UDVALG

Allerød Byråd 2014 - 2017

MØDE

Referat

STED

Borgerportalen

STARTTIDSPUNKT

13-10-2017 07:30:00

SLUTTIDSPUNKT

13-10-2017 08:03:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Affaldsbehandlingsanlæg på Birkerødgård
4. Høringssvar på "fingerplan - spor 2" - Erhvervsområdet ved Farremosen
5. Fingerplanændring - Spor 2
6. Program for borgermøde om Farremosen
7. Orientering om mulige konsekvenser - Lukket punkt - Lukket punkt1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype
-

Tema
-

Sagsbeskrivelse
-

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 13-10-2017
Ingen
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
-

Tema
-

Sagsbeskrivelse
-

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 13-10-2017
Ingen
3. Affaldsbehandlingsanlæg på Birkerødgård

Affaldsbehandlingsanlæg på Birkerødgård

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget anmodes om at tage stilling til Bregnebjerggårds anmodning om at planforholdene ændres, så der kan etableres et affaldsbehandlingsanlæg på Birkerødgård, Kærhøjgårdsvej 48a, 3540 Lynge.

Sagsbeskrivelse
Bregnebjerggård har den 30. juni 2017 anmodet Allerød Kommune om at ændre planforholdene på Birkerødgård (Bilag 1). Matr. nr 26a Lynge By, Lynge.
 
Bregnebjerggård ønsker, at flytte alle andre aktiviteter end deponi fra Bregnebjerggård til Birkerødgård. Virksomheden søger om at få mulighed for at etablere jordhotel samt sortering og nedknusning af bygge- og anlægsaffald.
 
På nuværende tidspunkt er området en grusgrav, hvortil der også tilføres jomfruelige råstoffer udefra som sorteres, nedknuses og videresælges.
 
Arealet er placeret indenfor Graveområde udlagt i Region Hovedstadens Råstofplan 2016.
 
Arealet er omfattet af Fingerplanens Ydre grønne kile og Transportkorridoren. I området kan der således kun etableres anlæg, der er nødvendige for landbrugsdriften.
 
Arealet er beliggende indenfor Lokalplan 322 - Lynge Natur- og Fritidsområde. Delområdet er udlagt til naturområder med mulighed for ekstensivt landbrug (§ 3.5).
 
En imødekommelse af virksomhedens ønsker til ændringer vil kræve, at den grønne kile aflyses i forbindelse med revision af Fingerplan 2017.
 
Derudover vil det være nødvendigt med en ny lokalplan, idet de nye aktiviteterne er i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Der kan som udgangspunkt ikke dispenseres fra anvendelsesbestemmelser i lokalplaner.
 
Affaldsbehandlingsanlægget umiddelbart syd for, som blev anbefalet af byrådet og tilladt i Fingerplanrevision - spor 1, lå på arealet i forvejen. (Bilag 2). Aktiviteterne i de to anlæg er umiddelbart sammenlignelige.
 
Forslag 1: Plangrundlaget for Lynge- Natur- og Fritidsområde ikke ændres.
 
Forslag 2: Planforholdene søges ændret, således at etablering af et affaldsbehandlingsanlæg i området er muligt ved:
 
- I forbindelse med Fingerplanrevisionen – spor 2, at søge om at ophæve den regionale grønne kile for matr. 26a Lynge By, Lynge, for at skabe mulighed for, etablering af en virksomhed til affaldsbehandling.
- At tinglyses et fjernelsesvilkår i tilfælde af at transportkorridoren skal udnyttes.
- Forelæggelse af efterfølgende sag om igangsættelse af lokalplan såfremt Fingerplanen ændres.   

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 03-10-2017
Forslag 1 godkendt.
 
Imod stemte John Køhler, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Jeg ønsker at anmodningen imødekommes, da det er i Allerød Kommunes planmæssige interesse, at denne type virksomheder samles i et område. ”
 
Nikolaj Bührmann undlod at stemme.
 
John Køhler begærede sagen i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 10-10-2017
 
Sagen genoptages på ekstraordinært byrådsmøde den 13. oktober 2017.
 
Imod stemte Nikolaj Bührmann, Klaus Fisker og Rasmus Keis Neerbek.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 13-10-2017
Forslag 2 godkendt.
 
For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Gurli Nielsen, Marie Kirk Andersen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Poul Albrechtsen, John Køhler, Niels Kirkegaard, Lone Hansen, Olav B. Christensen, Jesper Hammer.
 
Imod stemte Rasmus Keis Neerbek, Klaus Fisker, Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Theodore Gbouable, Erling Petersen, Lea Herdal og Nikolaj Bührmann. 


caseno_17-9333_dok_no_63904-17_v1_bilag 2 kort.pdf
caseno_17-9333_dok_no_63903-17_v1_bilag 1 anmodning vedrørende planforhold.pdf.pdf

Bilag

Bilag 2: Kort
Bilag 1: Anmodning vedrørende planforhold.pdf


4. Høringssvar på "fingerplan - spor 2" - Erhvervsområdet ved Farremosen

Høringssvar på "fingerplan - spor 2" - Erhvervsområdet ved Farremosen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet blev den 10. oktober 2017 orienteret om erhvervsområdet ved Farremosen.
 
Byrådet vedtog, at Allerød Kommune som en del af spor 2 høringen om ændringer af Fingerplanen 2017 retter henvendelse til Erhvervsministeren med et ønske om, at Farremosen ikke længere indgår i landsplanlægningen som et areal til brug for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, men alene som et areal til transport- og distributionsvirksomheder.
 
Byrådet skal beslutte den konkrete formulering af høringssvaret til spor 2 om fingerplanen for 2017.

Sagsbeskrivelse
Byrådet besluttede 10. oktober følgende:
a. At der fremlægges en sag i fagudvalg, Økonomiudvalg og byrådet med alle de handlemuligheder kommunen har, herunder mulighederne for en VVM undersøgelse, § 14 forbud og eventuelle alternative placeringer i kommunen.
 
b. At Allerød Kommune som en del af spor 2 høringen om fingerplanen for 2017 retter henvendelse til Erhvervsministeren med et ønske om, at Farremosen ikke længere indgår i landsplanlægningen som et areal til brug for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, men alene som et areal til transport og logistik.
Der indkaldes til ekstraordinært byrådsmøde herom fredag den 13. oktober kl. 7.30, hvor den konkrete formulering besluttes.
 
c. At alle miljøforhold skal reguleres i miljøgodkendelsen og at miljøgodkendelsen vil blive fremlagt for byrådet.
 
d. At der afholdes borgermøde i uge 43 om erhvervsområdet i Farremosen, hvor ovenstående emner vil indgå.
 
Denne sag vedrører alene henvendelsen til Erhvervsministeren om spor 2 høringen om fingerplanen for 2017 jf. punkt b ovenfor.
 
Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med revision af Fingerplanen - Spor 2 inviteret kommunerne til at indsende ændringsforslag.
 
Fingerplanen sætter rammerne for Allerød Kommunes planlægning og kommunen kan ikke vedtage kommuneplaner eller lokalplaner i strid med Fingerplanens bestemmelser.
 
Byrådet vedtog den 24. maj 2017 lokalplan 3-392: Erhvervsområde ved Farremosen.
 
Lokalplanen udlægger området til virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt transport- og distributionserhverv. Der kan etableres administration tilknyttet den enkelte virksomhed.
 
I Fingerplan 2013 og 2017 er ”Virksomheder med særlige beliggenhedskrav” defineret som virksomheder i klasse 6 og 7 jf. Miljøministeriets ”Håndbog om Miljø og Planlægning”.
 
En ny lokalplan, der ændrer anvendelsen af Farremosen så virksomheder med særlige beliggenhedskrav eller transport- og distributionserhverv ikke er tilladt, forudsætter en ændring af Fingerplanen.
 
Ændringsforslag til Fingerplanen
Allerød Kommune foreslår, at erhvervsområdet i Farremosen ikke længere er udpeget til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Allerød Kommune foreslår, at området fremover kun udlægges til transport- og distributionserhverv.
 
Der er behov for arealer til transport- og distributions virksomheder i Nordsjælland. Farremosen er placeret ved Hillerødmotorvejen og Nymøllevej, der jf. Fingerplanen er en del af det overordnede vejnet i regionen. Arealet er med sin beliggenhed mest velegnet til transport- og distributionserhverv, hvor nem adgang til det overordnede vejnet er afgørende. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet for virksomheder med særlige beliggenhedskrav.
 
Der er behov for arealer til transport- og distributionsvirksomheder i Nordsjælland.
 
I Fingerplan 2013 henvises i redegørelsen bl.a. til at ” Det ny område vil kunne huse eksisterende virksomhed til affaldshåndtering, som i dag er beliggende i Lynge.” Den omtalte virksomhed er Norrecco, som i forbindelse med Fingerplanrevision - Spor 1 i juni 2017 fik mulighed for at forblive på den nuværende placering. Arealer udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i kommunen er der med udvidet.
 
Det nærliggende Vassingerød Industriområde er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Her er ledige grunde.
 
Farremosen bør af ovennævnte grunde reserveres til transport- og distributionserhverv
 
Ændringsforslaget til Fingerplanen fremgår i sin fulde ordlyd af bilaget, som følger Erhvervsministeriets formkrav til ændringsforslag.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at byrådet beslutter den konkrete formulering af høringssvar til spor 2 om fingerplanen for 2017 vedrørende, at Farremosen ikke længere indgår i landsplanlægningen som et areal til brug for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, men alene som et areal til transport og logistik.

Afledte konsekvenser
Der vil være en række afledte konsekvenser, hvis forslaget imødekommes af Erhvervsstyrelsen. Byrådet besluttede den 10. oktober 2017 - at der fremlægges en sag i fagudvalg, Økonomiudvalg og byrådet med alle de handlemuligheder kommunen har, herunder mulighederne for en VVM undersøgelse, § 14 forbud og eventuelle alternative placeringer i kommunen.
 
Alene det forhold, at der indsendes et ændringsforslag til Fingerplanen, har ikke retsvirkninger.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Byrådet besluttede 10. oktober 2017 - at der afholdes borgermøde i uge 43 om erhvervsområdet i Farremosen.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-10-2017
Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 13-10-2017
Indstilling fra Økonomiudvalg godkendt.


caseno_16-10491_dok_no_68030-17_v1_bilag 1 - udkast høringssvar farremosen 12102017.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Udkast høringssvar Farremosen


5. Fingerplanændring - Spor 2

Fingerplanændring - Spor 2

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget bedes indstille til byrådet hvilke elementer der skal medtages i høringssvar ang. ændring af Fingerplanen for Hovedstadsområdet – spor 2.

Sagsbeskrivelse
Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med revision af Fingerplan 2017 - Spor 2 inviteret kommunerne til at indsende ændringsforslag.
 
I spor 2 af fingerplanrevisionen ændres fokus fra afgrænsede konkrete forslag til ændringer, der kræver mere grundlæggende forandringer af de nuværende rammer og regler i Fingerplanen.
 
Fingerplanrevisionen har ikke tidsmæssig sammenhæng med revisioner af kommunernes Planstrategier og Kommuneplaner.
 
Fingerplanen sætter dog rammerne for Allerød Kommunes fremtidige planlægning og nedenstående forslag tager derfor udgangspunkt i de langsigtede planer og strategiske retninger, der findes i Planstrategi 2015.
 
Planstrategi 2015 behandler især boligudbygning samt natur, landskab og miljø. I næste planstrategi (2019) kunne erhverv, detailhandel, byliv og fortætning/omdannelse på eksisterende byzonearealer være bærende emner, hvilket nedenstående forslag afspejler.
 
Erhvervsministeriet har nævnt følgende emner som overskrift for revisionen, som der tages udgangspunkt i:
  1. Mobilitet
  2. Behov for nye boliger og ændrede livsformer
  3. Plads til erhverv, herunder transport og distributionserhverv
  4. Grøn Kile
Erhvervsministeriet har fastsat et formkrav til ænringsforslagene. Alle forslag i bilaget følger disse krav.
 
Stationsnærhed (Bilag 1)
Byrådet besluttede i Planstrategi 2015 at arbejde for, at trinbrættet ved Høvelte opgraderes til en egentlig station. Gode transportmuligheder vil på sigt også kunne give mulighed for en stationsnærhedszone, hvor der kan byudvikles med høj tæthed. Den overordnede planlægning i Fingerplanen bør understøtte udvikling omkring trafikknudepunkter, herunder også Høvelte trinbræt, der på sigt udvikles til en egentlig S-togstation.
 
Indarbejdes i høringssvar: Stationsnærhedsprincippet ændres, så kommunerne kan udpege stationære områder omkring trinbrætter på S-togsnettet. Det kunne også være omkring lokalbanestationer og større regionale busterminaler/stationer.
 
Detailhandel og fortætning af Lillerød Bymidte kan være et emne i Planstrategi 2019. Nye ønsker til bymidten kan betyde, at en ny afgrænsning stationsnærhedszonen kan blive relevant.
 
Indarbejdes i høringssvar. Stationsnære områder justeres i samarbejde mellem kommunerne og Erhvervsstyrelsen, så kommunerne får mulighed for at skabe rammerne for vækst og udvikling omkring stationerne.
 
Afgrænsning af Hillerødfingeren (Bilag 2)
Afgræsningen af det ydre storbyområde foreslås afgrænset på en ny måde, så det er transportafstanden til stationerne og ikke afstanden til banelegemenet, der er afgørende for afgrænsningen af byfingrene, så nye byområder kan få den mest hensigtsmæssige placering.
 
Indarbejdes i høringssvar: Byfingrene på kortbilag A justeres i samarbejde mellem kommunerne og Erhvervsstyrelsen, så de arealer der er omfattet af byfingrene er de arealer med kortest mulig transportafstand til stationerne.
 
Transportkorridor (Bilag 3)
Den nuværende Ring 5 forbindelse, der ligger i Fingerplan 2017 vil isolere Lynge fra resten af kommunen, påvirke værdifuld natur, herunder Natura 2000 områder i Mølleådalen og gennemskære flere landsbyer omkring Kirkeltevej. Bufferzonen på 300 meter omkring Unesco verdensarv, Store Dyrehave, er en ny restriktion, som vil gøre realisering af Ring 5 vanskelig.
 
Indarbejdes i høringssvar: Allerød Kommune er den opfattelse at transportkorridoren pålægger lodsejere urimelige restriktioner og bør ophæves.
 
Som minimum bør transportkorridoren i Nordsjælland ændres, så den ikke påvirker værdifuld natur, fredede områder og områder udpeget som Unesco verdensarv. Som alternativ til en egentlig ophævelse af Transportkorridoren foreslår Allerød Kommune en linjeføring omtrent som Ring 5½. Transportkorridoren bør i den forbindelse indskrænkes fra den nuværende 1 km til det nødvendige areal.
 
Behov for nye boliger og ændrede livsformer
I Allerød Kommunes Planstrategi 2015 er der udlagt 5 perspektivarealer – områder der skal udvikles efter planperioden dvs. efter 2027. Med den nuværende ambitiøse boligudbygningsplan, er der en del områder at udvikle, og flere kan komme til på baggrund af revisionen af Fingerplanen spor 2, såfremt der ændres på stationsnærhedsprincippet. Der er ikke behov for yderligere arealer før tidligst efter 2027. Perspektivarealer indarbejdes ikke som forslag i høringssvaret.
 
 
Økologiske landsbyer (Bilag 4)
I Vassingerød er der Planstrategi 2015 medtaget et ønske fra ejerne om at udvikle en Økologisk landsby. Dvs. et byggeri, som ikke tilsluttes varmeforsyning, kloak mv. og som omfatter dyrehold, grøntsagsdyrkning mv. til eget forbrug. Forvaltningen har også modtaget andre forespørgsler på oprettelse af ”Økolandsbyer”. ”Økolandsbyer” er forholdsvis pladskrævende og bør derfor ikke etableres inden for Hillerødfingeren.
 
Indarbejdes i høringssvar: I øvrig hovedstadsområde gives mulighed for at oprette økolandsbyer i tilknytning til eksisterende byer og landsbyer. ”Økolandsbyer” er kendetegnet ved, at en stor del af infrastrukturen er drevet af områdets beboere.
 
Vassingerød Bygade (Bilag 5)
I Fingerplanrevision – spor 1 foreslog Allerød, at Vassingerød Landsby kunne udvides ind i Erhvervsområdet Vassingerød. Nye regler i Planloven (juni 2017) betyder, at nye boligområder ikke må udlægges, at der på sigt kan/skal stilles skærpede vilkår i virksomhedernes miljøgodkendelser. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det ikke er realistisk at udlægge arealet til boliger.
 
Vassingerød Bygade foreslås ikke i spor 2, da det kan hindre udvikling af virksomheder i Vassingerød Industriområde og dermed komme i strid med planloven.
 
 Vassingerød industriområde (Bilag 6)
Størstedelen af Vassingerød Industriområde er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (VSB). Der er behov for at revurdere brugen af området. Farremosen er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og til transport- og distributionserhverv.
 
Indarbejdes i høringssvar: Det foreslås at VSB udpegningen i Vassingerød og Farremosen reduceres i overensstemmelse med de respektive lokalplaner, idet der her er taget hensyn til afstand til eksisterende boliger. Det er således reelt ikke muligt at placere klasse 6-7 virksomheder inden for det område der er udlagt i Fingerplanen.
 
Derudover foreslås, at Vassingerød Industriområde fremover kan benyttes til både virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt transport- og distributionserhverv.
 
Udvidelse af Farremosen (Bilag 7)
Med Planstrategi 2015 besluttede byrådet, at der skal sigtes mod to nye erhvervsområder mellem Farremosen og Vassingerød.
 
I næste Planstrategi (2019) bør det undersøges, hvordan de eksisterende erhvervsområder kan udvikles, og hvad der evt. er behov for i nye erhvervsområder.
 
Det foreslås derfor, at områderne ved Farremosen ikke udlægges i Fingerplan 2017, men at der skrives en mulighed ind for at udlægge arealet senere, hvis der er ønske. Det vil også give mulighed for, at Farremosen og Vassingerød udvikles inden der udlægges nye områder.
 
Indarbejdes i høringssvar: Det foreslås, at Fingerplanens § 21 stk. 4 og 5 suppleres med en bestemmelse om, at der i forbindelse med revision af kommuneplanen kan udlægges nye områder til transport- og distributionserhverv i øvrig hovedstadsområde.
 
Grøn Kile (Bilag 8)
Det foreslås, at større ejendomme i den grønne kile kan udvikles til bymæssige formål. I den grønne kile findes i dag ejendomme som er bebygget og kan indeholde et større antal etagemeter. Hvis den nuværende anvendelse ophører, er der ikke mulighed for egentlig byudvikling på arealerne.
 
Indarbejdes i høringssvar: Der kan planlægges for byformål på overflødiggjorte større bebyggede ejendomme i grøn kile. Dette kunne fx være ældre erhvervsbygninger.
 
Justering af grønne kiler (Bilag 9)
Derudover foreslås mulighed for at kunne lave mindre konkrete ændringer af den grønne kile, således at afgrænsningen følger fysiske eller administrative skel.   
 
Detailhandel
Erhvervsministeriet har samtidig med fingerplanrevisionen indkaldt forslag og ideer til nyt landsplandirektiv for detailhandel for hovedstadsområdet (Se mere her). Idet detailhandel foreslås behandlet i næste planstrategi og der ikke mangler rummelig i Lillerød og Lynge bymidter indsendes ikke høringssvar angående detailhandel.  

Administrationens forslag
At udvalget indstiller til byrådet hvilke elementer der skal medtages i høringssvar ang. ændring af Fingerplanen for Hovedstadsområdet – spor 2.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 03-10-2017
De enkelte punkter i forslag til høringssvar blev sat til afstemning med henblik på at indstille høringssvaret godkendt i byrådet.
 
Følgende ændringer vil blive indarbejdet:
 
Bilag 1: Et enigt Økonomiudvalg indstiller, at der til motivationen af forslaget tilføjes det langsigtede ønske om at styrke forbindelsen på tværs mellem Høvelte og Farum.
 
Bilag 2: Økonomiudvalget indstiller høringssvaret godkendt.
 
Bilag 3: Et enigt Økonomiudvalg indstiller, at det præciseres, at det er den nordlige del af transportkorridoren der bør ophæves. Argumentationen om, at lodsejere pålægges urimelige restriktioner udgår.
 
Bilag 4: Økonomiudvalget indstiller høringssvaret godkendt.
 
Bilag 5: Et flertal bestående af Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, Klaus Fisker, Nikolaj Bührmann og Miki Dam Larsen indstiller høringssvaret godkendt.
 
John Køhler stemte imod og ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Af hensyn til Vassingerød Landsby er det ikke boliger, der skal vige for erhverv, men tværtimod erhverv, som på sigt skal vige for boligudbygning. Det vil muliggøre en afrunding af landsbyen.”
 
Bilag 6: Økonomiudvalget indstiller høringssvaret godkendt.
 
Bilag 7: Et enigt Økonomiudvalg indstiller at bilaget udgår af høringssvaret.
 
Bilag 8: Et flertal indstiller høringssvaret godkendt.
Erik Lund og Nikolaj Bührmann stemte imod.
 
Bilaget til punktet med de konkrete skemaer med høringssvarene, vil blive opdateret forud for byrådets møde.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 10-10-2017
Sagen genoptages på ekstraordinært byrådsmøde den 13. oktober 2017.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 13-10-2017
De enkelte punkter i forslag til høringssvar blev sat til afstemning.
 
 
Bilag 1: Et enigt byråd godkender indstilling fra Økonomiudvalget.
 
Bilag 2: Et enigt byråd godkender indstilling fra Økonomiudvalget.
 
Bilag 3: Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.
 
Imod stemte Rasmus Keis Neerbek.
 
 
Bilag 4: Et enigt byråd godkender indstilling fra Økonomiudvalget.
 
Bilag 5:Indstilling fra Økonomiudvalg godkendt.
 
Imod stemte Jesper Hammer, Erling Petersen og John Køhler, idet der ønskede følgende mindretalsudtalelse: ”Af hensyn til Vassingerød Landsby er det ikke boliger, der skal vige for erhverv, men tværtimod erhverv, som på sigt skal vige for boligudbygning. Det vil muliggøre en afrunding af landsbyen. ”
 
Rasmus undlod at stemme.
 
Bilag 6: Et enigt byråd godkender indstilling fra Økonomiudvalget.
 
Bilag 7: Et enigt byråd godkender indstilling fra Økonomiudvalget.
 
Bilag 8: Byrådet godkender indstilling fra Økonomiudvalget.
Erling Petersen undlod at stemme.
 
Bilag 9: Byrådet godkender indstilling fra Økonomiudvalget.
Imod stemte Rasmus Keis Neerbek
 
 


caseno_16-10491_dok_no_64452-17_v1_samlet bilag - sidste.pdf.pdf
caseno_16-10491_dok_no_67587-17_v1_samlede bilag 1-9 efter øu.pdf

Bilag

Bilag 1-9
Samlede bilag 1-9 efter ØU


6. Program for borgermøde om Farremosen

Program for borgermøde om Farremosen

Punkttype
Orientering

Tema
På baggrund af byrådets beslutning ved mødet tirsdag den 10. oktober 2017, afholdes der et borgermøde tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 17.00 – 19.00 i Borgerportalen, Allerød Rådhus.
 
Byrådet orienteres om programmet for borgermødet.

Sagsbeskrivelse
Rammerne for programmet til borgermødet:
 
  1. Velkommen v. borgmester Jørgen Johansen
2. Planmæssige rammer og regler for Farremosen
Et kort oplæg om de juridiske rammer, regler og muligheder for Erhvervsområdet Farremosen.
 
3. Miljø og miljøregulering af virksomheder
Et kort oplæg ved en teknisk rådgiver om de miljømæssige forhold og reguleringen heraf for asfaltværker.
  1. Struktureret dialog
Efter oplæggene vil der være en struktureret dialog med en ordstyrer. Dialogen faciliteters i forskellige temaspor.
 
Afslutningsvis vil der være mulighed for at bidrage med spørgsmål eller input skriftligt til Forvaltningen.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
Indenfor afsat budget til borgermøder

Dialog/høring
-

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 13-10-2017
Orientering taget til efterretning.
 
Imod stemte Jesper Hammer, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: "Nye Borgerlige ønsker tidspunktet flyttet til senere på aftenen da mange borgere ikke har mulighed for at deltage fra kl. 17. "
7. Orientering om mulige konsekvenser - Lukket punkt - Lukket punkt