UDVALG

Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

MØDE

Referat

STED

Mødelokale C

STARTTIDSPUNKT

06-11-2017 07:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-11-2017 07:30:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Geologi og grundvand i Erhvervsområde Farremosen1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype
Beslutning.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 06-11-2017
Ingen
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
Orientering.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 06-11-2017
-
3. Geologi og grundvand i Erhvervsområde Farremosen

Geologi og grundvand i Erhvervsområde Farremosen

Punkttype
Orientering.

Tema
På Klima- og Miljøudvalgets møde den 30. oktober 2017 bad udvalget om at få en redegørelse for geologi og grundvandsforhold vedrørende lokalplanområde 3-392 Erhvervsområde Farremosen.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med udlægning af nye byudviklingsområder i Kommuneplan 2013, udarbejdede NIRAS for Allerød Kommune ”Redegørelse om byudvikling i OSD og NFI i Allerød Kommune”. Redegørelsen er vedlagt som bilag.
 
Side 27 – 30 i redegørelsen omhandler Vassingerød Nordøst (Farremosen). Her konkluderes: ”Det vurderes på baggrund af arealets anvendelse til transport og distributionserhverv samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav, vurderingen af alternative placeringsmuligheder og krav i kommuneplan, spildevandsplan og miljøgodkendelse, at udlæg af rammeområde LU.E.04 til mindre eller potentielt grundvandstruende aktiviteter, ikke vil medføre væsentlig indvirkning på grundvandet og i øvrigt er i overensstemmelse med vandplanerne og kommunens ønsker om grundvandsbeskyttelse”.
 
Det vurderes i redegørelsen, at tykkelsen på lerlagene indenfor lokalplanområdet er på 10-20 m, og at grundvandsstrømningen i kalken er mod syd. Redegørelsen viser, at lokalplanområdet indgår i det grundvandsdannende opland til Bogøgård Kildeplads i Egedal Kommune.
 
Frederiksborg Amt vurderede tilsvarende i 2004-2006, at lokalplanområdet lå indenfor indvindingsoplandet til Bogøgård Kildeplads jf. Frederiksborg Amts kortmateriale til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Allerød Syd. Oversigtskort er vedlagt på præsentationens sidste side. Ligeledes vedlægges i præsentationen Allerød Kommunes nuværende oversigt over indvindingsoplande baseret på kommunens hydrologiske model.
 
Miljøstyrelsen er pt. ved at revidere grundvandskortlægningen i bl.a. Allerød Kommune. Årsagen er, at den gamle kortlægning fra Frederiksborg Amt ikke lever op til nutidens standard. Rambøll er rådgiver for Miljøstyrelsen. For at få den nyeste opdaterede viden om forholdene har Allerød Kommune anmodet Rambøll og Miljøstyrelsen om at få tilsendt profiler af de geologiske forhold i og omkring lokalplanområdet. De geologiske profiler fremgår af præsentationen og bekræfter forekomsten af et 10-20 meter tykt lag af moræneler.
 
Rambøll har i uge 44 foretaget en pejlerunde for Allerød Kommune. Det foreløbige potentialekort er indsat i præsentationen. Dette bekræfter, at den overordnede strømningsretning i det primære magasin er i sydlig retning.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 06-11-2017
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_17-10181_dok_no_71974-17_v1_grundvandsredegørelse_dec_2013.pdf.pdf
caseno_17-10181_dok_no_71982-17_v1_geologi og grundvand i området ved erhvervsområde farremosen.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Grundvandsredegørelse december 2013.pdf
Bilag 2 Geologi og grundvand i området ved Erhvervsområde Farremosen.pdf