UDVALG

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Mødelokale C

STARTTIDSPUNKT

30-01-2018 07:30:00

SLUTTIDSPUNKT

30-01-2018 11:05:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Præsentation af udvalgets arbejdsområder
4. Landspolitiske fokusområder samt tværkommunale samarbejdsfora og forpligtelser
5. Byforum Allerød
6. Naturpark Mølleåen - udpegning af medlem til Naturparkråd
7. Forslag til fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal
8. Cykelsti på Kirkeltevej vest
9. Gladgårdsvænge overtagelse af vejen
10. Krydsning Frederiksborgvej ved Rønnealle
11. Trafikplan 2017-20 - pulje til mindre projekter
12. Fjernvarmeforsyning af erhvervsområde ved Farremosen
13. Høring af statens Trafikplan for banetrafik 2017-2032
14. Anlægsregnskab - Tilbagekøb af vejbelysningsanlæg
15. Sag fra Martin Wolffbrandt
16. Rengøringskontrakt - LUKKET PUNKT - Lukket punkt1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Ingen
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
Orientering.

Tema
1)  Lokale naturråd
Ifølge Bekendtgørelse om lokale naturråd, som trådte i kraft i august 2017, skulle der senest den 15. januar 2018 etableres lokale naturråd.
 
Allerød Kommune indgår i det lokale naturråd, som omfatter det geografiske område: Allerød, Egedal, Furesø, Frederikssund, Hørsholm, Rudersdal, Gladsaxe, Gentofte, Ballerup og Lyngby-Tårbæk kommuner. Rudersdal er sekretariatskommune.
 
I de lokale naturråd skal der være repræsentanter for relevante organisationer og foreninger, og sekretariatskommunen har, i samråd med styregruppen for naturrådet, besluttet, at følgende bliver medlemmer: Danmarks Naturfredningsforening, Ornitologisk Forening, Dansk Botanisk Forening, Friluftsrådet, Naturhistorisk Forening Nordsjælland, Landboforeningen Gefion, Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Landbrug og Fødevarer, Rudersdal Erhvervsforening og Nordsjællands Landboforening.
 
En række regionale og lokale grønne organisationer har ikke fået plads i naturrådet, da bekendtgørelsen foreskriver en ligelig fordeling mellem grønne organisationer og erhvervsorganisationer.
 
Første møde i det lokale naturråd blev holdt den 23. januar 2018.
 
De lokale Naturråd skal senest den 15. juli 2018 komme med forslag til bl.a. udpegning af områder, som skal indgå i ”Grønt Danmarkskort”.
 
2) Temamøde med lokale håndværkervirksomheder
Den 30. november 2017 var Allerød Kommune vært for det årlige ”håndværkermøde”, der har afsæt i Allerød Kommunes erhvervspolitik 2015-2019, afsnit III ”tæt dialog og partnerskab med erhvervslivet”
 
Håndværkermødet gennemføres som et årligt tilbagevendende orienterings- og dialogforum, der muliggør at:
Der var stor tilslutning til mødet og evalueringen viste en stor tilfredshed med arrangementet. Flere af deltagerne ønskede efterfølgende kontakt om erhvervsfremme, integrationsindsats og skolesamarbejde.
 
3) Konferencer på udvalgets område i 2018
Dansk byplan laboratorium afholder årlige byplanmøder med forskellige temaer.
Byplanmødet 2018 afholdes den 4.- 5. oktober 2018 i Hjørring. Temaet for mødet er endnu ikke udmeldt.
 
KL afholder årlige kommunalpolitiske konferencer på teknik- og miljøområdet.
Årets konference TEKNIK & MILJØ ’18 afholdes den 12.-13. april i Aarhus under temaet FÆLLES LØSNINGER. Der åbnes for tilmelding den 27. februar 2018. Læs mere om konferencen: www.kl.dk/tm18
 
4) Støjkortlægning for Hillerødmotorvejen
Teknik- og Planudvalget blev den 5. december 2017 orienteret om status for VVM undersøgelserne for udbygning af Hillerødmotorvejen, herunder at Vejdirektoratet var ved at udarbejde en opdateret støjkortlægning for Hillerødmotorvejen.
 
Den opdaterede støjkortlægning er nu udarbejdet og fremgår på kommunens hjemmeside:  Link
 
5) Procedure for håndtering af borgerhenvendelser til udvalg eller udvalgsformænd
Den besluttede procedure for borgerhenvendelser til udvalg fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget tog meddelelserne til efterretning, herunder meddelelse om mulige datoer og udkast til dagsorden for afholdelse af borgermøde om busbetjening, jf. budgetforlig 2018.
 
Borgermødet om busbetjening afholdes den 7. marts 2018 kl. 19.30 – ca. 21.30.
 
Vedr. meddelelse nr. 3 ønsker udvalget at deltage i konferencen Teknik & Miljø ’18 og evt. også i Byplanmødet 2018.


caseno_17-11507_dok_no_10981-18_v1_procedure for borgerhenvendelser.pdf.pdf

Bilag

Procedure for borgerhenvendelser.pdf


3. Præsentation af udvalgets arbejdsområder

Præsentation af udvalgets arbejdsområder

Punkttype
Orientering.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget gives på dette og det kommende møde den 6. marts 2018 en overordnet præsentation af udvalgets ansvarsområde.

Sagsbeskrivelse
Ifølge styrelsesvedtægten, vedtaget af byrådet den 7. december 2017, henhører følgende områder under udvalget:
 
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik og planområdet, herunder opgaver vedrørende:
Drift og vedligeholdelse af:
Udvalget varetager derudover den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på miljø- og klimaområdet, herunder opgaver vedrørende:
Endelig varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende erhvervsfremme herunder:
 
På de ovenfor nævnte områder, og indenfor rammer fastlagt af byrådet, udarbejder udvalget forslag og indstilling til byrådet vedrørende:
 
Udvalget er ansvarlig for, at der på udvalgets områder foretages dialog med borgere, brugere og ansatte om politikker, ydelser og service. Dialogen kan f.eks. ske gennem spørgeskemaundersøgelser, information, høringer og borgermøder.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslå, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget tog første del af orienteringen til efterretning, og punktet genoptages på førstkommende møde med henblik på orienteringens anden del.
4. Landspolitiske fokusområder samt tværkommunale samarbejdsfora og forpligtelser

Landspolitiske fokusområder samt tværkommunale samarbejdsfora og forpligtelser

Punkttype
Orientering.

Tema
Som en del af udvalgets introduktion gives en orientering om landspolitiske fokusområder samt tværkommunale samarbejdsfora og forpligtelser inden for udvalgets område.

Sagsbeskrivelse
Inden for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets område vil Forvaltningen orienterer om følgende:
 
Landspolitiske fokusområder:
Fingerplanrevision – spor 2.
 
Plandata.dk – implementering af nyt digitalt register for fysisk planlægning, der bl.a. skal ligge til grund for ejendomsvurderinger.
 
Genanvendelse af affald - Regeringens Ressourcestrategi 2015.
 
Det Grønne Danmarkskort – jf. Planloven 2017.
 
Tværkommunale samarbejdsfora og forpligtelser:
UNESCO verdensarvsområdet Parforcejagtlandskaber i Nordsjælland – samarbejde om at beskyttelse, udvikling og formidling af området.
 
Greater Copenhagen - erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige om at fremme væksten i området.
 
Væksthus Hovedstadsregionen (VHHR) – et regionalt væksthus ejet og finansieret af kommunerne. VHHR har afsæt i en statslig strategi om at understøtte vækst og udvikling i iværksættervirksomheder samt små- og mellemstore virksomheder.
 
Iværksætterhuset - samarbejde mellem 9 nordsjællandske kommuner og Væksthus Hovedstadsregionen (VHHR) om varetagelse af den lokale erhvervsservice.
 
NORFORS – samarbejde om affald med de øvrige ejerkommuner.
 
NOVAFOS – samarbejde om spildevand med de øvrige ejerkommuner
 
Naturråd – samarbejde mellem 8 kommuner om Det Grønne Danmarkskort
 
MILSAM – bredt fagligt samarbejde mellem forvaltningerne i 11 kommuner i Nordsjælland (tidl. Frederiksborg Amt)
 
Gate21 – projektpartnerskab mellem kommuner, universiteter og virksomheder
 
Energi På Tværs – samarbejde mellem Region Hovedstaden, kommuner og forsyningsselskaber i regionen om en fælles energiversion og den tilhørende omstilling til vedvarende energikilder.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
5. Byforum Allerød

Byforum Allerød

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik- og Planudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, samt Økonomiudvalg og byråd behandlede i september 2017 oplæg til forretningsplan og vedtægter for Byforum Allerød. Efterfølgende er oplægget som planlagt tilrettet i samarbejde med Ejerforeningen og Handelsforeningen. Parternes input er nu indarbejdet i forretningsplan og vedtægter, ligesom forretningsplanen er udbygget med et idéoplæg til eventplan for Byforum.
 
Forretningsplan og vedtægter for Byforum Allerød fremlægges til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og byråd på baggrund af indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget samt Teknik- Erhvervs- Miljø- og Planudvalget.
 
Endvidere skal byrådet tage stilling til besætning af bestyrelsesposter, for så vidt angår byrådets repræsentation i bestyrelsen for Byforum Allerød. 
 
Chefkonsulent Michala Tarbo Andersson deltager under punktets behandling. 

Sagsbeskrivelse
Af budgetforliget for budget 2018-21 fremgår det:
 
”Det er afgørende for identiteten i en kommune, at der er et fælles levende midtpunkt, hvor borgere mødes i hverdagen og ved særlige lejligheder. Karakteren af en bymidte er vigtig for alle borgeres hverdag, herunder også dem, der er i gang med at vælge i hvilken kommune, de gerne vil bosætte sig i. Handelslivet vil fortsat blive udfordret af konkurrencen fra internethandel, men heldigvis dukker der også nye butikker, boliger og initiativer op. Udviklingen af Lillerød Bymidte sker ikke af sig selv – det skal kommunen samarbejde med handelsforeningen, ejerforeningen, kulturlivet og borgerne om. Dette samarbejde styrkes ved at danne et Byforum. De mange fysiske forbedringer af byrummet, som allerede er foretaget eller i gang, skal understøttes af en reetablering af et offentligt toilet ved Stationen. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt, som kommunens bidrag til et udviklingsorienteret Byforum. Der afsættes en anlægsinvestering på 1,0 mio. kr. i 2018 til reetablering af toilet på Stationen, samt 0,15 mio. kr. til driften heraf.”
 
Som udmøntning af budgetforliget har Forvaltningen igangsat processen med reetablering af toilettet på stationen.
 
Igennem 2017 har styregruppen for mere liv i bymidten forberedt etableringen af Byforum Allerød. Byforum skal være rammen for at understøtte et mere fokuseret samarbejde mellem udlejere, handelsforening, Allerød Kommune og andre af bylivets aktører, herunder forenings- og kulturlivet om at styrke livet i bymidten.
 
Idéen om et etableret samarbejde er bl.a. udsprunget af Udviklingsstrategien for Lillerød Bymidte, som blev vedtaget af byrådet i 2012 samt af Kulturtorvsprojektet, der blev igangsat i april 2016. Derfor er etablering af Byforum blevet fulgt af og drøftet med referencegruppen for Kulturtorvet. Inspirationen til konstruktionen stammer fra lignende former for samarbejde mellem handelsliv, ejere, myndigheder, foreninger og kulturelle institutioner om bylivet og er bl.a. set i New York og Berlin, men også i Danmark med f.eks. Holbæk Byforum og det nyligt indviede Hillerød Byforum.
 
Der har været afholdt en række midlertidige aktiviteter og arrangementer, hvor borgere og foreningsrepræsentanter har bidraget med idéer og input til aktiviteter og indretning af byrummene i bymidten i Allerød. Bidrag fra disse aktiviteter indgår i forretningsplanen for Byforum. Der er udarbejdet et samlet ideoplæg fra COWI med idéer til events i bymidten. Hensigten er, at oplægget skal fungere som inspiration. Aktiviteter skal kunne realiseres indenfor de eksisterende ressourcer i Byforum og blandt Byforums samarbejdspartnere.
 
Byforum understøttes af en citymanager, som arbejder målrettet for at skabe øget aktivitet med relevans for borgere og besøgende i alle aldre.
Den planlagte ansættelse af en citymanager med start i april 2018 er igangsat.
 
Styregruppen som består af repræsentanter fra Ejerforeningen, Bymidten i Allerød, Allerød Handelsforening og Forvaltningen, har udarbejdet en forretningsplan for Byforum og vedtægter for den paraplyforening, der skal fungere som organisatorisk ramme for Byforum.
 
Vedtægter og forretningsplan er godkendt af Ejerforeningens bestyrelse samt ved Handelsforeningens generalforsamling den 16. november 2017.Vedtægter revideres to år efter den stiftende generalforsamling, eller når der i øvrigt måtte være behov derfor.
Vedtægterne vil i den forbindelse skulle godkendes af byrådet.
 
Bestyrelsen for Byforum Allerød er planlagt til at bestå af:
 
Forvaltningen fungerer som sekretær for bestyrelsen. Funktionen som kasserer varetages af et medlem af Handelsforeningen.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår:
1. At Kultur- og Idrætsudvalget samt Teknik-, Erhvervs-, Miljø- og Planudvalget, indstiller forretningsplan og vedtægter for Byforum Allerød godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
 
2. At byrådet udpeger de tre byrådsmedlemmer, der skal udgøre kommunens repræsentanter i bestyrelsen for Byforum Allerød.

Økonomi og finansiering
Byforum Allerød er prioriteret i budgetforliget for Budget 2018-21 med 0.3 mio. kr. årligt.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt, idet udvalget peger på, at borgmesteren samt formændene for hhv. Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget udpeges som kommunens 3 repræsentanter i bestyrelsen for Byforum Allerød.


caseno_16-4247_dok_no_8976-18_v2_forretningsplan.pdf
caseno_16-4247_dok_no_8992-18_v1_ide oplæg til eventplan mere liv i bymidten i allerød_1.5.pdf.pdf
caseno_16-4247_dok_no_9428-18_v1_bilag vedtægter for byforum allerød. - vedtægter.pdf.pdf

Bilag

Forretningsplan
Ideoplæg til Eventplan Mere liv i bymidten.pdf
Vedtægter for Byforum Allerød.pdf


6. Naturpark Mølleåen - udpegning af medlem til Naturparkråd

Naturpark Mølleåen - udpegning af medlem til Naturparkråd

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet godkendte den 11. oktober 2016 Naturparkplanen for Naturpark Mølleåen og udpegede et medlem til Naturparkrådet.
 
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at byrådet udpeger et medlem til Naturparkrådet.

Sagsbeskrivelse
Området omkring øvre Mølleådal er udpeget som Naturpark af Friluftrådet. Grundlaget for udpegningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Egedal, Furesø, Frederikssund og Allerød kommuner på initiativ af og i samarbejde med Foreningen Naturparkens Venner og Danmarks Naturfredningsforening. Naturparken blev indviet den 10. maj 2017.
 
Naturparkplanen (bilag 1) beskriver Naturpark Mølleåen inden for emnerne natur, kultur, formidling, friluftsliv, erhverv og turisme, og indeholder også en oversigt over mulige projekter i naturparken i den kommende 5-årige periode.
 
Naturparkens sekretariat drives af Egedal og Furesø kommuner. Der er ansat en daglig leder og naturvejleder.
 
Politikerne og forvaltningerne rådgives af Naturparkrådet, som er et koordinerende og rådgivende organ. Rådet består af følgende medlemmer:
 
Indtil 31. december 2017 var Rasmus Keis Neerbek (Ø) Allerød Kommunes repræsentant.
Byrådet skal udpege en repræsentant for den kommende periode.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at byrådet udpeger et medlem til Naturparkrådet.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Rasmus Keis Neerbek udpeges som medlem af Naturparkrådet.


caseno_15-8551_dok_no_4130-18_v1_naturparkplan_for_naturpark_moelleaaen.pdf.pdf

Bilag

Naturparkplan for Naturpark Mølleåen


7. Forslag til fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal

Forslag til fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal

Punkttype
Beslutning.

Tema
Klima- og Miljøudvalget besluttede den 19. september 2016 at indgå i et fælles affaldsprojekt for de fire interessentkommuner i Norfors. Formålet med projektet var at udarbejde et forslag til et fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald samt undersøge muligheder ved et fælles udbud af opgaven.
 
Udvalget anmodes om at indstille forslag fra projektets styregruppe godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
 
Supplerende tema
Klima- og Miljøudvalget besluttede den 28. august 2017, at sagen genoptages, når der har være afholdt et informationsmøde herom for byrådet.
 
Sagen genoptages, idet der blev afholdt informationsmøde for byrådet den 17. januar 2018.

Sagsbeskrivelse
Den tværkommunale styregruppe anbefaler:
 
Anbefalingerne om at udsortere glas, papir, metal, blandet plast og pap tager afsæt i interessentkommunernes fælles affaldsplan. Her vedtog Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner sammen en fælles målsætning om:
 
Nationalt har Danmark et mål om genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet for udvalgte fokusfraktioner i 2022 %. Allerød Kommune genanvender i dag ca. 21 %. Det er vurderingen, at det nye indsamlingssystem kan løfte genanvendelsesprocenten til ca. 29 %.
 
Yderligere separat indsamling af madaffald kan give en genanvendelse på ca. 10 % ekstra, ligesom separat indsamling af pap kan give ca. 2 % ekstra. De sidste 10 % skal findes ved at reducere mængden af småt og stort brændbart på genbrugspladserne. Disse tiltag ligger uden for anbefalingerne i denne sag, hvor der i første omgang fokuseres på de fire (fem) fraktioner nævnt ovenfor.
 
På baggrund af nøgletal fra Miljøstyrelsen forventes det, at det anbefalede indsamlingssystem kan nedbringe interessentkommunernes samlede udledning af CO2 med mere end 13.000 tons. Det svarer til CO2-udledningen fra ca. 5.300 husstandes elforbrug på et år.
 
Som en del af det fælles projekt er der gennemført 14 forskellige forsøg med udsortering af genanvendeligt affald. Evaluering viser, at 90 % af de borgere, der har deltaget i evalueringen, motiveres af de positive effekter, affaldssortering har på miljøet. 80 % synes, det har været let at sortere, og 70 % har været tilfreds eller meget tilfreds med det sorteringssystem, de har afprøvet. Forsøgene indikerer, at affaldssortering tæt på boligen opleves som en serviceforbedring for borgeren. Se bilag 1 - borgerevaluering samt bilag 2 - borgerevaluering i Rønneholtparken.
 
For at sikre den bedste kvalitet og de største mængder af sorteret affald anbefales det, at implementeringen af ordningerne hviler på en række fælles principper:
 
I en-familieboliger (og rækkehuse) betyder ovenstående principper, at borgere tilmeldes ordningen fra start, men har mulighed for at afmelde en eller begge beholdere, såfremt de ønsker dette. Samme frivillighedsprincip har Gentofte Kommune med succes anvendt i implementeringen af deres 2 x 2-kammersystem, hvor mere end 90 % af borgerne beholdt deres tilmelding til ordningen. Beholderne bliver afhentet ved standplads på grunden, og borgerne tilbydes en sms-løsning, så beholderne mellem tømningerne kan stå, hvor borgerne finder det bedst.
 
I rækkehusområder skal det vurderes områdevis, hvorvidt et fælles containersystem, et 2 x 2-kammersystem eller evt. kun én to-kammerspand er det optimale system.
 
I etageboliger skal det ligeledes vurderes områdevis, hvordan et fælles containersystem på bedste vis kan implementeres. Vurderingen kan med fordel ske i dialog med repræsentanter fra det aktuelle område. Se bilag 3 - sorteringssystemer i enfamilie- og etageboliger og bilag 4 - argumenter for sorteringssystem og affaldsfraktioner. 
 
Økonomi
En implementering af det anbefalede system er en udvidelse af kommunens nuværende affaldsordninger. Med udgangspunkt i beregninger baseret på Rambølls erfaringstal og generelle kendskab til affaldsmarkedet er det beregnet, at implementeringen i Allerød Kommune vil medføre omkostninger til indkøb og levering af affaldsbeholdere på ca. 10 mio. kr. samt en stigning i driftsomkostninger. Indkøb af affaldsbeholderne afskrives over 10 år.
 
I alt bliver omkostningerne ca. 460 kr. pr. husstand pr. år inkl. moms, hvis de fire kommuner implementere ordningen fælles. Se bilag 5 – opsamling på økonomi og affaldsmængder for Allerød Kommune.
 
Det skal bemærkes, at de endelige omkostninger først kendes præcist, når et egentligt udbud er gennemført.
 
Som en del af projektet er der gennemført en tidlig markedsdialog. På den baggrund vurderes det sandsynligt, at kommunen kan opnå besparelser på mellem 5-10 % af den samlede udbudssum ved et fælles udbud af beholdere og kørsel. For borgerne i Allerød Kommune kan det betyde en økonomisk besparelse på ca. 670.000 kr. af den samlede anlægsinvestering på køb af beholdere.
 
Fælles affaldsfraktioner vil desuden betyde større ensartede, indsamlede mængder. Det giver bedre priser på afsætningen af affaldet. Ved at indgå i et fællesskab er der desuden mulighed for en kollektiv kommunikationsindsats, der kan være afgørende for den succesfulde sortering. Slutteligt vil et fællesskab gøre Norfors’ administration af affaldet mere effektiv pga. transportoptimeringer til og fra aftagere af affaldet. 
 
Den videre proces
Det fælles udbudsarbejde forventes at vare frem til november 2018. Udvalget vil løbende blive orienteret om arbejdet.
 
Det er forventningen, at en egentlig udrulning af et nyt system til indsamling af glas, papir, metal, blandet plast og pap ved enfamilie- og etageboliger kan påbegyndes ultimo 2019. Se bilag 6 - tidsplan og processen fremadrettet.
Supplerende sagsbeskrivelse
I Rudersdal- og Hørsholm kommuner har kommunalbestyrelserne vedtaget at indgå i det fælles indsamlingssystem samt fælles udbud.
 
Fredensborg Kommune og Forsyning forventes også at deltage i det fælles indsamlingssystem og dele af det fælles udbud, idet de har hjemtaget opgaven med indsamling af husholdningsaffald. Sagen skal behandles i fagudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i februar 2018.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Teknik-, Erhverv-, Plan-, og Miljøudvalget indstiller styregruppens anbefalinger godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Det betyder for de fire kommuner:
  1. at der etableres ét fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald baseret på et 2-kammersystem / containere og med indsamling af glas, papir, metal og blandet plast samt pap i etage- og nogle rækkehusbebyggelser.
  2. at der forberedes og gennemføres et fælles udbud for de nye ordninger og de allerede eksisterende ordninger for husholdningsaffald (dagrenovation og storskrald).

Afledte konsekvenser
Jf. Klima- og Miljøudvalgets beslutning den 29. maj 2017, ophører Spildopmagerne med at indsamle det genanvendelige affald (papir, pap og glas), når et fælles indsamlingssystem kan træde i stedet for i Allerød Kommune. Men Spildopmagerne fortsætter med indsamling af loppemarkedseffekter.

Økonomi og finansiering
Affaldsområdet er brugerfinansieret. Investering i køb af beholdere finansieres ved at der søges en anlægsbevilling, som afdrages over 10 år via affaldsgebyrerne.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 28-08-2017
Udvalget besluttede, at sagen genoptages, idet der afholdes et informationsmøde herom for byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_16-5384_dok_no_54291-17_v1_bilag 1 - borgerevaluering.pdf
caseno_16-5384_dok_no_54292-17_v1_bilag 2 - borgerevaluering i rønneholtparken.pdf
caseno_16-5384_dok_no_54293-17_v1_bilag 3 - sorteringssystemer i enfamilie- og etageboliger.pdf
caseno_16-5384_dok_no_54294-17_v1_bilag 4 - argumenter for sorteringssystem og affaldsfraktioner.pdf
caseno_16-5384_dok_no_54296-17_v1_bilag 5 - opsamling på økonomi og affaldsmængder for allerød.pdf
caseno_16-5384_dok_no_54297-17_v1_bilag 6 - tidsplan og processen fremaddrettet.pdf

Bilag

Bilag 1 - Borgerevaluering
Bilag 2 - Borgerevaluering i Rønneholtparken
Bilag 3 - Sorteringssystemer i enfamilie- og etageboliger
Bilag 4 - Argumenter for sorteringssystem og affaldsfraktioner
Bilag 5 - Opsamling på økonomi og affaldsmængder for Allerød
Bilag 6 - Tidsplan og processen fremaddrettet


8. Cykelsti på Kirkeltevej vest

Cykelsti på Kirkeltevej vest

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik- og Planudvalget besluttede den 26. februar 2013 og den 6. august 2013, at en cykelsti på Kirkeltevejs vestlige del skulle ligge som dobbeltrettet sti i vejens sydlige side.
 
For at få plads til cykelstien er det nødvendigt at erhverve arealer fra tilstødende grundejere. Forvaltningen vil forsøge at opnå frivillige aftaler med de grundejere, der skal afgive areal til projektet.
 
For at sikre projektets fremdrift anmodes Teknik- Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven, i fald der ikke kan opnås enighed med en eller flere grundejere.

Sagsbeskrivelse
Langs den østlige del af Kirkeltevej mod Kongevejen er der i 2011-12 anlagt to enkeltrettede cykelstier. Efter 325 meter føres den ene cykelsti via en støttehelle på tværs af Kirkeltevej til sydsiden, hvor den videreføres mod vest som en dobbeltrettet cykelsti. Den dobbeltrettede cykelsti er ført frem til Statenegården, hvorefter cyklister ledes ud på Kirkeltevej.
 
Anlæg af dobbeltrettet cykelsti på det resterende stykke af Kirkeltevej ned mod Frederiksborgvej vil give et sammenhængende cykelstinet, idet den tidligere anlagte cykelsti forbindes med cykelstierne på Frederiksborgvej. Endvidere vil en cykelsti på den vestlige del af Kirkeltevej give en sikker skolevej for de skolebørn, som bor på denne strækning.
 
Teknik- og Planudvalget blev i 2013 forelagt forskellige muligheder for placering af cykelstien. Det blev vedtaget, at cykelstien skulle ligge som dobbeltrettet cykelsti i vejens sydlige side. Der er i 2013 udarbejdet skitseprojekt for denne løsning. Skitseprojektet er opdateret i 2017 og stiens planlagte forløb ses i bilag A.
 
Der blev i 2013 bevilget tilskud til projektet fra statens cykelpulje på 40 %. Stien skal anlægges i 2018, hvis tilskuddet skal bevares.
 
Der arbejdes på en løsning for tilslutning til stierne på Frederiksborgvej. Dette er vist med en stiføring på nordsiden af Kirkeltevej i hjørnet Frederiksborgvej/Kirkeltevej, som skal sikre at cyklister, der kommer ad den dobbeltrettede sti fra nord, ikke kommer overraskende for bilister på Kirkeltevej. Derfor trækkes krydsningen tilbage.
 
Der er nødvendigt, at foretage arealerhvervelse fra tilstødende grundejere. Forvaltningen vil, i dialog med de tilstødende grundejere, forsøge at opnå frivillige aftaler om arealkøb. For to af grundejerne vil cykelstien komme til at gå meget tæt på bebyggelse. Forvaltningen er ved at undersøge, hvordan projektet kan udføres med mindst mulige gener for disse grundejere. Ud for Kirkeltevej 18 kan vejen på en kort strækning flyttes ca. en meter mod nord, hvilket gør, at udhuset ved nr. 18 stadig kan være brugbart. Denne løsning giver desuden et bedre vejforløb og bedre oversigt ved udkørsler i nordlig side af vejen.
 
På det første stykke af Kirkeltevej ned mod Frederiksborgvej står et markant læhegn af Bornholmsk Røn. Beplantning bidrager til en harmonisk afslutning af Lillerød by mod nord og der er derfor set på muligheden for at føre stien bag om træerne. Forvaltningen er i dialog med ejer af matriklen om denne løsning. En løsning, hvor stien føres bag om træerne, vil endvidere betyde, at den lille rasteplads bevares. Denne løsning forventes kun at give ekstra omkostninger til etablering af belysning, som forventes at kunne holdes inden for projektrammen. Løsningen kan kun vælges, såfremt grundejer ønsker dette.
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation, hvis dette enten ønskes af grundejer eller der ikke kan opnås enighed. Ekspropriationen skal ved uenighed sikre, at arealerhvervelsen og erstatningen for arealerne sker i overensstemmelse med vejlovens bestemmelser.
 
Forslag 2 A
Udvalget godkender, at stien føres bag læhegnet på den sidste strækning forudsat der opnås enighed med ejer og at en evt. meromkostning kan holdes inden for det samlede anlægsbudget
 
Forslag 2 B
Udvalget godkender, at stien udføres som skitseret langs Kirkeltevej
 
I bilag B er vist de områder, hvorfra det på nuværende tidspunkt forventes, at der skal ske arealerhvervelse.
 
Det forventes, at projektering kan igangsættes primo 2018 med henblik på anlægsopstart sommer 2018.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 til Økonomiudvalget og byrådet, og godkender forslag 2 A.

Afledte konsekvenser
Arealerhvervelsen er en forudsætning for gennemførelse af cykelstiprojektet.

Økonomi og finansiering
Der er på investeringsoversigten afsat 3.269.000 kr. til anlæg af cykelstier på Kirkeltevejs vestlige del i 2018. Herudover er bevilget tilskud fra statens cykelpulje til projektet på 2.136.000 kr. Samlet budget for projektet er således 5.405.000 kr.
 
Omkostninger til erstatninger forventes at blive det samme, hvad enten arealerhvervelsen sker som ekspropriation eller ved frivillige aftaler.

Dialog/høring
Forvaltningen har kontaktet alle grundejere som forventes, at skulle afgive areal til projektet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_13-1988_dok_no_77152-17_v1_bilag a cykelsti kirkeltevej skitse.pdf.pdf
caseno_13-1988_dok_no_77154-17_v1_bilag b cykelsti kirkeltevej arealerhvervelse.pdf.pdf

Bilag

Bilag A Cykelsti Kirkeltevej skitse.pdf
Bilag B Cykelsti Kirkeltevej arealerhvervelse.pdf


9. Gladgårdsvænge overtagelse af vejen

Gladgårdsvænge overtagelse af vejen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede den 23. februar 2017, at kommunen er indstillet på at overtage Gladgårdsvænge som offentlig vej mod at vejen af nuværende vejberettigede fartdæmpes og forskønnes. Beslutningen blev truffet i forbindelse med sag om lokalplan 3-390 for Boligområde ved Julemosegaard.
 
Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til forslag om kommunens overtagelse af vejen.

Sagsbeskrivelse
Gladgårdsvænge er en 365 meter lang lokalvej i Lynge. Vejen har indtil for få år siden kun været adgangsvej for ca. 50 boliger. Men med udbygning i området med ca. 200 nye boliger ved Julemosevænge og Julemosegaard, vil trafikken stige på Gladgårdsvænge, og vejen vil i højere grad få karakter af en fordelingsvej. Se kort i bilag A.
 
Dette er baggrunden for, at byrådet besluttede at man var indstillet på at overtage vejen som offentlig vej. En øget trafik på vejen vil sandsynligvis give et behov for fartdæmpning. Derfor er det stillet som krav, at vejen fartdæmpes, hvis kommunen skal overtage den.
 
En overtagelse af vejen betyder, at vejen skal udmatrikuleres som offentlig vej og overdrages til Allerød Kommune. Kommunen står herefter for al drift af vejen, hvilket anslås at koste 25.000 kr. årligt.
 
Forvaltningen har været i dialog med de vejberretigede om kommunens eventuelle overtagelse af vejen samt etablering af fartdæmpning. De vejberettigede er blevet enige om, at de ønsker, at kommunen overtager vejen, og de er indstillet på at finansiere fartdæmpning af vejen op til 200.000 kr. De vejberettigede ønsker, at Forvaltningen kommer med et forslag til fartdæmpning, samt at kommunen står for projektstyring i forbindelse med etableringen.
 
Fartdæmpning kan etableres som bump eller indsnævringer og nedsættelse af hastigheden til 40 km/t. Den nærmere udformning vil blive aftalt i samråd med de vejberettigede og skal godkendes af politiet. Det vurderes, at fartdæmpning og matrikulære omkostninger samlet kan holdes under 200.000 kr. eks. moms. De vejberretigede og kommunen skal være enige om projektet.
 
Forslag 1
Gladgårdsvænge overtages af Allerød Kommune som offentlig vej. Som betingelse for overtagelsen finansierer de vejberettigede fartdæmpning af vejen.
 
Forslag 2
Kommunen ønsker ikke at overtage vejen, og vejens status fastholdes som privat fællesvej.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
Fartdæmpning etableres uden omkostninger for kommunen.
 
Overtagelse af vejen giver øgede driftsomkostninger for kommunen på anslået 25.000 kr. årligt. Merudgiften indregnes i de forventede regnskaber samt budgetoplæg for 2019-22.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1.


caseno_17-10453_dok_no_3830-18_v1_bilag a gladgårdsvænge.pdf.pdf

Bilag

Bilag A Gladgårdsvænge.pdf


10. Krydsning Frederiksborgvej ved Rønnealle

Krydsning Frederiksborgvej ved Rønnealle

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet vedtog den 21. december 2017 at bevilge 1,5 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen til at realisere trafiksikkerhedsforbedringer for krydset Rønnealle og Frederiksborgvej.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til, hvilket forslag til tiltag i krydset, der skal realiseres.

Sagsbeskrivelse
Med baggrund i den ændrede skolevejstrafik til Lillevang Skole, er der ønsket trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i krydset Frederiksborgvej-Rønnealle samt på Enghavevej og Rønnealle.
 
Forvaltningen har fået undersøgt forskellige tiltag i henholdsvis krydsningen på Frederiksborgvej ved Rønnealle, på selve Enghavevej og på Rønnealle. Der er flere muligheder, som har hver sine fordele og ulemper. De undersøgte muligheder er beskrevet i vedlagte bilag A. 
 
Forvaltningen har i oktober 2017 søgt statens cykelpulje om tilskud til forbedring af trafiksikkerheden i krydset samt på Enghavevej og Rønnealle. Det samlede projekt, der er søgt om tilskud til, omfatter afmærkning på Enghavevej, etablering af krydsningsheller og bump på Frederiksborgvej samt anlæg af cykelstier på Rønnealle frem til Kirkevænget. Projektet koster 5.028.000 kr., og det blev i december meddelt, at kommunen har fået tilskud til projektet på 40% dvs. tilskud på 2.011.200 kr.
 
Etablering af krydsningsheller på Frederiksborgvej er drøftet med ejer af grunden på hjørnet af Rønnealle og Frederiksborgvej for at sikre, at hellerne ikke skaber problemer i forhold til indkørsel til OK-tanken og de øvrige virksomheder på matriklen.
 
Da byrådet i december 2017 har frigivet 1,5 mio. kr. til at realisere trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i krydset, er der udarbejdet et forslag, hvor der tages udgangspunkt i bevillingen og et maksimale støttebeløb på 40 % (forslag 1 nedenfor).  Forslaget forudsætter, at Vejdirektoratet godkender nedskaleringen af projektet, hvilket ikke er muligt at få endeligt afklaret, før der søges om projektændring. Det vurderes dog, at det vil være muligt at få godkendt nedenstående projektændringer.
 
I løsningsforslagene nedenfor er der taget udgangspunkt i de projektforslag, der vurderes at give den største trafiksikkerhedsmæssige effekt. Der er for hver af de tre dele af skolevejen, dvs. Enghavevej, krydsningen af Frederiksborgvej og Rønnealle arbejdet med to forslag, der i kombination indgår i de forskellige løsningsforslag. Dog anbefales der den samme løsning for sikring af krydsningen i alle forslag.
 
Forslag 1
Inden for den afsatte budgetramme og under forudsætning af at projektet kan godkendes som støtteberettiget, er det dette forslag, der vurderes at give den optimale effekt.
 
Projektet omfatter, at der etableres midterheller på Frederiksborgvej på begge sider af krydsningen ved Rønnealle/Enghavevej. Midterheller vil give bløde trafikanter mulighed for at vente midt på vejen. Herudover etableres pudebump (busvenlige bump) på begge sider af krydsningen og 40 km zonen udvides til at omfatte krydset. (I bilag B ses tegning af krydsningsheller på Frederiksborgvej).
 
På Rønnealle etableres ”2 minus 1” vej fra Frederiksborgvej til Kirkevænget (dvs. at vejen visuelt kun har ét kørespor, der benyttes af trafikanter i begge retninger, og har brudte kantlinjer i begge sider af vejen. Kantbanerne benyttes af cyklister og som vigeareal, når to modkørende trafikanter mødes). Desuden anlægges pudebump, hvilket sammen med 2 minus 1 vejen vil forbedre sikkerheden for cyklister samt nedsætte farten på strækningen.
 
På Enghavevej vil der komme forbedret afmærkning med kantpæle, advarselsskilte om skolebørn på vejen samt kampagne om hensynsfuld adfærd. Samlet pris for projektet er ca. 2.350.000 kr., hvortil der forudsættes statstilskud på 40 %.
Kommunens nettoudgift udgør således 1,41 mio. kr.
 
Forslag 2
Krydsningen sikres som i forslag 1.
 
På Rønnealle anlægges cykelstier i begge sider af vejen frem til Kirkevænget. I sydsiden anlægges en delt sti og i nordsiden nedlægges fortovet og her anlægges cykelsti. (I bilag C ses tegning af cykelstier på Rønnealle).
 
Enghavevej udvides med ca. en meter, så der kan etableres 2 minus 1 vej.
 
Samlet pris for denne løsning er 5.400.000 kr. og der forudsættes 40% tilskud (max. tilskud er dog de bevilgede 2.011.200 kr.).
Kommunens nettoudgift udgør således 3,39 mio. kr. 
 
Forslag 3
Krydsningen sikres som i forslag 1
 
Der etableres 2 minus 1 vej på både Enghavevej og Rønnealle.
 
Samlet pris for denne løsning er 3.560.000 kr. og der forudsættes 40 % tilskud.
Kommunens nettoudgift udgør således 2,136 mio. kr.
 
Forslag 4
Krydsningen sikres som forslag 1
 
Rønnealle sikres som i forslag 2
 
Der etableres afmærkning på Enghavevej
 
Samlet pris for denne løsning er 4.160.000 kr. og der forudsættes 40% tilskud.
Kommunens nettoudgift udgør således 2,496 mio. kr.
 
 
I tilfælde af, at Vejdirektoratet ikke giver tilskud til ændret projekt, kan man nøjes med at anlægge krydsningshellerne på Frederiksborgvej, som kan anlægges for den afgivne bevilling på 1.500.000 kr.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
Forslag 1: Forslaget kan udføres for de 1,5 mio. kr., som er frigivet til projektet samt tilskud fra Cykelpuljen.
 
Da der ikke er budgetmæssig dækning for forslag 2, 3 og 4, er der behov for en merbevilling, hvis et af disse forslag vælges. Ved nedenstående forslag forudsættes, at der modtages 40% i statstilskud. Det endelige statstilskud kendes først, når der søges til det konkrete projekt.
 
Forslag 2: Der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 1,889 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen. Der gives en yderligere anlægsbevilling på 1,889 mio. kr. jf. forslag 2, som finansieres af rådighedsbeløbet.
 
Forslag 3: Der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 0,636 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen. Der gives en yderligere anlægsbevilling på 0,636 mio. kr. jf. forslag 3, som finansieres af rådighedsbeløbet.
 
Forslag 4: Der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 0,996 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen. Der gives en yderligere anlægsbevilling på 0,996 mio. kr. jf. forslag 4, som finansieres af rådighedsbeløbet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget indstiller forslag 3 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_17-4996_dok_no_4680-18_v1_bilag a notat beskrivelse af løsningsmuligheder.pdf.pdf
caseno_17-4996_dok_no_4681-18_v1_bilag b krydsningsheller tegning.pdf.pdf
caseno_17-4996_dok_no_4683-18_v1_bilag c cykelstier på rønnealle.pdf.pdf

Bilag

Bilag A Notat beskrivelse af løsningsmuligheder.pdf
Bilag B Krydsningsheller tegning.pdf
Bilag C Cykelstier på Rønnealle.pdf


11. Trafikplan 2017-20 - pulje til mindre projekter

Trafikplan 2017-20 - pulje til mindre projekter

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet har på investeringsoversigten for 2018 afsat 2 mio. kr. til pulje til mindre projekter i Trafikplan 2017-20.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til forslag til prioritering af puljen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet godkendte 20. marts 2017 Trafikplan 2017-20. Trafikplanen udgør grundlaget for kommunens indsats på trafikområdet i de kommende år. Trafikplanen har særligt fokus på at forbedre trafiksikkerheden, øge trygheden og begrænse de miljømæssige konsekvenser af trafikken i byen.
 
Som led i trafikplanen er der udarbejdet lister over de trafikale tiltag, som kommunen vil prioritere i de kommende år. Projektlisterne er opdelt i store anlægsprojekter til over 1 mio. kr., mindre projekter til under 1 mio. kr. og projekter som skal analyseres nærmere.
 
Den afsatte pulje gælder projekter til under 1 mio. kr. I bilag A ses en projektliste fra Trafikplanen, som er opdateret med enkelte nye projekter, som f.eks. er påpeget af politiet.
 
Til udmøntning af den afsatte pulje på 2 mio. kr., har Forvaltningen udarbejdet forslag til prioritering bestående af mindre projekter i trafikplanen, dvs. projekterne til under 1 mio. kr. samt projekter under kategorien analyse, hvor der kan ske konkretisering af løsningsforslag.
 
Prioriteringen tager udgangspunkt i den prioritering, der allerede er foretaget i forbindelse med udarbejdelse af trafikplanen. Enkelte projekter er blevet opprioriteret pga. udviklingen siden udarbejdelsen af trafikplanen.
 
Listen med forslag til projekter omfatter flere projekter, end det som forventes at kunne udføres. Dette skyldes, at de nøjagtige priser ikke kendes endnu, og der ønskes mulighed for at udføre flere projekter i fald der er midler til det. Flere projekter kræver politiets tilladelse forud for udførsel.
 
Forslag til prioriteret projektliste til udførsel i 2018 ses i bilag B.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler at forslag til prioriteret projektliste godkendes med henblik på udførsel i 2018.

Økonomi og finansiering
Projekterne finansieres af pulje til mindre trafikprojekter på 2 mio. kr.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.


caseno_17-11741_dok_no_5739-18_v1_bilag a projektliste trafikplan 2017-20.pdf.pdf
caseno_17-11741_dok_no_8081-18_v1_bilag b prioriteret projektliste 2018.pdf.pdf

Bilag

Bilag A Projektliste Trafikplan 2017-20.pdf
Bilag B Prioriteret projektliste 2018.pdf


12. Fjernvarmeforsyning af erhvervsområde ved Farremosen

Fjernvarmeforsyning af erhvervsområde ved Farremosen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning af det nye erhvervsområde ved Farremosen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse
Myndighedsopgave
Byrådet skal som varmeplanmyndighed behandle ansøgninger om godkendelse af varmeforsyningsprojekter. Byrådet skal sikre, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 3 (LBK nr. 1307 af 24. nov. 2014) og projektbekendtgørelsen § 3 (BEK nr. 825 af 24. juni 2016). Endvidere skal byrådet sikre koordinationen med den fysiske planlægning, kommune- og lokalplanlægning samt planlægningen af varmeforsyningen (den kommunale varmeplan).
 
Til brug for byrådets vurdering har Farum Fjernvarme har ladet udarbejde et skriftligt projektforslag om fjernvarmeforsyning af erhvervsområdet ved Farremosen, der omfatter de nødvendige oplysninger, jf. projektbekendtgørelsens § 23.
 
Som projektansvarlig er Farum Fjernvarme ansvarlig for, at forslaget er retvisende samt for, at projektet overholder gældende lovgivning.
 
Projektforslaget omfatter etablering af kollektivt forsyningsnet i erhvervsområdet ved Farremosen. Erhvervsområdet er udlagt som byzone. Området er ikke i forvejen udlagt til kollektiv varmeforsyning. Projektet er således ikke et konverteringsprojekt, og medfører dermed ikke kompensation til naturgasdistributionsselskabet, jf. projektbekendtgørelsens § 8.
 
Byrådet skal sikre, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Herunder skal de energimæssige, samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af projektet vurderes, jf. varmeforsyningslovens § 1, projektbekendtgørelsens § 26 samt VVM-bekendtgørelsens § 2 (BEK. nr. 448 af 10. maj 2017).
 
Berørte parter skal orienteres om projektet med en høringsfrist på minimum 4 uger og parternes eventuelle bemærkninger skal indgå i vurderingsgrundlaget, jf. projektbekendtgørelsens § 25 og § 26, stk. 4.
 
Projektomfang
Projektet omhandler kollektiv fjernvarmeforsyning af virksomhederne Troy X Investment Holding S.à.r.l. (Verdion), som ejer 2 bygninger i området (benævnt Troy X 1 og Troy X 2 i projektet), samt SCT Transport, som ligeledes ejer 2 bygninger i området, hvoraf den ene udlejes (benævnt SCT Transport og Lejer hos SCT i projektet).
 
Varmebehovet for virksomhederne udgør ifølge projektet samlet ca. 2.100 MWh/år.
 
Projektet bygger på frivillig tilslutning og medfører ikke tilslutningspligt eller pligt for virksomhederne til at blive i området.
 
Da erhvervsområdet fortsat er under udvikling, kan der efterfølgende ske justeringer af projektet i forhold til byggemodningen og de respektive byggeprojekter.
 
En eventuel projektgodkendelse vil for Farum Fjernvarme medføre forsyningspligt over for de ejendomme, der omfattes af projektet. Et godkendt varmeprojekt skal således, gennemføres senest 5 år efter godkendelsen, jf. projektbekendtgørelsens § 9, stk. 2.
 
Kommunen påser, at projektet gennemføres inden for de gældende frister samt overholdelse af eventuelle øvrige vilkår for en eventuel projektgodkendelse, jf. projektbekendtgørelsens
§ 4, stk. 4.
 
Projektets hovedpunkter
Projektet redegør for konsekvenserne ved, at fjernvarmeforsyne Troy X 1 og Troy X 2 samt SCT Transport og Lejer hos SCT i forhold til alternativ varmeforsyning ved individuelle luft/vand-varmepumper.
 
Fjernvarmen hentes fra transmissionsledningen mellem Vestforbrænding og Hillerød Forsyning fra et punkt i det nordvestlige hjørne af Farum Fjernvarmes grund på industriområdet ved Farremosen. Her tænkes etableret en vekslerstation i en lille bygning på ca. 15-20 m2 med en vekslereffekt på 1,15 MW. Herfra distribueres fjernvarmen frem til industrikunderne.
 
Fjernvarmen er sammensat af et miks mellem naturgasbaseret kraftvarme fra Hillerød Forsyning og affaldsbaseret fjernvarme fra Vestforbrænding.
 
Projektberegningerne for projektet viser:
 
Ved godkendelse af projektet udlægges erhvervsområdet som kollektivt fjernvarmeforsynet.
Byrådets eventuelle godkendelse af projektet har ikke andre konsekvenser for en kommende ny varmeplan.
 
Projektet skal efterfølgende screenes for eventuel VVM-pligt efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Resultatet af screeningen skal offentliggøres med 4 ugers klagefrist.
 
Projektforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med gældende kommuneplan.
 
Høring
Projektforslaget har i overensstemmelse med det daværende Klima- og Miljøudvalgs beslutning den 21. november 2017 været i høring blandt berørte parter: Troy X Investment Holding S.à.r.l. (Verdion), Danske Fragtmænd, Dansk Hal, SCT Transport, Farum Fjernvarme, Norfors, Vestforbrænding, Hillerød Forsyning og HMN GasNet A/S.
 
Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Hillerød Forsyning, HMN GasNet P/S (bilag 2) og Troy X Investment Holding S.à.r.l. (Verdion) (bilag 3). Høringssvarene er forelagt ansøger. Efterfølgende har Troy X Investment Holding Sàrl præciseret sit høringssvar (bilag 4).
 
Hillerød Forsyning har ikke kommentarer til projektet. HMN GasNet P/S oplyser, at der ligger en gasforsyningsledning tættere ved erhvervsområdet end forudsat i første version af projektet. Troy X Investment Holding S.à.r.l. meddeler en nedjustering af det forventede varmebehov for Troy X 1.
 
Projektet er efterfølgende opdateret på baggrund af høringen.
 
Projektet udviser fortsat en positiv samfundsøkonomi.
 
Ud fra det samlede grundlag vurderes det at:  
· Projektet er samfundsøkonomisk rentabelt.
· Projektet medfører en miljømæssige gevinst ved reducering af CO2-emissionen, i forhold til naturgasbaseret blokvarme.
 
Fjernvarmetilslutningen beror på frivillighed og er uden forblivelsespligt, og er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Erhvervsområdet er under fortsat udbygning og der kan komme yderligere aftagere, hvilket vil styrke projektets samfundsøkonomi.
 
Projektet vurderes samlet set, at være i overensstemmelse med gældende lovgivning, jf. varmeforsyningslovens §4 og projektbekendtgørelsens §6.
 
Klagefrist
Klage over byrådets godkendelse af varmeforsyningsprojektet kan indbringes for Energiklagenævnet senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Projektet må ikke igangsættes før klagefristens udløb.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Teknik-, Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget indstiller projektforslaget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Afledte konsekvenser
Farum Fjernvarme er ansvarlig for projektet.

Økonomi og finansiering
Farum Fjernvarme er som projektansvarlig eneansvarlig for projektets samlede økonomi og finansiering.

Dialog/høring
Byrådets afgørelse skal meddeles direkte til berørte parter:
Troy X Investment Holding Sàrl (Verdion), Danske Fragtmænd, Dansk Hal, SCT Transport, Farum Fjernvarme, Norfors, Vestforbrænding, Hillerød Forsyning og HMN GasNet A/S, med tilhørende klagevejledning.Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_17-9843_dok_no_4701-18_v1_projektforslag farum, sweco version rev2 - 09-01-2018.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_4700-18_v1_bilag 4 - selskabsøkonomisk beregning.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_4699-18_v1_bilag 3 - samfundsøkonomisk beregning.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_4697-18_v1_bilag 2 - samfundsøkonomiske forudsætninger.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_4695-18_v1_bilag 1 - oversigtsskitse_rev.2.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_4692-18_v1_bilag 5 - brugerøkonomisk beregning.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_4719-18_v1_bilag 2 - høringssvar hmn gasnet.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_4724-18_v1_bilag 3 - verdion - høringssvar af 14 12 2017.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_4725-18_v1_bilag 3.1 - udskrift fra tingbog.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_4723-18_v1_bilag 3.2 - kort over farremosen.pdf.pdf
caseno_17-9843_dok_no_4726-18_v1_bilag 4 - revideret høringssvar - verdion.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Revideret projektforslag af 09-01-2018
Bilag 1.4 - Selskabsøkonomisk beregning.pdf
Bilag 1.3 - Samfundsøkonomisk beregning.pdf
Bilag 1.2 - Samfundsøkonomiske forudsætninger.pdf
Bilag 1.1 - Oversigtsskitse_rev.2.pdf
Bilag 1.5 - Brugerøkonomisk beregning.pdf
Bilag 2 - Høringssvar HMN GasNet.pdf
Bilag 3 - Verdion - Høringssvar af 14 12 2017.PDF
Bilag 3.1 - Udskrift fra tingbog.PDF
Bilag 3.2 - Kort over Farremosen.PDF
Bilag 4 - Verdion - Revideret høringssvar


13. Høring af statens Trafikplan for banetrafik 2017-2032

Høring af statens Trafikplan for banetrafik 2017-2032

Punkttype
Beslutning.

Tema
Statens Trafikplan for banetrafik 2017-2032 er i høring frem til den 28. februar 2018. Udvalget anmodes om at beslutte, om vedlagte forslag til høringssvar skal indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse
Trafikplanen er en samlet, fagligt begrundet anbefaling til en effektiv udvikling i den statslige banetrafik i de kommende 15 år. Samtidig udgør Trafikplanen et fælles planlægningsgrundlag for den kollektive trafik i hele landet. 
 
For Allerød Kommune er det primært udviklingen af S-banen, der er relevant, herunder udvikling af Høvelte Trinbræt til en egentlig station.
 
Det fremgår af Kommuneplanen 2017, at der skal være mulighed for, at Høvelte Trinbræt kan opgraderes til en fuldt udbygget station, og der skal sikres mulighed for, at der kan skabes jernbaneforbindelse mellem Nordbanen og Farumbanen.
 
Høringssvaret til den forrige statslige trafikplan for jernbaner indeholdt en fælles henvendelse fra Allerød, Furesø og Hillerød kommuner om en tværgående forbindelse mellem Nordbanen og Farumbanen, hvoraf der fremgik en principiel linjeføring. Denne indgår i kommuneplan 2017, og er vist i bilag. Der er fortsat en fælles forståelse mellem kommunerne om at en tværgående forbindelse mellem S-linjerne er ønsket, men der er ikke længere en entydig opbakning til den tidligere foreslåede linjeføring.
 
En sammenkobling af Nordbanen og Farumbanen vil give øget passagerkapacitet og fleksibilitet for passagerne på begge baner. Samtidig vil sammenkoblingen øge adgangen for brugere af den kollektive trafik til det nye Supersygehus syd for Hillerød.
 
Udbygningen af Høvelte Trinbræt til egentlig station vil samtidig understøtte den igangværende udvikling af Blovstrød-området.
 
Høringsudkastet til Trafikplanen 2017-2032 (bilag) indeholder et antal baneprojekter og forslag til analyser, men heri er ikke medtaget opgradering af Høvelte Trinbræt til en station og ej heller forslag til at arbejde videre med en tværgående forbindelse mellem S-linjerne. Der lægges i høringssvaret op til at disse to elementer kommer til at indgå som indledende undersøgelser og strategiske analyser i den første del af planperioden, så der ud fra analyserne kan udarbejdes egentlige projektforslag.
 
Trafikplanen omfatter endvidere etablering af den nye station Favrholm til Supersygehuset på Nordbanen mellem Allerød Station og Hillerød Station i 2022.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag til høringssvar godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning:
 
Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov og Martin Wolffbrandt stemte for
Erling Petersen stemte imod.
Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.


caseno_18-406_dok_no_5660-18_v1_høringsbrev trafikplan 2017-2032 udsendt.pdf.pdf
caseno_18-406_dok_no_5657-18_v1_trafikplan 2017-32, høringsudgave 24 november.pdf.pdf
caseno_18-406_dok_no_10069-18_v1_linjeførin sbanen kommuneplan.pdf.pdf
caseno_18-406_dok_no_10198-18_v1_udkast til høringssvar statens trafikplan.pdf.pdf

Bilag

Høringsbrev fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.pdf
Trafikplan 2017-32 høringsudgave.pdf
Principiel linjeføring S-banen.pdf
Udkast til høringssvar Statens trafikplan.pdf


14. Anlægsregnskab - Tilbagekøb af vejbelysningsanlæg

Anlægsregnskab - Tilbagekøb af vejbelysningsanlæg

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for tilbagekøb af vejbelysning godkendt i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse
Byrådet gav den 20. september 2016 en anlægsbevilling på 19,9 mio. kr. til tilbagekøb af vejbelysning. Bevillingen blev den 27. april reduceret med 12,6 mio. kr., da den endelige købspris for vejbelysningen var aftalt. Bevillingen udgjorde hermed 7,3 mio. kr.
 
Allerød Kommune tilbagekøbte pr. 16. august 2017 alle vejbelysningsanlæg i kommunen, hvorefter kommunen selv varetager drift og vedligeholdelse af anlæggene. Tilbagekøbsprisen er fastsat i en forligsaftale med DONG. Drift- og vedligeholdelsesopgaven har været i udbud, hvilket har resulteret i en årlig effektivisering af driftsudgift på 1,5 mio. kr. Hertil kommer en besparelse vedrørende anlægsudgiften til renoveringen af anlæggene, herunder udskiftning til LED.    
 
Den afholdte udgift på 7,3 mio. kr. svarer til bevillingen.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering
Anlægsbevilling: 7,3 mio. kr.
Anlægsudgift.      7,3 mio. kr.
 
Der er således ingen afvigelse fra bevillingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.


caseno_17-11816_dok_no_82276-17_v1_anlægsregnskab for tilbagekøb vejbelysningsanlæg.pdf.pdf

Bilag

Anlægsregnskab for tilbagekøb vejbelysningsanlæg.pdf


15. Sag fra Martin Wolffbrandt

Sag fra Martin Wolffbrandt

Punkttype
Beslutning.

Tema
Næstformand Martin Wolffbrandt har i mail af 18. januar 2018 bedt om, at nedenstående sag kommer på dagsordenen.

Sagsbeskrivelse
”Jeg vil gerne have en sag på næste møde i Teknik- Erhverv-, Plan- & Miljøudvalget (den 30/1-2018) om færdiggørelsen af renoveringen af Kongevejen. Løsningen, hvor der er valgt kun at lave granitkantsten i den ene side af vejen, er efter min opfattelse ikke i overensstemmelse med byrådets beslutning om renovering. Når der til foråret lægges asfalt på Kongevejen vil det være både dyrt, ressourcespild og besværligt at lave ens kantsten på begge sider af Kongevejen. Vi bør få lavet den rigtige løsning nu. Hvis nødvendigt bør Teknik-, Erhverv-, Plan- & Miljøudvalget anmode om at puljen til trafikforbedringer øges fra 2 til 4 mio. (finansieret af kassebeholdningen). Vi bør få lavet den rigtige løsning nu”.

Administrationens forslag
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.
16. Rengøringskontrakt - LUKKET PUNKT - Lukket punkt