UDVALG

Allerød Byråd 2018-2021

MØDE

Dagsorden

STED

Borgerportalen

STARTTIDSPUNKT

22-02-2018 18:30:00

SLUTTIDSPUNKT

22-02-2018 20:00:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Spørgsmål til byrådet
4. Handicapråd 2018-2021 - udpegning af brugerrepræsentanter og suppleanter
5. Godkendelse af medarbejderrepræsentant til beredskabskommission
6. Forhøjelse af skema B Gladgårdsvænge
7. Udlægsgebyr
8. Etablering af et samlet Allerød Ungdomscenter
9. Byforum Allerød
10. Naturpark Mølleåen - udpegning af medlem til Naturparkråd
11. Forslag til fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal
12. Cykelsti på Kirkeltevej vest
13. Krydsning Frederiksborgvej ved Rønnealle
14. Fjernvarmeforsyning af erhvervsområde ved Farremosen
15. Høring af statens Trafikplan for banetrafik 2017-2032
16. Gladgårdsvænge overtagelse af vejen
17. Service i samspil - udkast til ydelseskatalog
18. Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen
19. Eventuelt salg af Fru Lundsvilla - Lukket punkt - genoptagelse - Lukket punkt
20. Rengøringskontrakt - LUKKET PUNKT - Lukket punkt
21. Ny teatersal Mungo Park - lukket punkt - Lukket punkt1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-02-2018
Der er afbud fra Merete Them Kjølholm.  Jytte Hansen Agerup er indkaldt som suppleant.
Der er afbud fra Anders Damm-Frydenberg.  Susan Lund Andersen er indkaldt som suppleant.
Der er afbud fra Lone Hansen. Kitt Svane Bjerregaard er indkaldt som suppleant.
2. Meddelelser

Meddelelser

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-02-2018
Ingen
3. Spørgsmål til byrådet

Spørgsmål til byrådet

Punkttype
Orientering

Tema
Finn Yde- Andersen har ved mail af 5. februar 2018 fremsendt følgende spørgsmål til byrådet:

Sagsbeskrivelse
 
”Har byrådet tænkt sig at indføre borgerforslag, så borgerne i Allerød kan bede byrådet om at behandle et forslag?
Flere kommuner, der prioriterer nærdemokrati højt, har allerede indført borgerforslag.
Ordningen betyder, at et bestemt antal underskrifter fra borgerne forpligter byrådet til at behandle et forslag. ”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-02-2018
Taget til efterretning.


caseno_18-1328_dok_no_17969-18_v1_svar på spørgsmål til byrådet 22 februar 2018.pdf.pdf

Bilag

Svar på spørgsmål til byrådet 22 februar 2018.pdf


4. Handicapråd 2018-2021 - udpegning af brugerrepræsentanter og suppleanter

Handicapråd 2018-2021 - udpegning af brugerrepræsentanter og suppleanter

Punkttype
Beslutning.

Tema
I henhold til den sociale retssikkerhedslovs § 37 a skal der nedsættes et handicapråd, der skal rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgere og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.
 
Byrådet anmodes om at godkende indstilling fra Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Allerød (DH-Allerød) om udpegning af 3 repræsentanter til handicaprådet og desuden at udpege 3 suppleanter til handicaprådet.

Sagsbeskrivelse
I henhold til retssikkerhedsloven skal handicapråd sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer samt 3-7 medlemmer udpeget af byrådet, hvoraf et antal skal være byrådsmedlemmer. Der skal desuden udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.
 
Handicaprådet i Allerød Kommune sammensættes af 3 byrådsmedlemmer og 3 medlemmer udpeget af byrådet efter indstilling fra DH-Allerød, jf. den nuværende forretningsorden for handicaprådet.
 
Byrådet udpegede på sit konstituerende møde følgende byrådsmedlemmer til handicaprådet:
 
DH-Allerød har i januar 2018 indstillet følgende 3 medlemmer til handicaprådet:
 
De 3 medlemmer indstillet af DH-Allerød repræsenterer forskellige handicapgrupper og både børne- og voksenområdet i overensstemmelse med forretningsorden for handicaprådet samt krav i retssikkerhedsloven.
 
DH-Allerød har oplyst, at de først senere på året har mulighed for at udpege personlige stedfortrædere for de 3 indstillede.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at byrådet:

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-02-2018
Som personligsuppleant for Jesper Holdflod Pallesen udpeges Kasper Ljung Pedersen.
Som personligsuppleant for Anders Damm-Frydenberg udpeges Olav B. Christensen.
Som personligsuppleant for Martin Wolffbrandt udpeges Lars Bacher.
Finn Petersen, Carsten Hussing og Klaus Østergaard udpeges som medlemmer af handicaprådet.
5. Godkendelse af medarbejderrepræsentant til beredskabskommission

Godkendelse af medarbejderrepræsentant til beredskabskommission

Punkttype
Beslutning

Tema
Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har på møde den 14. december 2017 indstillet at valg af medarbejder repræsentant godkendes i de fire ejerkommuner, jf. samordningsaftalen

Sagsbeskrivelse
Valg af én medarbejderrepræsentant til beredskabskommissionen følger den kommunale valgperiode. Med henblik på valg af medarbejderrepræsentant er der i brandvæsenet gennemført en demokratisk proces med opstilling af kandidater i oktober og hemmelig afstemning i november/december.
6 medarbejdere havde meldt deres kandidatur og blandt disse har medarbejderne valgt Preben Merrild med 37 stemmer af samlet 127 afgivne gyldige stemmer.
 
Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen §4. "Den fælles Beredskabskommission består af... 1 medarbejderrepræsentant, som vælges af de deltagende kommunalbestyrelser efter indstilling fra medarbejderne"

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at beredskabskommissionens indstilling af Preben Merrild som medarbejderrepræsentant i beredskabskommissionen 2018-2021 godkendes.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-02-2018
Indstilling fra beredskabskommissionen godkendt.
6. Forhøjelse af skema B Gladgårdsvænge

Forhøjelse af skema B Gladgårdsvænge

Punkttype
Beslutning

Tema
Den 27. august 2015 godkendte byrådet skema A og B ansøgning fra Lynge-Uggeløse Boligforening med henblik på etablering af 10 almene boliger på Gladgårdsvænge.
 
Boligorganisationen anmoder om godkendelse af forhøjelse af anskaffelsessummen, og på den baggrund anmoder forvaltningen om tillægsbevilling til yderligere grundkapitalindskud på 131.000 kr.

Sagsbeskrivelse
Baggrund
Den 27. august 2015 gav byrådet Lynge-Uggeløse Boligforening tilsagn til at opføre 10 almene familieboliger. Da der på det tidspunkt havde været afholdt licitation, blev skema B med en samlet anskaffelsessum på 17,4 mio. kr. ligeledes godkendt. I bilag er den generelle proces kort beskrevet. Den godkendte anskaffelsessum lå dermed under maksimumbeløbet på 18,7 mio. kr.
 
Den vindende totalentreprenør gik imidlertid konkurs i opførelsesfasen, og byggeriet har stået stille, mens det er forsøgt at udrede sagen og finde en løsning for færdiggørelse af byggeriet.
 
Justering af byggeøkonomi
Den resterende del af byggeentreprisen har været udbud, og de modtagne tilbud har en størrelse, som betyder, at det ikke er muligt at færdiggøre byggeriet uden at overskride den af byrådet godkendte anskaffelsessum. På baggrund af allerede afholdte udgifter og de resterende omkostninger i det vindende tilbud, bliver den samlede anskaffelsessum 21,4 mio. kr.
 
Den anskaffelsessum, der er godkendt i skema B, er bindende, men kommunalbestyrelsen kan i henhold til de gældende regler godkende merudgifter under hensyntagen til lejens størrelse og de deraf følgende udlejningsmuligheder.
 
Boligorganisationen ansøger derfor om kommunal godkendelse af en forhøjelse rammebeløbet til maksimumbeløbet på 18,7 mio. kr. Anskaffelsessummen op til maksimumbeløbet finansieres i henhold til lovgivningen med støttebærende realkreditlån (88 %), grundkapitalindskud (10 %) og beboerindskud (2 %).
 
I den konkrete sag finansieres den del af anskaffelsessummen, der ligger ud over maksimumbeløbet, som lån ydet at boligorganisationens dispositionsfond og Boligkontoret Danmark. I henhold til lovgivningen skal overskridelser af maksimumbeløbet afholdes af bygherren, og kan ikke finansieres ved lejeforhøjelse.
 
Godkendes ansøgningen, betyder det, at det kommunale grundkapitalindskud stiger fra de godkendte 1,74 mio. kr. til 1,87 mio. kr. – dvs. en kommunal merudgift svarende til 131.000 kr. Kommunen stiller i henhold til lov om almene boliger § 127 garanti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommes værdi. Garantisummen opgøres endeligt af långiver i forbindelse med afslutning af byggesagen.
 
I fald det allerede godkendte maksimumbeløbet fastholdes, oplyser boligorganisationen, at byggeriet vil være vanskeligt at færdiggøre, idet der skal findes væsentlige besparelser, som forringer kvaliteten eller helt umuliggør projektet.
 
Huslejeniveau
I det godkendte skema B var det kommende huslejeniveau anslået til 942 kr. pr. m2 pr. år eksklusive forbrug. Med den nye anskaffelsesøkonomi stiger huslejen til 1.019 kr., hvilket svarer til niveauet for andre nybyggede almene boliger i kommunen.
 
Forslag
På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen:
a) At den ansøgte forhøjelse godkendes, hvorved maksimumbeløbet i skema B stiger til 18,7 mio. kr.
b) At der gives en tillægsbevilling på 131.000 kr. til yderligere kommunalt grundkapitalindskud (finansforskydninger), der finansieres af kassebeholdningen

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering
Tillægsbevilling på 131.000 kr. til yderligere kommunalt grundkapitalindskud (finansforskydninger) finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018
Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-02-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.


caseno_13-18803_dok_no_13281-18_v2_kort notat om skema a, b og c.pdf

Bilag

Kort notat om proces


7. Udlægsgebyr

Udlægsgebyr

Punkttype
Beslutning.

Tema
Økonomiudvalget skal indstille til byrådet, hvorvidt der skal pålægges et gebyr ved udsendelse af underretning om udlæg for manglende betaling af ejendomsskat og de øvrige fortrinsberettigede krav, som inddrives af kommunen.

Sagsbeskrivelse
Kommunen inddriver restancer vedr. ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav.
Hvis der efter endt rykkerproces fortsat er restancer vedr. ejendommen, foretager kommunen underretning om udlæg- Underretningen er en invitation til at møde til en udlægsforretning på Rådhuset, hvor kommunen agter at foretage udlæg i den ejendom, hvorpå der skyldes ejendomsskat eller andre fortrinsberettigede krav.
 
Folketinget har den 14. december 2017 vedtaget, at kommunerne kan opkrævet et gebyr ved underretning om udlæg. Gebyret kan maksimalt udgøre 450,00 kr.
 
I lovforslaget er der til støtte for at opkræve gebyret anført følgende: ”Gebyropkrævningen vil efter ministeriets opfattelse bidrage til en effektiv inddrivelse, ligesom den sikrer, at kommunerne kan løse inddrivelsesopgaven inden for de samme rammer, som restanceinddrivelsesmyndigheden har løst opgaven inden for frem til den 2. februar 2017, hvor opgaven med at inddrive fortrinsberettigede kommunale fordringer overgik til kommunerne”.
 
Forvaltningen anslås, at der årligt er ca. 100 sager, hvor der skal foretages en underretning om udlæg.
 
Forslag 1
Der pålægges et gebyr på 450,00 kr. for en underretning om udlæg. Gebyropkrævningen bidrager til en effektiv inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav.
 
Forslag 2
Der pålægges ikke et gebyr ved underretning om udlæg.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
Forslag 1
Indtægten vedr. gebyret udgør skønsmæssigt 45.000 kr. årligt, hvilket vil være med til at dække ressourceforbruget til og systemunderstøttelsen af den sagsbehandling vedr. forberedelse og gennemførelse af selve udlægsforretningen samt den efterfølgende oversendelse af sagen til advokat.
 
Forslag 2
Ingen direkte økonomisk effekt. Det må dog antages, at kommunens inddrivelsesforretning er mindre effektiv end forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018
Økonomiudvalget indstiller forslag1 godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-02-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.
8. Etablering af et samlet Allerød Ungdomscenter

Etablering af et samlet Allerød Ungdomscenter

Punkttype
Beslutning.

Tema
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-20 blev der truffet beslutning om, at der etableres et samlet Allerød Ungdomscenter med 10. klassecentret på Kratbjergskolen, Allerød Ungdomsskole og Kongevejsskolen.
 
Børn- og Skoleudvalget anmodes om indstille forslag til udmøntning godkendt Økonomiudvalget og byråd.
 
Såfremt forslaget godkendes skal dette sendes i høring i 8 uger jf. Folkeskoleloven, idet forslaget indebærer at Kongevejsskolen organisatorisk bliver en del af Kratbjergskolen. Skoletilbuddet vil fortsat være hjemmehørende i den nuværende ejendom på Kongevejen 80.

Sagsbeskrivelse
Det godkendte budget 2017-20 indeholder et servicereduktionsforslag som omfatter, at der etableres et samlet Allerød Ungdomscenter bestående af Allerød Ungdomsskole, 10. klassescenteret på Kratbjergskolen, afd. Engholm og Kongevejsskolen.
 
Besparelsen i servicereduktionsforslaget tager afsæt i, at der etableres en ny ledelsesstruktur og organisering, der udmøntes som en reduktion i antallet af ledere og mindre administration.  Forslaget giver en udgiftsreduktion på 261.113 kr. i 2017 og derefter 626.671 kr. årligt. Besparelsen er fordelt med 100.000 kr. til ungdomsskolen og 526.671 kr. til Kongevejsskolen i 2018 og med 5/12 af de to beløb i 2017
 
Det er Forvaltningens vurdering, at forslaget ikke er muligt at gennemføre som det foreligger, idet:
 
På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen, at besparelsen i stedet udmøntes således, at Kongevejsskolen som i det oprindelige forslag i budget 2017-20 nedlægges som selvstændig skole og i stedet etableres som en afdeling af Kratbjergskolen med en daglig leder som leder. Herved kan den nuværende souschefstilling nedlægges.
 
Det foreslås derudover, at Allerød Ungdomsskole ikke indgår i sammenlægningen, men i stedet pålægges, at håndtere den resterende besparelse på ca. 50.000 kr. fra Allerød Ungdomscenters bevilling til administration. Dette skyldes, at det ikke er muligt at reducere i antallet af ledere på Allerød Ungdomsskole.
 
Forvaltningen gør opmærksom på, at selvom skoletilbuddet på Kongevejen forbliver på den nuværende adresse, så medfører forslaget formelt set, at Kongevejsskolen nedlægges som selvstændig skole. Ifølge bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af skoler, skal forslaget således i høring i 8 uger, inden det kan endeligt vedtages.
 
Forvaltningen anbefaler, at høringen foregår fra 27. oktober 2017-22. december 2017. Beslutninger vedr. skolelukninger skal være truffet senest den 1. marts forud for skoleårets start til august.
 
På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen
At Kongevejsskolen nedlægges som selvstændig skole pr. 1. august 2018 og fremover bliver en afdeling på Kratbjergskolen, der ledes af en daglig leder. Den daglige leder indgår i Kratbjergskolens samlede ledelsesteam og refererer til skolelederne på Kratbjergskolen.
 
Forvaltningen foreslår, endvidere at Ungdomsskolen ikke sammenlægges med Kongevejsskolen og Kratbjergskolen, men at Ungdomsskolen bidrager til den samlede besparelse med ca. 50.000 kr. 
 
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget den 24. januar 2018
Inden fristens udløb er der indkommet høringssvar fra nedenstående:
 
· Skolelederforeningen, Allerød afd.
· BUPL Nordsjælland
· Lillevang Skole, MED-udvalg
· Kratbjergskolen, Skolebestyrelsen
· Kongevejsskolen, MED-udvalg
· Maglebjergskolen, skolebestyrelse og MED-udvalg
· Kongevejsskolen, skolebestyrelse
· Kratbjergskolen, MED-udvalget
· Blovstrød Skole, skolebestyrelsen
· Blovstrød Skole, MED-udvalget
· Lynge Skole, skolebestyrelse
 
Høringssvarene er samlet i vedlagte bilag.
 
Forvaltningen har udarbejdet en kort redegørelse for de pædagogiske og faglige argumenter for forslaget, der ligeledes er vedlagt som bilag. I notatet har Forvaltningen ligeledes kommenteret nogle af de forhold/betingelser som skolebestyrelsen på Kongevejsskolen har fremsendt.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslaget, hvormed Kongevejsskolen nedlægges som en selvstændig skole og overgår til en afdeling på Kratbjergskolen.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 19-09-2017
Udvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet udvalget ønsker at udvikle og styrke Kongevejsskolens pædagogiske tilbud med den ændrede organisering. Udvalget indstiller endvidere, at besparelsen angående ungdomsskolen bortfalder. I fald byrådet godkender forslaget på mødet den 10. oktober, udsendes forslaget i 8 ugers høring umiddelbart herefter.
 
Det bemærkes, at besparelsen angående ungdomsskolen retteligt udgør 100.000 kr. pr. år og ikke 50.000 kr., som det fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 03-10-2017
Forlag fra Børne- og skoleudvalget indstilles godkendt, idet det indstilles, at gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til ungdomsskolen i 2017 samt en tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2018. Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen. For 2019-21 indarbejdes merudgiften i det administrative budgetoplæg.
 
For stemte Miki Dam Larsen, Klaus Fisker og Nikolaj Bührmann.
 
Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen, Erling Petersen og John Køhler undlod at stemme.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 10-10-2017
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.
 
Imod stemte Erling Petersen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 24-01-2018
Formanden satte følgende til afstemning:
 
Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at Kongevejsskolen nedlægges som selvstændig skole pr. 1. august 2018 og fremover bliver en afdeling på Kratbjergskolen.
 
For stemte: Lars Bacher, Lone Hansen og Bettina Hauge
Kasper Ljung Pedersen undlod at stemme

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018
Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt i byrådet.
 
Merete Them Kjølholm undlod at stemme.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-02-2018
Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkendt.
 
Imod stemte Jytte Hansen Agerup.


caseno_17-8856_dok_no_8353-18_v1_høringsnotat.pdf.pdf
caseno_17-8856_dok_no_8351-18_v1_notat vedr. sammenlægning og kommentar til høringssvar.pdf
caseno_17-8856_dok_no_11012-18_v1_høringssvar - samlet.pdf.pdf

Bilag

Høringsnotat
Notat vedr. sammenlægning og kommentar til høringssvar
Høringssvar - samlet.pdf


9. Byforum Allerød

Byforum Allerød

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik- og Planudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, samt Økonomiudvalg og byråd behandlede i september 2017 oplæg til forretningsplan og vedtægter for Byforum Allerød. Efterfølgende er oplægget som planlagt tilrettet i samarbejde med Ejerforeningen og Handelsforeningen. Parternes input er nu indarbejdet i forretningsplan og vedtægter, ligesom forretningsplanen er udbygget med et idéoplæg til eventplan for Byforum.
 
Forretningsplan og vedtægter for Byforum Allerød fremlægges til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og byråd på baggrund af indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget samt Teknik- Erhvervs- Miljø- og Planudvalget.
 
Endvidere skal byrådet tage stilling til besætning af bestyrelsesposter, for så vidt angår byrådets repræsentation i bestyrelsen for Byforum Allerød. 

Sagsbeskrivelse
Af budgetforliget for budget 2018-21 fremgår det:
 
”Det er afgørende for identiteten i en kommune, at der er et fælles levende midtpunkt, hvor borgere mødes i hverdagen og ved særlige lejligheder. Karakteren af en bymidte er vigtig for alle borgeres hverdag, herunder også dem, der er i gang med at vælge i hvilken kommune, de gerne vil bosætte sig i. Handelslivet vil fortsat blive udfordret af konkurrencen fra internethandel, men heldigvis dukker der også nye butikker, boliger og initiativer op. Udviklingen af Lillerød Bymidte sker ikke af sig selv – det skal kommunen samarbejde med handelsforeningen, ejerforeningen, kulturlivet og borgerne om. Dette samarbejde styrkes ved at danne et Byforum. De mange fysiske forbedringer af byrummet, som allerede er foretaget eller i gang, skal understøttes af en reetablering af et offentligt toilet ved Stationen. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt, som kommunens bidrag til et udviklingsorienteret Byforum. Der afsættes en anlægsinvestering på 1,0 mio. kr. i 2018 til reetablering af toilet på Stationen, samt 0,15 mio. kr. til driften heraf.”
 
Som udmøntning af budgetforliget har Forvaltningen igangsat processen med reetablering af toilettet på stationen.
 
Igennem 2017 har styregruppen for mere liv i bymidten forberedt etableringen af Byforum Allerød. Byforum skal være rammen for at understøtte et mere fokuseret samarbejde mellem udlejere, handelsforening, Allerød Kommune og andre af bylivets aktører, herunder forenings- og kulturlivet om at styrke livet i bymidten.
 
Idéen om et etableret samarbejde er bl.a. udsprunget af Udviklingsstrategien for Lillerød Bymidte, som blev vedtaget af byrådet i 2012 samt af Kulturtorvsprojektet, der blev igangsat i april 2016. Derfor er etablering af Byforum blevet fulgt af og drøftet med referencegruppen for Kulturtorvet. Inspirationen til konstruktionen stammer fra lignende former for samarbejde mellem handelsliv, ejere, myndigheder, foreninger og kulturelle institutioner om bylivet og er bl.a. set i New York og Berlin, men også i Danmark med f.eks. Holbæk Byforum og det nyligt indviede Hillerød Byforum.
 
Der har været afholdt en række midlertidige aktiviteter og arrangementer, hvor borgere og foreningsrepræsentanter har bidraget med idéer og input til aktiviteter og indretning af byrummene i bymidten i Allerød. Bidrag fra disse aktiviteter indgår i forretningsplanen for Byforum. Der er udarbejdet et samlet ideoplæg fra COWI med idéer til events i bymidten. Hensigten er, at oplægget skal fungere som inspiration. Aktiviteter skal kunne realiseres indenfor de eksisterende ressourcer i Byforum og blandt Byforums samarbejdspartnere.
 
Byforum understøttes af en citymanager, som arbejder målrettet for at skabe øget aktivitet med relevans for borgere og besøgende i alle aldre.
Den planlagte ansættelse af en citymanager med start i april 2018 er igangsat.
 
Styregruppen som består af repræsentanter fra Ejerforeningen, Bymidten i Allerød, Allerød Handelsforening og Forvaltningen, har udarbejdet en forretningsplan for Byforum og vedtægter for den paraplyforening, der skal fungere som organisatorisk ramme for Byforum.
 
Vedtægter og forretningsplan er godkendt af Ejerforeningens bestyrelse samt ved Handelsforeningens generalforsamling den 16. november 2017.Vedtægter revideres to år efter den stiftende generalforsamling, eller når der i øvrigt måtte være behov derfor.
Vedtægterne vil i den forbindelse skulle godkendes af byrådet.
 
Bestyrelsen for Byforum Allerød er planlagt til at bestå af:
 
Forvaltningen fungerer som sekretær for bestyrelsen. Funktionen som kasserer varetages af et medlem af Handelsforeningen.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår:
1. At Kultur- og Idrætsudvalget samt Teknik-, Erhvervs-, Miljø- og Planudvalget, indstiller forretningsplan og vedtægter for Byforum Allerød godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
 
2. At byrådet udpeger de tre byrådsmedlemmer, der skal udgøre kommunens repræsentanter i bestyrelsen for Byforum Allerød.

Økonomi og finansiering
Byforum Allerød er prioriteret i budgetforliget for Budget 2018-21 med 0.3 mio. kr. årligt.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt, idet udvalget peger på, at borgmesteren samt formændene for hhv. Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget udpeges som kommunens 3 repræsentanter i bestyrelsen for Byforum Allerød.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 05-02-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet udvalget peger på, at borgmesteren samt formændene for hhv. Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget udpeges som kommunens 3 repræsentanter i bestyrelsen for Byforum Allerød.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018
Økonomiudvalget indstiller Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets og Kultur- og Idrætsudvalgets indstillinger godkendt i byrådet, idet kommunens repræsentanter i bestyrelsen arbejder på at boligorganisationerne involveres i byforum. 

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-02-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.


caseno_16-4247_dok_no_8976-18_v2_forretningsplan.pdf
caseno_16-4247_dok_no_8992-18_v1_ide oplæg til eventplan mere liv i bymidten i allerød_1.5.pdf.pdf
caseno_16-4247_dok_no_9428-18_v1_bilag vedtægter for byforum allerød. - vedtægter.pdf.pdf

Bilag

Forretningsplan
Ideoplæg til Eventplan Mere liv i bymidten.pdf
Vedtægter for Byforum Allerød.pdf


10. Naturpark Mølleåen - udpegning af medlem til Naturparkråd

Naturpark Mølleåen - udpegning af medlem til Naturparkråd

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet godkendte den 11. oktober 2016 Naturparkplanen for Naturpark Mølleåen og udpegede et medlem til Naturparkrådet.
 
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at byrådet udpeger et medlem til Naturparkrådet.

Sagsbeskrivelse
Området omkring øvre Mølleådal er udpeget som Naturpark af Friluftrådet. Grundlaget for udpegningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Egedal, Furesø, Frederikssund og Allerød kommuner på initiativ af og i samarbejde med Foreningen Naturparkens Venner og Danmarks Naturfredningsforening. Naturparken blev indviet den 10. maj 2017.
 
Naturparkplanen (bilag 1) beskriver Naturpark Mølleåen inden for emnerne natur, kultur, formidling, friluftsliv, erhverv og turisme, og indeholder også en oversigt over mulige projekter i naturparken i den kommende 5-årige periode.
 
Naturparkens sekretariat drives af Egedal og Furesø kommuner. Der er ansat en daglig leder og naturvejleder.
 
Politikerne og forvaltningerne rådgives af Naturparkrådet, som er et koordinerende og rådgivende organ. Rådet består af følgende medlemmer:
 
Indtil 31. december 2017 var Rasmus Keis Neerbek (Ø) Allerød Kommunes repræsentant.
Byrådet skal udpege en repræsentant for den kommende periode.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at byrådet udpeger et medlem til Naturparkrådet.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Rasmus Keis Neerbek udpeges som medlem af Naturparkrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018
Økonomiudvalget indstiller Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-02-2018
Indstilling fra Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_15-8551_dok_no_4130-18_v1_naturparkplan_for_naturpark_moelleaaen.pdf.pdf

Bilag

Naturparkplan for Naturpark Mølleåen


11. Forslag til fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal

Forslag til fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal

Punkttype
Beslutning.

Tema
Klima- og Miljøudvalget besluttede den 19. september 2016 at indgå i et fælles affaldsprojekt for de fire interessentkommuner i Norfors. Formålet med projektet var at udarbejde et forslag til et fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald samt undersøge muligheder ved et fælles udbud af opgaven.
 
Udvalget anmodes om at indstille forslag fra projektets styregruppe godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
 
Supplerende tema
Klima- og Miljøudvalget besluttede den 28. august 2017, at sagen genoptages, når der har være afholdt et informationsmøde herom for byrådet.
 
Sagen genoptages, idet der blev afholdt informationsmøde for byrådet den 17. januar 2018.

Sagsbeskrivelse
Den tværkommunale styregruppe anbefaler:
 
Anbefalingerne om at udsortere glas, papir, metal, blandet plast og pap tager afsæt i interessentkommunernes fælles affaldsplan. Her vedtog Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner sammen en fælles målsætning om:
 
Nationalt har Danmark et mål om genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet for udvalgte fokusfraktioner i 2022 %. Allerød Kommune genanvender i dag ca. 21 %. Det er vurderingen, at det nye indsamlingssystem kan løfte genanvendelsesprocenten til ca. 29 %.
 
Yderligere separat indsamling af madaffald kan give en genanvendelse på ca. 10 % ekstra, ligesom separat indsamling af pap kan give ca. 2 % ekstra. De sidste 10 % skal findes ved at reducere mængden af småt og stort brændbart på genbrugspladserne. Disse tiltag ligger uden for anbefalingerne i denne sag, hvor der i første omgang fokuseres på de fire (fem) fraktioner nævnt ovenfor.
 
På baggrund af nøgletal fra Miljøstyrelsen forventes det, at det anbefalede indsamlingssystem kan nedbringe interessentkommunernes samlede udledning af CO2 med mere end 13.000 tons. Det svarer til CO2-udledningen fra ca. 5.300 husstandes elforbrug på et år.
 
Som en del af det fælles projekt er der gennemført 14 forskellige forsøg med udsortering af genanvendeligt affald. Evaluering viser, at 90 % af de borgere, der har deltaget i evalueringen, motiveres af de positive effekter, affaldssortering har på miljøet. 80 % synes, det har været let at sortere, og 70 % har været tilfreds eller meget tilfreds med det sorteringssystem, de har afprøvet. Forsøgene indikerer, at affaldssortering tæt på boligen opleves som en serviceforbedring for borgeren. Se bilag 1 - borgerevaluering samt bilag 2 - borgerevaluering i Rønneholtparken.
 
For at sikre den bedste kvalitet og de største mængder af sorteret affald anbefales det, at implementeringen af ordningerne hviler på en række fælles principper:
 
I en-familieboliger (og rækkehuse) betyder ovenstående principper, at borgere tilmeldes ordningen fra start, men har mulighed for at afmelde en eller begge beholdere, såfremt de ønsker dette. Samme frivillighedsprincip har Gentofte Kommune med succes anvendt i implementeringen af deres 2 x 2-kammersystem, hvor mere end 90 % af borgerne beholdt deres tilmelding til ordningen. Beholderne bliver afhentet ved standplads på grunden, og borgerne tilbydes en sms-løsning, så beholderne mellem tømningerne kan stå, hvor borgerne finder det bedst.
 
I rækkehusområder skal det vurderes områdevis, hvorvidt et fælles containersystem, et 2 x 2-kammersystem eller evt. kun én to-kammerspand er det optimale system.
 
I etageboliger skal det ligeledes vurderes områdevis, hvordan et fælles containersystem på bedste vis kan implementeres. Vurderingen kan med fordel ske i dialog med repræsentanter fra det aktuelle område. Se bilag 3 - sorteringssystemer i enfamilie- og etageboliger og bilag 4 - argumenter for sorteringssystem og affaldsfraktioner. 
 
Økonomi
En implementering af det anbefalede system er en udvidelse af kommunens nuværende affaldsordninger. Med udgangspunkt i beregninger baseret på Rambølls erfaringstal og generelle kendskab til affaldsmarkedet er det beregnet, at implementeringen i Allerød Kommune vil medføre omkostninger til indkøb og levering af affaldsbeholdere på ca. 10 mio. kr. samt en stigning i driftsomkostninger. Indkøb af affaldsbeholderne afskrives over 10 år.
 
I alt bliver omkostningerne ca. 460 kr. pr. husstand pr. år inkl. moms, hvis de fire kommuner implementere ordningen fælles. Se bilag 5 – opsamling på økonomi og affaldsmængder for Allerød Kommune.
 
Det skal bemærkes, at de endelige omkostninger først kendes præcist, når et egentligt udbud er gennemført.
 
Som en del af projektet er der gennemført en tidlig markedsdialog. På den baggrund vurderes det sandsynligt, at kommunen kan opnå besparelser på mellem 5-10 % af den samlede udbudssum ved et fælles udbud af beholdere og kørsel. For borgerne i Allerød Kommune kan det betyde en økonomisk besparelse på ca. 670.000 kr. af den samlede anlægsinvestering på køb af beholdere.
 
Fælles affaldsfraktioner vil desuden betyde større ensartede, indsamlede mængder. Det giver bedre priser på afsætningen af affaldet. Ved at indgå i et fællesskab er der desuden mulighed for en kollektiv kommunikationsindsats, der kan være afgørende for den succesfulde sortering. Slutteligt vil et fællesskab gøre Norfors’ administration af affaldet mere effektiv pga. transportoptimeringer til og fra aftagere af affaldet. 
 
Den videre proces
Det fælles udbudsarbejde forventes at vare frem til november 2018. Udvalget vil løbende blive orienteret om arbejdet.
 
Det er forventningen, at en egentlig udrulning af et nyt system til indsamling af glas, papir, metal, blandet plast og pap ved enfamilie- og etageboliger kan påbegyndes ultimo 2019. Se bilag 6 - tidsplan og processen fremadrettet.
Supplerende sagsbeskrivelse
I Rudersdal- og Hørsholm kommuner har kommunalbestyrelserne vedtaget at indgå i det fælles indsamlingssystem samt fælles udbud.
 
Fredensborg Kommune og Forsyning forventes også at deltage i det fælles indsamlingssystem og dele af det fælles udbud, idet de har hjemtaget opgaven med indsamling af husholdningsaffald. Sagen skal behandles i fagudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i februar 2018.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Teknik-, Erhverv-, Plan-, og Miljøudvalget indstiller styregruppens anbefalinger godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Det betyder for de fire kommuner:
  1. at der etableres ét fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald baseret på et 2-kammersystem / containere og med indsamling af glas, papir, metal og blandet plast samt pap i etage- og nogle rækkehusbebyggelser.
  2. at der forberedes og gennemføres et fælles udbud for de nye ordninger og de allerede eksisterende ordninger for husholdningsaffald (dagrenovation og storskrald).

Afledte konsekvenser
Jf. Klima- og Miljøudvalgets beslutning den 29. maj 2017, ophører Spildopmagerne med at indsamle det genanvendelige affald (papir, pap og glas), når et fælles indsamlingssystem kan træde i stedet for i Allerød Kommune. Men Spildopmagerne fortsætter med indsamling af loppemarkedseffekter.

Økonomi og finansiering
Affaldsområdet er brugerfinansieret. Investering i køb af beholdere finansieres ved at der søges en anlægsbevilling, som afdrages over 10 år via affaldsgebyrerne.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 28-08-2017
Udvalget besluttede, at sagen genoptages, idet der afholdes et informationsmøde herom for byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018
Økonomiudvalget indstiller Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-02-2018
Indstilling fra Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_16-5384_dok_no_54291-17_v1_bilag 1 - borgerevaluering.pdf
caseno_16-5384_dok_no_54292-17_v1_bilag 2 - borgerevaluering i rønneholtparken.pdf
caseno_16-5384_dok_no_54293-17_v1_bilag 3 - sorteringssystemer i enfamilie- og etageboliger.pdf
caseno_16-5384_dok_no_54294-17_v1_bilag 4 - argumenter for sorteringssystem og affaldsfraktioner.pdf
caseno_16-5384_dok_no_54296-17_v1_bilag 5 - opsamling på økonomi og affaldsmængder for allerød.pdf
caseno_16-5384_dok_no_54297-17_v1_bilag 6 - tidsplan og processen fremaddrettet.pdf

Bilag

Bilag 1 - Borgerevaluering
Bilag 2 - Borgerevaluering i Rønneholtparken
Bilag 3 - Sorteringssystemer i enfamilie- og etageboliger
Bilag 4 - Argumenter for sorteringssystem og affaldsfraktioner
Bilag 5 - Opsamling på økonomi og affaldsmængder for Allerød
Bilag 6 - Tidsplan og processen fremaddrettet


12. Cykelsti på Kirkeltevej vest

Cykelsti på Kirkeltevej vest

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik- og Planudvalget besluttede den 26. februar 2013 og den 6. august 2013, at en cykelsti på Kirkeltevejs vestlige del skulle ligge som dobbeltrettet sti i vejens sydlige side.
 
For at få plads til cykelstien er det nødvendigt at erhverve arealer fra tilstødende grundejere. Forvaltningen vil forsøge at opnå frivillige aftaler med de grundejere, der skal afgive areal til projektet.
 
For at sikre projektets fremdrift anmodes Teknik- Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven, i fald der ikke kan opnås enighed med en eller flere grundejere.

Sagsbeskrivelse
Langs den østlige del af Kirkeltevej mod Kongevejen er der i 2011-12 anlagt to enkeltrettede cykelstier. Efter 325 meter føres den ene cykelsti via en støttehelle på tværs af Kirkeltevej til sydsiden, hvor den videreføres mod vest som en dobbeltrettet cykelsti. Den dobbeltrettede cykelsti er ført frem til Statenegården, hvorefter cyklister ledes ud på Kirkeltevej.
 
Anlæg af dobbeltrettet cykelsti på det resterende stykke af Kirkeltevej ned mod Frederiksborgvej vil give et sammenhængende cykelstinet, idet den tidligere anlagte cykelsti forbindes med cykelstierne på Frederiksborgvej. Endvidere vil en cykelsti på den vestlige del af Kirkeltevej give en sikker skolevej for de skolebørn, som bor på denne strækning.
 
Teknik- og Planudvalget blev i 2013 forelagt forskellige muligheder for placering af cykelstien. Det blev vedtaget, at cykelstien skulle ligge som dobbeltrettet cykelsti i vejens sydlige side. Der er i 2013 udarbejdet skitseprojekt for denne løsning. Skitseprojektet er opdateret i 2017 og stiens planlagte forløb ses i bilag A.
 
Der blev i 2013 bevilget tilskud til projektet fra statens cykelpulje på 40 %. Stien skal anlægges i 2018, hvis tilskuddet skal bevares.
 
Der arbejdes på en løsning for tilslutning til stierne på Frederiksborgvej. Dette er vist med en stiføring på nordsiden af Kirkeltevej i hjørnet Frederiksborgvej/Kirkeltevej, som skal sikre at cyklister, der kommer ad den dobbeltrettede sti fra nord, ikke kommer overraskende for bilister på Kirkeltevej. Derfor trækkes krydsningen tilbage.
 
Der er nødvendigt, at foretage arealerhvervelse fra tilstødende grundejere. Forvaltningen vil, i dialog med de tilstødende grundejere, forsøge at opnå frivillige aftaler om arealkøb. For to af grundejerne vil cykelstien komme til at gå meget tæt på bebyggelse. Forvaltningen er ved at undersøge, hvordan projektet kan udføres med mindst mulige gener for disse grundejere. Ud for Kirkeltevej 18 kan vejen på en kort strækning flyttes ca. en meter mod nord, hvilket gør, at udhuset ved nr. 18 stadig kan være brugbart. Denne løsning giver desuden et bedre vejforløb og bedre oversigt ved udkørsler i nordlig side af vejen.
 
På det første stykke af Kirkeltevej ned mod Frederiksborgvej står et markant læhegn af Bornholmsk Røn. Beplantning bidrager til en harmonisk afslutning af Lillerød by mod nord og der er derfor set på muligheden for at føre stien bag om træerne. Forvaltningen er i dialog med ejer af matriklen om denne løsning. En løsning, hvor stien føres bag om træerne, vil endvidere betyde, at den lille rasteplads bevares. Denne løsning forventes kun at give ekstra omkostninger til etablering af belysning, som forventes at kunne holdes inden for projektrammen. Løsningen kan kun vælges, såfremt grundejer ønsker dette.
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation, hvis dette enten ønskes af grundejer eller der ikke kan opnås enighed. Ekspropriationen skal ved uenighed sikre, at arealerhvervelsen og erstatningen for arealerne sker i overensstemmelse med vejlovens bestemmelser.
 
Forslag 2 A
Udvalget godkender, at stien føres bag læhegnet på den sidste strækning forudsat der opnås enighed med ejer og at en evt. meromkostning kan holdes inden for det samlede anlægsbudget
 
Forslag 2 B
Udvalget godkender, at stien udføres som skitseret langs Kirkeltevej
 
I bilag B er vist de områder, hvorfra det på nuværende tidspunkt forventes, at der skal ske arealerhvervelse.
 
Det forventes, at projektering kan igangsættes primo 2018 med henblik på anlægsopstart sommer 2018.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 til Økonomiudvalget og byrådet, og godkender forslag 2 A.

Afledte konsekvenser
Arealerhvervelsen er en forudsætning for gennemførelse af cykelstiprojektet.

Økonomi og finansiering
Der er på investeringsoversigten afsat 3.269.000 kr. til anlæg af cykelstier på Kirkeltevejs vestlige del i 2018. Herudover er bevilget tilskud fra statens cykelpulje til projektet på 2.136.000 kr. Samlet budget for projektet er således 5.405.000 kr.
 
Omkostninger til erstatninger forventes at blive det samme, hvad enten arealerhvervelsen sker som ekspropriation eller ved frivillige aftaler.

Dialog/høring
Forvaltningen har kontaktet alle grundejere som forventes, at skulle afgive areal til projektet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018
Økonomiudvalget indstiller Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-02-2018
Indstilling fra Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_13-1988_dok_no_77152-17_v1_bilag a cykelsti kirkeltevej skitse.pdf.pdf
caseno_13-1988_dok_no_77154-17_v1_bilag b cykelsti kirkeltevej arealerhvervelse.pdf.pdf

Bilag

Bilag A Cykelsti Kirkeltevej skitse.pdf
Bilag B Cykelsti Kirkeltevej arealerhvervelse.pdf


13. Krydsning Frederiksborgvej ved Rønnealle

Krydsning Frederiksborgvej ved Rønnealle

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet vedtog den 21. december 2017 at bevilge 1,5 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen til at realisere trafiksikkerhedsforbedringer for krydset Rønnealle og Frederiksborgvej.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til, hvilket forslag til tiltag i krydset, der skal realiseres.

Sagsbeskrivelse
Med baggrund i den ændrede skolevejstrafik til Lillevang Skole, er der ønsket trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i krydset Frederiksborgvej-Rønnealle samt på Enghavevej og Rønnealle.
 
Forvaltningen har fået undersøgt forskellige tiltag i henholdsvis krydsningen på Frederiksborgvej ved Rønnealle, på selve Enghavevej og på Rønnealle. Der er flere muligheder, som har hver sine fordele og ulemper. De undersøgte muligheder er beskrevet i vedlagte bilag A. 
 
Forvaltningen har i oktober 2017 søgt statens cykelpulje om tilskud til forbedring af trafiksikkerheden i krydset samt på Enghavevej og Rønnealle. Det samlede projekt, der er søgt om tilskud til, omfatter afmærkning på Enghavevej, etablering af krydsningsheller og bump på Frederiksborgvej samt anlæg af cykelstier på Rønnealle frem til Kirkevænget. Projektet koster 5.028.000 kr., og det blev i december meddelt, at kommunen har fået tilskud til projektet på 40% dvs. tilskud på 2.011.200 kr.
 
Etablering af krydsningsheller på Frederiksborgvej er drøftet med ejer af grunden på hjørnet af Rønnealle og Frederiksborgvej for at sikre, at hellerne ikke skaber problemer i forhold til indkørsel til OK-tanken og de øvrige virksomheder på matriklen.
 
Da byrådet i december 2017 har frigivet 1,5 mio. kr. til at realisere trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i krydset, er der udarbejdet et forslag, hvor der tages udgangspunkt i bevillingen og et maksimale støttebeløb på 40 % (forslag 1 nedenfor).  Forslaget forudsætter, at Vejdirektoratet godkender nedskaleringen af projektet, hvilket ikke er muligt at få endeligt afklaret, før der søges om projektændring. Det vurderes dog, at det vil være muligt at få godkendt nedenstående projektændringer.
 
I løsningsforslagene nedenfor er der taget udgangspunkt i de projektforslag, der vurderes at give den største trafiksikkerhedsmæssige effekt. Der er for hver af de tre dele af skolevejen, dvs. Enghavevej, krydsningen af Frederiksborgvej og Rønnealle arbejdet med to forslag, der i kombination indgår i de forskellige løsningsforslag. Dog anbefales der den samme løsning for sikring af krydsningen i alle forslag.
 
Forslag 1
Inden for den afsatte budgetramme og under forudsætning af at projektet kan godkendes som støtteberettiget, er det dette forslag, der vurderes at give den optimale effekt.
 
Projektet omfatter, at der etableres midterheller på Frederiksborgvej på begge sider af krydsningen ved Rønnealle/Enghavevej. Midterheller vil give bløde trafikanter mulighed for at vente midt på vejen. Herudover etableres pudebump (busvenlige bump) på begge sider af krydsningen og 40 km zonen udvides til at omfatte krydset. (I bilag B ses tegning af krydsningsheller på Frederiksborgvej).
 
På Rønnealle etableres ”2 minus 1” vej fra Frederiksborgvej til Kirkevænget (dvs. at vejen visuelt kun har ét kørespor, der benyttes af trafikanter i begge retninger, og har brudte kantlinjer i begge sider af vejen. Kantbanerne benyttes af cyklister og som vigeareal, når to modkørende trafikanter mødes). Desuden anlægges pudebump, hvilket sammen med 2 minus 1 vejen vil forbedre sikkerheden for cyklister samt nedsætte farten på strækningen.
 
På Enghavevej vil der komme forbedret afmærkning med kantpæle, advarselsskilte om skolebørn på vejen samt kampagne om hensynsfuld adfærd. Samlet pris for projektet er ca. 2.350.000 kr., hvortil der forudsættes statstilskud på 40 %.
Kommunens nettoudgift udgør således 1,41 mio. kr.
 
Forslag 2
Krydsningen sikres som i forslag 1.
 
På Rønnealle anlægges cykelstier i begge sider af vejen frem til Kirkevænget. I sydsiden anlægges en delt sti og i nordsiden nedlægges fortovet og her anlægges cykelsti. (I bilag C ses tegning af cykelstier på Rønnealle).
 
Enghavevej udvides med ca. en meter, så der kan etableres 2 minus 1 vej.
 
Samlet pris for denne løsning er 5.400.000 kr. og der forudsættes 40% tilskud (max. tilskud er dog de bevilgede 2.011.200 kr.).
Kommunens nettoudgift udgør således 3,39 mio. kr. 
 
Forslag 3
Krydsningen sikres som i forslag 1
 
Der etableres 2 minus 1 vej på både Enghavevej og Rønnealle.
 
Samlet pris for denne løsning er 3.560.000 kr. og der forudsættes 40 % tilskud.
Kommunens nettoudgift udgør således 2,136 mio. kr.
 
Forslag 4
Krydsningen sikres som forslag 1
 
Rønnealle sikres som i forslag 2
 
Der etableres afmærkning på Enghavevej
 
Samlet pris for denne løsning er 4.160.000 kr. og der forudsættes 40% tilskud.
Kommunens nettoudgift udgør således 2,496 mio. kr.
 
 
I tilfælde af, at Vejdirektoratet ikke giver tilskud til ændret projekt, kan man nøjes med at anlægge krydsningshellerne på Frederiksborgvej, som kan anlægges for den afgivne bevilling på 1.500.000 kr.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
Forslag 1: Forslaget kan udføres for de 1,5 mio. kr., som er frigivet til projektet samt tilskud fra Cykelpuljen.
 
Da der ikke er budgetmæssig dækning for forslag 2, 3 og 4, er der behov for en merbevilling, hvis et af disse forslag vælges. Ved nedenstående forslag forudsættes, at der modtages 40% i statstilskud. Det endelige statstilskud kendes først, når der søges til det konkrete projekt.
 
Forslag 2: Der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 1,889 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen. Der gives en yderligere anlægsbevilling på 1,889 mio. kr. jf. forslag 2, som finansieres af rådighedsbeløbet.
 
Forslag 3: Der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 0,636 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen. Der gives en yderligere anlægsbevilling på 0,636 mio. kr. jf. forslag 3, som finansieres af rådighedsbeløbet.
 
Forslag 4: Der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 0,996 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen. Der gives en yderligere anlægsbevilling på 0,996 mio. kr. jf. forslag 4, som finansieres af rådighedsbeløbet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget indstiller forslag 3 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018
Økonomiudvalget indstiller Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendt i byrådet.
 
Imod stemte Viggo Janum, idet han ønsker forslag 1.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-02-2018
Indstilling fra Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.
 
Imod stemte Viggo Janum.


caseno_17-4996_dok_no_4680-18_v1_bilag a notat beskrivelse af løsningsmuligheder.pdf.pdf
caseno_17-4996_dok_no_4681-18_v1_bilag b krydsningsheller tegning.pdf.pdf
caseno_17-4996_dok_no_4683-18_v1_bilag c cykelstier på rønnealle.pdf.pdf

Bilag

Bilag A Notat beskrivelse af løsningsmuligheder.pdf
Bilag B Krydsningsheller tegning.pdf
Bilag C Cykelstier på Rønnealle.pdf


14. Fjernvarmeforsyning af erhvervsområde ved Farremosen

Fjernvarmeforsyning af erhvervsområde ved Farremosen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning af det nye erhvervsområde ved Farremosen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse
Myndighedsopgave
Byrådet skal som varmeplanmyndighed behandle ansøgninger om godkendelse af varmeforsyningsprojekter. Byrådet skal sikre, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 3 (LBK nr. 1307 af 24. nov. 2014) og projektbekendtgørelsen § 3 (BEK nr. 825 af 24. juni 2016). Endvidere skal byrådet sikre koordinationen med den fysiske planlægning, kommune- og lokalplanlægning samt planlægningen af varmeforsyningen (den kommunale varmeplan).
 
Til brug for byrådets vurdering har Farum Fjernvarme har ladet udarbejde et skriftligt projektforslag om fjernvarmeforsyning af erhvervsområdet ved Farremosen, der omfatter de nødvendige oplysninger, jf. projektbekendtgørelsens § 23.
 
Som projektansvarlig er Farum Fjernvarme ansvarlig for, at forslaget er retvisende samt for, at projektet overholder gældende lovgivning.
 
Projektforslaget omfatter etablering af kollektivt forsyningsnet i erhvervsområdet ved Farremosen. Erhvervsområdet er udlagt som byzone. Området er ikke i forvejen udlagt til kollektiv varmeforsyning. Projektet er således ikke et konverteringsprojekt, og medfører dermed ikke kompensation til naturgasdistributionsselskabet, jf. projektbekendtgørelsens § 8.
 
Byrådet skal sikre, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Herunder skal de energimæssige, samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af projektet vurderes, jf. varmeforsyningslovens § 1, projektbekendtgørelsens § 26 samt VVM-bekendtgørelsens § 2 (BEK. nr. 448 af 10. maj 2017).
 
Berørte parter skal orienteres om projektet med en høringsfrist på minimum 4 uger og parternes eventuelle bemærkninger skal indgå i vurderingsgrundlaget, jf. projektbekendtgørelsens § 25 og § 26, stk. 4.
 
Projektomfang
Projektet omhandler kollektiv fjernvarmeforsyning af virksomhederne Troy X Investment Holding S.à.r.l. (Verdion), som ejer 2 bygninger i området (benævnt Troy X 1 og Troy X 2 i projektet), samt SCT Transport, som ligeledes ejer 2 bygninger i området, hvoraf den ene udlejes (benævnt SCT Transport og Lejer hos SCT i projektet).
 
Varmebehovet for virksomhederne udgør ifølge projektet samlet ca. 2.100 MWh/år.
 
Projektet bygger på frivillig tilslutning og medfører ikke tilslutningspligt eller pligt for virksomhederne til at blive i området.
 
Da erhvervsområdet fortsat er under udvikling, kan der efterfølgende ske justeringer af projektet i forhold til byggemodningen og de respektive byggeprojekter.
 
En eventuel projektgodkendelse vil for Farum Fjernvarme medføre forsyningspligt over for de ejendomme, der omfattes af projektet. Et godkendt varmeprojekt skal således, gennemføres senest 5 år efter godkendelsen, jf. projektbekendtgørelsens § 9, stk. 2.
 
Kommunen påser, at projektet gennemføres inden for de gældende frister samt overholdelse af eventuelle øvrige vilkår for en eventuel projektgodkendelse, jf. projektbekendtgørelsens
§ 4, stk. 4.
 
Projektets hovedpunkter
Projektet redegør for konsekvenserne ved, at fjernvarmeforsyne Troy X 1 og Troy X 2 samt SCT Transport og Lejer hos SCT i forhold til alternativ varmeforsyning ved individuelle luft/vand-varmepumper.
 
Fjernvarmen hentes fra transmissionsledningen mellem Vestforbrænding og Hillerød Forsyning fra et punkt i det nordvestlige hjørne af Farum Fjernvarmes grund på industriområdet ved Farremosen. Her tænkes etableret en vekslerstation i en lille bygning på ca. 15-20 m2 med en vekslereffekt på 1,15 MW. Herfra distribueres fjernvarmen frem til industrikunderne.
 
Fjernvarmen er sammensat af et miks mellem naturgasbaseret kraftvarme fra Hillerød Forsyning og affaldsbaseret fjernvarme fra Vestforbrænding.
 
Projektberegningerne for projektet viser:
 
Ved godkendelse af projektet udlægges erhvervsområdet som kollektivt fjernvarmeforsynet.
Byrådets eventuelle godkendelse af projektet har ikke andre konsekvenser for en kommende ny varmeplan.
 
Projektet skal efterfølgende screenes for eventuel VVM-pligt efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Resultatet af screeningen skal offentliggøres med 4 ugers klagefrist.
 
Projektforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med gældende kommuneplan.
 
Høring
Projektforslaget har i overensstemmelse med det daværende Klima- og Miljøudvalgs beslutning den 21. november 2017 været i høring blandt berørte parter: Troy X Investment Holding S.à.r.l. (Verdion), Danske Fragtmænd, Dansk Hal, SCT Transport, Farum Fjernvarme, Norfors, Vestforbrænding, Hillerød Forsyning og HMN GasNet A/S.
 
Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Hillerød Forsyning, HMN GasNet P/S (bilag 2) og Troy X Investment Holding S.à.r.l. (Verdion) (bilag 3). Høringssvarene er forelagt ansøger. Efterfølgende har Troy X Investment Holding Sàrl præciseret sit høringssvar (bilag 4).
 
Hillerød Forsyning har ikke kommentarer til projektet. HMN GasNet P/S oplyser, at der ligger en gasforsyningsledning tættere ved erhvervsområdet end forudsat i første version af projektet. Troy X Investment Holding S.à.r.l. meddeler en nedjustering af det forventede varmebehov for Troy X 1.
 
Projektet er efterfølgende opdateret på baggrund af høringen.
 
Projektet udviser fortsat en positiv samfundsøkonomi.
 
Ud fra det samlede grundlag vurderes det at:  
· Projektet er samfundsøkonomisk rentabelt.
· Projektet medfører en miljømæssige gevinst ved reducering af CO2-emissionen, i forhold til naturgasbaseret blokvarme.
 
Fjernvarmetilslutningen beror på frivillighed og er uden forblivelsespligt, og er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Erhvervsområdet er under fortsat udbygning og der kan komme yderligere aftagere, hvilket vil styrke projektets samfundsøkonomi.
 
Projektet vurderes samlet set, at være i overensstemmelse med gældende lovgivning, jf. varmeforsyningslovens §4 og projektbekendtgørelsens §6.
 
Klagefrist
Klage over byrådets godkendelse af varmeforsyningsprojektet kan indbringes for Energiklagenævnet senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Projektet må ikke igangsættes før klagefristens udløb.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Teknik-, Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget indstiller projektforslaget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Afledte konsekvenser
Farum Fjernvarme er ansvarlig for projektet.

Økonomi og finansiering
Farum Fjernvarme er som projektansvarlig eneansvarlig for projektets samlede økonomi og finansiering.

Dialog/høring
Byrådets afgørelse skal meddeles direkte til berørte parter:
Troy X Investment Holding Sàrl (Verdion), Danske Fragtmænd, Dansk Hal, SCT Transport, Farum Fjernvarme, Norfors, Vestforbrænding, Hillerød Forsyning og HMN GasNet A/S, med tilhørende klagevejledning.Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018
Økonomiudvalget indstiller Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-02-2018
Indstilling fra Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_17-9843_dok_no_4701-18_v1_projektforslag farum, sweco version rev2 - 09-01-2018.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_4700-18_v1_bilag 4 - selskabsøkonomisk beregning.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_4699-18_v1_bilag 3 - samfundsøkonomisk beregning.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_4697-18_v1_bilag 2 - samfundsøkonomiske forudsætninger.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_4695-18_v1_bilag 1 - oversigtsskitse_rev.2.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_4692-18_v1_bilag 5 - brugerøkonomisk beregning.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_4719-18_v1_bilag 2 - høringssvar hmn gasnet.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_4724-18_v1_bilag 3 - verdion - høringssvar af 14 12 2017.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_4725-18_v1_bilag 3.1 - udskrift fra tingbog.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_4723-18_v1_bilag 3.2 - kort over farremosen.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_4726-18_v1_bilag 4 - revideret høringssvar - verdion.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Revideret projektforslag af 09-01-2018
Bilag 1.4 - Selskabsøkonomisk beregning.pdf
Bilag 1.3 - Samfundsøkonomisk beregning.pdf
Bilag 1.2 - Samfundsøkonomiske forudsætninger.pdf
Bilag 1.1 - Oversigtsskitse_rev.2.pdf
Bilag 1.5 - Brugerøkonomisk beregning.pdf
Bilag 2 - Høringssvar HMN GasNet.pdf
Bilag 3 - Verdion - Høringssvar af 14 12 2017.PDF
Bilag 3.1 - Udskrift fra tingbog.PDF
Bilag 3.2 - Kort over Farremosen.PDF
Bilag 4 - Verdion - Revideret høringssvar


15. Høring af statens Trafikplan for banetrafik 2017-2032

Høring af statens Trafikplan for banetrafik 2017-2032

Punkttype
Beslutning.

Tema
Statens Trafikplan for banetrafik 2017-2032 er i høring frem til den 28. februar 2018. Udvalget anmodes om at beslutte, om vedlagte forslag til høringssvar skal indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse
Trafikplanen er en samlet, fagligt begrundet anbefaling til en effektiv udvikling i den statslige banetrafik i de kommende 15 år. Samtidig udgør Trafikplanen et fælles planlægningsgrundlag for den kollektive trafik i hele landet. 
 
For Allerød Kommune er det primært udviklingen af S-banen, der er relevant, herunder udvikling af Høvelte Trinbræt til en egentlig station.
 
Det fremgår af Kommuneplanen 2017, at der skal være mulighed for, at Høvelte Trinbræt kan opgraderes til en fuldt udbygget station, og der skal sikres mulighed for, at der kan skabes jernbaneforbindelse mellem Nordbanen og Farumbanen.
 
Høringssvaret til den forrige statslige trafikplan for jernbaner indeholdt en fælles henvendelse fra Allerød, Furesø og Hillerød kommuner om en tværgående forbindelse mellem Nordbanen og Farumbanen, hvoraf der fremgik en principiel linjeføring. Denne indgår i kommuneplan 2017, og er vist i bilag. Der er fortsat en fælles forståelse mellem kommunerne om at en tværgående forbindelse mellem S-linjerne er ønsket, men der er ikke længere en entydig opbakning til den tidligere foreslåede linjeføring.
 
En sammenkobling af Nordbanen og Farumbanen vil give øget passagerkapacitet og fleksibilitet for passagerne på begge baner. Samtidig vil sammenkoblingen øge adgangen for brugere af den kollektive trafik til det nye Supersygehus syd for Hillerød.
 
Udbygningen af Høvelte Trinbræt til egentlig station vil samtidig understøtte den igangværende udvikling af Blovstrød-området.
 
Høringsudkastet til Trafikplanen 2017-2032 (bilag) indeholder et antal baneprojekter og forslag til analyser, men heri er ikke medtaget opgradering af Høvelte Trinbræt til en station og ej heller forslag til at arbejde videre med en tværgående forbindelse mellem S-linjerne. Der lægges i høringssvaret op til at disse to elementer kommer til at indgå som indledende undersøgelser og strategiske analyser i den første del af planperioden, så der ud fra analyserne kan udarbejdes egentlige projektforslag.
 
Trafikplanen omfatter endvidere etablering af den nye station Favrholm til Supersygehuset på Nordbanen mellem Allerød Station og Hillerød Station i 2022.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag til høringssvar godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning:
 
Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov og Martin Wolffbrandt stemte for
Erling Petersen stemte imod.
Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018
Økonomiudvalget indstiller Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendt i byrådet.
 
Imod stemte Erling Petersen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-02-2018
Indstilling fra Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.
 
Erling Petersen stemte imod.
Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.


caseno_18-406_dok_no_5660-18_v1_høringsbrev trafikplan 2017-2032 udsendt.pdf.pdf
caseno_18-406_dok_no_5657-18_v1_trafikplan 2017-32, høringsudgave 24 november.pdf.pdf
caseno_18-406_dok_no_10069-18_v1_linjeførin sbanen kommuneplan.pdf.pdf
caseno_18-406_dok_no_10198-18_v1_udkast til høringssvar statens trafikplan.pdf.pdf

Bilag

Høringsbrev fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.pdf
Trafikplan 2017-32 høringsudgave.pdf
Principiel linjeføring S-banen.pdf
Udkast til høringssvar Statens trafikplan.pdf


16. Gladgårdsvænge overtagelse af vejen

Gladgårdsvænge overtagelse af vejen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede den 23. februar 2017, at kommunen er indstillet på at overtage Gladgårdsvænge som offentlig vej mod at vejen af nuværende vejberettigede fartdæmpes og forskønnes. Beslutningen blev truffet i forbindelse med sag om lokalplan 3-390 for Boligområde ved Julemosegaard.
 
Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til forslag om kommunens overtagelse af vejen.

Sagsbeskrivelse
Gladgårdsvænge er en 365 meter lang lokalvej i Lynge. Vejen har indtil for få år siden kun været adgangsvej for ca. 50 boliger. Men med udbygning i området med ca. 200 nye boliger ved Julemosevænge og Julemosegaard, vil trafikken stige på Gladgårdsvænge, og vejen vil i højere grad få karakter af en fordelingsvej. Se kort i bilag A.
 
Dette er baggrunden for, at byrådet besluttede at man var indstillet på at overtage vejen som offentlig vej. En øget trafik på vejen vil sandsynligvis give et behov for fartdæmpning. Derfor er det stillet som krav, at vejen fartdæmpes, hvis kommunen skal overtage den.
 
En overtagelse af vejen betyder, at vejen skal udmatrikuleres som offentlig vej og overdrages til Allerød Kommune. Kommunen står herefter for al drift af vejen, hvilket anslås at koste 25.000 kr. årligt.
 
Forvaltningen har været i dialog med de vejberretigede om kommunens eventuelle overtagelse af vejen samt etablering af fartdæmpning. De vejberettigede er blevet enige om, at de ønsker, at kommunen overtager vejen, og de er indstillet på at finansiere fartdæmpning af vejen op til 200.000 kr. De vejberettigede ønsker, at Forvaltningen kommer med et forslag til fartdæmpning, samt at kommunen står for projektstyring i forbindelse med etableringen.
 
Fartdæmpning kan etableres som bump eller indsnævringer og nedsættelse af hastigheden til 40 km/t. Den nærmere udformning vil blive aftalt i samråd med de vejberettigede og skal godkendes af politiet. Det vurderes, at fartdæmpning og matrikulære omkostninger samlet kan holdes under 200.000 kr. eks. moms. De vejberretigede og kommunen skal være enige om projektet.
 
Forslag 1
Gladgårdsvænge overtages af Allerød Kommune som offentlig vej. Som betingelse for overtagelsen finansierer de vejberettigede fartdæmpning af vejen.
 
Forslag 2
Kommunen ønsker ikke at overtage vejen, og vejens status fastholdes som privat fællesvej.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
Fartdæmpning etableres uden omkostninger for kommunen.
 
Overtagelse af vejen giver øgede driftsomkostninger for kommunen på anslået 25.000 kr. årligt. Merudgiften indregnes i de forventede regnskaber samt budgetoplæg for 2019-22.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018
Økonomiudvalget indstiller Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-02-2018
Theodore Gbouable spørger til sin inhabilitet.
 
Borgmesteren satte spørgsmålet til afstemning.
 
For stemte Nikolaj Rachdi Bührmann, Susan Lund Andersen, Erling Petersen og Jytte Hansen Agerup.
 
Imod stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Esben Buchwald, Lisbeth Skov, Kitt Svane Bjerregaard, Axel Nielsen, Erik Lund, Jørgen Johansen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Jesper Holdflod Pallesen, Kasper Ljung Pedersen, Rasmus Keis Neerbek og Viggo Janum.
 
Theodore Gbouable undlod at stemme.
 
Indstilling fra Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_17-10453_dok_no_3830-18_v1_bilag a gladgårdsvænge.pdf.pdf

Bilag

Bilag A Gladgårdsvænge.pdf


17. Service i samspil - udkast til ydelseskatalog

Service i samspil - udkast til ydelseskatalog

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget, at vedlagte notat ”Service i samspil”, der beskriver et fremtidigt serviceniveau for ejendomsdriften godkendes.
 
SUPPLERENDE SAGSBESKRIVELSE:
På mødet gennemgås historisk og nuværende styring af området.

Sagsbeskrivelse
 
Børn- og Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget godkendte i maj måned at sende udkastet til Service i Samspil i høring, hos skolebestyrelser og brugerråd.
 
Service i Samspil beskriver det generelle serviceniveau, der skal gælde på tværs af ejendommene for at understøtte en sikker og ensartet drift af ejendommene og servicering af brugerne. Udkast til Service i Samspil er vedlagt i bilag 1.
 
Høringen blev afsluttet primo september, og der er indkommet 3 høringssvar. Et fra Kratbjergskolen, et fra Lillerødhallerne og et fra Allerød Fodbold klub. Høringssvarene er vedlagt i bilag 2. De få høringssvar gør det vanskeligt at vurdere, om der er tale om lokale ønsker/behov eller generelle problemstillinger. Lillerødhallernes og Kratbjergskolens høringssvar er dog bredere formuleret, mens Allerød Fodboldklubs høringssvar direkte omhandler den rejste problematik om bandeopsætning og nedtagning.
 
Høringssvarene påpeger, at der er behov for at servicemedarbejderne er synlige og kan understøtte brugerne i deres aktiviteter samt, at de bør bruges så lidt tid som muligt på registrering og bureaukrati.  Kratbjergskolen skolen fremhæver behovet for at ånden i Service i Samspil efterleves. Det påpeges ligeledes i høringssvarene, at det oplevede serviceniveau er faldet de senere år. Endelig ønsker Brugerrådet tydeliggørelse af, hvilken service de kan forvente af personalet.
 
Et uafklaret element i serviceniveauet har været opsætning af banderne i hallerne. Den praksis, hvor kommunen opsætter bander er indtil nu fortsat, men den giver både ressourcemæssige og praktiske problemer, da banderne i videst mulige omfang opsættes indenfor almindelig arbejdstid. Dette giver gener for de brugere, der ønsker at anvende hallen uden bander.
 
Allerød Fodboldklub foreslår, at indendørsfodbold samles i en hal, hvor der opsættes bander, således opgaven minimeres.
 
Der er i vedlagte notat beskrevet løsningsmodeller.
 
Der arbejdes løbende på optimering af opgavebestilling og registrering. At kunne sikre opgaveudførsel, rettidighed og løbende prioritering kræver, at der kan samles op på henvendelserne. Overfor dette står oplevelsen hos brugeren af, at der er indført et ekstra led fremfor at kunne kontakte servicemedarbejderen direkte. Kommunen anvender et fælles system (E-service) til registrering af IT opgaver, rådhusopgaver og driftsopgaver på ejendommene. Det har også tidligere været beskrevet, at opgaverne skulle registreres i systemet, men især på de decentrale enheder har denne praksis ikke været fulgt.
 
 Registreringsværktøjerne har i forbindelse med implementeringen været drøftet i medudvalget for servicemedarbejderne og er generelt positivt modtaget. Det synliggør opgavebelastningen på de enkelte ejendomme og hjælper med at synliggøre og afklare evt. snitfladespørgsmål. Der er dog behov for fortsat dialog med brugerne om hvilke opgaver, der skal registreres, og hvilke der blot udføres ad hoc.
 
Ud over den løbende dialog afholdes der et årligt møde med skolerne om drift og vedligehold på deres ejendomme, netop for at sikre dialog om det mere langsigtede. Tilsvarende holdes der møder med brugerrådene for de forskellige faciliteter, hvor driftsproblematikker, opgaver og brugerønsker tages op. Brugerrådene udarbejder, som en del af den nye Fritidspolitik, årligt evalueringer og planer for aktiviteterne i hallen. Større ønsker og ændringer forelægges relevante fagudvalg.
 
 
Forslag 1:
Det anbefales, at udvalget indstiller i Økonomiudvalg og Byråd at Service i Samspil godkendes til implementering fra sæson 2018/2019. Med følgende præciseringer
 
De 4 folkeskoler tildeles en gennemsnitlig dispositionstid af en tekniske servicemedarbejder på 10% af arbejdstiden pr afdelingen, til mælkeordning, mødeaktivitet mv. ud over de faste opgaver beskrevet som en del af ejendomsdriften. For midtbyskolerne regnes der med en tildeling pr afdeling. Skolelederen disponerer over disse timer. Fordelingen af timer hen over året aftales mellem Allerød Ejendomme og skolen.
 
Hjælp til arrangementer kan ske mod betaling.
 
SUPPLERENDE SAGSBESKRIVELSE:
På mødet gennemgås historisk og nuværende styring af området.
 
 
Forslag 2:
Bander og mål: Ud fra den løbende dialog og de indkomne høringssvar foreslås en af de to nedenstående modeller implementeret fra sæsonstart 2018/2019:
Forslag 2.1:
1. Indendørs fodbold foregår udelukkende på fredage, og hvor det er muligt også lørdag og søndag
2. Indendørs fodbold sker kun for U-12 og ned efter, altså kun børnehold. Alle andre hold spiller på kunstgræs
3. Opsætning og nedtagning af bander sker efter samme princip som på Lynge Idrætsanlæg. Forventet udgift som følger:
a. Lynge Idrætsanlæg ca. 8.000 kr.
b. Ravnsholthallen ingen udgift
c. Blovstrødhallen ca. 8.000 kr.
d. Lillerødhallerne ca. 10.000 kr.
4. Håndboldmål og evt. bom opsættes inden for normal arbejdstid i det omfang driften tillader det. Der opsættes instruks for opsætning og fastgørelse af bom og mål i alle haller, så brugerne over 18 år selv kan løse opgaven.
 
Det skal bemærkes, at når der afvikles stævner under SBU og DGI, får klubberne allerede i dag betaling fra disse organisationer for at afvikle stævnet herunder opsætning og nedtagning af bander.
 
Forslag 2.2:
1. Fra sæson 2018/19 opsætter og nedtager fodboldklubberne selv bander såfremt de ønskes anvendt. Jf. Lov om støtte til Folkeoplysning stilles lokalerne gratis til rådighed med lys, varme og fornødent udstyr. Der er ikke krav om, at udstyret stilles op.
 
2. Håndboldmål og evt. bom opsættes inden for normal arbejdstid i det omfang driften tillader det. Der opsættes instruks for opsætning og fastgørelse af bom og mål og fastgørelse i alle haller, så brugerne over 18 år selv kan løse opgaven.
 
 
Det foreslås, at opgavebeskrivelserne evalueres og revideres efter et år, hvor der vil være mere valide data for tidsforbruget på opgaveløsningerne.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at:

Økonomi og finansiering
Servicekataloget er udmøntning af de allerede gennemførte besparelser/effektiviseringer på området.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-11-2017
Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet modellerne under forslag 2 henhører under Kultur- og Idrætsudvalgets kompetenceområde.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-12-2017
Udvalget besluttede, at genoptage punktet på et kommende møde, idet udvalget finder det mest hensigtsmæssigt, at et nyt udvalg tager stilling til ydelseskataloget.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017
Økonomiudvalget indstiller at sagen genoptages på et kommende møde i Kultur- og Idrætsudvalget.
 
For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen, Nikolaj Bührmann, Miki Dam Larsen, og Erling Petersen.
 
Imod stemte John Køhler.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017
Sagen tilbagesendes til Kultur og Idrætsudvalget.
 
Imod stemte Erik Lund, Lars Bacher og John Køhler.
 
Jesper Hammer undlod at stemme.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 15-01-2018
Udvalget besluttede at genoptage punktet på næste møde.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 05-02-2018
Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
 
Formanden satte forslag 2.1 til afstemning. For stemte: Viggo Janum, Merete Them Kjølholm, Esben Buchwald og Axel Nielsen. Imod stemte: Theodore Gbouable

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018
Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.
 
Imod stemte Erling Petersen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-02-2018
Forslag om tilbagesendelse af sagen til Kultur- og Idrætsudvalget blev sat til afstemning.
 
For stemte Erling Petersen.
 
Indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget godkendt.
 
Imod stemte Erling Petersen, Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Jesper Holdflod Pallesen, Kasper Ljung Pedersen og Theodore Gbouable.


caseno_17-2371_dok_no_71785-17_v1_høringssvar service i samspil kratbjerg.pdf.pdf
caseno_17-2371_dok_no_71783-17_v1_høringssvar lillerødhallerne service i samspil.pdf.pdf
caseno_17-2371_dok_no_71782-17_v1_høringssvar service i samspil afk.pdf.pdf
caseno_17-2371_dok_no_18750-17_v1_service i samspil..pdf
caseno_17-2371_dok_no_73140-17_v1_notat bander.pdf.pdf

Bilag

Høringssvar Service i Samspil Kratbjerg.pdf
Høringssvar Lillerødhallerne Service i Samspil.pdf
høringssvar Service i Samspil AFK.pdf
Service i samspil.
notat bander.pdf


18. Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen

Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådsmedlem Jørgen Johansen har fremsendt anmodning om at følgende sag kommer på byrådets dagsorden:

Sagsbeskrivelse
”Konservative foreslår, at der skal ansættes en veterankoordinator og udarbejdes en fælles veteranpolitik.
I løbet af valgkampen gav flere kandidater og partier udtryk for, at vi i Allerød Kommune skal have ansat en veterankoordinator. Dette forslag vil vi i Konservative gerne have til debat og måske også i samarbejde med de omkringliggende kommuner. Det er helt klart for de Konservative: Vores veteraner skal have den rette støtte og hjælp, når de har behov.
Som garnisonsby for Livgarden er det netop vigtigt, at vi har en veteranpolitik. Udarbejdelsen af denne politik ser vi gerne igangsat hurtigst muligt, så den kan blive en del af kommunens nye vision. ”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-02-2018
Sagen oversendes til Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget.
19. Eventuelt salg af Fru Lundsvilla - Lukket punkt - genoptagelse - Lukket punkt
20. Rengøringskontrakt - LUKKET PUNKT - Lukket punkt
21. Ny teatersal Mungo Park - lukket punkt - Lukket punkt