UDVALG

Allerød Byråd 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Borgerportalen

STARTTIDSPUNKT

26-04-2018 18:30:00

SLUTTIDSPUNKT

26-04-2018 20:00:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Spørgsmål til byrådet
4. Spørgsmål til byrådet
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen for § 60 selskabet Mad til hver Dag I/S
6. Udpegning af medlem til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter
7. Allerød Kommunes regnskab for 2017
8. Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2017-18
9. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, lånebevillinger samt indskud i Landsbyggefonden fra 2017-18
10. Godkendelse af regnskab 2017 for Nordsjællands Brandvæsen
11. Justering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge
12. Vederlag til stedfortrædere i byrådet
13. Forslag til lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen
14. Forslag til Lokalplan 2-317 for sundhedshus ved Allerød station
15. Papbeholder ved enfamilieboliger
16. Nyt regulativ for Uvelse Å, vedtagelse efter endt høring
17. Nedlæggelse af bolig i erhvervsområde, Farremosen 29
18. Trafikbestilling 2019
19. Fælles forslag om sparet budget ved en eventuel konflikt
20. Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen
21. Sag fra byrådsmedlem Axel Nielsen
22. Sag fra byrådsmedlem Esben Buchwald
23. Sag fra byrådsmedlem Lars Bacher
24. Sag fra byrådsmedlem Olav B Christensen
25. Udvidelse af åbningsperioden i Klatretræet1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018

Der er afbud fra Lone Hansen. Niels Kirkegaard er indkaldt som suppleant.

I sag nr. 18 på dagsorden ”Trafikbestilling 2019” foreligger der ny indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget umiddelbart forud for dette møde.
Et enigt byråd ønsker at behandle sagen.
 
Umiddelbart forud for dette møde har der været ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget, hvor man har behandlet sag om ” Udvidelse af åbningsperioden i Klatretræet”.
Et enigt byrådet ønsker at behandle sagen.
 
Jørgen Johansen oplyser, at han ønsker at trække punkt 20 på dagsordenen. Byrådet er enig i at punktet ikke behandles.
2. Meddelelser

Meddelelser

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Ingen.
3. Spørgsmål til byrådet

Spørgsmål til byrådet

Punkttype
Orientering

Tema
Allerød Musikskoles bestyrelse har fremsendt spørgsmål til byrådet angående beslutningen om nedrivning af Fru Lunds villa. Spørgsmålet er vedlagt som bilag.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Taget til efterretning.


caseno_18-3133_dok_no_27549-18_v2_spørgsmål til byrådet - til allerød byråd.docx.pdf
caseno_18-3133_dok_no_31616-18_v1_svar musikskolensbestyrelse.pdf

Bilag

Spørgsmål til byrådet fra Musikskolens bestyrelse
Svar musikskolensbestyrelse


4. Spørgsmål til byrådet

Spørgsmål til byrådet

Punkttype
Orientering

Tema
Susanne Jakobsen har på vegne af borgergruppen ”En grøn kommune går i sort” fremsendt vedhæftet spørgsmål til byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Taget til efterretning.


caseno_18-2410_dok_no_22140-18_v1_spørgsmål til byrådet.pdf
caseno_18-2410_dok_no_31617-18_v1_svar på spørgsmål susanne jakobsen..pdf

Bilag

Spørgsmål til Byrådet
Svar på spørgsmål Susanne Jakobsen.


5. Valg af medlemmer til bestyrelsen for § 60 selskabet Mad til hver Dag I/S

Valg af medlemmer til bestyrelsen for § 60 selskabet Mad til hver Dag I/S

Punkttype
Beslutning

Tema
I henhold til Interessentskabskontrakt for § 60 selskab mellem Allerød, Frederikssund, Halsnæs, Hillerød og Albertslund om etablering af fælleskommunalt selskab om produktion og levering af mad på ældreområdet, nedsættes en bestyrelse som selskabets øverste ledelse.
 
Borgmester Karsten Längerich har anmodet om, at der udpeges en anden repræsentant til bestyrelsen i stedet for ham.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Borgmester Karsten Längerich blev i forbindelse med det konstituerende møde valgt som medlem til bestyrelsen for § 60 selskabet Mad til hver Dag I/S. Olav B Christensen blev valgt som personlig stedfortræder for borgmesteren.
 
Borgmester Karsten Längerich har anmodet om at byrådet udpeger et andet medlem til bestyrelsen i stedet for ham.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at byrådet blandt dets medlemmer foretager valg af 1 nyt medlem til bestyrelsen for Mad til hver Dag I/S.
 
Såfremt byrådet udpeger borgmesterens nuværende stedfortræder til bestyrelsen, skal byrådet udpeget ny personlige stedfortræder.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Et enigt byråd udpeger Olav B. Christensen som nyt bestyrelsesmedlem, med Theodore Gbouable som personlig stedfortræder.
6. Udpegning af medlem til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter

Udpegning af medlem til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådet skal tage stilling til, om man ønsker at udpege et medlem til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.
 
Såfremt man ønsker dette, skal der udpeges et medlem.

Sagsbeskrivelse
Rådet for etniske Minoriteter består af 14 medlemmer, heraf skal 5 medlemmer vælges af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. Repræsentantskabet er ved en lovændring udvidet til også at omfatte kommuner, der ikke har et egentligt integrationsråd.
Der afholdes Repræsentantskabsmøde lørdag den 5. maj kl. 10.00 –16.00 i Odense.

Administrationens forslag
Forvaltningen forslår, at byrådet tager stilling til, om man ønsker at udpege medlem til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, og såfremt man ønsker dette udpeger et medlem til rådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Et enigt byråd udpeger Theodore Gbouable som medlem af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.


caseno_18-3142_dok_no_27623-18_v1_indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2018.pdf.pdf

Bilag

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 2018.pdf


7. Allerød Kommunes regnskab for 2017

Allerød Kommunes regnskab for 2017

Punkttype
Beslutning

Tema
Kommunens årsregnskab skal behandles, således at det senest 1. maj kan overgives til revisionen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, og aflægges dermed i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Sagsbeskrivelse
Årsregnskabet for 2017 viser, at kommunens økonomi er i balance, og den økonomiske udvikling følger således byrådets målsætning ”fælles udvikling i balance”.  Regnskabsresultatet følger således kommunens budget, og de afvigelser regnskabet viser, kan hovedsageligt henføres til effektiviseringer samt sædvanlige tidsforskydninger i form af overførsler på drift og anlæg mellem årene.
 
Bundlinjen i regnskab 2017 viser en forøgelse af kommunens likviditet på 42,0 mio. kr., som blandt andet skal finansiere videreførelse af kommunens igangværende anlægsprogram. Den likvide beholdning pr. 31. december udgjorde 61,8 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet (beregnet i henhold til statens kassekreditregel) udgjorde ultimo regnskabsåret 156,5 mio. kr.
 
Regnskab 2017 i hovedtal
 
Mio. kr.
Regnskab 2017
Opr. Budget 2017
Korr. Budget 2017
Resultat af ordinær drift
-40,3
-23,7
-14,7
Anlæg
13,4
49,6
74,6
Brugerfinansieret område
-2,0
5,8
5,8
Finansforskydninger og lån mv.
-13,1
9,1
12,2
Ændring af likvide aktiver
-42,0
40,8
78,0
 
Afvigelserne mellem regnskabet og det oprindelige/korrigerede budget i ovenstående tabel kan primært henføres til et mindreforbrug på anlæg samt posterne vedrørende afdrag og finansielle poster. På anlægsområdet kan sædvanlige tidsforskydninger mellem årene ikke undgå at give forholdsvis store afvigelser i forhold til budgettet. Hovedparten af mindreudgifterne under både drift og anlæg overføres til 2018, jf. kommunens økonomistyringsprincipper, således at det er muligt at tilrettelægge kommunens mange aktiviteter på tværs af regnskabsårene.
 
Resultat af ordinær drift
Regnskab 2017 viste et overskud på den ordinære drift på 40,3 mio. kr. Dermed oversteg kommunens indtægter fra skatter, tilskud og renter kommunens udgifterne til service, udligning og øvrig skattefinansieret drift. Overskuddet skal over en årrække dække kommunens udgifter til anlæg samt finansielle poster og afdrag på kommunens langfristede gæld, mens det brugerfinansierede område skal hvile i sig selv over en årrække. Der ses en forbedring af den ordinære drift på i alt 25,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
 
Overordnet kan resultatet af den ordinære drift tilskrives opnåede effektiviseringer indenfor kommunens serviceudgifter samt overførsler af restbudgetter til 2018 efter kommunens økonomistyringsprincipper.
 
Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af den skattefinansierede drift. Med effektiviseringsstrategien er det lykkedes at levere den samme service til borgerne for færre penge, hvilket er en væsentlig årsag til, at kommunens serviceudgifter ligger under kommunens serviceramme og at overskuddet på skattefinansieret drift er større end det oprindelige budget.
 
Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.074,3 mio. kr., og kommunen overholdte dermed den vejledende kommunefordelte serviceramme på 1.082,5 mio. kr. med et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. svarende til 0,8 pct. Der er i 2017 gennemført nye effektiviseringer på samlet set 8,1 mio. kr., som ikke indgik i det oprindelige budget.
 
Overførslerne fra budget 2017 til budget 2018 efter kommunens økonomistyringsprincipper udgør på skattefinansieret drift i alt 23,4 mio. kr. Sammen med effektiviseringerne udgør overførslerne således en betydelig del af afvigelsen mellem korrigeret budget 2017 og regnskab 2017.
 
Anlæg
Anlægsudgifter udgjorde netto 13,4 mio. kr. i 2017. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år. Også her vil der naturligt være et forholdsvis stort mindreforbrug, som videreføres til 2018, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Forøgelsen af likvide aktiver skal derfor ses i lyset af, at der overføres anlægsprojekter for 60,8 mio. kr., som skal finansieres i 2018. Samlet udviser anlægsudgifterne et mindreforbrug på 61,2 mio. kr.
 
Brugerfinansieret område
Det brugerfinansierede område udgør et overskud på netto 2,0 mio. kr. i 2017. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække hviler i sig selv.
 
Finansforskydninger og lån mv.
Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt kursregulering af likvide aktiver. Finansforskydninger udviser en mindreudgift på 47,5 mio. kr., hvoraf 33,3 mio. kr. overføres til indskud i Landsbyggefonden i 2018. Der er ikke optaget lån i 2017, hvilket udgør en mindreindtægt på 23,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Der overføres 14,9 mio. kr. til lånoptagelse i 2018. Der er redegjort for de øvrige afvigelser under afsnit 3.
 
Det bemærkes, at kommunens regnskab indeholder en række øvrige afvigelser på delområder indenfor de enkelte poster i hovedoversigten. Der er redegjort nærmere for regnskabsresultatet og de underliggende poster i vedlagte notat. Det skal endvidere bemærkes, at redegørelserne følger Økonomi- og Indenrigsministeriets foreskrevne betegnelser og opgørelser.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at regnskab 2017 godkendes overgivet til revisionen.

Økonomi og finansiering
Se ovenfor samt vedlagte notat.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018
Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Et enigt byråd godkender, at regnskab 2017 overgives til revisionen.


caseno_18-1125_dok_no_27025-18_v1_årsregnskab 2017.pdf.pdf

Bilag

Årsregnskab 2017.pdf


8. Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2017-18

Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2017-18

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskabsår 2017 til 2018 på 23,4 mio. kr.

Sagsbeskrivelse
 
Ifølge Principper for økonomisk styring sker der en automatisk overførsel af uforbrugte serviceudgifter, idet der dog som hovedregel maksimalt kan overføres et overskud på 2 pct. af budgettet. Underskud overføres derimod fuld ud for at sikre økonomisk ansvarlighed.
 
De uforbrugte restbudgetter, der søges overført til 2018, fordeler sig på de politiske udvalg på følgende måde (i mio. kr.):
 
Udvalg
Mio. kr.
Børne- og Skoleudvalget
3,5
Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget
7,2
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget                         
-0,8
Kultur- og Idrætsudvalget  
0,2
Økonomiudvalget
13,4
I alt                                
23,4
 
Overførselsbeløbet fordeler sig med 17,4 mio. kr. til Forvaltningen og 2,2 mio. kr. til virksomhederne jf. specifikation i vedlagte bilag.
 
Driftsoverførslerne er faldet med 8,0 mio. kr. sammenlignet med sidste år. Driftsoverførslen udgør 2,1 pct. af det samlede budget til serviceudgifter i 2017.
 
I overførselsbeløbet på 23,4 mio. kr. er indeholdt dispensationsansøgninger på i alt 3,3 mio. kr. som Forvaltningen anbefaler imødekommet, idet de er i overensstemmelse med reglerne i Principperne for økonomisk styring.
 
8 virksomheder og 1 afdeling i Forvaltningen overfører negative restbudgetter for i alt 7,2 mio. kr.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler:
 
at overførselssagen godkendes, herunder at de ansøgninger om dispensation på 3.276.277 kr. imødekommes.
 
at der gives en tillægsbevilling på 23.424.600 kr. til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2017 til 2018 finansieret af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering
Der søges en tillægsbevilling på 23.424.600 kr. til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2017 til 2018 finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018
Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.


caseno_17-11129_dok_no_25667-18_v1_notat vedr. overførselssag drift 2017-18.pdf

Bilag

Notat vedr. overførselssag drift 2017-18


9. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, lånebevillinger samt indskud i Landsbyggefonden fra 2017-18

Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, lånebevillinger samt indskud i Landsbyggefonden fra 2017-18

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fra regnskabsår 2017 til 2018, samt overførsel af uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden. Derudover skal der træffes beslutning om overførsel til 2018 af uforbrugte lånebevillinger.

Sagsbeskrivelse
Overførsel af anlægsbevillinger
Der søges om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger på netto set 60,8 mio. kr. til de anlægsprojekter, der ikke er afsluttede. Heraf overføres bevillinger på 132,5 mio. kr. i udgifter og 71,7 mio. kr. i indtægter.
 
I henhold til principper for økonomisk styring er hovedreglen, at der er fuld overførselsadgang af både overskud og underskud mellem årene, indtil der er aflagt anlægsregnskab for det afsluttede anlægsprojekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab skal mer- eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen forklares.
 
De uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, der søges overført til 2018, fordeler sig således på de politiske udvalg:
 
Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
Overførsel til 2018
I mio. kr.(netto)
Børne- og Skoleudvalget
33,3
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget
22,0
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget
35,5
 
Kultur og Idrætsudvalget
23,8
Økonomiudvalget
-53,9
I alt
60,8
 
På Økonomiudvalgets område søges overført netto 53,9 mio. kr. i indtægter til 2018. Nettoindtægten skyldes, at der også overføres budget til salgsindtægter, som først kommer i 2018.
De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag.
 
I forbindelse med overførsel af anlægsmidler søges nogle anlægsbevillinger lagt sammen, idet de hensigtsmæssigt kan administreres som én bevilling. De pågældende anlæg fremgår af bilaget angivet med noterne 1-4.
 
På de afsluttede anlægsprojekter er der samlet set et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som ikke overføres til 2018. Disse er ligeledes specificeret i vedlagte bilag med forklaring på, at der ikke overføres. Herunder indstilles det, at bevilling på 6,5 mio. kr. til LAR-projekt på Gl. Lyngevej samt den tilhørende lånebevilling på et tilsvarende beløb ikke overføres til 2018, idet projektet ikke kan gennemføres.
 
 
Overførsel af lånebevillinger
I 2017 er der afholdt udgifter til låneberettigede anlægsudgifter (energioptimering) samt lån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter på i alt 3,9 mio. kr. Lånet overføres til 2018, hvor lånet optages.
 
Derudover overføres lån på 11,0 mio. kr. til 2018 til de ikke forbrugte anlægsudgifter vedr. energioptimering samt vejbelysning, Anlægsprojekterne er fremhævet i den vedlagte oversigt.
Samlet overførsel af lån udgør 14,9 mio. kr.
 
Lånebevillinger (økonomiudvalgets område)
Mio.kr.
Lån til afholdte låneberettigede udgifter i 2016
-3,9
Overførsel af ikke forbrugte lånebevillinger vedr. låneberettigede anlæg
-11,0
I alt
-14,9
 
 
Overførsel af indskud i Landsbyggefonden
De uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden/driftsstøtte på 33,3 mio. kr., der ønskes overført til 2018 vedrører indskud vedr. demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt indskud til almene boliger i Teglværkskvarteret. 

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at
 
1. To frigivne bevillinger vedr. ombygning af Genoptræning samt varmtvandsbassin
2. Tre endnu ikke frigivne rådighedsbeløb vedr. flytning af Genoptræning samt varmtvandsbassin
3. To endnu ikke frigivne rådighedsbeløb vedr. servicearealer og aktivitetscenter, Skovvang Plejecenter
4. To frigivne bevillinger vedr. trafiksanering af Kongevejen
 
Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering
Fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018
Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.


caseno_18-1675_dok_no_26457-18_v1_overførsel af anlæg mv. fra 2017 til 2018.pdf

Bilag

Overførsel af anlæg mv. fra 2017 til 2018


10. Godkendelse af regnskab 2017 for Nordsjællands Brandvæsen

Godkendelse af regnskab 2017 for Nordsjællands Brandvæsen

Punkttype
Beslutning

Tema
Økonomiudvalget skal indstille årsregnskab 2017 for Nordsjællands Brandvæsen godkendt i byrådet.

Sagsbeskrivelse
Det samlede resultat for Nordsjællands Brandvæsens årsregnskab i 2017 udgør et merforbrug på 886.000 kr.
 
Driftsregnskabets resultat på brandopgaver viser et overskud på 57.000 kr. Der udestår stadig en endelig effekt af besparelsespotentialerne ved sammenlægning af de tre beredskaber i 2015. Således er der stadig udgifter til opsagte medarbejdere i forbindelse med personalereduktion helt ind i 2018. Dertil kommer at den risikobaserede dimensionering ikke er fuldt implementeret endnu, hvorfor den fulde effekt af besparelsespotentialet endnu ikke er opfyldt. Men ved generel tilbageholdenhed på beredskabets øvrige områder ender resultatet for brandopgaver i balance.
 
Resultat vedrørende serviceopgaver udviser et merforbrug på 943.000 kr. De væsentligste årsager er et merforbrug på Kørselstjenesten samt forskydninger af indtægter fra fondsmidler til brandkadetter, hvor udgiften har været afholdt i 2017, men indtægten først forventes udbetalt i 2018.
 
Årets samlede driftsresultat udgør et merforbrug på ca. 886.000 kr.
 
I de følgende afsnit uddybes de driftsmæssige regnskabsresultater for de to områder, brand og service, særskilt.
 
Brand
Det samlede driftsregnskab på brand viser et overskud på ca. 57.000 kr.
 
I driftsresultatet tages der højde for en fejl i huslejekontrakten med Hørsholm kommune, hvor kontrakten fejlagtigt indeholder arealer, der ikke vedrører de beredskabsmæssige opgaver. De afholdte udgifter på arealerne, er opgjort til 597.000 kr. Tilgodehavendet indgår i balancen under kortfristede tilgodehavender, der forventes indfriet i 2018.
 
Der er indgået huslejekontrakter med tre af de fire ejerkommuner, men der udestår stadig aftaler på to lokationer i den sidste kommune. Principperne for alle huslejekontrakterne er givet i form af en uvildig ejendomsmæglers markedsvurdering af huslejepriserne på de respektive lokationer. Prisniveauet fra ejendomsmæglerens basisvurderingsrapporter har været retningsgivende for huslejen på lokationerne i 2017, hvor der endnu ikke er indgået en endelig huslejekontrakt.
 
En af Nordsjællands Brandvæsens målsætninger er, at skabe et råderum til investeringer i udvikling af beredskabet.
I 2017 har der været særlig fokus på investeringer i udskiftning af servere på Vagtcentralen i forlængelse af harmoniseringen af de tre tidligere beredskabers vagtcentraler. Beredskabskommissionen godkendte den 15. juni 2017, at beredskabet investerede i udskiftning af servere med finansiering via egenkapitalen, som forventes tilbagebetalt over en 5-årig periode.
Samtidig har der været særlig fokus på at optimere Nordsjællands Brandvæsens IT-infrastruktur. Der er i 2017 udført en analyse af rationalerne i en øget digitalisering af Nordsjællands Brandvæsen for at optimere arbejdsgange samt sikre et stabilt administrativt workflow, der kan styrke en høj kvalitet i beredskabets opgaveudførelse.
Besparelserne ved personalereduktion, som blev iværksat ved sammenlægningen i 2015 indtræder med en del forskydninger som følge af de pågældende medarbejderes ansættelsesmæssige vilkår. En væsentlig del af besparelsen er indhentet allerede i 2016, men den fulde effekt af besparelserne ved personalereduktionen opnås først med udgangen af 2018.
På grund af Helsingør kommunes udtræden blev implementering af den risikobaserede dimensionering forsinket, hvorfor investeringer er påbegyndt i 2017 med indkøb af pionermateriel fordelt på køretøjer på stationerne. Samtidig har Nordsjællands Brandvæsen opnået succes ved rekruttering af deltidsbrandmænd i organisationen. Der har således været udgifter til grunduddannelse af en del nye medarbejdere i 2017.
 
Der udestår fortsat investeringer som forventes afholdt i 2018, herunder investeringer i materiel og køretøjer, herunder et pionerkøretøj samt yderligere kompetenceudvikling af deltidsbrandmændene.
 
Forventningen til det samlede resultat på brand i 2017 var således et resultat, hvor de forudsatte besparelser endnu ikke er fuldt indfriet, hvilket dels skyldes den forskudte effekt ved den gennemførte personalereduktion og dels at der i 2017 skulle foretages investeringer i forbindelse med sammenlægning af vagtcentralerne og harmonisering af det operative område ved implementering af den nye risikobaserede dimensionering.
 
Service
På serviceområdet er der et samlet merforbrug på ca. 943.000 kr.
Tilsvarende det første år i det nye fælles beredskab har også det andet år på serviceområdet været præget af en omfattende organisationstilpasning.
Der har fortsat i 2017 været fokus på revidering af de eksisterende serviceaftaler samt udarbejdelse af nye aftaler på de områder hvor der ikke tidligere er udarbejdet en egentlig skriftlig aftale.
 
Der har – som i 2016 – været særlig fokus på de to store områder på serviceområdet, nemlig kørselstjenesten og hjælpemiddeldepoterne.
 
Kørselstjenesten
Kørselstjenesten varetager kørsel af primært borgere, men også mad og biblioteksbøger. Med henblik på at skabe en mere robust og fleksibel enhed, samt styrke professionalismen i opgavehåndteringen er hele kørselstjenesten pr. 1. januar 2017 blevet samlet på en fælles lokation.
I 2016 var der et merforbrug på ca. 853.000 kr., som i 2017 er reduceret til et merforbrug på ca. 381.000 kr. Merforbruget i 2017 skyldes dog primært at området var ramt af to samtidige langtidsygdomsramte medarbejdere samt en engangsinvestering i opsætning af det nye kørselssystem Trapeze for at opnå effekten af de forudsatte målsætninger. Samtidig er der i 2017 indgået nye aftaler med kommunerne i overensstemmelse med målsætningen om at sikre at prisen er beregnet på markedslignende vilkår.
 
Der er en vis usikkerhed om en del af lønudgiften til persontransport kan være omfattet af lønsumsafgiftspligt. Der pågår en undersøgelse heraf.
 
I fald, der skulle være tale om en forpligtelse vil det ikke ændre på driftsregnskabets resultat, da serviceydelserne i et §60-selskab skal hvile i sig selv. Og derfor vil en eventuel lønsumsafgift tilfalde ejerkommunerne.
 
Hjælpemiddeldepoterne
Hjælpemiddeldepoterne i Nordsjællands Brandvæsen varetager driften af depoterne, herunder lagerhåndtering, vask samt udbringning og hjemtagning af hjælpemidler mv.
For hjælpemiddelcentralen i Fredensborg, som dækker Fredensborg og Helsingør kommuner, gælder dog det særlige forhold at indkøb af hjælpemidler også varetages af hjælpemiddelcentralens medarbejdere. Her forudsættes det, at et merforbrug på indkøb af hjælpemidler dækkes af kommunerne ved årets udgang.
Der pågår aktuelt stadig en genforhandling af aftalen mellem parterne med henblik på indgåelse af en ny aftale i 2018.
 
I 2017 vedtog byrådene i Rudersdal, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk kommuner at indgå en samarbejdsaftale omkring fælles drift af hjælpemiddeldepot. Samtidig blev Nordsjællands Brandvæsens varetagelse af driften godkendt i de to øvrige ejerkommuner. Det nye fælles hjælpemiddeldepot, som placeres på stationen i Nærum, blev organisatorisk sammenlagt pr. 1. januar 2018. Den fysiske sammenlægning forventes iværksat i 1. kvartal 2018.
 
Beredskabskommissionen besluttede på møde den 20. marts 2018 følgende:
 

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at årsregnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018
Indstilles godkendt.
 
Erling Petersen undlod at stemme.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.
 
Erling Petersen undlod at stemme.


caseno_18-2931_dok_no_25615-18_v1_til fremlæggelse i byrådkommunalbestyrelser - regnskab 2017 for nordsjællands brandvæsen - sagsnr17-18680_dok#23099-18_v1_re.pdf
caseno_18-2931_dok_no_25614-18_v1_til fremlæggelse i byrådkommunalbestyrelser - regnskab 2017 for nordsjællands brandvæsen - sagsnr17-18680_dok#23117-18_v1_le.pdf
caseno_18-2931_dok_no_25605-18_v1_til fremlæggelse i byrådkommunalbestyrelser - regnskab 2017 for nordsjællands brandvæsen - sagsnr17-18680_dok#23102-18_v1_re.pdf

Bilag

Revisionsberetning 2017
Ledelsens Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet 2017
Regnskab 2017 for Nordsjællands Brandvæsen


11. Justering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge

Justering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet anmodes om at tage stilling til forslag om justering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge på baggrund af indstilling fra Sundheds- Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse
I november 2016 vedtog byrådet Strategien for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød kommune.
 
Økonomiudvalget besluttede endvidere ved mødet den 15.november 2016 at følge op på implementeringen af strategien ved kvartalsvis at behandle en række indikatorer, der illustrerer udviklingen i arbejdet med modtagelse og integration af flygtninge i kommunen på baggrund af de i strategien vedtagne mål.
 
Det væsentligste mål i strategien er, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt skal blive selvforsørgende aktive medborgere der trives i og med det lokale samfund. Målet for 2017 var, at 33 pct. af flygtninge og familiesammenførte skulle i job. Ved udgangen af 2017 var 39,3 pct. af de flygtninge og familiesammenførte, der var omfattet af integrationsprogrammet i job, uddannelse eller uden offentlig forsørgelse.
 
Ifølge Allerød Kommunes oplysninger er 51 personer i beskæftigelse, 8 er i uddannelse og 5 er selvforsørgende.
 
Kommunen har generelt et højt aktiveringsniveau, som ligger over niveauet på landsplan. I 2017 var andelen af flygtninge og familiesammenførte, som var i aktiveringstilbud i Allerød på 83 pct. mod 76 pct. på landsplan.
 
I 2017 blev der indgået 18 aftaler om Integrationsgrunduddannelse (IGU). De 4 aftaler er i private virksomheder, mens 14 er ansat i Allerød Kommune.
 
Af den seneste måling på indikatorer fremgår det, blandt andet, at der er god progression i arbejdet med strategiens mål. Den fokuserede beskæftigelsesindsats, som er omdrejningspunktet i strategien, har skabt fine resultater i 2017, men har også synliggjort, at de borgere som umiddelbart har kompetencer til at komme på arbejdsmarkedet, nu er i job/uddannelse, og at vejen til arbejdsmarkedet er væsentligt længere for de tilbageværende ledige. Derfor kan der heller ikke forventes den samme progression som hidtil uden væsentlig ændring i tilgangen til udmøntning af strategien. Det er Forvaltningens vurdering, at der er behov for at justere i indsatsdelen, men at målsætningerne forbliver intakte.
 
Fremadrettet kan indsatsen med fordel justeres således, at den gennem et skærpet fokus på undermålgrupper indenfor den samlede gruppe i højere grad:
 
· understøtter fastholdelse af de borgere, som allerede er i job eller uddannelse
· fokuserer på virksomhedsnær opkvalificering af såvel sproglige som faglige kompetencer for de borgere der er længere fra arbejdsmarkedet. 
 
Til det formål vurderer Forvaltningen at Allerød Kommune med fordel kan søge Styrelsen for international rekruttering og integration om midler til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør i regi af styrelsens ambassadørprojekt. Oplæg til ansøgningen er vedlagt sagen som bilag.
 
Forvaltningen anbefaler i den forbindelse et skærpet fokus på indsatser, der er særligt målrettet tre undermålgrupper:
 
Jobparate
Der er pt 31 borgere i denne kategori.
Borgerne har typisk ingen/kortere uddannelse fra hjemlandet, men har erhvervserfaring og har brug for kortere virksomhedsnær opkvalificering med henblik på oplæring.
 
Kvinder under 50 år uden uddannelse og uden erhvervserfaring
Gruppen omfatter 22 borgere. Borgeren har typisk ingen uddannelse fra hjemlandet, har ingen reel erhvervserfaring og er ikke særligt motiveret for at komme på arbejdsmarkedet. Det vurderes, at der skal iværksættes særlige forløb med fokus på motivation og efterfølgende virksomhedsnær aktivering tilrettelagt med virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og stigende antal ordinære timer.
 
Unge i alderen 13 til 30 år
Størstedelen af gruppen forventes at kunne indgå i et ordinært uddannelsesforløb, og har ikke brug for en indsats, men nogle forventes at få brug for en hjælpende hånd i forhold til at finde et fritidsjob, som kan give dem erfaring med arbejdsmarkedet og lyst til en uddannelse. Andre igen vurderes at have brug for en særlig tilrettelagt indsats for ikke at ende på langvarig offentlig forsørgelse.
Et skærpet målgruppebaseret fokus vil endvidere munde ud i en revision af Allerød Uddannelsen. Allerød Uddannelsen har hidtil været målrettet nyankomne borgere, men vil fremadrettet også blive tilbudt borgere, som allerede er i beskæftigelse eller uddannelse, idet disse også vurderes at have behov for en indsats med fokus på integration i det danske samfund og Allerød som by.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår at byrådet efter indstilling fra Sundheds-, Velfærds- og beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget
 
 1. Godkender ansøgning til Styrelsen for international rekruttering og integration om midler til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør.
 
 1. Anmoder forvaltningen om at udarbejde forslag til justering af strategi for modtagelse og integration af flygtninge for så vidt angår indsatsdelen.

Dialog/høring
Et oplæg til justering af strategien for så vidt angår indsatsdelen sendes i høring hos relevante parter

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 03-04-2018
Udvalget indstillede forslaget godkendt.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 04-04-2018
Udvalget indstillede forslaget godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018
Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Et enigt byråd godkender indstilling fra Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget, Børne og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget.


caseno_16-5777_dok_no_21914-18_v2_ansøgning til styrelsen for international rekruttering og integration.pdf

Bilag

Ansøgning til Styrelsen for international rekruttering og integration


12. Vederlag til stedfortrædere i byrådet

Vederlag til stedfortrædere i byrådet

Punkttype
Beslutning.

Tema
I kommunens styrelsesvedtægt for 2018-2021 § 25 er fastsat, at der indkaldes stedfortræder for et byrådsmedlem ved ethvert lovligt forfald uanset den forventede varighed.
 
Men henblik på indstilling til Byrådet anmodes udvalget om ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til (for den indeværende byrådsperiode) at yde diæter til stedfortrædere, der deltager i byrådsmøder, når vedkommende er indkaldt efter styrelsesvedtægtens § 25, jf. den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2,

Sagsbeskrivelse
Allerød Byråd har benyttet den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, til at indsætte en bestemmelse i styrelsesvedtægtens § 25 om, at borgmesteren skal indkalde en stedfortræder ved ethvert lovligt forfald, selvom hindringen forventes at vare kortere end en måned. En liste eller et parti kan også stille krav om indkaldelse af stedfortræder, hvor et byrådsmedlem er forhindret pga. sygdom, jf. styrelseslovens § 15, stk. 1 eller inhabil, jf. styrelseslovens § 14, stk. 3.
 
Det har imidlertid vist sig, at der er en utilsigtet forskel i vederlæggelsen alt efter om en stedfortræder indkaldes efter styrelseslovens § 15, stk. 1, for at deltage i et byrådsmøde, hvor et byrådsmedlem er forhindret i at deltage pga. sygdom, og hvor stedfortræderen indkaldes efter krav fra vedkommendes parti eller liste.  Eller om en stedfortræderen indkaldes efter styrelsesvedtægtens § 25, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2, når vedkommende byrådsmedlem er forhindret pga. sygdom, forretninger (eget arbejde), andre offentlige hverv mv., og uanset hindringen forventes at være under en måned.
 
Det skyldes, at en stedfortræder, der indkaldes til deltagelse i et enkelt møde, jf. styrelseslovens § 15, stk. 1, udover godtgørelse ydes diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. styrelseslovens § 16, stk. 8, jf. § 6, stk. 1, 3. pkt. i vederlagsbekendtgørelsen.
  
Derimod er der ikke hjemmel i styrelseslovens § 16, stk. 8 til at yde diæter til eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til en stedfortræder, som indkaldes efter styrelsesloven § 15, stk. 2. Der henvises til vedlagte notat (bilag).
 
I sådanne tilfælde skal stedfortrædere ydes vederlag efter samme regler som medlemmerne af byrådet, dog forholdsmæssigt for den periode den pågældende er midlertidigt medlem af byrådet, jf. § 6, stk. 1 i vederlagsbekendtgørelsen.
 
Det indebærer, at:
 
Forvaltningen finder derfor, at der er en urimelig forskel i vederlæggelsen, da stedfortræderens arbejdsindsats ved deltagelse i et byrådsmøde er den samme i begge situationer. De to situationer bør sidestilles henset til at indkaldelse af stedfortræder til møder i byrådet sker overvejende efter styrelsesvedtægtens § 25, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2.
 
Det kan ske ved, at byrådet søger Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation for indeværende valgperiode, jf. styrelseslovens § 65 c til at yde diæter også i de tilfælde, hvor der indkaldes en stedfortræder i medfør af styrelsesvedtægtens § 25, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2.
 
Endvidere skal der i styrelsesvedtægten indsættes en midlertidig bestemmelse (gældende for den indeværende periode) i styrelsesvedtægten om, at stedfortrædere, som indkaldes efter
§ 25 til at deltage i møder, vederlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i styrelseslovens § 16, stk. 8, jf. vederlagsbekendtgørelse § 6, stk. 1, 3. pkt.   Bestemmelsen placeres i et selvstændigt kapitel i styrelsesvedtægten betegnet ”Midlertidige bestemmelser (1. januar 2018 – 31. december 2021).
 
Såfremt der opnås dispensation fra ministeriet vil byrådet skulle træffe beslutning om at ændre styrelsesvedtægten. En ændring af styrelsesvedtægten skal ske ved to behandlinger i byrådet med mindst seks dages mellem, jf. styrelseslovens § 2, stk. 2.  

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til byrådet at ansøge ministeriet om dispensation efter styrelseslovens § 65 c til at yde diæter også i de tilfælde, hvor der indkaldes en stedfortræder efter styrelsesvedtægten § 25, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2.

Økonomi og finansiering
Beslutningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgiften afholdes af det afsatte budget til vederlag til byrådet.  

Dialog/høring
-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018
Forslag indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.
 
Imod stemte Rasmus Keis Neerbek.


caseno_18-2569_dok_no_24152-18_v2_notat om vederlæggelse af stedfortrædere til møder i byrådet.pdf

Bilag

Notat om vederlæggelse af stedfortrædere til møder i byrådet


13. Forslag til lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen

Forslag til lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Økonomiudvalget vedtog den 18. april 2017 at igangsætte udarbejdelse af forslag til en ny lokalplanen for Kongevejen 28 og 32.
 
Baggrunden var, at den eksisterende Netto på Kongevejen 32 ønsker at udvide butikkens parkeringsplads ved at inddrage Kongevejen 28.
 
Udvalget anmodes om at indstille forslaget til lokalplan godkendt i Økonomiudvalget og byrådet til udsendelse i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse
Lokalplanen 1-142 har til formål er at udlægge arealet til butiksformål og parkeringsareal, som det er i dag - samt at give mulighed for en udvidelse af parkeringsarealet og en ny vejadgang fra
Kongevejen til parkeringsarealet.
 
Netto har indgået en betinget købsaftale med ejeren af Kongevejen 28, og byrådet godkendte den 27. april 2017, at boligen på Kongevejen 28 kunne nedlægges.
 
Området ligger i den vestlige del af Blovstrød ud til Kongevejen. Mod nord grænser området op til Byagervej og et boligområde med villaer. Mod øst og syd ligger et kommunalt område med børneinstitutioner, skole, boldbane mv.
 
Med lokalplanen muliggøres en ny vejadgang fra Kongevejen til butikken, hvilket forventes at mindske generne af kørende trafik på Byagervej. Der vil dog fortsat være vareindlevering, hvor det sker i dag.
 
Allerød Kommune opfører en ny børneinstitution syd for Netto, og anlægger efterfølgende en ny parkeringsplads på en del af den grund, hvor ”Blovstrød Børnehus” ligger.
 
Forslaget til lokalplan giver mulighed for at skabe en adgang for gående/cykler mellem Nettos parkeringsplads og den nye børneinstitution – samt en gennemkørsel for biler mellem Nettos parkering og kommunens nye p-plads.
 
På den måde kan adgangsforholdene til både butikken og børneinstitutionerne forbedres – og parkeringspladserne kan udnyttes fleksibelt.
 
Lokalplanen fastholder i store træk mulighederne for butiksbyggeri på grunden, som de er i dag i Lokalplan 1-130 for Lille Blovstrød, delområde B1, fra 2008. Bebyggelsesprocenten må være højst 50 %, bygningshøjden højst 8,5 meter og butiksarealet højst 1.000 m2.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 1-142 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 4 uger.  

Afledte konsekvenser
I forbindelse med renovering af Kongevejen, er strækningen ud for nummer 28 forberedt med plads til en vestresvingsbane til den nye indkørsel til Nettos udvidede parkeringsplads.
 
Striber og venstresvingspile skal males på vejen, når Netto har etableret den nye parkeringsplads med adgang til Kongevejen.   

Økonomi og finansiering
Netto betaler for anlæg inden for deres ejendom, herunder jordundersøgelser, byggemodning, terrænregulering inklusive nødvendige støttemure mv.
 
Netto etablerer og betaler for den støjafskærmning, der vil være nødvendig, for at butikken kan overholde de vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984: ”Ekstern støj fra virksomheder”.

Dialog/høring
Forslag til lokalplan offentliggøres efter planlovens bestemmelser §§ 24-26.
 
Høringsperioden er 4 uger fra datoen for offentliggørelse.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt med følgende ændringer:
 • Den i § 9.10 omtalte pylon må have en størrelse på max. 2,5 m x 1 m.
 • Høringsperioden udvides til 6 uger.
 
Udvalget tog det fremsendte høringssvar fra Seniorrådet til efterretning.
 
Fraværende: Erling Petersen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt.
 
Af hensyn til forståelsen af hvad lokalplanen regulerer, ønskede udvalget en præcisering af § 5.4, inden udsendelse i høring, så den lyder: ”Der skal muliggøres adgang for køretøjer fra lokalplanområdet til et kommende parkeringsareal på Byagervej 4 (matrikel 2t) i princippet som vist på kortbilag 2 og 3 (illustrationsplan) efter nærmere aftale med kommunen.” Som konsekvens rettes teksten også på bilag 2-3 til ”.. mulig vejadgang til fremtidig p-plads ved institution”, da p-pladsens placering ikke er endelig fastlagt.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Erik Lund stillede forslag om at sagen tilbagesendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.
 
For stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Esben Buchwald, Lisbeth Skov, Niels Kirkegaard, Axel Nielsen, Erik Lund, Jørgen Johansen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Erling Petersen og Merete Them Kjølholm.
 
Imod stemte Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Jesper Holdflod Pallesen, Kasper Ljung Pedersen, Theodore Gbouable, Rasmus Keis Neerbek, Viggo Janum, Anders Damm-Frydenberg og Nikolaj Bührmann.
 
Sagen tilbagesendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.


caseno_17-3912_dok_no_24445-18_v1_forslag til lokalplan 1-142 butik ved kongevejen 28-32.pdf

Bilag

Forslag til lokalplan 1-142 Butik ved Kongevejen 28-32


14. Forslag til Lokalplan 2-317 for sundhedshus ved Allerød station

Forslag til Lokalplan 2-317 for sundhedshus ved Allerød station

Punkttype
Beslutning.

Tema
Økonomiudvalget vedtog den 15. november 2016 at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for sundhedshus ved Allerød Station, i forbindelse med udbud af areal.
 
Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med bygherre, der også har indgået en betinget købsaftale i forbindelse med udbud af arealet.
 
Bygherre har, i forbindelse med lokalplanen, fremsendt anmodning om indgåelse af udbygningsaftale, for etablering af en ny rundkørsel i svinget Lilledal/Allerød Stationsvej.
 
Udvalget anmodes om at indstille udkast til lokalplan 2-317 for sundhedshus ved Allerød Station med tilhørende udbygningsaftale, godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i 6 ugers høring.

Sagsbeskrivelse
Lokalplan
Lokalplan 2-317 for sundhedshus ved Allerød Station har til formål at sikre, at området anvendes til centerformål - så som klinikker, liberale erhverv, kontor, sundhedshus eller lignende.
 
Lokalplanområdet er beliggende langs med Allerød Station i svinget hvor Lilledal og Allerød Stationsvej mødes. Området henligger i dag som et tilgroet område og er omfattet af lokalplan 2-295B for Lillerød bymidte. Den eksisterende lokalplan udlægger området til parkeringsareal.
 
Lokalplanen giver bl.a. mulighed for at opføre et sundhedshus. Derudover gives der mulighed for, at der i tilknytning til kliniker og liberale erhverv kan etableres butikker, der ikke overstiger 600 kvm. Der kan ikke etableres selvstændige butikker indenfor lokalplanområdet.
 
Grunden har en bebyggelsesprocent på 110% svarende til ca. 2.750 kvm. Ny bebyggelse må maksimalt opføres i 3 etager og med en maksimal højde på 13 m. Der skal etableres 1 p-plads pr. påbegyndt 65 m kvm etageareal til kontor, liberale erhverv eller butik.
 
Der tages særligt hensyn til nabobeboelser ved overholdelse af et skråt højdegrænseplan. Dvs. at ny bebyggelse skal placeres så ingen dele af bygningen er højere end 3m + 0,8 * afstanden til skel. Derudover er byggefeltet placeret med en afstand på 5m fra skel til beboelse.
 
Udbygningsaftale
Som en del af lokalplanen indgår en udbygningsaftale. Udvikler har anmodet Allerød Kommune om at indgå en udbygningsaftale i forbindelse med opførelsen af sundhedshus ved Allerød Station. Udvikler ønsker at etablere en rundkørsel, hvor Lilledal møder Allerød Stationsvej, for at sikre en hensigtsmæssig og trafiksikker indkørsel til det kommende sundhedshus.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 2-317 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 6 uger.

Økonomi og finansiering
Bygherre har, ved indgåelse af udbygningsaftalen, forpligtet sig til at finansiere det samlede rundkørselsprojekt. Anlægsudgifterne til rundkørslen er estimeret til mellem 1,7-2,3 mio. kr. Skitseprojekt for rundkørslen samt udkast til udbygningsaftale er vedlagt som bilag.
 
I sammenhæng med anlæg af rundkørslen, bliver den eksisterende fællessti, anlagt som en kombinerede cykel- og gangsti. Udbygningsaftalen omfatter ikke det samlede stiforløb til Rønne Alle. Der vil være en mindre del af stien, ca. 10 m, hvor Allerød Kommune skal afholde udgiften, for at opgradere stien fra fællessti til kombinerede cykel- og gangsti.

Dialog/høring
Forslag til lokalplan offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser i §§ 24-26 om tilvejebringelse af planforslag.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.
 
Udvalget tog det fremsendte høringssvar fra Seniorrådet til efterretning.
 
Fraværende: Erling Petersen og Lisbeth Skov.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Et enigt byråd godkender indstillingen fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.


caseno_17-9304_dok_no_25385-18_v1_bilag 2 - udbygningsaftale med bilag.pdf.pdf
caseno_17-9304_dok_no_25383-18_v1_bilag 1 lokalplanforslag 2-317.pdf.pdf

Bilag

Bilag 2 - Udbygningsaftale med bilag.pdf
Bilag 1 - Lokalplanforslag 2-317.pdf


15. Papbeholder ved enfamilieboliger

Papbeholder ved enfamilieboliger

Punkttype
Beslutning.

Tema
Den 22. februar 2018 vedtog byrådet at indgå i samarbejde med Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner om fælles system til indsamling af genanvendeligt husholdningsaffald. En-familieboliger får 2 stk. 2-kammerbeholdere til fraktionerne glas, papir, metal og plast. Til pap kan tilvælges en separat 1-kammerbeholder.
 
Udvalget anmodes om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet om betalingen af pap-beholderen skal være solidarisk for alle husstande eller om det kun er de husstande, der tilvælger pap-beholderen, der betaler for ordningen.

Sagsbeskrivelse
Pap indsamles i det vedtagne fællessystem i containere ved etagebeboelser og rækkehusbebyggelser, der ikke har plads til individuelle beholdere ved den enkelte husstand. For en-familieboliger er det planen, at der bliver mulighed for at aflevere pap, både stort og småt, i en kommende ny storskraldsordning. Forslag til denne ordning vil blive forelagt politisk efter sommerferien 2018.
 
For en-familieboliger kan der opnås højere indsamlingsprocenter og bedre service ved også at tilbyde en løsning til pap tæt på boligen. I den offentlige debat har nogle borgere allerede efterlyst en løsning for pap tæt på boligen.
 
Kommunesamarbejdets styregruppe forslår følgende løsning for en-familieboliger:
 
En 1-kammerbeholder til pap kan f.eks. være på 140 liter, men der vil være flere størrelser at vælge imellem. De endelige detaljer vedrørende størrelser og tømmefrekvens kendes først senere i udbudsprocessen.
 
Betalingen for den øvrige del af indsamlingssystemet er solidarisk for alle, da alle er forpligtede til at sortere uafhængigt af, om man ønsker at benytte 2-kammerbeholderne ved boligen eller ej. Der er ikke alternative løsninger ved husstanden for de tilhørende affaldsfraktioner. 2-kammerbeholderne skal derfor frameldes, hvis borgerne ikke ønsker at benytte dem.
 
For pap får borgerne imidlertid mulighed for at aflevere pap til den kommende storskraldsordning ved husstanden. Pap-beholderen kan derfor opfattes som en ekstra service, der skal tilkøbes. Det er styregruppens vurdering, at solidarisk betaling til pap-beholderen vil få flere borgere til at tilvælge pap-beholderen, og at indsamlingsprocenten for pap dermed vil øges. Baseret på erfaringer fra andre kommuner vurderes det, at ca. halvdelen af en-familieboligerne vil tilvælge papbeholderen ved solidarisk betaling, mens tilmeldingsprocenten vurderes at blive væsentligt lavere (10-15%), hvis beholderen betales udelukkende af de, der tilmelder sig.
 
Det estimeres, at den årlige tømmegebyr for papbeholderen, som beskrevet ovenfor ved en beholder på 140 liter og tømmefrekvens med én gang om måneden, vil være ca. 90 kr. pr. husstand ved solidarisk betaling. Hertil kommer prisen for køb af beholderen. Hvis tømningen betales udelukkende af de tilmeldte, vil gebyret afhænge af hvor mange, der tilmelder sig. Ved 50% tilmelding vil prisen blive ca. dobbelt så stor. Ved 10% tilmelding vil prisen blive væsentligt større endnu.
 
Rudersdal Kommune har besluttet, at tømning af pap-beholderen betales solidarisk af alle, og Hørsholm Kommune behandler spørgsmålet på Miljø- og Planudvalgets møde den 5. april 2018. En eventuel harmonisering af ordningen i de tre kommuner vil være en fordel i forhold til udbudsprocessen og den efterfølgende kontraktstyring.
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at papbeholderen betales solidarisk af alle.
 
Forslag 2
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at papbeholderen betales af de, der tilmelder sig ordningen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
Affaldsområdet er brugerfinansieret.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt.
 
Fraværende: Erling Petersen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Et enigt byråd godkender indstillingen fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.
16. Nyt regulativ for Uvelse Å, vedtagelse efter endt høring

Nyt regulativ for Uvelse Å, vedtagelse efter endt høring

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at nyt Regulativ for Uvelse Å vedtages efter afsluttet høring.

Sagsbeskrivelse
Byrådet besluttede på mødet den 21. december 2017, at sende forslag til nyt Regulativ for Uvelse Å i offentlig høring. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar i høringsperioden, der løb fra den 9. januar til den 8. marts 2018.
 
Uvelse Å er 3,3 km lang, hvoraf kun 0,35 km danner grænsevandløb mellem Hillerød Kommune og Allerød Kommune. De resterende 2,95 km er beliggende i Hillerød Kommune.
 
På strækningen, der danner kommunegrænse, er vandløbet rørlagt.
 
Hillerød Kommune har vedtaget regulativet på et byrådsmøde den 20. december 2017.
 
Hillerød Kommune modtog ingen høringssvar i høringsperioden der løb fra den 4. september til den 30. oktober 2017.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller nyt Regulativ for Uvelse Å godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Afledte konsekvenser
Ingen.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Afgørelse om nyt Regulativ for Uvelse Å sendes til de 4 berørte bredejere. Derudover offentliggøres afgørelsen på kommunens hjemmeside.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.
 
Fraværende: Erling Petersen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Et enigt byråd godkender indstillingen fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.


caseno_17-10358_dok_no_21908-18_v1_regulativ for uvelse å - endelig version.pdf

Bilag

Regulativ for Uvelse Å - endeligt version


17. Nedlæggelse af bolig i erhvervsområde, Farremosen 29

Nedlæggelse af bolig i erhvervsområde, Farremosen 29

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles samtykke til nedlæggelse af boligen Farremosen 29, jf. boligreguleringslovens § 46.

Sagsbeskrivelse
Ejendommens ejer Lunatrans A/S ansøger om nedlæggelse af boligen i stuehuset på gården Bøgeholm, Farremosen 29 i forbindelse med at ejendommen skal overgå til anvendelse som erhverv, og al bebyggelse på ejendommen nedrives.
 
Forvaltningen har modtaget en ansøgning om nedrivning.
 
Stuehuset er iflg. BBR opført år 1900, og har 1 boligenhed med et samlet boligareal på 340 m². Boligen har 9 værelser, 1 køkken, 2 toiletter og 1 bad. Boligen er fraflyttet pr. 1. oktober 2017. På ejendommen findes desuden 2 driftsbygninger på henholdsvis 185 m ² og 400 m².
 
Oversigtskort fremgår af bilag.
 
Ejendommen er omfattet af lokalplan 3-392, der udlægger området til erhvervsområde for virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Der kan derfor ikke placeres boliger eller anden miljøfølsom anvendelse i området. Erhvervsområdet Farremosen er under udbygning.
 
Retsgrundlag
Det kræver kommunens samtykke at nedlægge en bolig, jf. boligreguleringslovens § 46.
 
Beslutningen skal træffes på baggrund af et konkret individuelt skøn for hver enkelt ejendom. I skønnet kan følgende lovlige kriterier indgå:
 
Kommunen kan kun nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbolig er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2. Der skal konkret og individuelt være behov for at disponere over boligen til boligsøgende inden for 6 uger, jf. boligreguleringslovens § 48, stk. 3.
 
Nedlæggelse af boligen vurderes at være i overensstemmelse med den planmæssige interesse for området, idet ejendommens anvendelse skal overgå til erhverv, herunder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav.
 
Boligen kan ikke anvendes til beboelse på grund af de erhvervsmæssige aktiviteter i området, og kommunen vil derfor ikke kunne tilbyde boligen til boligsøgende i kommunen.
 
Efter tidligere praksis, har byrådet bl.a. ved en beslutning den 26. juni 2014 (nedlæggelse af bolig i Vassingrød Erhvervsområde, Vassingrødvej 82) givet samtykke til nedlæggelse af en bolig med henblik på, at ejendommen overgik til anvendelse til erhverv. 

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives samtykke til nedlæggelse af boligen på Farremosen 29.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Museum Nordsjælland og Lokalhistorisk Arkiv Allerød orienteres altid, så snart der modtages en ansøgning om nedrivning.
 
Der er ikke modtaget nogen bemærkninger eller indsigelser mod nedrivning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.
 
Fraværende: Erling Petersen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Et enigt byråd godkender indstillingen fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.


caseno_18-2309_dok_no_21891-18_v1_farremosen 29 oversigtskort.pdf.pdf

Bilag

Farremosen 29 oversigtskort.pdf


18. Trafikbestilling 2019

Trafikbestilling 2019

Punkttype
Beslutning.

Tema
Hvert år fremsender Allerød Kommune bestilling til Movia med henblik på eventuelle justeringer i det kommunale busnet. Den årlige trafikbestilling skal foretages senest 1. maj 2018 og implementering sker med køreplanskift den 9. december 2019.
 
Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet, anmodes udvalget om at tage stilling til, hvorvidt der skal foretages ændringer i det eksisterende busnet.
 
Supplerende tema
Økonomiudvalget besluttede den 17. april 2018:
Notat med den ønskede afklaring udsendes forud for mødet.

Sagsbeskrivelse
Det foreslås, at Trafikbestilling 2019 tager udgangspunkt i et uændret busnet.
 
Der blev afholdt borgermøde om kommunens busdrift den 7. marts 2018. På mødet blev der fremsat ønsker om:
 
Oprettelse af ny busrute mellem Lynge og Hillerød
Byrådet behandlede den 24. maj 2017 sag om trafikbestilling 2018. Det blev på mødet vedtaget, at der ikke skulle oprettes en direkte linje mellem Lynge og Hillerød, men at forbindelsen mellem Lynge og Hillerød i stedet skulle styrkes, ved at opgradere frekvensen på linje 336 i myldretiden (ca. kl. 7-9 og ca. kl. 14-17). Movia skønner at en direkte forbindelse mellem Lynge og Hillerød vil udgøre merudgift på ca. 0,75 mio. kr.
 
Beskrivelse af en evt. ny busforbindelse fremgår af bilag 1.
 
Forslag 1.1
Der oprettes ikke ny linje mellem Lynge og Hillerød.
 
Forslag 1.2
Fra 2019 og fremadrettet, afsættes der 0,75 mio. kr. ekstra til busdriften, idet der oprettes ny bus mellem Lynge og Hillerød.
 
Omlægning af linje 335 med henblik på betjening af Kirkelte
Borgere i Kirkelte fremsatte ønske om at få genoprettet betjeningen i Kirkelte. Områdets betjening blev nedlagt i 2011.
Den eneste mulighed for at busbetjene Kirkelte, vil være med en omlægning af linje 335, som kører ad Frederiksborgvej på stykket mellem Hillerød st. og Lillerød st.
Ved en betjening af Kirkelte ad Kirkeltevej til rundkørslen ved Kongevejen og tilbage til Frederiksborgvej, vil man kunne betjene boligområdet ved Nattergalevej og Granhegnet, hvor der bor 117 borgere (se bilag 2). Området ligger ca. 1 km fra det nærmeste busstoppested.
 
Indenfor den eksisterende køreplan er der ikke tilstrækkelig tid, til at kunne indpasse en betjening af Kirkelte, uden at der indsættes en ekstra bus. Det skønnes at en ekstra bus på ruten vil medføre en merudgift i størrelsesordenen ca. 1 mio. kr.
 
Allerød Kommune er en del af Flextur ordningen, der varetager den kollektive betjening i områder, hvor der ikke er et tilstrækkeligt passagergrundlag til opretholdelse af en fast busforbindelse.
 
Forslag 2.1
Linje 335 fastholder sin rute på Frederiksborgvej uden betjening af Kirkelte.
 
Forslag 2.2
Linje 335 omlægges så Kirkelte betjenes. Der afsættes ca. 1 mio. kr. på budgettet for 2019 til øget busdrift.
 
Omlægning af linje 335 i erhvervsområdet Borupgård
Linje 335 kører mellem Farum st. og Hillerød st. I Allerød betjener linjen bl.a. Vassingerød og Borupgård erhvervsområde. Linjen er den eneste linje, der betjener Banevang, hvor den kører ind ad Gydevang for at betjene erhvervsområdet Borupgård. Den har tidligere kørt direkte ad Banevang til og fra Hillerød (se kort på bilag 3).
 
Beboere i boligområdet nord for Ørne- og Uglevang ønsker en bedre betjening på Banevang. For fortsat at kunne betjene erhvervsområdet, men samtidig tilgodese boligområdet, er det forslået, at bussen fortsat kører af Gydevang og betjener Borupgård i myldretiden (ca. kl. 7-9 samt ca. kl. 14-17). I de resterende timer på hverdage og hele weekenden omlægges bussen til Banevang.
 
Passagertal for stoppestederne i Borupvang viser, at stoppene primært bliver benyttet i myldretiden, men at der også er brugere henover den resterende del af dagen.
 
På baggrund af passageranalyser anbefaler Movia, at man i busplanlægningen fokuserer på enkelthed og overskuelighed i rutenettet. Ændrer bussen rute henover dagen, kan det blive sværere for passagerne at overskue dens rute.
 
På baggrund af forslaget til ændringen af linje 335 er følgende ruteforslag mulige:
 
Forslag 3.1
Linje 335 fastholder sin rute som nu, for at sikre overskuelighed på ruten.
 
Forslag 3.2.1 (kan kombineres med forslag 3.2.2)
Linje 335 rykkes til at køre på Frederiksborgvej udenfor myldretiden i hverdagene.
 
Forslag 3.2.2 (kan kombineres med forslag 3.2.1)
Linje 335 rykkes til at køre på Frederiksborgvej i weekenden.
 
Forslag 3.3
Linje 335 rykkes til at køre på Frederiksborgvej permanent.
 
Movia skønner, at en hel eller delvis omlægning af linje 335 vil kunne holdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.1, 2.1 samt 3.1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
Der er i budgettet afsat 17,6 mio. kr. til busdrift for 2019.
 
På baggrund af den nuværende busbetjening har Movia udregnet Allerød Kommunes trafikbestillingsgrundlag for 2019 til mellem 16,6 og 18,4 mio. kr. Intervallet skyldes, at trafikbestillingsgrundlaget er beregnet med +/- 5%.

Dialog/høring
Der har været afholdt borgermøde den 7. marts 2018.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget indstiller forslag 1.2, 2.1 og 3.1 godkendt.
 
Udvalget tog det fremsendte høringssvar fra Seniorrådet til efterretning.
 
Fraværende: Erling Petersen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018
Sagen sendes tilbage til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget med henblik på afklaring af ruten for bussen mellem Lynge og Hillerød samt køreplanen i sommerferien.
 
Der afholdes ekstraordinært møde i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget forud for Byrådets møde.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 26-04-2018
Formanden satte følgende forslag til afstemning:
 
 • det i notat af 25/4 2018 beskrevne forslag 2.1 (der afsættes 0,75 mio. kr. til direkte linje mellem Lynge og Hillerød Handelsgymnasium med både morgen og eftermiddagsafgange)
Samt
 • det i dagsordenspunktet beskrevne forslag 2.1 (linje 335 fastholder sin rute uden betjening af Kirkelte)
 • det i dagsordenspunktet beskrevne forslag 3.1 (linje 335 fastholder sin rute på Gydevang)
 
Martin Wolffbrandt, og Erling Petersen stemte for.
Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov og Rasmus Keis Neerbek stemte imod.
 
Formanden satte dernæst til afstemning, at udvalgets indstilling fra 10. april 2018 fastholdes:
Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Rasmus Keis Neerbek, Martin Wolffbrandt og Erling Petersen stemte for.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 26-04-2018
Formanden satte følgende forslag til afstemning:
 
 • det i notat af 25/4 2018 beskrevne forslag 2.1 (der afsættes 0,75 mio. kr. til direkte linje mellem Lynge og Hillerød Handelsgymnasium med både morgen og eftermiddagsafgange)
Samt
 • det i dagsordenspunktet beskrevne forslag 2.1 (linje 335 fastholder sin rute uden betjening af Kirkelte)
 • det i dagsordenspunktet beskrevne forslag 3.1 (linje 335 fastholder sin rute på Gydevang)
 
For stemte Erling Petersen, Erik Lund og Jørgen Johansen.
Imod stemte Karsten Längerich, Miki Dam Larsen, Olav B Christensen, Merete Them Kjølholm, Nikolaj Bührmann, Viggo Janum.
 
Herefter satte formanden indstillingen fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget til afstemning.
 
Et enigt Økonomiudvalg indstiller indstillingen fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Borgmesteren satte følgende forslag til afstemning:
 • det i notat af 25/4 2018 beskrevne forslag 2.1
Samt
 • det i dagsordenspunktet beskrevne forslag 2.1
 • det i dagsordenspunktet beskrevne forslag 3.1
 
For stemte Jørgen Johansen, Axel Nielsen, Erik Lund, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher og Erling Petersen.
 
Imod stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Esben Buchwald, Lisbeth Skov, Niels Kirkegaard, Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Jesper Holdflod Pallesen, Kasper Ljung Pedersen, Theodore Gbouable, Merete Them Kjølholm, Rasmus Keis Neerbek, Viggo Janum, Anders Damm-Frydenberg og Nikolaj Bührmann.
 
Borgmesteren satte herefter indstillingen fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget til afstemning.
 
Et enigt byråd godkender indstillingen fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.


caseno_18-1132_dok_no_25354-18_v1_bilag 1 - notat om bus lynge-hillerød.pdf.pdf
caseno_18-1132_dok_no_25353-18_v1_bilag 3 - 335 eksisterende og tidligere rute.pdf.pdf
caseno_18-1132_dok_no_25351-18_v1_bilag 2 - betjening af kirkelte.pdf.pdf
caseno_18-1132_dok_no_31507-18_v1_trafikbestilling 2019 supplerende notat med bilag 25 april 2018.pdf

Bilag

Bilag 1 - Notat om bus Lynge-Hillerød.pdf
Bilag 3 - 335 eksisterende og tidligere rute.pdf
Bilag 2 - Betjening af Kirkelte.pdf
Supplerende notat med bilag 25 april 2018


19. Fælles forslag om sparet budget ved en eventuel konflikt

Fælles forslag om sparet budget ved en eventuel konflikt

Punkttype
Beslutning

Tema
Konservative, Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Blovstrødlisten, Vores Allerød og Enhedslisten har anmodet om at nedenstående sag optages på Økonomiudvalgets og Byrådets dagsorden.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
”Ovenstående partier foreslår, at Allerød Byråd beslutter, at det beløb som kommunen sparer i forbindelse med en eventuel konflikt i forbindelse med OK18, forbliver på deres respektive område.
 
Når en eventuel konflikte er overstået, forelægger forvaltningen en sag for fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet, med forslag til hvordan midlerne hurtigst og bedst kan tilbageføres til områderne.
 
Disse midler kommer oveni i det allerede vedtagne budget til bl.a. vikar samt efter- og videreuddannelse.”

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018
Indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Et enigt byråd godkender indstillingen fra Økonomiudvalget.
20. Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen

Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådsmedlem Jørgen Johansen har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse
”Konservative foreslår, at Byrådet beslutter, at de midler, som ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefryses og øremærkes til den berørte sektor og herunder til personalet.
Der skal således ikke kunne ske en omdirigering af midlerne til andre sektorer.
Udgangspunktet for de indefrosne lønmidler skal efter en konflikt bruges i sektoren og herunder på personalet til eksempelvis efter- og videreuddannelse, samt vikardækning i den forbindelse.
Der må således heller ikke ske en modregning i det allerede allokerede vikar- og efter- og videreuddannelsesbudget, da det vil udhule effekten af indefrysningen. ”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Sagen er taget af dagsordenen, jf. bemærkninger til dagsordenen.
21. Sag fra byrådsmedlem Axel Nielsen

Sag fra byrådsmedlem Axel Nielsen

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådsmedlem Axel Nielsen har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse
”Efter KIU besøg på musikskolen, fik vi en del oplysninger, som jeg ikke tidligere har været bekendt med. Musikskolens bestyrelse nævner i sit brev en del argumenter, som hun ikkemener er blevet tilgodeset i beslutningen.
 
Mine egen oplevelser af musikskolens bestyrelsesmøde var, at den består af en samling kreative og engagerede lærere som forstår at udnytte synergieffekten mellem Musikskolen, Billedskolen samt Drama og Dans. Dette samlede univers virker som en høj profileret ”Performance School”, som i lighed med Mungo Park er med til at profilere Allerød som en kreativ kommune.
 
Netop samlingen af disse aktiviteter gør stedet unikt, hvis man splitter aktiviteterne for at bruge et ledigt lokale på en skole, taber man både kreativiteten og integriteten. Når man så samtidig har opnået opsigtsvækkende resultater med bl.a. ADHD og skoletrætte børn, hvor tryghed er et nøgleord, må enhver fornuftig pædagog vel være positiv, så vi fortsat kan bevare en brugbar del af det gamle Vassingerød skole. ”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Sagen oversendes til Kultur og Idrætsudvalget.
22. Sag fra byrådsmedlem Esben Buchwald

Sag fra byrådsmedlem Esben Buchwald

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådsmedlem Esben Buchwald har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse
”Frivilligt arbejde er en væsentlig forudsætning for de mange foreninger der er etableret i kommunen, og som bl.a. benytter sig haller og idrætsanlæg. Dette frivillige arbejde skal drives i samspil med kommunen og kommunens medarbejdere. På baggrund af mange borgerhenvendelser er det min opfattelse, at dette samspil ikke fungerer efter hensigten.
 
Jeg foreslår derfor, at der snarest muligt gennemføres en undersøgelse blandt idrætsanlæggenes brugere og frivillige med henblik på at afdække disses forventninger til kommunens service af haller og idrætsanlæg. Undersøgelsen skal endvidere afdække brugernes oplevelse af den leverede service og sætte denne i forhold til de opstillede servicemål. ”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Sagen oversendes til Kultur og Idrætsudvalget.
23. Sag fra byrådsmedlem Lars Bacher

Sag fra byrådsmedlem Lars Bacher

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådsmedlem Lars Bacher har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse
”I forlængelse af konservatives budgetønsker til budget 2019, hvor konservative har stillet forslag om, dels at afsætte 450.000 kr. til at skolesvømning skal tilbage på skoleskemaet, samt at tilbageføre besparelsen fra 2016 på 240.000 kr. årlig (Ingen svømmeundervisning), så alle skoler får lige muligheder for at gennemføre svømmeundervisning, foreslår konservative, at der tilføres skolesvømningen 100.000 kr. i 2018, så alle skoler får mulighed for at gennemføre svømmeundervisningen allerede fra august 2018.
 
Konservative foreslår, at finansieringen af de 100.000 kr. i 2018 findes ved at nedskrive puljen til snerydning med 100.000 kr.
 
Udgifterne til skolesvømning fra 2019 på 690.000 kr. foreslår konservative finansieret dels ved den forhøjelse af effektiviseringsmålene på 600.000 kr. som byrådet vedtog på det seneste byrådsmøde og dels ved en permanent nedskrivning af puljen til snerydning på 100.000 kr.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Sagen oversendes til Børne- og Skoleudvalget.
24. Sag fra byrådsmedlem Olav B Christensen

Sag fra byrådsmedlem Olav B Christensen

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådsmedlem Olav B Christensen har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden:

Sagsbeskrivelse
Sammen om et renere og pænere Allerød
Venstres foreslår, at følgende initiativer for et renere og pænere Allerød undersøges:
· Øget straksaktivering af jobparate kontanthjælpsmodtagere i nyttejobs.
· Anvendelse af en Frivillighedspulje, hvoraf der eksempelvis kan ydes tilskud til gymnasieklassers studieture eller pensionistforeninger mod indsamling af skrald.
· Involvering af elever og børn i renholdelsen af arealer på skoler og daginstitutioner.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Sagen oversendes til Økonomiudvalget.
 
Imod stemte Rasmus Keis Neerbek.


caseno_18-3364_dok_no_29127-18_v1_bilag - pressemeddelelse fra vendtres byrådsgruppe.pdf

Bilag

Bilag - Pressemeddelelse fra Vendtres Byrådsgruppe


25. Udvidelse af åbningsperioden i Klatretræet

Udvidelse af åbningsperioden i Klatretræet

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget behandlede den 28. februar 2018 en sag om kapacitet i Blovstrød på dagtilbudsområdet. Udvalget vedtog at klargøre og ibrugtage Klatretræet så hurtigt som muligt.
 
I forbindelse med genåbningen af Klatretræet har forældrebestyrelsen drøftet og ønsket, at perioden, hvor Klatretræet er genåbnet udvides frem til den 1.marts 2019.
 
Børn- og Skoleudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at åbningsperioden i Klatretræet udvide frem til den 1. marts 2019.

Kompetence
Byrådet

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med kapacitetsudvidelsen på dagtilbudsområdet i Blovstrød har ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelse drøftet, hvilke børn, der skal være i Klatretræet fremfor at blive i Brumbassen og Tusindfryd indtil det nye hus står færdigt den 1. januar 2019. På baggrund af denne drøftelse er ønsket, at der etableres et særligt tilbud til de ældste børnehavebørn/kommende skolebørn i Klatretræet fra sommeren 2018. Ønsket støttes af medarbejdere og forældrebestyrelsen.
 
For at de to børnehavegrupper kan forblive i Klatretræet, indtil de starter i MiniSFO, og at børnene dermed kan undgå endnu et skift til den ny daginstitution pr. 1. januar 2019 (for kun at være der 7-8 uger), anmodes om godkendelse af, at Klatretræet holdes åben, således at de kommende skolebørn kan gå direkte fra Klatretræet til Blovstrød Skole og starten i MiniSFO.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering
Driftsudgiften pr. måned i Klatretræet er beregnet til: 15.000 kr.
Udgiften til den berammede periode vil i alt udgøre: 30.000 kr.
 
Der forventes således en samlet nettomerudgift på 30.000 kr. i 2019. Udgiften indarbejdes i det administrative budgetlag, som præsenteres for Økonomiudvalget og byrådet i august 2018.

Dialog/høring
Forældrebestyrelsen og forældre til børn i Blovstrød børnehus anbefaler, at forslaget vedtages.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-04-2018
Udvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at Klatretræets åbningsperiode forlænges til 1. marts 2019

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 26-04-2018
Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Et enigt byråd godkender indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget.