), Hørsholm Kommune som repræsentant til Taxinævnet.
 
Byrådet er blevet anmodet om, at behandle udpegningen af nyt medlem til taxinævnets bestyrelse senest den 3. november 2017.
 
Taxinævnet er et § 60 selskab og udpegning til bestyrelsen skal derfor godkendes af byrådet.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at byrådet godkender KKR´s forslag til valg af nyt medlem til taxinævnet.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 10-10-2017
Indstilling godkendt.
4. Budget 2018-21 til 2. behandling

Budget 2018-21 til 2. behandling

Punkttype
Beslutning

Tema
Der er blandt et flertal i byrådet indgået forlig om budget 2018-21 den 14. september 2017, hvilket resulterer i en række ændringsforslag i forhold til budgettet til 1. behandling.
 
Byrådet har i budgetstrategien fastsat den 24. september 2017 som frist for fremsættelse af ændringsforslag i forbindelse med budget 2018 – 2021.
 
Endvidere har Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre fremsendt et budgetforslag 25. september, og Radikale Venstre har fremsendt et budgetforslag 25. september.
 
Økonomiudvalget skal indstille budget 2018-21 til vedtagelse i Byrådet den 10. oktober 2017.

Sagsbeskrivelse
Budgetforslaget blev 1. behandlet i Byrådet den 18. september 2017, og budgetforslaget blev herefter oversendt til 2. behandlingen.
 
Kommunens budgetforslag 2018-21 skal jf. styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. 2. behandlingen er baseret på budgetforslag 2018-21, som blev oversendt fra 1. behandlingen. Derfor skal kommunalbestyrelsen kun stemme om de ændringsforslag, som er fremsat til 2. behandlingen.
 
Forlig om budgettet for 2018-21
Der er den 14. september 2017 indgået budgetforlig mellem følgende partier i Allerød Byråd:
- Konservative
- Venstre
- Nye Borgerlige
- Blovstrødlisten
- Alternativet
- John Køhler
 
Budgetforliget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
 
Skatten er uændret i 2018 i forhold til 2017.
 
Som bilag er vedlagt det samlede budgetforlig samt oversigt over ændringsforslag (nr. 1-37) i forhold til budgettet til 1. behandling.
 
Ændringsforslag fra Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre
Partierne har 25. september fremsendt budgetforslag til 2018-21. Budgetforslaget samt tilhørende ændringsforslag (nr. 38-72) i forhold til budgettet til 1. behandling er vedlagt som bilag.
 
Ændringsforslag fra Radikale Venstre
Partiet har 25. september fremsendt budgetforslag til 2018-21. Budgetforslaget samt tilhørende ændringsforslag (nr. 73-108) i forhold til budgettet til 1. behandling er vedlagt som bilag.
 
Brugerbetalinger
Brugerbetalinger/takster for 2018 fremgår af vedlagte bilag.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at budgetforslaget jf. budgetforlig af 14. september for 2018-21 godkendes.
 
Budgetforslaget indebærer en godkendelse af følgende, som er vedlagt:
 
Budgetforslaget indebærer ligeledes en godkendelse af følgende skattesatser for 2018:
· Indkomstskatteprocent på 24,3
· Kirkeskatteprocent på 0,58
· Grundskyldspromille af produktionsjord på 7,20
· Grundskyldspromille af øvrige ejendomme og lign. på 22,80
· Dækningsafgiftspromille forretningsejendomme på 9,00
· Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommes grundværdi på 11,40
· Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendommes forskelsværdi på 8,75
 
Derudover skal det godkendes, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag benyttes til beregning af indkomstskatten samt tilskud og udligning for 2018.
 
I forbindelse med godkendelsen af budgetforslaget bemyndiges Forvaltningen til at foretage tekniske korrektioner i budgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Dette være sig eksempelvis tilpasning af pris- og lønfremskrivningen i forbindelse med indberetningen af budgettet til økonomisystemet.

Dialog/høring
Budgetoplæg 2018-21 til 1. behandling har været sendt i høring i perioden 28. august til 4. september 2017.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 03-10-2017
Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.
 
For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Erling Petersen, Poul Albrechtsen og John Køhler.
 
Imod stemte Miki Dam Larsen, Klaus Fisker og Nikolaj Bührmann.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 10-10-2017
 
Borgmesteren sætter indstillingen fra Økonomiudvalget til afstemning, med den ændring at besparelsesforslag nr. 22 vedr. besparelse på 50.000 kr. på dagplejen udgår. Det indebærer et forøget træk på kassebeholdningen i 2018-21, og den generelle reserve for serviceramme i 2018 nedskrives med 50.000 kr.
 
For stemt Jørgen Johansen, Erik Lund, Gurli Nielsen, Marie Kirk Andersen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, John Køhler, Niels Kirkegaard,
Lone Hansen, Olav B. Christensen, Jesper Hammer, John Jensen og Lea Herdal.
 
Imod stemte Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Theodore Gbouable, Klaus Fisker, Nikolaj Bührmann og Rasmus Keis Neerbek. 


caseno_17-9011_dok_no_63183-17_v1_budgetforlig - ændringsforslag.pdf
caseno_17-9011_dok_no_63121-17_v1_budgetforlig for 2018-21.pdf
caseno_17-9011_dok_no_64281-17_v1_a b f budgetforslag - ændringsforslag.pdf.pdf
caseno_17-9011_dok_no_64282-17_v1_radikale budgetforslag - ændringsforslag.pdf.pdf
caseno_17-9011_dok_no_64283-17_v1_radikale budgetforslag 2018-21.pdf.pdf
caseno_17-9011_dok_no_64280-17_v1_a b f budgetforslag 2018-21.pdf.pdf
caseno_17-9011_dok_no_64366-17_v1_takstblad - brugerbetalinger 2018 - til 2. behandling.pdf.pdf
caseno_17-9011_dok_no_67592-17_v1_rettelse til takstblad 2018.pdf.pdf

Bilag

Budgetforlig - ændringsforslag
Budgetforlig for 2018-21
A B F budgetforslag - ændringsforslag
Radikale budgetforslag - ændringsforslag
Radikale budgetforslag 2018-21
A B F budgetforslag 2018-21
Takstblad - Brugerbetalinger 2018 - til 2. behandling
Rettelse til takstblad 2018.pdf


5. Orientering om erhvervsområdet ved Farremosen mv.

Orientering om erhvervsområdet ved Farremosen mv.

Punkttype
Orientering

Tema
 
Borgmester Jørgen Johansen har anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende erhvervsområdet ved Farremosen, med det formål at der er fuld åbenhed om fakta, kommunens håndtering, lovgivningen på området mv.
 
Til byrådets orientering er vedlagt et notat, som belyser nogle af de emner, der er omtalt i forbindelse med det nye erhvervsområde ved Farremosen – herunder Pankas asfaltværk.

Sagsbeskrivelse
Byrådet vedtog den 24. maj 2017 lokalplan 3-392: Erhvervsområde ved Farremosen.
 
Lokalplanen udlægger området til virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt transport- og distributionserhverv. Der kan etableres administration tilknyttet den enkelte virksomhed.
 
Der kan inden for området ikke etableres virksomheder eller anlæg, som vil udgøre en trussel mod grundvandet – og der kan ikke etableres boliger eller anden miljøfølsom anvendelse i området.
 
I Fingerplan 2013 er ”Virksomheder med særlige beliggenhedskrav” defineret som virksomheder i klasse 6 og 7 jf. Miljøministeriets ”Håndbog om Miljø og Planlægning”.
 
Ejendommene i området er nu solgt til forskellige virksomheder, der kan etablere sig inden for rammerne i lokalplanen.
 
Sagen har efterfølgende givet anledning til debat og spørgsmål, som for en dels vedkommende er beskrevet i notatet.  

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 10-10-2017
Et enigt byrådet beslutter, at
 
- at der fremlægges en sag i fagudvalg, Økonomiudvalg og byrådet med alle de handlemuligheder kommunen har, herunder mulighederne for en VVM undersøgelse, § 14 forbud og eventuelle alternative placeringer i kommunen.
 
- at Allerød Kommune som en del af spor 2 høringen om fingerplanen for 2017 retter henvendelse til Erhvervsministeren med et ønske om, at Farremosen ikke længere indgår i landsplanlægningen som et areal til brug for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, men alene som et areal til transport og logistik.
Der indkaldes til ekstraordinært byrådsmøde herom fredag den 13. oktober kl. 7.30, hvor den konkrete formulering besluttes.
 
- at alle miljøforhold skal reguleres i miljøgodkendelsen og at miljøgodkendelsen vil blive fremlagt for byrådet.
 
- at der afholdes borgermøde i uge 43 om erhvervsområdet i Farremosen, hvor ovenstående emner vil indgå.


caseno_17-6557_dok_no_66130-17_v2_notat - erhvervsområdet ved farremosen, herunder pankas asfaltværk.pdf

Bilag

Notat - Erhvervsområdet ved Farremosen, herunder Pankas asfaltværk


6. Affaldsbehandlingsanlæg på Birkerødgård

Affaldsbehandlingsanlæg på Birkerødgård

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget anmodes om at tage stilling til Bregnebjerggårds anmodning om at planforholdene ændres, så der kan etableres et affaldsbehandlingsanlæg på Birkerødgård, Kærhøjgårdsvej 48a, 3540 Lynge.

Sagsbeskrivelse
Bregnebjerggård har den 30. juni 2017 anmodet Allerød Kommune om at ændre planforholdene på Birkerødgård (Bilag 1). Matr. nr 26a Lynge By, Lynge.
 
Bregnebjerggård ønsker, at flytte alle andre aktiviteter end deponi fra Bregnebjerggård til Birkerødgård. Virksomheden søger om at få mulighed for at etablere jordhotel samt sortering og nedknusning af bygge- og anlægsaffald.
 
På nuværende tidspunkt er området en grusgrav, hvortil der også tilføres jomfruelige råstoffer udefra som sorteres, nedknuses og videresælges.
 
Arealet er placeret indenfor Graveområde udlagt i Region Hovedstadens Råstofplan 2016.
 
Arealet er omfattet af Fingerplanens Ydre grønne kile og Transportkorridoren. I området kan der således kun etableres anlæg, der er nødvendige for landbrugsdriften.
 
Arealet er beliggende indenfor Lokalplan 322 - Lynge Natur- og Fritidsområde. Delområdet er udlagt til naturområder med mulighed for ekstensivt landbrug (§ 3.5).
 
En imødekommelse af virksomhedens ønsker til ændringer vil kræve, at den grønne kile aflyses i forbindelse med revision af Fingerplan 2017.
 
Derudover vil det være nødvendigt med en ny lokalplan, idet de nye aktiviteterne er i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Der kan som udgangspunkt ikke dispenseres fra anvendelsesbestemmelser i lokalplaner.
 
Affaldsbehandlingsanlægget umiddelbart syd for, som blev anbefalet af byrådet og tilladt i Fingerplanrevision - spor 1, lå på arealet i forvejen. (Bilag 2). Aktiviteterne i de to anlæg er umiddelbart sammenlignelige.
 
Forslag 1: Plangrundlaget for Lynge- Natur- og Fritidsområde ikke ændres.
 
Forslag 2: Planforholdene søges ændret, således at etablering af et affaldsbehandlingsanlæg i området er muligt ved:
 
- I forbindelse med Fingerplanrevisionen – spor 2, at søge om at ophæve den regionale grønne kile for matr. 26a Lynge By, Lynge, for at skabe mulighed for, etablering af en virksomhed til affaldsbehandling.
- At tinglyses et fjernelsesvilkår i tilfælde af at transportkorridoren skal udnyttes.
- Forelæggelse af efterfølgende sag om igangsættelse af lokalplan såfremt Fingerplanen ændres.   

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 03-10-2017
Forslag 1 godkendt.
 
Imod stemte John Køhler, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Jeg ønsker at anmodningen imødekommes, da det er i Allerød Kommunes planmæssige interesse, at denne type virksomheder samles i et område. ”
 
Nikolaj Bührmann undlod at stemme.
 
John Køhler begærede sagen i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 10-10-2017
 
Sagen genoptages på ekstraordinært byrådsmøde den 13. oktober 2017.
 
Imod stemte Nikolaj Bührmann, Klaus Fisker og Rasmus Keis Neerbek.


caseno_17-9333_dok_no_63904-17_v1_bilag 2 kort.pdf
caseno_17-9333_dok_no_63903-17_v1_bilag 1 anmodning vedrørende planforhold.pdf.pdf

Bilag

Bilag 2: Kort
Bilag 1: Anmodning vedrørende planforhold.pdf


7. Fingerplanændring - Spor 2

Fingerplanændring - Spor 2

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget bedes indstille til byrådet hvilke elementer der skal medtages i høringssvar ang. ændring af Fingerplanen for Hovedstadsområdet – spor 2.

Sagsbeskrivelse
Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med revision af Fingerplan 2017 - Spor 2 inviteret kommunerne til at indsende ændringsforslag.
 
I spor 2 af fingerplanrevisionen ændres fokus fra afgrænsede konkrete forslag til ændringer, der kræver mere grundlæggende forandringer af de nuværende rammer og regler i Fingerplanen.
 
Fingerplanrevisionen har ikke tidsmæssig sammenhæng med revisioner af kommunernes Planstrategier og Kommuneplaner.
 
Fingerplanen sætter dog rammerne for Allerød Kommunes fremtidige planlægning og nedenstående forslag tager derfor udgangspunkt i de langsigtede planer og strategiske retninger, der findes i Planstrategi 2015.
 
Planstrategi 2015 behandler især boligudbygning samt natur, landskab og miljø. I næste planstrategi (2019) kunne erhverv, detailhandel, byliv og fortætning/omdannelse på eksisterende byzonearealer være bærende emner, hvilket nedenstående forslag afspejler.
 
Erhvervsministeriet har nævnt følgende emner som overskrift for revisionen, som der tages udgangspunkt i:
  1. Mobilitet
  2. Behov for nye boliger og ændrede livsformer
  3. Plads til erhverv, herunder transport og distributionserhverv
  4. Grøn Kile
Erhvervsministeriet har fastsat et formkrav til ænringsforslagene. Alle forslag i bilaget følger disse krav.
 
Stationsnærhed (Bilag 1)
Byrådet besluttede i Planstrategi 2015 at arbejde for, at trinbrættet ved Høvelte opgraderes til en egentlig station. Gode transportmuligheder vil på sigt også kunne give mulighed for en stationsnærhedszone, hvor der kan byudvikles med høj tæthed. Den overordnede planlægning i Fingerplanen bør understøtte udvikling omkring trafikknudepunkter, herunder også Høvelte trinbræt, der på sigt udvikles til en egentlig S-togstation.
 
Indarbejdes i høringssvar: Stationsnærhedsprincippet ændres, så kommunerne kan udpege stationære områder omkring trinbrætter på S-togsnettet. Det kunne også være omkring lokalbanestationer og større regionale busterminaler/stationer.
 
Detailhandel og fortætning af Lillerød Bymidte kan være et emne i Planstrategi 2019. Nye ønsker til bymidten kan betyde, at en ny afgrænsning stationsnærhedszonen kan blive relevant.
 
Indarbejdes i høringssvar. Stationsnære områder justeres i samarbejde mellem kommunerne og Erhvervsstyrelsen, så kommunerne får mulighed for at skabe rammerne for vækst og udvikling omkring stationerne.
 
Afgrænsning af Hillerødfingeren (Bilag 2)
Afgræsningen af det ydre storbyområde foreslås afgrænset på en ny måde, så det er transportafstanden til stationerne og ikke afstanden til banelegemenet, der er afgørende for afgrænsningen af byfingrene, så nye byområder kan få den mest hensigtsmæssige placering.
 
Indarbejdes i høringssvar: Byfingrene på kortbilag A justeres i samarbejde mellem kommunerne og Erhvervsstyrelsen, så de arealer der er omfattet af byfingrene er de arealer med kortest mulig transportafstand til stationerne.
 
Transportkorridor (Bilag 3)
Den nuværende Ring 5 forbindelse, der ligger i Fingerplan 2017 vil isolere Lynge fra resten af kommunen, påvirke værdifuld natur, herunder Natura 2000 områder i Mølleådalen og gennemskære flere landsbyer omkring Kirkeltevej. Bufferzonen på 300 meter omkring Unesco verdensarv, Store Dyrehave, er en ny restriktion, som vil gøre realisering af Ring 5 vanskelig.
 
Indarbejdes i høringssvar: Allerød Kommune er den opfattelse at transportkorridoren pålægger lodsejere urimelige restriktioner og bør ophæves.
 
Som minimum bør transportkorridoren i Nordsjælland ændres, så den ikke påvirker værdifuld natur, fredede områder og områder udpeget som Unesco verdensarv. Som alternativ til en egentlig ophævelse af Transportkorridoren foreslår Allerød Kommune en linjeføring omtrent som Ring 5½. Transportkorridoren bør i den forbindelse indskrænkes fra den nuværende 1 km til det nødvendige areal.
 
Behov for nye boliger og ændrede livsformer
I Allerød Kommunes Planstrategi 2015 er der udlagt 5 perspektivarealer – områder der skal udvikles efter planperioden dvs. efter 2027. Med den nuværende ambitiøse boligudbygningsplan, er der en del områder at udvikle, og flere kan komme til på baggrund af revisionen af Fingerplanen spor 2, såfremt der ændres på stationsnærhedsprincippet. Der er ikke behov for yderligere arealer før tidligst efter 2027. Perspektivarealer indarbejdes ikke som forslag i høringssvaret.
 
 
Økologiske landsbyer (Bilag 4)
I Vassingerød er der Planstrategi 2015 medtaget et ønske fra ejerne om at udvikle en Økologisk landsby. Dvs. et byggeri, som ikke tilsluttes varmeforsyning, kloak mv. og som omfatter dyrehold, grøntsagsdyrkning mv. til eget forbrug. Forvaltningen har også modtaget andre forespørgsler på oprettelse af ”Økolandsbyer”. ”Økolandsbyer” er forholdsvis pladskrævende og bør derfor ikke etableres inden for Hillerødfingeren.
 
Indarbejdes i høringssvar: I øvrig hovedstadsområde gives mulighed for at oprette økolandsbyer i tilknytning til eksisterende byer og landsbyer. ”Økolandsbyer” er kendetegnet ved, at en stor del af infrastrukturen er drevet af områdets beboere.
 
Vassingerød Bygade (Bilag 5)
I Fingerplanrevision – spor 1 foreslog Allerød, at Vassingerød Landsby kunne udvides ind i Erhvervsområdet Vassingerød. Nye regler i Planloven (juni 2017) betyder, at nye boligområder ikke må udlægges, at der på sigt kan/skal stilles skærpede vilkår i virksomhedernes miljøgodkendelser. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det ikke er realistisk at udlægge arealet til boliger.
 
Vassingerød Bygade foreslås ikke i spor 2, da det kan hindre udvikling af virksomheder i Vassingerød Industriområde og dermed komme i strid med planloven.
 
 Vassingerød industriområde (Bilag 6)
Størstedelen af Vassingerød Industriområde er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (VSB). Der er behov for at revurdere brugen af området. Farremosen er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og til transport- og distributionserhverv.
 
Indarbejdes i høringssvar: Det foreslås at VSB udpegningen i Vassingerød og Farremosen reduceres i overensstemmelse med de respektive lokalplaner, idet der her er taget hensyn til afstand til eksisterende boliger. Det er således reelt ikke muligt at placere klasse 6-7 virksomheder inden for det område der er udlagt i Fingerplanen.
 
Derudover foreslås, at Vassingerød Industriområde fremover kan benyttes til både virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt transport- og distributionserhverv.
 
Udvidelse af Farremosen (Bilag 7)
Med Planstrategi 2015 besluttede byrådet, at der skal sigtes mod to nye erhvervsområder mellem Farremosen og Vassingerød.
 
I næste Planstrategi (2019) bør det undersøges, hvordan de eksisterende erhvervsområder kan udvikles, og hvad der evt. er behov for i nye erhvervsområder.
 
Det foreslås derfor, at områderne ved Farremosen ikke udlægges i Fingerplan 2017, men at der skrives en mulighed ind for at udlægge arealet senere, hvis der er ønske. Det vil også give mulighed for, at Farremosen og Vassingerød udvikles inden der udlægges nye områder.
 
Indarbejdes i høringssvar: Det foreslås, at Fingerplanens § 21 stk. 4 og 5 suppleres med en bestemmelse om, at der i forbindelse med revision af kommuneplanen kan udlægges nye områder til transport- og distributionserhverv i øvrig hovedstadsområde.
 
Grøn Kile (Bilag 8)
Det foreslås, at større ejendomme i den grønne kile kan udvikles til bymæssige formål. I den grønne kile findes i dag ejendomme som er bebygget og kan indeholde et større antal etagemeter. Hvis den nuværende anvendelse ophører, er der ikke mulighed for egentlig byudvikling på arealerne.
 
Indarbejdes i høringssvar: Der kan planlægges for byformål på overflødiggjorte større bebyggede ejendomme i grøn kile. Dette kunne fx være ældre erhvervsbygninger.
 
Justering af grønne kiler (Bilag 9)
Derudover foreslås mulighed for at kunne lave mindre konkrete ændringer af den grønne kile, således at afgrænsningen følger fysiske eller administrative skel.   
 
Detailhandel
Erhvervsministeriet har samtidig med fingerplanrevisionen indkaldt forslag og ideer til nyt landsplandirektiv for detailhandel for hovedstadsområdet (Se mere her). Idet detailhandel foreslås behandlet i næste planstrategi og der ikke mangler rummelig i Lillerød og Lynge bymidter indsendes ikke høringssvar angående detailhandel.  

Administrationens forslag
At udvalget indstiller til byrådet hvilke elementer der skal medtages i høringssvar ang. ændring af Fingerplanen for Hovedstadsområdet – spor 2.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 03-10-2017
De enkelte punkter i forslag til høringssvar blev sat til afstemning med henblik på at indstille høringssvaret godkendt i byrådet.
 
Følgende ændringer vil blive indarbejdet:
 
Bilag 1: Et enigt Økonomiudvalg indstiller, at der til motivationen af forslaget tilføjes det langsigtede ønske om at styrke forbindelsen på tværs mellem Høvelte og Farum.
 
Bilag 2: Økonomiudvalget indstiller høringssvaret godkendt.
 
Bilag 3: Et enigt Økonomiudvalg indstiller, at det præciseres, at det er den nordlige del af transportkorridoren der bør ophæves. Argumentationen om, at lodsejere pålægges urimelige restriktioner udgår.
 
Bilag 4: Økonomiudvalget indstiller høringssvaret godkendt.
 
Bilag 5: Et flertal bestående af Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, Klaus Fisker, Nikolaj Bührmann og Miki Dam Larsen indstiller høringssvaret godkendt.
 
John Køhler stemte imod og ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Af hensyn til Vassingerød Landsby er det ikke boliger, der skal vige for erhverv, men tværtimod erhverv, som på sigt skal vige for boligudbygning. Det vil muliggøre en afrunding af landsbyen.”
 
Bilag 6: Økonomiudvalget indstiller høringssvaret godkendt.
 
Bilag 7: Et enigt Økonomiudvalg indstiller at bilaget udgår af høringssvaret.
 
Bilag 8: Et flertal indstiller høringssvaret godkendt.
Erik Lund og Nikolaj Bührmann stemte imod.
 
Bilaget til punktet med de konkrete skemaer med høringssvarene, vil blive opdateret forud for byrådets møde.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 10-10-2017
Sagen genoptages på ekstraordinært byrådsmøde den 13. oktober 2017.


caseno_16-10491_dok_no_64452-17_v1_samlet bilag - sidste.pdf.pdf
caseno_16-10491_dok_no_67587-17_v1_samlede bilag 1-9 efter øu.pdf

Bilag

Bilag 1-9
Samlede bilag 1-9 efter ØU


8. Sag fra byrådsmedlem Lea Herdal

Sag fra byrådsmedlem Lea Herdal

Punkttype
Beslutning

Tema
Lea Herdal har i har i mail af 16. maj 2017 anmodet om at få følgende sag på byrådets dagsorden.
 
Supplerende sagsbeskrivelse til Børn- og Skoleudvalgsmødet den 19. september 2017
På mødet den 24. maj 2017 oversendte byrådet sagen til behandling i Børn- og Skoleudvalget.
 
På baggrund af Børn- og Skoleudvalgets behandling af sagen den 20. juni 2017 genoptages sagen med notat vedrørende delegation af kompetence til at konvertere understøttende undervisning.

Sagsbeskrivelse
Som opfølgning på beslutningen på byrådsmødet d. 27.4.2017, pkt. 22 " Undervisningsministerens forsøg med en mere fleksibel skoledag", foreslåes, at Byrådet vedtager flg.:
 
KOMPETENCEN TIL AT TRÆFFE BESLUTNING I.H.T. FOLKESKOLELOVENS PARAGRAF 16 B - fravigelse af reglerne om en mindstevarighed af undervisningstiden - UDLÆGGES SKOLEBESTYRELSERNE, HERUNDER KOMPETENCEN TIL AFKORTNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE GÆLDENDE FOR HELE SKOLEN.
 
Af høringssvarene til sagen om ministerens forsøg med mere fleksibel skoledag fremgik, at skolerne fandt det relevant med kortere skoledage, men også at afkortning af skoledagens længde burde være gældende for hele skolen.
I den forbindelse henvises til Undervisningsministeriets svar af marts 2016 til Køge Kommune, hvori der gives grønt lys for, at en skole kan afkorte skoledagens længde for hele skolen:
"Loven tillader at konvertere den understøttende undervisning til kortere skoledage for en hel skole så længe, det sker ud fra en konkret vurdering af hver enkelt klasse."
Supplerende sagsbeskrivelse til Børn- og Skoleudvalgsmødet den 19. september 2017
Forvaltningen har udarbejdet notat, der er vedlagt som bilag.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-05-2017
Sagen oversendes til Børne- og Skoleudvalget.
 
Lisbeth Skov og Knud Ernst fraværende.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 20-06-2017
Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen om fordele og ulemper ved at udlægge kompetencen til de enkelte skoler.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 19-09-2017
Formanden satte følgende forslag til afstemning:
 
At kompetencen uddelegeres til skolebestyrelsen, for så vidt angår godkendelse af dispensationer fra folkeskolelovens § 16 b om at konvertere understøttende undervisning til to voksenundervisning med det formål at give større undervisningsdifferentiering for bestemte klasser og understøtte elevernes faglige udvikling og trivsel.
 
De deraf afledte merudgifter, som følger af en udvidelse af åbningstider i SFO og klub, dækkes indenfor skolernes nuværende økonomiske ramme.
 
Et enigt Børne- og Skoleudvalget stemte for forslaget.
 
Nikolaj Bührmann, Marie Kirk Andersen, Klaus Fisker, John Køhler, Miki Dam Larsen og Lars Bacher begærede sagen i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 03-10-2017
Forslaget fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt.
 
Imod stemte Erik Lund og Poul Albrechtsen, idet de ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Vi mener, at det skal være Skolelederne der har kompetencen. ”

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 10-10-2017
Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_17-5500_dok_no_61702-17_v1_notat om understøttende undervisning.pdf.pdf

Bilag

Notat om understøttende undervisning.pdf


9. Etablering af et samlet Allerød Ungdomscenter

Etablering af et samlet Allerød Ungdomscenter

Punkttype
Beslutning.

Tema
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-20 blev der truffet beslutning om, at der etableres et samlet Allerød Ungdomscenter med 10. klassecentret på Kratbjergskolen, Allerød Ungdomsskole og Kongevejsskolen.
 
Børn- og Skoleudvalget anmodes om indstille forslag til udmøntning godkendt Økonomiudvalget og byråd.
 
Såfremt forslaget godkendes skal dette sendes i høring i 8 uger jf. Folkeskoleloven, idet forslaget indebærer at Kongevejsskolen organisatorisk bliver en del af Kratbjergskolen. Skoletilbuddet vil fortsat være hjemmehørende i den nuværende ejendom på Kongevejen 80.

Sagsbeskrivelse
Det godkendte budget 2017-20 indeholder et servicereduktionsforslag som omfatter, at der etableres et samlet Allerød Ungdomscenter bestående af Allerød Ungdomsskole, 10. klassescenteret på Kratbjergskolen, afd. Engholm og Kongevejsskolen.
 
Besparelsen i servicereduktionsforslaget tager afsæt i, at der etableres en ny ledelsesstruktur og organisering, der udmøntes som en reduktion i antallet af ledere og mindre administration.  Forslaget giver en udgiftsreduktion på 261.113 kr. i 2017 og derefter 626.671 kr. årligt. Besparelsen er fordelt med 100.000 kr. til ungdomsskolen og 526.671 kr. til Kongevejsskolen i 2018 og med 5/12 af de to beløb i 2017
 
Det er Forvaltningens vurdering, at forslaget ikke er muligt at gennemføre som det foreligger, idet:
 
På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen, at besparelsen i stedet udmøntes således, at Kongevejsskolen som i det oprindelige forslag i budget 2017-20 nedlægges som selvstændig skole og i stedet etableres som en afdeling af Kratbjergskolen med en daglig leder som leder. Herved kan den nuværende souschefstilling nedlægges.
 
Det foreslås derudover, at Allerød Ungdomsskole ikke indgår i sammenlægningen, men i stedet pålægges, at håndtere den resterende besparelse på ca. 50.000 kr. fra Allerød Ungdomscenters bevilling til administration. Dette skyldes, at det ikke er muligt at reducere i antallet af ledere på Allerød Ungdomsskole.
 
Forvaltningen gør opmærksom på, at selvom skoletilbuddet på Kongevejen forbliver på den nuværende adresse, så medfører forslaget formelt set, at Kongevejsskolen nedlægges som selvstændig skole. Ifølge bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af skoler, skal forslaget således i høring i 8 uger, inden det kan endeligt vedtages.
 
Forvaltningen anbefaler, at høringen foregår fra tirsdag den 3. januar 2018 til og med tirsdag den 30. marts 2018. Beslutninger vedr. skolelukninger skal foretages senest den 1. marts forud for skoleårets start til august.
 
På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen
At Kongevejsskolen nedlægges som selvstændig skole pr. 1. august 2018 og fremover bliver en afdeling på Kratbjergskolen, der ledes af en daglig leder. Den daglige leder indgår i Kratbjergskolens samlede ledelsesteam og refererer til skolelederne på Kratbjergskolen.
 
Forvaltningen foreslår, endvidere at Ungdomsskolen ikke sammenlægges med Kongevejsskolen og Kratbjergskolen, men at Ungdomsskolen bidrager til den samlede besparelse med ca. 50.000 kr. 

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslaget.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 19-09-2017
Udvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet udvalget ønsker at udvikle og styrke Kongevejsskolens pædagogiske tilbud med den ændrede organisering. Udvalget indstiller endvidere, at besparelsen angående ungdomsskolen bortfalder. I fald byrådet godkender forslaget på mødet den 10. oktober, udsendes forslaget i 8 ugers høring umiddelbart herefter.
 
Det bemærkes, at besparelsen angående ungdomsskolen retteligt udgør 100.000 kr. pr. år og ikke 50.000 kr., som det fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 03-10-2017
Forlag fra Børne- og skoleudvalget indstilles godkendt, idet det indstilles, at gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til ungdomsskolen i 2017 samt en tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2018. Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen. For 2019-21 indarbejdes merudgiften i det administrative budgetoplæg.
 
For stemte Miki Dam Larsen, Klaus Fisker og Nikolaj Bührmann.
 
Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen, Erling Petersen og John Køhler undlod at stemme.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 10-10-2017
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.
 
Imod stemte Erling Petersen.
10. Fredning af område nord for Bastrup Sø

Fredning af område nord for Bastrup Sø

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik- og Planudvalget behandlede den 29. november 2016 sag om fredning af et område nord for Bastrup Sø. Udvalget besluttede at genoptage sagen, når Råstofplan 2016 er vedtaget.
 
Råstofplan 2016 er vedtaget og offentliggjort den 13. juni 2017.
 
Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til, om Forvaltningen skal gå i dialog med Danmarks Naturfredningsforening om at afklare mulighederne og rammerne for en fredning.
 
Supplerende tema
Udvalget behandlede sagen den 5. september 2017 og besluttede, at sagen genoptages på et kommende møde, hvor Danmarks Naturfredningsforening gives foretræde for udvalget.
 
Marianne Engberg og Henrik Jørgensen fra Danmarks Naturfredningsforening er inviteret til kl. 7.30.

Sagsbeskrivelse
I ”Konstitueringsaftale for Allerød Byråd efter kommunalvalget den 19. november 2013” fremgår det, at: ”Der igangsættes fredningsproces for området nord for Bastrup Sø til beskyttelse mod yderligere råstofgravning”
 
Som opfølgning på konstitueringsaftalen besluttede Økonomiudvalget den 18. februar 2014, at ”Teknik- og Planudvalget i byrådsperioden skal behandle en sag om kontakt til Danmarks Naturfredningsforening om udarbejdelse af fælles fredningsforslag for at sikre området mod yderligere råstofgravning”.
 
Danmarks Naturfredningsforening (DN) fremsendte den 19. maj 2016 et forslag til afgrænsning af en evt. fremtidig fredning (bilag 1). 
 
DN mener, at der bør igangsættes en fredning af området, som ligger mellem Slangerupvej og Bastrup Sø (se kortbilag) i forbindelse med certificering af området som Naturpark. Formålet er at sikre landskabet, og DN ønsker, at Allerød Kommune rejser sagen sammen med DN.
 
Området er et Nationalt Geologisk Interesseområde og er desuden udpeget som Værdifuldt Landskab i Allerød Kommuneplan 2013 – 2025 og i forslag til Kommuneplan 2017.
 
Allerød Kommune kan vælge at rejse sagen sammen med DN, men DN kan også rejse sagen på egen hånd.
 
Fredning
Formål med en fredning kan være bevaring af den nuværende tilstand eller tilvejebringelse af en bestemt tilstand. Formålet kan ligeledes være at regulere offentlighedens færdsel i området. En fredning kan indeholde de bestemmelser, vedrørende arealernes anvendelse, der skønnes nødvendige, for at fredningsformålet kan opnås.
 
Erstatning
Fredningsnævnet fastsætter erstatning for tab, som en fredning påfører ejere, brugere og andre indehavere af rettigheder over de fredede ejendomme.
 
Som udgangspunkt afholder staten ¾ af tilkendte erstatninger og godtgørelser. Den sidste ¼ afholdes af vedkommende kommune.
 
Har en fredning hovedsagelig betydning for en kommune, kan fredningsnævnet eller Naturklagenævnet bestemme, at en del af eller hele den statslige andel af erstatningen afholdes af kommunen. Har en fredning derimod national betydning og medfører den store udgifter, kan Naturklagenævnet (men ikke fredningsnævnet) bestemme, at staten skal afholde 9/10 af erstatningen m.v.
 
Relaterede sager/projekter
Inden for det område, som DN foreslår fredet, var et mindre område udlagt til råstofgravning i Råstofplan 2012 (område E12). I Råstofplan 2016, som blev vedtaget den 13. juni 2017 ( Råstofplan 2016) er område E12 taget ud, og der er ikke længere udlagt graveområder indenfor området.
 
Allerød Kommune har fået tilsagn om statslig støtte på 4,4 mio. kr. til et åløbsprojekt i Kedelsø-Langsø dalen, hvor regnvandshåndtering og rekreative muligheder er sammentænkt (bilag 2). Projektet, som er under opstart, giver mulighed for at gennemføre naturforbedringer og stianlæg, som givetvis også vil kunne være formålet med en fredning.
 
Området syd for Slangerupvej er i 2017 mærket som naturpark af Friluftsrådet efter ansøgning fra Furesø, Egedal, Frederikssund og Allerød kommuner. I forbindelse med processen blev alle lodsejere forsikret om, at mærkning af Naturparken ikke vil have betydning for deres brug af ejendommene.
Arealet af det område, som DN forslår fredet, omfatter omkring 100 hovedlodsejere, hvoraf hovedparten er bosat i landsbyområder.
 
På baggrund af ovenstående har Forvaltningen følgende forslag:
 
Forslag 1
Allerød Kommune meddeler DN, at kommunen ikke vil være medrejser af fredningssagen af hensyn til lodsejere i området. Lodsejere i det forslåede område er omfattet af Naturparken og nogle vil skulle indgå i ovennævnte åløbsprojekt. Der vil således potentielt være nye restriktioner på ejendommene fra flere forskellige projekter. 
 
Forslag 2
Der indledes dialog med DN om forberedelse af et beslutningsoplæg om at rejse en fredningssag i fællesskab for det område, som DN har forslået. Fredningen kan bl.a. sikre mod fremtidig råstofgravning, sikre oplevelsen af Mølleådalen og forbedre natur- og friluftsmuligheder.
I processen definerer DN og Allerød Kommune sammen baggrund, formål, afgrænsning og konkrete bestemmelser, den anslåede økonomi forbundet med forslaget samt beskriver den videre proces. Herefter fremlægges en beslutningssag.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller enten forslag 1 eller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
Omkostningerne til en eventuel fredning er endnu ukendte, og der vil i en kommende sag skulle tages stilling til finansiering.

Dialog/høring
Ved forslag 2 starter Forvaltningen en dialog med Danmarks Naturfredningsforening om den videre proces, formål, afgrænsning mm.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 05-09-2017
Sagen genoptages på et kommende møde, hvor Danmarks Naturfredningsforening gives foretræde for udvalget.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 26-09-2017
 
 
Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
 
Ved foretrædet deltog Birgitte Bang Ingrish fra DN’s hovedorganisation i stedet for Henrik Jørgensen.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 03-10-2017
Forslag 1 blev sat til afstemning.
 
For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund og Poul Albrechtsen.
 
Imod stemte Nikolaj Bührmann, John Køhler Miki Dam Larsen, og Erling Petersen
 
Herefter bliver forslag 2 sat til afstemning.
 
Et enigt Økonomiudvalg indstiller forslag 2 godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 10-10-2017
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.
 
Imod stemte Niels Kirkegaard, Lone Hansen, Olav B. Christensen, Jesper Hammer og John Jensen.
 
Jesper Hammer og John Jensen ønsker følgende mindretalsudtalelse:
”Nye Borgerlige stemmer for forslag 1 idet vi ikke modsætter os en fredning men mener at Danmarks Naturfredningsforening selv bør rejse sagen og dermed gøre det administrative arbejde i stedet for Allerød Kommune. ”


caseno_16-8722_dok_no_85813-16_v1_kort - fredningsforslag 181116.pdf
caseno_16-8722_dok_no_85622-16_v1_bilag 1 - dns fredningsforslag.pdf.pdf
caseno_16-8722_dok_no_85624-16_v1_bilag 2 - ansøgning svana synergiprojekt.pdf.pdf

Bilag

Kort - Fredningsforslag 181116
Bilag 1 - DNs Fredningsforslag
Bilag 2 - ansøgning SVANA Synergiprojekt


11. Salg af vejareal, Birkekrogen

Salg af vejareal, Birkekrogen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til forslag om nedlæggelse og salg af et mindre vejareal på Birkekrogen.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med planer om at bygge ny tæt-lav bebyggelse på grundene Hillerødvej 22 og Birkekrogen 3 i Lynge, ønsker ejeren at købe et mindre vejareal af kommunen, som vist i bilag 1.
 
Økonomiudvalget godkendte den 15. november 2016, at udarbejdelse af forslag til lokalplan for området kunne igangsættes.
 
Vejarealet har været anvendt til vendeplads, indtil vejen blev gennemgående, men har i dag ingen vejmæssig funktion.
 
Prisen for arealet vil følge den offentlige grundvurdering for den matrikel arealet kommer til at høre til ved salg, svarende til en pris på 823 kr. pr. m2.
 
Ifølge Lov om offentlige veje, skal kommunalbestyrelsen godkende når en vej eller del af en vej nedlægges som vejareal.
 
Køber af vejarealet afholder alle udgifter til landinspektør og tinglysning i forbindelse med salg af arealet.
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at et areal på ca. 40 m2 af vejmatriklen nedlægges som vejareal og herefter frasælges.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 26-09-2017
Udvalget godkendte forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 03-10-2017
Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 10-10-2017
Indstilling fra Teknik- og Planudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_17-7306_dok_no_58266-17_v1_bilag 1 kort.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 kort.pdf


12. Baunesvinget, nedlæggelse af vejareal

Baunesvinget, nedlæggelse af vejareal

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede den 22. juni 2017 at udbyde et areal ved Baunesvinget til ejerboliger.
 
Af beslutningen følger, at et stykke offentligt vejareal, grusparkeringspladsen, samt en del af en offentlig sti skal nedlægges som ”offentlig vej” jf. vejloven.
 
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at det tilkendegives, at arealet agtes nedlagt som offentlig vej, jf. § 15 i lov om offentlige veje.

Sagsbeskrivelse
Den del af grusparkeringspladsen, som nedlægges, har et areal på ca. 765 m2, jf. vedlagte bilag.
 
Arealet skal ikke være privat fællesvej eller privat vej, men skal udgå som vejareal og sælges.
 
Ejendommen Baunesvinget 20 har vejadgang til Baunesvinget over arealet og krydser den offentlige sti vest for ejendommen, hvilket af trafiksikkerhedsmæssige årsager er uheldigt.
 
Da salget af arealet afbryder ejendommens hidtidige adgang til offentlig vej, har vejmyndigheden pligt til at sikre ejendommen anden ”fornøden vejadgang”, jf. vejlovens § 48, stk. 2.
 
Forvaltningen foreslår derfor, at stien flyttes (parallelforskydes) mod vest, og at det eksisterende offentlige stiareal på ca. 119 m2 nedlægges og udgår som færdselsareal, jf. ovennævnte bilag.
 
Arealet tillægges ejendommen matr.nr. 8fa Lynge By, Lynge som koteletben mod, at ejendommen overtager arealet, som det forefindes og forestår vedligeholdelsen fremover.
 
Forslag 1
Teknik- og Planudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at det tilkendegives, at omtalte arealer - med hjemmel i Lov om Offentlige Veje § 15 agtes nedlagt, og at ejendommen, Baunesvinget 20 sikres vejadgang til Baunesvinget som beskrevet.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Afledte konsekvenser
ingen

Økonomi og finansiering
Anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, idet der dog forventes en salgsindtægt i forbindelse med udbud og salg af arealet ved Baunesvinget.

Dialog/høring
Forslaget om at nedlægge arealerne skal offentliggøres med en frist på 8 uger til høringssvar herunder krav om, at arealerne skal opretholdes som vej.
 
Forslaget vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.
 
Efter høringsperiodens udløb skal sagen igen behandles politisk for endelig vedtagelse, jf. vejloven.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 26-09-2017
Udvalget godkendte forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 03-10-2017
Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 10-10-2017
Indstilling fra Teknik- og Planudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_17-8703_dok_no_59895-17_v1_tpu-bilag.pdf

Bilag

Kortbilag


13. Vintervedligeholdelse 2017-2018

Vintervedligeholdelse 2017-2018

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at de udarbejdede vintervedligeholdelsesplanerne for vinteren 2017-2018, der udmønter det besluttede serviceniveau for Allerød Kommunes offentlige arealer godkendes.

Sagsbeskrivelse
Vintervedligeholdelsesplanerne udarbejdes med baggrund i Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje samt Allerød Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ (vedlagt som bilag 1).
 
Serviceniveauet for de enkelte veje og stier angives ved klassificering af den enkelte vej/sti/strækning, idet veje og stier er opdelt i klasser med tilknyttede servicemål, se bilag 1, samt kortbilag D1 og D2.
Motorveje med op- og nedkørselsramper er statsveje, der vedligeholdes af Vejdirektoratet.
Beredskabsperioden er fra 1. november – 31. marts. Park & Vej forestår vinterberedskabet. Ca. 2/3 af arbejdet udføres af fremmede entreprenører.
 
I forhold til sidste år er der nedenstående mindre tilretninger:
 
Ændringer på veje:
Ændringer på stier:

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler at udvalget indstiller ændringerne godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
Ændringerne medfører ikke ændret udgiftsniveau

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 26-09-2017
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 03-10-2017
Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 10-10-2017
Indstilling fra Teknik- og Planudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_17-8760_dok_no_59599-17_v1_oversigtskort for veje 2017-2018.pdf.pdf
caseno_17-8760_dok_no_59598-17_v1_oversigtskort for stier 2017-2018.pdf.pdf
caseno_17-8760_dok_no_59666-17_v1_bilag 1 vinter- og renholdelsesregulativ af 22.09.2015.pdf.pdf

Bilag

Oversigtskort for veje 2017-2018.pdf
Oversigtskort for stier 2017-2018.pdf
Bilag 1 Vinter- og Renholdelsesregulativ af 22.09.2015.pdf


14. Krydsning Frederiksborgvej ved Rønnealle

Krydsning Frederiksborgvej ved Rønnealle

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalgsformanden har anmodet om en beskrivelse af mulige tiltag til sikring af overgang ved krydset Frederiksborgvej/Rønnealle som forbedring af skolevejen til Lillevangskolen, afdeling Skovvang.

Sagsbeskrivelse
Som en del af etablering af indskoling på Lillevang skolens afdeling Skovvang og udskoling på afdeling Lillerød er der i samarbejde med skole- og forældrerepræsentanter udarbejdet forslag til sikker skolevej (bilag). Forvaltningen er i løbende dialog med politiet om sikkerhedsmæssige aspekter ved forskellige trafikale ændringer, som eksempelvis ændringer af anbefalede sikre skoleveje samt konkrete ideer til ændringer.
 
Forslaget indebærer, at børn fra den vestlige del af Lillerød kører via Lillerød Skole, hvor der er en skolepatrulje over til Skovvangskolen. Der har fra forældreside været fremført ønske om at krydsningen på Frederiksborgvej/Rønnealle også sikres. Dette med henblik på at ruten til Skovvangskolen via Enghavevej (hvor man undgår at køre via Lillerød Skole) bliver mere sikker.
 
Trafikplanen er lavet før ændringen i skolestruktur, men peger ligeledes på behovet for at øge sikkerheden i krydset ved at føre den dobbeltrettede cykelsti på tværs af Enghavevej og anlægge en midterhelle på sydsiden af krydset. Trafikplanen anbefaler ligeledes, at muligheden for at øge sikkerheden på Rønnealle analyseres nærmere.
 
I forbindelse med dialogen med forældre og skole om sikre skoleveje er der endvidere peget på behovet for sikring af Rønnealle frem til skolestien til Skovvang og evt. øget sikkerhed på Enghavevej.
 
Der foreligger ikke et endeligt estimat på anlægsomkostningen, såfremt krydset skal indgå i den anbefalede skolevej, men med udgangspunkt i det nyligt etablerede helleanlæg på Sortemosevej estimeres en anlægsomkostning på 1-1,5 mio. kr. for et helleanlæg med fodgængerovergange og tilpasning af krydset. Hertil kommer evt. omkostninger til etablering af sti på Rønnealle og sikkerhedsforanstaltninger på Enghavevej.
 
I bilag er vist en oversigt over krydset samt billede af helleanlægget på Sortemosevej.
 
En nærmere gennemgang af løsningsmuligheder og økonomi vurderes at kunne foretages for ca. 50.000 kr.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 26-09-2017
Punktet er ændret til et beslutningspunkt, jf. bemærkninger til dagsordenen.
 
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:
  • At der afsættes et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen, til forundersøgelse og realisering af en løsning
  • At der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
 
En tidsplan for projektet forelægges udvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 03-10-2017
Indstilling fra Teknik- og Planudvalget blev sat til afstemning.
 
For stemte Miki Dam Larsen og Klaus Fisker.
 
Imod stemte Erling Petersen.
 
Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen, Nikolaj Bührmann og John Køhler undlod at stemme.
 
Erling Petersen ønsker følgende mindretalsudtalelse:
 
”Blovstrødlisten ønsker ikke på nuværende tidspunkt at indgå aftale om, at der afsættes 1,5 mio. til sikring af overgang ved krydset Frederiksborgvej/Rønnealle.
 
Blovstrødlisten ønsker at fasthold, at der udarbejdes en analyse samt en helhedsplan for sikring af skolevejene i samarbejde med politi, sagkyndige, skoler og forældre.
 
Når analyse og helhedsplan er på plads, besluttes prioritering af de nødvendige tiltag.
 
Der kan evt. indgå et beløb fra kasse for at undgå udhuling af trafikpuljen. ”

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 10-10-2017
Sagen tilbagesendes til Teknik- og Planudvalget, jf. bemærkninger til dagsordenen.


caseno_17-4996_dok_no_62510-17_v1_anbefalede skoleveje lillevang skole.pdf.pdf
caseno_17-4996_dok_no_62508-17_v1_helleanlæg sortemosevej.pdf.pdf
caseno_17-4996_dok_no_62507-17_v1_krydsfrederiksborgvej.pdf.pdf

Bilag

Anbefalede skoleveje Lillevang Skole.pdf
Helleanlæg sortemosevej.pdf
krydsfrederiksborgvej.pdf


15. Anmodning om sag fra Nye Borgerlige og Alternativet

Anmodning om sag fra Nye Borgerlige og Alternativet

Punkttype
Beslutning

Tema
Nye Borgerlige og Alternativet har anmodet om at få følgende sag kommer på byrådets dagsorden:

Sagsbeskrivelse
”Der udarbejdes vvm-redegørelse for etablering af asfaltværk i det nye erhvervsområde, lokalplan 3-392, ved Farremosen.
Hensigten er, at få en grundigere belysning af de miljømæssige konsekvenser end dem, der beskrives i vvm-screeningen. ”

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 10-10-2017
Sagen henlægges.