UDVALG

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Mødelokale C

STARTTIDSPUNKT

10-04-2018 07:30:00

SLUTTIDSPUNKT

10-04-2018 11:10:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Præsentation af Novafos
4. Præsentation af Iværksætterhuset
5. Papbeholder ved enfamilieboliger
6. Nyt regulativ for Uvelse Å, vedtagelse efter endt høring
7. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen
8. Præsentation af udvalgets arbejdsområder - genoptagelse
9. Trafiksikkerhed og kampagner
10. Kommissorium for analyse af behovet for udvikling af infrastruktur
11. Kvalitets- og designmanual for veje, stier og fortove
12. Byggeteknisk gennemgang af daginstitutionerne
13. Henvendelse vedrørende solceller
14. Samarbejdsaftale for verdensarv-sitet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland
15. Nedlæggelse af bolig i erhvervsområde, Farremosen 29
16. Forslag til lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen
17. Forslag til Lokalplan 2-317 for sundhedshus ved Allerød station
18. Proces for helhedsplan for bymidten samt status for Kulturtorv
19. Trafikbestilling 2019
20. Fredning og synergiprojekt nord for Bastrup Sø
21. Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype
Beslutning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Ingen.
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
Orientering.

Tema
1 Status for modernisering af vejbelysning
I forbindelse med Allerød Kommunes tilbagekøb af vejbelysningen fra Ørsted (tidligere Dong Energy) vedtog byrådet den 30. marts 2017 en plan for modernisering af vejbelysningen. Moderniseringens fase 1 og 2 omfatter udskiftning af kviksølv og lysrørsamaturer. De nye armaturer er bestilt ved leverandørerne og der er op til 12 ugers leveringstid.
Moderniseringen af tunnelbelysning og vejbelysning langs veje og udføres i perioden april til august 2018.
Udgiften til moderniseringen af 1.109 armaturer beløber sig til ca. 5 mio. kr.
De steder, hvor kommunen har overtaget private anlæg fra Ørsted, vil ejerne blive tilbudt at få renoveret belysningsarmaturerne mod betaling.
Moderniseringens fase 3, udskiftning af natrium og metalhalogenamaturer, vil blive udført efterfølgende.
 
2 Status på etablering af cykelstier langs Nymøllevej
Byrådet afsatte i 2016 og 2017 midler til anden del af supercykelstiprojektet ”Forlængelsen af Farumruten”, dvs. etablering af cykelstier langs Nymøllevej på strækningen fra Bregnerød Skovvej til Sortemosevej. Skitseprojekt blev godkendt i 2016, og efterfølgende er der arbejdet med at løse udfordringer med håndtering af vejvand.
Der er givet udledningstilladelse til et ændret projekt, hvor der etableres vejbrønde og tætte ledninger, som leder overfladevandet til 2 eksisterende bassiner samt et nyt bassin, hvor vandet renses inden det udledes til Allerød Sø. De foretagne ændringer af projektet er udelukkende tekniske og ændrer ikke på det visuelle udtryk eller funktionen af vej og cykelsti.
Projektet har været i udbud og der er indgået kontrakt med den lavestbydende entreprenør. Det forventes, at projektet kan gennemføres inden for de afsatte midler (12,9 mio. kr.). Anlægsarbejdet påbegyndes umiddelbart efter påske og forventes afsluttet i efteråret 2018.
Der orienteres om projektet på kommunens hjemmeside og med skilte langs arbejdsområdet på Nymøllevej. Berørte naboer orienteres direkte.
 
3 Cykelsti på Kirkeltevej
Udvalget godkendte på mødet 30. januar 2018, at cykelstien på Kirkeltevej føres bag læhegnet på den sidste strækning af Kirkeltevej ved Frederiksborgvej, forudsat der opnås enighed med ejer og at en evt. meromkostning kan holdes inden for det samlede anlægsbudget. Det er desværre ikke lykkedes, at opnå enighed med ejer om erstatningens størrelse, og der arbejdes derfor videre med den oprindelige løsning, hvor stien lægges langs vejen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget tog meddelelserne til efterretning.
3. Præsentation af Novafos

Præsentation af Novafos

Punkttype
Orientering.

Tema
Allerød indgår sammen med 8 andre kommune i forsyningsselskabet Novafos.
 
På mødet vil Novafos præsentere selskabet og den indgåede investeringsaftale for 2018.
 
Administrerende direktør Carsten Nystrup samt fagchef og kommunekoordinator Tina Otterstrøm og Martin Moneaux deltager under punktets behandling og er indbudt til kl. 7.30. 

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
4. Præsentation af Iværksætterhuset

Præsentation af Iværksætterhuset

Punkttype
Orientering.

Tema
Iværksætterhuset varetager den lokale erhvervsservice indenfor rammerne af lov om erhvervsfremme. Kontrakt om Iværksætterhusets aktiviteter er indgået mellem Væksthus Hovedstadsregionen samt 9 nordsjællandske kommuner, heriblandt Allerød.
 
På mødet vil Iværksætterhusets ydelser og værdiskabelsen i forhold til Allerød Kommune blive præsenteret.
 
Teamchef i Iværksætterhuset Flemming Troelsen deltager under punktets behandling og er indbudt til kl. 8.00. 

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
5. Papbeholder ved enfamilieboliger

Papbeholder ved enfamilieboliger

Punkttype
Beslutning.

Tema
Den 22. februar 2018 vedtog byrådet at indgå i samarbejde med Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner om fælles system til indsamling af genanvendeligt husholdningsaffald. En-familieboliger får 2 stk. 2-kammerbeholdere til fraktionerne glas, papir, metal og plast. Til pap kan tilvælges en separat 1-kammerbeholder.
 
Udvalget anmodes om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet om betalingen af pap-beholderen skal være solidarisk for alle husstande eller om det kun er de husstande, der tilvælger pap-beholderen, der betaler for ordningen.

Sagsbeskrivelse
Pap indsamles i det vedtagne fællessystem i containere ved etagebeboelser og rækkehusbebyggelser, der ikke har plads til individuelle beholdere ved den enkelte husstand. For en-familieboliger er det planen, at der bliver mulighed for at aflevere pap, både stort og småt, i en kommende ny storskraldsordning. Forslag til denne ordning vil blive forelagt politisk efter sommerferien 2018.
 
For en-familieboliger kan der opnås højere indsamlingsprocenter og bedre service ved også at tilbyde en løsning til pap tæt på boligen. I den offentlige debat har nogle borgere allerede efterlyst en løsning for pap tæt på boligen.
 
Kommunesamarbejdets styregruppe forslår følgende løsning for en-familieboliger:
 
En 1-kammerbeholder til pap kan f.eks. være på 140 liter, men der vil være flere størrelser at vælge imellem. De endelige detaljer vedrørende størrelser og tømmefrekvens kendes først senere i udbudsprocessen.
 
Betalingen for den øvrige del af indsamlingssystemet er solidarisk for alle, da alle er forpligtede til at sortere uafhængigt af, om man ønsker at benytte 2-kammerbeholderne ved boligen eller ej. Der er ikke alternative løsninger ved husstanden for de tilhørende affaldsfraktioner. 2-kammerbeholderne skal derfor frameldes, hvis borgerne ikke ønsker at benytte dem.
 
For pap får borgerne imidlertid mulighed for at aflevere pap til den kommende storskraldsordning ved husstanden. Pap-beholderen kan derfor opfattes som en ekstra service, der skal tilkøbes. Det er styregruppens vurdering, at solidarisk betaling til pap-beholderen vil få flere borgere til at tilvælge pap-beholderen, og at indsamlingsprocenten for pap dermed vil øges. Baseret på erfaringer fra andre kommuner vurderes det, at ca. halvdelen af en-familieboligerne vil tilvælge papbeholderen ved solidarisk betaling, mens tilmeldingsprocenten vurderes at blive væsentligt lavere (10-15%), hvis beholderen betales udelukkende af de, der tilmelder sig.
 
Det estimeres, at den årlige tømmegebyr for papbeholderen, som beskrevet ovenfor ved en beholder på 140 liter og tømmefrekvens med én gang om måneden, vil være ca. 90 kr. pr. husstand ved solidarisk betaling. Hertil kommer prisen for køb af beholderen. Hvis tømningen betales udelukkende af de tilmeldte, vil gebyret afhænge af hvor mange, der tilmelder sig. Ved 50% tilmelding vil prisen blive ca. dobbelt så stor. Ved 10% tilmelding vil prisen blive væsentligt større endnu.
 
Rudersdal Kommune har besluttet, at tømning af pap-beholderen betales solidarisk af alle, og Hørsholm Kommune behandler spørgsmålet på Miljø- og Planudvalgets møde den 5. april 2018. En eventuel harmonisering af ordningen i de tre kommuner vil være en fordel i forhold til udbudsprocessen og den efterfølgende kontraktstyring.
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at papbeholderen betales solidarisk af alle.
 
Forslag 2
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at papbeholderen betales af de, der tilmelder sig ordningen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
Affaldsområdet er brugerfinansieret.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt.
 
Fraværende: Erling Petersen
6. Nyt regulativ for Uvelse Å, vedtagelse efter endt høring

Nyt regulativ for Uvelse Å, vedtagelse efter endt høring

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at nyt Regulativ for Uvelse Å vedtages efter afsluttet høring.

Sagsbeskrivelse
Byrådet besluttede på mødet den 21. december 2017, at sende forslag til nyt Regulativ for Uvelse Å i offentlig høring. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar i høringsperioden, der løb fra den 9. januar til den 8. marts 2018.
 
Uvelse Å er 3,3 km lang, hvoraf kun 0,35 km danner grænsevandløb mellem Hillerød Kommune og Allerød Kommune. De resterende 2,95 km er beliggende i Hillerød Kommune.
 
På strækningen, der danner kommunegrænse, er vandløbet rørlagt.
 
Hillerød Kommune har vedtaget regulativet på et byrådsmøde den 20. december 2017.
 
Hillerød Kommune modtog ingen høringssvar i høringsperioden der løb fra den 4. september til den 30. oktober 2017.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller nyt Regulativ for Uvelse Å godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Afledte konsekvenser
Ingen.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Afgørelse om nyt Regulativ for Uvelse Å sendes til de 4 berørte bredejere. Derudover offentliggøres afgørelsen på kommunens hjemmeside.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.
 
Fraværende: Erling Petersen.


caseno_17-10358_dok_no_21908-18_v1_regulativ for uvelse å - endelig version.pdf

Bilag

Regulativ for Uvelse Å - endeligt version


7. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om status på myndighedsarbejdet i Erhvervsområdet Farremosen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet besluttede på mødet den 10. oktober 2017, at ”alle miljøforhold reguleres i miljøgodkendelsen, og at miljøgodkendelser skal forelægges byrådet”.
 
Udvalget blev senest på mødet den 6. marts 2018 orienteret om myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen.
 
Siden den 1. marts 2018 er der meddelt følgende:
 
I den nærmeste fremtid forventes følgende tilladelser meddelt:
 
Inden sommerferien 2018 vil der blive forelagt en sag om miljøgodkendelse af Pankas.
Denne sag vil indeholde følgende godkendelser og tilladelser:
 
Der er modtaget følgende sager til myndighedsbehandling:
 
Allerød Kommune har den 5. april 2018 offentliggjort, at der er modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af Remco Ressourcecenter.
 
Endelig har Unicon Beton, i Frederiksborg Amts Avis den 31. marts 2018, oplyst, at de har lejet et stykke jord af SCT i Farremosen til deres nye fabrik.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Afledte konsekvenser
Ingen.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Ingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
8. Præsentation af udvalgets arbejdsområder - genoptagelse

Præsentation af udvalgets arbejdsområder - genoptagelse

Punkttype
Orientering.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget gives på dette og det kommende møde den 6. marts 2018 en overordnet præsentation af udvalgets ansvarsområde.
 
Supplerende tema til mødet 10. april 2018
Udvalget tog den 30. januar 2018 første del af orienteringen til efterretning. Den 6. marts 2018 besluttede udvalget, at punktet genoptages på mødet den 10. april 2018 med henblik på anden del af orienteringen.

Sagsbeskrivelse
Ifølge styrelsesvedtægten, vedtaget af byrådet den 7. december 2017, henhører følgende områder under udvalget:
 
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik og planområdet, herunder opgaver vedrørende:
Drift og vedligeholdelse af:
Udvalget varetager derudover den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på miljø- og klimaområdet, herunder opgaver vedrørende:
Endelig varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende erhvervsfremme herunder:
 
På de ovenfor nævnte områder, og indenfor rammer fastlagt af byrådet, udarbejder udvalget forslag og indstilling til byrådet vedrørende:
 
Udvalget er ansvarlig for, at der på udvalgets områder foretages dialog med borgere, brugere og ansatte om politikker, ydelser og service. Dialogen kan f.eks. ske gennem spørgeskemaundersøgelser, information, høringer og borgermøder.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslå, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget tog første del af orienteringen til efterretning, og punktet genoptages på førstkommende møde med henblik på orienteringens anden del.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Punktet genoptages på det førstkommende møde.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Punktet genoptages på det førstkommende møde.
9. Trafiksikkerhed og kampagner

Trafiksikkerhed og kampagner

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om kommunens arbejde med trafiksikkerhed, herunder uheldsregistrering for de seneste år og om status på opfyldelsen af trafikplanens målsætning om trafiksikkerhed.

Sagsbeskrivelse
Allerød Kommunes Trafikplan 2017-20 udgør grundlaget for kommunens arbejde med trafiksikkerhed. I trafikplanen er der, på baggrund af uheld i perioden 2011-15, udpeget de lokaliteter, hvor uheldskoncentrationen er højest (se bilag 1). I 2016 var der 45 politiregistrerede uheld i kommunen, heraf 6 uheld med tilskadekomne. Uheldene i 2016 peger ikke på nye steder med stor uheldskoncentration.
 
Målsætningen i trafikplanen er, at der sker en halvering i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i 2020 set i forhold til 2010. Antallet af tilskadekomne i trafikken i kommunen er faldet, hvis man ser på en længere årrække, men det lave antal tilskadekomne gør, at målopnåelse afhænger meget af tilfældige udsving.
 
I bilag 1 ses udviklingen i antallet af personskader i trafikken på kommuneveje i Allerød Kommune fra 2010-2016. Registreringen af trafikuheld i 2017 er ikke afsluttet, og er derfor ikke medtaget.
 
De trafikale projekter, der udføres i år i regi af trafikpuljen på 2 mio. kr., er prioriteret med udgangspunkt i uheldsregistreringen over de seneste år. Ud over viden om uheld, er kommunens indsats også baseret på viden om, hvor f.eks. skolebørn føler sig utrygge i trafikken.
 
Der arbejdes med trafiksikkerhed, dels ved at optimere de vejtekniske forhold og dels ved at påvirke trafikadfærd. I følge Rådet for Sikker Trafik, vurderes adfærd, at være en langt mere betydende faktor i uheldssammenhæng end vejtekniske forhold.
 
Ud fra registrerede uheld, vurderes om risiko for uheld kan mindskes ved at ændre på vejtekniske forhold.
 
Der arbejdes med trafikadfærd gennem samarbejde med skoler og politi. Der gennemføres hvert år cyklistprøver for 6. klasser. Der er i 2015 foretaget skolevejsundersøgelse for alle kommunens skoler, og der arbejdes løbende med konkrete trafiksikkerhedstiltag omkring skolerne.
 
Et vigtigt værktøj til at målrette samarbejdet om børn og unges færden i trafikken er trafikpolitik på skoler. Forvaltningen vil i samarbejde med skolerne arbejde på, at få udarbejdet trafikpolitik for de enkelte skoler.
 
Kommunen deltager desuden hvert år i kampagner iværksat af Rådet for Sikker Trafik. I år gennemføres følgende kampagner:

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_18-2182_dok_no_22054-18_v1_bilag 1 uheldsregistrering.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Uheldsregistrering.pdf


10. Kommissorium for analyse af behovet for udvikling af infrastruktur

Kommissorium for analyse af behovet for udvikling af infrastruktur

Punkttype
Beslutning.

Tema
Økonomiudvalget besluttede den 6. februar 2018 den videre proces for udmøntning af konstitueringsaftalen, herunder at der skal fremlægges forslag til kommissorium for en analyse af behovet for fremtidig infrastruktur.
 
Udvalget anmodes om at beslutte, hvorvidt det vedlagte kommissorium skal danne grundlag for den videre proces.

Sagsbeskrivelse
Udviklingen af kommunens overordnede infrastruktur er beskrevet i Kommuneplan 2017 og i trafikplanen, som blev vedtaget i 2017.
 
Hvor kommuneplanen beskriver status og de langsigtede udviklingsønsker, danner trafikplanen grundlag for de kommende års prioriteringer af infrastrukturinvesteringer i kommunen.
 
Af kommuneplanen fremgår bl.a. at
 
Trafikplanen bygger bl.a. på de langsigtede perspektiver i kommuneplanen og på forskellige undersøgelser, der er lavet i forhold til skoleveje, trafiksikkerhed mv. Trafikplanen har særligt fokus på:
 
Trafikplanen koncentrerer sig om vej- og stinettet, som kommunen har ansvaret for. Infrastrukturen i Allerød Kommune omfatter dog også den kommunale busdrift og et statsligt og regionalt niveau i form af regional busdrift, S-tog og motorveje/motortrafikveje.
 
En infrastrukturplan vil typisk tage udgangspunkt i den overordnede tværgående infrastruktur. Kommissoriet indeholder derfor forslag om at få analyseret de faktiske trafikstrømme i kommunen, inkl. Hillerødmotorvejen og S-toget for at få skabt et bedre overblik over potentialerne for at nå kommuneplanens målsætning.
 
På baggrund af en sådan analyse kan problemstillinger og udviklingspotentialer afdækkes og mål for infrastrukturen kan indarbejdes i planstrategi 2019.
 
Der kan arbejdes med infrastrukturplanlægning på mange niveauer, og kommissoriet er forsøgt afvejet i forhold til de hidtidigt udarbejdede planer og målsætninger i forhold til kommuneplan og trafikplan.
 
Det udarbejdede kommissorium forudsætter, at der i budget 2019 afsættes skønsmæssigt 900.000 kr. til de bagvedliggende analyser af støj og trafikstrømme.
 
Forslag 1
Forslag til procesplan godkendes, og det medtages i forhandlingerne om budget 2019-22, at der afsættes 0,9 mio. kr. til realiseringen.
 
Forslag 2
Drøftelse af infrastrukturplanen genoptages på et kommende møde med præsentation af relevante dele af Kommuneplan 2017 og Trafikplan 2017 for at kunne præcisere et kommissorium yderligere.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget godkendte forslag 2.


caseno_18-2311_dok_no_25368-18_v1_kommissorium for infrastrukturplan.docx.docx

Bilag

Kommissorium for infrastrukturplan.docx


11. Kvalitets- og designmanual for veje, stier og fortove

Kvalitets- og designmanual for veje, stier og fortove

Punkttype
Beslutning.

Tema
I budget 2018 har byrådet afsat 0,4 mio. kr. til en registrering af stier og fortove samt udarbejdelse af en kvalitets- og designmanual.
 
Udvalget anmodes om at godkende forslag til plan for registrering og udarbejdelse af en kvalitets- og designmanual for veje, stier og fortove.

Sagsbeskrivelse
Kommunens fortove fremstår i dag forskellige i design og kvalitet, hvilket afspejler, at de er etableret gennem en lang periode. En mere entydig standard for fortove og stier forudsætter en samlet registrering og en plan for det videre arbejde. Initiativet skal understøtte det langsigtede arbejde med at få et mere ensartet fysisk udtryk i kommunen.
 
Kommunens veje, stier og fortove er registreret i programmet RoSy, som ved hjælp af indbyggede nedbrydningsalgoritmer finder den økonomisk mest optimale måde at istandsætte vejene på.
 
Registreringen af veje og stier er dog ikke komplet, ligesom det ikke er registreret, hvilken belægning og kantstenstype, der er på fortovene.
 
Første del af arbejdet er at gøre registreringen komplet. Herefter vil der blive igangsat udarbejdelse af en kvalitets- og designmanual for kommunens veje, stier og fortove, med henblik på at skabe et mere ensartet udtryk i forhold til etablering af fysiske anlæg i kommunen. Planen vil som udgangspunkt omfatte følgende delområder:
En kvalitets- og designmanual skal sikre en helhedsorienteret vedligeholdelse, udskiftning og anlæg. Manualen skal rumme en overordnet retning for valg af materialer, inventar og vejudstyr på de forskellige veje og evt. i forskellige områder af kommunen.
 
Kvalitets- og designmanualen vil blive udført i samspil med belysningsplanen, da der i begge skal udarbejdes retningslinjer baseret på vejens status, som f.eks. boligvej, fordelingsvej eller trafikvej.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag plan for til registrering og udarbejdelse af kvalitets- og designmanual for veje, stier og fortove.

Økonomi og finansiering
I budget 2018 er der afsat 0,4 mio. kr. til en registrering af stier og fortove samt udarbejdelse af kvalitets- og designmanual.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning:
  • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov og Martin Wolffbrandt stemte for.
  • Rasmus Keis Neerbek stemte imod.
 
Udvalget tog det fremsendte høringssvar fra Seniorrådet til efterretning.
12. Byggeteknisk gennemgang af daginstitutionerne

Byggeteknisk gennemgang af daginstitutionerne

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at godkende forslag til gennemførelse af en byggeteknisk undersøgelse af daginstitutionerne.

Sagsbeskrivelse
Af den vedtagne ejendomsstrategi fremgår en plan for det videre arbejde med at øge det strategiske fokus på vedligeholdelsen af kommunens ejendomme.
 
Den 22. juni 2017 fik byrådet forelagt resultaterne af den byggetekniske undersøgelse af kommunens folkeskoler. Undersøgelsen viste et vedligeholdelsesbehov over de kommende 10 år på 21 mio. kr. årligt.
 
I budget 2018 er der afsat driftsmidler på 1 mio. kr. til at gennemføre en tilsvarende byggeteknisk gennemgang af kommunens dagtilbud. Formålet er, at få en mere præcis viden om vedligeholdelsestilstanden af bygninger og anlæg, for herigennem at sikre et strategisk grundlag for den fremadrettede prioritering - herunder eventuelle fremtidige beslutninger om bygningskomprimering.
 
Allerød Kommune har på 0-6 årsområdet 9 institutioner/børnehuse, hvoraf flere råder over mere end én bygning. Hertil kommer 3 legestuer for dagplejere, der enten er placeret i en af institutionerne eller i umiddelbar nærhed af institutionerne.
 
Der foreligger i dag en overordnet vurdering af ejendommenes renoveringsbehov i kommunens ejendomsregistreringssystem. Den byggetekniske gennemgang skal, på linje med gennemgangen af skolerne, samle og udbygge det nuværende vidensgrundlag.
 
Gennemgangen omfatter nedenstående punkter:
I vedlagte bilag er oplistet de dagtilbud, der er omfattet af gennemgangen.
 
Da Blovstrød Børnehus erstattes af nye institutioner vil alene legepladsen være omfattet af gennemgangen.
 
Gennemgangen af Firkløveret vil omfatte en opdatering af den i 2017 gennemførte undersøgelse.
 
Den byggetekniske gennemgang forventes at kunne forelægges udvalget ultimo 2018.
 

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender at den byggetekniske gennemgang gennemføres som beskrevet.

Økonomi og finansiering
Der er i budget 2018 afsat 1 mio. kr. til gennemførelse af byggeteknisk gennemgang af kommunens dagtilbud.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.


caseno_18-1691_dok_no_21629-18_v1_oversigt over daginstitutioner bsu april 2018.docx

Bilag

oversigt over daginstitutioner april 2018


13. Henvendelse vedrørende solceller

Henvendelse vedrørende solceller

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget drøftede på mødet den 6. marts 2018 (under meddelelser) en henvendelse fra Frederikssund Klimaforening og 350 Klimaforeningen Danmark vedrørende solceller i kommunalt regi.
 
Henvendelse med bilag er vedlagt.

Sagsbeskrivelse
Henvendelsen er sendt til tekniske udvalg i 30 Nordsjællandske kommuner, og opfordrer til at støtte en fælles henvendelse til folketingets energiforligspartier om bl.a. at ophæve kravet om selskabsgørelse af solcelleanlæg på kommunale bygninger.
 
Forslag til svar på henvendelsen samt notat om KL’s input til energiforhandlingerne er vedlagt.
 
Forslag 1
Udvalget godkender vedlagte forslag til svar.
 
Forslag 2
Der sendes ikke et svar.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1.


caseno_17-11507_dok_no_20964-18_v1_henvendelse om solceller.pdf.pdf
caseno_17-11507_dok_no_20965-18_v1_kommunale energianlæg.pdf.pdf
caseno_17-11507_dok_no_20963-18_v1_notat - kl input til energiforlig 2018.pdf.pdf
caseno_18-2901_dok_no_25445-18_v1_svarudkast om solceller.docx

Bilag

Henvendelse om solceller.pdf
Bilag til henvendelse.pdf
NOTAT - KL input til Energiforlig 2018.pdf
Svarudkast


14. Samarbejdsaftale for verdensarv-sitet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland

Samarbejdsaftale for verdensarv-sitet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland

Punkttype
Beslutning.

Tema
Økonomiudvalget besluttede den 29. september 2015 at tiltræde samarbejdsaftale mellem de involverede interessenter i UNESCO verdensarv-sitet ”Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland”. 
 
Samarbejdsaftalen udløber den 31. december 2018. Udvalget anmodes om at tage stilling til forslag om tiltrædelse af ny samarbejdsaftale for perioden 2019 – 23.

Sagsbeskrivelse
Den 4. juli 2015 blev Gribskov, Store Dyrehave samt Jægersborg Dyrehave og Hegn optaget på UNESCOs liste over verdenskulturarv under navnet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. Skovene er omgivet af beskyttelseszoner (såkaldte bufferzoner) af varierende bredde, indenfor hvilke de omkringliggende kommuner (herunder Allerød) har forpligtet sig til at tage særlige hensyn i deres lokalplanlægning.
 
Optagelsen på listen skete efter Kulturministeriets indstilling på basis af en ansøgning udarbejdet af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (i dag Det Grønne Museum) i et forpligtende samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen Hovedstaden, Naturstyrelsen Nordsjælland samt Allerød, Fredensborg, Gentofte, Gribskov, Hillerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.
 
Samarbejdet er forankret i en styregruppe med repræsentanter fra alle ovenstående parter. Visit Nordsjælland og Gentofte Kommune er observatører i styregruppen.
 
Den eksisterende 3-årige samarbejdsaftale udløber i 2018 og styregruppen indstiller at den afløses af en 5-årig samarbejdsaftale (2019-2023). En forlængelse af samarbejdet skal sikre, at Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland forsat udvikles og lever op til UNESCOs kriterier. UNESCO kræver, at der til et verdensarvsareal (site) knyttes en site-manager, som sikrer overvågning, beskyttelse og udvikling af sitet. Museum Nordsjælland fungerer som site- managerinstitution, hvor en site-manager er ansat.
 
En ny projektperiode vil bygge videre på det arbejde, som i fællesskab er igangsat i den nuværende projektperiode, og udnytte potentialet i UNESCO-udnævnelsen via følgende udviklingsområder:
 
Der er desuden igangsat udvikling af undervisningsmaterialer til skolerne og uddannelse af turguider. Desuden undersøges potentialet for at etablere et nordligt og et sydligt besøgscenter som portaler til sitets delområder. Eventuelle besøgscentre forudsættes fondsfinansierede og det nordlige forudsættes etableret i samarbejde med nationalpark Kongernes Nordsjælland.
 
Til dato har samarbejdet bl.a. resulteret i:
 
Byrådet har til og med 2018 afsat 50.000 kr. årligt til projektet.
 
Beløbet dækker kommunens andel af lønomkostninger til en site-manager samt basismidler til formidling og kommunikation af verdensarvs sitet. De årlige lønomkostninger og bidrag reguleres i henhold til KL’s fremskrivningsprocent.
 
Styregruppen har foreslået en stigning i budgettet på 164.000 kr. til i alt 804.000 kr. årligt. Det øgede tilskud er nødvendigt i forhold til udvikling af formidling, den årlige monitering og markedsføring. Udgiften dækker også en studentermedhjælper, der skal være med til at udvikle verdensarvsområdets udadvendte aktiviteter.
 
I henhold til fordelingsnøglen vil udgiften for Allerød Kommune udgøre i alt 64.000 kr. årligt.
 
Forslag 1
Udvalget oversender til budgetforhandlingerne, at Forvaltningen bemyndiges til at indgå en ny samarbejdsaftale for perioden 2019-23 og at der afsættes 64.000 kr. årligt til medfinansiering af sitemaneger-funktionen.
 
Forslag 2
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Allerød Kommune udtræder af samarbejdet ved udgangen af 2018.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.  

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
En site-managerfunktion koster årligt 804.000 kr. Se også Bilag 1.
Aftalen finansieres således:
 
Det Grønne Museum                                      64.000 kr.
Museum Nordsjælland                                    84.000 kr.
Naturstyrelsen Hovedstaden 84.000 kr.
Naturstyrelsen Nordsjælland   84.000 kr.
Slots- og Kulturstyrelsen                                84.000 kr.
Allerød Kommune 64.000 kr.
Fredensborg Kommune 64.000 kr.
Gribskov Kommune 64.000 kr.
Hillerød Kommune 84000 kr.
Lyngby-Taarbæk Kommune 84.000 kr.
Rudersdal Kommune   64.000 kr.

Dialog/høring
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1.


caseno_14-18417_dok_no_19155-18_v1_bilag 1 - økonomi.pdf.pdf
caseno_14-18417_dok_no_19154-18_v1_bilag 2 - nuværende samarbejdsaftale.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Økonomi.pdf
Bilag 2 - Nuværende samarbejdsaftale.pdf


15. Nedlæggelse af bolig i erhvervsområde, Farremosen 29

Nedlæggelse af bolig i erhvervsområde, Farremosen 29

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles samtykke til nedlæggelse af boligen Farremosen 29, jf. boligreguleringslovens § 46.

Sagsbeskrivelse
Ejendommens ejer Lunatrans A/S ansøger om nedlæggelse af boligen i stuehuset på gården Bøgeholm, Farremosen 29 i forbindelse med at ejendommen skal overgå til anvendelse som erhverv, og al bebyggelse på ejendommen nedrives.
 
Forvaltningen har modtaget en ansøgning om nedrivning.
 
Stuehuset er iflg. BBR opført år 1900, og har 1 boligenhed med et samlet boligareal på 340 m². Boligen har 9 værelser, 1 køkken, 2 toiletter og 1 bad. Boligen er fraflyttet pr. 1. oktober 2017. På ejendommen findes desuden 2 driftsbygninger på henholdsvis 185 m ² og 400 m².
 
Oversigtskort fremgår af bilag.
 
Ejendommen er omfattet af lokalplan 3-392, der udlægger området til erhvervsområde for virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Der kan derfor ikke placeres boliger eller anden miljøfølsom anvendelse i området. Erhvervsområdet Farremosen er under udbygning.
 
Retsgrundlag
Det kræver kommunens samtykke at nedlægge en bolig, jf. boligreguleringslovens § 46.
 
Beslutningen skal træffes på baggrund af et konkret individuelt skøn for hver enkelt ejendom. I skønnet kan følgende lovlige kriterier indgå:
 
Kommunen kan kun nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbolig er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2. Der skal konkret og individuelt være behov for at disponere over boligen til boligsøgende inden for 6 uger, jf. boligreguleringslovens § 48, stk. 3.
 
Nedlæggelse af boligen vurderes at være i overensstemmelse med den planmæssige interesse for området, idet ejendommens anvendelse skal overgå til erhverv, herunder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav.
 
Boligen kan ikke anvendes til beboelse på grund af de erhvervsmæssige aktiviteter i området, og kommunen vil derfor ikke kunne tilbyde boligen til boligsøgende i kommunen.
 
Efter tidligere praksis, har byrådet bl.a. ved en beslutning den 26. juni 2014 (nedlæggelse af bolig i Vassingrød Erhvervsområde, Vassingrødvej 82) givet samtykke til nedlæggelse af en bolig med henblik på, at ejendommen overgik til anvendelse til erhverv. 

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives samtykke til nedlæggelse af boligen på Farremosen 29.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Museum Nordsjælland og Lokalhistorisk Arkiv Allerød orienteres altid, så snart der modtages en ansøgning om nedrivning.
 
Der er ikke modtaget nogen bemærkninger eller indsigelser mod nedrivning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.
 
Fraværende: Erling Petersen.


caseno_18-2309_dok_no_21891-18_v1_farremosen 29 oversigtskort.pdf.pdf

Bilag

Farremosen 29 oversigtskort.pdf


16. Forslag til lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen

Forslag til lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Økonomiudvalget vedtog den 18. april 2017 at igangsætte udarbejdelse af forslag til en ny lokalplanen for Kongevejen 28 og 32.
 
Baggrunden var, at den eksisterende Netto på Kongevejen 32 ønsker at udvide butikkens parkeringsplads ved at inddrage Kongevejen 28.
 
Udvalget anmodes om at indstille forslaget til lokalplan godkendt i Økonomiudvalget og byrådet til udsendelse i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse
Lokalplanen 1-142 har til formål er at udlægge arealet til butiksformål og parkeringsareal, som det er i dag - samt at give mulighed for en udvidelse af parkeringsarealet og en ny vejadgang fra
Kongevejen til parkeringsarealet.
 
Netto har indgået en betinget købsaftale med ejeren af Kongevejen 28, og byrådet godkendte den 27. april 2017, at boligen på Kongevejen 28 kunne nedlægges.
 
Området ligger i den vestlige del af Blovstrød ud til Kongevejen. Mod nord grænser området op til Byagervej og et boligområde med villaer. Mod øst og syd ligger et kommunalt område med børneinstitutioner, skole, boldbane mv.
 
Med lokalplanen muliggøres en ny vejadgang fra Kongevejen til butikken, hvilket forventes at mindske generne af kørende trafik på Byagervej. Der vil dog fortsat være vareindlevering, hvor det sker i dag.
 
Allerød Kommune opfører en ny børneinstitution syd for Netto, og anlægger efterfølgende en ny parkeringsplads på en del af den grund, hvor ”Blovstrød Børnehus” ligger.
 
Forslaget til lokalplan giver mulighed for at skabe en adgang for gående/cykler mellem Nettos parkeringsplads og den nye børneinstitution – samt en gennemkørsel for biler mellem Nettos parkering og kommunens nye p-plads.
 
På den måde kan adgangsforholdene til både butikken og børneinstitutionerne forbedres – og parkeringspladserne kan udnyttes fleksibelt.
 
Lokalplanen fastholder i store træk mulighederne for butiksbyggeri på grunden, som de er i dag i Lokalplan 1-130 for Lille Blovstrød, delområde B1, fra 2008. Bebyggelsesprocenten må være højst 50 %, bygningshøjden højst 8,5 meter og butiksarealet højst 1.000 m2.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 1-142 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 4 uger.  

Afledte konsekvenser
I forbindelse med renovering af Kongevejen, er strækningen ud for nummer 28 forberedt med plads til en vestresvingsbane til den nye indkørsel til Nettos udvidede parkeringsplads.
 
Striber og venstresvingspile skal males på vejen, når Netto har etableret den nye parkeringsplads med adgang til Kongevejen.   

Økonomi og finansiering
Netto betaler for anlæg inden for deres ejendom, herunder jordundersøgelser, byggemodning, terrænregulering inklusive nødvendige støttemure mv.
 
Netto etablerer og betaler for den støjafskærmning, der vil være nødvendig, for at butikken kan overholde de vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984: ”Ekstern støj fra virksomheder”.

Dialog/høring
Forslag til lokalplan offentliggøres efter planlovens bestemmelser §§ 24-26.
 
Høringsperioden er 4 uger fra datoen for offentliggørelse.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt med følgende ændringer:
  • Den i § 9.10 omtalte pylon må have en størrelse på max. 2,5 m x 1 m.
  • Høringsperioden udvides til 6 uger.
 
Udvalget tog det fremsendte høringssvar fra Seniorrådet til efterretning.
 
Fraværende: Erling Petersen.


caseno_17-3912_dok_no_24445-18_v1_forslag til lokalplan 1-142 butik ved kongevejen 28-32.pdf

Bilag

Forslag til lokalplan 1-142 Butik ved Kongevejen 28-32


17. Forslag til Lokalplan 2-317 for sundhedshus ved Allerød station

Forslag til Lokalplan 2-317 for sundhedshus ved Allerød station

Punkttype
Beslutning.

Tema
Økonomiudvalget vedtog den 15. november 2016 at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for sundhedshus ved Allerød Station, i forbindelse med udbud af areal.
 
Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med bygherre, der også har indgået en betinget købsaftale i forbindelse med udbud af arealet.
 
Bygherre har, i forbindelse med lokalplanen, fremsendt anmodning om indgåelse af udbygningsaftale, for etablering af en ny rundkørsel i svinget Lilledal/Allerød Stationsvej.
 
Udvalget anmodes om at indstille udkast til lokalplan 2-317 for sundhedshus ved Allerød Station med tilhørende udbygningsaftale, godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i 6 ugers høring.

Sagsbeskrivelse
Lokalplan
Lokalplan 2-317 for sundhedshus ved Allerød Station har til formål at sikre, at området anvendes til centerformål - så som klinikker, liberale erhverv, kontor, sundhedshus eller lignende.
 
Lokalplanområdet er beliggende langs med Allerød Station i svinget hvor Lilledal og Allerød Stationsvej mødes. Området henligger i dag som et tilgroet område og er omfattet af lokalplan 2-295B for Lillerød bymidte. Den eksisterende lokalplan udlægger området til parkeringsareal.
 
Lokalplanen giver bl.a. mulighed for at opføre et sundhedshus. Derudover gives der mulighed for, at der i tilknytning til kliniker og liberale erhverv kan etableres butikker, der ikke overstiger 600 kvm. Der kan ikke etableres selvstændige butikker indenfor lokalplanområdet.
 
Grunden har en bebyggelsesprocent på 110% svarende til ca. 2.750 kvm. Ny bebyggelse må maksimalt opføres i 3 etager og med en maksimal højde på 13 m. Der skal etableres 1 p-plads pr. påbegyndt 65 m kvm etageareal til kontor, liberale erhverv eller butik.
 
Der tages særligt hensyn til nabobeboelser ved overholdelse af et skråt højdegrænseplan. Dvs. at ny bebyggelse skal placeres så ingen dele af bygningen er højere end 3m + 0,8 * afstanden til skel. Derudover er byggefeltet placeret med en afstand på 5m fra skel til beboelse.
 
Udbygningsaftale
Som en del af lokalplanen indgår en udbygningsaftale. Udvikler har anmodet Allerød Kommune om at indgå en udbygningsaftale i forbindelse med opførelsen af sundhedshus ved Allerød Station. Udvikler ønsker at etablere en rundkørsel, hvor Lilledal møder Allerød Stationsvej, for at sikre en hensigtsmæssig og trafiksikker indkørsel til det kommende sundhedshus.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 2-317 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 6 uger.

Økonomi og finansiering
Bygherre har, ved indgåelse af udbygningsaftalen, forpligtet sig til at finansiere det samlede rundkørselsprojekt. Anlægsudgifterne til rundkørslen er estimeret til mellem 1,7-2,3 mio. kr. Skitseprojekt for rundkørslen samt udkast til udbygningsaftale er vedlagt som bilag.
 
I sammenhæng med anlæg af rundkørslen, bliver den eksisterende fællessti, anlagt som en kombinerede cykel- og gangsti. Udbygningsaftalen omfatter ikke det samlede stiforløb til Rønne Alle. Der vil være en mindre del af stien, ca. 10 m, hvor Allerød Kommune skal afholde udgiften, for at opgradere stien fra fællessti til kombinerede cykel- og gangsti.

Dialog/høring
Forslag til lokalplan offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser i §§ 24-26 om tilvejebringelse af planforslag.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.
 
Udvalget tog det fremsendte høringssvar fra Seniorrådet til efterretning.
 
Fraværende: Erling Petersen og Lisbeth Skov.


caseno_17-9304_dok_no_25385-18_v1_bilag 2 - udbygningsaftale med bilag.pdf.pdf
caseno_17-9304_dok_no_25383-18_v1_bilag 1 lokalplanforslag 2-317.pdf.pdf

Bilag

Bilag 2 - Udbygningsaftale med bilag.pdf
Bilag 1 - Lokalplanforslag 2-317.pdf


18. Proces for helhedsplan for bymidten samt status for Kulturtorv

Proces for helhedsplan for bymidten samt status for Kulturtorv

Punkttype
Orientering.

Tema
Økonomiudvalget besluttede den 6. februar 2018 den videre proces for udmøntning af konstitueringsaftalen, herunder at der skal fremlægges forslag til proces for en langsigtet helhedsplan for Lillerød bymidte samt stillingtagen til hvordan det hidtidige arbejde med kulturtorvet indgår.
 
Udvalget orienteres om proces for helhedsplan, samt om status for og sammenhæng med Kulturtorvet.

Sagsbeskrivelse
Proces for udarbejdelse af langsigtet helhedsplan for Lillerød bymidte
Lillerød bymidte er, som andre bymidter af lignende størrelse og placering, udfordret af en negativ udvikling i udvalgsvarehandlen og deraf tomme butikslokaler - primært pga. en stigende internethandel og ændrede handelsmønstre.
 
Helhedsplanen vil belyse de udfordringer, der er i bymidten (afgrænsning er angivet i bilag 1).  Som led i planstrategiarbejdet mv. udarbejdes der en p-analyse og en analyse af detailhandlen i Lillerød bymidte.
 
Helhedsplanen vil behandle emner som fortætning, parkering, byliv, detailhandel etc. Planen vil redegøre for, hvilke potentialer og løsningsmuligheder, der kan indarbejdes i den videre udvikling og planlægning for bymidten. Helhedsplanen vil være grundlaget for den fremtidige lokalplanlægning af bymidten. En kommende helhedsplan skal understøtte ønskerne for detailhandel og byliv, og samtidig fremtidssikre, at de fysiske rammer kan understøtte denne udvikling, og give konkrete forslag til løsninger på de forskellige problematikker.
 
Forårsseminar
Byrådets forårsseminar vil fungere som kick-off for arbejdet med helhedsplanen for bymidten. En række strategiske valg vil blive præsenteret og derved anspore til refleksioner til brug for udarbejdelsen af kommissoriet for helhedsplanen.
 
Kommissorium
På udvalgsmøde i juni forelægges sag med et kommissorium for helhedsplanen, der indeholder en faseplan, beskrivelse af arbejdet i faserne, herunder borgerinddragelsen og ressourceforbruget til helhedsplanen.
 
Udarbejdelse af helhedsplan
Henover efteråret kan der f.eks. afholdes borgermøde og dialogmøde med Byforum (Ejerforening samt handelsforening) og andre aktører i bymidten, hvor forskellige scenarier for bymidten præsenteres og diskuteres. Helhedsplanen vil samle op på dette arbejde, og planen fremlægges politisk primo 2019.
 
Planstrategi 2019
Helhedsplanen indarbejdes som et tema i Planstrategi 2019.
 
Udbud af Kulturtorvet og lokalplan
På baggrund af den vedtaget Planstrategi 2019 udarbejdes der bl.a. også udbudsmateriale for Kulturtorvet. Udbuddet fungere som opstart til lokalplan for den samlede bymidte, hvor sigtelinjerne fra helhedsplanen indarbejdes sammen med det vindende projekt på Kulturtorvet.
 
Status for Kulturtorvet
Byrådet besluttede den 22. juni 2016 at afsætte 22,5 mio. kr. til ny teatersal til Mungo Park og 2,5 mio. kr. til udviklingen af Kulturtorvet, arealet mellem Mungo Park og biblioteket.
 
Der har i den efterfølgende periode været et øget fokus på at generere mere liv i bymidten, bl.a. ved afvikling af forskellige events i bymidten og på Kulturtorvet. Som et udviklende tiltag, er der stiftet en fælles forening - Byforum, som skal varetage bymidtens interesserer og ligge til grund for en udvikling af området.
 
En kommende helhedsplan skal understøtte ønskerne for detailhandel og byliv, og samtidig fremtidssikre, at de fysiske rammer kan understøtte denne udvikling.
 
Vinderen af et udbud vil efterfølgende evt. kunne indgå i et samarbejde med Allerød Kommune, om udarbejdelse af en byggeretsgivende lokalplan for Kulturtorvet. Lokalplanen vil tage udgangspunkt i det vindende projekt for området, og projektet udformes indenfor den retningsgivende, men ikke juridiske bindende, helhedsplan.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_18-2587_dok_no_23789-18_v1_bilag 1 - afgrænsning af helhedsplan.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - afgrænsning af helhedsplan.pdf


19. Trafikbestilling 2019

Trafikbestilling 2019

Punkttype
Beslutning.

Tema
Hvert år fremsender Allerød Kommune bestilling til Movia med henblik på eventuelle justeringer i det kommunale busnet. Den årlige trafikbestilling skal foretages senest 1. maj 2018 og implementering sker med køreplanskift den 9. december 2019.
 
Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet, anmodes udvalget om at tage stilling til, hvorvidt der skal foretages ændringer i det eksisterende busnet.

Sagsbeskrivelse
Det foreslås, at Trafikbestilling 2019 tager udgangspunkt i et uændret busnet.
 
Der blev afholdt borgermøde om kommunens busdrift den 7. marts 2018. På mødet blev der fremsat ønsker om:
 
Oprettelse af ny busrute mellem Lynge og Hillerød
Byrådet behandlede den 24. maj 2017 sag om trafikbestilling 2018. Det blev på mødet vedtaget, at der ikke skulle oprettes en direkte linje mellem Lynge og Hillerød, men at forbindelsen mellem Lynge og Hillerød i stedet skulle styrkes, ved at opgradere frekvensen på linje 336 i myldretiden (ca. kl. 7-9 og ca. kl. 14-17). Movia skønner at en direkte forbindelse mellem Lynge og Hillerød vil udgøre merudgift på ca. 0,75 mio. kr.
 
Beskrivelse af en evt. ny busforbindelse fremgår af bilag 1.
 
Forslag 1.1
Der oprettes ikke ny linje mellem Lynge og Hillerød.
 
Forslag 1.2
Fra 2019 og fremadrettet, afsættes der 0,75 mio. kr. ekstra til busdriften, idet der oprettes ny bus mellem Lynge og Hillerød.
 
Omlægning af linje 335 med henblik på betjening af Kirkelte
Borgere i Kirkelte fremsatte ønske om at få genoprettet betjeningen i Kirkelte. Områdets betjening blev nedlagt i 2011.
Den eneste mulighed for at busbetjene Kirkelte, vil være med en omlægning af linje 335, som kører ad Frederiksborgvej på stykket mellem Hillerød st. og Lillerød st.
Ved en betjening af Kirkelte ad Kirkeltevej til rundkørslen ved Kongevejen og tilbage til Frederiksborgvej, vil man kunne betjene boligområdet ved Nattergalevej og Granhegnet, hvor der bor 117 borgere (se bilag 2). Området ligger ca. 1 km fra det nærmeste busstoppested.
 
Indenfor den eksisterende køreplan er der ikke tilstrækkelig tid, til at kunne indpasse en betjening af Kirkelte, uden at der indsættes en ekstra bus. Det skønnes at en ekstra bus på ruten vil medføre en merudgift i størrelsesordenen ca. 1 mio. kr.
 
Allerød Kommune er en del af Flextur ordningen, der varetager den kollektive betjening i områder, hvor der ikke er et tilstrækkeligt passagergrundlag til opretholdelse af en fast busforbindelse.
 
Forslag 2.1
Linje 335 fastholder sin rute på Frederiksborgvej uden betjening af Kirkelte.
 
Forslag 2.2
Linje 335 omlægges så Kirkelte betjenes. Der afsættes ca. 1 mio. kr. på budgettet for 2019 til øget busdrift.
 
Omlægning af linje 335 i erhvervsområdet Borupgård
Linje 335 kører mellem Farum st. og Hillerød st. I Allerød betjener linjen bl.a. Vassingerød og Borupgård erhvervsområde. Linjen er den eneste linje, der betjener Banevang, hvor den kører ind ad Gydevang for at betjene erhvervsområdet Borupgård. Den har tidligere kørt direkte ad Banevang til og fra Hillerød (se kort på bilag 3).
 
Beboere i boligområdet nord for Ørne- og Uglevang ønsker en bedre betjening på Banevang. For fortsat at kunne betjene erhvervsområdet, men samtidig tilgodese boligområdet, er det forslået, at bussen fortsat kører af Gydevang og betjener Borupgård i myldretiden (ca. kl. 7-9 samt ca. kl. 14-17). I de resterende timer på hverdage og hele weekenden omlægges bussen til Banevang.
 
Passagertal for stoppestederne i Borupvang viser, at stoppene primært bliver benyttet i myldretiden, men at der også er brugere henover den resterende del af dagen.
 
På baggrund af passageranalyser anbefaler Movia, at man i busplanlægningen fokuserer på enkelthed og overskuelighed i rutenettet. Ændrer bussen rute henover dagen, kan det blive sværere for passagerne at overskue dens rute.
 
På baggrund af forslaget til ændringen af linje 335 er følgende ruteforslag mulige:
 
Forslag 3.1
Linje 335 fastholder sin rute som nu, for at sikre overskuelighed på ruten.
 
Forslag 3.2.1 (kan kombineres med forslag 3.2.2)
Linje 335 rykkes til at køre på Frederiksborgvej udenfor myldretiden i hverdagene.
 
Forslag 3.2.2 (kan kombineres med forslag 3.2.1)
Linje 335 rykkes til at køre på Frederiksborgvej i weekenden.
 
Forslag 3.3
Linje 335 rykkes til at køre på Frederiksborgvej permanent.
 
Movia skønner, at en hel eller delvis omlægning af linje 335 vil kunne holdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.1, 2.1 samt 3.1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
Der er i budgettet afsat 17,6 mio. kr. til busdrift for 2019.
 
På baggrund af den nuværende busbetjening har Movia udregnet Allerød Kommunes trafikbestillingsgrundlag for 2019 til mellem 16,6 og 18,4 mio. kr. Intervallet skyldes, at trafikbestillingsgrundlaget er beregnet med +/- 5%.

Dialog/høring
Der har været afholdt borgermøde den 7. marts 2018.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget indstiller forslag 1.2, 2.1 og 3.1 godkendt.
 
Udvalget tog det fremsendte høringssvar fra Seniorrådet til efterretning.
 
Fraværende: Erling Petersen.


caseno_18-1132_dok_no_25354-18_v1_bilag 1 - notat om bus lynge-hillerød.pdf.pdf
caseno_18-1132_dok_no_25353-18_v1_bilag 3 - 335 eksisterende og tidligere rute.pdf.pdf
caseno_18-1132_dok_no_25351-18_v1_bilag 2 - betjening af kirkelte.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Notat om bus Lynge-Hillerød.pdf
Bilag 3 - 335 eksisterende og tidligere rute.pdf
Bilag 2 - Betjening af Kirkelte.pdf


20. Fredning og synergiprojekt nord for Bastrup Sø

Fredning og synergiprojekt nord for Bastrup Sø

Punkttype
Orientering.

Tema
Byrådet besluttede den 10. oktober 2017, at Forvaltningen skulle indlede dialog med Danmarks Naturfredningsforening om forberedelse af et beslutningsoplæg, så byrådet kan beslutte, om der skal rejse en fredningssag for et område nord for Bastrup Sø.
 
Udvalget orienteres om sagens status.

Sagsbeskrivelse
Fredning
Danmarks Naturfredningsforeningen (DN) har foreslået, at den del af Naturpark Mølleåen som ligger mellem Slangerupvej og Bastrupvej skal fredes. Dog foreslås, at dobbeltregulering så vidt muligt undgås. Derfor indgår eksisterende fredninger og lokalplanlagte områder som udgangspunkt ikke. Det vedhæftede kort viser området.
 
Forvaltningen og DN har haft en indledende drøftelse af muligt indhold i en kommende fredning af det foreslåede areal.
 
Fredningen kunne have følgende formål:
 
Ovenstående kan overordnet opnås ved at udlægge areal til stier og hindre bygninger og planter, der ændrer det landskabelige billede. Det betyder:
 
Allerød Kommune vil blive forpligtet til at udarbejde en plejeplan for området og pleje kommunalt ejede fredede arealer. På privatejede arealer får kommunen mulighed for at iværksætte pleje i overensstemmelse med plejeplanen, hvis ejeren er underrettet og selv har haft mulighed for at udføre arbejdet.
 
Erstatning
Fredningsnævnet fastsætter erstatning for tab, som en fredning påfører ejere, brugere og andre indehavere af rettigheder over de fredede ejendomme.
 
Som udgangspunkt afholder staten ¾ af tilkendte erstatninger og godtgørelser. Den sidste ¼ afholdes af vedkommende kommune.
 
Har en fredning hovedsagelig betydning for en kommune, kan fredningsnævnet eller Naturklagenævnet bestemme, at en del af eller hele den statslige andel af erstatningen afholdes af kommunen. Har en fredning derimod national betydning og medfører den store udgifter, kan Naturklagenævnet (men ikke fredningsnævnet) bestemme, at staten skal afholde 9/10 af erstatningen m.v.
 
Synergiprojekt
I området omfattet af fredningsforslaget er Allerød Kommune i gang med Synergiprojektet ”Den Levende Ådal, Synergi i Kedelsø-Langsø Ådal”. Allerød Kommune har fået tilsagn om statslig støtte på 4,4 mio. kr. til et kombineret klimasikrings/natur/å-løbsprojekt i Kedelsø-Langsø dalen, hvor regnvandshåndtering og rekreative muligheder er sammentænkt (bilag 2).
 
Projektet, som er under opstart og ventes færdigt 2019, giver mulighed for at gennemføre naturforbedringer og stianlæg, som harmonerer med formålet med fredninger.
 
I projektet indgår blandt andet etablering af et regnvandsbassin, et vådområde, et mindre dige med en maksimalhøjde på 2 meter, samt muligvis genslynging af å-forløb. I disse delprojekter vil der blive tale om mindre terrænændringer i ådalen. Fredningsteksten vil undtage disse vand- og naturforbedrende tiltag fra forbuddet mod ændringer. I projektet indgår også etablering af rekreative stier på tværs af ådalen og langs åen. Det forventes, at dette stinet vil indgå i fredningen.
 
Fremadrettet
Udvalget vil på et kommende møde få forelagt udkast til fredningstekst. Udvalget kan her beslutte om Allerød Kommune skal rejse fredningssagen i samarbejde med DN og hvordan en evt. inddragelsesproces skal foregå. 

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_16-8722_dok_no_85624-16_v1_bilag 2 - ansøgning svana synergiprojekt.pdf.pdf
caseno_16-8722_dok_no_24422-18_v1_forslag afgrænsning.pdf

Bilag

Bilag 2 - ansøgning SVANA Synergiprojekt.pdf
Bilag 1 - Forslag afgrænsning


21. Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen

Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådsmedlem Jørgen Johansen har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden:

Sagsbeskrivelse
Parkeringsfond i bymidten.
 
De Konservative ønsker en parkeringsfond i bymidten, således at eksisterende ejendomme i bymidten kan udbygges og investeres i. Kan også bruges i forbindelse med udvikling af kulturtorv.
 
Vi ser mulighed for ekstra parkeringspladser langs togbanen, hvor der i dag er nyttehaver, eller gennem udbyggelse af vores eksisterende parkeringspladser i højden, måske andre arealer.
 
Hvis det er muligt at etablere sådan en fond, vil vi i forbindelse med det kommende budget gerne bidrage med forslag til arealer for dette”.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Sagen oversendes til behandling i Teknik, Erhverv, Plan, og Miljøudvalget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.
 
Udvalget tog det fremsendte høringssvar fra Seniorrådet til efterretning.