UDVALG

Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

MØDE

Referat

STED

Mødelokale C

STARTTIDSPUNKT

27-11-2017 07:30:00

SLUTTIDSPUNKT

27-11-2017 08:30:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Projektansøgning - Fjernvarmeforsyning af erhvervsområde Farremosen
4. Fornyelse af Regulativ for Uvelse Å
5. Forslag om udtagning af vandløbsstrækning fra Statens vandområdeplaner
6. Investeringsaftale med Allerød Spildevand for 2018
7. Fælles udarbejdelse af Affaldsplan 2019
8. Revison af Regulativ for visse dyrehold
9. Effektiviseringskatalog efteråret 2017
10. Anlægsregnskab for fjernvarmetilslutning af Rådhusparken
11. Evt. køb af naturarealer i og ved Kedelsø-Langsø Ådal - Lukket punkt - Lukket punkt1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype
Beslutning.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-11-2017
Ingen.
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
Orientering.

Tema
1 Henvendelse fra grundejerforening
Formanden for Klima- og Miljøudvalget Erik Lund og formanden for Allerød Spildevand AS Erling Petersen er blevet kontaktet af grundejerforeningen Rødpælevej vedr. lugtgener fra spildevandsselskabets kloak i området. Det er NOVAFOS opgave, at løse lugtgener fra spildevandsselskabets kloakker. Forvaltningen blev kontaktet af beboerne om lugtgener i januar 2013 og januar 2014. I begge tilfælde har Forvaltningen svaret, at problemet skal løses af Forsyningen Allerød Rudersdal, som også har haft dialogen med beboerne og forsøgt at løse problemet.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-11-2017
Udvalget tog meddelelsen til efterretning.
3. Projektansøgning - Fjernvarmeforsyning af erhvervsområde Farremosen

Projektansøgning - Fjernvarmeforsyning af erhvervsområde Farremosen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Klima- og Miljøudvalget anmodes om at godkende, at projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning af det nye erhvervsområde ved Farremosen sendes i høring.

Sagsbeskrivelse
Projektomfang
Farum Fjernvarme har anmodet Allerød Kommune om at gennemføre myndighedsbehandling af projektforslag om etablering af fjernvarme til det nye erhvervsområde ved Farremosen, i henhold til bestemmelserne i varmeforsyningsloven (LBK nr. 1307 af 24. nov. 2014), projektbekendtgørelsen (BEK nr. 825 af 24. juni 2016), tilslutningsbekendtgørelsen (BEK nr. 904 af 24. juni 2016) samt bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (BEK. nr. 448 af 10. maj 2017).
 
Projektet omhandler kollektiv varmeforsyning med fjernvarme af virksomhederne Verdion 1, Verdion 2 (Dansk Hal) og SCT Transport i det nye erhvervsområde i Farremosen.
 
Da erhvervsområdet er under udvikling, baserer projektansøgningen sig på foreløbige oplysninger om bygningsarealer, varmebehov etc. Det skønnede varmebehov for virksomhederne udgør ifølge projektet ca. 2.748 MWh/år. Projektet vil løbende blive tilrettet i forhold til byggemodningen og de respektive byggeprojekter.
 
Projektet bygger på frivillig tilslutning og medfører ikke tilslutnings- eller forblivelsespligt for virksomhederne.
 
En eventuel projektgodkendelse vil for Farum Fjernvarme medføre forsyningspligt over for de ejendomme, der omfattes af projektet. Et godkendt projekt skal således jf. projektbekendtgørelsens § 9, stk. 2 gennemføres senest 5 år efter godkendelsen.
 
Kommunen påser, jf. projektbekendtgørelsens § 4, stk. 4, at projektet gennemføres inden for de gældende frister, samt overholdelse af eventuelle øvrige vilkår for en eventuel projektgodkendelse. Eventuelt i form af påbud.
 
Myndighedsopgave
I henhold til varmeforsyningslovens § 4 og projektbekendtgørelsens § 3 skal byrådet som varmeplanmyndighed behandle ansøgninger om projektgodkendelse og herunder sikre, at projekter er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Byrådet skal desuden sikre koordinationen med den fysiske planlægning, kommune- og lokalplanlægning samt planlægningen af varmeforsyningen.
 
Til brug for byrådets vurdering skal ansøger i henhold til projektbekendtgørelsens § 23 udarbejde et skriftligt projektforslag, der omfatter de nødvendige oplysninger.
 
Farum Fjernvarme har ladet udarbejdet vedlagte projektforslag om fjernvarmeforsyning af erhvervsområdet ved Farremosen. Som projektansvarlig er Farum Fjernvarme ansvarlig for, at forslaget er retvisende samt for, at projektet overholder gældende lovgivning.
 
Projektforslaget omfatter etablering af kollektivt forsyningsnet i det åbne land. Området er ikke i forvejen udlagt til kollektiv forsyning. Projektet er således ikke et konverteringsprojekt og det medfører dermed ikke kompensation til naturgasdistributionsselskabet i henhold til projektbekendtgørelsens § 8.
 
Inden byrådet kan meddele godkendelse, skal byrådet sikre, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Herunder skal de energimæssige, samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af projektet vurderes, jf. varmeforsyningslovens § 1, projektbekendtgørelsens § 26 samt VVM-bekendtgørelsens § 2.
 
Endvidere skal berørte parter orienteres om projektet, med en høringsfrist på minimum 4 uger, idet parternes eventuelle bemærkninger skal indgå i vurderingsgrundlaget, jf. projektbekendtgørelsens § 25 og § 26, stk. 4.
 
Projektets hovedpunkter
Projektforslaget redegør for konsekvenserne ved at føre fjernvarme frem til virksomhederne Verdion 1, Verdion 2 (Dansk Hal) og SCT Transport i det nye erhvervsområde i Farremosen, i forhold til alternativ varmeforsyning ved individuelle luft/vand-varmepumper.
 
Fjernvarmen hentes fra transmissionsledningen mellem Vestforbrænding og Hillerød Forsyning, fra et punkt i det nordvestlige hjørne af Farum Fjernvarmes grund på industriområdet i Farremosen. Her tænkes etableret en vekslerstation i en lille bygning på ca. 15-20 m2, med en vekslereffekt på 1,5 MV. Herfra distribueres fjernvarmen frem til industrikunderne.
 
Fjernvarmen er sammensat af et miks mellem naturgasbaseret kraftvarme fra Hillerød Forsyning og affaldsbaseret fjernvarme fra Vestforbrænding.
 
De foreløbige projektberegninger for projektet viser:
 
-En samfundsøkonomisk fordel på 5,45 mio. kr./20 år, i forhold til individuelle luft/vand-varmepumper og ca. 10,2 mio. kr. set i forhold til kollektiv forsyning med naturgasbaseret blokvarme.
-Et selskabsøkonomisk overskud på 6,8 mio. kr./20 år.
-En lille brugerøkonomisk besparelse for Verdion 1 og Verdion 2, i forhold til individuelle luft/vand-varmepumper.
-En lille brugerøkonomisk meromkostning for SCT Transport, i forhold til individuelle luft/vand-varmepumper.
-En miljømæssig reducering af CO2-emissionen med ca. 11.200 ton/20 år, i forhold til individuelle luft/vand-varmepumper.
 
Kommunens eventuelle godkendelse har ikke andre konsekvenser for en kommende ny varmeplan.
 
Projektet skal screenes for eventuel VVM-pligt, jf. VVM-bekendtgørelsen (BEK. nr. 448 af 10. maj 2017). Resultatet af screeningen forventes at foreligge ved genoptagelse af sagen, i forbindelse med eventuel godkendelse af projektet.
 
Resultatet af screeningen skal offentliggøres med 4 ugers klagefrist.
 
Af hensyn til projektets tidsplan anmodes Klima- og Miljøudvalget om at godkende, at projektet udsendes i høring blandt berørte parter, med henblik en samlet myndighedsbehandling af projektansøgningen med eventuelle indkomne høringssvar på et senere møde.
 
Forslag 1
Klima- og Miljøudvalget godkender, at projektforslaget udsendes i høring i 4 uger. Projektforslaget vil efter høringen blive fremlagt til fornyet behandling i Klima- og Miljøudvalget, med eventuelle indkomne høringssvar, med henblik på indstilling om godkendelse i Økonomiudvalg og byråd.
 
Forslag 2
At Klima- og Miljøudvalget stiller sig positiv i forhold til projektet, men udskyder behandlingen til projektgrundlaget og projektets forudsætninger er nærmere fastlagt.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
Farum Fjernvarme er som projektansvarlig eneansvarlig for projektets samlede økonomi og finansiering. Omkostninger til stikledninger m.m. på egen grund afholdes af de respektive matrikelejere.

Dialog/høring
Projektforslaget udsendes efter Klima- og Miljøudvalgets godkendelse i høring med en høringsfrist på 4 uger til: Verdion, Danske Fragtmænd, Dansk Hal, SCT Transport, Farum Fjernvarme, Norfors, Vestforbrænding, Hillerød Forsyning og HMN GasNet A/S.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-11-2017
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1.


caseno_17-9843_dok_no_70186-17_v1_bilag 1 - oversigtsskitse.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_70187-17_v1_bilag 2 - samfundsøkonomiske forudsætninger.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_70188-17_v1_bilag 3 - samfundsøkonomisk beregning.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_70189-17_v1_bilag 4 - selskabsøkonomisk beregning.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_70184-17_v1_bilag 5 - brugerøkonomisk beregning.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_74981-17_v1_projektforslag - fjernvarmeforsyning af farremosen.pdf

Bilag

Bilag 1 - Oversigtsskitse.pdf
Bilag 2 - Samfundsøkonomiske forudsætninger.pdf
Bilag 3 - Samfundsøkonomisk beregning.pdf
Bilag 4 - Selskabsøkonomisk beregning.pdf
Bilag 5 - Brugerøkonomisk beregning.pdf
Projektforslag - Fjernvarmeforsyning af Farremosen


4. Fornyelse af Regulativ for Uvelse Å

Fornyelse af Regulativ for Uvelse Å

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag om fornyelse af Regulativ for Uvelse Å sendes i høring.

Sagsbeskrivelse
Uvelse Å ligger primært i Hillerød Kommune, og administreres således primært af Hillerød Kommune. Vandløbet har imidlertid sit udspring lige syd for Uvelse og nordvest for Lynge, på en strækning, som danner grænsevandløb mellem Allerød Kommune og Hillerød Kommune, jf. kortbilag. Uvelse Å er 3,3 km, hvoraf kun 0,35 km er grænsevandløb. Formelt set skal regulativet derfor også godkendes i Allerød Kommune
 
Hillerød Kommune har udarbejdet forslaget til et nyt regulativ, så det afspejler de eksisterende vandløbsmæssige forhold, som er registreret ved opmåling i 2016. Det har således betydet, at regulativmæssige bundkoter er sænket på en kortere strækning i Hillerød Kommune for at fritlægge eksisterende rørudløb i overensstemmelse med de faktiske forhold.
Det nye vandløbsregulativ beskriver vandløbets fysiske forhold, samt ret og pligt i forbindelse med vedligeholdelse af vandløbet. Regulativet indeholder således bestemmelser om bredejerforhold, drænudløb, grødeskæring, oprensning, tilsyn, administrative forhold m.v. Det nye regulativ er desuden tilrettet mht. periode for gennemførsel af vandløbssyn og oplandsafgrænsning. Endelig er regulativet opdateret til nyt kote-system, DVR90.
 
I Allerød Kommune er 4 matrikler berørt af regulativfornyelsen, hvoraf 3 bredejere er bosiddende i andre kommuner. I Allerød Kommune er vandløbet rørlagt, og de regulativmæssige bundkoter uændrede. Eneste betydende ændring er, at vandløbssyn er flyttet fra oktober til maj-juni måned. 

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at forslag om nyt Regulativ for Uvelse Å sendes i høring.

Afledte konsekvenser
Ingen.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Forslag til regulativ offentliggøres på kommunens hjemmeside i 8 ugers høring iht. bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb, nr. 919 af 27.6.2016.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-11-2017
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_17-10358_dok_no_72167-17_v1_forslag-til-regulativ-for-uvelse-å.pdf
caseno_17-10358_dok_no_72168-17_v1_forslag-til-redegoerelse-for-uvelse-å.pdf
caseno_17-10358_dok_no_72795-17_v1_kortbilag politisk sagsfremstiling.pdf

Bilag

Forslag til regulativ for Uvelse Å
Forslag til redegørelse for Uvelse å
Kortbilag


5. Forslag om udtagning af vandløbsstrækning fra Statens vandområdeplaner

Forslag om udtagning af vandløbsstrækning fra Statens vandområdeplaner

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget orienteres om status på vandområdeplaner, og anmodes om at tage stilling til forslag om indmeldelse af ændring til statens vandområdeplaner for perioden 2015-2021.

Sagsbeskrivelse
De statslige vandområdeplaner skal blandt andet sikre, at Danmarks vandløb opnår en god økologisk tilstand i overensstemmelse med EU´s vandrammedirektiv.
 
Kommunerne fik ved bekendtgørelse af 2. marts 2017 til opgave at vurdere hvilke vandløb, der skal udtages af statens vandområdeplaner ud fra specifikke fastsatte kriterier for vandløbets fysiske forhold. Dette skal ske i et samarbejde mellem kommuner og vandråd. Miljø- og Fødevareministeriet sendte 6.900 km specifikke vandløb til vurdering.
 
I april 2017 blev der oprettet vandråd bestående af erhvervs- og grønne foreninger og organisationer. Arbejdet blev organiseret i de tidligere udpegede hovedvandoplande. Allerød Kommune er beliggende i to hovedvandoplande: Hovedvandopland Øresund og Hovedvandopland Roskilde Fjord og Isefjord.
 
For hvert område er der udpeget en sekretariatskommune, Gribskov for Øresund og Lejre for Roskilde Fjord. Desuden er der nedsat et vandråd i hvert område. Vandrådenes ønsker blev afrapporteret til kommunerne i september 2017. Vandrådene havde ingen ønsker til ændringer for vandløb i Allerød Kommune.
 
Sekretariatskommunerne for vandrådene samler kommunernes vurderinger og sender dem til Miljø- og Fødevareministeriet senest 31. december 2017. Der indgår således ikke vurderinger fra vandrådene, der omhandler vandløb i Allerød Kommune.
 
Forvaltningen foreslår imidlertid at anbefale udtagelse af den øverste del af Ellebækken på 625 m (se kortbilag). Denne strækning er i dag stort set altid en tør grøft uden vand, med undtagelse af enkelte tilfælde af overløb fra et regnbetinget spildevandsbassin. Oplandet til denne vandløbsstrækning er stort set kun den nordlige del af Blovstrød By, hvor det meste regnvand i dag ledes til kloak. Den lille mængde regnvand der ledes direkte til vandløbet fra faste overflader, kommer kun til vandløbet ved nedbørshændelser. Forvaltningen har tidligere undersøgt en separering af overfladevand fra kloakken i dette område i forbindelse med et projekt med Haveselskabet, men dette projekt viste sig meget dyrt og med ringe effekt. I stedet blev indsatsen lagt på at separere vand fra de store tagflader i sydenden af Blovstrød, hvilket er under udførelse af Novafos. Det giver derfor ikke mening, at denne vandløbsstrækning indgår i Statens vandplaner som vandløb, der skal opnå god økologisk tilstand.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår at Klima og Miljøudvalget godkender, at der indsendes forslag til Miljø- og Fødevareministeriet om, at 625 m af Ellebækken, der har karakter af tør grøft, udtages af Statens vandplaner for vandløb, der skal opnå god økologisk tilstand.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-11-2017
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.


caseno_15-17073_dok_no_73143-17_v1_kortbilag.pdf

Bilag

Kortbilag


6. Investeringsaftale med Allerød Spildevand for 2018

Investeringsaftale med Allerød Spildevand for 2018

Punkttype
Beslutning

Tema
Klima- og Miljøudvalget anmodes om, at indstille endeligt forslag til investeringsaftale for 2018 mellem Allerød Kommune og Allerød Spildevand AS godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
 
Udkast til investeringsaftalen blev drøftet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 30. oktober 2017. Udvalget var enige i indholdet i det vedlagte bilag 1, men tilkendegav et ønske om, at den generelle aftaletekst, der er vedtaget for hele NOVAFOS, reformuleres i de kommende år.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med etablering af NOVAFOS-koncernen blev det aftalt, at ejerkommunerne hvert år skal indgå en investeringsaftale med NOVAFOS’ lokale vand og/eller spildevandselskab.
 
Indgåelse af en investeringsaftale er en konkretisering af ejerstrategien for NOVAFOS og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau. Investeringsaftale og bilag med mål og resultatkrav samt budget er vedlagt som bilag.
 
Der er aftalt en proces, som sikrer, at investeringsaftalerne kan forelægges ejerkommunerne til godkendelse i 4. kvartal af 2017 og efterfølgende i selskabernes bestyrelser i januar 2018.
 

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller det endelige forslag til investeringsaftale for 2018 mellem Allerød Kommune og Allerød Spildevand AS godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
Den foreslåede investeringsaftale afspejler et uændret investeringsniveau svarende til de seneste år.
 
Området er takstfinansieret af brugerne.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-11-2017
Udvalget indstiller investeringsaftalen for 2018 mellem Allerød Kommune og Allerød Spildevand AS godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
 
Udvalget var enige i indholdet i det vedlagte bilag 1, men tilkendegav et ønske om at den generelle aftaletekst, der er vedtaget for hele NOVAFOS, reformuleres i de kommende år.


caseno_17-9466_dok_no_72737-17_v1_allerød investeringsaftale 2018.pdf.pdf
caseno_17-9466_dok_no_72740-17_v1_allerød investeringsaftale bilag 1.pdf.pdf
caseno_17-9466_dok_no_72741-17_v1_allerød investeringsaftale bilag 2.pdf.pdf

Bilag

Allerød Investeringsaftale 2018.pdf
Allerød Investeringsaftale bilag 1.pdf
Allerød Investeringsaftale bilag 2.pdf


7. Fælles udarbejdelse af Affaldsplan 2019

Fælles udarbejdelse af Affaldsplan 2019

Punkttype
Beslutning.

Tema
I henhold til gældende affaldsbekendtgørelse skal der inden 1. januar 2019 vedtages en ny affaldsplan, som skal gælde for planperioden 2019-2024, dvs. en 6 års periode.

Sagsbeskrivelse
Beslutning om fælles affaldsplan er uafhængig af beslutning om fælles udbud af indsamling af husholdningsaffald, som er udskudt til primo 2018.
 
Den nye affaldsplan skal erstatte ”Affaldsplan 2014”, som udløber den 31. december 2018.
 
Med brev af 20. september 2017 har Norfors anmodet kommunerne om at tage stilling til udarbejdelse af en fælles affaldsplan (se bilag 1).
 
Som ved de foregående affaldsplaner fra hhv. 2000, 2004, 2009 og 2014 tilbyder Norfors at stå i spidsen for udarbejdelsen af en fælles affaldsplan i tæt samarbejde med interessentkommunerne Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner.
 
Norfors vil som tidligere fungere som sekretariat, gennemføre analyser af ordninger samt sikre at tidsplanen holder.
 
De kommunale affaldsplaner skal baseres på de nationale affalds-/ressourceplaner. Pt. afventes den nationale affaldsplan, som bl.a. skal bygge på planerne om cirkulær økonomi fra EU, regeringens forsyningsstrategi samt anbefalingerne fra regeringens Advisory Board.
 
Forvaltningen vurderer, at en fælles affaldsplan er den mest hensigtsmæssige og konstruktive måde at løse opgaven på, idet der hermed bliver foretaget en koordinering af fælles forudsætninger m.v.
 
Derudover er det hensigtsmæssigt at udarbejde en affaldsplan, som tager udgangspunkt i Norfors som fælles opland, idet flere fælles opgaver som affaldskortlægning, indgåelse af aftaler om afsætning af genbrugsmaterialer, driften af genbrugspladser og Toelt losseplads i dag varetages af Norfors.
 
I planen opstilles mål og initiativer for den fremtidige håndtering af affald og der vil blive udarbejdet selvstændige afsnit om de enkelte kommuners opgørelser og initiativer på affaldsområdet.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender, at Norfors står for udarbejdelse af en fælles affaldsplan i tæt samarbejde med Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

Økonomi og finansiering
Affaldsområdet er brugerfinansieret.
 
Udarbejdelse af en fælles affaldsplan i Norfors’ regi indebærer ikke budgetmæssige konsekvenser for kommunen. Norfors vil afholde alle udgifter såvel eksterne udgifter (fx konsulent bistand), som udgifter til kortlægning samt sekretariatsydelser. Disse ydelser er afholdt gennem kommunernes årlige indbyggerbaserede takst til Norfors.

Dialog/høring
De 4 kommuners politiske udvalg samt kommunernes interessegrupper mv. på affalds- og miljøområdet vil - som i de forudgående affaldsplaner – løbende blive orienteret og inddraget i processen.
 
I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal et forslag til den nye affaldsplan i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-11-2017
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.


caseno_17-9483_dok_no_65212-17_v1_bilag 1_brev om deltagelse i fælles affaldsplan 2019, norfors 20.9.2017.pdf.pdf

Bilag

bilag 1 Brev fra Norfors om deltagelse i fælles affaldsplan


8. Revison af Regulativ for visse dyrehold

Revison af Regulativ for visse dyrehold

Punkttype
Beslutning.

Tema
I forhold til gældende lovgivning (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen) kan byrådet, for at forebygge forurening eller uhygiejniske forhold, udstede lokale forskrifter for mindre dyrehold i by- og boligområder.
Udvalget anmodes om at tage stilling til forslag til en ny forskrift for ikke-erhvervsmæssige dyrehold i Allerød Kommune, med henblik på udsendelse i høring.

Sagsbeskrivelse
Det eksisterende regulativ for visse dyrehold i Allerød Kommune er fra 1995 (bilag).
Forslaget til nyt regulativ (bilag) indeholder klare og konkrete krav, som gør den lettere at forstå og efterleve for borgeren og mere enkelt at administrere og håndhæve for myndigheden. 
Der er følgende skærpelser af det tidligere regulativ:
Afstandskravet: I det gældende regulativ, skal placeringen af hønsegårde, løbegårde og voliere ske mindst 2,5 meter fra skel, med mindre der er et fast hegn i skel. Denne undtagelsesmulighed er fjernet i det nye forslag, da det i flere tilfælde har været et stridspunkt, og da ’faste’ hegn (f.eks. hegn af rafter eller planker) sjældent har nogen mærkbar effekt i forhold til at nedbringe støj eller lugt mv.
Mørklægning: Ved anskaffelse af hønsehold, der omfatter en hane, forudsættes det, at hønsehuset mørklægges indtil kl. 7 i hverdagene og til kl. 8 i weekenden. Formålet er, at forebygge hanegal i de tidlige morgentimer, og det vurderes, at det kan have en præventiv effekt således, at færrest muligt vælger at anskaffe en hane. Mørklægning forudsættes også ved udendørs fuglehold i bure eller volierer.
Håndtering og opbevaring af foder og ekskrementer/gødning: Der stilles nye krav om bl.a. opbevaring af dyrefoder og hønseekskrementer/gødning i tætte, lukkede og rottesikre beholdere. Formålet er at forebygge at der opstår f.eks. uhygiejniske forhold, lugt og rotter.
Forbud mod ænder, gæs og kalkuner: Hold af ænder, gæs og kalkuner vurderes ikke, at kunne finde indpas i boligområder, da det vil medføre miljøgener i form lugt og støj. Dette forbud har primært et præventivt formål.
Forbud mod stærkt skrigende fugle: Påfugle, visse fasanarter og store papegøjer udendørs i tilknytning til beboelse, vurderes at ville medføre støjgener for omboende.
Henvendelse vedr. ønske om forbud mod haner i Allerød Kommune
På baggrund af en borgerhenvendelse i april 2017 har Forvaltningen overvejet muligheden for at forbyde haner.
Forvaltningen har kun kendskab til få eksempler på, at kommuner har indført forbud mod haner, herunder Herning og København, hvor sidstnævnte forbud omfatter haner i etagebyggeri. Der er således ikke udbredt praksis for indførelse af forbud mod haner i villaområder.
Et forbud er desuden indgribende og vil kræve en stærk faglig begrundelse. Denne begrundelse vurderer Forvaltningen ikke er tilstede af flere årsager bl.a.:
Forvaltningen får relativt få henvendelser om støj fra hanegal, og henvendelser/klager har oftest kunnet løses i frivillig dialog og indenfor reglerne af det gældende regulativ. 

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender, at forslag til en ny forskrift for ikke-erhvervsmæssige dyrehold i Allerød Kommune sendes i offentlig høring i 4 uger.

Afledte konsekvenser
Ingen.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-11-2017
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.


caseno_17-7841_dok_no_53603-17_v1_regulativ for dyrehold.pdf
caseno_17-7841_dok_no_61020-17_v1_forslag til ny forskrift for dyrehold.docx

Bilag

Regulativ for dyrehold
Forslag til ny forskrift for dyrehold


9. Effektiviseringskatalog efteråret 2017

Effektiviseringskatalog efteråret 2017

Punkttype
Beslutning. 

Tema
Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringsforslag for efteråret 2017. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 6,2 mio. kr. i mindreudgift på drift i 2017 og 0,9 mio. kr. årligt i 2018-21 er, som tilgår kassebeholdningen.
Ved udvalgenes møder i november skal effektiviseringsforslag for efteråret 2017 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Udvalgene skal tage stilling til forslag til effektiviseringer, for så vidt angår udvalgenes respektive områder. I den sammenhæng skal udvalgene beslutte om de enkelte forslag, der lægges op til politisk behandling skal indstilles godkendt som effektivisering. For så vidt angår udvalg, der ikke er omfattet af de fremlagte forslag, er der tale om en orientering.
 
Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd orienteres endvidere om:
 

Sagsbeskrivelse
Byrådet har i maj 2016 vedtaget en samlet effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for arbejdet med effektiviseringer de kommende år. Afsættet i strategien er et ønske om at opnå så mange effektiviseringer som muligt, for på den måde at bidrage til at kommunens økonomi og serviceniveau fortsat er i balance.
 
Effektiviseringer defineres i strategien som ”en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv”. Effektiviseringer kan også ske ved forbedring eller ændring af tilbud, som ikke har et økonomisk potentiale men alene gennemføres med det formål at bevare det oplevede serviceniveau for borgeren, trods øget pres på organisationens ressourcer.
 
Effektiviseringsstrategien tager afsæt i byrådets vision ”Fælles udvikling i balance”, således at der arbejdes løbende med effektiviseringer hen over året. Derfor vil der også løbende blive fremlagt konkrete effektiviseringsforslag til politisk behandling.
 
Med byrådets vedtagelse af budgetstrategien for 2017 er det besluttet, at der vedtages effektiviseringer to gange i løbet af året.
 
Forslag til effektiviseringer i efteråret 2017
Forslag til effektiviseringer er vedlagt i oversigtsform i bilag 1. Oversigten består af forslag, der indarbejdes i budgettet som varige reduktioner samt forslag, der alene forventes at have en effekt i 2017. Forslag der forventes at have effekt i 2017 udgør gevinster på 7,2 mio. kr. Disse er indarbejdet i det forventede regnskab pr. 30.9.2017, heraf udgør 6,2 mio. kr. driftsudgifter og 1 mio. kr. udgør finansielle poster. Mindreudgifter under finansielle poster er, jf. kommunens økonomistyringspraksis bevillingsmæssigt indarbejdet i det forventede regnskab, mens der i denne sag skal tages bevillingsmæssig stilling til mindreudgiften under driften. Endvidere er der i denne sag medtaget forslag som også forventes at have effekt i 2018.
 
Samlet status på udmøntning af Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi for 2016 og 2017  
I foråret 2017 blev der som resultat af arbejdet med effektiviseringsstrategien i afdelinger og virksomheder afdækket effektiviseringspotentialer svarende til det i Budget 2017-20 politiske vedtagne effektiviseringsmål på velfærdsområderne på 2,8 mio. kr. årligt for den fulde budgetperiode. Derudover var det endvidere muligt at gennemføre effektiviseringer for 2,5 mio. kr. alene i 2017. Med de i sagen foreslåede effektiviseringer er der samlet set gennemført nye effektiviseringer i 2017 på 9,7 mio. kr.
 
Nedenstående tabel viser effekten af udmøntningen af effektiviseringsstrategien fra begyndelsen af 2016 til nu. Tabellen indeholder således allerede budgetterede effektiviseringsgevinster såvel som de nye effektiviseringer der lægges op til vedtagelse i forbindelse med denne sag.
 
i hele mio. kr.
2017
2018
2019
2020
2021
Effektiviseringer vedtaget maj 2016
-4,3
-4,4
-4,5
-4,5
-4,5
Effektiviseringer vedtaget maj 2017
-5,0
-6,7
-6,9
-7,0
-7,0
Drift og styring - Monopolbrud, udfasning af IT-omkostninger
-0,4
-2,4
-2,9
-2,9
Digitalisering og velfærdsteknologi
0,0
0,0
-1,7
-1,7
-1,7
Ny udbuds- og indkøbspolitik -Vejbelysning
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
Gevinstrealisering vedr. udbud og indkøb
-2,8
-5,2
-5,2
-5,2
-5,2
Effektivisering Forv. Regnskab Pr. 30/9 (Inddrivelse)
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Effektiviseringer (drift) dec. 2017*
-6,2
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
Ny aggregeret effektiviseringsgevinst
-19,3
-19,1
-23,1
-23,7
-23,7
*=Nye effektiviseringer
 
 
Arbejdet med udmøntning af byrådets effektiviseringsstrategi for den kommende periode
 
Arbejdet med effektiviseringsstrategien har i 2017 omfattet
 
 
Fokus i efteråret har været koncentreret om at udvikle effektiviseringspotentialer indenfor en række temaer for arbejdet og opdyrke muligheder, der kan arbejdes videre med i det kommende år.
 
Mens nogle temaer omhandler specifikke forvaltningsområder, går andre på tværs.
Temaerne er:
I bilag 2 er opstillet en oversigt over en række emner, der forsat analyseres med henblik på afdækning af mulige fremtidige effektiviseringspotentialer. Disse forslag er ikke vedtaget politisk og er derfor alene emner, der arbejdes på at undersøge.
 
Effektiviseringsindsatsen i 2018 indgår i budgetstrategien for 2018 og bliver således vedtaget ved byrådets behandling af denne i januar 2018.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår:
  1. At de fremlagte forslag til effektiviseringer godkendes
  2. At der gives en tillægsbevilling svarende til gevinsten ved effektiviseringerne under driften på 6,2 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 som tilgår kassebeholdningen
  3. At orientering om status på udmøntning af effektiviseringsstrategien samt arbejdet    hermed for den kommende periode tages til efterretning.

 

Afledte konsekvenser
Som følge af effektiviseringer forventes en mindreudgift på 540.000 kr. under servicerammen.

Økonomi og finansiering
Der ansøges om tillægsbevillinger svarende til nettogevinsten ved effektiviseringerne på 6,2 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018-21 som tilgår kassebeholdningen.
 
                             

Dialog/høring
I forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer, høres MED organisationen.
 
De enkelte arbejdssteder har mulighed for at engagere brugerbestyrelser mv. i drøftelser om effektiviseringsforslagene. I perioden fra. 21. november 2017 og frem til økonomiudvalgets behandling den 12. december 2017, er de forslag der lægges op til at finde på kommunens hjemmeside under fagudvalgenes dagsordener.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-11-2017
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.


caseno_17-5442_dok_no_74809-17_v2_bilag 2 _ emner der indgår i afdækningen af effektiviseringspotentialer i 2018.pdf
caseno_17-5442_dok_no_73647-17_v2_effektiviseringer efterår 2017.pdf

Bilag

Bilag 2 Emner der indgår i afdækningen af effektiviseringspotentialer i 2018
Bilag 1 Effektiviseringer efterår 2017


10. Anlægsregnskab for fjernvarmetilslutning af Rådhusparken

Anlægsregnskab for fjernvarmetilslutning af Rådhusparken

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for fjernvarmetilslutningen af Rådhusparken, Rådhusvej 1 godkendt i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse
Byrådet gav den 28. maj 2015 en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. svarende til den forventede bruttoomkostning til anlægsarbejdet for AK Fjernvarme.
 
Omkostningen forventedes modsvaret af et tilsvarende tilslutningsbidrag på 1,2 mio. kr. fra bygherren, hvortil byrådet samtidig gav en indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr.
 
Udgiften forventedes således at være udgiftsneutral for AK Fjernvarme/Allerød Kommune.
 
Arbejdet omfatter fjernvarmetilslutning af samtlige almennyttige og private boliger på den tidligere Rådhusgrund. Under udførslen blev konstateret, at en gammel fjernvarmeforbindelse til det tidligere rådhus på grunden ikke kunne anvendes til forsyning af det nye byggeri. Endvidere gik den ene af de oprindelige bygherrer konkurs. Begge forhold har fordyret projektet.
 
Arbejdet er udført og der er afholdt udgifter på i alt 1.787.164 kr.
De modsvarende indtægter udgør 1.649.522 kr.
Nettoomkostningen udgør således 137.642 kr.  

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
Anlægsbevilling: 1.200.000 kr.
Indtægtsbevilling: 1.200.000 kr.
 
Anlægsudgift: 1.787.164 kr.
Anlægsindtægt: 1.649.522 kr.
 
Anlægsregnskabet afsluttes med et merforbrug på 137.642 kr.
 
I henhold til varmeforsyningsloven er fjernvarmeområdet takstfinansieret og skal drives efter ”hvile i sig selv”-princippet, efter hvilket både indtægter og udgifter tilfalder forbrugerne. Merforbruget på 137.642 kr. dækkes således af AK Fjernvarme.
 
Merforbruget påvirker ikke kommunens likviditet.

Dialog/høring
-

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-11-2017
Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.


caseno_15-5686_dok_no_74100-17_v1_anlægsregnskab rådhusgrunden.pdf.pdf

Bilag

Anlægsregnskab Rådhusgrunden.pdf


11. Evt. køb af naturarealer i og ved Kedelsø-Langsø Ådal - Lukket punkt - Lukket punkt