UDVALG

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Mødelokale C

STARTTIDSPUNKT

06-03-2018 07:30:00

SLUTTIDSPUNKT

06-03-2018 10:50:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Orientering om Movia og kollektiv trafik
4. Borgermøde om busbetjening
5. Lokalplan 2-303B for plejeboliger ved Poppelvej
6. Udkast til lokalplan 3-394 for spejderhus i Lynge
7. Nedlæggelse og nedrivning af bolig
8. Norrecco - debatoplæg forud for Miljøvurdering og planlægning
9. Statistik over byggesager i 2017
10. Teknisk tilsyn på almene vandværker 2017
11. Vedtagelse af ny forskrift for ikke-erhvervsmæsige dyrehold
12. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen
13. Belægningspuljen 2018
14. Projektansøgning - Nyt biomasseværk i Farremosen
15. Lilledal, nedlæggelse af vejareal ved Allerød Stationsvej
16. Baunesvinget, nedlæggelse af vejareal
17. Sag fra Martin Wolffbrandt - genoptagelse
18. Anlægsregnskab for saltlade
19. Præsentation af udvalgets arbejdsområder - genoptagelse
20. Budgetstrategi 2019-22: Budgetnotat 11. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype
Beslutning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Ingen.
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
Orientering.

Tema
1 Ny kontrakt for Iværksætterhus
Iværksætterhuset varetager den lokale erhvervsservice indenfor rammerne af lov om erhvervsfremme. Kontrakt om Iværksætterhusets aktiviteter er indgået mellem Væksthus Hovedstadsregionen samt de 9 nordsjællandske kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Hillerød, Helsingør og Hørsholm.
 
Kontrakten udløber 31. december 2018, og der er igangsat en proces til fornyelse. Der stiles imod, at en ny kontakt vedtages før sommerferien, for at give mulighed for at planlægge aktiviteter med effekt fra 1. januar 2019. 
 
Sagen forelægges udvalget, når nyt kontraktudkast foreligger.
 
2 Ny Væksthusaftale
Hvert år indgår KKR Hovedstaden en regional aftale med Væksthus Hovedstadsregionen med udgangspunkt i den nationale væksthusaftale.
 
Væksthusaftalen 2018 er præciseret i forhold til analysesamarbejde og facilitering af start-up-virksomheder, hvor der er et skarpere fokus på risikoen for konkurrenceforvridning. Tilsvarende er det understreget, at Væksthusets aktiviteter og mål har fokus på den specialiserede erhvervsservice, hvilket skal sikre en skarp arbejdsdeling i forhold til den lokale erhvervsservice. Ligeledes er mål og effekter uddybet.
  
 Se aftalen her: https://startvaekst.dk/file/656721/kkr-aftale-2018.pdf
 
3 Vækstforum Hovedstaden
Vækstforum Hovedstaden (VF) er det centrale strategiske regionale forum, der udstikker de langsigtede rammer for den regionale erhvervsudvikling, herunder bidrager til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), som er rammesættende for erhvervsudvikling i Region Hovedstaden.
Vækstforum investerer desuden i strategiske indsatser ved hjælp af EU’s strukturfonde og de regionale erhvervsudviklingsmidler - og spiller en aktiv rolle i forhold til at realisere visionen om en fælles Greater Copenhagen-metropolregion.
 
I valgperioden 2018 – 2021 er tre byrådsmedlemmer fra Allerød Kommune repræsenteret i VF. Karsten Längerich og Jørgen Johansen er udpeget efter indstilling fra KKR til at varetage kommunernes interesser. Erik Lund er udpeget på regionsrådets initiativ.
Erhvervskonsulent Mette S. Nielsen deltager i arbejdsgruppen under Vækstforum Hovedstaden.
 
4 Vækstmøde 2018
Det tidligere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg besluttede den 16. august 2017:
Udvalget orienteres om temaer og programudspil, når tiden nærmer sig.
Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) har tilbudt sig som vært for årets møde.
 
5 ”Hilse-på-møde” for erhvervslivet
Borgmester Karsten Längerich har inviteret til ”hilse-på-møde” for byråd og erhvervslivet.
Mødet afholdes den 7. marts, kl. 16.00-17.00 på Allerød Rådhus. Invitationen er vedlagt.
 
6 Invitation og program for konferencen Teknik & Miljø ’18
På mødet den 30. januar 2018 udtrykte udvalget ønske om at deltage i KL’s konference TEKNIK & MILJØ ’18. Konferencen holdes den 12. – 13. april 2018 i Aarhus.
 
Invitation og program for konferencen er vedlagt.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget tog meddelelserne til efterretning, herunder meddelelse om at Forvaltningen vil udarbejde udkast til svar på henvendelse vedr. solceller, som formanden sender på udvalgets vegne. Henvendelsen med bilag samt KL-notat om input til energiforlig 2018 er vedlagt som bilag.


caseno_17-11507_dok_no_14750-18_v1_invitation hilse på møde.pdf.pdf
caseno_17-11507_dok_no_15513-18_v1_invitation til teknik & miljø ´18.pdf.pdf
caseno_17-11507_dok_no_20964-18_v1_henvendelse om solceller.pdf.pdf
caseno_17-11507_dok_no_20965-18_v1_kommunale energianlæg.pdf.pdf
caseno_17-11507_dok_no_20963-18_v1_notat - kl input til energiforlig 2018.pdf.pdf

Bilag

Invitation hilse på møde.pdf
Invitation til TEKNIK & MILJØ ´18.pdf
Henvendelse om solceller.pdf
Bilag til henvendelse - Kommunale Energianlæg.pdf
NOTAT - KL input til Energiforlig 2018.pdf


3. Orientering om Movia og kollektiv trafik

Orientering om Movia og kollektiv trafik

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres generelt om kollektiv trafik, og herunder om samarbejdet med Movia.
 
Rådgivningschef fra Movia, Torsten Rasmussen deltager under punktets behandling og er indbudt til kl. 7.30.

Sagsbeskrivelse
På mødet orienteres om:
Samarbejdet mellem Movia og Allerød Kommune
Movias opbygning og ejerforhold samt samarbejdsformerne Movia og kommunerne imellem.
 
Trafikbestillingsprocessen
Årshjul, afleveringsfrister og effektueringsdatoer.
 
Økonomi
Grundlaget for Movias udregning af oplæg til de kommunale budgetter.
 
Allerød Kommunes busnet og eventuelle større ændringer heraf
Oversigt og gennemgang af Allerød Kommunes nuværende busnet.
 
Busnettet blev ændret gennemgribende i 2013 og der er foretaget mindre justeringer i de efterfølgende år. Generelt er det hensigtsmæssigt, at der ikke for ofte foretages større ændringer i busnettet af hensyn til forudsigeligheden for brugerne.
 
Region Hovedstad har ansvaret for nogle af de buslinjer, som er rygrad i Allerød Kommunes busnet, og regionen træffer først beslutning om deres busbestilling i marts. Det forventes, at regionen, med deres busbestilling for 2019, vil tage hensyn til påvirkningerne i kommunerne og først lade deres ændringer gælde fra 2020. Eventuelle ændringer i Allerød Kommunes busnet som følge heraf træffes mest hensigtsmæssigt efter, at regionens busbestilling kendes.
 
Trafikbestilling 2018 - indhold og evaluering
I forbindelse med busbestilling 2018, blev følgende ændringer besluttet:
Linje 336
Linje 381
Linje 385
Den samlede busbestilling 2018 er vedlagt som bilag 1.
 
Trafikbestilling 2019
Gennemgang af mulige mindre ændringer på busnettet i busbestilling 2019.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_18-1132_dok_no_15488-18_v1_bilag 1 tb18 - allerød kommune.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 TB18 - Allerød kommune.pdf


4. Borgermøde om busbetjening

Borgermøde om busbetjening

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om afholdelse af borgermøde om busbetjeningen i Allerød Kommune.

Sagsbeskrivelse
Busbestilling hos Movia for 2019 skal vedtages af byrådet inden den 1. maj 2018.
Det indgår i budgettet for 2018, at der skal afholdes et borgermøde forud for busbestillingen med fokus på den samlede dækning af kollektiv transport og busser i kommunen.
Udvalget besluttede den 30. januar 2018, at borgermødet holdes den 7. marts kl. 19.30-21.30.
Mødet afholdes i Borgerportalen på rådhuset, og der annonceres om mødet i Allerød Nyt og på kommunens hjemmeside.
Dagsorden for borgermødet er:

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
5. Lokalplan 2-303B for plejeboliger ved Poppelvej

Lokalplan 2-303B for plejeboliger ved Poppelvej

Punkttype
Beslutning.

Tema
Forslag til lokalplan 2-303B for Plejeboliger ved Poppelvej (bilag 1) blev vedtaget af byrådet den 21. december 2017 med henblik på udsendelse i offentlig høring. Planforslagene har været i høring fra den 22. december 2017 til den 26. januar 2018.
 
Udvalget anmodes om at behandle indkomne bemærkninger til planforslagene, med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd om endelig vedtagelse af lokalplanen.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med den offentlige høring er der modtaget de vedlagte 5 høringssvar (bilag 2).
 
De indkomne høringssvar omhandler følgende emner:
I vedlagte høringsnotat (bilag 3) er de indkomne bemærkninger resumeret og kommenteret.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplanforslag 2-303B vedtages endeligt med følgende ændringer:
I forbindelse med ændringen indføres mindre redaktionelle rettelser i planen.

Dialog/høring
Forslag til lokalplan har været i offentlig høring i 5 uger i overensstemmelse med planlovens §§ 24-26.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_17-10039_dok_no_14096-18_v1_høringssvar samlet - lokalplanforslag 2-303b.pdf
caseno_17-10039_dok_no_77246-17_v1_forslag til lokalplan 2-303 for plejeboliger ved poppelvej.pdf.pdf
caseno_17-10039_dok_no_17276-18_v1_bilag 3 - høringsnotat.docx

Bilag

Bilag 2 - Høringssvar samlet
Bilag 1 - Forslag til lokalplan 2-303
Bilag 3 - Høringsnotat


6. Udkast til lokalplan 3-394 for spejderhus i Lynge

Udkast til lokalplan 3-394 for spejderhus i Lynge

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede 22. juni 2017, at KFUM-spejderne Allerød-Lynge flyttes til kommunalt areal ved Lynge Idrætsanlæg. I den forbindelse igangsatte byrådet også udarbejdelse af en lokalplan for området til den nye spejderhytte.
 
Udvalget anmodes om at indstille vedlagte udkast til lokalplan 3-394 for spejderhus i Lynge godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i høring.

Sagsbeskrivelse
Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelse af et spejderhus ved Lynge Idrætsanlæg.
 
Lokalplanen skal sikre, at området anvendes til rekreative formål for børn og unge, at spejderhuset indpasses i det eksisterende grønne område, at området holdes åbent for offentligheden og at stiforbindelsen til Årtusindeskifteskoven opretholdes.
 
Lokalplanområdet ligger umiddelbart vest for parkeringspladsen til Lyngehallen og nord for Maglebjergskolen.
 
Lokalplanen giver mulighed for at opføre et spejderhus på op til 160 m2, 20 m2 udhus samt overdækninger inden for et afgrænset byggefelt.
 
Bebyggelsen bliver cirkulær med en diameter på ca. 25 meter og opføres i træ og sten. Huset bliver maksimalt 6 meter højt.
 
For at sikre sammenhæng med det eksisterende grønne område kan området afgrænses af hjemmehørende spredte buske, men ikke tætte hegn eller hække.
 
Parkering skal foregå på Lyngehallens parkeringsplads, men der etableres en adgangsvej i grus, så på- og aflæsning er mulig.
 
Køreareal kan armeres, men skal bortset fra selve kørevejen holdes grøn, f.eks. med græsarmering. De øvrige friarealer holdes med græs evt. med enkelte hjemmehørende buske og træer.
 
Lokalplanområdet indgår i kommuneplanramme LU.R.02 – Lynge Byfælled, som udlægger området til rekreativt område, hvor der kan opføres bebyggelse, som er nødvendig for områdets drift og anvendelse og som ikke er skæmmende.
 
Selve spejderhuset placeres i den nuværende lokalplan 347, og vejadgangen er beliggende i den nuværende lokalplan 3-388. De eksisterende lokalplaner aflyses inden for arealet af lokalplan 3-394. 
 
Der er foretaget en miljøscreening af planudkastet i henhold til miljøvurderingslovens § 10.  Screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 3-394 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 5 uger.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
Spejderne har fået 2.250.000 kr. til erstatning for spejderhuset på Baunesvinget. Byrådet gav den 22. juni 2017 en anlægsbevilling på 2.250.000 kr., som finansieres af indtægterne ved salg af areal ved Baunesvinget. Spejderne finansier herefter alle udgifter til anlæg af hus, vejadgang, kloakering mv.

Dialog/høring
Forslag til lokalplan offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser i §§ 24-26 om tilvejebringelse af planforslag. Planens sendes i høring 5 uger pga. af påsken.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_17-5121_dok_no_14862-18_v1_udkast lokalplan 3-394 for spejderhus i lynge.pdf

Bilag

Udkast lokalplan 3-394 for spejderhus i Lynge


7. Nedlæggelse og nedrivning af bolig

Nedlæggelse og nedrivning af bolig

Punkttype
Beslutning.

Tema
Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til ansøgning om nedlæggelse af boligen Hesselgårdsvej 27. Nedlæggelse af en bolig kræver byrådets samtykke, jf. boligreguleringslovens § 46.

Sagsbeskrivelse
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ansøger om nedlæggelse af boligen Hesselgårdsvej 27, idet bygningen ønskes nedrevet.
 
Ansøger oplyser, at bygningen er i så dårlig stand, at den er sundhedsfarlig at opholde sig i uden sikkerhedsforanstaltninger. Den er uegnet til beboelse eller anden anvendelse, og det vil være uforholdsmæssigt omkostningsfuldt at istandsætte den.
 
Huset er angrebet af fugtskader og skimmelvækst, og boligen er kondemnabel. Ifølge Folkeregistret har der ikke været tilmeldt beboere på adressen siden 2012.
 
Hvis der ikke giver samtykke til nedlæggelse af boligen, kan ejeren anmode byrådet om at anvise en lejer til boligen, jf. boligreguleringslovens § 48, stk. 3. Såfremt byrådet ikke senest 6 uger efter anmodningen anviser en lejer, anses byrådets samtykke for meddelt.
 
Tilladelse til nedrivning, jf. Bygningsreglement 2015, kap. 1.7, meddeles sædvanligvis administrativt, når afgørelse om nedlæggelse af bolig er truffet.
 
Ejendommen har et matrikulært areal på 1.156 m² og er beliggende i landzone. Den er ikke omfattet af nogen lokalplan. Kommuneplanrammen BL.BE.04 bestemmer områdets anvendelse til blandet bolig og erhverv – landsbyområde. Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Hele rammeområdet udpeges som bevaringsværdige arealer, hvor bebyggelse af arkitektonisk og/eller kulturhistorisk værdi skal bevares sammen med værdifulde omgivelser som haver, gårdspladser, træer, hegn, diger, stier og vejforløb.
 
Ejendommen ligger desuden inden for støjkonsekvensområdet for det militære øvelsesterræn.
 
Da det er Forsvarets ejendom, er hverken bygning eller boligenhed registreret i BBR. Det fremgår af byggesagsarkivet, at der er tale om et stråtækt bindingsværkshus med et bebygget areal på 86 m² og udnyttet tagetage på 60 m². Boligen har køkken, 2 toiletter og 1 bad.
 
Der har uden tvivl været bebyggelse med omfang og placering som det nuværende hus på stedet langt tilbage i tiden. Det ses bl.a. på målebordsblade fra perioden 1842-1899. Huset må imidlertid være blevet genopført helt eller delvist i nyere tid, hvilket bl.a. ses på den støbte sokkel, retlinet bindingsværk og tavl udfyldt med en nyere mursten. Hverken Forsvaret eller Allerød Kommune har dog nogen byggesag på en genopførelse. Lokalhistorisk Arkiv Allerød har heller ikke kendskab til husets historie.
 
Huset blev anvendt af KFUM’s soldatermission, da livgarden flyttede fra Sandholm til Høvelte i 1986, indtil soldaterhjemmet blev bygget på Hesselgårdsvej 29 i 1990. Det blev brugt som kaffestue og senere til medarbejderbolig.
 
Huset ligger som det første hus i Høvelte Landsby, men efter tilbygning til soldaterhjemmet og renovering af veteranboligerne på den anden side af vejen, opleves det ikke længere i sammenhæng med den øvrige ældre bebyggelse i landsbyen.
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles samtykke til at nedlægge boligen, begrundet med den forfaldne tilstand, der gør den uegnet til beboelse, og at det vil uforholdsmæssigt omkostningsfuldt at istandsætte den.
 
Forslag 2
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der nægtes samtykke til nedlæggelse af boligen, begrundet med at der er behov for boliger i kommunen.
 
Hvis der nægtes samtykke til nedlæggelse af boligen, kan ejeren anmode byrådet om at anvise en lejer til boligen, jf. boligreguleringslovens § 48, stk. 3. Såfremt byrådet ikke senest 6 uger efter anmodningen anviser en lejer, anses byrådets samtykke at være meddelt.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Dialog/høring
Museum Nordsjælland og Lokalhistorisk Arkiv Allerød orienteres altid, så snart der modtages en ansøgning om nedrivning.
 
Der er ikke modtaget nogen formelle indsigelser mod nedrivning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_17-10773_dok_no_74951-17_v1_hesselgårdsvej 27 oversigtskort.pdf.pdf
caseno_17-10773_dok_no_4326-18_v1_hesselgårdsvej 27 oversigtskort kommuneplan.pdf.pdf
caseno_17-10773_dok_no_4307-18_v1_p1060817_tagetage_1.pdf.pdf
caseno_17-10773_dok_no_4306-18_v1_p1060811_stueplan_2.pdf.pdf
caseno_17-10773_dok_no_4301-18_v1_p1060821_ facade_syd.pdf.pdf
caseno_17-10773_dok_no_4297-18_v1_p1060818_facade_nord.pdf.pdf

Bilag

Oversigtskort 1:000.pdf
Oversigtskort 1:2000 med kommuneplanramme.pdf
Foto tagetage.pdf
Foto stueplan.pdf
Foto af facade mod syd.pdf
Foto af facade mod nord.pdf


8. Norrecco - debatoplæg forud for Miljøvurdering og planlægning

Norrecco - debatoplæg forud for Miljøvurdering og planlægning

Punkttype
Beslutning.

Tema
Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til debatoplæg om miljøkonsekvensvurdering og planlægning for ressourcecenter ved Lynge Grusgrav/Norrecco (bilag 1).
 
Jf. miljøvurderingslovens § 35 og § 32 samt planlovens § 23c skal byrådet indkalde idéer og forslag forud for igangsættelsen med miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse), miljøvurderingen og kommuneplantillæg.

Sagsbeskrivelse
Norrecco A/S har ansøgt om at videreføre driften af ressourcecentret Norrecco A/S- Lynge, beliggende Stensøvej 2, 3540 Lynge.
 
Byrådet anmodede den 26. maj 2016 Erhversstyrelsen om, at revisionen af Fingerplanen, bl.a. skulle muliggøre at Norrecco kunne fortsætte deres drift på den nuværende placering. I forbindelse med revisionen af Fingerplanen er ønsket imødekommet, sådan at der kan planlægges for Norreccos fortsatte drift på området.
 
VVM-screeningen (bilag 2) af anlægget har vist, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Processen igangsættes med et debatoplæg, der skal i 8 ugers høring.
 
Miljøkonsekvensrapporten skal påvise, beskrive og vurdere anlæggets direkte og indirekte påvirkning på:
 
I debatoplægget lægges der op til, at følgende emner behandles i miljøkonsekvensrapporten:
I miljøkonsekvensrapporten beskrives ligeledes et 0-alternativ, som beskriver situationen, hvor det ansøgte ikke gennemføres og anlægget må lukke ned i overensstemmelse med den gældende miljøgodkendelse.
 
Den gældende midlertidige miljøgodkendelse udløber ved årets udløb. Hvis planprocessen opstartes og indtil denne afsluttes, forlænges den eksisterende godkendelse.
 
En fortsættelse af aktiviteterne på Norrecco A/S forudsætter ud over miljøkonsekvensrapporten også kommuneplantillæg og lokalplan med hertil hørende miljøvurdering. Miljøgodkendelsen udarbejdes sideløbende med miljøkonsekvensrapporten og planlægningsarbejdet.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at debatoplægget godkendes og sendes i 8 ugers høring.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
I henhold til planlovens § 23c og miljøvurderingslovens § 32 og 35 sendes debatoplægget i 8 ugers offentlig høring. Debatoplægget offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes til ejendomme i området vist på bilag 3.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_17-7193_dok_no_12144-18_v1_norrecco lynge - indkaldelse af ideer og forslag (udkast version 2).docx.docx
caseno_17-7193_bilag_1410005_v1_afgørelse vvm-screening - stensøvej 2, 3540 lynge - afgørelse 20112017.pdf.pdf
caseno_17-7193_dok_no_13786-18_v1_bilag 3 -høringsområde.pdf.pdf

Bilag

Norrecco Lynge - indkaldelse af ideer og forslag (UDKAST version 2).docx
Afgørelse vvm-screening - Stensøvej 2, 3540 Lynge - Afgørelse 20112017.pdf
Høringsområde.pdf


9. Statistik over byggesager i 2017

Statistik over byggesager i 2017

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om byggesagsstatistik for 2017, herunder opfyldelse af servicemål.

Sagsbeskrivelse
Servicemål
Det fremgår af Bygningsreglement 2015, kapitel 1.16, at kommunen hvert år i januar måned skal fastsætte og offentliggøre mål for kommunens sagsbehandlingstid ved behandlingen af en byggesag. Der skal som minimum fastsættes ét servicemål, men der kan fastsættes flere, eksempelvis for forskellige bygningstyper.
 
Servicemålene skal angive sagsbehandlingstiden fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt en ansøgning, der fra ansøgers side er fuldt belyst, og frem til at kommunen rent faktisk træffer endelig afgørelse i sagen.
 
Kommunernes Landsforening og staten indgik i december 2015 aftale om statslige servicemål, som kommunerne er forpligtede til at overholde. På byggesagsområdet er servicemålene som følger:
 
Mindre kompliceret byggeri skal behandles inden for 40 dage
Mindre kompliceret byggeri er enfamiliehuse, rækkehuse, uopvarmede lagerhaller og lignende byggerier. Disse typer af byggerier benævnes kategori 1.3.1 og 1.3.2.
 
Kompliceret byggerier skal behandles inden for 50 – 60 dage
Denne type byggerier er etageboligbyggeri, erhvervs- og institutionsbyggeri, og de benævnes kategori 1.3.3.
 
Udover ovennævnte servicemål har det i mange år været et lovkrav, at anmeldelsespligtigt byggeri skal behandles inden for 14 dage. Anmeldelsespligtigt byggeri er f.eks. garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser og lignende byggerier på maks. 50 m2. Anmeldelsesbegrebet blev pr. 1. juni 2017 afskaffet, hvorefter der kan opføres op til samlet 50 m2 sekundær bebyggelse på en ejendom uden tilladelse. Al sekundær bebyggelse udover dette skal have byggetilladelse.
 
Statistik 2017
Statistikken omfatter antal modtagne sager fordelt på de mest gængse kategorier samt sagsbehandlingstiderne opgjort i netto- og brutto kalenderdage.
 
Statistikken er udtrukket fra kommunens byggesagsstyringssystem, og tallene er baserede på sagsbehandlernes indberetninger i systemet.
 
Den vedlagte statistik over sagsbehandlingstider i 2017 (bilag 1) viser i Tabel 2, kolonne 1, at kommunens gennemsnitlige sagsbehandlingstid (fra modtagelse af fuldt belyst projekt, til der blev truffet en afgørelse) ligger inden for de statslige servicemål på 40 dage for ukompliceret byggeri i form af enfamiliehuse og 50 – 60 dage for kompliceret byggeri. Der er afvigelser fra servicemålet på rækkehuse – specielt for til- og ombygninger, men der er kun tale om 4 rækkehussager i løbet af 2017. Generelt overholdes servicemålene, og det forventes ligeledes, at de statslige servicemål kan overholdes i de kommende år.
 
Da Tabel 2, kolonne 1 viser et gennemsnit for alle afgjorte sager, omfatter den sager, der afgøres efter få dage til sager, der først afgøres efter 8-10 uger. Såfremt byggeansøgninger også forudsætter sagsbehandling efter anden lovgivning, kan sagsbehandlingstiderne være længere, da der ofte er 4 ugers klagefrist fra offentliggørelse af tilladelser efter f.eks. planloven, naturbeskyttelsesloven, miljøloven etc.
 
De enkelte ansøgere vil derfor kunne opleve ansøgningsprocessen meget forskelligt alt efter, hvor velbelyst deres ansøgningsmateriale er, og hvor mange eksterne høringer, der skal foretages. Disse betragtninger er nødvendige at inddrage i vurderingen af, om kommunen overholder servicemålene, og dermed indfrier borgernes forventninger til byggesagsbehandlingen.
 
Som det fremgår af statistikkens Tabel 1 har der været en fald på 82 sager i det samlede sagsantal i forhold til 2016. Der er blevet afgjort 523 sager i 2017, hvilket er et fald på 56 sager i forhold til 2016. De nævnte fald skyldes primært afskaffelsen af anmeldelsespligten for sekundært byggeri under 50 m2.
 
Sagskategorien ”Diverse sager” i statistikken omfatter forespørgsler/henvendelser fra borgere, der kræver en form for sagsbehandling og/eller afklaring i forhold til byggeloven eller lokalplaner.
 
Grafer over de seneste års udvikling i antal sager og sagsbehandlingstider fremgår af henholdsvis bilag 2 og bilag 3.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_18-1265_dok_no_14460-18_v1_bilag 3 - sagsbehandlingstider på graf.pdf.pdf
caseno_18-1265_dok_no_14458-18_v1_bilag 2 - antal sagstyper på graf.pdf.pdf
caseno_18-1265_dok_no_14457-18_v1_bilag 1 - statistik 2017.pdf.pdf

Bilag

Bilag 3 - sagsbehandlingstider på graf.pdf
Bilag 2 - antal sagstyper på graf.pdf
Bilag 1 - statistik 2017.pdf


10. Teknisk tilsyn på almene vandværker 2017

Teknisk tilsyn på almene vandværker 2017

Punkttype
Orientering.

Tema
Teknik-, Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget orienteres om teknisk tilsyn på vandværker i 2017.

Sagsbeskrivelse
Forvaltningen har den 7. og 8. juni 2017 foretaget teknisk tilsyn på de otte almene vandværker i kommunen samt Forsvarets to vandværker. Tilsynet blev foretaget med bistand fra rådgivende ingeniører Øllgaard A/S.
 
Ved samtlige tilsyn var konklusionen, at vandværkerne har et tilstrækkeligt niveau af drikkevandssikkerhed.
 
Der blev således ikke fundet forhold med fare for drikkevandssikkerheden, men hos alle vandværker blev der fundet enkelte ikke-kritiske forhold som f.eks. utætte og manglende pakninger.
 
De tekniske tilsyn foretages på baggrund af vandforsyningslovens § 57 og drikkevandsbekendtgørelsen § 25. Tilsynene følger Miljøministeriets ”Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg”. Det tekniske tilsyn omfatter anlæggets indretning og funktion samt dets vedligeholdelses- og renholdelsesmæssige tilstand. Derudover tjener tilsynet til at følge op på øvrige forhold omkring vandforsyning, herunder takstblad og kontrolprogrammer.
 
Tilsynene havde ekstra fokus på vandværkernes dokumentation af arbejdsrutiner til forebyggelse af forurening af drikkevand, som beskrevet i bekendtgørelsen om kvalitetssikring på almene vandværker (bek. nr. 132 af 8. februar 2013). Flere vandværker blev i den anledning bedt om at forbedre deres kvalitetsledelsessystem.
 
Desuden havde tilsynene ekstra fokus på beskrivelse af vandværkerne, inkl. ledningsnettene som et led i Allerød Kommunes nye vandforsyningsplan, der er under udarbejdelse.
 
Der blev foretaget tilsyn på følgende almene vandværker:
 
Der blev foretaget tilsyn på følgende af Forsvarets vandværker:
 
Næste tilsyn på vandværkerne forventes at blive foretaget om to til tre år, hvilket er med den samme hyppighed som hidtil.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
Ingen økonomiske konsekvenser.

Dialog/høring
Forvaltningen har løbende dialog med vandværkerne om udbedring af de ikke-kritiske forhold, som blev noteret.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
11. Vedtagelse af ny forskrift for ikke-erhvervsmæsige dyrehold

Vedtagelse af ny forskrift for ikke-erhvervsmæsige dyrehold

Punkttype
Beslutning.

Tema
I forhold til gældende lovgivning (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen) kan byrådet, for at forebygge forurening eller uhygiejniske forhold, udstede lokale forskrifter for mindre dyrehold i by- og boligområder.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede den 27. november 2017 at sende forslag til ny forskrift for ikke-erhvervsmæssige dyrehold i Allerød Kommune i offentlig høring i 4 uger.
 
Udvalget anmodes om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at den nye forskrift vedtages.  

Sagsbeskrivelse
Forslaget til en ny forskrift for ikke-erhvervsmæssige dyrehold (bilag) vil afløse det gældende Regulativ for visse dyrehold i Allerød Kommune fra 1995 (bilag).
 
Formålet med den nye forskrift er at definere klare og konkrete krav, som er lettere at forstå og efterleve for borgeren og mere enkle at administrere og håndhæve for myndigheden.
 
Den offentlige høring er gennemført i perioden 8. december 2017 til 8. januar 2018 på kommunens hjemmeside.
 
Der er indkommet 1 høringssvar (bilag).
 
Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af forslaget til en ny forskrift, og der indføres ikke et generelt forbud mod haner i byområder. Hønsehold med maksimalt én hane kan finde indpas i boligområder i kommunen under hensyntagen til reglerne i den nye forskrift. Henvendelser og klager vedrørende hanegal har hidtil kunnet løses via frivillig dialog og indenfor reglerne i det gældende regulativ. 
 
I forslaget til den nye forskrift, er der ved en fejl stillet krav om mørklægning frem til kl. 8 i weekender, for hønsehold der omfatter en hane og ved burfugle, der er anbragt udendørs. I det gældende regulativ er der tilsvarende krav om mørklægning frem til kl. 9 i weekender. Da det ikke har været hensigten at ændre tidsrummet, er forslaget derfor tilrettet således, at krav om mørklægning fortsat gælder frem til kl. 9 i weekender.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at forslaget til en ny forskrift for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i Allerød Kommune indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.  

Dialog/høring
Offentlig høring er gennemført i perioden 8. december 2017 til 8. januar 2018.
 
Forskriften vil efter vedtagelsen blive offentliggjort på Allerød Kommunes hjemmeside.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_17-7841_dok_no_14606-18_v1_forskrift for ikke-erhvervsmæssige dyrehold i allerød kommune (rev. 06.02.2018).pdf
caseno_17-7841_dok_no_14610-18_v1_høringssvar, dennis b. christensen.pdf
caseno_17-7841_dok_no_53603-17_v1_regulativ for dyrehold.pdf

Bilag

Forslag til Forskrift for ikke-erhvervsmæssige dyrehold
Høringssvar
Regulativ for dyrehold (1995)


12. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om status på myndighedsarbejdet i Erhvervsområdet Farremosen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet besluttede på mødet den 10. oktober 2017, at ”alle miljøforhold reguleres i miljøgodkendelsen, og at miljøgodkendelser skal forelægges byrådet”.
 
Økonomiudvalget blev den 12. december 2017 orienteret om ressourceforbrug og myndighedsarbejdet i Erhvervsområdet Farremosen.
 
Byrådet blev den 21. december 2017 orienteret om 4 tilladelser, Allerød Kommune har meddelt i uge 50 og 51 2017:
 
Pr. 28. februar 2018 er der yderligere meddelt:
 
I den nærmeste fremtid forventes følgende tilladelser meddelt:
 
Inden sommerferien 2018 vil der blive forelagt en sag om miljøgodkendelse af Pankas.
Denne sag vil indeholde følgende godkendelser og tilladelser:
 
Der er modtaget følgende sager til myndighedsbehandling:

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Afledte konsekvenser
Ingen.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Ingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
13. Belægningspuljen 2018

Belægningspuljen 2018

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om hvilke veje, stier og fortove, der forventes istandsat i 2018.

Sagsbeskrivelse
Den 10. marts 2017 indgik kommunen en 4-årig kontrakt om asfaltarbejder.
Af kontrakten fremgår hvilke veje, der som udgangspunkt skal asfalteres i hvert af de 4 kontraktår.
 
I 2018 planlægges følgende istandsættelser udført:
 
Veje:
Vejistandsættelse med baggrund i asfaltkontrakten i alt ca. 4,0 mio. kr.
 
Cykelstier:
Cykelstier med baggrund i asfaltkontrakten i alt ca. 1,8 mio. kr.
 
Flisefortove:
 
Asfaltfortove:
Fortovsrenovering i alt ca. 2,4 mio. kr.
 
På asfaltfortove, hvor der i dag anvendes betonkantsten, er det valgt at renovere kantstenene i begge sider ved insitustøbning. Dette for at opnå størst mulig ensartethed. På strækninger, hvor kantstenene i den ene side er i væsentlig bedre stand end den anden, kunne man i stedet have valgt at skifte enkelte sten i den ene side og insitustøbe den anden side. Denne løsning ville være billigere, men ville også give et mere uensartet udtryk.
 
Af vedlagte bilag fremgår kortbilag, hvor de angivne strækninger er markeret.
 
I dag fremstår kommunens fortove forskellige i design og kvalitet, da de er etableret gennem en lang periode. Der er i budget 2018 afsat 0,4 mio. kr. på driftsbudgettet til en registrering af kommunens fortove og stier, som skal danne baggrund for et langsigtet arbejde med at få et mere ensartet fysisk udtryk i kommunen. Der vil i foråret 2018 blive fremlagt en sag herom for udvalget.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Afledte konsekvenser
Ingen

Økonomi og finansiering
Der er i budget 2018 afsat 8,3 mio. kr. til belægningspuljen.
 
De planlagte arbejder er samlet opgjort til 8,2 mio. kr., hvorfor ovennævnte budget er fuldt disponeret.
 
Da arbejderne afregnes efter faktisk forbrug, kan det blive nødvendigt at udskyde enkelte arbejder til 2019.

Dialog/høring
De berørte grundejere informeres løbende umiddelbart inden arbejdet påbegyndes.
 
Efter udvalgets behandling vil de forestående arbejder blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_18-931_dok_no_15221-18_v1_tepmu -bilag.pdf
caseno_18-931_dok_no_15212-18_v1_tepmu-bilag.pdf
caseno_18-931_dok_no_15211-18_v1_tepmu-bilag.pdf
caseno_18-931_dok_no_18821-18_v1_tepmu- bilag.pdf

Bilag

Kortbilag - asfaltfortove-Lynge
Kortbilag - Flisefortove
Korbilag - Kørebane-cykelsti
Kortbilag - asfaltfortove-Blovstrød


14. Projektansøgning - Nyt biomasseværk i Farremosen

Projektansøgning - Nyt biomasseværk i Farremosen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at myndighedsbehandle projektforslag om etablering af et nyt biomassefyret varmeproduktionsanlæg i Vassingerød, med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse
Myndighedsopgave
Byrådet skal som varmeplanmyndighed behandle ansøgninger om projektgodkendelse og herunder sikre, at projekter er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven (LBK nr. 523 af 22. maj 2017) og projektbekendtgørelsen (BEK nr. 825 af 24. juni 20169), jf. varmeforsyningslovens § 4. Byrådet skal desuden sikre koordinationen med den fysiske planlægning, kommune- og lokalplanlægning samt planlægningen af varmeforsyningen, jf. projektbekendtgørelsens § 24.
 
Til brug for byrådets vurdering skal ansøger udarbejde et skriftligt projektforslag, der omfatter de nødvendige oplysninger, jf. projektbekendtgørelsens § 23. Oplysninger omfatter bl.a. økonomiske konsekvenser for forbrugerne, energi- og miljømæssige vurderinger samt samfundsøkonomiske vurderinger: Endvidere skal der foretages samfundsøkonomiske analyser af relevante scenarier. Ansøger er ansvarlig for, at forslaget er retvisende samt for, at projektet overholder gældende lovgivning.
 
Inden byrådet kan meddele godkendelse, skal byrådet sikre, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. projektbekendtgørelsens § 26, stk. 2. Herunder skal byrådet vurdere de energimæssige, samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af projektet, jf. varmeforsyningslovens § 1.
 
Endvidere skal byrådet orientere berørte parter om projektet med en høringsfrist på minimum 4 uger, idet parternes eventuelle bemærkninger skal indgå i vurderingsgrundlaget, jf. projektbekendtgørelsens § 25.
 
Sagens hovedpunkter
Farum Fjernvarme har den 16. juni 2017 anmodet Allerød Kommune om at gennemføre myndighedsbehandling af projektforslag (bilag 1) om etablering af nyt biomassebaseret fjernvarmeværk på adressen Farremosen 4, Vassingerød.
 
Projektet omfatter fase 1 af Vassingerød Energi Park: Etablering af et nyt biomassebaseret varmeproduktionsanlæg med en kapacitet på 16 MW. Projektet er godkendelsespligtigt og skal forelægges byrådet til godkendelse, jf. varmeforsyningsloven § 4 samt projektbekendtgørelsen § 3 med tilhørende bilag 1.
 
Projektets formål er at reducere og erstatte varmeproduktionen på Farum Fjernvarmes eksisterende naturgaskedler.
 
Projektforslaget har været i partshøring, jf. projektbekendtgørelsen § 25. Høringen afstedkom væsentlige indvendinger mod og kommentarer til projektet fra Furesø Kommune, HMN GasNet samt Vestforbrænding (bilag 2). Farum Fjernvarme har kommenteret høringssvarene (bilag 3).
 
Rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS har som kommunens rådgiver vurderet, at projektet ikke kan myndighedsgodkendes på det foreliggende grundlag (bilag 4).
 
Forvaltningen har indbudt Farum Fjernvarme til yderligere dialog om projektet. Farum Fjernvarme har afslået og har anmodet om, at kommunen afslutter myndighedsbehandlingen af projektet på det foreliggende grundlag.
 
Forvaltningen har følgende anmodet Farum Fjernvarme om supplerende oplysninger og beregninger til brug for myndighedsvurdering af projektet (bilag 5). Farum Fjernvarme har imødekommet anmodningen delvist (bilag 6).
 
Forvaltningens vurdering tager afsæt i varmeforsyningslovgivningen, projektforslaget, høringskommentarer, rådgivernotat samt diverse supplerende oplysninger og beregninger fra Farum Fjernvarme siden 2016 (ansøgningsåret, projekt version 1). Der henvises til Forvaltningens høringsnotat (bilag 7).
 
Forvaltningen vurderer, at projektet med supplerende oplysninger og beregninger ikke kan myndighedsgodkendes, jf. projektbekendtgørelsens kapitel 3 og kapitel 4.
 
Forvaltningen vurderer, at følgende forhold er til hinder for en projektgodkendelse:
 
1) Projektet udviser et samfundsøkonomisk underskud
Byrådet skal godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. projektbekendtgørelsens § 6 og § 26, stk. 2.
 
Det samfundsøkonomiske mest rentable scenarie er et scenarie med 50% affaldsbaseret fjernvarme og 50% naturgasbaseret fjernvarme. Dette scenarie påviser en samfundsøkonomisk gevinst i forhold til projektscenariet på ca. 88,3 mio. kr. Forvaltningen vurderer derfor, at byrådet ikke har hjemmel til at godkende projektet, uanset om scenariet sættes som referencescenarie eller som alternativt scenarie til projektet.
 
Farum Fjernvarme er uenig i Forvaltningens vurdering, idet Farum Fjernvarme med henvisning til substitutionsprisprincippet afviser scenariet som lovligt samt med henvisning til, at det efter Farum Fjernvarmes vurdering ikke på et privatretligt grundlag er muligt at indgå leveringsaftale med Vestforbrænding. Farum Fjernvarme har imidlertid samtidig bekræftet, at der som minimum frem til 2016 er indgået affaldsbaseret fjernvarme i Farum Fjernvarmes varmeforsyning.
 
Det er myndigheden, der afgør, hvilke scenarier, der anses for relevante, jf. projektbekendtgørelsen § 23, stk. 1.
 
Substitutionsprisprincippet følger af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, og er fastlagt i administrativ praksis i Energitilsynet og Energiklagenævnet. Efter substitutionsprisprincippet skal et varmeselskab vælge den billigste varmeforsyning blandt eksisterende muligheder, enten ved egenproduktion eller ved indkøb fra anden leverandør, idet prisen i henhold til varmeforsyningslovens kapitel 4 skal være omkostningsbestemt.
 
Det er Forvaltningens vurdering:
a) at myndighedsbehandlingen skal baseres på hensyn til samfundsøkonomien
b) at scenariet er relevant og praktisk muligt
c) at Farum Fjernvarmes substitutionsprisberegning ikke er valid
d) at privatretlige hensyn ikke indgår i myndighedsgrundlaget
 
2) Projektet medfører de facto en udvidelse af produktionskapaciteten
 
Farum Fjernvarme oplyser, at formålet med projektet er at reducere og erstatte nuværende varmeproduktionen på Farum Fjernvarmes naturgaskedler. Farum Fjernvarme har ikke ønsket at konkretisere udfasningen af eksisterende anlæg. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at projektet de facto medfører en udvidelse af produktionskapaciteten på op mod 100%, hvorefter produktionskapacitet vil udgøre op mod 200 % af varmebehovet.
Det er efter Forvaltningens vurdering i strid med projektbekendtgørelsens § 11, stk. 2, som angiver, at et projektforslag skal dimensioneres til 90 % af varmebehovet med mindre en anden dækningsgrad er samfundsøkonomisk mest fordelagtig.
 
3) Projektforslagets referencescenarie er ikke retvisende.
Projektet opstiller et referencescenarie med 50 % forsyning fra egne kedler og 50 % varmekøb fra Hillerød Forsynings biomassebaserede kraftvarmeværk. Det er efter Forvaltningens vurdering ikke et korrekt referencescenarie, idet referencescenariet som udgangspunkt skal tage afsæt i en uændret fortsættelse af eksisterende forhold, hvis det er fysisk og praktisk muligt. Farum Fjernvarme har oplyst, at der i en årrække og i stigende grad er indgået affaldsbaseret fjernvarme i Farum Fjernvarmes varmeforsyning. Som minimum frem til år 2016. Ifølge oplysninger fra Vestforbrænding udgør den affaldsbaseret fjernvarme således op mod 55 % af Farum Fjernvarmes varmegrundlag.
 
På den baggrund vurderer Forvaltningen, at et referencescenarie med 50% affaldsbaseret fjernvarme fra Vestforbrænding og 50% naturgasbaseret fjernvarme fra egne kedler er et retvisende referencescenarie. Med dette som udgangspunkt udviser projektscenariet som nævnt et samfundsøkonomisk underskud på ca. 88,3 mio. kr.
 
4) Øvrige forhold
Derudover er der usikkerhed om brændselsvalg, brændselssikkerhed og brændselspriser på sigt m.m.
 
Forvaltningen vurderer, at projektforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med gældende kommuneplan og i overensstemmelse med lokalplan 3-392: Erhvervsområde ved Farremosen.
 
Klagegang
Myndighedsafgørelsen kan af Farum Fjernvarme og af andre klageberettigede indklages til Energiklagenævnet inden for en tidsfrist på 4 uger efter offentliggørelsen af myndighedsafgørelsen.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller projektansøgningen afslået i Økonomiudvalget og byrådet, jf. projektbekendtgørelsens § 6, § 11 og § 26, stk. 2.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Byrådets eventuelle afgørelse skal efter vedtagelse offentliggøres til berørte parter, som med en frist på 4 uger fra offentliggørelsen kan påklage sagen til Energiklagenævnet.
 
Forvaltningen orienterer løbende Furesø Kommunes forvaltning om projektansøgningen og myndighedsbehandlingen heraf.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag om afslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_17-9535_dok_no_14512-18_v1_bilag 6 - farum fjernvarmes supplerende oplysninger af 30. nov. 2017.pdf.pdf
caseno_17-9535_dok_no_14510-18_v1_bilag 5 - forvaltningens anmodning om supplerende oplysninger af 1. nov. 2017.pdf.pdf
caseno_17-9535_dok_no_14509-18_v1_bilag 4 - niras rådgivernotat af 20. juli 2017.pdf.pdf
caseno_17-9535_dok_no_14507-18_v1_bilag 3 - farum fjernvarmes kommentarer til høringssvar af 7. aug. 2017.pdf.pdf
caseno_17-9535_dok_no_14506-18_v1_bilag 2 - høringssvar fra furesø kommune, hmn naturgas og vestforbrædning.pdf.pdf
caseno_17-9535_dok_no_14505-18_v1_bilag 1 - projektforslag af 16. juni 2017.pdf.pdf
caseno_17-9535_dok_no_15600-18_v1_bilag 7 - forvaltningens høringssvar af 9. feb. 2017.pdf.pdf

Bilag

Bilag 6 - Farum Fjernvarmes supplerende oplysninger af 30. nov. 2017.pdf
Bilag 5 - Forvaltningens anmodning om supplerende oplysninger af 1. nov. 2017.pdf
Bilag 4 - Niras rådgivernotat af 20. juli 2017.pdf
Bilag 3 - Farum Fjernvarmes kommentarer til høringssvar af 7. aug. 2017.pdf
Bilag 2 - Høringssvar fra Furesø Kommune, HMN NaturGas og Vestforbrædning.pdf
Bilag 1 - Projektforslag af 16. juni 2017.pdf
Bilag 7 - Forvaltningens høringsnotat af 9. feb. 2017.pdf


15. Lilledal, nedlæggelse af vejareal ved Allerød Stationsvej

Lilledal, nedlæggelse af vejareal ved Allerød Stationsvej

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede den 15. november 2016 at udbyde et ca. 2.600 m2 stort areal ved Allerød Station til fremtidig anvendelse til liberalt erhverv, sundhedshus eller lignende.
 
Arealet er matrikulært offentligt vejareal og skal, inden det kan sælges, nedlægges efter kapitel 11 i Lov om Offentlige Veje.
 
Nedlæggelsessagen har nu været i offentlig høring og udvalget anmodes om indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at arealet nedlægges som offentlig vej.

Sagsbeskrivelse
Arealet, der udbydes til salg, ligger ud mod S-banen i svinget ved Lilledal og Allerød Stationsvej. Situationsplan er vedlagte som bilag.
 
Inden et salg skal arealet nedlægges som offentligt vejareal efter kapitel 11 i Lov om Offentlige Veje.
 
Arealet henligger som en blindtarm uden trafikal betydning og vil efter nedlæggelsen udgå som færdselsareal.
 
Sagen været i offentlig høring frem til den 21. januar 2018, hvor offentligheden blandt andet har haft mulighed for at fremsætte krav om, at vejarealet opretholdes.
 
Der er i høringsperioden indkommet 2 høringssvar fra ejendomme i umiddelbar nærhed af det pågældende areal.
 
Begge høringssvar vedrører den fremtidige udnyttelse og bebyggelse i relation til indkigsgener, støj, gener fra pladsbelysning og billygter m.v.
 
Bemærkningerne er ikke af betydning for arealets matrikulære status, men er relevante i forbindelse med lokalplanarbejdet, som pågår i øjeblikket. Forvaltningen har derfor informeret afsenderne om, at deres høringssvar er overgivet til Plan og Byg, som arbejder med lokalplanen.
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at arealet nedlægges som offentlig vejareal. Nedlæggelsen sker med hjemmel i Lov om Offentlige Veje § 15 og med baggrund i en samlet trafikal vurdering.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Afledte konsekvenser
Ingen

Økonomi og finansiering
Der er i forbindelse den politiske behandling i byrådet den 24. maj 2017 meddelt en anlægsbevilling til udgifter i forbindelse med udbud og salg.

Dialog/høring
Forslaget om at nedlægge arealet har været i offentlig høring i 8 uger frem til den 21. januar 2018.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_17-9598_dok_no_9707-18_v1_tepmu-bilag.pdf

Bilag

Kortbilag


16. Baunesvinget, nedlæggelse af vejareal

Baunesvinget, nedlæggelse af vejareal

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede den 22. juni 2017 at udbyde et areal ved Baunesvinget til ejerboliger.
 
En del af arealet er i dag offentligt vejareal, som skal nedlægges som offentlig vej, jf. kapitel 11 i Lov om offentlige Veje.
 
Nedlæggelsessagen har nu været i offentlig høring og udvalget anmodes om indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at arealet nedlægges som offentlig vej samt at der gives en anlægsbevilling til etablering af ny sti.

Sagsbeskrivelse
Af byrådets beslutning følger, at et stykke offentligt vejareal, grusparkeringspladsen samt en del af en offentlig sti, skal nedlægges som offentlig vej.
 
Den del af grusparkeringspladsen, som nedlægges, har et areal på ca. 765 m2, jf. vedlagte kortbilag.
 
Ejendommen Baunesvinget 20 har vejadgang til Baunesvinget over arealet og krydser den offentlige sti vest for ejendommen, hvilket af trafiksikkerhedsmæssige årsager er uheldigt.
 
Da salget af arealet afbryder ejendommens hidtidige adgang til offentlig vej, har vejmyndigheden pligt til at sikre ejendommen anden fornøden vejadgang.
 
Det er derfor vedtaget, at stien flyttes (parallelforskydes) mod vest, og at det eksisterende offentlige stiareal på ca. 119 m2 nedlægges, udgår som færdselsareal og tillægges ejendommen matr.nr. 8fa Lynge By, Lynge som koteletben, jf. ovennævnte bilag.
 
Til etablering af den nye offentlige sti i asfalt, belysning samt plantning af hæk skal der overslagsmæssigt anvendes 125.000 kr. Udgiften skal ses i sammenhæng med indtægten i forbindelse med grundsalget.
 
Sagen har være i offentlig høring frem til den 1. januar 2018. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger.
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1

Afledte konsekvenser
Ingen

Økonomi og finansiering
Anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, idet der ved salget af arealet ved Baunesvinget er tilgået kassebeholdningen en indtægt.

Dialog/høring
Forslaget om at nedlægge arealerne har været offentliggjort på kommunens hjemmeside i mere end 8 uger indtil den 1. januar 2018.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_17-8703_dok_no_59895-17_v1_tepmu-bilag.pdf

Bilag

Kortbilag


17. Sag fra Martin Wolffbrandt - genoptagelse

Sag fra Martin Wolffbrandt - genoptagelse

Punkttype
Beslutning.

Tema
Næstformand Martin Wolffbrandt har i mail af 18. januar 2018 bedt om, at nedenstående sag kommer på dagsordenen.
 
Supplerende tema til mødet den 6. marts 2018
Udvalget besluttede den 30. januar 2018, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.
 
Forvaltningens notat er vedlagt som bilag.

Sagsbeskrivelse
”Jeg vil gerne have en sag på næste møde i Teknik- Erhverv-, Plan- & Miljøudvalget (den 30/1-2018) om færdiggørelsen af renoveringen af Kongevejen. Løsningen, hvor der er valgt kun at lave granitkantsten i den ene side af vejen, er efter min opfattelse ikke i overensstemmelse med byrådets beslutning om renovering. Når der til foråret lægges asfalt på Kongevejen vil det være både dyrt, ressourcespild og besværligt at lave ens kantsten på begge sider af Kongevejen. Vi bør få lavet den rigtige løsning nu. Hvis nødvendigt bør Teknik-, Erhverv-, Plan- & Miljøudvalget anmode om at puljen til trafikforbedringer øges fra 2 til 4 mio. (finansieret af kassebeholdningen). Vi bør få lavet den rigtige løsning nu”.

Administrationens forslag
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Formanden satte til afstemning, at renovering af fortove sker generelt i begge sider af vejen i hele kommunen:
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Rasmus Keis Neerbek stemte imod.
 • Erling Petersen underlod at stemme.
 
Formanden satte dernæst til afstemning, at der afsættes 450.000 kr., finansieret af kassebeholdningen, til renovering af fortove i begge sider af vejen - specifikt på Kongevejen i Blovstrød på strækningen fra Sortemosevej til Sjælsø Allé.
 • Martin Wolffbrandt stemte for.
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov og Rasmus Keis Neerbek stemte imod.
 • Erling Petersen undlod at stemme.
Martin Wolffbrandt begærede sagen forelagt byrådet.


caseno_18-678_dok_no_18809-18_v1_notat - kantsten kongevejen.docx

Bilag

Notat - kantsten Kongevejen


18. Anlægsregnskab for saltlade

Anlægsregnskab for saltlade

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for saltlade godkendt i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse
Byrådet gav 23. februar 2017 en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til saltladen.
 
Saltladen er opført og er kommet i drift fra december 2017. Den giver mulighed for indkøb af større mængder salt pr. gang.
 
Der er afholdt udgifter for 3.006.481 kr., hvilket svarer til et merforbrug på 6.481 kr.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering
Anlægsbevilling: 3.000.000 kr.
Anlægsudgift:      3.006.481 kr.
 
Anlægsregnskabet afsluttes således med et merforbrug på 6.481 kr.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget.


caseno_18-1129_dok_no_13909-18_v1_anlægsregnskab saltlade.pdf.pdf

Bilag

Anlægsregnskab saltlade.pdf


19. Præsentation af udvalgets arbejdsområder - genoptagelse

Præsentation af udvalgets arbejdsområder - genoptagelse

Punkttype
Orientering.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget gives på dette og det kommende møde den 6. marts 2018 en overordnet præsentation af udvalgets ansvarsområde.
 
Supplerende tema til mødet 6. marts 2018
Udvalget tog den 30. januar 2018 første del af orienteringen til efterretning, og punktet genoptages nu med henblik på anden del af orienteringen.

Sagsbeskrivelse
Ifølge styrelsesvedtægten, vedtaget af byrådet den 7. december 2017, henhører følgende områder under udvalget:
 
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik og planområdet, herunder opgaver vedrørende:
Drift og vedligeholdelse af:
Udvalget varetager derudover den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på miljø- og klimaområdet, herunder opgaver vedrørende:
Endelig varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende erhvervsfremme herunder:
 
På de ovenfor nævnte områder, og indenfor rammer fastlagt af byrådet, udarbejder udvalget forslag og indstilling til byrådet vedrørende:
 
Udvalget er ansvarlig for, at der på udvalgets områder foretages dialog med borgere, brugere og ansatte om politikker, ydelser og service. Dialogen kan f.eks. ske gennem spørgeskemaundersøgelser, information, høringer og borgermøder.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslå, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget tog første del af orienteringen til efterretning, og punktet genoptages på førstkommende møde med henblik på orienteringens anden del.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Punktet genoptages på det førstkommende møde.
20. Budgetstrategi 2019-22: Budgetnotat 1

Budgetstrategi 2019-22: Budgetnotat 1

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet vedtog den 25. januar 2018 budgetstrategi 2019-22.
 
I denne sag fremlægges følgende:
 
A. Orientering til fagudvalgene om Budgetstrategi 2019-22
B. Orientering til fagudvalgene og Økonomiudvalget om Budgetnotat 1: ”Rammevilkår og budgetrammer”
C. Beslutning om fagudvalgenes dialogproces vedr. forslag til nye initiativer (drift, anlæg og servicereduktioner)
D. Orientering om rammerne for fagudvalgenes udarbejdelse af forslag til servicereduktioner

Sagsbeskrivelse
A. Orientering til fagudvalgene om Budgetstrategi
 
Budgetstrategien er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de næste tre overslagsår. Budgetprocessen fokuserer på de konkrete tilpasninger og politiske prioriteringer i budgettet. Budgetprocessen er således et element i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor også langsigtede udviklingstiltag og formuleringen af politikker og strategier spiller en væsentlig rolle.
 
Formålet med budgetstrategien er at sikre et gennemarbejdet og velkvalificeret budgetmateriale, der kan danne grundlag for borgmesterens budgetforslag 2019-22 og de efterfølgende budgetforhandlinger.
 
Budgetprocessen er tilrettelagt i nedenstående fire faser, adskilt af et forårsseminar og et budgetseminar:
 
 
Forvaltningen understøtter processen med sager til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, som bl.a. omfatter 4 budgetnotater og 3 kataloger med forslag til politiske prioriteringer:
 
Kataloger med forslag til politisk prioritering
 
Budgetnotater
 1. Rammevilkår og budgetrammer
 2. Befolkningsprognose
 3. Nøgletalsnotat
 4. Det administrative budgetgrundlag
 
Budgetstrategien fremgår af vedlagte bilag.
 
Aktiviteter i fase 1
I denne første fase af budgetprocessen sker følgende:
 
 
B. Budgetnotat 1: ”Rammevilkår og budgetrammer”
I budgetnotat 1 orienteres fagudvalgene og Økonomiudvalget om rammevilkårene for budget 2019-27 samt fagudvalgenes budgetrammer, med udgangspunkt i det vedtagne budget og de aktuelle foreløbige budgetforudsætninger. Budgetnotatet er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder følgende:
 
Rammevilkår
 
Fagudvalgenes budgetrammer
Som det fremgår af budgetnotat 1 udgør det samlede driftsbudget 2019 1.388,8 mio. kr., fordelt på fagudvalgene på følgende måde:
 
 
Fagudvalgenes budgetproces
Fagudvalgene udarbejder i fase 2 af budgetlægningsprocessen følgende tre kataloger;
 
Effektiviseringskatalog
Konkrete forslag til effektiviseringer (samme eller bedre serviceniveau)
Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet i maj og december.

Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner
Fagudvalgene udarbejder et katalog med forslag servicereduktioner på minimum 2%
af budgettet på området, svarende til i alt minimum 28 mio. kr. Fordelingen på fagudvalgene fremgår af tabellen under punkt D.
Behandles og prioriteres i fagudvalgene i maj og juni.
 
Katalog med politiske ønsker til budgettet
Større politiske spørgsmål og ønsker fra partierne sendes inden 3. april.
de drift og anlæg
Fagudvalgene behandler og prioriterer initiativsager herom i juni og august.
 
C. Dialogproces vedr. forslag til nye initiativer (drift, anlæg og servicereduktioner)
Fagudvalgene er ansvarlige for at sikre, at der sker en relevant borger- og brugerinddragelse i forbindelse med budgetprocessen. Fagudvalgene beslutter processen for borger- og brugerinddragelse på møderne i februar/marts 2018 på baggrund af oplæg fra Forvaltningen. Processen gennemføres i perioden april til maj.
 
Borger- og brugerinddragelsen er et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres. Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetstrategien. Herunder afholdes borgermøde i august.
 
Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer
 
Forvaltningen foreslår nedenstående proces for fagudvalgenes proces for den øvrige borger- og brugerinddragelse. Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgenes dialog tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsorganer.
 
Forslag til bruger og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder
 
Børne- og Skoleudvalget
Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelseshøringer
Der afholdes et dialogmøde med Handicaprådet
 
Sundheds- og Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget
Dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, ældrerådet og handicaprådet
 
Teknik-, Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget
Der sker en skriftlig høring af Rådet for bæredygtig udvikling
Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lynge Erhvervsforening inviteres til
foretræde for udvalget med henblik på en fælles drøftelse af udfordringer og muligheder for det lokale erhvervsliv
Borgermøde om busbestilling
 
Kultur og Idrætsudvalget
Dialog sker via møde med:
Brugerrådene på idrætsområde
Allerød Idræts Union (AIU)
Fritidsnævnet
Bestyrelsen for Musikskolen
Bestyrelsen for Biblioteket
 
Økonomiudvalget
Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget
Tværgående gennemføres to borgermøder, som led i den fastlagte budgetstrategi
 
D. Rammerne for fagudvalgenes udarbejdelse af forslag til servicereduktioner
Det følger af budgetstrategien 2019-22, at fagudvalgene i fase 2 udarbejder et katalog med forslag til eventuelle servicereduktioner på minimum 2 pct. af budgettet på området, svarende til i alt minimum 28 mio. kr. Forslagene udgør et katalog, som Byrådet kan vælge imellem i budgetforhandlingerne i fase 3. Forslag fra tidligere års budgetprocesser indgår.
 
I maj behandler fagudvalgene indholdet i forslagene til servicereduktioner i Omprioriteringskataloget, og i juni foretager fagudvalgene en politisk prioritering af forslagene ud fra, hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre. Minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde. Fagudvalgene kan som led i prioriteringen af servicereduktioner i juni prioritere en større andel end 1/3 røde, såfremt udvalget selv fremkommer med yderligere forslag til servicereduktioner.
 
Driftsbudget i 2019 (mio. kr.)
2 %
Børne- og Skoleudvalget
8,9
Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget
11,6
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
3,2
Kultur- og Idrætsudvalget
0,5
Økonomiudvalget *
3,8
I alt
28,0
*) Ex. årligt finansieringsbehov på 11,2 mio. kr.
 
Det skal understreges, at omprioriteringskataloget med servicereduktioner alene har til formål at belyse byrådets handlemuligheder, og ikke at det er forslag som nødvendigvis ønskes gennemført politisk.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår at fagudvalgene og Økonomiudvalget:
 
 1. Tager orientering om budgetstrategi 2019-22 til efterretning
 2. Tager orientering om budgetnotat 1: ”Rammevilkår og budgetrammer” til efterretning
 3. Forslag til fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse godkendes
 4. Tager rammerne for fagudvalgenes udarbejdelse af forslag til servicereduktioner til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 27-02-2018
Udvalget tog pkt. A, B, og D til efterretning. Udvalget tog pkt. C til efterretning, idet udvalget anmodede Forvaltningen om at udarbejde en sag til næste møde den 3. april 2018, som beskriver handlemuligheder for inddragelse af en bredere kreds af interessenter vedr. budgettet inden for udvalgets område.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 28-02-2018
Udvalget tog pkt. A, B, og D til efterretning.
 
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag C, idet udvalgsformanden retter henvendelse til initiativtagerne bag etablering af ungeråd i Allerød Kommune med henblik på dialog.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 05-03-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning. Dialogen sker på et aftenmøde med de nævnte repræsentanter imellem udvalgsmøderne i maj og juni.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.


caseno_18-566_dok_no_16394-18_v1_budgetstrategi 2019-22.pdf
caseno_18-566_dok_no_16378-18_v1_budgetnotat 1 rammevilkår og budgetrammer.pdf
caseno_18-566_dok_no_15939-18_v1_bilag til budgetnotat 1 specifikation af driftsudgifter 2016-22.pdf

Bilag

Budgetstrategi 2019-22
Budgetnotat 1: "Rammevilkår og budgetrammer"
Bilag til budgetnotat 1: Specifikation af driftsudgifter 2016-22