UDVALG

Allerød Byråd 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Borgerportalen

STARTTIDSPUNKT

5/23/2019 6:30:00 PM

SLUTTIDSPUNKT

5/23/2019 7:20:00 PM


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Spørgsmål fra Peter Stauning til byrådet
4. Forventet regnskab pr. 31. marts 2019
5. Budget 2020-27: Budgetnotat 4: "Nøgletal"
6. Politisk styringsmodel og revision af kommunens politikker
7. Tilsynspolitik for ældreområdet
8. Værdighedspolitik
9. Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager
10. Kommuneaftaler vedr. affaldssortering
11. Ophævelse af lokalplan nr. 305
12. Sag fra byrådsmedlem Erik Lund
13. Udbud og salg af areal til to dobbelthuse ved Parkvej- Lukket punkt1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 23-05-2019
Der er afbud fra Viggo Janum.
Flemming Ipsen er indkaldt som suppleant.
2. Meddelelser

Meddelelser

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 23-05-2019
Ingen
3. Spørgsmål fra Peter Stauning til byrådet

Spørgsmål fra Peter Stauning til byrådet

Punkttype
Orientering

Tema
Peter Stauning har fremsendt nedenstående spørgsmål til byrådet:

Sagsbeskrivelse
”1. Nu, hvor undervisningsåret for Musik- og Billedskolen er udløbet, og sommerferien venter, skal Borgmester og Byråd spørges: Var det en rimelig beslutning truffet på byrådsmødet den 13. december 2018, at Billedskolen skulle sættes ud af Fru Lunds villa allerede ved nytår, dvs. midt i undervisningsåret, eller var det et forsøg på at lukke sagen hurtigt? Mener Borgmester og Byråd, at beslutningen var i overensstemmelse med omsorgen for undervisningsaktiviteter udtrykt i den nyligt vedtagne Vision for fremtidens Allerød? Som baggrund for spørgsmålene skal nævnes, at udflytningen medførte betydelige gener for undervisningen i Musikskolens hovedbygning, hvor arbejderne i forbindelse med udflytningen fandt sted. Bl.a. måtte undervisning aflyses i mere end 5 uger i januar og februar 2019. Fru Lunds villa har siden udflytningen stået tom uden varme og uden tilsyn, og der har ikke været arbejder i eller udenfor bygningen, som kunne have forhindret fortsættelse af billedskole-aktiviteter i villaen indtil nu. Det skal også nævnes som baggrund for spørgsmålet, at der ved byrådsmødet den 22. november 2018 forelå et tilbud fra en borgergruppe om dækning af driftsudgifter for billedskolen i Fru Lunds villa i op til 3 år, så kommunen uden omkostninger kunne arbejde på at finde en god langsigtet løsning uden ”hovsa”-beslutninger.
 
2. I den seneste udtalelse fra 8. marts 2019 har Kommunens ejendomsmægler og valuar, Flemming Elsborg, meddelt uændret bedømmelse af salgspris for Fru Lunds villa i forhold til ansættelsen efter hans inspektion 17 oktober 2017 trods forvaltningens vurdering ved notat fra 29. maj 2018 af vedligeholdelsesudgifter på mellem 1 og 1.8 mio. kr. inden 2027. Notatet anslog nødvendige reparationsudgifter indenfor de kommende 3 år til 765.000 kr, herunder 500.000 kr til udskiftning af tag. Borgmesteren pålagde den 30. oktober 2018 forvaltningen at basere afgørelser på denne vurdering og se bort fra andre skøn. Spørgsmålet er: Mener Borgmester og Byråd, at udgiftsoverslaget i forvaltningens notat fra 29. maj, gentaget 26. oktober 2018 og 10. januar 2019, og som har været et væsentligt grundlag for beslutninger i udvalg og byråd, udgør en rimelig og retvisende vurdering af nødvendige reparations- og vedligeholdelsesudgifter for Fru Lunds villa?
 
3. Mener Borgmester og Byråd, at det er en rimelig disposition at lade Forsvarets Beredskabstjeneste (dvs. skatteyderne) afholde alle udgifter (anslået af forvaltningen til 350.000 kr) ved flytning af alarmsirene anlægget væk fra den tinglyste placering på grunden ved Fru Lunds villa for at gøre klar til salg af villaen? Kan Borgmester og Byråd begrunde, hvorfor sådanne udgifter ikke skal indregnes i salgsprisen, så det reelt er den private køber og ikke offentlige kasser, der skal bære omkostningerne ved at etablere salget?”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 23-05-2019
Taget til efterretning.


caseno_19-5263_dok_no_42486-19_v1_svar til stauning 230519.pdf.pdf

Bilag

Svar til Stauning 230519.pdf


4. Forventet regnskab pr. 31. marts 2019

Forventet regnskab pr. 31. marts 2019

Punkttype
Beslutning

Tema
Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 31. marts 2019. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 30,2 mio. kr. i netto merudgifter, som primært vedrører betalingsforskydninger mellem 2018 og 2019.
 
Efter Økonomiudvalgets og byrådets behandling sendes sagen til orientering i fagudvalgene sammen med regnskab 2018.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
 
Det forventede regnskab pr. 31. marts 2019 kan opsummeres til at vise følgende:
 
-          Resultatet af den ordinære drift forventes samlet at ligge 3,2 mio. kr. under det korrigerede budget, men 17 mio. kr. over det oprindelige budget.
-          Serviceudgifterne indgår som den største post under driftsudgifterne og her er der et pres på servicerammen, da servicerammen svarer til det oprindelige budget. Det aktuelle udgiftspres på servicerammen udgør ca. 18 mio. kr. Der er derfor igangsat udarbejdelse af handleplaner, som kan imødegå dette, således at en eventuel overskridelse af servicerammen ved årets udgang kan undgås, hvis ikke de forventede regnskabstal retter sig indenfor kort tid.
-          De stigende serviceudgifter kan primært tilskrives, at tilgangen af vuggestuebørn i Blovstrød er større end budgetteret, stigende antal borgere på plejecentre samt at der er opstået to dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde. Der er redegjort for de væsentligste afvigelser i bilaget til sagen.
-          Usikkerhederne i de skøn, der ligger i det forventede regnskab er meget store, da det fortsat er tidligt på året.
-          Hvis regnskabet ender som det ser ud i dette forventede regnskab, vil det indebære en forværring af kassebeholdningen i forhold til aktuel økonomi ultimo marts 2019 på 24,7 mio. kr. ultimo 2026.
-          Såfremt udgiftspresset for 2019 fortsat er til stede med budgetopfølgningen i juni/august 2019, vil Forvaltningen fremlægge forslag til korrigerende handlinger for Økonomiudvalget og Byrådet i august. Forvaltningen har påbegyndt forberedelsen af disse handlemuligheder. Udgiftspresset for de kommende år vil indgå i det administrative budgetoplæg som udsendes i august.
-          De øvrige afvigelser ud over ovennævnte på driftsbudgettet har mindre betydning samlet set.

Det forventede regnskab i hovedtal

Nedenfor redegøres for afvigelserne mellem forventet regnskab, oprindeligt budget og korrigeret budget.
 
Samlet viser det forventede regnskab 2019 et træk på kommunens likvide aktiver på 53,8 mio. kr.
 
Forventet regnskab pr. 31. marts 2019 i hovedtal
 
Mio. kr.
Forventet
Regnskab 31.3.2019
Afvigelse ift.
opr. budget
Afvigelse ift. korr. budget
Resultat af ordinær drift
-19,9
17,0
-3,2
Anlæg
15,2
-1,5
-45,8
Brugerfinansieret område
8,2
-2,6
-5,1
Finansforskydninger, lån mv.
50,3
45,8
31,7
Ændring af likvide aktiver
53,8
58,6
-22,3
Note: I de to kolonner med afvigelser ”+” er en merudgift og ”-” er en mindreudgift.
 
Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes primært overførsler fra regnskab 2018 til 2019, som besluttet af byrådet i april. Overførslen fra drift var 26,1 mio. kr. mens anlæg var på 39,6 mio. kr.
 

Resultat af ordinær drift

Det forventede regnskab viser et overskud på den ordinære drift på 19,9 mio. kr. Der ses en forbedring af den ordinære drift på i alt 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overordnet kan resultatet af den ordinære drift tilskrives sædvanlige tidsforskydninger, hvor mindreudgifter i 2019 forventes overført til 2020, jf. kommunens økonomistyringsprincipper. Det aktuelle skøn for driftsoverførsler fra 2019 til 2020 er 18 mio. kr.
 
Ud over dette kan fire forhold fremhæves:
 
For det første er der indarbejdet en forventet merindtægt på 9,6 mio. kr., idet der gives et ekstraordinært tilskud til visse kommuner som følge af ændrede alderskriterier i udligningen, som ikke var kendt på budgetlægningstidspunktet.
 
For det andet er der et udgiftspres på serviceudgifterne på 18,2 mio. kr. Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af den skattefinansierede drift, og skønnet på dette tidspunkt er forbundet med meget stor usikkerhed. Serviceudgifterne skønnes aktuelt at udgøre 1.148,2 mio. kr. Dermed ligger det forventede regnskab for 2019 18,2 mio. kr. over kommunens serviceramme på 1.130,0 mio. kr. Usikkerheden indebærer, at dette skøn kan blive både højere og lavere, dvs. mellem 1.132 mia. kr. og 1.189 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at risikoen for en overskridelse af servicerammen i 2019 er høj, og at det derfor er overvejende sandsynligt, at der er behov for handlinger, hvis servicerammen skal overholdes i regnskab 2019. Dog er det især usikkert, hvor store driftsoverførsler, der bliver fra 2019 til 2020. Forvaltningen afdækker handleplaner, og såfremt udgiftspresset fortsat er til stede med budgetopfølgningen i juni/august 2019, vil Forvaltningen fremlægge forslag til korrigerende handlinger for Økonomiudvalget og Byrådet i august. Forvaltningen har påbegyndt forberedelsen af disse handlemuligheder.
 
For det tredje skal nævnes, at det med Byrådets effektiviseringsstrategi er lykkedes at levere den samme service til borgerne for færre penge. Det er i budgettet forudsat, at der sker effektiviseringer på 2,0 mio. kr. i 2019, som er realiseret med effektiviseringskataloget i efteråret 2018. Forårets arbejde med effektiviseringer har resulteret i et effektiviseringskatalog for 2019-27, som forelægges til beslutning i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i juni måned.
 
Og endelig for det fjerde ses en forventet merudgift på øvrige udgiftsområder på 8,5 mio. kr., hvilket primært skyldes stigende overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet og stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusene. Disse udgifter ligger uden for servicerammen og burde samlet set være dækket af statslige tilskud, hvilket dog ikke nødvendigvis sker, hvorfor usikkerheden her er høj.

Anlæg

Skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre netto 15,2 mio. kr. i 2019. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år, og derfor vil der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2020-22, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførsler af igangværende anlægsprojekter for 44,9 mio. kr. til 2020. Disse forventede afvigelser er ikke nye, og der er redegjort for dem i bilaget.

Brugerfinansieret område

På det brugerfinansierede område forventes en netto mindreudgift ift. det korrigerede budget på 5,1 mio. kr. Merudgiften skyldes dels, at takstniveauet for 2018 er videreført til 2019 med mindreindtægter på 3,4 mio. kr. på driftsbudgettet til følge, dels tidsforskydninger ift. anlægsinvesteringer på affaldsområdet, hvor der forventes et mindreforbrug på anlægsområdet på 8,5 mio. kr. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække hviler i sig selv.
 

Finansforskydninger og lån mv.

Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt deponering af likvide aktiver. I forhold til det korrigerede budget forventes en merudgift på 31,7 mio. kr., hvilket skyldes flere forhold. Der er ekstraordinære merudgifter til finansforskydninger på 40,3 mio. kr., da mange regninger vedr. regnskab 2018 først er betalt i januar 2019. I modsat retning forventes en mindreudgift på 18,1 mio. kr. på indskud vedr. Teglværkskvarteret, som forventes overført til 2019. Endvidere er der en mindreindtægt fra lånoptagelse vedr. anlægsprojektet køb af nye affaldsbeholdere på 8,5 mio. kr., som følge af tidsforskydning til 2020-22 på projektet.

Ansøgninger om tillægsbevillinger

Der ansøges med dette forventede regnskab om tillægsbevillinger på i alt 30,2 mio. kr. i netto merudgifter. Tillægsbevillingerne indebærer at det korrigerede budget ændres, men de har ikke betydning for det forventede regnskab for driftsudgifterne som beskrevet ovenfor. Ansøgningerne vedrører alene tekniske konsekvensrettelser som følge af regnskab 2018, samt enkelte faktuelle eller udefrakommende ændringer. Ansøgningerne fordeler sig som følger:
 
-          Skatter: 0,6 mio. kr. i mindreudgift til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer.
-          Tilskud og udligning: 9,5 mio. kr. i merindtægt primært vedr. særtilskud som følge af ændrede alderskriterier i udligningen.
-          Renter: 0,6 kr. i merudgifter vedr. renter.
-          Øvrige finansforskydninger: 70,0 mio. kr. i merudgift. Det vedrører primært betalingsforskydninger mellem 2018 og 2019 samt tilbagebetaling af kortfristet gæld fra 2018, der udlignes med langfristet lån.
-          Afdrag: 0,6 mio. kr. i mindreudgifter vedr. afdrag.
-          Lånoptagelse: 29,7 mio. kr. i merindtægt fra lånoptagelse primært som følge af lånoptagelse vedr. 2018 idet der samtidig udlignes et kortfristet lån.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

Økonomi og finansiering
I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger på 30,2 mio. kr. i netto merudgifter, som fordeler sig som følgende i hele kr.:
 
Skatter
-599.813
Tilskud og udligning
-9.511.785
Renter
563.373
Øvrige finansforskydninger
70.003.388
Afdrag
-575.597
Lånoptagelse
           -29.699.909
I alt
30.179.657
 

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019
Økonomiudvalget indstiller til byrådet:
 • at det forventede regnskab 2019 godkendes
 • at der gives en tillægsbevilling på 30,2 mio. kr. i netto merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 23-05-2019
Indstilling godkendt.


caseno_19-4250_dok_no_38074-19_v1_forventet regnskab pr. 31. marts 2019.pdf

Bilag

Forventet regnskab pr. 31. marts 2019


5. Budget 2020-27: Budgetnotat 4: "Nøgletal"

Budget 2020-27: Budgetnotat 4: "Nøgletal"

Punkttype
Orientering.

Tema
Fagudvalgenes budgetproces følger den budgetstrategi for 2020-27, som byrådet har besluttet.
 
I denne sag orienteres fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet om budgetnotat 4: ”Nøgletalsnotat” indeholdende nøgletal fra VIVE over kommunens serviceområder.

Sagsbeskrivelse
Byrådet vedtog den 31. januar 2019 budgetstrategien for 2020-27. Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt i fire faser, hvor forårsseminaret ultimo april markerer overgangen til fase 2: Fagudvalgenes budgetproces. Forvaltningen udarbejder i de to første faser fem budgetnotater, herunder dette budgetnotat 3, som er et nøgletalskatalog for kommunens serviceområder.
 
Budgetnotat 4: ”Nøgletalsnotat” er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder følgende:
 
 
Nøgletal kan give et vist billede af Allerød Kommunes serviceniveau sammenlignet med andre kommuner. Der anvendes nøgletal fra VIVE, da de i modsætning til mange andre nøgletal forsøger at tage højde for forskelle i befolkningssammensætningen i kommunerne.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen i budgetnotat 4: ”Nøgletalsnotat” til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019
Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 06-05-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 23-05-2019
Orienteringen taget til efterretning.


caseno_19-4416_dok_no_32933-19_v1_budgetnotat 4 nøgletal.pdf

Bilag

Budgetnotat 4: "Nøgletal"


6. Politisk styringsmodel og revision af kommunens politikker

Politisk styringsmodel og revision af kommunens politikker

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådet har i januar 2019 besluttet visionen ”tæt på hinanden – tæt på naturen”. Byrådet har samtidig besluttet de overordnede rammer for hvordan realiseringen af visionen tilrettelægges. Et helt centralt element i realiseringsplanen er, at visionen sætter retningen for en justering af alle kommunens politikker. I denne sag skal der træffes beslutning om:
·         Opdatering af kommunens politiske styringsmodel
·         Opdeling i politikområder
·         Processen for revision af politikker.
Efter behandling af sagen i Økonomiudvalget, er det hensigten at sagen oversendes til fagudvalgene, hvor efter sagen igen behandles i Økonomiudvalget og slutteligt besluttes i byrådet.
 
Supplerende sagsfremstilling til fagudvalgsbehandlingen af sagen
Sagen er oversendt til fagudvalgene med henblik på at behandle forslaget til opdeling i politikområder og tidsplanen for revisionen af politikerne.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
Den nuværende politiske styringsmodel har i sin grundform været anvendt i en årrække i Allerød Kommune og blev senest besluttet i Økonomiudvalget i 2015, hvor der blev foretaget enkelte mindre justeringer.
 
Principperne for kommunens politiske styringsmodel er:
       Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens styring og udvikling.
       Fokus er på kerneopgaven ”at skabe værdi for borgerne”, indenfor rammerne af de serviceydelser og myndighedsopgaver, som kommunen har ansvaret for.
       Politikker og strategier sætter retning for de enkelte serviceområder
       Løbende tilpasninger i det konkrete serviceniveau sker i de årlige forhandlinger om budgettet og i de sager, der fremlægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i årets løb.
       Arbejdet med opfølgning og effekt sker løbende i fagudvalgene og gennem de analyser der igangsættes.
       Forvaltningen og kommunens virksomheder har til ansvar at omsætte den vision, politikker og strategier i den service der leveres til kommunens borgere, indenfor de bevillinger byrådet afgiver.
       Styringsprincippet ”Central styring, decentral ledelse” udgør den strategiske retning for Forvaltningens og de kommunale virksomheders arbejde i øvrigt.
       Byrådets arbejde er i øvrigt tilrettelagt i styrelsesvedtægten og de spilleregler byrådet har besluttet.

Der er i bilag vedlagt en beskrivelse af kommunens politiske styringsmodel.
 
Den politiske styringsmodel vil i praksis udvikle sig løbende, hvilket også er sket de senere år. I 2018 er der fx taget følgende initiativer, der ligeledes kan betragtes som justeringer af den politiske styringsmodel:
 
For det første fastlægges budgetprocessen årligt af byrådet i budgetstrategien, og det nye er, at budgetperioden nu er udvidet fra 4 til 8 år.
 
For at understøtte byrådets ønske om øget politisk fokus på kvalitet og effekt på serviceområderne, udarbejdes der nu for det andet et nyt budgetnotat i foråret, der skal give et overblik over de kvalitetsindikatorer der i dag findes på de større serviceområder, ud over de almindelige økonomiske nøgletal.
 
For det tredje er dialogen med borgerne og kommunens MED-organisation tydeliggjort fra budgetprocessens start. Der indgår herunder en oversigt over hvilke datoer de forskellige materialer i budgetprocessen offentliggøres på kommunens hjemmeside, således at det er lettere for interesserede at følge med.
 
Der er for det fjerde udarbejdet et nyt overblik over større politiske sager i byrådsperioden, som løbende opdateres og drøftes i fagudvalg og økonomiudvalg. Oversigten afspejler både større sager der udspringer af konstitueringsaftalen, årlige budgetforlig, lovpligtige planer som kommuneplan og planstrategi mv.
 
Opdeling i politikområder
For at sikre at visionen indarbejdes i byrådets politikker på alle områder, er der behov for at fastlægge hvilke politikområder kommunens samlede virke skal opdeles i. Opdelingen i politikområder vil være en videreudvikling af kommunens nuværende styringsmodel, da der ikke tidligere har været fastlagt en entydig struktur for hvilke politikker byrådet og fagudvalgene ønsker at arbejde med.
 
Forvaltningen foreslår, at der sker en opdeling af kommunens samlede virke i følgende politikområder:
 
Politikområde
Udvalg
Revision
Social- og beskæftigelsespolitik
SVBU
1. kvartal 2020
Sundhedspolitik
SVBU
1-2. kvartal 2021
Ældre- og værdighedspolitik
SVBU
2-3. kvartal 2021
Børne- og ungepolitik
BSU
Igang
Planstrategi
TEPMU
Igang
Infrastrukturpolitik
TEPMU
4. kvartal 2019
Natur- og miljøpolitik
TEPMU
4. kvartal 2020
Erhvervspolitik
TEPMU
Igang
Kultur- og fritidspolitik
KIU
1. kvartal 2021
Økonomisk politik
ØU
Afsluttet
 
Det skal bemærkes, at flere politikker vil være tværgående i kommunen og derfor vil skulle behandles i flere fagudvalg før de kan vedtages i byrådet. Fx Sundhedspolitikken. Det anførte fagudvalg udtrykker derfor alene hvilket fagudvalg der har det overordnede ansvar for at politikken udarbejdes og at processen gennemføres.
 
Det skal bemærkes, at der til revisionen af Børne- og Ungepolitikken var afsat 200.000 kr. til gennemførelse af processen. En bevilling i nogenlunde denne størrelse vil være en forudsætning for, at processerne for de øvrige politikker kan tilrettelægges med samme inddragelse og eksterne bistand.
 
Processen for revideringen af politikkerne
Udarbejdelse eller revisionen af en politik starter i et fagudvalg og slutter med vedtagelse i byrådet. Forvaltningen understøtter revideringen af politikkerne.
 
Politikkerne skal understøtte den politiske dialog og lederskab. Det vil derfor ofte kræve, at der ikke kun arbejdes med politikken i de traditionelle udvalgsmøder. Det er relevant at involvere både borgere og administrationen på nye måder, så samspillet og ejerskabet til politikken i sidste ende bliver større. Disse hensyn bør afvejes forud for igangsættelse af revision eller nyudvikling af en politik.

Processens forløb og omfang afhænger især af, om politikken skal gennemgå en mindre revidering eller udarbejdes på ny, og om politikken er tværgående og dermed har mange interessenter, eller er en mere snæver udvalgspolitik med få interessenter. Den konkrete inddragelse af interessenter kan ske på mange måder. Der er i udgangspunktet ikke sat midler af til politikudviklingsprocesser. Dette skal ske ved en politisk beslutning. For alle politikker er der en række faste trin som er en naturlig del af processen:
- Alle politikker har ét hovedansvarligt fagudvalg, som også har ansvaret for revisionen af politikken
- Tids- og procesplan for politikudviklingen godkendes i det hovedansvarlige fagudvalg
- Administrativt projektejerskab placeres i udgangspunktet på direktionsniveau
- Politikken godkendes af fagudvalg, inden endelig godkendelse i Byrådet.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår:
- At opdatering af kommunens politiske styringsmodel godkendes
- At opdeling i politikområder godkendes
- At processen for revision af politikker godkendes.

Økonomi og finansiering
Såfremt byrådet beslutter en rækkefølgeplan for revision af kommunens politikker som forslået i sagen, vil der blive fremlagt et forslag til fornøden finansiering af dette i det kommende administrative budgetgrundlag til budget 2020-27.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-02-2019
Sagen genoptages på næste møde i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Økonomiudvalget godkender indstillingen, idet sagen oversendes til fagudvalgene med henblik på at behandle forslaget til opdeling i politikområder og tidsplanen for revisionen af politikerne. Styringsmodellen drøftes på et kommende seminar for Økonomiudvalget

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019
Udvalget godkender opdeling i politikområder og tidsplanen for revisionen af politikerne på udvalgets område.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019
Udvalget godkender opdeling i politikområder og tidsplanen for revisionen af politikerne på udvalgets område.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet udvalget foreslår to præciseringer:
 • Natur- og miljøpolitik ændres til Natur-, miljø- og klimapolitik.
 • Tidsplanen for infrastrukturpolitik ændres til 4. kvartal 2019 samt 4. kvartal 2020, jf. den angivne tidsplan i vedlagte bilag.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 06-05-2019
Udvalget godkender opdeling af politikområder, idet udvalget ønsker en samlet Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik med revision i 3. kvartal 2020.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019
Økonomiudvalget godkender forslaget.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 23-05-2019
Forslaget godkendt.


caseno_19-1567_dok_no_28651-19_v1_politisk styringsmodel.pdf.pdf

Bilag

Politisk styringsmodel.pdf


7. Tilsynspolitik for ældreområdet

Tilsynspolitik for ældreområdet

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådet skal i henhold til § 151c i lov om social service, udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, 83a og 86, der handler om personlig pleje og praktisk hjælp, rehabilitering og genoptræning.
 
Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.
 
Med henblik på indstilling til byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til forslag til ny tilsynspolitik.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
De kommunale tilsyn udføres efter retssikkerhedslovens § 15 og 16, der handler om Byrådets ansvar for at planlægge og udføre tilsyn med hvordan opgaverne udføres på de sociale og sundhedsmæssige områder, samt servicelovens § 148 a og § 151, der præciserer, at tilsynet skal sikre, at opgaverne løses i overensstemmelse med de afgørelser som byrådet har truffet, og i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder.
 
Som et led i forpligtigelsen skal byrådet sikre, at der hvert år foretages ét uanmeldt tilsynsbesøg.
 
I Allerød Kommune blev der i 2014 udarbejdet og godkendt en tilsynspolitik, der har dannet baggrund for tilsyn med leverandører af tilbud efter servicelovens § 83, § 83a samt § 86.
 
I januar 2018 fremlagde regeringen en rapport ”Afrapportering fra Sundheds- og Ældreministeriets og KL’s arbejde om forenkling af regler og dokumentationskrav i ældreplejen”. Rapporten anbefalede afskaffelse af krav om tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen.
 
Sundhed, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget vedtog d.30.november 2018, at der såfremt lovforslaget ikke blev vedtaget, skulle udarbejdes en revideret tilsynspolitik.
 
Lovforslaget var sat til behandling februar 2019, men er trukket af ældreministeren efter indsigelser fra flere interessenter, herunder Ældreråd, og der er derfor uændret krav om, at byrådet skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik.
 
Der fremlægges derfor forslag til ny tilsynspolitik.
 
Tilsynspolitikken beskriver såvel de kommunale tilsyn, som tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed, hvorledes der følges op på tilsynene samt den politiske opfølgning.
 
 
De kommunale tilsyn omfatter:
o      Det uanmeldte tilsyn udføres aktuelt af en ekstern tilsynsleverandør. Tilsynet omfatter samtlige plejecentre, den kommunale- og private hjemmepleje, samt Genoptræningen.
Tilsynet følger enkeltsager fra afgørelser til udførelse og inddrager borgerens oplevelse, samt ser på det faglige personales kompetencer, dokumentation og udførelse af opgaven.
 
o      Det anmeldte tilsyn er et dialogbaseret tilsyn, hvor virksomhederne og Forvaltningen følger op på det uanmeldte tilsyns bemærkninger og virksomhedernes handleplaner, samt deler viden og metoder med henblik på gensidig læring.
 
o      Det undersøgende ad-hoc tilsyn er visitationens tilsyn og kvalitetsvurderinger ved henvendelse fra borgere, stikprøver af dokumentationen og økonomisk controlling.
 
o      Det administrative tilsyn er leverandørens egenkontrol samt forvaltningens statistik og økonomiske controlling.
 
 
Styrelsen for Patientsikkerhed fører yderligere tilsyn med forhold og sundhedsfaglig virksomhed på sundhedsområdet. Det udføres i to tilsyn:
 
o        Det risikobaserede tilsyn efter Sundhedslovens § 213 (tidligere Embedslægetilsyn), gennemføres på udvalgte behandlingssteder, der har ansvar for patientsikkerheden, og som er relevante for årets udvalgte temaer.
 
o        Det social- og plejefaglige tilsyn er et nyt tilsyn med ældreplejen, der skal sikre at personlig pleje og omsorg ydes med værdighed og kvalitet. Tilsynet er aftalt som en del af satspuljeaftalen og skal foreløbigt gennemføres de næste fire år.
 
Den samlede tilsynspolitik er vedlagt sagen som bilag.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller tilsynspolitikken godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Seniorråd og handicapråd

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019
Forslag til tilsynspolitik indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019
Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 23-05-2019
Tilsynspolitik godkendt.


caseno_19-3027_dok_no_28266-19_v1_tilsynspolitik 2019.pdf.pdf

Bilag

Tilsynspolitik 2019.pdf


8. Værdighedspolitik

Værdighedspolitik

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om godkendelse af Forvaltningens udkast til Værdighedspolitik 2019-2021.

Kompetence
Byrådet har kompetencen i sagen

Sagsbeskrivelse
Allerød Kommune har siden 2016 modtaget et tilskud på 4.428.000 kr. (2016 niveau) fra Sundheds- og Ældreministeriet til udmøntning af en værdighedspolitik.
Midlerne ligger udover kommunens budgetter, og skal gå til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende. Midlerne kan anvendes til at ansætte yderligere personale og til kompetenceudvikling ud fra en vurdering om, hvor behovet er størst lokalt.
 
Ifølge ”Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen”, skal byrådet inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik. Byrådet vedtog i 2018 en værdighedspolitik, der er gældende for den nye valgperiode.
 
Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder:
 
 1. Livskvalitet
 2. Selvbestemmelse
 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 4. Mad og ernæring
 5. En værdighed død
 6. Pårørende
 7. Bekæmpelse af ensomhed
 
Med finansloven for 2019, har kommunerne fået tildelt midler til at styrke indsatsen for bekæmpelse af ensomhed. Allerød Kommunes andel er beregnet til ca. 450.000 kr. årligt. ”Bekæmpelse af ensomhed” skal fremadrettet indgå som et indsatsområde i værdighedspolitikken.
 
Med udgangspunkt i ovenstående har Forvaltningen udarbejdet et revideret udkast til Værdighedspolitik 2019-2021.
 
Høringssvar
Udkast til Værdighedspolitik 2019-2021 har været sendt i høring hos Seniorrådet forud for den politiske behandling, idet Seniorrådet ifølge bekendtgørelse skal inddrages i processen.
 
Seniorrådet har ingen bemærkninger til selve teksten og ser frem til at høre mere om de konkrete indsatser, som skal opfylde målene og deres effekt i forhold til at forhindre ensomhed.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag til værdighedspolitik godkendt til Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering
Allerød Kommune får tilført 4.428.000 kr. årligt (2016-niveau) til implementering af værdighedspolitikken fra 2016 og frem til og med 2019.
Det er en betingelse for modtagelse af tilskuddet, at kommunen anvender pengene til indsatser i henhold til værdighedspolitikken. Fra 2020 udmøntes midlerne via bloktilskuddet.

Dialog/høring
Udkast til værdighedspolitikken har været sendt i høring hos Seniorrådet fra 27. februar til 20. marts 2019.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019
Forslag til værdighedspolitik indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019
Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 23-05-2019
Værdighedspolitik godkendt.


caseno_19-2370_dok_no_28321-19_v1_værdighedspolitik 2019-2021 høringsudgave.pdf

Bilag

Værdighedspolitik 2019-2021 Høringsudgave


9. Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager

Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager

Punkttype
Orientering

Tema
 
Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet.
 
Byrådet skal årligt behandle dette danmarkskort på et møde, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
 
På denne baggrund orienteres Sundhed, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og byrådet om danmarkskortet over omgørelsesprocenter i klagesager på et møde i byrådet.

Kompetence
Byrådet har kompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse
Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet. Jævnfør retssikkerhedsloven skal byrådet inden udgangen af det år, hvor danmarkskortene er offentliggjort, behandle disse på et møde.
 
Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenterne er et udtryk for antallet af ændrede og hjemviste sager i forhold til behandlede sager, og opgøres for social-, børnehandicap-, og voksenhandicapområdet. Tallene er fordelt på alle landets kommuner.
 
Omgørelsesprocenter baserer sig på statistikker fra Ankestyrelsen, og opererer med fire typer afgørelser:
 
·         Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse
·         Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen vurderer at afgørelsen er forkert, og ophæver kommunens afgørelse.
·         Hjemvisning: Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er førsteinstans. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at en sag hjemvises, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.
·         Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke klagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent, beslutter at opgive klagen eller klagen sendes videre til en anden instans.
 
Omgørelsesprocenten udgør andelen af hjemviste og ændrede sager i forhold til behandlede sager. Behandlede sager er hjemviste, ændrede/ophævede og stadfæstede sager. Omgørelsesprocenterne vises på tre danmarkskort:
 
Socialområdet generelt
I danmarkskortet for socialområdet generelt indgår afgørelser i forhold til serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Danmarkskortene for børnehandicapområdet og for voksenhandicapområdet indgår således i tallet for socialområdet generelt.
 
Ankestyrelsen har i 2018 truffet afgørelse i 33 sager fra Allerød Kommune. Heraf har Ankestyrelsen ændret eller ophævet kommunens afgørelse i 2 sager, og har hjemvist 7 sager til fornyet behandling. Det svaret til en samlet omgørelsesprocent for Allerød Kommune på 27 pct.
 
Fig. 1 Omgørelsesprocent Socialområdet generelt fordelt på område
 
Socialområdet generelt
2018
(pct.)
Socialområdet generelt
2017
(pct.)
Allerød
27% (33)
33%  (93)
Hillerød
34% (48)
43% (109)
Hørsholm
30% (27)
32%   (67)
Furesø
38% (60)
38%   (16)
Rudersdal
34% (86)
41% (171)
Kilde: Børne- og Socialministeriet.
 
Tallet i () er antallet af afgjorte sager pr. område.
 
Allerød Kommunes omgørelsesprocenter ligger i 2018 under de øvrige kommuners. For alle kommuner gælder, at omgørelsesprocenterne er lavere i 2018 end i 2017.
 
Børnehandicap- og voksenhandicapområdet
Tallene på socialområdet generelt udspecificeres på henholdsvis børnehandicap- og voksenhandicapområdet.
 
På børneområdet medgår pasningstilbud, hjemmetræning, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, personlig hjælp og ledsagelse i danmarkskortet. På voksenområdet medgår kontante tilskud, borgerstyret personlig assistance, ledsagerordning og merudgifter.
 
Fig. 2. Omgørelsesprocenter børnehandicap- og voksenhandicapområdet 2018
 
Børnehandicap-området (pct.)
Voksenhandicap-området (pct.)
Allerød
       50%  (2)
      57% (7)
Hillerød
       56% (25)
      50% (10)
Hørsholm
       29%  (7)
      33% (3)
Furesø
       38 %(16)
      27% (11)
Rudersdal
       44% (27)
      43% (14)
Kilde: Børne- og socialministeriet.
 
Allerød Kommunes omgørelsesprocent ligger højt på såvel børnehandicap som på voksenhandicapområdet. Det skal dog bemærkes, at på børneområdet er antallet af behandlede klager er meget lavt.
 
Ad 3. Klagesager på udvalgenes områder 2018
Danmarkskortene over omgørelsesprocenter medtager ikke alle klagesager. Eksempelvis medgår klagesager på beskæftigelsesområder ikke. Tal for det samlede antal klagesager fordelt på sagsområde findes i Ankestatistikken for 2018. Heraf fremgår, at der for Allerød Kommune i 2018 er truffet afgørelse i 65 sager, hvoraf 46 er stadfæstet, 5 er ændret, 9 er hjemvist og 5 er afvist. Den samlede omgørelsesprocent for 2018 var for Allerød Kommune på 23 pct. mod 30 pct. på landsplan.
 
 
Fig. 3 Antallet af afgørelser fordelt på sagsområde 2018
 
Stadfæstet
Ændret
Hjemvist
Afvist
Omgørelsesprocent
Allerød
Omgørelsesprocent landet
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
2
0
0
1
0
27
Lov om en aktiv socialpolitik
8
3
0
0
27
35
Lov om social pension
4
0
0
0
0
18
Lov om sygedagpenge
7
0
1
0
13
16
Lov om social service
24
2
7
3
27
36
Øvrige
1
0
1
1
50
23
Kilde Ankestyrelsen
 
Øvrige områder dækker over blandt integrationsloven, almenboligloven mm., og er det eneste område, hvor omgørelsesprocenter for Allerød Kommune ikke ligger under landsgennemsnittet. Det skal bemærkes, at der tale om få klager på området, og at det er tale om 1 sag der er hjemvist.
 
Antallet af klager bør ses i forhold til det samlede antal borgere, der i 2018 har haft sager i Allerød Kommune. Eksempelvis modtog ca. 2.850 Allerødborgere offentlig forsørgelse i 2018, og der blev rejst 40 klager på voksne- og beskæftigelsesområdet.
 
Fig. 4 Antallet af klagesager og afgørelser fordeler sig således på forvaltningsområder
 
Afgjorte sager i alt
Stadfæstet
Ændret
Hjemvist
Afvist
Omgørelsesprocent
Allerød
Børneområdet
7
4
1
0
2
14
Ældre- og Sundhed
18
15
0
2
1
11
Borgerservice – beskæftigelse + ydelse
28
22
3
1
2
14
Borgerservice – specialiseret område
11
5
1
5
0
55
Borgerservice - boliganvisning
1
0
0
1
0
100
Kilde: Ankestyrelsen
 
Det samlede antal afgjorte sager faldt fra 93 sager i 2017 til 65 sager i 2018. Særligt på børneområdet er der set et fald. Her er der i 2018 truffet afgørelse i 7 sager mod 32 sager i 2017.
 
Klagerne på området for ældre og sundhed omhandler primært hjælpemidler, boligindretning, hjemmehjælp og biler.
 
På det specialiseret voksenområde omhandler halvdelen af klagerne merudgifter, mens de øvrige sager omhandler beskyttet beskæftigelse, botilbud, socialpædagogisk bistand og ledsagerordning.
 
På beskæftigelsesområdet ses der overvejende klager i forhold til forsørgelsesydelser, sygedagpengerefusion og førtidspension.
 
Forvaltningen anser klagesystemet, som en velkommen rettesnor i forhold til fortolkningen af lovene, når der træffes afgørelser i Allerød Kommune. Således er klager, der falder ud til såvel kommunens som borgerens fordel en nødvendig del af det, at korrigere sagsbehandlingen og at fastlægge praksis ved implementering af ny/ændret lovgivning.
 
Ved udgangen af 2018 havde Allerød Kommune 26 versende sager ved Ankestyrelsen. 15 af disse er inden for servicelovens bestemmelser.
 
Ankestatistik 2018 for Allerød Kommune er vedlagt som bilag.
 
Link til danmarkskort: Danmarkskortet

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 23-05-2019
Orienteringen taget til efterretning.  


caseno_19-2687_dok_no_30094-19_v1_ankestatistik - allerød kommune.pdf.pdf

Bilag

Ankestatistik - Allerød Kommune.pdf


10. Kommuneaftaler vedr. affaldssortering

Kommuneaftaler vedr. affaldssortering

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede den 22. februar 2018 i et samarbejde mellem de fire interessentkommuner i NORFORS (Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg) at etablere et fælles sorteringssystem for genanvendeligt husholdningsaffald. Det blev desuden besluttet at gennemføre et fælles udbud for beholderindkøb og affaldsindsamling, hvilket siden er gennemført.
 
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 8. maj 2018 de vedlagte 3 aftaler mellem parterne i det fælles affaldssystem. Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at aftalerne underskrives af borgmesteren.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
De tre aftaler mellem parterne beskriver følgende:
 
 
Af aftalerne fremgår det, at det er nødvendigt at forpligte sig på fællesskabet, da det er forudsætningen for aftalerne med leverandørerne og de stordriftsfordele, der kommer heraf.
 
Aftalerne er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at de tre aftaler underskrives af borgmesteren.

Økonomi og finansiering
Affaldsområdet er brugerfinansieret. Hvis Allerød Kommune opsiger aftalerne kan det udløse udgifter til at skadesløsholde de øvrige parter.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019
Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 23-05-2019
Indstillingen godkendt.


caseno_16-5384_dok_no_29855-18_v1_bilag 7 - aftale nr. 1 om diff af affald og forpligtelse til lev til norsfors udkast.pdf.pdf
caseno_16-5384_dok_no_29856-18_v1_bilag 8 - aftale nr. 2 om fælles kontraktsstyring af affaldsindsamling.pdf.pdf
caseno_16-5384_dok_no_29857-18_v1_bilag 9 - aftale nr. 3 om fælles udbud af affaldscontainer.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Udkast til aftale 1
Bilag 2 - Udkast til aftale 2
Bilag 3 - Udkast til aftale 3


11. Ophævelse af lokalplan nr. 305

Ophævelse af lokalplan nr. 305

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede den 22. november 2018 at sende forslag til ophævelse af lokalplan 305 for grusgrave og lossepladser i Lynge-Uggeløse i offentlig høring.
 
På baggrund af den gennemførte høringsproces anmodes Teknik-, Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan 305 ophæves.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe den endelige beslutning

Sagsbeskrivelse
 
Udvalget behandlede sag om ophævelse af lokalplan 305 den 23. oktober 2018.
 
Lokalplan 305 for grusgrave og lossepladser i Lynge-Uggeløse blev offentligt bekendtgjort den 14. marts 1979. Hovedparten af lokalplanen blev ophævet med vedtagelsen af lokalplan 352 for et Natur- og Grusgravsområde vest for Uggeløse. De resterende dele af lokalplanen vurderes ikke længere at være relevante og kan aflyses. Desuden ligger dele af lokalplan 305 inden for området mellem Slangerupvej og Bastrup Sø, der er foreslået fredet, jf. byrådets beslutning af 10. oktober 2017.
 
Kommunen kan i henhold til planlovens § 33 stk. 1 ophæve lokalplaner i landzonen, hvis der ikke længere er behov for planlægning af stedet. Administrationen af området vil herefter foregå efter landzonebestemmelserne.
Beslutning om at ophæve en lokalplan efter § 33, stk. 1, nr. 1 kan først træffes når ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig. Byrådet fastsætter en frist for udtalelser på mindst 4 uger.
 
Byrådet besluttede den 22. november 2018 at sende forslag til ophævelse af lokalplan 305 for grusgrave og lossepladser i Lynge-Uggeløse (bilag 1) i offentlig høring. Forslag har været fremlagt offentligheden i 4 uger fra den 6. marts til den 3. april 2019.
 
I forbindelse med den offentlige høring er der ikke modtaget bemærkninger til forslag om ophævelse af lokalplan 305.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan 305 for grusgrave og lossepladser i Lynge-Uggeløse, offentligt bekendtgjort 14. marts 1979, ophæves i sin helhed.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019
Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 23-05-2019
Indstillingen godkendt.


caseno_18-7968_dok_no_20647-19_v2_forslag til ophævelse af lokalplan 305.pdf.pdf
caseno_18-7968_dok_no_20649-19_v1_kortbilag.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Forslag til ophævelse af lokalplan 305.pdf
Bilag 2 - kort over området.pdf


12. Sag fra byrådsmedlem Erik Lund

Sag fra byrådsmedlem Erik Lund

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådsmedlem Erik Lund har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.
 
Supplerede tema
Byrådet besluttede den 28. marts 2019 at sagen oversendes til Teknik- Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.
 
Horten har udarbejdet notat om de retlige rammer for zonering i Farremosen. Notatet, som blev sendt til byrådets medlemmer den 29. marts 2019, er vedlagt.

Sagsbeskrivelse
”Erik Lund ønsker, at kommunen jf. Fingerplanens § 22, stk. 1, nr. 5-6, foretager en zonering af arealet i Farremosen til aktiviteter i forskellige miljøklasser, da det tjener væsentlige planmæssige hensyn, herunder hensyn til grundvandet. 
Da en zonering i forskellige miljøklasser vil betyde, at der ikke kan opføres et asfaltværk oven på drikkevandsressourcerne i Farremosen, meddeler kommunen Pankas, at det planlagte byggeri af et asfaltværk berostilles indtil der er sket en zonering af arealet i Farremosen.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-03-2019
Sagen oversendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Miki Dam Larsen begærede sagen i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019
Økonomiudvalget tog til efterretning, at Miki Dam Larsen har begæret sagen i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 23-05-2019
Svaret fra Erhvervsminister Rasmus Jarlov til Erik Lund vedhæftes referatet.
 
Sagen henlægges, idet området allerede er zoneret i lokalplanen.
 
Imod stemt Jørgen Johansen, Martin H. Wolffbrandt; Erik Lund, Lars Bacher og Axel Nielsen.


caseno_19-3165_dok_no_30738-19_v1_notat om mulighederne for zonering i farremosen af 28 marts 2019.pdf.pdf
caseno_19-3165_dok_no_42489-19_v1_svar til erik lund vedr farremosen fra minister.pdf.pdf

Bilag

Notat om mulighederne for zonering i Farremosen af 28 marts 2019.pdf
Svar til Erik Lund vedr Farremosen fra minister.pdf


13. Udbud og salg af areal til to dobbelthuse ved Parkvej- Lukket punkt