UDVALG

Allerød Byråd 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Borgerportalen

STARTTIDSPUNKT

22-03-2018 18:30:00

SLUTTIDSPUNKT

22-03-2018 20:53:00


PUNKTER

1. Bermærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Spørgsmål til byrådet
4. Spørgsmål til byrådet
5. Budgetstrategi 2019-22: Budgetnotat 1
6. Byrådets Vision - Valg af ekstern konsulent
7. Udlodning af provenu fra HMN Naturgas I/S
8. Godkendelse af Ældrerådets/Seniorrådets vedtægter 2018-2021
9. Ansøgning om kommunal garanti af lån, der optages til renovering
10. Lokalplan 2-303B for plejeboliger ved Poppelvej
11. Nyt demensplejecenter. Anmodning om dispensation for etablering af køkken i boliger og godkendelse af vurderingskriterier
12. Ansøgning om Godkendelse af Skema A - nyt demensplejecenter
13. Kapacitet i Blovstrød på dagtilbudsområdet
14. Kvalitetsrapport 2015-2017
15. Valg til skolebestyrelserne 2018
16. Udkast til lokalplan 3-394 for spejderhus i Lynge
17. Nedlæggelse og nedrivning af bolig
18. Norrecco - debatoplæg forud for Miljøvurdering og planlægning
19. Vedtagelse af ny forskrift for ikke-erhvervsmæsige dyrehold
20. Projektansøgning - Nyt biomasseværk i Farremosen
21. Lilledal, nedlæggelse af vejareal ved Allerød Stationsvej
22. Baunesvinget, nedlæggelse af vejareal
23. Sag fra Martin Wolffbrandt - genoptagelse
24. Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum
25. Sag fra byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek
26. Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen
27. Overdragelse af yderligere et areal til Brugsen i Lynge - Lukket punkt
28. Evt. køb af ejendommen Amtsvej 24 - Lukket punkt1. Bermærkninger til dagsordenen

Bermærkninger til dagsordenen

Punkttype
-

Tema
-

Sagsbeskrivelse
-

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Der er afbud fra Lars Bacher. Clara Boa er indkaldt som suppleant.
Der er afbud fra Merete Them Kjølholm. Jytte Hansen Agerup er indkaldt som suppleant.
 
Erik Lund forslår at punkt 24 på dagsorden behandles først.
Et enigt byråd ønsker at behandle sagen først.
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
-

Tema
-

Sagsbeskrivelse
-

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Ingen
3. Spørgsmål til byrådet

Spørgsmål til byrådet

Punkttype
Orientering

Tema
John Sørensen har fremsende nedenstående spørgsmål til byrådet:

Sagsbeskrivelse
” Der blev holdt møde 14/2 2018 mellem politikere og borgergruppen ”En grøn kommune går i sort” indkaldt af Viggo Janum.
Konservative, Vores Allerød og Blovstrød Listen mødte op.
Med hvilken begrundelse ønskede de øvrige politiske partier ikke at deltage i dette møde? ”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Taget til efterretning.
4. Spørgsmål til byrådet

Spørgsmål til byrådet

Punkttype
Orientering

Tema
Gitte Damgård har fremsendt nedenstående spørgsmål til byrådet:

Sagsbeskrivelse
Vær åben for, at også I blev ”forført” af en tekst, der så mild ud og som havde et andet indhold end det I troede.
Vær åben for, at der måske også denne gang er nogen,  der har set noget, som  vi andre (byrådsmedlemmer  og disse bagland) ikke så.
Vil man høre borgergruppens og også mit ønske om,  at der laves en uvildig undersøgelse af lokalplan 3-392 og også den måde sådanne planer håndteres på. ”
 
Henvendelsen er i sin fulde længde vedlagt som bilag.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Borgmesteren oplyste, at spørgeren efter dagsordenens udsendelse har trukket spørgsmålet tilbage.


caseno_18-2264_dok_no_21357-18_v1_spørgsmål fra gitte damgård.pdf.pdf

Bilag

Spørgsmål fra Gitte Damgård.pdf


5. Budgetstrategi 2019-22: Budgetnotat 1

Budgetstrategi 2019-22: Budgetnotat 1

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet vedtog den 25. januar 2018 budgetstrategi 2019-22.
 
I denne sag fremlægges følgende:
 
A. Orientering til fagudvalgene om Budgetstrategi 2019-22
B. Orientering til fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet om Budgetnotat 1: ”Rammevilkår og budgetrammer”
C. Beslutning om fagudvalgenes dialogproces vedr. forslag til nye initiativer (drift, anlæg og servicereduktioner)
D. Orientering om rammerne for fagudvalgenes udarbejdelse af forslag til servicereduktioner

Sagsbeskrivelse
A. Orientering til fagudvalgene om Budgetstrategi
 
Budgetstrategien er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de næste tre overslagsår. Budgetprocessen fokuserer på de konkrete tilpasninger og politiske prioriteringer i budgettet. Budgetprocessen er således et element i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor også langsigtede udviklingstiltag og formuleringen af politikker og strategier spiller en væsentlig rolle.
 
Formålet med budgetstrategien er at sikre et gennemarbejdet og velkvalificeret budgetmateriale, der kan danne grundlag for borgmesterens budgetforslag 2019-22 og de efterfølgende budgetforhandlinger.
 
Budgetprocessen er tilrettelagt i nedenstående fire faser, adskilt af et forårsseminar og et budgetseminar:
 
 
Forvaltningen understøtter processen med sager til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, som bl.a. omfatter 4 budgetnotater og 3 kataloger med forslag til politiske prioriteringer:
 
Kataloger med forslag til politisk prioritering
 
Budgetnotater
 1. Rammevilkår og budgetrammer
 2. Befolkningsprognose
 3. Nøgletalsnotat
 4. Det administrative budgetgrundlag
 
Budgetstrategien fremgår af vedlagte bilag.
 
Aktiviteter i fase 1
I denne første fase af budgetprocessen sker følgende:
 
 
B. Budgetnotat 1: ”Rammevilkår og budgetrammer”
I budgetnotat 1 orienteres fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet om rammevilkårene for budget 2019-27 samt fagudvalgenes budgetrammer, med udgangspunkt i det vedtagne budget og de aktuelle foreløbige budgetforudsætninger. Budgetnotatet er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder følgende:
 
Rammevilkår
 
Fagudvalgenes budgetrammer
Som det fremgår af budgetnotat 1 udgør det samlede driftsbudget 2019 1.388,8 mio. kr., fordelt på fagudvalgene på følgende måde:
 
 
Fagudvalgenes budgetproces
Fagudvalgene udarbejder i fase 2 af budgetlægningsprocessen følgende tre kataloger;
 
Effektiviseringskatalog
Konkrete forslag til effektiviseringer (samme eller bedre serviceniveau)
Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet i maj og december.

Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner
Fagudvalgene udarbejder et katalog med forslag servicereduktioner på minimum 2%
af budgettet på området, svarende til i alt minimum 28 mio. kr. Fordelingen på fagudvalgene fremgår af tabellen under punkt D.
Behandles og prioriteres i fagudvalgene i maj og juni.
 
Katalog med politiske ønsker til budgettet
Større politiske spørgsmål og ønsker fra partierne sendes inden 3. april.
Både drift og anlæg
Fagudvalgene behandler og prioriterer initiativsager herom i juni og august.
 
C. Dialogproces vedr. forslag til nye initiativer (drift, anlæg og servicereduktioner)
Fagudvalgene er ansvarlige for at sikre, at der sker en relevant borger- og brugerinddragelse i forbindelse med budgetprocessen. Fagudvalgene beslutter processen for borger- og brugerinddragelse på møderne i februar/marts 2018 på baggrund af oplæg fra Forvaltningen. Processen gennemføres i perioden april til maj.
 
Borger- og brugerinddragelsen er et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres. Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetstrategien. Herunder afholdes borgermøde i august.
 
Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer
 
Forvaltningen foreslår nedenstående proces for fagudvalgenes proces for den øvrige borger- og brugerinddragelse. Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgenes dialog tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsorganer.
 
Forslag til bruger og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder
 
Børne- og Skoleudvalget
Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelseshøringer
Der afholdes et dialogmøde med Handicaprådet
 
Sundheds- og Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget
Dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, ældrerådet og handicaprådet
 
Teknik-, Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget
Der sker en skriftlig høring af Rådet for bæredygtig udvikling
Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lynge Erhvervsforening inviteres til
foretræde for udvalget med henblik på en fælles drøftelse af udfordringer og muligheder for det lokale erhvervsliv
Borgermøde om busbestilling
 
Kultur og Idrætsudvalget
Dialog sker via møde med:
Brugerrådene på idrætsområde
Allerød Idræts Union (AIU)
Fritidsnævnet
Bestyrelsen for Musikskolen
Bestyrelsen for Biblioteket
 
Økonomiudvalget
Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget
Tværgående gennemføres et borgermøder, som led i den fastlagte budgetstrategi
 
D. Rammerne for fagudvalgenes udarbejdelse af forslag til servicereduktioner
Det følger af budgetstrategien 2019-22, at fagudvalgene i fase 2 udarbejder et katalog med forslag til eventuelle servicereduktioner på minimum 2 pct. af budgettet på området, svarende til i alt minimum 28 mio. kr. Forslagene udgør et katalog, som Byrådet kan vælge imellem i budgetforhandlingerne i fase 3. Forslag fra tidligere års budgetprocesser indgår.
 
I maj behandler fagudvalgene indholdet i forslagene til servicereduktioner i Omprioriteringskataloget, og i juni foretager fagudvalgene en politisk prioritering af forslagene ud fra, hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre. Minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde. Fagudvalgene kan som led i prioriteringen af servicereduktioner i juni prioritere en større andel end 1/3 røde, såfremt udvalget selv fremkommer med yderligere forslag til servicereduktioner.
 
Driftsbudget i 2019 (mio. kr.)
2 %
Børne- og Skoleudvalget
8,9
Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget
11,6
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
3,2
Kultur- og Idrætsudvalget
0,5
Økonomiudvalget *
3,8
I alt
28,0
*) Ex. årligt finansieringsbehov på 11,2 mio. kr.
 
Det skal understreges, at omprioriteringskataloget med servicereduktioner alene har til formål at belyse byrådets handlemuligheder, og ikke at det er forslag som nødvendigvis ønskes gennemført politisk.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår at fagudvalgene:
 
 1. Tager orientering om budgetstrategi 2019-22 til efterretning
 2. Tager orientering om budgetnotat 1: ”Rammevilkår og budgetrammer” til efterretning
 3. Forslag til fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse godkendes
 4. Tager rammerne for fagudvalgenes udarbejdelse af forslag til servicereduktioner til efterretning
 
Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget og byrådet tager orientering om budgetnotat 1: ”Rammevilkår og budgetrammer” til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 27-02-2018
Udvalget tog pkt. A, B, og D til efterretning. Udvalget tog pkt. C til efterretning, idet udvalget anmodede Forvaltningen om at udarbejde en sag til næste møde den 3. april 2018, som beskriver handlemuligheder for inddragelse af en bredere kreds af interessenter vedr. budgettet inden for udvalgets område.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 28-02-2018
Udvalget tog pkt. A, B, og D til efterretning.
 
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag C, idet udvalgsformanden retter henvendelse til initiativtagerne bag etablering af ungeråd i Allerød Kommune med henblik på dialog.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 05-03-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning. Dialogen sker på et aftenmøde med de nævnte repræsentanter imellem udvalgsmøderne i maj og juni.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-03-2018
Indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Byrådet tog orienteringen om Budgetnotat 1 ”Rammevilkår og budgetrammer” til efterretning.


caseno_18-566_dok_no_16394-18_v1_budgetstrategi 2019-22.pdf
caseno_18-566_dok_no_15939-18_v1_bilag til budgetnotat 1 specifikation af driftsudgifter 2016-22.pdf
caseno_18-566_dok_no_19651-18_v1_budgetnotat 1 rammevilkår og budgetrammer.pdf

Bilag

Budgetstrategi 2019-22
Bilag til budgetnotat 1: Specifikation af driftsudgifter 2016-22
Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer


6. Byrådets Vision - Valg af ekstern konsulent

Byrådets Vision - Valg af ekstern konsulent

Punkttype
Beslutning

Tema
Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om, hvilken ekstern konsulent, der vil få til opgave at understøtte byrådets visionsproces. 
 
Det sker på baggrund af præsentationer ved Økonomiudvalgets møde samt skriftlige oplæg til procesdesign og facilitering af tilblivelsen af den konkrete vision.
 
Økonomiudvalgets skal i den forbindelse tage stilling til finansiering af processen.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med konstitueringsaftalen for Allerød Byråd 2018-21 er det aftalt, at der skal gennemføres en visionsproces.
              
Parterne bag konstitueringsaftalen for 2018-21 ønsker en vision, som viser retningen for den udvikling, vi ønsker for Allerød.
 
Ved Økonomiudvalgets møde den 6. februar drøftede udvalget på baggrund af et notat fra Forvaltningen igangsættelse af processen herunder en række karakteristika, som gerne skal præge processen såvel som visionsoplægget, der afstedkommer heraf.
 
Forvaltningens notat, rummer generelle betragtninger om kommunens styringsprincipper, borgmesterens ønsker til processen og visionen samt en række opmærksomhedspunkter. Heri er det implicit at visionsprocessen skal afspejle Allerød Kommunes styringsmodel, hvor visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens udvikling. Politikker og strategier sætter retning for de enkelte serviceområder. De årlige budgetforhandlinger fastlægger ændringer i det konkrete serviceniveau og den tværgående prioritering.
 
Økonomiudvalget tilsluttede sig notatets indhold og oplæg til tidsplan og drøftede i tillæg hertil øvrige hensyn, der gerne skal afspejles i oplægget fra eksterne konsulenter.
 
Herunder en opmærksomhed på ønsket om en proces, der er præget af et højt strategisk perspektiv i drøftelserne og gerne forholder sig til det overordnede: Hvor er vi, hvad er Allerøds særlige kendetegn og det strategiske: Hvor skal vi hen?
 
Essensen af visionen kan med fordel samtidig også være simpel og kommuniker-bar.
 
Økonomiudvalget besluttede at godkende processen, idet arbejdet med børne- og ungepolitikken integreres helt eller delvist i visionsprocessen.
 
Drøftelserne er fortsat ved en temadrøftelse i byrådet forud for byrådsmødet den 22. februar.
 
På denne baggrund har Forvaltningen indhentet tilbud fra 3 eksterne konsulenter. Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget, på baggrund af mundtlige oplæg og skriftlige tilbud fra 3 eksterne konsulenter, træffer beslutning om, hvilken ekstern konsulent der får til opgave at understøtte visionsprocessen.
 
Det forventes at udgiften til understøttelse af visionsprocessen vil udgøre op til 600.000 kr. Dette er en skønsmæssig vurdering.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår:
1. At Økonomiudvalget træffer beslutning om hvilken af de 3 eksterne konsulenter, der får til opgave at understøtte visionsprocessen.
 
2. At Økonomiudvalget indstiller overfor byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 600.000 kr. til visionsprocessen. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering
Forvaltningen foreslår, at udgifter i forbindelse med visionsprocessen finansieres af kassebeholdningen gennem en tillægsbevilling fra byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-03-2018
Borgmesteren satte til afstemning, at der gives mandat til Forvaltningen til at forhandle kontrakt med Deloitte.
 
Alle stemte imod.
 
Borgmesteren satte herefter til afstemning, at der gives mandat til Forvaltningen til at forhandle kontrakt med Beta.
 
For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund og Olav B. Christensen.
 
Imod stemte Karsten Längerich, Viggo Janum, Miki Dam Larsen og Nikolaj Bührmann.
 
Merete Them Kjølholm undlod at stemme.
 
Borgmesteren satte herefter til afstemning, at der gives Forvaltningen mandat til at forhandle kontrakt med Implement.
 
For stemte Karsten Längerich, Viggo Janum, Miki Dam Larsen og Nikolaj Bührmann.
Imod stemte Jørgen Johansen, Erik Lund og Olav B. Christensen.
 
Merete Them Kjølholm undlod at stemme.
 
Økonomiudvalget ønsker en supplering af tilbuddet for så vidt angår borgerinddraget i forhold til, hvad der er inklusiv tilbuddet, og hvad der eventuel er tilkøb.
 
Borgmesteren satte herefter til afstemning, at det indstilles overfor byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 600.000 kr. til visionsprocessen. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.
 
For stemte Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann, Viggo Janum og Merete Them Kjølholm.
 
Imod stemte Erik Lund.
 
Karsten Längerich, Olav B. Christensen og Jørgen Johansen undlod at stemme.
 
Erik Lund stemte imod, da finansieringen (kompenserende besparelser) endnu ikke er aftalt mellem budgetforligspartierne.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
 
Byrådet godkendt forslag om, at der gives en tillægsbevilling på 600.000 kr. til visionsprocessen. Tillægsbevillingen finansieres af en forhøjelse effektiviserings målet fra 3 mio kr. til 3, 6 mio. kr. i 2018.
 
Imod stemte Rasmus Keis Neerbek.
7. Udlodning af provenu fra HMN Naturgas I/S

Udlodning af provenu fra HMN Naturgas I/S

Punkttype
Beslutning.

Tema
Allerød Kommune modtager primo marts en udlodning på 13.469.000 kr. fra HMN Naturgas I/S. Eftersom midlerne er omfattet af reglerne om modregning og deponering skal byrådet skal tage stilling til, hvorvidt der skal betale en straksafgift på 60 pct. af det udbetalte provenu eller betale en afgift på 20 pct. og samtidig binde midlerne til udbetaling over en periode på 10 år.

Sagsbeskrivelse
Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S vedtog den 26. februar 2018, at der sker en udlodning til interessentkommunerne i marts 2018. Allerød Kommune modtager en udlodning på 13.469.000 kr.
 
Folketinget vedtog i december en lovændringen om modregning i kommunernes provenu fra salget af naturgasvirksomhed. Med salget af HMN Naturgas A/S modtager ejerkommunerne midler fra selskabet. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. Reglerne medfører grundlæggende, at en kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, enten skal betale 60 pct. af provenuet i statsafgift eller skal betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse.
 
Forslag 1: Straksafgift på 60 pct. og ingen deponering
Allerød Kommune modtager udlodningen på 13.469.000 kr. i marts 2018, og herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2019 med 60 pct. af rådighedsbeløbet, altså 8.081.400 kr. Dette beløb modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i 2019. De resterende 5.387.600 kr. er frie midler, som ikke er omfattet af bindinger.
 
Indtægt fra udlodning (2018)
-13.469.000 kr.
Straksafgift (2019)
8.081.400 kr.
Nettoindtægt
-5.387.600 kr.
 
 
Forslag 2: Straksafgift på 20 pct. og deponering
Allerød Kommune modtager udlodningen på 13.469.000 kr. i marts 2018, og deponerer herefter 80 pct. af rådighedsbeløbet, altså 10.775.200 kr., til udbetaling over en periode på 10 år. Bloktilskuddet reduceres i 2019 med 20 pct. af rådighedsbeløbet, altså 2.693.800 kr.
 
Indtægt fra udlodning (2018)
-13.469.000 kr.
Straksafgift (2019)
2.693.800 kr.
Nettoindtægt = Deponering 2018
 -10.775.200 kr.
Deponeringen frigives med 1/10 fra 2019 til 2028*
1.077.520 kr.
 
*Dertil tillægges en beregnet forrentning af rådighedsbeløbet, da denne også skal deponeres, ligesom den frigives med 1/10 om året. Samtidig frigives de tilskrevne renter på deponeringen løbende.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2, som indebærer det størst mulige provenu for kommunen.

Økonomi og finansiering
Forslag 1
Der gives en tillægsbevilling på 13,5 mio. kr. i indtægt vedr. udlodning af kapitalandele i 2018. Bloktilskuddet i 2019 reduceres med 8,1 mio. kr., hvilket indarbejdes i det administrative budgetgrundlag, som præsenteres for Økonomiudvalget og byrådet i august. Nettoindtægten udgør 5,4 mio. kr.
 
Forslag 2
Der gives en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. i 2018 nettoindtægt, heraf 13,5 mio. kr. i indtægt vedr. udlodning af kapitalandele og 10,8 mio. kr. i udgift til deponering. I det administrative budgetgrundlag indarbejdes en reduktion af bloktilskuddet i 2019 på 2,7 mio. kr. samt en frigivelse af deponeringen med 1/10 over 10 år fra 2019. Nettoindtægten udgør 10,8 mio. kr., som udbetales med 1/10 over 10 år fra 2019. 

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-03-2018
Forslag 2 indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.
8. Godkendelse af Ældrerådets/Seniorrådets vedtægter 2018-2021

Godkendelse af Ældrerådets/Seniorrådets vedtægter 2018-2021

Punkttype
Beslutning

Tema
I henhold til retssikkerhedslovens § 30 skal der i hver kommune etableres mindst ét ældreråd. Byrådet fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet.
 
Byrådet anmodes om at tage stilling til forslag til vedtægter for ældrerådet 2018-2021

Sagsbeskrivelse
Ældrerådet i Allerød er etableret efter retssikkerhedslovens bestemmelser vedrørende ældreråd i henhold til bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område – LBK nr 656 af 15/06/2011. Ældrerådet i Allerød Kommune er nedsat med 9 medlemmer i perioden 2018-2021 som resultat af valget den 21. november 2017. I henhold til gældende vedtægter skal vedtægten tages op til revision i forbindelse med den nye periode og senest i 1. kvartal 2018.
 
I forbindelse med konstitueringen af det nye råd er revisionen af vedtægterne foretaget. Ældrerådet har ønsket at ændre navn til Seniorrådet og dette er indarbejdet i forslag til vedtægter for den nye periode.
 
Forvaltningen har i samarbejde med rådet udarbejdet foreliggende forslag til vedtægter for perioden 2018-2021. Forslaget blev godkendt på Ældrerådets møde den 23. februar 2018 og sendes efterfølgende til godkendelse i byrådet.
 
Vedtægterne fastlægger de overordnede rammer for samarbejdet med byrådet og for rådets arbejde i Allerød Kommune, herunder generelle bestemmelser vedrørende afholdelse af valg, sammensætning og konstituering.
 
Forslaget til nye vedtægter er vedlagt som bilag ligesom de hidtidige vedtægter er vedlagt til orientering.
 
Forvaltningen gør opmærksom på at følgende ændringer er sket i forhold til tidligere vedtægter:
 
Udover ovennævnte er der ingen ændringer i vedtægterne.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at byrådet godkender forslag til vedtægter for Seniorrådet i Allerød Kommune 2018-2021.

Afledte konsekvenser
Fremadrettet skal Ældrerådet omtales som Seniorrådet i al kommunikation, hvilket meddeles til samarbejdsrelationer herunder presse mv.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-03-2018
Forslag til vedtægter for Seniorrådet i Allerød Kommune 2018-2021 indstilles godkend i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.


caseno_18-1783_dok_no_18410-18_v1_udkast til vedtægter godkendt af ældrerådet 230218.pdf.pdf
caseno_14-7049_dok_no_42827-14_v1_underskrevet godkendte vedtægter for ældrerådet 2014-2017.pdf

Bilag

Udkast til vedtægter godkendt af Ældrerådet 230218.pdf
Underskrevet godkendte vedtægter for Ældrerådet 2014-2017


9. Ansøgning om kommunal garanti af lån, der optages til renovering

Ansøgning om kommunal garanti af lån, der optages til renovering

Punkttype
Beslutning

Tema
Lillerød Boligforening anmoder Allerød Kommune om at stille garanti for et 30 årigt realkreditlån, som ønskes optaget i forbindelse med renovering i afdeling Engbuen.
 
Økonomiudvalget anmodes om at indstille ansøgningen om garanti godkendt i byrådet.

Sagsbeskrivelse
Ansøgning
Lillerød Boligorganisation søger i henhold til lov om almene boliger § 29 om tilladelse til at udstede pantebreve i boligorganisationens ejendom og om godkendelse af lejeforhøjelse som følge af ekstraordinære renoveringsarbejder jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger § 79 stk. 4.
 
Der søges samtidig om kommunal garanti for de lån som realkreditinstituttet yder med henblik på finansiering af renoveringen.
 
I Allerød Kommune behandles ansøgning om lejeforhøjelse og udstedelse af pantebreve administrativt, mens en ansøgning om kommunal garanti behandles af byrådet. Det er således alene garantiansøgningen byrådet skal tage stilling til.
 
Bebyggelsen og projektet
Afdeling 17, Engbuen er en etagebebyggelse, med lejemål i stueplan og på 1. sal.  Afdelingen er opført i 1994 og bebyggelsen indeholder 80 lejemål med 2, 3 eller 4 værelser.
 
Renoveringsprojektet omfatter udskiftning af afdelingens tage, vinduer og terrassedøre. Selvom bebyggelsen kun nærmer sig en alder på 25 år har en del af de anvendte materialer været af en kvalitet, der betyder, at de nu er udtjente. Boligorganisationen har haft kontakt med Byggeskadefonden om sagen, men fondens involvering er stærkt begrænset, da behovet for renovering udspringer af manglende kvalitet frem for egentlige byggeskader.
 
Det er vurderet, at renoveringen samlet set koster 30,4 mio. kr., der foreslås finansieret på følgende måde:
 
30 årigt kreditforeningslån: 29,6 mio. kr.
Tilskud Byggeskadefond: 0,3 mio. kr.
Egen trækningsret: 0,5 mio. kr.
 
Realkredit Danmark meddeler, at man kræver 100 % kommunal garanti for det ønskede lån. 
 
Organisationsbestyrelsen har godkendt projektet og truffet beslutning om, at der ydes et årligt driftsstøttetilskud fra organisationens dispositionsfond på 650.000 kr., hvormed huslejestigningen bliver 159 kr. pr. m2 pr. år svarende til ca. 1.018 kr. pr bolig pr. måned eller ca. 17,7 %. I beretningen er forudsat, at renoveringen finansernes med realkreditlån.
 
Afdelingsmødet har godkendt forslaget til renoveringen og huslejestigningen på et møde den 10. januar 2018
 
Lovgrundlag
I henhold til lov om almene boliger § 98 kan kommuner alene yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder.
 
Her sikrer kommunes garanti, at boligorganisationen kan optage lån i et realkreditinstitut til forskel fra et banklån, hvor renten typisk er højere, hvormed lejerens månedlige ydelse forhøjes. Boligorganisationen oplyser, at ifald der ikke ydes garanti for lånet, vil projektet ikke kunne realiseres med den godkendte lejestigning.
 
Garantierne kommer kun til udbetaling, hvis der opstår en situation hvor boligafdelingen ikke selv kan betale ydelserne på lånet. Generelt set er der historisk set kun meget få eksempler på at dette sker og Forvaltningen vurderer ikke at risikoen er høj. 
 
Forvaltningen foreslår:
På baggrund af ovennævnte har Forvaltningen følgende forslag:
 
Forslag 1: At ansøgning imødekommes og der meddeles kommunal garanti for lånet på 29,6 mio.  kr.
 
Forslag 2. At afdelingens ansøgning afslås.
 

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-03-2018
Forslag 1 indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.


caseno_18-1921_dok_no_18389-18_v1_kommuneansøgning låneoptag.pdf.pdf

Bilag

Kommuneansøgning låneoptag.pdf


10. Lokalplan 2-303B for plejeboliger ved Poppelvej

Lokalplan 2-303B for plejeboliger ved Poppelvej

Punkttype
Beslutning.

Tema
Forslag til lokalplan 2-303B for Plejeboliger ved Poppelvej (bilag 1) blev vedtaget af byrådet den 21. december 2017 med henblik på udsendelse i offentlig høring. Planforslagene har været i høring fra den 22. december 2017 til den 26. januar 2018.
 
Udvalget anmodes om at behandle indkomne bemærkninger til planforslagene, med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd om endelig vedtagelse af lokalplanen.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med den offentlige høring er der modtaget de vedlagte 5 høringssvar (bilag 2).
 
De indkomne høringssvar omhandler følgende emner:
I vedlagte høringsnotat (bilag 3) er de indkomne bemærkninger resumeret og kommenteret.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplanforslag 2-303B vedtages endeligt med følgende ændringer:
I forbindelse med ændringen indføres mindre redaktionelle rettelser i planen.

Dialog/høring
Forslag til lokalplan har været i offentlig høring i 5 uger i overensstemmelse med planlovens §§ 24-26.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-03-2018
Forslag fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan, og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_17-10039_dok_no_14096-18_v1_høringssvar samlet - lokalplanforslag 2-303b.pdf
caseno_17-10039_dok_no_77246-17_v1_forslag til lokalplan 2-303 for plejeboliger ved poppelvej.pdf.pdf
caseno_17-10039_dok_no_17276-18_v1_bilag 3 - høringsnotat.docx

Bilag

Bilag 2 - Høringssvar samlet
Bilag 1 - Forslag til lokalplan 2-303
Bilag 3 - Høringsnotat


11. Nyt demensplejecenter. Anmodning om dispensation for etablering af køkken i boliger og godkendelse af vurderingskriterier

Nyt demensplejecenter. Anmodning om dispensation for etablering af køkken i boliger og godkendelse af vurderingskriterier

Punkttype
Beslutning.

Tema
Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at indstille forslag om tildelingskriterier og forslag om dispensation for etablering af køkken i plejeboligerne godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Sagsbeskrivelse
Baggrund
I forbindelse med budgettet for 2016-2019 blev der afsat midler til et demensplejecenter og demensaktivitetscenter ved det eksisterende Skovvang Plejecenter. Furesø Boligselskab, som opførte og driver Skovvang Plejecenter, er valgt som bygherre for boligdelen, der opføres som almene ældreboliger. Allerød Kommune er bygherre for serviceareal, som er de lokaler/faciliteter, som er nødvendige for personalet og for demensaktivitetscenteret. Den 23. februar 2017 godkendte byrådet den overordnede disponering for plejecentret med 40 boliger og igangsættelse af ny lokalplan.
 
Sundheds- og Velfærdsudvalget blev orienteret om det foreløbige skitsemateriale for demensplejecentret på mødet den 1. november 2017. Lokalplansforslaget forventes endelig behandlet i byrådet den 22. marts 2018.
 
Skitseforslag for plejecenteret, aktivitetscenteret og plejeboliger er færdigbearbejdet således, at det kan indgå i udbudsmaterialet. Materialet er vedlagt som bilag og vil blive præsenteret på fagudvalgets møde.
 
Projektet
Plejecenteret er indrettet som leve-bo miljøer, hvor boligerne er placeret som mindre enheder i umiddelbar tilknytning til fællesopholdsarealer og med udgang til skærmede udearealer. Beboernes fælles opholdsrum er rummelige med mulighed for fleksibel indretning af mindre spise- og opholdssektioner. Selve boligen er indrettet med skydevæg, der giver mulighed for at indrette den individuelle bolig som en et-rums eller en to-rums bolig afhængigt af beboerens behov.
 
En række personalefaciliteter ligger placeret i tilknytning til boligerne og kan deles af to boenheder. Aktivitetscenteret ligger i tilknytning til centerets ankomstareal, således at det er let tilgængeligt for udefrakommende brugere og samtidig skaber mindst mulig uro for beboerne. Aktivitetscenteret er indrettet med anretterkøkken og skydevægge, således at det er muligt at gennemføre aktiviteter med mindre grupper efter behov.
 
Byggeriet opføres som et et-plans byggeri.
 
Dispensation for køkken i plejeboligerne
I henhold til reglerne om almen boliger § 110 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde træffe beslutning om, at en almen ældrebolig ikke forsynes med selvstændigt køkken. Det vurderes, at bestemmelsen kan finde anvendelse i det konkrete projekt, da projektet netop omfatter boliger for svage borgere med stort plejebehov.
 
Det foreslås, at der ikke etableres køkken i boligerne. Det vurderes, at de demente borgere, som plejecenteret er målrettet til, kun har meget ringe eller slet ingen glæde af et køkken. Til gengæld frigives pladsen til et garderobeskab eller anden møblering. Erfaringen fra kommunens øvrige plejeboliger viser, at køkkenerne kun anvendes i ringe omfang. I stedet bliver der etableret pårørende-kitchennette i beboernes fællesopholdsrum, med det formål at give besøgende mulighed for at tilberede et let måltid og brygge kaffe.
 
Udbudsproces og tildelingskriterier
I henhold til den gældende tidsplan planlægges med indflytning 1. maj 2020. På baggrund af det udarbejdede skitsemateriale og det tilknyttede byggeprogram, færdiggøres og udsendes udbudsmaterialet i løbet af foråret 2018. Tilbudsgiveren er valgt og der er indgået aftale i august/september 2018.
 
Der gennemføres en prækvalifikation, hvor 3-4 entreprenører inviteres til at afgive et tilbud, Udbuddet gennemføres som et totalentrepriseudbud med en indlagt forhandling. Forhandlingen skal sikre, at tilbudsgiverne er bedst muligt klædt på i forhold til at afgive deres tilbud.
 
Byggeriets anskaffelsessum er kendt på forhånd. Boligdelen skal opføres inden for gældende maksimumbeløb, og servicearealet skal etableres for det beløb, der er afsat i budgettet. Der afholdes derfor en såkaldt omvendt licitation, hvor de indbudte tilbudsgivere skal konkurrere på kvalitet og indhold. Formålet et at få den bedst mulige kvalitet i byggeriet i forhold til den økonomi, der er afsat.
 
Udbudsmaterialet skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes de indkomne tilbud vurderes. Det vil sige, at det skal fremgå, hvilke vurderingskriterier der anvendes, og med hvilken vægt de tæller. Vurderingen skal være gennemskuelig for de bydende.
 
Det er tilrettelagt en proces, hvor boligorganisationens tilknyttede rådgiver gennemfører den faglige vurdering af de indkomne bud. Resultat af vurderingen og det vindende projekt forelægges som orientering for de to bygherrer, dvs. boligorganisation og kommunen
 
Der lægges op til at tilbuddene vurderes efter nedenstående kriterier med en vægtning indenfor for anførte intervaller.
 
 
Det konkrete indhold skal bearbejdes og præciseres i en efterfølgende proces, men det overordnede forslag til kriterier forelægges både for boligorganisationens bestyrelse og byrådet med henblik på godkendelse.
 
Velfærdsteknologi i projektet
Ud over anskaffelsessummen for servicearealer, aktivitetscenter og inventar er der afsat 3,0 mio. kr. i perioden 2018-21 til velfærdsteknologiske løsninger i forbindelse med det nye plejecenter.
 
I forbindelse med behandlingen af sag om frigivelse af anlægsmidler i januar 2018 var Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget optaget af, at de afsatte midler reelt skal anvendes til velfærdsteknologi ud over de løsninger som i forvejen forventes at være integreret i bygningen på et nyt og moderne plejecenter.
 
P.t. arbejder Forvaltningen overordnet med, at det nye plejecenter forsynes med
De tre teknologier er velafprøvet og der er positive erfaringer i forhold til blandt andet sikkerhed og tryghed.
 
Teknologisk Institut har evalueret brug af sensorgulve. Evalueringen viser, at sensorgulvene gør beboerne trygge, samtidig med at deres pårørende får ro ved tanken om, at personalet har mulighed for at reagere, hvis der f.eks. sker en faldulykke.
Sensorgulvteknologien er desuden tidsbesparende for medarbejderne og forbedrer deres fysiske arbejdsmiljø, da det understøtter arbejdsgangene og begrænser omfanget af natlige runder hos beboerne.
 
I Hillerød Kommune blev et plejecenter opført med sensorgulve for fem år siden. Personalet anbefaler løsningen som det velfærdsteknologiske tiltag, der giver mest værdi for både personale og beboere. Systemet vurderes i øvrigt at være robust og driftssikkert af både personale og boligorganisation.
 
Døgnrytmelyset har dokumenteret positiv effekt i forhold til søvn, energi, demens mv. Erfaring fra andre kommuner viser, at løsningen giver beboerne en mere velfungerende døgnrytme, hvilket skaber mere ro om natten. Dertil kommer, at personalet også oplever positive effekter af lyset – herunder mere energi i dagtimerne, og at det er lettere at falde i søvn efter endt aften- eller nattevagt.
 
Toiletter ved bidettoppe med tørre-og skyllefunktion, kan monteres på de fleste toiletmodeller efter behov. De anvendes for at sikre en god toilethygiejne for borgeren og de kan have en positiv effekt i forhold til reducering i forekomsten af urinvejsinfektioner.
 
Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede notat om velfærdsteknologiske løsninger.
 
De tre nævnte teknologier ligger i princippet ud over de løsninger, der er indarbejdet i eksisterende centre i kommunen. I samarbejde med boligorganisationen skal det kvalificeres, hvilke dele der kan anskaffes og finansieres inden for rammebeløbet, og hvad der evt. ligger ud over en standardløsning. En endelig afklaring vil først kunne ske på et senere tidspunkt.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd at:
 
1. byrådet giver dispensation til at plejeboligerne i forbindelse med demensplejecentret opføres uden køkken, og
2. byrådet godkender, at der arbejdes videre med de anførte vurderingskriterier og intervaller til brug for vurdering af indkomne tilbud

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
Der blev afsat og frigivet 1 mio. kr. i 2016 til det indledende arbejde med projektet. Der er derudover afsat 5,1 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018 til etablering af servicearealer og inventar. Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. til etablering af demensaktivitetscenter og inventar.
 
Vedrørende velfærdsteknologi er der i forbindelse med budget 2018-2021 afsat
0,5 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020 til anvendelse

Dialog/høring
Ældreråd og Handicapråd

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 27-02-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd med bemærkning om at Forvaltningen undersøger muligheden for at sikre installation af tom rør med afløb med henblik på evt. senere installation af køkkener.
 
Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.
 
Olav B. Christensen og Anders Damm-Frydenberg deltog ikke under punktets behandling

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-03-2018
Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt.
 
Erling Petersen undlod at stemme.


caseno_16-2271_dok_no_15950-18_v1_plan, center.pdf.pdf
caseno_16-2271_dok_no_15949-18_v1_plan bolig.pdf.pdf
caseno_16-2271_dok_no_16968-18_v1_notat om velfærdsteknologi.pdf.pdf
caseno_16-2271_dok_no_22040-18_v1_notat om køkkenforberedelse.pdf

Bilag

Plan, Center.pdf
Plan Bolig.pdf
Notat om velfærdsteknologi.pdf
Notat om køkkenforberedelse


12. Ansøgning om Godkendelse af Skema A - nyt demensplejecenter

Ansøgning om Godkendelse af Skema A - nyt demensplejecenter

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådet traf på mødet på mødet den 28. april 2016 beslutning om at indlede samarbejde med Furesø Boligselskab med henblik på etablering af nyt demensplejecenter på et ubebygget areal ved Skovvang Plejecenter.
 
Økonomiudvalget anmodes om at indstille tilsagn til det ansøgte projekt for boliger og serviceareal (skema A) godkendt i byrådet.

Sagsbeskrivelse
Ifølge lov om almene boliger § 115 stk. 1 giver kommunalbestyrelsen i den kommune hvor boligerne etableres, på vegne af staten tilsagn om ydelsesstøtte i forbindelse med opførelse af nyt alment byggeri.
 
Projektet
Der opføres 40 plejeboliger med tilhørende fællesboligareal med køkken, spise- og opholdsrum. Den individuelle bolig er knap 40 m2. Med tillagt andel af fællesarealer, gangarealer og adkomstarealer bliver det enkelte lejemål ca. 65 m2. Der er ansøgt om dispensation for etablering af køkken i den individuelle bolig, men der indarbejdes køkkenfaciliteter til brug for besøgende i de fælles arealer, der er tilknyttet boligerne.
 
Servicearealet bliver ca. 515 m2 inklusive kommunens andel af gangarealer og ankomstarealer. En del af disse arealer forventes etableret således, at funktionaliteter herunder kontor, opvask og depot kan deles af to bo-enheder. Der etableres endvidere et centralt kølerum og omklædning for det personale, der bliver tilknyttet plejecenter og aktivitet.
 
Aktivitetscenteret er disponeret således, at der er plads til ca. 12 borgere. Aktiviteten indrettes med anretterkøkken og mulighed for at opdele et stort lokale i mindre enheder. Sammen med aktivitetscenteret findes toiletter, hvoraf det ene indrettes med brusekabine til brug for de borgere som besøger aktivitetscenteret.
 
Byggeriet opføres i et plan.
 
Overordnet økonomi
Ifølge ansøgningen udgør anskaffelsessummen for boligerne ca. 77,7 mio. kr. inkl. moms mens udgiften for serviceareal og aktivitetscenter forventes at udgøre 10,9 mio. kr.
 
Den foreløbige anskaffelsessum fordelt på hovedgrupper som følger:
 
 
Beløb i mio. kr. inkl. moms
Udgiftstype
Boliger
Serviceareal og aktivitetscenter
Grundudgifter
13,3
0,9
Entrepriseudgifter
54,0
8,8
Omkostninger
9,3
1,2
Gebyrer
1,2
0,7
I alt –
77,7
10,9
 
Rammebeløbet for almene ældreboliger, der etableres i Hovedstadsområdet udgør 29.910 kr. pr. m2 inklusive energitillæg i 2018. Rammebeløbet er dermed fuldt udnyttet.
 
Lejen forventes, at udgøre 1.376 kr. pr. m2 eksklusive forbrug. En bolig på 65 m2 vil dermed koste ca.7.460 kr. pr måned, hertil kommer udgifter til el. vand og varme, der indbetales a conto.
 
Finansiering og kommunalt grundkapitallån
Ifølge Lov om almene boliger § 118 finansieres almene boliger med 88 % lån, 10 % grundkapitalindskud og 2 % beboerindskud. Grundkapitallån er midlertidigt nedsat til 10 % for projekter, der modtager tilsagn inden 31. december 2018.
 
På baggrund af skema A ansøgningen udgør kommunens grundkapitallån ca. 7,8 mio. kr. Det er Landsbyggefonden, som opkræver beløbet, der udbetales til boligorganisationen. Der er afsat 7,5 mio. kr. i budgettet for 2017, som overføres til 2018.
 
I henhold til lov om almene boliger § 127 stk. 1 er det en forudsætning, at kommunalbestyrelsen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ejendomsværdien fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut.
 
Boligorganisationen ansøger om godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema B), når projektet har været udbudt. I henhold til den gældende tidsplan forventes det, at skema B vil være klar til politisk behandling ultimo 2018.
 
Planforhold
Lokalplan 2-303 er gældende for den kommende bebyggelse. Lokalplanen forudsættes endeligt godkendt af byrådet forud for behandling af denne sag.
 
Tilsagnsmodtagerne skal senest ved byggeriets start have tinglyst skøde på ejendommen.
Byrådet godkendte på mødet den maj 2017, at arealet kan handles på baggrund af den indhentede valuarvurdering. Boligorganisationen har accepteret den fastsatte pris med forbehold for at der kan opnås godkendelse af skema B.
 
ABT 93
I henhold til § 30 stk. 2 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. skal kommunen stille som betingelse, at bygherren lægger ABT til grund uden fravigelser. Kommunalbestyrelsen kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser.
 
I materialet fremgår det, at den fremsendte ABT 93 med de ansøgte fravigelser er det aftale grundlag, der anvendes generelt i KAB- regi i alle byggesager.
 
Forvaltningen har gennemgået det fremsendte notat vedr. ABT 93, der er vedlagt som bilag. Det vurderes, at det er korrekt, at fravigelserne hovedsagelig har karakter af præciseringer af forhold og administrative forretningsgange, som generelt fastholder ansvarsforholdet mellem bygherren og entreprenøren.
 
Forslag
Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller følgende godkendt i byrådet, at:
 

Økonomi og finansiering
Der blev afsat og frigivet 1 mio. kr. i 2016 til det indledende arbejde med projektet. Der er derudover afsat 5,1 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018 til etablering af servicearealer og inventar. Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. til etablering af demensaktivitetscenter og inventar.
 
Der er afsat 7,5 mio. kr. i budgettet til grundkapitalindskud. Tillægsbevillingen på 270.618 kr. til yderligere kommunalt grundkapitalindskud (finansforskydninger) finansieres af kassebeholdningen. Beløbet udbetales når Landsbyggefonden anmoder om dette.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-03-2018
Indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.


caseno_18-1812_dok_no_18457-18_v1_bilag 2_bossinf skovvang ii plejeboliger.pdf.pdf
caseno_18-1812_dok_no_18458-18_v1_bilag 3_bossinf skovvang ii serviceareal.pdf.pdf
caseno_18-1812_dok_no_18451-18_v1_bilag 10_abt93 fravigelser_notat om godkendelse.pdf.pdf
caseno_18-1812_dok_no_18455-18_v1_20180220 skema a ansøgning skovvang ii.pdf.pdf

Bilag

BOSSinf. plejeboliger
BOSSinf serviceareal
Notat om ABT93 fravigelser
Følgebrev, Skema A


13. Kapacitet i Blovstrød på dagtilbudsområdet

Kapacitet i Blovstrød på dagtilbudsområdet

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget anmodes om, at indstille forslag til forøgelse af kapacitet på dagtilbudsområdet godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Sagsbeskrivelse
Baggrund og udvikling i antallet af børn
Kommunens befolkningsprognose opdateres en gang årligt i marts måned, hvorefter behovet for kapacitet på dagtilbudsområdet estimeres. Udvalget orienteres om pladssituationen på området og de økonomiske konsekvenser af den forventede kapacitetstilpasning.
 
På nuværende tidspunkt, kan Forvaltningen konstatere, at væksten i antallet af børn, der har behov for en vuggestue eller børnehaveplads – særligt i Blovstrød er steget så meget, at det vurderes, at der i sommeren 2018 ikke længere er ledige pladser. Antallet af børn i kommunen ligger på nuværende tidspunkt højere end forventningen i prognosen fra foråret 2017 (der indgår i budgetgrundlaget for 2018).
 
I dagtilbudsprognosen var beregnet, at der pr. 1. august 2018 ville være behov for 1.085 pladser. Det faktisk normerede antal pladser pr. 1. august 2018 udgør 1.167 pladser og det forventede antal faktisk indmeldte børn pr. 1. august 2018 udgør 1.194 børn. Der er således samlet set behov for at udvide antallet af pladser med minimum 27 pladser. Tendensen er at dette tal er stigende.
 
Evt. varige effekter at det øgede børnetal vil kunne vurderes i forlængelse af den befolkningsprognose, der er under udarbejdelse. Denne bliver forelagt økonomiudvalget i april 2018.
 
Kapacitetsudfordring i Blovstrød
Der er samlet set fortsat pladser i Allerød Kommune, som kan tilbydes til børn på garantiventelisten og således også børn fra Blovstrød. Det er imidlertid Forvaltningens forventning, at det i sommeren 2018 ikke vil være muligt at leve op til pasningsgarantien og at der derfor vil være behov for at udvide kapaciteten. Dette med forbehold for, at søgemønstrene kan ændre sig, når forældre som hovedregel ikke længere tilbydes plads i nærområdet, hvormed nogle formentlig vil søge andre pasningsmuligheder.
 
Forskellige modeller
Forvaltningen har derfor undersøgt forskellige muligheder for at øge kapaciteten i Blovstrød til sommer, når der ikke længere er ledig kapacitet i hele Allerød Kommune.
 
Den mindst omkostningstunge løsning er at genåbne dele af den nedlagte institution Klatretræet i Blovstrød. Det er i tilknytning til den bygning, hvor dagplejen har legestue og hvor klubben i Blovstrød også har lokaler.
 
Forvaltningen har undersøgt forskellige alternative løsninger til en genåbning af Klatretræet. Eksempelvis opsætning af en pavillon i nærhed til Blovstrød Børnehus, men denne løsning vil være uforholdsmæssig dyr. Et andet eksempel er en eller flere udflyttergrupper, men dette kræver et opsamlingssted, hvor børnene kan afleveres om morgenen og være om eftermiddagen, når forældrene henter. Etableringen af både opsamlingssted samt busomkostninger vurderes ligeledes at være forholdsmæssigt mere omkostningstungt sammenholdt med en genåbning af Klatretræet for en kortere periode.

Forvaltningen har således arbejdet videre med en plan, der indebærer at genåbne dele af Klatretræet midlertidigt.
 
Det tidligere Børnehuset Klatretræet kan rumme 3 børnegrupper – heraf en gruppe til vuggestuebørn. Kapacitetsudvidelse i bygningen på Græsmarken 2 kræver, at bygningen renoveres og klargøres, så både bygning og legeplads kan godkendes til, at børn og personale opholder sig i den. Hertil kommer driftsudgiften af bygningen. Det vurderes at koste 175.000 kr. at gøre Klatretræet klar igen. Beløbet vedrører sikring af legeplads, nødvendig renovering af bygning, klargøring, vurdering af tagkonstruktion, inventar og diverse håndværksopgaver. Hertil kommer driftsudgifter til vand, varme, el osv. Svarende til ca. 150.000 kr. frem til årsskiftet til 2019, hvor den nye institution er færdig.
 
I den udstrækning at det kapacitetsbehov, som prognosen har beregnet på dagtilbudsområdet i 2018 kan dække efterspørgslen, vil den samlede kapacitet i kommunen blive tilbudt forældre på venteliste til en dagtilbudsplads. Når den kapacitet, som er oprettet i 2018 ikke længere kan dække efterspørgslen på dagtilbudspladser, oprettes den nødvendige kapacitet og merudgiften indgår i det forventede regnskab og den administrativ budgetlægning.
 
Udgifter til i 2018 kan beregnes på følgende måde:
 
Personale og børneafhængige udgifter
2 børnehavegrupper i 6 mdr:
Lønudgift, vikarudgift og børneafhængige udgifter: ca. 1,1 mio. kr.
 
Driftsudgiften af bygning
Udgifter til klargøring 175.000 kr.
Bygningsdrift: 150.000 kr.
I alt 325.000 kr.
 
Forældrebetaling
Hertil kommer indtægter fra forældrebetalingen.
 
Samlet set forventes en nettomerudgift på 1,2 mio. kr. i 2018.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller den skitserede løsning med genåbning af Klatretræet godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering
Der forventes en samlet nettomerudgift på 1,2 mio. kr. i 2018, som indarbejdes i det forventede regnskab. Eventuelle merudgifter fra 2019 som følge af den demografiske udvikling indarbejdes i det administrative budgetlag, som præsenteres for Økonomiudvalget og byrådet i august 2018.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 28-02-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet udvalget samtidig indstiller godkendt, at Klatretræet klargøres og tages i anvendelse så hurtigt som muligt.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-03-2018
Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkendt.
14. Kvalitetsrapport 2015-2017

Kvalitetsrapport 2015-2017

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget anmodes om at indstille kvalitetsrapporten godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Sagsbeskrivelse
Baggrund
De krav som gælder for udarbejdelsen af kvalitetsrapport i folkeskolen fremgår af folkeskoleloven og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.
 
Det er et krav, at der udarbejdes kvalitetsrapport hvert andet år. I Allerød Kommune udarbejdes kvalitetsrapporten i lige årstal
 
Kvalitetsrapporten er et kommunalt redskab til mål- og resultatstyring, som skal understøtte evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Kvalitetsrapporten bruges således som et aktivt redskab og vægter særligt de igangværende pædagogiske udviklingsprojekter.
 
Kvalitetsrapporten for skolerne i Allerød Kommune er vedlagt som bilag
 
Sammenfattende helhedsvurdering
Der er i perioden fra 2015 til 2017 gennemført store ændringer i skolestrukturen i Allerød Kommune, hvor de 4 midtbyskoler er blevet til Kratbjergskolen og Lillevang Skole.  Samtidig er der med vedtagelsen af nyt børne- og læringssyn lagt en fælles udviklingsretning som gælder hele 0-18 års området – understøttet af analyser af de specialiserede områder.
Folkeskolerne i Allerød Kommune er således igangværende med store forandringsprocesser der skal styrke alle børns læring, udvikling og trivsel.

Forandringsprocesserne sammenholdt med de kvalitative og kvantitative data fra kvalitetsrapporten indikerer, at skolerne i Allerød Kommune overordnet set præsterer tilfredsstillende. Konklusionen sker på de indhentede data fra Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem (LIS) og fra skolernes tilbagemeldinger til Forvaltningen.
 
På stort set alle parametre ligger kommunens skoler over landsgennemsnit, og fremviser generelt stigende resultater fra år til år.
 
Det fremgår endvidere, at eleverne i Allerød Kommunes folkeskoler trives rigtig godt, hvilket er stort set uændret i forhold til de seneste år/målinger.
 
Selvom kvalitetsrapporten overordnet set viser et godt resultat er der også indikationer på indsatsområder der skal bidrage til yderligere læring og trivsel. Det fremgår således, at det er vigtigt at have fokus på elever med særlige behov, både i specialskoler, gruppeordninger og i almentilbud. Desuden er der indikatorer som taler ind i mere generelle tendenser i tiden, som det er vigtigt at både forældre, skole og samfund har fokus på – et eksempel her på er forskellene i faglige resultater og trivsel drenge og piger imellem.
Derudover afdækker rapporten enkelte opmærksomhedspunkter, som skolerne bør have fokus på fremadrettet. Det er forskelligt fra skole til skole, men de er ikke desto mindre vigtige opmærksomhedspunkter som drøftes løbende bl.a. i dialogen mellem skolerne og Forvaltningen.
 
Høringssvar
I henhold til lovgivningen skal kvalitetsrapporten sendes i høring til kommunens skolebestyrelser inden denne kan godkendes af byrådet. For at kunne indarbejde eventuelle rettelser og kommentarer til kvalitetsrapporten, har den i år været sendt til høring inden rapporten fremlægges for Børne- og Skoleudvalget. Generelt er kvalitetsrapporten blevet vel modtaget og behandlet i skolebestyrelser og MED udvalg med få kommentarer til følge.
 
 
Høringssvarene er vedlagt som bilag

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag til kvalitetsrapport godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Dialog/høring
Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne i perioden 16-01-2018 til 12-02-2018.
I henhold til lovgivningen skal kvalitetsrapporten sendes i høring til kommunens skolebestyrelser inden denne kan godkendes af byrådet. For at kunne indarbejde eventuelle rettelser og kommentarer til kvalitetsrapporten, har den i år været sendt til høring inden rapporten fremlægges for Børn- og Skoleudvalget.
 
Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne i perioden 16-01-2018 til 12-02-2018.
 
Høringssvarene er vedlagt som bilag

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 28-02-2018
Udvalget godkendte forslaget og indstiller kvalitetsrapporten godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-03-2018
Forslag fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_18-1599_dok_no_17855-18_v1_høringssvar.docx
caseno_18-1599_dok_no_16343-18_v1_kvalitetsrapport 10 endelig.pdf.pdf
caseno_18-1599_dok_no_16504-18_v1_bilag 2 obligatoriske indikatorer.pdf.pdf

Bilag

Høringssvar
Kvalitetsrapport
Bilag 2 Obligatoriske indikatorer.pdf


15. Valg til skolebestyrelserne 2018

Valg til skolebestyrelserne 2018

Punkttype
Beslutning.

Tema
Børne- og Skoleudvalget anmodes om, at indstille forslag til valgregler godkendt i Økonomiudvalg og byråd med henblik på efterfølgende godkendelse i skolebestyrelserne.

Sagsbeskrivelse
Baggrund
Det fremgår af bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen, at byrådet skal sørge for, at valget gennemføres efter regler fastsat af byrådet og godkendt af skolebestyrelserne på de pågældende skoler. Skolebestyrelserne har på forhånd tilkendegivet deres ønsker til valgregler og tidsplan, som er indarbejdet i det fremlagte forslag.
 
Reglerne for valg til skolebestyrelse fastsættes i et bilag til vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen. I styrelsesvedtægten er angivet forslag til valgregler, som de enkelte skoler kan følge.
 
Kommende valg til skolebestyrelserne
Der er valg til skolebestyrelserne med tiltrædelse den 1.august 2018, og valghandlingen skal på grund af en række forudgående procedurer foregå senest i uge 22. Forvaltningen forslår, at rammerne for valget af de nye skolebestyrelser fastlægges med udgangspunkt i den eksisterende vedtægt.
 
Det kan således nævnes at:
 
 
De to midtbyskoler blev oprettet i august 2016 som en sammenlægning af Engholmskolen og Ravnsholtskolen til Kratbjergskolen og en sammenlægning af Lillerød Skole og Skovvangskolen til Lillevang Skole. Ved den lejlighed ønskede Engholmskolen og Ravnsholtskolen, at Kratbjergskolen fik ny fælles skolebestyrelse ved valg. På Lillevang Skole ønskede man at fortsætte med en fælles skolebestyrelse sammenlagt af de to fungerende bestyrelser på Lillerød Skole og Skovvangskolen. Det er derfor første gang de to midtbyskoler skal vælge skolebestyrelse for en 4 årig periode og dermed er valgreglerne nye.
 
I forbindelse med det gennemførte valg i 2016 på Kratbjergskolen, blev der udarbejdet et sæt valgregler. Disse er efter Forvaltningens vurdering, i tråd med det fremlagte fælles forslag.
 
Kongevejsskolen, der efter 1. august 2018 fortsætter som afdeling på Kratbjergskolen, indgår derefter i Kratbjergskolens bestyrelse. I den forbindelse sikres det, at nuværende og kommende forældre deltager i valghandlingen på Kratbjergskolen. Det forudsættes, at valgperioden for Kongevejsskolens repræsentant er to år, idet afdelingen alene har udskolingselever.
 
Alle skoler er enig i den fremlagte tidsplan, og byrådet har tidligere godkendt at valget kan afholdes digitalt.
 
I vedlagte bilag beskrives skolebestyrelsernes sammensætning, eventuelle forskudte valg samt valgregler
 
Ændringer i forhold til gældende bilag til styrelsesvedtægten vil indgå i det kommende forslag til revision af styrelsesvedtægten.
 
Forslag
På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen følgende:
 
A: Blovstrød Skole
7 forældrevalgte medlemmer
Ikke forskudte valg, 4 årig valgperiode
Valgregler er det fælles forslag, der er vedlagt som bilag
 
B: Kratbjergskolen
7 forældrevalgte medlemmer
Ikke forskudte valg, 4 årig valgperiode (2 årig for Kongevejsskolens repræsentant)
Kratbjergskolen har vedtaget egne valgregler, der er vedlagt som bilag
 
Kratbjergskolen afholdte valg til skolebestyrelsen i 2016 med 2 årig valgperiode. Derfor er det første gang skolen vælger til en 4 årig valgperiode.
 
C: Lillevang Skole
7 forældrevalgte medlemmer
Ikke forskudte valg, 4 årig valgperiode
Valgregler er det fælles forslag, der er vedlagt som bilag
 
Lillevang Skole besluttede i 2016 at lade de to skolebestyrelser fra Lillerød Skole og Skovvangsskolen fortsætte samlet. Derfor er første gang skolen vælger for en 4 årig valgperiode.
 
D: Lynge Skole
7 forældrevalgte medlemmer
Ikke forskudte valg, 4 årig valgperiode
Valgregler er det fælles forslag, der er vedlagt som bilag
 
E: Maglebjergskolen
5 forældrevalgte medlemmer
Der afholdes forskudte valg. 2 pladser på valg denne gang.
4 årig valgperiode
Valgregler er det fælles forslag, der er vedlagt som bilag
 
F: Kongevejsskolen
Der afholdes ikke valg til Kongevejsskolen, da skolen nedlægges 1. august 2018. Forældre til elever på skole og elever der er visiteret til skolen med start i august 2018 deltager i skolebestyrelsesvalget på Kratbjergskolen efter ovenstående regler.
 
Tidsplanen for skolebestyrelsesvalget, vedlagt som bilag, følges af alle skoler

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag A-E godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Dialog/høring
Forslaget skal vedtages i kommunalbestyrelsen. Hvis der er ændringer i forhold til det fremlagte forslag, kan det være nødvendigt med en høring af skolebestyrelserne med henblik på at sikre et forslag hvor skolebestyrelserne kan godkende ændringerne

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 28-02-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-03-2018
Forslag fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_14-18020_dok_no_16498-18_v1_bekendtgørelse nr 1074 af 14-09-2017 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser.pdf.pdf
caseno_14-18020_dok_no_16497-18_v1_styrelsesvedtægt_skolebestyrelser i uddrag.pdf.pdf
caseno_14-18020_dok_no_16496-18_v1_fælles forslag til valgregler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelse.pdf.pdf
caseno_14-18020_dok_no_16495-18_v1_tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2018.pdf.pdf
caseno_14-18020_dok_no_17796-18_v1_valgregler for forældrevalgte til skolebestyrelsen for kratbjergskolen.pdf.pdf

Bilag

Bekendtgørelse nr 1074 af 14-09-2017 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser.pdf
Styrelsesvedtægt_skolebestyrelser i uddrag.pdf
Fælles forslag til valgregler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelse.pdf
Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2018.pdf
Valgregler for forældrevalgte til skolebestyrelsen for Kratbjergskolen.pdf


16. Udkast til lokalplan 3-394 for spejderhus i Lynge

Udkast til lokalplan 3-394 for spejderhus i Lynge

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede 22. juni 2017, at KFUM-spejderne Allerød-Lynge flyttes til kommunalt areal ved Lynge Idrætsanlæg. I den forbindelse igangsatte byrådet også udarbejdelse af en lokalplan for området til den nye spejderhytte.
 
Udvalget anmodes om at indstille vedlagte udkast til lokalplan 3-394 for spejderhus i Lynge godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i høring.

Sagsbeskrivelse
Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelse af et spejderhus ved Lynge Idrætsanlæg.
 
Lokalplanen skal sikre, at området anvendes til rekreative formål for børn og unge, at spejderhuset indpasses i det eksisterende grønne område, at området holdes åbent for offentligheden og at stiforbindelsen til Årtusindeskifteskoven opretholdes.
 
Lokalplanområdet ligger umiddelbart vest for parkeringspladsen til Lyngehallen og nord for Maglebjergskolen.
 
Lokalplanen giver mulighed for at opføre et spejderhus på op til 160 m2, 20 m2 udhus samt overdækninger inden for et afgrænset byggefelt.
 
Bebyggelsen bliver cirkulær med en diameter på ca. 25 meter og opføres i træ og sten. Huset bliver maksimalt 6 meter højt.
 
For at sikre sammenhæng med det eksisterende grønne område kan området afgrænses af hjemmehørende spredte buske, men ikke tætte hegn eller hække.
 
Parkering skal foregå på Lyngehallens parkeringsplads, men der etableres en adgangsvej i grus, så på- og aflæsning er mulig.
 
Køreareal kan armeres, men skal bortset fra selve kørevejen holdes grøn, f.eks. med græsarmering. De øvrige friarealer holdes med græs evt. med enkelte hjemmehørende buske og træer.
 
Lokalplanområdet indgår i kommuneplanramme LU.R.02 – Lynge Byfælled, som udlægger området til rekreativt område, hvor der kan opføres bebyggelse, som er nødvendig for områdets drift og anvendelse og som ikke er skæmmende.
 
Selve spejderhuset placeres i den nuværende lokalplan 347, og vejadgangen er beliggende i den nuværende lokalplan 3-388. De eksisterende lokalplaner aflyses inden for arealet af lokalplan 3-394. 
 
Der er foretaget en miljøscreening af planudkastet i henhold til miljøvurderingslovens § 10.  Screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 3-394 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 5 uger.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
Spejderne har fået 2.250.000 kr. til erstatning for spejderhuset på Baunesvinget. Byrådet gav den 22. juni 2017 en anlægsbevilling på 2.250.000 kr., som finansieres af indtægterne ved salg af areal ved Baunesvinget. Spejderne finansier herefter alle udgifter til anlæg af hus, vejadgang, kloakering mv.

Dialog/høring
Forslag til lokalplan offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser i §§ 24-26 om tilvejebringelse af planforslag. Planens sendes i høring 5 uger pga. af påsken.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-03-2018
Forslag fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan, og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_17-5121_dok_no_14862-18_v1_udkast lokalplan 3-394 for spejderhus i lynge.pdf

Bilag

Udkast lokalplan 3-394 for spejderhus i Lynge


17. Nedlæggelse og nedrivning af bolig

Nedlæggelse og nedrivning af bolig

Punkttype
Beslutning.

Tema
Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til ansøgning om nedlæggelse af boligen Hesselgårdsvej 27. Nedlæggelse af en bolig kræver byrådets samtykke, jf. boligreguleringslovens § 46.

Sagsbeskrivelse
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ansøger om nedlæggelse af boligen Hesselgårdsvej 27, idet bygningen ønskes nedrevet.
 
Ansøger oplyser, at bygningen er i så dårlig stand, at den er sundhedsfarlig at opholde sig i uden sikkerhedsforanstaltninger. Den er uegnet til beboelse eller anden anvendelse, og det vil være uforholdsmæssigt omkostningsfuldt at istandsætte den.
 
Huset er angrebet af fugtskader og skimmelvækst, og boligen er kondemnabel. Ifølge Folkeregistret har der ikke været tilmeldt beboere på adressen siden 2012.
 
Hvis der ikke giver samtykke til nedlæggelse af boligen, kan ejeren anmode byrådet om at anvise en lejer til boligen, jf. boligreguleringslovens § 48, stk. 3. Såfremt byrådet ikke senest 6 uger efter anmodningen anviser en lejer, anses byrådets samtykke for meddelt.
 
Tilladelse til nedrivning, jf. Bygningsreglement 2015, kap. 1.7, meddeles sædvanligvis administrativt, når afgørelse om nedlæggelse af bolig er truffet.
 
Ejendommen har et matrikulært areal på 1.156 m² og er beliggende i landzone. Den er ikke omfattet af nogen lokalplan. Kommuneplanrammen BL.BE.04 bestemmer områdets anvendelse til blandet bolig og erhverv – landsbyområde. Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Hele rammeområdet udpeges som bevaringsværdige arealer, hvor bebyggelse af arkitektonisk og/eller kulturhistorisk værdi skal bevares sammen med værdifulde omgivelser som haver, gårdspladser, træer, hegn, diger, stier og vejforløb.
 
Ejendommen ligger desuden inden for støjkonsekvensområdet for det militære øvelsesterræn.
 
Da det er Forsvarets ejendom, er hverken bygning eller boligenhed registreret i BBR. Det fremgår af byggesagsarkivet, at der er tale om et stråtækt bindingsværkshus med et bebygget areal på 86 m² og udnyttet tagetage på 60 m². Boligen har køkken, 2 toiletter og 1 bad.
 
Der har uden tvivl været bebyggelse med omfang og placering som det nuværende hus på stedet langt tilbage i tiden. Det ses bl.a. på målebordsblade fra perioden 1842-1899. Huset må imidlertid være blevet genopført helt eller delvist i nyere tid, hvilket bl.a. ses på den støbte sokkel, retlinet bindingsværk og tavl udfyldt med en nyere mursten. Hverken Forsvaret eller Allerød Kommune har dog nogen byggesag på en genopførelse. Lokalhistorisk Arkiv Allerød har heller ikke kendskab til husets historie.
 
Huset blev anvendt af KFUM’s soldatermission, da livgarden flyttede fra Sandholm til Høvelte i 1986, indtil soldaterhjemmet blev bygget på Hesselgårdsvej 29 i 1990. Det blev brugt som kaffestue og senere til medarbejderbolig.
 
Huset ligger som det første hus i Høvelte Landsby, men efter tilbygning til soldaterhjemmet og renovering af veteranboligerne på den anden side af vejen, opleves det ikke længere i sammenhæng med den øvrige ældre bebyggelse i landsbyen.
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles samtykke til at nedlægge boligen, begrundet med den forfaldne tilstand, der gør den uegnet til beboelse, og at det vil uforholdsmæssigt omkostningsfuldt at istandsætte den.
 
Forslag 2
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der nægtes samtykke til nedlæggelse af boligen, begrundet med at der er behov for boliger i kommunen.
 
Hvis der nægtes samtykke til nedlæggelse af boligen, kan ejeren anmode byrådet om at anvise en lejer til boligen, jf. boligreguleringslovens § 48, stk. 3. Såfremt byrådet ikke senest 6 uger efter anmodningen anviser en lejer, anses byrådets samtykke at være meddelt.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Dialog/høring
Museum Nordsjælland og Lokalhistorisk Arkiv Allerød orienteres altid, så snart der modtages en ansøgning om nedrivning.
 
Der er ikke modtaget nogen formelle indsigelser mod nedrivning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-03-2018
Forslag fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan, og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_17-10773_dok_no_74951-17_v1_hesselgårdsvej 27 oversigtskort.pdf.pdf
caseno_17-10773_dok_no_4326-18_v1_hesselgårdsvej 27 oversigtskort kommuneplan.pdf.pdf
caseno_17-10773_dok_no_4307-18_v1_p1060817_tagetage_1.pdf.pdf
caseno_17-10773_dok_no_4306-18_v1_p1060811_stueplan_2.pdf.pdf
caseno_17-10773_dok_no_4301-18_v1_p1060821_ facade_syd.pdf.pdf
caseno_17-10773_dok_no_4297-18_v1_p1060818_facade_nord.pdf.pdf

Bilag

Oversigtskort 1:000.pdf
Oversigtskort 1:2000 med kommuneplanramme.pdf
Foto tagetage.pdf
Foto stueplan.pdf
Foto af facade mod syd.pdf
Foto af facade mod nord.pdf


18. Norrecco - debatoplæg forud for Miljøvurdering og planlægning

Norrecco - debatoplæg forud for Miljøvurdering og planlægning

Punkttype
Beslutning.

Tema
Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til debatoplæg om miljøkonsekvensvurdering og planlægning for ressourcecenter ved Lynge Grusgrav/Norrecco (bilag 1).
 
Jf. miljøvurderingslovens § 35 og § 32 samt planlovens § 23c skal byrådet indkalde idéer og forslag forud for igangsættelsen med miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse), miljøvurderingen og kommuneplantillæg.

Sagsbeskrivelse
Norrecco A/S har ansøgt om at videreføre driften af ressourcecentret Norrecco A/S- Lynge, beliggende Stensøvej 2, 3540 Lynge.
 
Byrådet anmodede den 26. maj 2016 Erhversstyrelsen om, at revisionen af Fingerplanen, bl.a. skulle muliggøre at Norrecco kunne fortsætte deres drift på den nuværende placering. I forbindelse med revisionen af Fingerplanen er ønsket imødekommet, sådan at der kan planlægges for Norreccos fortsatte drift på området.
 
VVM-screeningen (bilag 2) af anlægget har vist, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Processen igangsættes med et debatoplæg, der skal i 8 ugers høring.
 
Miljøkonsekvensrapporten skal påvise, beskrive og vurdere anlæggets direkte og indirekte påvirkning på:
 
I debatoplægget lægges der op til, at følgende emner behandles i miljøkonsekvensrapporten:
I miljøkonsekvensrapporten beskrives ligeledes et 0-alternativ, som beskriver situationen, hvor det ansøgte ikke gennemføres og anlægget må lukke ned i overensstemmelse med den gældende miljøgodkendelse.
 
Den gældende midlertidige miljøgodkendelse udløber ved årets udløb. Hvis planprocessen opstartes og indtil denne afsluttes, forlænges den eksisterende godkendelse.
 
En fortsættelse af aktiviteterne på Norrecco A/S forudsætter ud over miljøkonsekvensrapporten også kommuneplantillæg og lokalplan med hertil hørende miljøvurdering. Miljøgodkendelsen udarbejdes sideløbende med miljøkonsekvensrapporten og planlægningsarbejdet.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at debatoplægget godkendes og sendes i 8 ugers høring.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
I henhold til planlovens § 23c og miljøvurderingslovens § 32 og 35 sendes debatoplægget i 8 ugers offentlig høring. Debatoplægget offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes til ejendomme i området vist på bilag 3.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-03-2018
Forslag fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan, og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_17-7193_dok_no_12144-18_v1_norrecco lynge - indkaldelse af ideer og forslag (udkast version 2).docx.docx
caseno_17-7193_bilag_1410005_v1_afgørelse vvm-screening - stensøvej 2, 3540 lynge - afgørelse 20112017.pdf.pdf
caseno_17-7193_dok_no_13786-18_v1_bilag 3 -høringsområde.pdf.pdf

Bilag

Norrecco Lynge - indkaldelse af ideer og forslag (UDKAST version 2).docx
Afgørelse vvm-screening - Stensøvej 2, 3540 Lynge - Afgørelse 20112017.pdf
Høringsområde.pdf


19. Vedtagelse af ny forskrift for ikke-erhvervsmæsige dyrehold

Vedtagelse af ny forskrift for ikke-erhvervsmæsige dyrehold

Punkttype
Beslutning.

Tema
I forhold til gældende lovgivning (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen) kan byrådet, for at forebygge forurening eller uhygiejniske forhold, udstede lokale forskrifter for mindre dyrehold i by- og boligområder.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede den 27. november 2017 at sende forslag til ny forskrift for ikke-erhvervsmæssige dyrehold i Allerød Kommune i offentlig høring i 4 uger.
 
Udvalget anmodes om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at den nye forskrift vedtages.  

Sagsbeskrivelse
Forslaget til en ny forskrift for ikke-erhvervsmæssige dyrehold (bilag) vil afløse det gældende Regulativ for visse dyrehold i Allerød Kommune fra 1995 (bilag).
 
Formålet med den nye forskrift er at definere klare og konkrete krav, som er lettere at forstå og efterleve for borgeren og mere enkle at administrere og håndhæve for myndigheden.
 
Den offentlige høring er gennemført i perioden 8. december 2017 til 8. januar 2018 på kommunens hjemmeside.
 
Der er indkommet 1 høringssvar (bilag).
 
Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af forslaget til en ny forskrift, og der indføres ikke et generelt forbud mod haner i byområder. Hønsehold med maksimalt én hane kan finde indpas i boligområder i kommunen under hensyntagen til reglerne i den nye forskrift. Henvendelser og klager vedrørende hanegal har hidtil kunnet løses via frivillig dialog og indenfor reglerne i det gældende regulativ. 
 
I forslaget til den nye forskrift, er der ved en fejl stillet krav om mørklægning frem til kl. 8 i weekender, for hønsehold der omfatter en hane og ved burfugle, der er anbragt udendørs. I det gældende regulativ er der tilsvarende krav om mørklægning frem til kl. 9 i weekender. Da det ikke har været hensigten at ændre tidsrummet, er forslaget derfor tilrettet således, at krav om mørklægning fortsat gælder frem til kl. 9 i weekender.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at forslaget til en ny forskrift for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i Allerød Kommune indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.  

Dialog/høring
Offentlig høring er gennemført i perioden 8. december 2017 til 8. januar 2018.
 
Forskriften vil efter vedtagelsen blive offentliggjort på Allerød Kommunes hjemmeside.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-03-2018
Forslag fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan, og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_17-7841_dok_no_14606-18_v1_forskrift for ikke-erhvervsmæssige dyrehold i allerød kommune (rev. 06.02.2018).pdf
caseno_17-7841_dok_no_14610-18_v1_høringssvar, dennis b. christensen.pdf
caseno_17-7841_dok_no_53603-17_v1_regulativ for dyrehold.pdf

Bilag

Forslag til Forskrift for ikke-erhvervsmæssige dyrehold
Høringssvar
Regulativ for dyrehold (1995)


20. Projektansøgning - Nyt biomasseværk i Farremosen

Projektansøgning - Nyt biomasseværk i Farremosen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at myndighedsbehandle projektforslag om etablering af et nyt biomassefyret varmeproduktionsanlæg i Vassingerød, med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse
Myndighedsopgave
Byrådet skal som varmeplanmyndighed behandle ansøgninger om projektgodkendelse og herunder sikre, at projekter er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven (LBK nr. 523 af 22. maj 2017) og projektbekendtgørelsen (BEK nr. 825 af 24. juni 20169), jf. varmeforsyningslovens § 4. Byrådet skal desuden sikre koordinationen med den fysiske planlægning, kommune- og lokalplanlægning samt planlægningen af varmeforsyningen, jf. projektbekendtgørelsens § 24.
 
Til brug for byrådets vurdering skal ansøger udarbejde et skriftligt projektforslag, der omfatter de nødvendige oplysninger, jf. projektbekendtgørelsens § 23. Oplysninger omfatter bl.a. økonomiske konsekvenser for forbrugerne, energi- og miljømæssige vurderinger samt samfundsøkonomiske vurderinger: Endvidere skal der foretages samfundsøkonomiske analyser af relevante scenarier. Ansøger er ansvarlig for, at forslaget er retvisende samt for, at projektet overholder gældende lovgivning.
 
Inden byrådet kan meddele godkendelse, skal byrådet sikre, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. projektbekendtgørelsens § 26, stk. 2. Herunder skal byrådet vurdere de energimæssige, samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af projektet, jf. varmeforsyningslovens § 1.
 
Endvidere skal byrådet orientere berørte parter om projektet med en høringsfrist på minimum 4 uger, idet parternes eventuelle bemærkninger skal indgå i vurderingsgrundlaget, jf. projektbekendtgørelsens § 25.
 
Sagens hovedpunkter
Farum Fjernvarme har den 16. juni 2017 anmodet Allerød Kommune om at gennemføre myndighedsbehandling af projektforslag (bilag 1) om etablering af nyt biomassebaseret fjernvarmeværk på adressen Farremosen 4, Vassingerød.
 
Projektet omfatter fase 1 af Vassingerød Energi Park: Etablering af et nyt biomassebaseret varmeproduktionsanlæg med en kapacitet på 16 MW. Projektet er godkendelsespligtigt og skal forelægges byrådet til godkendelse, jf. varmeforsyningsloven § 4 samt projektbekendtgørelsen § 3 med tilhørende bilag 1.
 
Projektets formål er at reducere og erstatte varmeproduktionen på Farum Fjernvarmes eksisterende naturgaskedler.
 
Projektforslaget har været i partshøring, jf. projektbekendtgørelsen § 25. Høringen afstedkom væsentlige indvendinger mod og kommentarer til projektet fra Furesø Kommune, HMN GasNet samt Vestforbrænding (bilag 2). Farum Fjernvarme har kommenteret høringssvarene (bilag 3).
 
Rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS har som kommunens rådgiver vurderet, at projektet ikke kan myndighedsgodkendes på det foreliggende grundlag (bilag 4).
 
Forvaltningen har indbudt Farum Fjernvarme til yderligere dialog om projektet. Farum Fjernvarme har afslået og har anmodet om, at kommunen afslutter myndighedsbehandlingen af projektet på det foreliggende grundlag.
 
Forvaltningen har følgende anmodet Farum Fjernvarme om supplerende oplysninger og beregninger til brug for myndighedsvurdering af projektet (bilag 5). Farum Fjernvarme har imødekommet anmodningen delvist (bilag 6).
 
Forvaltningens vurdering tager afsæt i varmeforsyningslovgivningen, projektforslaget, høringskommentarer, rådgivernotat samt diverse supplerende oplysninger og beregninger fra Farum Fjernvarme siden 2016 (ansøgningsåret, projekt version 1). Der henvises til Forvaltningens høringsnotat (bilag 7).
 
Forvaltningen vurderer, at projektet med supplerende oplysninger og beregninger ikke kan myndighedsgodkendes, jf. projektbekendtgørelsens kapitel 3 og kapitel 4.
 
Forvaltningen vurderer, at følgende forhold er til hinder for en projektgodkendelse:
 
1) Projektet udviser et samfundsøkonomisk underskud
Byrådet skal godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. projektbekendtgørelsens § 6 og § 26, stk. 2.
 
Det samfundsøkonomiske mest rentable scenarie er et scenarie med 50% affaldsbaseret fjernvarme og 50% naturgasbaseret fjernvarme. Dette scenarie påviser en samfundsøkonomisk gevinst i forhold til projektscenariet på ca. 88,3 mio. kr. Forvaltningen vurderer derfor, at byrådet ikke har hjemmel til at godkende projektet, uanset om scenariet sættes som referencescenarie eller som alternativt scenarie til projektet.
 
Farum Fjernvarme er uenig i Forvaltningens vurdering, idet Farum Fjernvarme med henvisning til substitutionsprisprincippet afviser scenariet som lovligt samt med henvisning til, at det efter Farum Fjernvarmes vurdering ikke på et privatretligt grundlag er muligt at indgå leveringsaftale med Vestforbrænding. Farum Fjernvarme har imidlertid samtidig bekræftet, at der som minimum frem til 2016 er indgået affaldsbaseret fjernvarme i Farum Fjernvarmes varmeforsyning.
 
Det er myndigheden, der afgør, hvilke scenarier, der anses for relevante, jf. projektbekendtgørelsen § 23, stk. 1.
 
Substitutionsprisprincippet følger af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, og er fastlagt i administrativ praksis i Energitilsynet og Energiklagenævnet. Efter substitutionsprisprincippet skal et varmeselskab vælge den billigste varmeforsyning blandt eksisterende muligheder, enten ved egenproduktion eller ved indkøb fra anden leverandør, idet prisen i henhold til varmeforsyningslovens kapitel 4 skal være omkostningsbestemt.
 
Det er Forvaltningens vurdering:
a) at myndighedsbehandlingen skal baseres på hensyn til samfundsøkonomien
b) at scenariet er relevant og praktisk muligt
c) at Farum Fjernvarmes substitutionsprisberegning ikke er valid
d) at privatretlige hensyn ikke indgår i myndighedsgrundlaget
 
2) Projektet medfører de facto en udvidelse af produktionskapaciteten
 
Farum Fjernvarme oplyser, at formålet med projektet er at reducere og erstatte nuværende varmeproduktionen på Farum Fjernvarmes naturgaskedler. Farum Fjernvarme har ikke ønsket at konkretisere udfasningen af eksisterende anlæg. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at projektet de facto medfører en udvidelse af produktionskapaciteten på op mod 100%, hvorefter produktionskapacitet vil udgøre op mod 200 % af varmebehovet.
Det er efter Forvaltningens vurdering i strid med projektbekendtgørelsens § 11, stk. 2, som angiver, at et projektforslag skal dimensioneres til 90 % af varmebehovet med mindre en anden dækningsgrad er samfundsøkonomisk mest fordelagtig.
 
3) Projektforslagets referencescenarie er ikke retvisende.
Projektet opstiller et referencescenarie med 50 % forsyning fra egne kedler og 50 % varmekøb fra Hillerød Forsynings biomassebaserede kraftvarmeværk. Det er efter Forvaltningens vurdering ikke et korrekt referencescenarie, idet referencescenariet som udgangspunkt skal tage afsæt i en uændret fortsættelse af eksisterende forhold, hvis det er fysisk og praktisk muligt. Farum Fjernvarme har oplyst, at der i en årrække og i stigende grad er indgået affaldsbaseret fjernvarme i Farum Fjernvarmes varmeforsyning. Som minimum frem til år 2016. Ifølge oplysninger fra Vestforbrænding udgør den affaldsbaseret fjernvarme således op mod 55 % af Farum Fjernvarmes varmegrundlag.
 
På den baggrund vurderer Forvaltningen, at et referencescenarie med 50% affaldsbaseret fjernvarme fra Vestforbrænding og 50% naturgasbaseret fjernvarme fra egne kedler er et retvisende referencescenarie. Med dette som udgangspunkt udviser projektscenariet som nævnt et samfundsøkonomisk underskud på ca. 88,3 mio. kr.
 
4) Øvrige forhold
Derudover er der usikkerhed om brændselsvalg, brændselssikkerhed og brændselspriser på sigt m.m.
 
Forvaltningen vurderer, at projektforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med gældende kommuneplan og i overensstemmelse med lokalplan 3-392: Erhvervsområde ved Farremosen.
 
Klagegang
Myndighedsafgørelsen kan af Farum Fjernvarme og af andre klageberettigede indklages til Energiklagenævnet inden for en tidsfrist på 4 uger efter offentliggørelsen af myndighedsafgørelsen.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller projektansøgningen afslået i Økonomiudvalget og byrådet, jf. projektbekendtgørelsens § 6, § 11 og § 26, stk. 2.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Byrådets eventuelle afgørelse skal efter vedtagelse offentliggøres til berørte parter, som med en frist på 4 uger fra offentliggørelsen kan påklage sagen til Energiklagenævnet.
 
Forvaltningen orienterer løbende Furesø Kommunes forvaltning om projektansøgningen og myndighedsbehandlingen heraf.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag om afslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-03-2018
Forslag fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Borgmester Karsten Längerich spurgt til sin habilitet i forbindelse med sagens behandling.
 
Et enigt byråd fandt, at Karsten Längerich ikke var inhabil.
 
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan, og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_17-9535_dok_no_14512-18_v1_bilag 6 - farum fjernvarmes supplerende oplysninger af 30. nov. 2017.pdf.pdf
caseno_17-9535_dok_no_14510-18_v1_bilag 5 - forvaltningens anmodning om supplerende oplysninger af 1. nov. 2017.pdf.pdf
caseno_17-9535_dok_no_14509-18_v1_bilag 4 - niras rådgivernotat af 20. juli 2017.pdf.pdf
caseno_17-9535_dok_no_14507-18_v1_bilag 3 - farum fjernvarmes kommentarer til høringssvar af 7. aug. 2017.pdf.pdf
caseno_17-9535_dok_no_14506-18_v1_bilag 2 - høringssvar fra furesø kommune, hmn naturgas og vestforbrædning.pdf.pdf
caseno_17-9535_dok_no_14505-18_v1_bilag 1 - projektforslag af 16. juni 2017.pdf.pdf
caseno_17-9535_dok_no_15600-18_v1_bilag 7 - forvaltningens høringssvar af 9. feb. 2017.pdf.pdf

Bilag

Bilag 6 - Farum Fjernvarmes supplerende oplysninger af 30. nov. 2017.pdf
Bilag 5 - Forvaltningens anmodning om supplerende oplysninger af 1. nov. 2017.pdf
Bilag 4 - Niras rådgivernotat af 20. juli 2017.pdf
Bilag 3 - Farum Fjernvarmes kommentarer til høringssvar af 7. aug. 2017.pdf
Bilag 2 - Høringssvar fra Furesø Kommune, HMN NaturGas og Vestforbrædning.pdf
Bilag 1 - Projektforslag af 16. juni 2017.pdf
Bilag 7 - Forvaltningens høringsnotat af 9. feb. 2017.pdf


21. Lilledal, nedlæggelse af vejareal ved Allerød Stationsvej

Lilledal, nedlæggelse af vejareal ved Allerød Stationsvej

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede den 15. november 2016 at udbyde et ca. 2.600 m2 stort areal ved Allerød Station til fremtidig anvendelse til liberalt erhverv, sundhedshus eller lignende.
 
Arealet er matrikulært offentligt vejareal og skal, inden det kan sælges, nedlægges efter kapitel 11 i Lov om Offentlige Veje.
 
Nedlæggelsessagen har nu været i offentlig høring og udvalget anmodes om indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at arealet nedlægges som offentlig vej.

Sagsbeskrivelse
Arealet, der udbydes til salg, ligger ud mod S-banen i svinget ved Lilledal og Allerød Stationsvej. Situationsplan er vedlagte som bilag.
 
Inden et salg skal arealet nedlægges som offentligt vejareal efter kapitel 11 i Lov om Offentlige Veje.
 
Arealet henligger som en blindtarm uden trafikal betydning og vil efter nedlæggelsen udgå som færdselsareal.
 
Sagen været i offentlig høring frem til den 21. januar 2018, hvor offentligheden blandt andet har haft mulighed for at fremsætte krav om, at vejarealet opretholdes.
 
Der er i høringsperioden indkommet 2 høringssvar fra ejendomme i umiddelbar nærhed af det pågældende areal.
 
Begge høringssvar vedrører den fremtidige udnyttelse og bebyggelse i relation til indkigsgener, støj, gener fra pladsbelysning og billygter m.v.
 
Bemærkningerne er ikke af betydning for arealets matrikulære status, men er relevante i forbindelse med lokalplanarbejdet, som pågår i øjeblikket. Forvaltningen har derfor informeret afsenderne om, at deres høringssvar er overgivet til Plan og Byg, som arbejder med lokalplanen.
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at arealet nedlægges som offentlig vejareal. Nedlæggelsen sker med hjemmel i Lov om Offentlige Veje § 15 og med baggrund i en samlet trafikal vurdering.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Afledte konsekvenser
Ingen

Økonomi og finansiering
Der er i forbindelse den politiske behandling i byrådet den 24. maj 2017 meddelt en anlægsbevilling til udgifter i forbindelse med udbud og salg.

Dialog/høring
Forslaget om at nedlægge arealet har været i offentlig høring i 8 uger frem til den 21. januar 2018.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-03-2018
Forslag fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan, og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_17-9598_dok_no_9707-18_v1_tepmu-bilag.pdf

Bilag

Kortbilag


22. Baunesvinget, nedlæggelse af vejareal

Baunesvinget, nedlæggelse af vejareal

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede den 22. juni 2017 at udbyde et areal ved Baunesvinget til ejerboliger.
 
En del af arealet er i dag offentligt vejareal, som skal nedlægges som offentlig vej, jf. kapitel 11 i Lov om offentlige Veje.
 
Nedlæggelsessagen har nu været i offentlig høring og udvalget anmodes om indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at arealet nedlægges som offentlig vej samt at der gives en anlægsbevilling til etablering af ny sti.

Sagsbeskrivelse
Af byrådets beslutning følger, at et stykke offentligt vejareal, grusparkeringspladsen samt en del af en offentlig sti, skal nedlægges som offentlig vej.
 
Den del af grusparkeringspladsen, som nedlægges, har et areal på ca. 765 m2, jf. vedlagte kortbilag.
 
Ejendommen Baunesvinget 20 har vejadgang til Baunesvinget over arealet og krydser den offentlige sti vest for ejendommen, hvilket af trafiksikkerhedsmæssige årsager er uheldigt.
 
Da salget af arealet afbryder ejendommens hidtidige adgang til offentlig vej, har vejmyndigheden pligt til at sikre ejendommen anden fornøden vejadgang.
 
Det er derfor vedtaget, at stien flyttes (parallelforskydes) mod vest, og at det eksisterende offentlige stiareal på ca. 119 m2 nedlægges, udgår som færdselsareal og tillægges ejendommen matr.nr. 8fa Lynge By, Lynge som koteletben, jf. ovennævnte bilag.
 
Til etablering af den nye offentlige sti i asfalt, belysning samt plantning af hæk skal der overslagsmæssigt anvendes 125.000 kr. Udgiften skal ses i sammenhæng med indtægten i forbindelse med grundsalget.
 
Sagen har være i offentlig høring frem til den 1. januar 2018. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger.
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1

Afledte konsekvenser
Ingen

Økonomi og finansiering
Anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, idet der ved salget af arealet ved Baunesvinget er tilgået kassebeholdningen en indtægt.

Dialog/høring
Forslaget om at nedlægge arealerne har været offentliggjort på kommunens hjemmeside i mere end 8 uger indtil den 1. januar 2018.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-03-2018
Forslag fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan, og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.


caseno_17-8703_dok_no_59895-17_v1_tepmu-bilag.pdf

Bilag

Kortbilag


23. Sag fra Martin Wolffbrandt - genoptagelse

Sag fra Martin Wolffbrandt - genoptagelse

Punkttype
Beslutning.

Tema
Næstformand Martin Wolffbrandt har i mail af 18. januar 2018 bedt om, at nedenstående sag kommer på dagsordenen.
 
Supplerende tema til mødet den 6. marts 2018
Udvalget besluttede den 30. januar 2018, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.
 
Forvaltningens notat er vedlagt som bilag.

Sagsbeskrivelse
”Jeg vil gerne have en sag på næste møde i Teknik- Erhverv-, Plan- & Miljøudvalget (den 30/1-2018) om færdiggørelsen af renoveringen af Kongevejen. Løsningen, hvor der er valgt kun at lave granitkantsten i den ene side af vejen, er efter min opfattelse ikke i overensstemmelse med byrådets beslutning om renovering. Når der til foråret lægges asfalt på Kongevejen vil det være både dyrt, ressourcespild og besværligt at lave ens kantsten på begge sider af Kongevejen. Vi bør få lavet den rigtige løsning nu. Hvis nødvendigt bør Teknik-, Erhverv-, Plan- & Miljøudvalget anmode om at puljen til trafikforbedringer øges fra 2 til 4 mio. (finansieret af kassebeholdningen). Vi bør få lavet den rigtige løsning nu”.

Administrationens forslag
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Formanden satte til afstemning, at renovering af fortove sker generelt i begge sider af vejen i hele kommunen:
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Rasmus Keis Neerbek stemte imod.
 • Erling Petersen underlod at stemme.
 
Formanden satte dernæst til afstemning, at der afsættes 450.000 kr., finansieret af kassebeholdningen, til renovering af fortove i begge sider af vejen - specifikt på Kongevejen i Blovstrød på strækningen fra Sortemosevej til Sjælsø Allé.
 • Martin Wolffbrandt stemte for.
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov og Rasmus Keis Neerbek stemte imod.
 • Erling Petersen undlod at stemme.
Martin Wolffbrandt begærede sagen forelagt byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-03-2018
Borgmesteren satte til afstemning, at der afsættes 450.000 kr., finansieret af Trafikpuljen, til renovering af fortove i begge sider af vejen - specifikt på Kongevejen i Blovstrød på strækningen fra Sortemosevej til Sjælsø Allé.
 
For stemte Jørgen Johansen og Erik Lund.
 
Imod stemte Karsten Längerich, Miki Dam Larsen, Olav B. Christensen, Viggo Janum, Nikolaj Bührmann og Merete Them Kjølholm.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Borgmesteren satte til afstemning, at der afsættes 450.000 kr., finansieret af Trafikpuljen, til renovering af fortove i begge sider af vejen - specifikt på Kongevejen i Blovstrød på strækningen fra Sortemosevej til Sjælsø Allé.
 
For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Axel Nielsen, Martin H. Wolffbrandt og Clara Boa.
 
Imod stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Esben Buchwald, Lisbeth Skov, Lone Hansen, Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Jesper Holdflod Pallesen, Kasper Ljung Pedersen, Theodore Gbouable, Anders Damm-Frydenberg, Nikolaj Bührmann, Jytte Hansen Agerup, Viggo Janum, Erling Petersen og Rasmus Keis Neerbek.


caseno_18-678_dok_no_18809-18_v1_notat - kantsten kongevejen.docx

Bilag

Notat - kantsten Kongevejen


24. Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum

Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådsmedlem Viggo Janum har anmodet om at følgende sag kommer på byrådets dagsorden:

Sagsbeskrivelse
” Vores Allerød foreslår, at der iværksættes en uvildig undersøgelse af det samlede forløb omkring Farremose-sagen, herunder indsamling af datamateriale og foreliggende dokumentation fra alle parter.
 
Forslaget har flere formål:
1. At få bremset den anmeldte stævningssag, der potentielt kan påføre kommunen omkostninger i et ukendt omfang.
2. At få afgrænset og begrænset kommunens ressourceforbrug og omkostninger, idet der kan komme en del flere klagesager inden for forskellige lov- og forvaltningsområder.
3. At give borgerne og det nye byråd (der nu har det overordnede ansvar) en samlet indsigt i både bredden og dybden, herunder en uvildig fortolkning af alle elementer i hele sagsforløbet og alle data i sagen.
4. Generelt at få belyst og lukket sagen, så vi kan komme videre med en positiv udvikling af Allerød.
 
I de seneste måneder har der været afholdt flere borgermøder, hvor en række spørgsmål og dokumenter er fremlagt for byråd og forvaltning. En del af disse spørgsmål er videresendt til kommunens advokat. Vores vurdering er, at advokater afgrænser deres undersøgelser og deres tolkning, således at de helt isoleret og specifikt svarer på det stillede spørgsmål – og dermed ikke tager stilling til andre forhold.
 
Disse svar giver således ikke en samlet vurdering med en dybtgående analyse og tolkning af hele sagen. Vi anbefaler derfor en hurtig uvildig undersøgelse med kendte omkostninger, hvor temaet er samarbejde i stedet for en langvarig retssag, der vil være negativ for kommunen og alle involverede parter.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Jørgen Johansen spurgte til sin habilitet ved byrådets behandling af punktet.
 
Et enigt byråd fandt, at Jørgen Johansen ikke var inhabil i forbindelse med sagens behandling.
 
Borgmesterens satte til afstemning, at sagen oversendes til Økonomiudvalget.
 
For stemte Viggo Janum, Rasmus Keis Neerbek, Jørgen Johansen, Erik Lund, Axel Nielsen, Martin H. Wolffbrandt og Clara Boa.
 
Imod stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Esben Buchwald, Lisbeth Skov, Lone Hansen, Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Jesper Holdflod Pallesen, Kasper Ljung Pedersen, Theodore Gbouable, Anders Damm-Frydenberg, Nikolaj Bührmann, Erling Petersen og Jytte Hansen Agerup.
 
Sagen henlægges.
25. Sag fra byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek

Sag fra byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek har anmodet om at følgende sag kommer på byrådets dagsorden:  

Sagsbeskrivelse
”Forslag fra Enhedslisten:
 
Allerød Kommune meddeler KL, at vi som ansvarlig arbejdsgiver ikke ønsker lockout af vores medarbejdere, og opfordrer til at ophæve det omfattende lockoutvarsel.
 
I Allerød er der udsendt strejkevarsel for nogle få servicegrupper indenfor det tekniske område. Et modsvar om lockout af samtlige pædagoger, lærere m.fl. er helt ude af proportioner, der vil være til stor gene for alle borgere.
 
Vi opfordrer KL til at gå i realitetsforhandlinger fremfor at konfliktoptrappe.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Sagen oversendes til Økonomiudvalget.
 
Imod stemte Erik Lund, idet han bakker op om borgmesteren og KL, og finder derfor ikke grund til at drøfte sagen yderligere.
26. Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen

Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådsmedlem Jørgen Johansen har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden:

Sagsbeskrivelse
Parkeringsfond i bymidten.
 
De Konservative ønsker en parkeringsfond i bymidten, således at eksisterende ejendomme i bymidten kan udbygges og investeres i. Kan også bruges i forbindelse med udvikling af kulturtorv.
 
Vi ser mulighed for ekstra parkeringspladser langs togbanen, hvor der i dag er nyttehaver, eller gennem udbyggelse af vores eksisterende parkeringspladser i højden, måske andre arealer.
 
Hvis det er muligt at etablere sådan en fond, vil vi i forbindelse med det kommende budget gerne bidrage med forslag til arealer for dette.
 

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Sagen oversendes til behandling i Teknik, Erhverv, Plan, og Miljøudvalget.
27. Overdragelse af yderligere et areal til Brugsen i Lynge - Lukket punkt
28. Evt. køb af ejendommen Amtsvej 24 - Lukket punkt