UDVALG

Allerød Byråd 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Borgerportalen

STARTTIDSPUNKT

28-03-2019 18:30:00

SLUTTIDSPUNKT

28-03-2019 19:25:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Medlem og suppleant til Movias repræsentantskab
4. Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer
5. Realisering af visionen; Tæt på hinanden - tæt på naturen
6. Status og delegation vedrørende persondataforordningen
7. Godkendelse af ejerstrategi for IT Forsyningen
8. Indkaldelse af ideer og forslag - boliger ved Bjarkesvej
9. Evt. brug af matr.nr. 12 b Høveltsvang, Uggeløse til støjvold og støjskærm
10. Vedtagelse af Lokalplan 1-139 for to dobbelthuse ved Parkvej
11. Nedlæggelse af graverbolig
12. Sag fra byrådsmedlem Erik Lund
13. Udbud af areal til almene bolig ved Rønneholtparkvej - det videre forløb - Lukket punkt1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-03-2019
Der er afbud fra Esben Buchwald, Niels Kirkegaard er indkaldt som suppleant. Der er afbud fra Clara Elisabeth Boa. Faruk Kilic er indkaldt som suppleant.
2. Meddelelser

Meddelelser

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-03-2019
Ingen.
3. Medlem og suppleant til Movias repræsentantskab

Medlem og suppleant til Movias repræsentantskab

Punkttype
Beslutning

Tema
I henhold til Lov om trafikselskaber § 2 stk. 3 skal kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner vælge et repræsentantskab for trafikselskabet. Byrådet udpeger 1 medlem samt 1 suppleant til repræsentantskabet for trafikselskabet Movia.
 
På det konstituerende møde i byrådet den 7. december 2017 blev Miki Dam Larsen udpeget med Lisbeth Skov som suppleant.
 
Miki Dam Larsen har oplyst at han trækker sig som medlem af Movia repræsentantskab.
Der skal derfor vælges nyt medlem.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Trafikselskabet Movia dækker Region Sjælland og Region Hovedstaden med undtagelse af Bornholm og varetager følgende opgaver, jf. lovens kapitel 2:
Trafikselskabet Movia ejes af de 2 regioner og 45 kommuner på Sjælland. Trafikselskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, heraf 1 medlem udpeget af regionsrådet for Region Sjælland og 1 medlem udpeget af regionsrådet for Region Hovedstaden, 1 udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, hvilket er Københavns Kommune. De resterende medlemmer af udpeges af repræsentantskabet.
 
Repræsentantskabets opgaver i øvrigt er, at;
Valgruppe 1 har oplyst, at de indstiller, at Lisbeth Skov indtræder som medlem af Movias repræsentantskab og Karsten Längerich som suppleant.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at byrådet træffer beslutning i overensstemmelse med indstilling fra valgruppe 1.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-03-2019
Byrådet godkendte at Lisbeth Skov indtræder som medlem af Movias repræsentantskab med Karsten Längerich som suppleant.
4. Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet vedtog den 31. januar 2019 budgetstrategi 2020-27.
 
I denne sag fremlægges følgende:
 
  1. Orientering til fagudvalgene om Budgetstrategi 2020-27
  2. Orientering til fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet om Budgetnotat 2: ”Rammevilkår og budgetrammer”
  3. Beslutning om fagudvalgenes dialogproces vedr. forslag til nye initiativer (drift, anlæg og servicereduktioner)
  4. Orientering om rammerne for fagudvalgenes udarbejdelse af forslag til servicereduktioner

Kompetence
Fagudvalgene og Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning om det respektive fagudvalgs dialogproces.

Sagsbeskrivelse
A.    Orientering til fagudvalgene om Budgetstrategi
 
Budgetstrategien er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de næste syv overslagsår. Budgetprocessen fokuserer på de konkrete tilpasninger og politiske prioriteringer i budgettet. Budgetlægningsprocessen er således et element i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor også langsigtede udviklingstiltag og formuleringen af politikker og strategier spiller en væsentlig rolle.
 
Formålet med budgetstrategien er at sikre et gennemarbejdet og velkvalificeret budgetmateriale, der kan danne grundlag for borgmesterens budgetforslag 2020-27 og de efterfølgende budgetforhandlinger.
 
Budgetprocessen er tilrettelagt i nedenstående fire faser, adskilt af et forårsseminar og et budgetseminar:
 
 
 
Forvaltningen understøtter processen med sager til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, som bl.a. omfatter 6 budgetnotater og 3 kataloger med forslag til politiske prioriteringer.

Fagudvalgenes budgetproces
I den første fase af budgetprocessen vil Byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalgene:
·                Godkende Budgetnotat 1: Budgetstrategien for budget 2020-27.
·                Orientere sig i kommunens samlede økonomiske rammevilkår (Budgetnotat 2) og ændringerne i befolkningens demografiske sammensætning (Budgetnotat 3).
·                Afklare hvilke større politiske spørgsmål og ønsker, der skal indgå i den videre budgetproces for 2020-27 og afgive disse senest den 29. marts.
·                Afholde Forårsseminaret for Byrådet den 26-27. april.
 
Fagudvalgene udarbejder i fase 2 af budgetlægningsprocessen følgende tre kataloger:

·                Effektiviseringskatalog
- Konkrete forslag til effektiviseringer (samme eller bedre serviceniveau)
- Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet i juni og december.

·                Omprioriteringskatalog med servicereduktioner
- Fagudvalgene udarbejder et katalog med forslag servicereduktioner på minimum 2,5% af driftsbudgettet, svarende til i alt minimum 29 mio. kr. Fordelingen på fagudvalgene fremgår nedenfor under pkt. D.
- Behandles og prioriteres i fagudvalgene i maj og juni.
 
·                Katalog med politiske ønsker til budgettet
- Større politiske spørgsmål og ønsker fra partierne sendes inden 29.marts. Både drift og anlæg
- Fagudvalgene behandler og prioriterer initiativsager herom i juni og august.
 
Budgetstrategien fremgår af vedlagte bilag.
 
B.     Budgetnotat 2: ”Rammevilkår og budgetrammer”
I budgetnotat 2 orienteres fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet om rammevilkårene for budget 2020-27 samt fagudvalgenes budgetrammer, med udgangspunkt i det vedtagne budget og de aktuelle foreløbige budgetforudsætninger. Budgetnotatet er vedlagt som bilag til sagen.
 
Som det fremgår af budgetnotat 2 udgør det samlede driftsbudget 2020 1.422,0 mio. kr., fordelt på fagudvalgene på følgende måde:
·                Børne- og Skoleudvalget 455,3 mio. kr.
·                Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget 612,1 mio. kr.
·                Teknik, Erhvervs og Miljøudvalget 155,1 mio. kr.
·                Kultur og Idrætsudvalget 24,8 mio. kr.
·                Økonomiudvalget: 206,3 mio. kr.
·                Budgetteret finansieringsbehov -11,6 mio. kr.
 
C.    Dialogproces vedr. forslag til nye initiativer (drift, anlæg og servicereduktioner)
Fagudvalgene er ansvarlige for at sikre, at der sker en relevant borger- og brugerinddragelse i forbindelse med budgetprocessen. Fagudvalgene beslutter processen for borger- og brugerinddragelse på møderne i marts 2019 på baggrund af oplæg fra Forvaltningen. Processen gennemføres i perioden april til maj.
 
Borger- og brugerinddragelsen er et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres. Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetstrategien. Herunder afholdes borgermøde i august.
 
Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer.
 
Forvaltningen foreslår nedenstående proces for fagudvalgenes proces for den øvrige borger- og brugerinddragelse. Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgenes dialog tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsorganer.
 
Forslag til bruger og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder:
 
Børne- og Skoleudvalget
                Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelseshøringer
                Der afholdes et dialogmøde med Handicaprådet
 
Sundheds- og Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget
                Dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, Seniorrådet og Handicaprådet
 
Teknik-, Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget
                Der sker en skriftlig høring af Rådet for bæredygtig udvikling
                Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lynge Erhvervsforening inviteres til foretræde for udvalget med henblik på en fælles drøftelse af udfordringer og muligheder for det lokale erhvervsliv
                Borgermøde om busbestilling
 
Kultur og Idrætsudvalget
Dialog sker via møde med:
                Brugerrådene på idrætsområde
                Allerød Idræts Union (AIU)
                Fritidsnævnet
                Bestyrelsen for Musikskolen
                Bestyrelsen for Biblioteket
 
Økonomiudvalget
                Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget
                Tværgående gennemføres et borgermøder, som led i den fastlagte budgetstrategi.
 
D.    Rammerne for fagudvalgenes udarbejdelse af forslag til servicereduktioner
Det følger af budgetstrategien 2020-27, at fagudvalgene i fase 2 udarbejder et katalog med forslag til eventuelle servicereduktioner på minimum 2,5 pct. af driftsbudgettet, svarende til i alt minimum 29 mio. kr. Fordelingen på fagudvalg sker ud fra fagudvalgets andel af kommunens serviceudgifter. Forslagene udgør et katalog, som Byrådet kan vælge imellem i budgetforhandlingerne i fase 3. Forslag fra tidligere års budgetprocesser indgår i kataloget. 
 
I maj behandler fagudvalgene indholdet i forslagene til servicereduktioner i Omprioriteringskataloget, og i juni foretager fagudvalgene en politisk prioritering af forslagene ud fra, hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre. Minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde. Fagudvalgene kan som led i prioriteringen af servicereduktioner i juni prioritere en større andel end 1/3 røde, såfremt udvalget selv fremkommer med yderligere forslag til servicereduktioner.
 
Omprioriteringskataloget fordeler sig på de enkelte udvalg på følgende måde:
Børne- og Skoleudvalget        11,3 mio. kr.
Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget     8,1 mio. kr.
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget    3,9 mio. kr.
Kultur- og Idrætsudvalget      0,6 mio. kr.
Økonomiudvalget *    5,1 mio. kr.
I alt      29,0 mio. kr.
 
Det skal understreges, at omprioriteringskataloget med servicereduktioner alene har til formål at belyse byrådets handlemuligheder, og ikke at det er forslag som nødvendigvis ønskes gennemført politisk.

Administrationens forslag
Forvaltningen forslår, at
 

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 05-03-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Udvalget indstiller, at Økonomiudvalget drøfter muligheden for at servicereduktions kataloget indgår i høringsperioden sammen med Borgmesterens budgetforslag.
 
Udvalget besluttede, at dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 06-03-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Udvalget godkendte forslag til bruger- og borgerinddragelse på udvalgets område.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 11-03-2019
Udvalget besluttede, at dialogen om både ønsker og retninger for kommende besparelser tages med brugerråd, AIU og Fritidsnævnet den 20. marts, samt at dialogen med repræsentanter fra Biografens bestyrelse, Lokalhistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse, Musikskolens bestyrelse samt Bibliotekets brugerbestyrelse tages den 27. marts kl. 17.00

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-03-2019
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag til dialogproces med den tilføjelse, at der også sker en skriftlig høring af Seniorråd og Handicapråd.
 
Udvalget tog den øvrige orientering til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2019
Orientering taget til efterretning.
 
Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at servicereduktionskataloget sendes i administrativ offentlig høring efter offentliggørelsen den 24. april 2019 til den 20. maj 2019.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-03-2019
Byrådet godkendte, at servicereduktionskataloget sendes i administrativ offentlig høring den 24. april til den 20. maj og tog i øvrigt orienteringen til efterretning.


caseno_19-1545_dok_no_15873-19_v1_budgetnotat 1 budgetstrategi 2020-27.pdf
caseno_19-1545_dok_no_16210-19_v1_bilag 1 til budgetnotat 2 rammevilkår og budgetrammer 2020-27.pdf.pdf
caseno_19-1545_dok_no_17327-19_v2_budget 2020-27 - budgetnotat 2 - rammevilkår og budgetrammer 2.pdf

Bilag

Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27
Bilag 1 til Budgetnotat 2 Rammevilkår og budgetrammer 2020-27.pdf
Budget 2020-27 - Budgetnotat 2 - Rammevilkår og budgetrammer 2


5. Realisering af visionen; Tæt på hinanden - tæt på naturen

Realisering af visionen; Tæt på hinanden - tæt på naturen

Punkttype
Beslutning

Tema
På Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 blev det besluttet at genoptage sag om ”Realisering af visionen; Tæt på hinanden – tæt på naturen”, med en samlet revideret realiseringsplan, hvor fagudvalgenes forslag og indsatser blev indarbejdet. Realiseringsplanen fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet til godkendelse.
 
For sagens historik og protokolleringer fra tidligere møder på sagen, henvises til dagsordenen for Økonomiudvalgets møde den 19, februar. Selve visionen fremgår af byrådets dagsorden for møde den 31. januar.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Realiseringsplanen retter sig mod de tre overordnede aktørgrupper, som alle har del af ansvaret for at realisere visionen: 1) Byrådet, 2) Borgere, foreninger og erhvervsliv og 3) Kommunens medarbejdere og ledere.
 
Realiseringsplanen rummer i alt 6 indsatser, der skal bidrage til at indfri visionen.
 
Indsatserne er beskrevet i bilaget og skal ses som de næste skridt på en længere rejse, hvor nye og andre indsatser vil komme til med tiden.
 
Den samlede realiseringsplan er vedlagt som bilag 1.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender realiseringsplanen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2019
Økonomiudvalget indstiller realiseringsplanen godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-03-2019
Byrådet godkendte realiseringsplanen.


caseno_18-473_dok_no_22429-19_v2_revideret realiseringsplan efter udvalgsbehandling ii.pdf

Bilag

Revideret realiseringsplan efter udvalgsbehandling II


6. Status og delegation vedrørende persondataforordningen

Status og delegation vedrørende persondataforordningen

Punkttype
Beslutning

Tema
Der er to temaer i sagen:

a) Økonomiudvalget og byrådet orienteres om:
·         Status på kommunens implementering af GDPR
·         Redegørelse fra kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO)
 
b) Fremadrettet delegation til Økonomiudvalget vedr. Allerød Kommunes løbende forvaltning af arbejdet med GDPR og redegørelser fra kommunes databeskyttelsesrådgiver.
 
Allerød Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO) Advokat Kasper Ingemann Larsen deltager under punktets behandling i Økonomiudvalget.

Kompetence
Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Baggrund
Fra 25. maj 2018 er det reglerne i databeskyttelsesforordningen, suppleret med databeskyttelsesloven og følgeloven til databeskyttelsesloven, som regulerer området for behandling af personoplysninger.
 
Persondata og beskyttelse data
Enhver behandling af andres personoplysninger, der ikke sker i en rent privat sammenhæng, skal ske i overensstemmelse med reglerne på databeskyttelsesområdet.
 
Den, der behandles personoplysninger om, kaldes som regel "den registrerede", mens den, der behandler personoplysninger om andre, er den "dataansvarlige" eller "databehandleren" alt efter, hvilken rolle vedkommende har i behandlingen.
 
Den registrerede har en række rettigheder over for den dataansvarlige. Rettighederne har til formål at gøre det gennemsigtigt for den registrerede, hvornår der behandles oplysninger om vedkommende, og hvilke oplysninger der behandles, samt at give den registrerede kontrol over sine egne personoplysninger.
 
Den dataansvarlige skal sikre sig, at behandlingen af personoplysninger er i overensstemmelse med en række grundprincipper, ligesom der skal være et lovligt grundlag til at behandle oplysningerne.
 
Reglerne på databeskyttelsesområdet indebærer også, at den dataansvarlige skal foretage en række mere generelle vurderinger og overvejelser i forhold til selve beskyttelsen af de oplysninger, der behandles.
Personoplysninger er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person.
 
De nye regler
Reglerne i databeskyttelsesforordningen er en udvidelse af de nugældende regler i persondataloven. 
De væsentligste nye regler er:
·         Øgede dokumentationskrav ift. at forordningen overholdes
·         Pligt til at udarbejde konsekvensanalyser
·         Udpegning af en databeskyttelsesrådgiver
·         Pligt til at tænke databeskyttelse ind fra begyndelsen ved udvikling af nye it systemer, services mv.
·         Mulighed for indførelse af væsentligt højere bøder ved overtrædelse af loven
 
Forvaltningens status på implementeringen af forordningen
Implementeringen af forordningen er og har været en tidskrævende og kompleks opgave. Det er Forvaltningens vurdering, at implementeringen af forordningen er gennemført tilfredsstillende, således at der er etableret de arbejdsgange og retningslinjer, der er nødvendige. Forvaltningen er endvidere enig i Databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger til det fremadrettede, som derfor vil indgå i Informationssikkerhedsgruppens videre arbejde. Grundlæggende må forordningens krav til kommunens håndtering af personoplysninger betragtes som en vedvarende opgave, der kræver stor opmærksomhed fra alle kommunes ledere og medarbejdere i hverdagen, bistået af en sikkerhedsorganisation der foretager nødvendige tværgående risikovurderinger, kontroller og justeringer af arbejdsgangene.
 
 
I overensstemmelse med KL´s anbefalinger til implementeringen af persondataforordningen:
 
·      Er der etableret en informationssikkerhedsorganisation og udpeget en databeskyttelsesrådgiver
·      Informeres ledere og medarbejdere løbende og jævnligt om databeskyttelsesreglerne
·      Er der indgået databehandleraftaler med kommunens leverandører, hovedsageligt ved at der er indgået helt nye aftaler.
·      Udarbejdet fortegnelser over alle kommunens behandlinger af persondata
·      Sket en tilretning af alle blanketter ift. nye oplysninger til borgerne
·      Implementeret nye processer og arbejdsgange, herunder en proces for håndtering og dokumentation af sikkerhedsbrud
·      Igangsat rullende risikoanalyser af behandlingsaktiviteter, som også anvendes ved ændringer i arbejdsgange og køb af nye systemer.
 
Der er aktuelt 6 databehandleraftaler, som leverandøren ikke har underskrevet på trods af gentagne rykkere. Kontrakterne med disse leverandører er derfor under afvikling.
 
De sikkerhedshændelser der er blevet registreret i perioden, er både fulgt op konkret og har været anledning til uddybende vejledning af kommunens medarbejdere.
 
Alle skabeloner, procedurer og politikker kan findes på AK-tuelt under ”Den korrekte værktøjskasse”. Foruden det skriftlige materiale har der været afholdt seminarer for ledere og medarbejdere, for at understøtte implementeringen samt besvare de mange spørgsmål, forordningen har givet anledning til.
 
 
Databeskyttelsesrådgiverens (DPO) redegørelse
 
Sikkerhedshændelser
Der har siden maj været 20 sikkerhedshændelser af meget forskellig karakter, eksempelvis:
 
·         En ansat i kommunen har utilsigtet haft adgang til personoplysninger om borgere eller kommunalt ansatte, som den ansatte ikke burde have haft adgang til.
·         En medarbejder har ved en fejl sendt en mail med personoplysninger til en forkert modtager.
·         En kompliceret hændelse, hvor en større systemfejl i et fælleskommunalt IT system har afsløret, at ansatte i Allerød Kommune potentielt har haft adgang til data om andre kommuners borgere og vice versa.
 
Af de 20 hændelser er syv blevet anmeldt til Datatilsynet. I 7 tilfælde har DPO vurderet, at der har været behov for underretning af de berørte personer. I et enkelt tilfælde har Allerød Kommune modtaget kritik fra Datatilsynet. Dette var i en situation, hvor en borgers følsomme personoplysninger ved en menneskelig fejl blev sendt til en forkert borger.
 
I Allerød Kommune betragtes alle hændelser, hvor data om personer kan komme uvedkommende til kendskab, gå tabt, blive forvansket eller på anden vis blive forringet, som sikkerhedshændelser. Derfor må det forventes, at Allerød Kommunes antal af sikkerhedshændelser kan ligge relativt højt i forhold til kommunens størrelse.
 
Det fremtidige arbejde
Det er DPO’s opfattelse, at arbejdet med implementering af forordningen er tilfredsstillende, idet der dog fortsat er en række områder, hvor kommunen med fordel kan forøge indsatsen.
 
Det drejer sig navnlig om:
 
·         Løbende undervisning af kommunens ansatte i persondatareglerne (hvor reglerne for manges vedkommende er nye)
·         Forbedre interne processer for at håndtere borgerhenvendelser om udøvelse af rettigheder
·         Forbedre interne processer om håndtering af sikkerhedsbrud, herunder navnlig i forhold til IT Forsyningen
·         Forbedring af adgangs- og rettighedsstyring til kommunens IT systemer
 
Ovenstående er alle i proces, men kan som angivet med fordel intensiveres fremadrettet. I takt med at nye IT systemer i det kommende år vil blive taget i brug skal Allerød Kommune endvidere også gennemføre konsekvensanalyser (ofte omtalt som DPIA ”data protection impact assessment”). Dette arbejde vil være nyt, og går på tværs mellem systemejer, kommunens driftsleverandør, kommunens digitaliseringsenhed og ikke mindst Informationssikkerhedsorganisationen.
 
Prioritering i det kommende år
Allerød Kommune er langt i arbejdet med at tilpasse og ændre arbejdsgange, skabeloner osv. i henhold til forordningen. Det kommende år vil derfor primært komme til at gå med (igen) at gøre opmærksom på det allerede udførte arbejde, undervise i kommunens virksomheder og afdelinger, holde seminarer samt håndtere konkrete spørgsmål og sikkerhedshændelser. Herudover skal kommunen i takt med at nye IT systemer tages i brug foretage fornyede risikovurderinger herunder konsekvensanalyser af de nye systemer.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår:
 
a) At orienteringen vedr. status på kommunens implementering af GDPR og redegørelse fra kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO) tages til efterretning.
 
b) At byrådet godkender fremadrettet delegation til Økonomiudvalget vedr. Allerød Kommunes løbende forvaltning af arbejdet med GDPR og redegørelser fra kommunes databeskyttelsesrådgiver.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2019
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der sker delegation til Økonomiudvalget vedr. Allerød Kommunes løbende forvaltning af arbejdet med GDPR og redegørelser fra kommunes databeskyttelsesrådgiver.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-03-2019
Byrådet tog orienteringen til efterretning og godkendte fremadrettet delegation til Økonomiudvalget vedr. Allerød Kommunes løbende forvaltning af arbejdet med GDPR og redegørelser fra kommunes databeskyttelsesrådgiver.
7. Godkendelse af ejerstrategi for IT Forsyningen

Godkendelse af ejerstrategi for IT Forsyningen

Punkttype
Beslutning

Tema
Temaerne for sagen er:
 
a) Orientering om status på overgangen af Allerød Kommunes tekniske IT-drift til IT Forsyningen
 
b) Godkendelse af opdateret ejerstrategi for IT Forsyningen efter Allerød Kommunes indtrædelse
 
c) Godkendelse af delvis delegation af kompetence vedrørende sager om IT Forsyningen til Økonomiudvalget.

Kompetence
Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Status på overgangen af Allerød Kommunes tekniske IT-drift til IT Forsyningen
Byrådet besluttede i december 2017 at søge om optagelse i det fælles kommunale selskab IT Forsyningen, som er et samarbejde om it drift mellem Ballerup, Egedal og Furesø Kommune, som blev etableret i 2014. Allerød Kommune blev optaget med virkning fra 1. september 2018 med en overdragelsesperiode på 6 måneder frem til udgangen af februar 2019, hvor kontrakten med den nuværende leverandør Nordisk It Alliance (NIA) ophører.
 
Der er fra september 2018 og ind i 2019 løbende sket overdragelse af opgaver, samt migration af data til IT Forsyningen og IT Forsyningens driftsmiljø. Det er sket med minimale gener for brugerne og uden større tekniske problemer.
 
Den 17. december overgik Allerød kommune til IT Forsyningens servicedesk system. I perioden fra 17. december har ansatte fra NIA siddet sammen med IT Forsyningens medarbejdere med det formål at lære IT Forsyningens medarbejdere lokale rutiner og forhold, som er særlige for Allerød Kommune. Der er fra både Allerød Kommunes og IT Forsyningens side stort fokus på at sikre en god overgang til den nye samarbejdspartner.
 
Budgettet for overdragelsen er på i alt kr. 4,8 mio, som dækker en startkapital på kr. 2 mio. og optagelsesprojektomkostninger på 2,8 mio. Udgifterne hertil blev afholdt indenfor det løbende driftsbudget ved opsparede midler samt opnåede besparelser ved overgangen.
 
Ejerstrategi for IT Forsyningen efter Allerød Kommunes indtrædelse
IT Forsyningens bestyrelse har ønsket at udarbejde en ejerstrategi for selskabet, der indeholder en overordnet og kortfattet beskrivelse af forventningerne til selskabet, samt en konkretisering af fire temaer, som selskabet særligt skal fokusere på i 2019-20. Ejerstrategien er vedlagt som bilag til sagen. De fire fokusområder der er fremhævet i ejerstrategien er:
          Sikker og stabil drift
·          Kommunikation og samarbejde
·          Servicekultur
·          Gennemsigtighed i økonomi og processer.
IT Forsyningens ejerstrategi skal ses i tæt sammenhæng med de stadigt stigende krav og forventninger til kommunernes digitale transformation de kommende år. Et stabilt, moderne og fremtidssikret IT driftsmiljø er helt afgørende for at ejerkommunerne kan levere de bedste digitale og teknologiske løsninger til borgerne og virksomhederne. Det stiller krav til IT Forsyningens platforme, så de fleksibelt understøtter kommunernes arbejde med fx Open source og cloudbaserede løsninger. På den måde bidrager IT Forsyningen til kommunernes digitale og teknologiske udvikling. Ejerstrategien understreger dermed også, at det er kommunernes ansvar at investere i udviklingen og implementeringen af forretningsorienterede digitale løsninger.
 
Ejerstrategien vil blive revideret og fremlagt til politisk godkendelse inden udgangen af hver byrådsperiode, dvs. næste revision sker ved udgangen af 2021.
 
Ejerstrategien er suppleret med en handlingsplan i form af en række fokusområder, der skal være med til at nedbryde strategien i konkrete initiativer over tid. Revision af fokusområder sker årligt i IT-Samarbejdskredsen (et administrativt samarbejdsforum bestående af IT-Forsyningens direktør og repræsentanter for de fire ejerkommuner på chefniveau), som også modtager opfølgning på fokusområderne kvartalsmæssigt.
 
Fremadrettet delegation af kompetence vedrørende beslutning i sager om IT Forsyningen til Økonomiudvalget
Efter vedtægterne for IT Forsyningen skal udviklingsplaner godkendes i Byrådet. Forvaltningen anbefaler at byrådet delegerer kompetencen til at træffe beslutning om sager vedrørende IT Forsyningens års-og udviklingsplaner samt servicekatalog til Økonomiudvalget.
 
Sammenhængen mellem it-drift og kommunens digitaliseringsarbejde
IT Forsyningen varetager den tekniske it drift for Allerød Kommune, mens arbejdet med den digitale udvikling af kommunens borgernære opgaver på de forskellige fagområder varetages af Forvaltningen og de kommunale virksomheder i samarbejde. IT Forsyningens rolle i dette er at indgå i et samarbejde med kommunen herom, særligt vedrørende den specialiserede tekniske side af det.
 
Allerød Kommune har i januar 2019 igangsat udarbejdelsen af en digitaliseringsstrategi, som skal sætte rammerne for de kommende års arbejde med digitalisering. Der fremlægges en sag herom på et kommende møde i Økonomiudvalget, som også vil indeholde en status på igangværende digitaliseringstiltag i Allerød Kommune.
 
På stort set alle kommunens fagområder spiller den digitale udvikling en afgørende rolle for den service, der ydes til borgerne, hvilket også afspejles i, at der aktuelt er et stort antal digitaliseringsprojekter i gang på alle fagområder. Udgangspunktet er, at digitalisering skal give mening i forhold til kerneopgaverne og dermed skabe værdi for borgeren, forankres i områderne og udvikles i et samarbejde mellem fagpersoner og den tværgående digitaliseringsenhed. Kompetenceudvikling på alle niveauer vil være væsentligt, herunder opmærksomhed på, at digitalisering altid medfører forandringer, hvilket stiller krav til alle involverede, blandt andet ift. at se på processer og arbejdsgange. Konkret skal digitaliseringsstrategien endvidere rumme og understøtte den digitale udvikling, der allerede er igangsat på skoleområdet.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår:
 
a) At Økonomiudvalget og byrådet tager orientering om status på overgangen af Allerød Kommunes tekniske IT-drift til IT Forsyningen til efterretning.
 
b) At byrådet godkender ejerstrategien for IT Forsyningen
 
c) At byrådet delegerer kompetencen til at træffe beslutning om sager vedrørende IT Forsyningens års-og udviklingsplaner samt servicekatalog til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2019
Økonomiudvalget tager orientering om status på overgangen af Allerød Kommunes tekniske IT-drift til IT Forsyningen til efterretning.
 
Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at ejerstrategien for IT Forsyningen godkendes.
 
Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at byrådet delegerer kompetencen til at træffe beslutning om sager vedrørende IT Forsyningens års-og udviklingsplaner samt servicekatalog til Økonomiudvalget.
 
Imod stemte Nikolaj Rachdi Bührmann, idet SF ønsker at ejerstrategien tilføjes et tema om udvikling og innovation.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-03-2019
Byrådet tog orienteringen til efterretning.
 
Byrådet delegerer kompetencen til at træffe beslutning om sager vedrørende IT Forsyningens års-og udviklingsplaner samt servicekatalog til Økonomiudvalget.
 
Byrådet godkendte ejerstrategien for IT forsyningen, idet byrådet har et ønske om at udvikling og innovation indarbejdes som et tema ved den kommende revision af ejerstrategien.
 
Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.


caseno_18-9986_dok_no_10350-19_v1_ejerstrategi 2019 - 04012019-01.pdf.pdf
caseno_18-9986_dok_no_21106-19_v1_fokusområder 2019..pdf

Bilag

Ejerstrategi 2019 - 04012019-01.pdf
Fokusområder 2019.


8. Indkaldelse af ideer og forslag - boliger ved Bjarkesvej

Indkaldelse af ideer og forslag - boliger ved Bjarkesvej

Punkttype
Beslutning

Tema
Ejeren af Bjarkesvej 4, matrikel 12l, Kollerød By, Lynge, har søgt om at få ændret kommuneplanrammen for området fra erhverv til boligbebyggelse, da ejer er interesseret i at opføre boliger på ejendommen.
 
Med henblik på indstilling til byrådet anmodes udvalget om, at tage stilling til om der skal arbejdes videre med boligprojekt og indkalde ideer og forslag med henblik på at lave et kommuneplantillæg der udlægger området til boligformål.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
Baggrund og formål
Bjarkesvej 4 har i mere end 20 år været udlagt til erhvervsformål, uden at der er blevet bygget på grunden.
 
Ejeren har nu søgt om, at få ændret kommuneplanrammen for ejendommen til boligbebyggelse i form af tæt-lav og etagebolig i 2-3 etager.
 
Det foreslås at medtage den nordlige del af matr.nr. 7b Kollerød By som kommunen ejer, da denne del potentielt set også kan indgå i projektet.
 
Projektet
Ejer ønsker at opføre boliger i form af en forholdsvis tæt bebygget tæt-lav bebyggelse i 2-3 etagers med en højde på maksimalt 13 meter og med en bebyggelsesprocent for hele området på maksimalt 60%.
 
Det forventes at der vil kunne etableres i omegnen af 30-40 boliger.
 
For at muliggøre en større boligvariation, med fx horisontale boligskel, foreslås det også at give mulighed for etageboligbebyggelse.
 
Inden der udarbejdes nærmere projektskitser ønskes der en stillingtagen til om området fortsat skal være udlagt til erhverv eller om man ønsker mulighed for at udarbejde en boliglokalplan.
 
Beliggenhed
Området ligger i Lillerøds vestlige del. Øst for ejendommen ligger Allerød Gymnasium, mod nord ligger der en gang- og cykelsti og en større erhvervsvirksomhed, mod vest ligger Allerød Rådhus og mod syd et grønt område med en sø (regnvandsbassin), der er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.
 
Fra grunden er der under 200 meter nærmeste dagligvarebutikker og busstoppesteder og cirka 400 meter til Kratbjerg Skole, Engholm.
 
De nuværende lokalplaner for de omkringliggende naboområder indeholder bestemmelser der sikrer, at virksomheder ikke må medføre gener i form af støj, luftforurening eller lugt.
 
Ejendommen er den sidste større ubebyggede matrikel i Engholm erhvervsområde, der er udlagt til virksomheder uden væsentlige miljøgener.
 
Forhold til anden planlægning
Området har et grundareal på ca. 8.500 m² og er omfattet af lokalplan 245A for Engholm Erhvervsområde, som udlægger området til erhverv. I kommuneplanen er området udlagt i kommuneplanramme EN.E.01 – Engholm Erhvervsområde til erhvervsområde.
 
Den fremadrettede proces
Hvis det besluttes, at der skal arbejdes videre med projektet vil processen være, at der indkaldes idéer til forestående planlægning som bestemt i planlovens § 23c. Denne paragraf åbner mulighed for at der kan foretages større kommuneplanændringer, som ikke er truffet beslutning om i planstrategien. Med idéfasen gives der i den forbindelse mulighed for borgere og interessenter til at komme med ideer og forslag til hvad der skal inddrages i planlægningen.
 
Efter idefasen, vil der blive lagt to dagsordenspunkter – et med igangsættelse af kommuneplantillæg og et med igangsættelse af lokalplan. I forbindelse med en evt. fremtidig lokalplanproces vil detailspørgsmål som den nærmere udformning af bebyggelsen, ubebyggede arealer, vejadgang osv. blive behandlet.
 
Herefter vil processen forløbe med forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med efterfølgende høring og til slut den endelige vedtagelse.
 
Forslag 1
Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der arbejdes videre med et boligprojekt på området og indkalde ideer og forslag efter planlovens § 23c til det videre planlægningsarbejde med henblik på at lave et kommuneplantillæg.
 
Forslag 2
Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at det eksisterende udlæg af området til erhverv i kommuneplanen fastholdes.
 
Forslag 3
Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at det videre arbejde med sagen afventer byrådets forårsseminar.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår forslag 1.

Dialog/høring
Forud for selve udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg, indkaldes der til ideer og forslag fra offentligheden, jf. planlovens § 23c, stk. 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2019
Forslag 1 indstilles godkendt i byrådet.
 
For stemte Karsten Längerich, Miki Dam Larsen, Olav B. Christensen, Erling Petersen, Erik Lund og Jørgen Johansen.
 
Mod stemte Merete Them Kjølholm, Nikolaj Rachdi Bührmann og Viggo Janum.
 
Merete Them Kjølholm og Nikolaj Rachdi Bührmann stemte imod, idet de ønsker forslag 3.
 
Viggo Janum stemte imod, idet han ønsker at byrådet følger de vedtagne processer.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-03-2019
Byrådet godkendte forslag 1.
 
For stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Lisbeth Skov, Lone Hansen, Niels Kirkegaard, Miki Dam Larsen, Kasper Ljung Pedersen, Theodore Gbouable, Bettina Hauge, Jesper Holdflod Pallesen, Erling Petersen, Martin H. Wolffbrandt, Faruk Kilic, Axel Nielsen, Erik Lund og Jørgen Johansen.
 
Mod stemte Merete Them Kjølholm, Nikolaj Rachdi Bührmann, Anders Damm-Frydenberg, Rasmus Keis Neerbek og Viggo Janum.
 
Merete Them Kjølholm, Nikolaj Rachdi Bührmann og Rasmus Keis Neerbek stemte imod, idet de ønsker forslag 3.
 
Viggo Janum stemte imod, idet han ønsker at byrådet følger de vedtagne processer.


caseno_18-11897_dok_no_18505-19_v1_bilag 1 - kommuneplanramme.pdf
caseno_18-11897_dok_no_19821-19_v1_bilag 2 - forslag til indkaldelse af ideer og forslag (opd).pdf

Bilag

Bilag 1 - Kommuneplanramme
Bilag 2 - Forslag til Indkaldelse af ideer og forslag


9. Evt. brug af matr.nr. 12 b Høveltsvang, Uggeløse til støjvold og støjskærm

Evt. brug af matr.nr. 12 b Høveltsvang, Uggeløse til støjvold og støjskærm

Punkttype
Beslutning.

Tema
Lokalplan 2-307 udlægger areal til boliger, hvor der er indeholdt en forudsætning om støjdæmpning langs Nymøllevej (udenfor lokalplanområdet). Økonomiudvalget besluttede derfor den 17. december 2015 at gennemføre et udbud af ejendommen matr.nr. 12 b Høveltsvang, Uggeløse med henblik på etablering af støjvold.
 
Økonomiudvalget anmodes om, at tage stilling til en anden løsning end salg. Denne indebærer at arealet udlejes på markedsvilkår med vilkår om støjdæmpende foranstaltninger og med en fjernelsesklausul, hvis kommunen senere får brug for arealet til udvidelse af Nymøllevej.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Ejerkredsen bag de nye boliger indenfor lokalplan nr. 2-307 ønsker at etablere en kombineret støjvold/støjhegn på kommunens matrikel. Støjafskærmningen er en forudsætning for, at de nye boliger kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj. Boligerne vil ikke kunne få ibrugtagningstilladelse uden støjdæmpningen. Ligeledes er støjdæmpningen en forudsætning for at der kan gives endelig tilladelse til de nye boliger, jf. lokalplanens § 10. Se bilag 1.
 
En støjafskærmning vil ligeledes være til gavn for de eksisterende boliger mellem støjvolden og det nye boligområde. Se bilag 2.
 
Matriklen er dog omfattet af en 25 meter bred vejbyggelinje fra midten af Nymøllevej. Vejbyggelinjen skal sikre, at der er mulighed for at udvide vejen til en større bredde eller til at lave andre ændringer af hensyn til trafikken. Formålet er, at der ikke etableres anlæg, der vil fordyre en evt. senere ændring af Nymøllevej. Reservation til senere vejudvidelse af Nymøllevej fremgår også af Fingerplanen.
 
Det er ikke muligt at etablere støjvold på ejendommen uden at placere en del indenfor vejbyggelinjen. Ligeledes vil en del af støjdæmpningen skulle ske ved støjskærm, da ejendommen på en strækning på ca. 70-100 meter er for snæver til at etablere støjvold. En evt. brug af arealet til støjvold vil derfor være afhængig af, at der tinglyses en fjernelsesklausul på de boliger støjvolden etableres for. Dette vil betyde, at de fremtidige ejere af de nye boliger indenfor lokalplan nr. 2-307 vil skulle betale for at få fjernet jorden, hvis det på et tidspunkt besluttes at udvide Nymøllevej. Det er usikkert hvor dyrt en evt. fremtidig fjernelse af volden kan blive for boligejerne, alt efter fordelingen af støjhegn/støjvold og prisen for afhændelse af jord, men et skøn ud fra priserne i dag er ca. 1 mio. kr.
 
Hvis Nymøllevej skal udvides vil kommunen skulle sørge for ny støjdæmpning uanset om dette projekt realiseres. Etablering af støjvold vil kræve miljøgodkendelse, landzonetilladelse, VVM-screening og byggetilladelse. Brugen af arealet til støjvold vil således være betinget af, at der meddeles de nødvendige tilladelser. For ejendommens øvrige arealer fastlægger kommunen bestemmelser for beplantning og vedligeholdelse af samme i forbindelse med lejeaftalen. Kommunen har i dag udgifter med at vedligeholde beplantningen på området.
 
Støjvolden og støjhegnet opføres og betales af ejerkredsen. Den kommende grundejerforening vil stå for den fremtidige betaling af markedsleje for brug af arealet til støjafskærmning, som alternativ til støjafskærmning på egen grund, samt vedligeholdelse af hele ejendommens beplantning, hegn og vold.
 
En kommune må ikke uden lovhjemmel yde tilskud til enkeltpersoner, private virksomheder eller grundejerforeninger. Kommunen må endvidere som udgangspunkt ikke drive erhvervsvirksomhed, herunder udlejning af fast ejendom. En kommune kan til markedsleje udleje en ejendom som kommunen for en periode ikke skal bruge til kommunale formål. Dette følger af de uskrevne kommunalretlige grundsætninger (kommunalfuldmagten) og deraf overskudskapacitetsbetragtninger.
 
Det er et sagligt kommunalt hensyn generelt, at medvirke til nedbringe støjgener for kommunens borgere og at fremme dette formål ved at sætte vilkår om opførsel og anvendelse af arealet til det støjafdæmpning i lejeaftalen. Det bemærkes, at støjafdæmpningen også nedbringer støjen for de eksisterende ejendomme.
 
Forvaltningen anbefaler, at aftalen tillige betinges af, at der tinglyses en fjernelsesklausul af støjdæmpningen for at minimere omkostningerne ved en senere ændring af Nymøllevej.

Administrationens forslag
Forslag 1
At ejendommen udlejes til markedsprisen til brug af arealet til støjdæmpende foranstaltninger med en fjernelsesklausul ved en evt. senere udvidelse af Nymøllevej.
 
Forslag 2
At det vedtagne offentlige udbud af ejendommen med henblik på etablering af støjhegn og støjvold gennemføres. En evt. tilladelse vil blive betinget af en fjernelsesdeklaration. Ved eventuel senere udvidelse af Nymøllevej vil der skulle eksproprieres til udvidelsen.

Økonomi og finansiering
Ved forslag 1 vil indtægten fra udlejningen blive medtaget i det forventede regnskab i 2019 og indregnet i budgetforslag 2020-27.
 
Ved forslag 2 vil indtægten fra salget tilgå kassebeholdningen.

Dialog/høring
-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2019
Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at kommunen tillader at der etableres et støjhegn bag vejbyggelinjen. Kommunen vil skulle godkende projektet inden opførelse, idet kommunen får overdraget ejerskab og vedligeholdelsesforpligtelse af støjhegnet, når dette er opført.  

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-03-2019
Byrådet godkendte, at der ikke gennemføres ikke et udbud af det kommunalt ejede areal. I stedet kan der på kommunens areal opføres en støjdæmpende foranstaltning bag vejbyggelinjen, idet vejbyggelinjen dog kan overskrides på arealets smalleste sted. Projektet skal godkendes af kommunen inden opførelse, idet kommunen får overdraget ejerskabet og vedligeholdelsen af den støjdæmpende foranstaltning. Projektgruppen bag udstykningen afholder alle udgifter forbundet med etableringen af de støjdæmpende foranstaltninger af boligerne i lokalplan 2-307.
 
Byrådet bemærker, at med denne sag tager byrådet ikke stilling til om en støjdæmpende foranstaltning på arealet er tilstrækkelig til at opfylde kravene i forhold til anvendelsesændringen til boliger i lokalplan 2-307.


caseno_19-2630_dok_no_20462-19_v1_bilag 2 - teknisk kort fra lokalplan 2-307.pdf.pdf
caseno_19-2630_dok_no_20460-19_v1_bilag 1 - kort over området.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Teknisk kort fra lokalplan 2-307.pdf
Bilag 2 - Kort over området.pdf


10. Vedtagelse af Lokalplan 1-139 for to dobbelthuse ved Parkvej

Vedtagelse af Lokalplan 1-139 for to dobbelthuse ved Parkvej

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede den 15. december 2016 at igangsætte udarbejdelse af en ny lokalplan for 4 rækkehuse med vejadgang fra Parkvej.
 
Forslag til lokalplan nr. 1-139 for to dobbelthuse ved Parkvej (bilag 1) har været i høring fra den 18. december 2018 til den 29. januar 2019.
 
Udvalget anmodes om at behandle de indkomne bemærkninger til forslaget med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om endelig vedtagelse af lokalplanen.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med den offentlige høring har Forvaltningen modtaget 3 høringssvar (bilag 2).
 
De indkomne høringssvar handler om:
 
 
I Forvaltningens høringsnotat er de indkomne bemærkninger resumeret og suppleret med Forvaltningens kommentarer (bilag 3).
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplanen vedtages med nedenstående tilføjelser. Desuden gennemføres de nødvendige konsekvensrettelser og mindre redaktionelle rettelser:
 
Lokalplanområdet udgør et af de arealer, som i Kommuneplan 2017-2029 er udlagt til boligformål. Allerød Kommune forventer en befolkningstilvækst, hvorfor der er behov for nye boligområder i kombination med fortætning af eksisterende.
 
Området er både i sin udformning og placering indpasset, så det indgår i sammenspil med den øvrige bebyggelse. I den forbindelse er der bl.a. indsat bestemmelser, som skal sikre nabobebyggelsen mod væsentlige nabogener.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
Lokalplanen muliggør et udbud af grunden til 2 dobbelthuse.

Dialog/høring
Forslag til lokalplan 1-139 har været i offentlig høring i 6 uger i overensstemmelse med planlovens §§ 24-26

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-03-2019
Formanden satte til afstemning, at udvalget indstiller forslaget til lokalplan afvist, og at der igangsættes ny lokalplanproces for to villaer med indkørsel fra Elmevej:
 
  • Erling Petersen stemte for.
  • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Rasmus Keis Neerbek stemte imod.
 
Formanden satte dernæst Forvaltningens forslag 1 til afstemning:
 
  • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Rasmus Keis Neerbek stemte for.
  • Erling Petersen stemte imod.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2019
Forslag 1 indstilles godkendt i byrådet.
 
Imod stemte Erling Petersen, idet han ønsker parkering ved Elmevej.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-03-2019
Byrådet godkendte forslag 1.
 
Imod stemte Erling Petersen.


caseno_15-16508_dok_no_15686-19_v1_bilag 1 - forslag lp 1-139 for dobbelthuse ved parkvej.pdf
caseno_15-16508_dok_no_15685-19_v1_bilag 2 - høringssvar.pdf
caseno_15-16508_dok_no_20017-19_v1_bilag 3 - høringsnotat.pdf

Bilag

Bilag 1 - Forslag LP 1-139 for dobbelthuse ved Parkvej
Bilag 2 - Høringssvar
Bilag 3 - Høringsnotat


11. Nedlæggelse af graverbolig

Nedlæggelse af graverbolig

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles samtykke til nedlæggelse af boligen Ved Gadekæret 2 A, jf. boligreguleringslovens § 46.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Lynge-Uggeløse Sognes menighedsråd, v. formand Mette Rygaard Schouboe, ansøger om nedlæggelse af en ubenyttet graverbolig med henblik på fremover at anvende bygningen til kontor, mødelokaler og lignende faciliteter for præst og menighedsråd.
 
Bygningen ligger ved siden af Lynge Kirkes præstebolig, og var oprindeligt forvalterbolig til det landbrug, der blev drevet fra præstegården. Bygningen står hvidtet og med stråtag, og er iflg. BBR opført år 1700. Boligarealet er på 140 m², fordelt på stueplan og tagetage. Boligen har 5 værelser, 1 køkken, 1 toilet og 1 bad. Ansøger oplyser, at bygningen er moderniseret.
 
Ifølge Folkeregistret har der ikke været tilmeldt beboere på adressen siden 1. august 2017. Ansøger oplyser, at der ikke længere er interesse fra graverne for at have en bolig tæt på kirkegården. Menighedsrådet ønsker i stedet at anvende bygningen dels til kontor for en præst, der ikke bor i sognet, dels til kontor, mødelokaler, arkiv m.v. for menighedsrådet.
 
Byggelov og bygningsreglement
Ansøger forventer ikke at udføre nogen væsentlige bygningsmæssige ændringer i forbindelse med nedlæggelse af boligen. Selvom der umiddelbart ikke sker fysiske ændringer, er den ønskede anvendelsesændring væsentlig i forhold til bygningsreglementets bestemmelser, og der kræves derfor byggetilladelse. Der er modtaget ansøgning, og byggesagsbehandlingen pågår.
 
Planlov og lokalplan
Ejendommen er omfattet af lokalplan 336 for den ældre del af Lynge. Bebyggelsen er beliggende i område A1 og er udpeget som ”forstærkende for miljøet” (svarende til høj bevaringsværdi).
 
Lokalplanens § 3.1 bestemmer, at område A 1 må kun anvendes til offentlige formål til kirke, kirkegård, præstebolig, menighedshus og fælles friareal.
 
Det vurderes, at den beskrevne nye anvendelse til formål, der har direkte relation til kirken og menighedsrådet, er i overensstemmelse med lokalplan 336, § 3.1.
 
Andre dele af bygningskomplekset omkring Lynge kirke og præstegård har skiftet anvendelse for år tilbage. Den oprindelige vestre staldlænge er til- og ombygget til konfirmandstue, mødesal og kontor for kordegn omkring 1980, og den østre staldlænge er indrettet til gravernes garager, redskabsrum, folkerum m.v. omkring 1990.
 
I lokalplanens § 7 findes bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden, og i § 8 bevaring af eksisterende bebyggelse. Eventuel ombygning og andre synlige ændringer af bygningen skal derfor være i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, og kræver en særskilt godkendelse efter lokalplanen.
 
Boligreguleringsloven
Det kræver kommunens samtykke at nedlægge en bolig, jf. boligreguleringslovens § 46.
 
Beslutningen skal træffes på baggrund af et konkret individuelt skøn for hver enkelt ejendom. I skønnet kan følgende lovlige kriterier indgå:
 
 
Kommunen kan kun nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbolig er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2. Der skal konkret og individuelt være behov for at disponere over boligen til boligsøgende indenfor 6 uger, jf. boligreguleringslovens § 48, stk. 3.
 
Forvaltningen løser fortrinsvis den boligsociale opgave ved anvisning til den almene boligmasse, fremfor at gøre brug at boligreguleringslovens § 48, stk. 3 til at anvise beboere til den private boligmasse.
 
Det vurderes ikke, at boligreguleringslovens § 48 skal tages i anvendelse i den konkret sag.
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives samtykke til nedlæggelse af boligen, begrundet med at der ikke er aktuelt behov for at anvise boligsøgende til boligen.
 
Forslag 2
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der nægtes samtykke til nedlæggelse af boligen, begrundet med, at der er behov for boliger i kommunen.
 
Hvis der nægtes samtykke til nedlæggelse af boligen, kan ejeren anmode byrådet om at anvise en lejer til boligen, jf. boligreguleringslovens § 48, stk. 3.
 
Såfremt byrådet ikke senest 6 uger efter anmodningen anviser en lejer, anses byrådets samtykke at være meddelt.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-03-2019
Udvalget godkendte forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-03-2019
Forslag 1 indstilles godkendt i byrådet.
 
Imod stemte Miki Dam Larsen og Nikolaj Rachdi Bührmann.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-03-2019
Byrådet godkendte forslag 1.
 
For stemte Karsten Längerich, Lisbeth Skov, Olav B. Christensen, Lone Hansen, Niels Kirkegaard, Jørgen Johansen; Martin H. Wolffbrandt, Erik Lund, Faruk Kilic, Axel Nielsen
Viggo Janum, Erling Petersen og Merete Them Kjølholm.
 
Imod stemte Miki Dam Larsen, Kasper Ljung Pedersen, Theodore Gbouable, Bettina Hauge, Jesper Holdflod Pallesen, Nikolaj Rachdi Bührmann, Anders Damm-Frydenberg og Rasmus Keis Neerbek.


caseno_19-891_dok_no_14605-19_v1_ved gadekæret 2 a, b, c oversigtskort.pdf.pdf

Bilag

Ved Gadekæret 2 A, B, C oversigtskort.pdf


12. Sag fra byrådsmedlem Erik Lund

Sag fra byrådsmedlem Erik Lund

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådsmedlem Erik Lund har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden:

Sagsbeskrivelse
”Erik Lund ønsker, at kommunen jf. Fingerplanens § 22, stk. 1, nr. 5-6, foretager en zonering af arealet i Farremosen til aktiviteter i forskellige miljøklasser, da det tjener væsentlige planmæssige hensyn, herunder hensyn til grundvandet. 
Da en zonering i forskellige miljøklasser vil betyde, at der ikke kan opføres et asfaltværk oven på drikkevandsressourcerne i Farremosen, meddeler kommunen Pankas, at det planlagte byggeri af et asfaltværk berostilles indtil der er sket en zonering af arealet i Farremosen.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-03-2019
Sagen oversendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.
13. Udbud af areal til almene bolig ved Rønneholtparkvej - det videre forløb - Lukket punkt