UDVALG

Allerød Byråd 2014 - 2017

MØDE

Referat

STED

Borgerportalen

STARTTIDSPUNKT

21-12-2017 18:30:00

SLUTTIDSPUNKT

21-12-2017 20:00:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Effektiviseringskatalog efteråret 2017
4. Genåbning af budget 2018-21
5. Endelig vedtagelse - Kommuneplan 2017
6. Optagelse i §60 selskabet It-forsyningen
7. Revision af Fingerplan 2017 - Farremosen
8. Igangsætning af udbud af areal til almene boliger ved Rønneholt Parkvej
9. Fornyelse af Regulativ for Uvelse Å
10. Investeringsaftale med Allerød Spildevand for 2018
11. Service i samspil - udkast til ydelseskatalog
12. Sundhedsberedskabsplan Allerød Kommune 2017
13. Udkast til lokalplan 2-303B for Plejeboliger ved Poppelvej
14. Sag fra borgmester og formand for TPU vedr. krydsning af Frederiksborgvej ved Rønne Alle
15. Takstblad 2018 - Allerød Spildevands A/S
16. Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen
17. Sag fra byrådsmedlem Bettina Hauge
18. Sag fra byrådsmedlem Bettina Hauge
19. Sag fra borgmester Jørgen Johansen
20. Evt. køb af naturarealer i og ved Kedelsø-Langsø Ådal - Lukket punkt - Lukket punkt
21. Etablering af genoptræning og varmtvandsbassin på Engholm - Lukket punkt - Lukket punkt1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017
Viggo Janum er suppleant for John Jensen.
 
Et enigt byråd optager en sag fra borgmester Jørgen Johansen på dagsorden – sag med henvendelse fra Fritidsnævnet.
2. Meddelelser

Meddelelser

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017
Ingen
3. Effektiviseringskatalog efteråret 2017

Effektiviseringskatalog efteråret 2017

Punkttype
Beslutning. 

Tema
Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringsforslag for efteråret 2017. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 6,2 mio. kr. i mindreudgift på drift i 2017 og 0,9 mio. kr. årligt i 2018-21 er, som tilgår kassebeholdningen.
Ved udvalgenes møder i november skal effektiviseringsforslag for efteråret 2017 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Udvalgene skal tage stilling til forslag til effektiviseringer, for så vidt angår udvalgenes respektive områder. I den sammenhæng skal udvalgene beslutte om de enkelte forslag, der lægges op til politisk behandling skal indstilles godkendt som effektivisering. For så vidt angår udvalg, der ikke er omfattet af de fremlagte forslag, er der tale om en orientering.
 
Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd orienteres endvidere om:
 

Sagsbeskrivelse
Byrådet har i maj 2016 vedtaget en samlet effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for arbejdet med effektiviseringer de kommende år. Afsættet i strategien er et ønske om at opnå så mange effektiviseringer som muligt, for på den måde at bidrage til at kommunens økonomi og serviceniveau fortsat er i balance.
 
Effektiviseringer defineres i strategien som ”en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv”. Effektiviseringer kan også ske ved forbedring eller ændring af tilbud, som ikke har et økonomisk potentiale men alene gennemføres med det formål at bevare det oplevede serviceniveau for borgeren, trods øget pres på organisationens ressourcer.
 
Effektiviseringsstrategien tager afsæt i byrådets vision ”Fælles udvikling i balance”, således at der arbejdes løbende med effektiviseringer hen over året. Derfor vil der også løbende blive fremlagt konkrete effektiviseringsforslag til politisk behandling.
 
Med byrådets vedtagelse af budgetstrategien for 2017 er det besluttet, at der vedtages effektiviseringer to gange i løbet af året.
 
Forslag til effektiviseringer i efteråret 2017
Forslag til effektiviseringer er vedlagt i oversigtsform i bilag 1. Oversigten består af forslag, der indarbejdes i budgettet som varige reduktioner samt forslag, der alene forventes at have en effekt i 2017. Forslag der forventes at have effekt i 2017 udgør gevinster på 7,2 mio. kr. Disse er indarbejdet i det forventede regnskab pr. 30.9.2017, heraf udgør 6,2 mio. kr. driftsudgifter og 1 mio. kr. udgør finansielle poster. Mindreudgifter under finansielle poster er, jf. kommunens økonomistyringspraksis bevillingsmæssigt indarbejdet i det forventede regnskab, mens der i denne sag skal tages bevillingsmæssig stilling til mindreudgiften under driften. Endvidere er der i denne sag medtaget forslag som også forventes at have effekt i 2018.
 
Samlet status på udmøntning af Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi for 2016 og 2017  
I foråret 2017 blev der som resultat af arbejdet med effektiviseringsstrategien i afdelinger og virksomheder afdækket effektiviseringspotentialer svarende til det i Budget 2017-20 politiske vedtagne effektiviseringsmål på velfærdsområderne på 2,8 mio. kr. årligt for den fulde budgetperiode. Derudover var det endvidere muligt at gennemføre effektiviseringer for 2,5 mio. kr. alene i 2017. Med de i sagen foreslåede effektiviseringer er der samlet set gennemført nye effektiviseringer i 2017 på 9,7 mio. kr.
 
Nedenstående tabel viser effekten af udmøntningen af effektiviseringsstrategien fra begyndelsen af 2016 til nu. Tabellen indeholder således allerede budgetterede effektiviseringsgevinster såvel som de nye effektiviseringer der lægges op til vedtagelse i forbindelse med denne sag.
 
i hele mio. kr.
2017
2018
2019
2020
2021
Effektiviseringer vedtaget maj 2016
-4,3
-4,4
-4,5
-4,5
-4,5
Effektiviseringer vedtaget maj 2017
-5,0
-6,7
-6,9
-7,0
-7,0
Drift og styring - Monopolbrud, udfasning af IT-omkostninger
-0,4
-2,4
-2,9
-2,9
Digitalisering og velfærdsteknologi
0,0
0,0
-1,7
-1,7
-1,7
Ny udbuds- og indkøbspolitik -Vejbelysning
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
Gevinstrealisering vedr. udbud og indkøb
-2,8
-5,2
-5,2
-5,2
-5,2
Effektivisering Forv. Regnskab Pr. 30/9 (Inddrivelse)
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Effektiviseringer (drift) dec. 2017*
-6,2
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
Ny aggregeret effektiviseringsgevinst
-19,3
-19,1
-23,1
-23,7
-23,7
*=Nye effektiviseringer
 
 
Arbejdet med udmøntning af byrådets effektiviseringsstrategi for den kommende periode
 
Arbejdet med effektiviseringsstrategien har i 2017 omfattet
 
 
Fokus i efteråret har været koncentreret om at udvikle effektiviseringspotentialer indenfor en række temaer for arbejdet og opdyrke muligheder, der kan arbejdes videre med i det kommende år.
 
Mens nogle temaer omhandler specifikke forvaltningsområder, går andre på tværs.
Temaerne er:
I bilag 2 er opstillet en oversigt over en række emner, der forsat analyseres med henblik på afdækning af mulige fremtidige effektiviseringspotentialer. Disse forslag er ikke vedtaget politisk og er derfor alene emner, der arbejdes på at undersøge.
 
Effektiviseringsindsatsen i 2018 indgår i budgetstrategien for 2018 og bliver således vedtaget ved byrådets behandling af denne i januar 2018.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår:
  1. At de fremlagte forslag til effektiviseringer godkendes
  2. At der gives en tillægsbevilling svarende til gevinsten ved effektiviseringerne under driften på 6,2 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 som tilgår kassebeholdningen
  3. At orientering om status på udmøntning af effektiviseringsstrategien samt arbejdet    hermed for den kommende periode tages til efterretning.

 

Afledte konsekvenser
Som følge af effektiviseringer forventes en mindreudgift på 540.000 kr. under servicerammen.

Økonomi og finansiering
Der ansøges om tillægsbevillinger svarende til nettogevinsten ved effektiviseringerne på 6,2 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018-21 som tilgår kassebeholdningen.
 
                             

Dialog/høring
I forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer, høres MED organisationen.
 
De enkelte arbejdssteder har mulighed for at engagere brugerbestyrelser mv. i drøftelser om effektiviseringsforslagene. I perioden fra. 21. november 2017 og frem til økonomiudvalgets behandling den 12. december 2017, er de forslag der lægges op til at finde på kommunens hjemmeside under fagudvalgenes dagsordener.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-11-2017
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-11-2017
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 29-11-2017
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.
 
Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-12-2017
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 05-12-2017
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 06-12-2017
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017
Forslag fra fagudvalgene indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017
Indstilling godkendt.


caseno_17-5442_dok_no_74809-17_v2_bilag 2 _ emner der indgår i afdækningen af effektiviseringspotentialer i 2018.pdf
caseno_17-5442_dok_no_73647-17_v2_effektiviseringer efterår 2017.pdf

Bilag

Bilag 2 Emner der indgår i afdækningen af effektiviseringspotentialer i 2018
Bilag 1 Effektiviseringer efterår 2017


4. Genåbning af budget 2018-21

Genåbning af budget 2018-21

Punkttype
Beslutning

Tema
På foranledning af Borgmester Jørgen Johansen fremlægges en beslutningssag for Økonomiudvalg og Byråd om genåbning af budget 2018-21.
 
På sagen skal der træffes beslutning om:
 
1. Afgivelse af en tillægsbevilling på i alt 10 mio. kr. årligt fra 2018, fordelt på følgende måde:
· 3,0 mio. kr. årligt til at øge normeringen i kommunens daginstitutioner
· 4,0 mio. kr. årligt til styrkelse af kommunens skoler
· 3,0 mio. kr. årligt til at øge normeringen på kommunens plejecentre
 
2. Finansieringen af tillægsbevillingen.

Sagsbeskrivelse
I denne sag fremlægges følgende:
1. Borgmesterens politiske baggrund for genåbningen af budgettet
2. Forvaltningens sagsfremstilling
3. Finansieringsforslag til en varig tillægsbevilling til dagtilbud, skoler og plejecentre
 
 
1. Borgmesterens politiske baggrund for genåbningen af budgettet
 
”Formålet med genåbningen af budget 2018-21 er at styrke kernevelfærden, ved at der gennemføres et permanent løft i normeringerne. Allerede fra budget 2018-21 styrkes velfærdsområdet med 10 mio. kr. som skal komme både børn, skole og ældre til gavn. Vore økonomiske ressourcer skal anvendes fuldt ud, for at sikre bedst mulig service for borgerne.
 
Finansieringen af de 10 mio. kr. til velfærdsområderne børn, skole og ældre er skabt af de mange politiske initiativer, som byrådet de senere år har taget for at udvikle kommunen, som fx boligudbygningen, effektiviseringsstrategien samt udbuds- og indkøbsstrategien. Det forventede regnskab 2017 blev behandlet på byrådet møde den 23. november 2017 og heraf fremgår det, at der er fundet effektiviseringsgevinster i 2017 på i alt 9,7 mio. kr., samtidig med at der forventes et mindreforbrug under servicerammen på i alt 16,4 mio. kr. Genåbningen af budgettet følger således byrådets vision om ”Fælles udvikling i balance”.
 
Genåbningen af budget 2018-21 bygger på principperne om:
· Afsatte budgetter skal anvendes til formålet
· Flest mulige frihedsgrader og ansvar delegeres til institutioner og det decentrale niveau
· Erfaringsbaseret økonomistyring
· Der skal kunne ageres hurtigt på regnskabsopfølgninger.
 
Genåbningen af budgettet er netop baseret på at der ageres hurtigt på regnskabsopfølgninger. Ligeledes er genåbningen af budgettet erfaringsbaseret, da der i gennem mange år har været et mindreforbrug under servicerammen. Genåbningen af budgettet gennemføres, således at det permanente løft i normeringerne på børn, skole og ældre kan komme kommunens borgere til gavn allerede fra 2018.
 
Allerød Kommune har i flere år stået overfor den udfordring, at der skulle spares på budgettet. Både fordi der skulle findes finansiering til den pleje et stadigt stigende antal ældre har behov for. Dels fordi tilskuddet fra staten hvert år bliver mindre og mindre pr. borger.
 
Budgetforligspartierne har skabt et råderum i budget 2018-21, til at tage nogle få udvalgte nye initiativer, til at styrke velfærdsområderne børn, skole og ældre. Initiativer er således fuldt finansieret indenfor det nuværende budget. Der er fortsat budgetteret med en vis økonomisk opbremsning fra 2019 og frem, gennem mere effektiv drift og nytænkning af kommunens serviceydelser og arbejdsgange. På den måde sikres det, at budgettet også er i balance i de kommende år.
 
Bedre normering i kommunens daginstitutioner
Budgetforligspartierne ønsker at fortsætte kvalitetsudviklingen på dagtilbudsområdet, herunder at arbejde med hvordan vi kan omlægge ressourcer og opgaver, så der kan skabes bedre normeringer, ment som tid til børnene. Budgetforligspartierne ønsker at styrke de gode rammer for de mindste i kommunen ved at afsætte yderligere 3 mio. kr. til personale i vuggestue- og børnehaver. Da vores daginstitutioners gruppestørrelser ikke er ens, vil det være forskelligt, hvor mange timer, den enkelte institution vil få tildelt. Taksterne i daginstitutionerne forbliver uændrede. Der afsættes 3,0 mio. kr. årligt til bedre normeringer i kommunens daginstitutioner, ud over de 2,0 mio. kr. der blev afsat i budgetforliget.
 
Styrkelse af kommunens skoler
Budgetforligspartierne er enige om, at der afsættes 4,0 mio. kr. årligt til at styrke kommunens skoler. Det er skolerne der decentralt prioriterer den konkrete anvendelse og bevillingen udmøntes gennem elevtildelingen i ressourcetildelingsmodellen. Samtidig sikres fuld finansiering af SFO’ernes og klubbernes merudgifter, såfremt skolebestyrelserne eventuelt vælger at konvertere dele af den understøttende undervisning til to-voksenundervisning. Med et nyt børne- og læringssyn klar fra trykken har vi sat rammen for, hvordan vi i vores kommune ser på alle børns læring, udvikling og trivsel. Dette sammenholdt med et omfangsrigt analysearbejde inden for de specialiserede områder giver anledning til, at Allerød Kommune reviderer den gældende børne- og ungepolitik og samtidig får sat nye politisk mål for området. I Allerød Kommune er vi nået langt i bestræbelserne på at implementere folkeskolereformen. Dette arbejde skal fortsætte i de kommende år, og alle skal bidrage til, at vores børn og unge bliver så dygtige, som de kan. Der afsættes 4,0 mio. kr. årligt til styrkelse af kommunens skoler.
 
 
Øget normering på kommunens plejecentre
Budgetforligspartierne er enige om, at der afsættes yderligere 3,0 mio. kr. årligt til at øge normeringen på kommunens plejecentre. Formålet er i endnu højere grad at drage omsorg og støtte for plejecenterbeboerne med udgangspunkt i deres behov for pleje og omsorg i dagligdagen. Dette vil hovedsageligt være i dagtimerne og dernæst i aften- og nattetimerne. Målet er at borgere generelt vil kunne opleve kortere ventetid fx på særlige tidspunkter samt mere tilstedeværende personale der kan tage sig af individuelle hensyn og medinddragelse af beboerne. Der afsættes 3,0 mio. kr. årligt til at øge normeringen på kommunens plejecentre, ud over de 2,0 mio. kr. der blev afsat i budgetforliget”.
 
 
2. Forvaltningens sagsfremstilling
 
En eventuel tillægsbevilling til dagtilbud, skoler og plejecentre hører under servicerammen. Den vejledende serviceramme 2018 for Allerød Kommune udgør 1.103,7 mio. kr., og i budgetforliget budgetteres med serviceudgifter på et tilsvarende beløb.
 
Budgettet til kommunens serviceudgifter er med budgetforliget for 2018-21 baseret på følgende forudsætninger:
· Det administrative budgetgrundlag for 2018-21, som er udarbejdet i juni 2017, baseret på regnskab 2016. Her indarbejdes ny befolkningsprognose, ændringer i tilskud/udligning, effektiviseringsgevinser og øvrige ændrede budgetforudsætningerne.
· Politiske prioriteringer vedr. servicereduktioner og -udvidelser.
 
Erfaringerne med kommunens udgifter under servicerammen er, at der de seneste tre afsluttede regnskabsår har været et mindreforbrug på gennemsnitlig ca. 21 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 2 pct.
 
Der vil altid være en vis forsinkelse i hvornår erfaringerne fra budgetopfølgningen kan indarbejdes i budgetterne. Regnskab 2016 og de første måneder af 2017 kan således bruges som grundlag for budget 2018, mens regnskab 2017 først samlet set kan indgå som grundlag for budget 2019.
 
Erfaringsmæssigt viser mindreforbruget sig meget sent på året. De seneste år har det første forventede regnskab, som bliver udarbejdet ultimo marts, vist et forventet merforbrug på serviceudgifterne, selv om regnskabsresultatet efterfølgende endte med samlet at vise et mindreforbrug. Dette svækker i sagens natur muligheden for at bruge erfaringerne fra budgetopfølgningen i budgetlægningen.
 
Der knytter sig en række risikofaktorer til udviklingen i budgetforudsætningerne på flere af kommunens udgiftsområder, og der må derfor altid påregnes afvigelser mellem budget og regnskab af en vis størrelse. Det følger af kommunens økonomistyringsprincipper, at budgetforudsætningerne baserer sig på et forsigtighedsprincip, og at Forvaltningen skal iværksætte korrigerende handlinger, hvis der i løbet af året er risiko for overskridelse af servicerammen. Der er således størst sandsynlighed for, at serviceudgifterne i regnskabet vil ligge under budgettet.
 
Overførsler mellem årene kan også give udsving mellem budget og forbrug. Den generelle overførselsadgang for serviceudgifter er, at der automatisk overføres overskud op til 2%. For visse udgiftsposter er der dog 100% overførselsadgang, fx vedr. bygningsrenovering og udskiftning af pc’ere på skolerne. Overførselsadgangen i sig selv indebærer, at der kan forekomme udsving på op til +/- 30 mio. kr. i serviceudgifterne. De seneste år har der været et stigende overførselsbeløb, og Forvaltningen vurderer, at overførselsbeløbet med stor sandsynlighed vil falde fra 2018 til 2019. Det indebærer alt andet lige et større forbrug under servicerammen i 2018, end der har været i tidligere år, hvor beløbet blev opbygget.
 
Følges kommunens nuværende budgetstrategi, vil en eventuel ændring af bevillingerne til dagtilbud, skoler og plejecentre først forekomme med virkning fra 2019, hvor erfaringsgrundlaget vil kunne indeholde et fuldt aflagt regnskab for 2017.
 
Det skal bemærkes:
· At de anviste finansieringsforslag indebærer en øget risiko for overskridelse af servicerammen. Forvaltningen vurderer dog, at risikoen er lille.
· At der fortsat er indarbejdet et årligt finansieringsbehov i 2019 og frem på 0,8%, svarende til 10,9 mio. kr. i 2019, stigende til 33,2 mio. kr. i 2021. Budgetlægningen for 2019-22 starter således alt andet lige med at der skal findes 10,9 mio. kr., enten ved nye effektiviseringer, nye servicereduktioner eller øgede indtægter.
· At det samlede budget 2018 til serviceudgifter under Børne- og skoleudvalget samt Sundheds- og velfærdsområdet udgør 857,3 mio. kr. netto, svarende til 78 pct. af kommunens samlede serviceudgifter.
 
 
3. Finansieringsforslag til en varig tillægsbevilling til dagtilbud, skoler og plejecentre
 
Borgmesteren har anmodet Forvaltningen om forslag til finansiering af en eventuel varig tillægsbevilling til dagtilbud, skoler og plejecentre.
 
Forvaltningen har nedenstående forslag til finansiering:
 
Forslag 1: Politisk revurdering af budgetgrundlaget for 2018
Der vil politisk kunne skabes finansiering under servicerammen til en tillægsbevilling til dagtilbud, skoler og plejecentre ved at sænke budgettet konkret på udvalgte områder, hvor der har været et mindreforbrug. Forvaltningen har med dette afsæt gennemgået budgettet for 2018, med fokus på aktivitetsområder hvor der både:
· Der i de månedlige budgetopfølgninger i 2017 har vist sig ændrede budgetforudsætninger (faldende efterspørgsel eller faldende priser).
· Der på nuværende tidspunkt har været en lav forbrugsprocent i 2017.
 
Byrådet kan på den baggrund vælge at nedskrive budgetterne på nedenstående udgiftsområder i 2018 og fremover:
 
 
Forslag 2: Kassefinansiering i 2018 og varig finansiering findes i budgetforhandlingerne for 2019-22
Tillægsbevillingen på 10 mio. kr. vil kunne ske fra kassebeholdningen i 2018. Den varige finansiering fra 2019 findes som en del af de kommende budgetforhandlinger. Herved øges finansieringsbehovet i 2019 tilsvarende, således at det udgør 20,9 mio. kr.
 
En kassefinansiering i 2018 vil indebære, at der vil være budgetteret over kommunens serviceramme på tilsvarende 10 mio. kr. Forvaltningen iværksætter som følge af denne finansieringsmodel ikke korrigerende handlinger i 2018, hvis der i løbet af året er risiko for overskridelse af servicerammen med op til 10 mio. kr.

Administrationens forslag
Borgmesterens forslag:
 
1. At der afgives en tillægsbevilling på i alt 10 mio. kr. årligt fra 2018, fordelt på følgende måde:
· 3,0 mio. kr. årligt til at øge normeringen i kommunens daginstitutioner
· 4,0 mio. kr. årligt til styrkelse af kommunens skoler
· 3,0 mio. kr. årligt til at øge normeringen på kommunens plejecentre.
 
2. At finansieringen af tillægsbevillingen sker efter Forslag 1: Politisk revurdering af budgetgrundlaget for 2018.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017
Borgmesterens forslag indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017
Indstilling godkendt.
5. Endelig vedtagelse - Kommuneplan 2017

Endelig vedtagelse - Kommuneplan 2017

Punkttype
Beslutning

Tema
Forslag til Allerød Kommuneplan 2017 blev vedtaget af byrådet den 24. maj 2017. Planforslaget var i høring i 11 uger fra den 6. juni 2017 til den 22. august 2017.
 
Udvalget anmodes om at behandle indkomne bemærkninger til planforslaget, med henblik på indstilling til byråd om endelig vedtagelse af Allerød Kommuneplan 2017.
 
 
 

 

Sagsbeskrivelse
Allerød Byråd besluttede i forbindelse med Planstrategi 2015, at der skulle foretages revision af kommuneplan 2013’s bestemmelser for følgende emner:
 
Boligområder
Arealer til offentlige formål
Erhvervsområder
Trafikstier
Rekreative stier
Friluftsområder
Kulturarv
Landskab
Biologi
Klimatilpasning
Grundvand
Varmeforsyning
 
 
Emnerne varmeforsyning, arealer til offentlige formål og erhvervsområder er ikke revideret. Kommuneplanforslaget blev gennemgået og drøftet på Byrådets aften den 24. april 2017. Kommuneplanforslaget blev vedtaget af byrådet den 24. maj 2017 og sendt i høring.
 
Høring
I forbindelse med den offentlige høring af forslag til Kommuneplan 2017 er der modtaget 28 høringssvar (bilag 1). 5 fra statslige myndigheder, 4 fra foreninger og partier og resten fra borgere.
 
Høringssvarene omhandler bl.a. bofællesskaber, nye bolig/erhvervsområder, rammebestemmelser, byudvikling, natur, støj, landskab, stilleområder affaldsbehandlingsanlæg mv. 
 
Høringssvarene er behandlet af Forvaltningen (bilag 2) med deraf følgende forslag til ændringer i forslag til Kommuneplan 2017. I henhold til planlovens § 23b revideres kun de emner, som er besluttet i forbindelse med planstrategien.
 
Nye emner, som ikke vedrører emner fra Planstrategi 2015, henvises til senere planlægning fx den kommende planstrategi som udmøntes med Kommuneplan 2021.
 
I høringsnotat af 30. nov. 2017 (bilag 2) er de indkomne bemærkninger resumeret og suppleret med Forvaltningens bemærkninger.
 
Ændringsforslag
 
Rammebestemmelser
På baggrund af dialog med Erhvervsstyrelsen (Bilag 3) foreslås følgende:
Forslag 1: Det tilføjes i ramme LU.B.17 - Boligbebyggelse ved Baunesvinget, at der maksimalt kan opføres 40 boliger.
 
På baggrund af indsigelse fra Grundejerforeningen Rørmosen II foreslås følgende:
Forslag 2: I rammeområde EN.R.01 ændres den maksimale bygningshøjde fra 12 til 10 meter
 
Ændringsforslag afsnit 1 – Bymønster og Byformål
På baggrund af dialog med Erhvervsstyrelsen (Bilag 3) foreslås følgende:
Forslag 3: Redegørelsestekst (Se bilag 3) angående behov for nye boligudlæg indføres i afsnit 1.2 Boligområder – Baggrund for retningslinjer.
 
Ændringsforslag afsnit 2 - Landområderne
På baggrund af indsigelse fra Nordsjællands landboforening foreslås følgende præcisering:
Forslag 4: Retningslinje 2.1.6 ændres. ” i og tæt på områderne” slettes.
 
”Inden for de udpegede områder med større uforstyrrede landskaber, skal landskabet friholdes for støjende anlæg eller større tekniske anlæg, som veje, el- og telemaster, vindmøller mv. i og tæt på områderne. Undtaget er dog militære anlæg inden for karakterområdet Søbakken”
 
Ændringsforslag afsnit 4 - Fritid
På baggrund af dialog med Erhvervsstyrelsen (Bilag 3) foreslås følgende:
Forslag 5: Følgende retningslinjer og tilhørende redegørelsestekst indføres i afsnit 4.4 Friluftsområder:
 
4.4.16 Det er aftalt med staten, at den del af skovkilen, der befinder sig i Allerød Kommune, ved førstkommende revision af Fingerplan 2017 udlægges som ”Ydre grøn kile”, der forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse. Kilen er en forlængelse af den eksisterende ydre grønne kile, ”Furesø/Stavnsholt kilen”, der i dag er fastlagt ud til den 4. grønne ring i Fingerplanen.
 
4.4.17 Retningslinjerne i Fingerplan 2017 § 16 stk. 1 og stk. 3 skal overholdes i den kommunale planlægning og administration, indtil Skovkilen optages i Fingerplanen.
 
4.4.18
Samarbejdet med nabokommunerne i den ydre Hillerødfinger og Staten om afgrænsningen af nye grønne kiler langs med og på tværs af byfingrene, som er koordineret på tværs af byfingrene, fortsætter i den kommende planperiode.
 
Ændringsforslag afsnit 5 – Infrastruktur og støj
På baggrund af indsigelse fra Energinet foreslås følgende:
Forslag 6: Retningslinje 6.1.11 ændres til ”Vindmøller bør som minimum placeres i en afstand på genstandens fulde totalhøjde plus 18 meter fra langs luftledningsanlægget”
 
Ud over ovenstående foretages redaktionelle ændringer, som også er nævnt i høringsnotatet.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Allerød Kommuneplan 2017 -2029 vedtages endeligt med ændringsforslag.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Planforslaget var i høring i 11 uger fra den 6. juni 2017 til den 22. august 2017.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017
Forslag indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017
Indstilling godkendt.
 
Imod stemte Rasmus Keis Neerbek, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ” Enhedslisten kan ikke støtte en kommuneplan, som ikke afviser affaldsanlæg i nedlagte grusgrave. ”


caseno_16-454_dok_no_77825-17_v1_bilag 1 - samlede høringssvar.pdf.pdf
caseno_16-454_dok_no_77798-17_v1_bilag 3 - nr 26 - erhvervsstyrelsen.pdf.pdf
caseno_16-454_dok_no_77826-17_v1_høringsnotat 30122017-endelig.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar
Bilag 3 - Aftalenotat_Erhvervsstyrelsen
Bilag 2 - Høringsnotat


6. Optagelse i §60 selskabet It-forsyningen

Optagelse i §60 selskabet It-forsyningen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt Allerød Kommune skal søge optagelse i det fælleskommunale §60 selskab, IT-forsyningen.
 
Hvis byrådet beslutter at søge optagelse i IT-forsyningen, skal byrådet ligeledes tage stilling til, hvorvidt der skal etableres en digitaliseringsenhed med lokal forankring finansieret af den økonomiske gevinst.
 
Samlet set indebærer dette en mindreudgift fra 2021 på 0,7 mio. kr., som indarbejdes i budgetlægningen 2019-22.

Sagsbeskrivelse
Økonomiudvalget og byrådet blev i juni 2017 orienteret om, at IT-Forsyningen I/S og Allerød Kommune har igangsat en forundersøgelse med det formål at etablere et grundlag for, at der kan træffes beslutning om der skal ske en overdragelse af Allerød Kommunes IT-drift til IT-Forsyningen I/S. Byrådet traf i den forbindelse beslutning om, at forundersøgelsen også skal belyse, hvilke andre handlemuligheder byrådet har.
 
Scenarier for den fremtidige it-drift
I oktober blev Økonomiudvalget orienteret om muligheder og udfordringer ved følgende fire handlemuligheder til håndtering af fremadrettet it-drift i Allerød Kommune:
 
I scenarierne B og C indledes et samarbejde om it-drift og driftsstøtte med andre kommuner.
Det er Forvaltningens vurdering, at det vil være fordelagtigt at samarbejde tættere med andre kommuner om it-drift og driftsstøtte. Den digitale udvikling har de senere år betydet, at kravene til den løbende it-drift og driftsstøtte er øget betydeligt. Det er Forvaltningens vurdering, at det i stigende grad vil være vanskeligt at følge med denne udvikling i den nuværende organisering af området, hvor Allerød Kommune løser alle opgaverne for sig selv via en kontrakt med en privat virksomhed. Gevinsten ved at indgå i et samarbejde med nabokommuner om it-drift og driftsstøtte vil især være, at kommunerne kan udnytte fællesskabet til at høste økonomiske stordriftsfordele og øge driftssikkerheden af kommunens mange fagsystemer. For Allerød Kommune vil det endvidere betyde, at mulighederne for at understøtte den digitale udvikling i kommunens virksomheder vil kunne øges, en mulighed der ikke vil være til stede med den nuværende organisering og bevilling.
 
Forskellen på scenarierne B og C er, om Allerød Kommune går i retning af det eksisterende samarbejde mellem Furesø, Egedal og Ballerup Kommuner, eller om der forsøges etableret et helt nyt samarbejde med andre kommuner. Forvaltningen har på administrativt niveau forespurgt hos nabokommunerne, om der forventes at være interesse for et helt nyt kommunal samarbejde om it-drift og driftsstøtte. Dette er der ikke konkrete planer om for nuværende. Forvaltningen vurderer derfor, at tidsperspektivet for et eventuelt samarbejde med andre nabokommuner end Egedal, Furesø og Ballerup vil være meget langt. Samtidig er det langt fra sikkert, at der overhovedet ønskes igangsat et sådan samarbejde ved forpligtende henvendelse.
 
Beslutningsgrundlag for ansøgning om optagelse i §60 selskabet, IT-forsyningen
Forundersøgelsens resultat og oplæg til beslutning fremgår af vedlagte bilag til denne sag.
Hovedbudskaber i foranalysen fremgår af vedlagte notat med følgende indhold:
Forvaltningen anbefaler, at Allerød Kommune søger optagelse i §60 selskabet, IT-Forsyningen, da dette vurderes at være det bedste løsning af de fire ovenstående scenarier for den fremtidige IT-drift. Optagelse i IT-Forsyningen sikrer en mere robust drift, mindre sårbarhed på kompetencer samt et økonomisk rationale gennem stordriftsfordele. Hvis Allerød Kommune optages i IT-Forsyningen, overdrages der medarbejdere til It-forsyningen. Desuden frigives ressourcer i kommunen, hvilket giver mulighed for at øge den digitale understøttelse af velfærdsområderne. IT-Forsyningen kan med et øget volumen højne kvaliteten af ydelsen gennem en mere professionel organisation. Allerød Kommune sikres indflydelse og adgang til et fællesskab og samarbejdsfora omkring it og digitalisering.
 
Det primære formål med optagelse af Allerød Kommune i It-forsyningen er at sikre en mere professionel drift ved et kvalitetsløft til en mærkbar varig, lavere omkostning gennem effektivisering og synergi. Derved frigøres ressourcer i kommunens digitaliseringsenhed og midler i budgettet til at efterleve og imødekomme Allerød Kommunes strategiske mål om en øget digitalisering af kommunens administration og service på velfærdsområderne.
 
Resultatet af foranalysen er gennemgået med medarbejderne i IT-afdelingen, og medarbejderne er af Personalechefen blevet orienteret om, at de har mulighed for at komme med en udtalelse til den politiske sag.
 
Virksomhedsoverdragelse og det videre forløb
Hvis optagelse godkendes i alle de fire byråd, vil IT-Forsyningens vedtægter blive justeret og godkendt primo 2018. Først herefter vil IT-forsyningen i givet fald overtage ansvaret for Allerød Kommunes IT-drift og driftsstøtte. En egentlig virksomheds- og driftsoverdragelse fra den nuværende driftsleverandør og IT-afdelingen vil foregå frem til sommer 2018.
 
Hvis optagelsen derimod ikke godkendes i de fire kommunalbestyrelser, vil Forvaltningen i 2018 igangsætte en udbudsproces af kontrakten. I denne proces vil der skulle træffes beslutning om udbuddets konkrete indhold samt behovet for ressourcer og kompetencer i kommunens digitaliserings og it-enhed fremadrettet.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017
Forvaltningens forslag indstilles godkendt.
 
For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen, Erling Petersen og Miki Dam Larsen.
 
Imod stemte Nikolaj Bührmann
 
John Køhler undlod at stemme.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017
Indstilling godkendt.
 
 
Imod stemte Nikolaj Bührmann og Rasmus Keis Neerbek.
 
John Køhler undlod at stemme.


caseno_17-9614_dok_no_76281-17_v1_it-forsyningens vedtægter.pdf
caseno_17-9614_dok_no_76631-17_v1_notat om muligheder for fremadrettet it-drift i allerød kommune.pdf
caseno_17-9614_dok_no_76629-17_v1_materiale fra itf4-foranalyse projektets styregruppemøde #iv - itf4-foranalyse rapport 03.11.2017 v1.1 ( sg godkendt).pdf.pdf
caseno_17-9614_dok_no_78945-17_v1_notat vedr. beslutning om optagelsesansøg-ning i §60 selskabet it-forsyningen.pdf

Bilag

Bilag C: It-forsyningens vedtægter
Bilag B: Notat om muligheder for fremadrettet it-drift i Allerød Kommune
Billag A: Foranalyse af Allerød Kommunes optagelse i IT-Forsyningen
Notat vedr. beslutning om optagelsesansøgning i §60 selskabet it-forsyningen


7. Revision af Fingerplan 2017 - Farremosen

Revision af Fingerplan 2017 - Farremosen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet, om høringssvar til Fingerplanrevisionen angående Farremosen skal trækkes tilbage.
 
Byrådet vedtog den 10. oktober 2017, at Allerød Kommune som en del af spor 2 høringen om ændringer af Fingerplanen 2017 skulle rette henvendelse til Erhvervsministeren med et ønske om, at Farremosen ikke længere indgår i landsplanlægningen som et areal til brug for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, men alene som et areal til transport- og distributionsvirksomheder.
 
Den 13. oktober 2017 besluttede byrådet den endelige formulering, og høringssvaret blev indsendt. Se forslag nr. 8 (8/9) fra Allerød Kommune på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
 
Byrådet besluttede den 17. november 2017, at der ikke nedlægges forbud efter planlovens §14 og at Pankas umiddelbart kan fortsætte etableringen af et asfaltværk i overensstemmelse med gældende regler.

Sagsbeskrivelse
Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet, om høringssvar til Fingerplanrevisionen angående Farremosen skal trækkes tilbage.
 
Hvis ændringsønsket trækkes tilbage
Ved at trække forslaget tilbage fastholdes den nuværende planlægning for området og grundejere kan disponere i overensstemmelse med lokalplanen.
 
Farremosen vil fortsat være et erhvervsområde, der kan rumme både virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt transport- og distributionsvirksomheder.
 
Aktuelt er der indsendt ansøgninger fra SCT, Pankas, DHL, Danske Fragtmænd og Farum Fjernvarme/Vassingerød Energicenter, og Forvaltningen behandler ansøgninger om miljøgodkendelser, byggetilladelser mv. i henhold til den gældende lokalplan.
 
Hvis ændringsønsket fastholdes
Hvis kommunens ønske om at ændre Fingerplanen fastholdes, og hvis Erhvervsministeriet beslutter at imødekomme ønsket, vil Farremosen alene blive udlagt til transport- og distributionsvirksomheder i den næste Fingerplan.
 
Erhvervsstyrelsen har oplyst, at en revideret Fingerplan kan træde i kraft i andet halvår af 2018.
 
Kommunen vil efterfølgende kunne ændre kommuneplanen og udarbejde en ny lokalplan med de begrænsede anvendelsesbestemmelser.
 
De virksomheder, der til den tid er etableret, vil kunne fortsætte som eksisterende lovlig anvendelse. Det gælder også for virksomheder, der måtte blive solgt til nye ejere eller som ændrer anvendelse til en anden virksomhed af samme kategori. Men ejendomme, der er etableret som transport- og distributionsvirksomheder, vil ikke kunne ændre anvendelse til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.
 
Forslag 1: Forslaget om at ændre Fingerplanen trækkes tilbage. Farremosen vil således fremover være udlagt i Fingerplanen til transport- og distributionserhverv samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 og lokalplan 3-392.
 
Forslag 2: Forslaget om at ændre Fingerplanen, så anvendelsen i Farremosen kun omfatter transport- og distributionserhverv, trækkes ikke tilbage.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslag 1 eller 2 godkendt i byrådet.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017
Forslag 2 indstilles godkendt.
 
For stemte: Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen og Erling Petersen,
 
Imod stemte: Miki Dam Larsen og Nikolaj Bührmann.
 
John Køhler undlod at stemme.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017
Forslag 2 blev sat til afstemning.
 
For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Gurli Nielsen, Marie Kirk Andersen,
Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, Rasmus Keis Neerbek, John Køhler, og Viggo Janum.
 
 
Imod stemte Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Theodore Gbouable, Klaus Fisker,
Nikolaj Bührmann, Niels Kirkegaard, Lone Hansen, Olav B. Christensen, Lea Herdal og Jesper Hammer. 
8. Igangsætning af udbud af areal til almene boliger ved Rønneholt Parkvej

Igangsætning af udbud af areal til almene boliger ved Rønneholt Parkvej

Punkttype
Beslutning

Tema
Økonomiudvalget anmodes om at godkende vilkår for udbud af areal ved Rønneholt Parkvej til almene boliger - herunder tage træffe beslutning om tildelingskriterier ved valg af bygherre. Udvalget anmodes endvidere om at meddele anlægsbevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med udbud og salg og foretage indstilling om samme til byrådet.

Sagsbeskrivelse
Historik
Økonomiudvalget besluttede på møde den 6. december 2016, at der igangsættes lokalplanproces med henblik på opførelse af almennyttige boliger på kommunens areal for enden af Rønneholdt Parkvej. Boligerne opføres i max. halvanden etages højde.
Beslutningen blev truffet på baggrund af Forvaltningens notat af 29. november 2016.
 
Det vurderes, at der på arealet kan opføres ca. 1.200 etagemeter boligbebyggelse, fordelt på minimum 10-15 boliger, hvilket vil være en relativ lille almen boligafdeling. For at opnå en rentabel drift af det færdige byggeri, vurderes samdrift med anden nærliggende boligafdeling at være en fordel.
 
Der er i kommunen løbende efterspørgsel efter små billige boliger. Det anbefales derfor, at det kommende byggeri bl.a. vil indeholde et antal små boliger for at imødekomme behovet for denne kategori af boliger. 
 
Kriterier for udbud af opgaven
Forvaltningen har indbudt de boligorganisationer som allerede er repræsenteret i kommunen til en orientering om det forestående udbud. To af de indbudte boligorganisationer har tilkendegivet, at være interesseret i at byde på opgaven.
 
På ovennævnte baggrund foreslås det, at arealet udbydes til de to interesserede boligorganisationer og at de modtagne tilbud vil blive vurderet ud fra følgende tildelingskriterier:
 
 
Det foreslås, at tildelingskriterierne vægtes ligeligt samt at grundkøbesummen som minimum skal udgøre indskuddet til grundkapitalen.
 
Det forventes, at de generelle regler for 25% afvisningsret til boligerne bliver fulgt. 
 
Byggeriets udformning
Området er omfattet af kommuneplanramme EN.B.11, der udlægger arealet til boligområde – åben lav bebyggelse. Rammebestemmelserne i Kommuneplanen fastlægger en bebyggelsesprocent på 30 for parcelhuse og 40 for rækkehuse. Lokalplan for området vil blive udarbejdet i forbindelse med salg og vil tage udgangspunkt i det vindende skitseprojekt.
Der kan teoretisk bygges 1.200 etagemeter på arealet, når areal til adgangsvej, sti m.m. er medtaget i beregningen.

Det forventes, at byggeriet skal opfylde ”det skrå højdegrænseplan”, som er en bebyggelsesregulerende bestemmelse i forbindelse med byggeretten i BR15. Reglen fastlægger en maksimal højde på 1,4 x afstand til skel mod nabo og sti.
 
Arealets bindinger
Novafos har placeret gennemgående spildevands- og regnvandsledninger, en olieudskiller og bassin på arealet. På grund af ledningernes placering vil det ikke være muligt at bebygge arealet uden at flytte ledningerne. Novafos skønner, at en omlægning vil koste i størrelsesorden 1,5 mio. kr.

Arealet er matrikulært udlagt som vejareal. Særskilt sag om nedlæggelse af vejarealet vil blive fremsat i TPU primo 2018.
 
Betingelser for salg
Arealet blive udbudt på vilkår, at salget sker uden ansvar for kommunen for arealets bæreevne samt eventuel forurening. Det anbefales, at der forud for udbud foretages orienterende prøver. Geoteknisk- og miljømæssig rapport vil indgå i udbudsmaterialet.
Det vil være købers udgift at afholde samtlige udgifter til omlægning af de forsyningsledninger der ligger på arealet. Omkostninger til omlægningen vurderes at være betragtelige, hvorfor der ikke stilles krav om en grundkøbesum der overstiger kommunens indskud til grundkapitalen.
 
Udgifter forbundet med salg
Udgifter til orienterende geotekniske- og miljømæssige undersøgelser, landinspektør m.m. vurderes at udgøre i alt 90.000 kr. Udgiften foreslås finansieret af kommunens kassebeholdning.
 
Forslag 1
Arealet udbydes til de to interesserede boligorganisationer på vilkår som beskrevet i sagsfremstillingen. De modtagne tilbud vurderes efter nedenstående tildelingskriterier som vægtes ligeligt:
 
 
Grundkøbesummen skal som minimum udgøre indskuddet til grundkapitalen.
Der meddeles en anlægsbevilling i udgift på 90.000 kr. til udgifter forbundet med salg. Anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering
Forslag 1
Der afsættes et rådighedsbeløb på 90.000 kr. til udgifter forbundet med salg. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Der gives en anlægsbevilling på 90.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017
Forslag 1 indstilles godkendt.
 
For stemte: Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen, Erling Petersen og John Køhler.
 
Miki Dam Larsen og Nikolaj Bührmann undlod at stemme.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017
Gurli Nielsen spurgte til sin eventuelle inhabilitet. Et enigt byråd fandt at Gurli Lielsen var inhabil.
 
 
Indstilling godkendt.
9. Fornyelse af Regulativ for Uvelse Å

Fornyelse af Regulativ for Uvelse Å

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag om fornyelse af Regulativ for Uvelse Å sendes i høring.

Sagsbeskrivelse
Uvelse Å ligger primært i Hillerød Kommune, og administreres således primært af Hillerød Kommune. Vandløbet har imidlertid sit udspring lige syd for Uvelse og nordvest for Lynge, på en strækning, som danner grænsevandløb mellem Allerød Kommune og Hillerød Kommune, jf. kortbilag. Uvelse Å er 3,3 km, hvoraf kun 0,35 km er grænsevandløb. Formelt set skal regulativet derfor også godkendes i Allerød Kommune
 
Hillerød Kommune har udarbejdet forslaget til et nyt regulativ, så det afspejler de eksisterende vandløbsmæssige forhold, som er registreret ved opmåling i 2016. Det har således betydet, at regulativmæssige bundkoter er sænket på en kortere strækning i Hillerød Kommune for at fritlægge eksisterende rørudløb i overensstemmelse med de faktiske forhold.
Det nye vandløbsregulativ beskriver vandløbets fysiske forhold, samt ret og pligt i forbindelse med vedligeholdelse af vandløbet. Regulativet indeholder således bestemmelser om bredejerforhold, drænudløb, grødeskæring, oprensning, tilsyn, administrative forhold m.v. Det nye regulativ er desuden tilrettet mht. periode for gennemførsel af vandløbssyn og oplandsafgrænsning. Endelig er regulativet opdateret til nyt kote-system, DVR90.
 
I Allerød Kommune er 4 matrikler berørt af regulativfornyelsen, hvoraf 3 bredejere er bosiddende i andre kommuner. I Allerød Kommune er vandløbet rørlagt, og de regulativmæssige bundkoter uændrede. Eneste betydende ændring er, at vandløbssyn er flyttet fra oktober til maj-juni måned. 

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at forslag om nyt Regulativ for Uvelse Å sendes i høring.

Afledte konsekvenser
Ingen.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Forslag til regulativ offentliggøres på kommunens hjemmeside i 8 ugers høring iht. bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb, nr. 919 af 27.6.2016.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-11-2017
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
 
Fraværende Rasmus Keis Neerbek

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017
Indstilling fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017
Indstilling godkendt.


caseno_17-10358_dok_no_72167-17_v1_forslag-til-regulativ-for-uvelse-å.pdf
caseno_17-10358_dok_no_72168-17_v1_forslag-til-redegoerelse-for-uvelse-å.pdf
caseno_17-10358_dok_no_72795-17_v1_kortbilag politisk sagsfremstiling.pdf

Bilag

Forslag til regulativ for Uvelse Å
Forslag til redegørelse for Uvelse å
Kortbilag


10. Investeringsaftale med Allerød Spildevand for 2018

Investeringsaftale med Allerød Spildevand for 2018

Punkttype
Beslutning

Tema
Klima- og Miljøudvalget anmodes om, at indstille endeligt forslag til investeringsaftale for 2018 mellem Allerød Kommune og Allerød Spildevand AS godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
 
Udkast til investeringsaftalen blev drøftet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 30. oktober 2017. Udvalget var enige i indholdet i det vedlagte bilag 1, men tilkendegav et ønske om, at den generelle aftaletekst, der er vedtaget for hele NOVAFOS, reformuleres i de kommende år.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med etablering af NOVAFOS-koncernen blev det aftalt, at ejerkommunerne hvert år skal indgå en investeringsaftale med NOVAFOS’ lokale vand og/eller spildevandselskab.
 
Indgåelse af en investeringsaftale er en konkretisering af ejerstrategien for NOVAFOS og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau. Investeringsaftale og bilag med mål og resultatkrav samt budget er vedlagt som bilag.
 
Der er aftalt en proces, som sikrer, at investeringsaftalerne kan forelægges ejerkommunerne til godkendelse i 4. kvartal af 2017 og efterfølgende i selskabernes bestyrelser i januar 2018.
 

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller det endelige forslag til investeringsaftale for 2018 mellem Allerød Kommune og Allerød Spildevand AS godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
Den foreslåede investeringsaftale afspejler et uændret investeringsniveau svarende til de seneste år.
 
Området er takstfinansieret af brugerne.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-11-2017
Udvalget indstiller investeringsaftalen for 2018 mellem Allerød Kommune og Allerød Spildevand AS godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
 
Udvalget var enige i indholdet i det vedlagte bilag 1, men tilkendegav et ønske om at den generelle aftaletekst, der er vedtaget for hele NOVAFOS, reformuleres i de kommende år.
 
Fraværende: Rasmus Keis Neerbek.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017
Indstilling fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017
Indstilling godkendt.


caseno_17-9466_dok_no_72737-17_v1_allerød investeringsaftale 2018.pdf.pdf
caseno_17-9466_dok_no_72740-17_v1_allerød investeringsaftale bilag 1.pdf.pdf
caseno_17-9466_dok_no_72741-17_v1_allerød investeringsaftale bilag 2.pdf.pdf

Bilag

Allerød Investeringsaftale 2018.pdf
Allerød Investeringsaftale bilag 1.pdf
Allerød Investeringsaftale bilag 2.pdf


11. Service i samspil - udkast til ydelseskatalog

Service i samspil - udkast til ydelseskatalog

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget, at vedlagte notat ”Service i samspil”, der beskriver et fremtidigt serviceniveau for ejendomsdriften godkendes.

Sagsbeskrivelse
Børn- og Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget godkendte i maj måned at sende udkastet til Service i Samspil i høring, hos skolebestyrelser og brugerråd.
 
Service i Samspil beskriver det generelle serviceniveau, der skal gælde på tværs af ejendommene for at understøtte en sikker og ensartet drift af ejendommene og servicering af brugerne. Udkast til Service i Samspil er vedlagt i bilag 1.
 
Høringen blev afsluttet primo september, og der er indkommet 3 høringssvar. Et fra Kratbjergskolen, et fra Lillerødhallerne og et fra Allerød Fodbold klub. Høringssvarene er vedlagt i bilag 2. De få høringssvar gør det vanskeligt at vurdere, om der er tale om lokale ønsker/behov eller generelle problemstillinger. Lillerødhallernes og Kratbjergskolens høringssvar er dog bredere formuleret, mens Allerød Fodboldklubs høringssvar direkte omhandler den rejste problematik om bandeopsætning og nedtagning.
 
Høringssvarene påpeger, at der er behov for at servicemedarbejderne er synlige og kan understøtte brugerne i deres aktiviteter samt, at de bør bruges så lidt tid som muligt på registrering og bureaukrati.  Kratbjergskolen skolen fremhæver behovet for at ånden i Service i Samspil efterleves. Det påpeges ligeledes i høringssvarene, at det oplevede serviceniveau er faldet de senere år. Endelig ønsker Brugerrådet tydeliggørelse af, hvilken service de kan forvente af personalet.
 
Et uafklaret element i serviceniveauet har været opsætning af banderne i hallerne. Den praksis, hvor kommunen opsætter bander er indtil nu fortsat, men den giver både ressourcemæssige og praktiske problemer, da banderne i videst mulige omfang opsættes indenfor almindelig arbejdstid. Dette giver gener for de brugere, der ønsker at anvende hallen uden bander.
 
Allerød Fodboldklub foreslår, at indendørsfodbold samles i en hal, hvor der opsættes bander, således opgaven minimeres.
 
Der er i vedlagte notat beskrevet løsningsmodeller.
 
Der arbejdes løbende på optimering af opgavebestilling og registrering. At kunne sikre opgaveudførsel, rettidighed og løbende prioritering kræver, at der kan samles op på henvendelserne. Overfor dette står oplevelsen hos brugeren af, at der er indført et ekstra led fremfor at kunne kontakte servicemedarbejderen direkte. Kommunen anvender et fælles system (E-service) til registrering af IT opgaver, rådhusopgaver og driftsopgaver på ejendommene. Det har også tidligere været beskrevet, at opgaverne skulle registreres i systemet, men især på de decentrale enheder har denne praksis ikke været fulgt.
 
 Registreringsværktøjerne har i forbindelse med implementeringen været drøftet i medudvalget for servicemedarbejderne og er generelt positivt modtaget. Det synliggør opgavebelastningen på de enkelte ejendomme og hjælper med at synliggøre og afklare evt. snitfladespørgsmål. Der er dog behov for fortsat dialog med brugerne om hvilke opgaver, der skal registreres, og hvilke der blot udføres ad hoc.
 
Ud over den løbende dialog afholdes der et årligt møde med skolerne om drift og vedligehold på deres ejendomme, netop for at sikre dialog om det mere langsigtede. Tilsvarende holdes der møder med brugerrådene for de forskellige faciliteter, hvor driftsproblematikker, opgaver og brugerønsker tages op. Brugerrådene udarbejder, som en del af den nye Fritidspolitik, årligt evalueringer og planer for aktiviteterne i hallen. Større ønsker og ændringer forelægges relevante fagudvalg.
 
 
Forslag 1:
Det anbefales, at udvalget indstiller i Økonomiudvalg og Byråd at Service i Samspil godkendes til implementering fra sæson 2018/2019. Med følgende præciseringer
 
De 4 folkeskoler tildeles en gennemsnitlig dispositionstid af en tekniske servicemedarbejder på 10% af arbejdstiden pr afdelingen, til mælkeordning, mødeaktivitet mv. ud over de faste opgaver beskrevet som en del af ejendomsdriften. For midtbyskolerne regnes der med en tildeling pr afdeling. Skolelederen disponerer over disse timer. Fordelingen af timer hen over året aftales mellem Allerød Ejendomme og skolen.
 
Hjælp til arrangementer kan ske mod betaling.
 
 
Forslag 2:
Bander og mål: Ud fra den løbende dialog og de indkomne høringssvar foreslås en af de to nedenstående modeller implementeret fra sæsonstart 2018/2019:
Forslag 2.1:
1. Indendørs fodbold foregår udelukkende på fredage, og hvor det er muligt også lørdag og søndag
2. Indendørs fodbold sker kun for U-12 og ned efter, altså kun børnehold. Alle andre hold spiller på kunstgræs
3. Opsætning og nedtagning af bander sker efter samme princip som på Lynge Idrætsanlæg. Forventet udgift som følger:
a. Lynge Idrætsanlæg ca. 8.000 kr.
b. Ravnsholthallen ingen udgift
c. Blovstrødhallen ca. 8.000 kr.
d. Lillerødhallerne ca. 10.000 kr.
4. Håndboldmål og evt. bom opsættes inden for normal arbejdstid i det omfang driften tillader det. Der opsættes instruks for opsætning og fastgørelse af bom og mål i alle haller, så brugerne over 18 år selv kan løse opgaven.
 
Det skal bemærkes, at når der afvikles stævner under SBU og DGI, får klubberne allerede i dag betaling fra disse organisationer for at afvikle stævnet herunder opsætning og nedtagning af bander.
 
Forslag 2.2:
1. Fra sæson 2018/19 opsætter og nedtager fodboldklubberne selv bander såfremt de ønskes anvendt. Jf. Lov om støtte til Folkeoplysning stilles lokalerne gratis til rådighed med lys, varme og fornødent udstyr. Der er ikke krav om, at udstyret stilles op.
 
2. Håndboldmål og evt. bom opsættes inden for normal arbejdstid i det omfang driften tillader det. Der opsættes instruks for opsætning og fastgørelse af bom og mål og fastgørelse i alle haller, så brugerne over 18 år selv kan løse opgaven.
 
 
Det foreslås, at opgavebeskrivelserne evalueres og revideres efter et år, hvor der vil være mere valide data for tidsforbruget på opgaveløsningerne.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at:

Økonomi og finansiering
Servicekataloget er udmøntning af de allerede gennemførte besparelser/effektiviseringer på området.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-11-2017
Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet modellerne under forslag 2 henhører under Kultur- og Idrætsudvalgets kompetenceområde.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-12-2017
Udvalget besluttede, at genoptage punktet på et kommende møde, idet udvalget finder det mest hensigtsmæssigt, at et nyt udvalg tager stilling til ydelseskataloget.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017
Økonomiudvalget indstiller at sagen genoptages på et kommende møde i Kultur- og Idrætsudvalget.
 
For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen, Nikolaj Bührmann, Miki Dam Larsen, og Erling Petersen.
 
Imod stemte John Køhler.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017
Sagen tilbagesendes til Kultur og Idrætsudvalget.
 
Imod stemte Erik Lund, Lars Bacher og John Køhler.
 
Jesper Hammer undlod at stemme.


caseno_17-2371_dok_no_71785-17_v1_høringssvar service i samspil kratbjerg.pdf.pdf
caseno_17-2371_dok_no_71783-17_v1_høringssvar lillerødhallerne service i samspil.pdf.pdf
caseno_17-2371_dok_no_71782-17_v1_høringssvar service i samspil afk.pdf.pdf
caseno_17-2371_dok_no_18750-17_v1_service i samspil..pdf
caseno_17-2371_dok_no_73140-17_v1_notat bander.pdf.pdf

Bilag

Høringssvar Service i Samspil Kratbjerg.pdf
Høringssvar Lillerødhallerne Service i Samspil.pdf
høringssvar Service i Samspil AFK.pdf
Service i samspil.
notat bander.pdf


12. Sundhedsberedskabsplan Allerød Kommune 2017

Sundhedsberedskabsplan Allerød Kommune 2017

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget anmodes om at indstille Sundhedsberedskabsplanen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Sagsbeskrivelse
Som udvalget tidligere er orienteret om, har første udgaven af Sundhedsberedskabsplanen 2017 for Allerød Kommune, været sendt i høring hos Sundhedsstyrelsen, Beredskabskommissionen og kommunens nabokommuner.
Efter endt høring er Sundhedsberedskabsplan tilrettet og fremlægges nu til politisk godkendelse.
 
Alle kommuner skal have en Sundhedsberedskabsplan, og der skal godkendes én i hver byrådsperiode. Sundhedsberedskabsplanen er en del af kommunens overordnede beredskabsplan og har samtidig relationer til det samlede nationale beredskab.
 
Formålet med Sundhedsberedskabsplanen er at sikre, at Allerød Kommune har planlagt for og kan yde en koordineret indsats i ekstraordinære situationer for hurtigst muligt at opnå en normaliseret situation. Sundhedsberedskabsplanen skal desuden sikre Allerød Kommunes evne til at udvide og omstille sig til opgaver ud over det daglige beredskab, såvel ved større ulykker og hændelser som fx kriser og krig.
 
De overordnede opgaver for sundhedsberedskabet omfatter:
- Afværge akut fare for personers liv og helbred
- Sikre at kommunens ledelse kan bevare et sundhedsfagligt overblik og lede de kommunale funktioner
- Sikre omsorgen for ældre, svagelige, handicappede og andre, som ikke er selvhjulpne
- Modtagelse og pleje af patienter, der i en nødsituation udskrives før tid fra sygehuse eller andre behandlingsinstitutioner
- Etablere omsorgsforanstaltninger for evakuerede
- Andre ekstraordinære opgaver, der i situationen vurderes at være påkrævede.
 
Information af kommunens borgere og ansatte, samt kommunikation med medierne er en integreret del af kommunens krisestyring.
 
Kommunikationsberedskabet skal bl.a. sikre, at borgerne informeres om situationen, at borgerne kan rette henvendelse til kommunen og at medierne orienteres.
 
Den sundhedsfaglige beredskabsledelse skal sikre, at kommunikationen vedr. sundhedsfaglige forhold gives til borgere og ansatte, og at kommunikationen er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens og Embedslægernes anbefalinger.
 
Sundhedsberedskabet skal kunne omstille sig til opgaver, der ikke er beskrevet i planen, da listen over opgaver aldrig vil kunne være udtømmende.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller Sundhedsberedskabsplanen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Ældreråd og Handicapråd

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 29-11-2017
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
 
Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017
Forslag fra Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017
Indstilling godkendt.


caseno_17-7743_dok_no_75053-17_v1_sundhedsberedskabsplan 2017.pdf.pdf

Bilag

Sundhedsberedskabsplan 2017.pdf


13. Udkast til lokalplan 2-303B for Plejeboliger ved Poppelvej

Udkast til lokalplan 2-303B for Plejeboliger ved Poppelvej

Punkttype
Beslutning

Tema
Økonomiudvalget vedtog den 7. februar 2017 at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for udbygning af det nuværende plejecenter Skovvang. Det udarbejdede lokalplanforslag er en revision af den nugældende lokalplan for området, da den forstående udbygning ikke kan indeholdes indenfor de eksisterende byggefelter.
 
Det nye byggeri vil skabe mulighed for etableringen af 40 nye plejeboliger til demente samt tilhørende servicefaciliteter.
 
Udvalget anmodes om at indstille udkast til lokalplan 2-303B for plejeboliger ved Poppelvej godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i høring

Sagsbeskrivelse
Lokalplan 2-303B for plejeboliger ved Poppelvej (bilag 1) har til formål at sikre, at området anvendes til blandet bolig erhverv og offentlige formål, såsom plejeboliger, helårsboliger, mindre erhverv samt parkering.
 
Formålet med lokalplanen er endvidere, at sikre, at ny bebyggelse opføres i en harmonisk bebyggelsesform, og at materialer samt farver afstemmes til det eksisterende byggeri.
 
Lokalplanområdet er beliggende ved Banevang og Poppelvej i området Horsemose i Lillerød. Området omfatter eksisterende plejecenter Skovvang, grønne græsarealer samt parkering med 100 p-pladser.
 
Lokalplanen giver mulighed for at opføre en udbygning i sammenhæng med det eksisterende Skovvang plejecenter med 40 nye boliger og et aktivitetscenter. Der kan opføres op til 9.100 kvm. etageareal bebyggelse, svarende til en bebyggelsesprocent på 40.
 
Ny bebyggelse må maximalt opføres i to etager, samt have en maximal højde på 8,5 m over terræn. Ved ventilationsanlæg placeret på tag, må den samlede højde ikke overstige 10 m.
 
Bebyggelsen skal placeres, så den tilgodeser plads til brandveje, støjafskærmning mm. Der tages særligt hensyn til naboer mod øst ved overholdelse af et skråt højdegrænseplan. Dvs. at ny bebyggelse skal placeres minimum 2,5 m fra skel samt overholde at ingen dele af bygningen er højere end 1,4 * afstanden til skel.
 
Lokalplanen fastsætter bestemmelser om bebyggelsers ydre fremtræden, hvad angår facader, skiltning mv. med det formål, at evt. renovering og/eller ombygning sker med respekt for og i harmoni med områdets eksisterende arkitektur.
 
Ubebyggede arealer skal beplantes og indrettes således, at der opnås en god helhedsvirkning for lokalplansområdet.
 
Regnvand skal håndteres på egen grund, evt. som vandbassiner eller søer, der dermed også kan bidrage til rekreative formål.
 
Der skal ske en udbygning af eksisterende p-areal med 30 p-pladser i henhold til parkeringsnormer. Ligeledes skal der udlægges nødvendige arealer til cykelparkering. 
I skel mod Banevang må der etableres støjhegn, således at området med beboelse ikke belastes over Miljøstyrelsens grænseværdier for støj. 
 
Lokalplanområdet vejbetjenes via Poppelvej.
 
Langs banelegemet mod vest er der registret et areal med fredskov. En dispensation fra skovbyggelinjen vil kræve en ansøgning, der beskriver det konkrete projekt.
 
Lokalplanområdet indgår i kommuneplanrammen SK.B.02, som bl.a. giver mulighed for et blandet boligområde og offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger til omgivelserne. Afgrænsningen af kommuneplanrammen i Kommuneplan 2013 omfatter ikke den samlede lokalplan, vedtaget i 2010. Der vil blive fortaget en redaktionel rettelse i Kommuneplan 2017, så forholdene fremadrettet er i overensstemmelse.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 2-303B vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 5 uger.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Forslag til lokalplan offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser i §§ 24-26 om tilvejebringelse af planforslag.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 05-12-2017
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017
Forslag fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017
Indstilling godkendt.


caseno_17-10039_dok_no_77246-17_v1_forslag til lokalplan 2-303 for plejeboliger ved poppelvej.pdf.pdf

Bilag

Forslag til lokalplan 2-303 for plejeboliger ved Poppelvej.pdf


14. Sag fra borgmester og formand for TPU vedr. krydsning af Frederiksborgvej ved Rønne Alle

Sag fra borgmester og formand for TPU vedr. krydsning af Frederiksborgvej ved Rønne Alle

Punkttype
Beslutning.

Tema
Borgmesteren og udvalgsformanden har anmodet om, at nedenstående sag optages på dagsordenen.

Sagsbeskrivelse
”Borgmesteren og udvalgsformanden anmoder om at få en sag på dagsorden om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der bevilliges 1,5 mio. kr. til at realisere trafiksikkerhedsforbedringer for krydset Rønnealle og Frederiksborgvej. Løsningen udmøntes og prioriteres ud fra resultatet af den igangværende forundersøgelse.
 
Der er allerede søgt om tilskud hertil fra den statslige cykelpulje, og der vil eventuelt kunne komme 40% tilskud til anlægsomkostningerne, men det vides ikke endnu.
 
Initiativet skal finansieres af kassebeholdningen”.

Administrationens forslag
-

Økonomi og finansiering
-

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 05-12-2017
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der bevilliges 1,5 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen til realisering af trafiksikkerhedsforbedringer i krydset Rønnealle og Frederiksborgvej.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017
Indstilling fra Teknik og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017
Indstillingen fra Teknik- og Planudvalget godkendes, idet der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2018 på 1,5 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen. Der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsforbedringer i Krydset Rønne Alle og Frederiksborgvej finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Projektet igangsættes på baggrund af resultaterne fra den igangværende undersøgelse af trafikforholdene ved krydset.
15. Takstblad 2018 - Allerød Spildevands A/S

Takstblad 2018 - Allerød Spildevands A/S

Punkttype
Beslutning.

Tema
Økonomiudvalget anmodes om at indstille afledningsbidrag samt øvrige takster for 2018, som foreslået af Allerød Spildevand A/S, godkendt i byrådet.

Sagsbeskrivelse
Novafos har den 7. december 2017 fremsendt forslag til takster for 2018 som vist i vedlagte bilag 1 og 2, herunder afledningsbidrag på 40,91 kr. pr. m3 ekskl. moms.
 
I 2017 var afledningsbidraget på 39,00 kr. pr. m3 ekskl. moms og i 2016 på 37,55 kr. pr. m3 ekskl. moms. Udviklingen af taksterne ses i bilag 4.
 
Det er spildevandsselskabet, der i henhold til Betalingsloven en gang årligt fastsætter taksterne, som efterfølgende skal godkendes af byrådet i forhold til overholdelse af lovgivningen og forsyningssekretariatets indtægtsrammer for selskabet.
 
Fastsættelsen af taksterne for 2018 er baseret på den endelige afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 udmeldt af Forsyningssekretariatet den 13. oktober 2017. Takstfastsættelsen for 2018 er godkendt på bestyrelsesmødet i Allerød Spildevand den 4. december 2017.
 
Med de ovenfor anførte takster forventes de økonomiske rammer at blive udnyttet fuldt ud i forhold til Forsyningssekretariatets afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Allerød Spildevands indstillede afledningsbidrag samt øvrige takster indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017
Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017
Indstilling godkendt.


caseno_17-11445_dok_no_79643-17_v1_allerød spildevand as - takstblad 2018.pdf
caseno_17-11445_dok_no_79644-17_v1_takstblad 2018 tømningsordning.pdf
caseno_17-11445_dok_no_79648-17_v1_takstgodkendelsesnotat 2018.pdf
caseno_17-11445_dok_no_79646-17_v1_budget 2018.pdf

Bilag

Bilag 1 - Allerød Spildevand A/S - Takstblad 2018
Bilag 2 - Takstblad 2018 Tømningsordning
Bilag 3 - Takstgodkendelsesnotat 2018
Bilag 4 - Budget 2018


16. Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen

Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Miki Dam Larsen har ved mail af 11. december 2017 anmodet om at  følgende sag kommer på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse
”Socialdemokraterne ønsker at forvaltningen udarbejder en oversigt over udvalgenes indsatser i perioden - gerne suppleret af et årshjul med forventede indsatser for den kommende periode. Dette gøres for at hjælpe nye byrådsmedlemmer med at få overblik i de nye udvalg. ”Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017
Sagen oversendes til Økonomiudvalget.
17. Sag fra byrådsmedlem Bettina Hauge

Sag fra byrådsmedlem Bettina Hauge

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådsmedlem Bettina Hauge har ved mail af 10. december 2017 anmodet om at følgende sag kommer på byrådets dagsorden:

Sagsbeskrivelse
”Natteravnene i Allerød”

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017
Sagen oversendes til Børne- og Skoleudvalget.
18. Sag fra byrådsmedlem Bettina Hauge

Sag fra byrådsmedlem Bettina Hauge

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådsmedlem Bettina Hauge har ved mail af 10. december 2017 anmodet om at følgende sag kommer på byrådets dagsorden:

Sagsbeskrivelse
” Fredning af bygninger ved Blovstrød Teglværk (det store pottemagerværksted, snedkerværkstedet - Blovstrød Banens klubhus - og remisen) igangsættes”

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017
Sagen oversendes til Kultur- og Idrætsudvalget.
19. Sag fra borgmester Jørgen Johansen

Sag fra borgmester Jørgen Johansen

Punkttype
Beslutning

Tema
Borgmester Jørgen Johansen har anmodet om at følgende sag optages på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse
Borgmesteren har på vegne af Fritidsnævnet fået følgende henvendelse fra Jørn Winther Jepsen:
 
”Fritidsnævnet behandlede i aften som pkt. 5 på deres dagsorden, arbejdsgruppens henvendelse om afholdelse af en kompetenceudviklingsdag – indtil videre fastsat til afholdelse lørdag den 3.2.2018.
Fritidsnævnet vedtog at anbefale temadagen afholdt som ansøgt og beskrevet, og med dagsordenen og bilag ligeledes som beskrevet.
Endvidere vedtog nævnet at anbefale, at Økonomiudvalget på sit førstkommende møde her i december 2017 behandler spørgsmålet om godkendelse af temadagen og den tilknyttede finansiering.
Nævnet indstiller at temadagens samlede udgifter på ca. kr. 60.000 delvist finansieres af den ubrugte bevilling fra Kultur og Idrætsudvalgets aflyste temadag med foreningslivet (var planlagt til afholdelse forår 2017, men blev aflyst grundet utilstrækkelig tilmelding) samt ikke forbrugte midler ca. kr. 7.000 fra årets Allerød på X og Tværs, og at restbeløbet finansieres på anden vis.
Nævnet er indforstået med, at temadagen af tidsmæssige årsager først kan afholdes lørdag 3.3.2018. ”

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017
Sagen oversendes til Kultur- og Idrætsudvalget.
20. Evt. køb af naturarealer i og ved Kedelsø-Langsø Ådal - Lukket punkt - Lukket punkt
21. Etablering af genoptræning og varmtvandsbassin på Engholm - Lukket punkt - Lukket punkt