UDVALG

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Mødelokale C

STARTTIDSPUNKT

08-05-2018 07:30:00

SLUTTIDSPUNKT

08-05-2018 11:10:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Effektiviseringskatalog forår 2018
4. Fagudvalgenes budgetproces 2019-22: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner
5. Miljøtilsynsberetning for 2017
6. Miljøtilsynsplan 2018-2021 for Allerød Kommune
7. Ambitiøst Miljøarbejde
8. Fælles udbud vedr. indsamling af affald og beholderkøb
9. Forslag til revision af regulativer for hhv. husholdnings- og erhvervsaffald
10. Præsentation af udvalgets arbejdsområder - genoptagelse
11. Kommissorium for analyse af behovet for udvikling af infrastruktur
12. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen maj 18
13. Strategisk energiplan for hovedstadsområdet
14. Flygtningeboliger - forlængelse af opstillingsperiode
15. Markedsføring af flexturordning
16. Forslag til lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen - genoptagelse
17. Overordnet proces og tidsplan for ny erhvervspolitik
18. Spilleregler for byrådsarbejdet 2018-21
19. Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen - genoptagelse
20. Anlægsregnskab for fysisk tilgængelig legeplads ved Lillevang Skole, Afd. Skovvang
21. Initiativsag nr. 49. Pedeller
22. Initiativsag nr. 50. Veje (cykelsti mellem Lynge og Hillerød)
23. Initiativsag nr. 51. Veje (fortove, buslommer, svingbane mv.)
24. Initiativsag nr. 53. Bymidten
25. Initiativsag nr. 54. Fuglesikrede låg på skraldespande ved busstop/bænke o.a.
26. Initiativsag nr. 57. Cykelparkering
27. Initiativsag nr. 58. Venstresvingsbane
28. Initiativsag nr. 62. Differentieret nedsættes af erhvervsaffaldsgebyr
29. Initiativsag nr. 64. Boligudbygning
30. Initiativsag nr. 66. Arealet bag Ny Allerødgård
31. Initiativsag nr. 68. Trafikløsninger for gående til Allerød Privatskole
32. Initiativsag nr. 69. Etablering af cykel- og gangsti på Uggeløse Bygade
33. Initiativsag nr. 70. Cykelsti på Amtsvej
34. Initiativsag nr. 72. Opdatering af plangrundlag for Lillerød Bymidte
35. Initiativsag nr. 75. Trafikstøj1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype
Beslutning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
 
Udvalget besluttede, at punkt 13: Strategisk energiplan for hovedstadsområdet ændres fra beslutningspunkt til orienteringspunkt.
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
Orientering.

Tema
1 Vækstmøde i juni 2018
Den 6. juni 2018 afholdes Vækstmøde 2018 med erhvervslivet. På mødet inviteres kommunes erhvervsliv og samarbejdspartnere til at drøfte den erhvervsmæssige udvikling af kommunen i et lokalt og regionalt perspektiv og inspirere byrådet i arbejdet med vision, planstrategi og erhvervspolitik. Vækstmødet afholdes hos Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC)
 
Vækstmødet bliver gennemført som en kombination af kortere indlæg og med hovedvægt på inddragelse og dialog gennem faciliterede drøftelser med deltagerne.
 
Forud for Vækstmødet gennemføres der en mindre spørgeundersøgelse blandt erhvervslivet, samt en analyse af Vassingerød Erhvervsområde. Disse undersøgelser vil danne grundlag for oplæg og drøftelser på Vækstmødet og vil desuden indgå i det fortsættende arbejde med vision, planstrategi og erhvervspolitik.
 
Programmet for Vækstmøde 2018 vil bl.a. indeholde følgende temaer:
Byrådet vil modtage invitation med endeligt program forud for Vækstmødet.
 
2 Helikopterflyvning over Blovstrød
Martin Wolffbrandt stillede den 6. februar 2018 spørgsmål til Forvaltningen om helikopterflyvning over Blovstrød. Forvaltningen svarede den 16. februar 2018. Forsvaret har efterfølgende dokumenteret, at reglerne for helikopterflyvning overholdes, jf. bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner (BEK nr. 1732 af 21/12/2015). Samtidig oplyser Forsvaret, at der for 2018 vil blive søgt dispensation hos Miljøstyrelsen om helikopterflyvning udover de tilladte 20 dage.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget tog meddelelserne til efterretning.
3. Effektiviseringskatalog forår 2018

Effektiviseringskatalog forår 2018

Punkttype
Beslutning

Tema
Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringskatalog for foråret 2018 og orienteres om effektiviseringer, der implementeres administrativt.
 
Ved udvalgenes møder i maj skal effektiviseringskatalog for foråret 2018 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Udvalgene skal tage stilling til forslag til effektiviseringer, for så vidt angår udvalgenes respektive områder. I den sammenhæng skal udvalgene beslutte om de enkelte forslag, der lægges op til politisk behandling skal indstilles godkendt som effektivisering, eller overgå til omprioriteringskataloget.
 
Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd orienteres endvidere om tiltag, der er under implementering administrativt og som har en effektiviserende virkning samt om status på effektiviseringsstrategien.

Sagsbeskrivelse
I denne sag fremlægges:
- Baggrund for arbejdet med effektiviseringer
- Proces og inddragelse
- Opgørelse over nye effektiviseringsforslag og deres økonomiske effekt
- Efterårets arbejde med effektiviseringer
- Status på effektiviseringsstrategien
 
Baggrund for arbejdet med effektiviseringer
Byrådet har i maj 2016 vedtaget en samlet effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for arbejdet med effektiviseringer de kommende år. Afsættet i strategien er et ønske om at opnå så mange effektiviseringer som muligt, for på den måde at bidrage til at kommunens økonomi fortsat er i balance.
 
Effektiviseringer defineres i strategien som ”en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv”.
 
Effektiviseringsstrategien tager afsæt i, at der arbejdes løbende med effektiviseringer hen over året. Derfor vil der i efteråret blive fremlagt konkrete effektiviseringsforslag til politisk behandling.
 
Proces og inddragelse
Processen for arbejdet med effektiviseringer blev godkendt i byrådet i januar som en del af budgetstrategien for 2018.
 
Proces for arbejdet med effektiviseringer indebærer for nuværende, at ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet i maj.
 
Effektiviseringer der ikke besluttes af byrådet i maj flyttes til omprioriteringskataloget med forslag til servicereduktioner. I december fremlægges endvidere en opsamling på yderligere effektiviseringer opnået i året.
 
Således er indeværende effektiviseringskatalog det første af årets to kataloger.
 
MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. De enkelte arbejdssteder har mulighed for at engagere brugerbestyrelser mv. i drøftelser om effektiviseringsforslagene og kommenterer herpå, enten til de respektive fagudvalgsbehandlinger eller i forbindelse med byrådets behandling af effektviseringsforslag den 24. maj.
 
Opgørelse over nye effektiviseringsforslag og deres økonomiske effekt
I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre effektiviseringsforslagene i effektiviseringskataloget for foråret 2018, som er fremlagt i bilag til sagen. I alt er der udarbejdet nye effektiviseringsforslag for 3.831 mio. kr. med virkning i 2018 og stigende til 10.707 mio. kr. i 2022.
 
 
Forår 2018 (i 1.000 kr.)
2018
2019
2020
2021
2022
(kat.1)*
-2.232
-5.335
-5.345
-5.345
-5.345
(kat.2)*
-1.697
-3.165
-4.503
-4.365
-4.215
(kat.3)*
0
-1.147
-1.147
-1.147
-1.147
I alt Brutto
-3.929
-9.647
-10.995
-10.857
-10.707
I alt netto
-3.831
-9.527
-10.983
-10.857
-10.707
Budgetteret gevinst 2018-22
3.600
3.066
3.066
3.066
3.066
Gevinst udover det budgetteret pr. maj 2018
-231
-6.461
-7.917
-7.791
-7.641
Kategori 1, Klar til politisk behandling: Disse forslag afventer politisk beslutning
Kategori 2, Implementeret: Disse forslag er allerede igangsat administrativt
Kategori 3, Udsættes til efterår: Disse forslag træffes der beslutning om i december
 
I bilaget fremgår de enkelte forslag til effektiviseringer.
 
Forslag til effektiviseringer der er i kategori 1 indstiller Forvaltningen godkendt i byrådet og at gevinsten tilgår kommunekassen.
 
Forslag til effektiviseringer der er i kategori 2 betyder, at de allerede er igangsat administrativt. Forvaltningen indstiller, at gevinsten af disse også tilgår kommunekassen.
 
Forslag i kategori 3 udgør forlag, der arbejdes med og som forventes at være klar til politisk stillingtagen til efteråret, sammen med evt. andre forslag der måtte tilvejebringes i efterårets proces. 
 
Efterårets arbejde med effektiviseringer
I efteråret vil Forvaltningen arbejde videre med en række af de forslag, som stadig er på idéstadiet, ligesom der vil blive udviklet nye forslag til effektiviseringer. Forslagene fremlægges til beslutning i fagudvalg og byråd i december 2018. Hver enkelt kommunal virksomhed arbejder endvidere løbende med at gennemføre effektiviseringer. Såfremt disse kan tilgå kassebeholdningen og dermed gevinstrealiseres, vil blive afklaret frem mod december 2018.
 
Status på effektiviseringsstrategien
Der er siden 2016 indhentet effektiviserings gevinster for 23 mio. kroner som følge af byrådets effektiviseringsstrategi. Direktionen indledte i det tidlige efterår 2017 en evaluering af effektiviseringsindsatsen som en del af kommunens administrative fokusområder.
 
MED-organisationen, Forum for ledelse og chefgruppen gjorde i den forbindelse status på de administrative strategiske fokusområder af flere omgange og bidrog med ideer til den kommende periodes administrative fokus.
 
Konklusionen fra processen er, at effektiviseringer er blevet en integreret del af den administrative ledelsesopgave og må fremadrettet opfattes som et vilkår.
 
Effektiviseringsindsatsen har haft god virkning ind til nu, men der er i organisationen stigende opmærksomhed på, at det bliver stadigt mere vanskeligt at effektivisere ud fra de nuværende rammer for arbejdet.
 
På den baggrund vil forvaltningen i efteråret 2018 lægge op til en politisk afklaring af relevansen i at revidere den nuværende effektiviseringsstrategi.

Administrationens forslag
 
Forvaltningen foreslår:
 
At byrådet på baggrund af indstilling fra fagudvalg godkender effektiviseringskataloget, og vedtager forslag i kategori 1 som effektiviseringer, idet det bemærkes, at forslag i kategori 2 udmøntes administrativt, samt at der arbejdes videre med forslag i kategori 3 med henblik på fremstilling til politiske beslutning i december 2018.  
 
At der gives en tillægsbevilling på en samlet mindre-udgift svarende til 0,231 mio. kr. i 2018, 6,461 mio. kr. i 2019, 7,917 mio. kr. i 2020, 7,791 mio.kr. i 2021 og 7,641 mio. kr. i 2022 som tilgår kassebeholdningen.
 
At orientering om status på effektiviseringsstrategien tages til efterretning.
 
Såfremt forslagene ikke godkendes af byrådet, er det fastlagt i budgetstrategien, at de i stedet overgår til kataloget med driftsbesparelser og dermed i stedet bliver en del af budgetforhandlingerne.

Økonomi og finansiering
Fagudvalgenes effektiviseringskatalog indebærer en samlet mindre-udgift, og der søges en tillægsbevilling på 0,231 mio. kr. i 2018, 6,461 mio. kr. i 2019, 7,917 mio. kr. i 2020, 7,791 mio.kr. i 2021 og 7,641 mio. kr. i 2022 som tilgår kassebeholdningen.

Dialog/høring
MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. De enkelte arbejdssteder har mulighed for at engagere brugerbestyrelser mv. i drøftelser om effektiviseringsforslagene og kommentere herpå, enten til de respektive fagudvalgsbehandlinger eller i forbindelse med byrådets behandling af effektviseringsforslag den 24. maj.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag på udvalgets område godkendt i byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt med den ændring, at forslag nr. 16 og nr. 17 overgår til omprioriteringskataloget som ét forslag med to mulige varianter og beløb.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 07-05-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag på udvalgets område godkendt i byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i byrådet, idet forslag 33 afventer beslutning på genoptagelse af sag herom.


caseno_18-146_dok_no_30560-18_v1_effektiviseringskatalog forår 2018 - endelig pdf udgave.pdf.pdf

Bilag

Effektiviseringskatalog forår 2018 - endelig pdf udgave.pdf


4. Fagudvalgenes budgetproces 2019-22: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner

Fagudvalgenes budgetproces 2019-22: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner

Punkttype
Beslutning

Tema
Fagudvalgenes budgetproces følger af den budgetstrategi for 2019-22, som byrådet har besluttet.
 
I denne sag fremlægges et katalog med forslag til servicereduktioner. Forslagene udgør et katalog med forskellige handlemuligheder, som vil kunne indgå i byrådets budgetforhandlinger i september 2018. Ingen af forslagene er således besluttet.
 
På næstkommende møde vil fagudvalget blive anmodet om at prioritere forslagene, hvorefter de oversendes til budgetforhandlingerne.
 
Fagudvalgene anmodes på dette møde om at godkende, at de forslag, der ligger indenfor udvalgets område, i tilstrækkelig grad er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering på næste møde.

Sagsbeskrivelse
Byrådet vedtog den 25. januar 2018 budgetstrategien for 2019-22. Fagudvalgene blev i februar 2018 orienteret om Budgetnotat 2: ”Rammevilkår og budgetrammer”, og fagudvalgene besluttede samtidig en proces for borger- og brugerinddragelse.
 
Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien udarbejde et samlet katalog med forslag til driftsbesparelser på 28 mio. kr. Forslagene til servicereduktioner udgør driftsbesparelser på kommunens skattefinansierede område. Beslutning om eventuel gennemførelse af forslagene, tages i givet fald først på byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2018.
 
Der indgår to bilag til sagen:
 
Bilag A. Oversigt over forslag til servicereduktioner
Bilag A indeholder en oversigt over forslagene til driftsbesparelser inkl. en kort beskrivelse, opdelt på fagudvalg.
 
Bilag B. Katalog med beskrivelse af forslag til servicereduktioner
Af bilag B fremgår en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte forslag til driftsbesparelser.
 
Omprioriteringskataloget indeholder 87 forslag, og der er samlet set udarbejdet forslag til servicereduktioner på 28,67 mio. kr. i 2018, med fuld effekt i 2020 på 32,6 mio. kr.
 
Fordelingen på de enkelte udvalg er som følger:
 
Fagudvalg (mio. kr.)
2019
2020
2021
2022
Min. krav
Børne- og Skoleudvalget
-8,95
-10,24
-10,24
-10,17
-8,90
Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget
-11,17
-12,70
-12,70
-12,70
-11,60
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
-3,49
-3,69
-3,69
-3,69
-3,20
Kultur og Idrætsudvalget
-1,26
-2,10
-2,10
-2,10
-0,50
Økonomiudvalget
-3,80
-3,95
-3,95
-3,95
-3,80
I alt
-28,67
-32,67
-32,67
-32,60
-28,00
 
 
Byrådet skal i budgetforhandlingerne tage stilling til hvorvidt de konkrete forslag skal implementeres. Ifølge budgetstrategien indgår de forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er besluttet gennemført, igen i dette års katalog. Forvaltningen har gennemgået og kvalificeret enkelte af disse.
 

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår at fagudvalgene godkender:
 
At de forslag der ligger indenfor udvalgets område, i tilstrækkelig grad er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering på næste møde.

Dialog/høring
Der er planlagt inddragelse af borgere og medarbejdere over perioden. Inddragelsen sker blandt andet gennem dialog, borgermøder og ved at tilbyde muligheder for at indsende skriftlige bemærkninger til forslag undervejs i processen. Endelig vil der være mulighed for at afgive høringssvar i forbindelse med budgetvedtagelsen i efteråret 2018, hvor det vil fremgå, hvilke forslag der er konkret indstilles besluttet af byrådet.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2018
Forvaltningens forslag godkendt, idet udvalget til evaluering af budgetstrategien ønsker et fokus på effektmåling, kvalitetssikring af økonomien, sammenhæng med politikker og strategier på området og et generelt fokus på brugerbetaling.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2018
Forvaltningens forslag godkendes.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 07-05-2018
Forvaltningens forslag godkendes.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget ønsker uddybning af forslagene 52, 54, 55, 56 og 57, og godkendte Forvaltningens forslag 51, 53, 58, 59, 60 og 61.  


caseno_18-3321_dok_no_30992-18_v1_bilag b. beskrivelser af forslag til servicereduktioner.pdf
caseno_18-3321_dok_no_30973-18_v1_bilag a. oversigt over forslag til servicereduktioner.pdf

Bilag

Bilag B. Beskrivelser af forslag til servicereduktioner
Bilag A. Oversigt over forslag til servicereduktioner


5. Miljøtilsynsberetning for 2017

Miljøtilsynsberetning for 2017

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om beretning om Allerød Kommunes indsats på miljøtilsynsområdet for 2017.

Sagsbeskrivelse
Indberetning 2017
Allerød Kommune skal årligt udarbejde en beretning om kommunens indsats på miljøtilsynsområdet, jf. bekendtgørelsen af 12. december 2017 om miljøtilsyn.
 
Et skematisk resumé af beretningen for 2017, inkl. kommentarer til skemaerne, fremgår af bilag 1.
 
Herudover vedlægges til orientering den fulde tilsynsberetning for 2017 til Miljøstyrelsen som bilag 2.
 
Af beretningen fremgår det, at Allerød Kommune opfylder tilsynsforpligtigelsen for miljøtilsyn.
 
Tilsynskampagner 2017
Kommunerne skal hvert år udføre to tilsynskampagner. Temaet for kampagnerne skal omhandle væsentlige miljøproblemstillinger i kommunen, introduktion af ny lovgivning eller en særlig indsats for forebyggende miljøarbejde i virksomhederne. Resultaterne af disse kampagner skal offentliggøres en gang om året. Denne offentliggørelse vil ske sammen med tilsynsberetningen.
 
Allerød Kommune har udført nedenstående 2 tilsynskampagner i 2017:
 
1 Affaldstilsyn
Kampagnemålene var
 
Virksomhederne blev udvalgt efter et overordnet kendskab til deres aktiviteter og udtræk fra Affaldsdataregistret. Tilsynene blev tilrettelagt af Virksomhedsgruppen sammen med kommunens erhvervsaffaldskonsulent.
 
Der blev udført 5 tilsyn, hvoraf 3 var med deltagelse af erhvervsaffaldskonsulenten.
 
Der blev ikke fundet begrundelser for meddelelse af egentlige håndhævelser, men virksomhederne blev gjort opmærksomme på deres pligt til sortering, deres muligheder for vejledning og deres mulighed for aflevering på genbrugspladserne i Norfors opland.
 
En virksomhed blev rost for ekstraordinære initiativer i forhold til affaldssortering.
 
2 Tilsyn med nedgravede olietanke på 10.000 l eller derover, nedgravet efter 1. januar 1970.
Kampagnens mål er at sikre, at oplysninger i BBR er opdateret, at der er foretaget tilstrækkelig og korrekt registrering på baggrund af den forhåndenværende dokumentation, samt at kontrollere at olietanksbekendtgørelsens regler er overholdt. Herunder vil der blive foretaget en ensretning af data således, at der er overensstemmelse mellem oplysninger i kommunens interne database (tankregister i GeoEnviron) og BBR-registret.
 
Ved gennemgang af oplysninger i BBR- og tankregister i GeoEnviron, er der fundet ca. 30 adresser, med i alt 60 tanke. Tankstørrelsen varierer fra 10.000 l og op til 100.000 l.
 
På grund af det store antal, strækker kampagnen sig over 2017 og 2018.
 
I 2017 er data for ca. 30 tanke opdateret. Olietanksbekendtgørelsens regler er vurderet overholdt.
 
Endelig konklusion foreligger med udgangen af 2018.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Afledte konsekvenser
Ingen.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Ingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_18-2665_dok_no_24420-18_v1_tilsynsindberetning 2017 til mst.pdf
caseno_18-2665_dok_no_23791-18_v1_bilag 1 allerød kommunens tilsynsindsats på miljøområdet 2017.doc

Bilag

Bilag 2 Tilsynsindberetning 2017 til MST
Bilag 1 Allerød Kommunens tilsynsindsats på miljøområdet 2017


6. Miljøtilsynsplan 2018-2021 for Allerød Kommune

Miljøtilsynsplan 2018-2021 for Allerød Kommune

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge Miljøtilsynsbekendtgørelsen skal hver kommune udarbejde en miljøtilsynsplan, som beskriver, hvordan den enkelte kommune vil udføre tilsyn på virksomheder og landbrug.
 
Udvalget anmodes om at godkende udkast til miljøtilsynsplan med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse
Miljøtilsynsplanen skal indeholde følgende punkter:
 1. En angivelse af det geografiske område, som planen omfatter
 2. En generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på kommunens område
 3. En fortegnelse over særligt forurenede virksomheder og landbrug, som f.eks. olieraffinaderier og større svineproducenter
 4. En beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres
 5. En beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder
 
I Allerød Kommune var der i 2017 ingen virksomheder og landbrug omfattet af punkt 3. Med den nuværende viden vil der fremadrettet være én virksomhed i Erhvervsområdet ved Farremosen, som er omfattet af punkt 3, nemlig Remco Ressourcecenter.
 
Forvaltningen har udarbejdet udkast til miljøtilsynsplan for 2018-2021 (bilag).
 
Udkastet til miljøtilsynsplan skal inden endelig vedtagelse udsendes i offentlig høring i fire uger, hvilket vil foregå via kommunens hjemmeside. Høringssvar samt endelig forslag til miljøtilsynsplan vil blive forelagt udvalget på mødet den 14. august 2018, hvorefter den endelige plan offentliggøres.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at forslaget til miljøtilsynsplan godkendes med henblik på udsendelse i høring i 4 uger.

Afledte konsekvenser
Ingen

Økonomi og finansiering
Ingen

Dialog/høring
Udkast til Miljøtilsynsplan for Allerød Kommune sendes i fire ugers høring på kommunens hjemmeside.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.


caseno_16-15604_dok_no_28703-18_v1_miljøtilsynsplan 2018-2021.pdf

Bilag

Miljøtilsynsplan 2018-2021


7. Ambitiøst Miljøarbejde

Ambitiøst Miljøarbejde

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at beslutte udmøntningen af byrådets ekstra bevilling til Ambitiøst Miljøarbejde.

Sagsbeskrivelse
I budget 2018-21 er der afsat en ekstra bevilling til Ambitiøst Miljøarbejde på 0,4 mio. kr.
Beløbet er afsat til at udvikle og understøtte bæredygtige løsninger i kommunen, herunder styrke mulighederne for samarbejder og øge mulighederne for at søge projektmidler til øget biodiversitet og bæredygtighed.
 
Udover den ekstra bevilling er budgettet til Ambitiøst Miljøarbejde fra 2018 på 1,6 mio. kr. og disponeret som angivet i vedlagte bilag. Budgettet anvendes til proaktivt natur- og miljøarbejde, som ikke er myndighedsopgaver.
 
Af konstitueringsaftalen fremgår det, at der skal nedsættes et §17 stk. 4 udvalg, som med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål skal udarbejde en Miljø- energi- og naturstrategi 2030.
Økonomiudvalget besluttede den 6. februar 2018 den videre proces for udmøntning af konstitueringsaftalen, herunder at der fremlægges en sag om modellen for Allerød Kommunes anvendelse af § 17 stk. 4 udvalg i 2. kvartal 2018.
 
Forvaltningen foreslår, at det ekstra budget til Ambitiøst Miljøarbejde anvendes til udvikling af nye projekter, herunder at søge ekstern finansiering, samt til forberedelse, udvikling og udførelse af en Miljø- energi- og naturstrategi 2030 for Allerød Kommune med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål. Kommunikation og dialog med relevante interessenter som bl.a. borgere, foreninger og private virksomheder vil indgå som en del af arbejdet.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender ovennævnte forslag til udmøntningen af byrådets ekstra bevilling til Ambitiøst Miljøarbejde.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.


caseno_17-5090_dok_no_31373-18_v1_ambitiøst miljøarbejde - budget 2018 excl. ekstrabevilling.pdf.pdf

Bilag

Ambitiøst Miljøarbejde - budget 2018 excl. ekstrabevilling.pdf


8. Fælles udbud vedr. indsamling af affald og beholderkøb

Fælles udbud vedr. indsamling af affald og beholderkøb

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede den 22. februar 2018 i et samarbejde mellem de fire interessentkommuner i Norfors (Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner) at etablere et fælles sorteringssystem for genanvendeligt husholdningsaffald, med udsortering af glas, papir, metal og blandet plast samt pap. Det blev desuden besluttet at gennemføre et fælles udbud for de nye ordninger og de allerede eksisterende ordninger for husholdningsaffald sammen med Rudersdal og Hørsholm kommuner, samt et fælles beholderudbud.
 
Den 26. april 2018 besluttede byrådet, at papbeholderen skal betales solidarisk af alle.
 
Udvalget anmodes om at godkende de vedlagte 3 aftaler mellem parterne samt udbudsstrategi og tildelingskriterier.

Sagsbeskrivelse
Kommunerne har udarbejdet enslydende kravspecifikationer og næsten enslydende affaldsregulativer (jf. dagsordenens pkt. 9). Dette arbejde har været nødvendigt for at kunne hente de effektiviseringer, der ligger i at lave et fælles udbud.
 
Der er udarbejdet tre aftaler mellem parterne, der beskriver følgende:
 
 
Af aftalerne fremgår det, at det er nødvendigt at forpligte sig på fællesskabet, da omkostningerne til de nye ordninger kun kan holdes nede ved at sikre fælles ensartede fraktioner og håndtering af disse hos Norfors. Endvidere er det nødvendigt at fastholde ensartede regulativer og kravspecifikationer for at opnå en effektivisering gennem fælles udbud. Aftalerne er vedlagt i bilag 7-9. Aftale 1 (bilag 7) er vedlagt sagen i udkast, da Fredensborg Kommune endnu ikke har politisk godkendt indsamlingsmodellen.
 
Udbud af indsamlingsordninger og beholderydelser
Det fælles udbud af indsamlingsordningerne og beholderydelser gennemføres i samarbejde mellem Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner. Med beholdere menes både 2- og 4 hjulede beholdere/minicontainere. Udbuddet tilrettelægges som én samlet entreprise, der omfatter følgende:
 
Da kontrakten med den vindende tilbudsgiver løber frem til den 30. september 2024, er der tilføjet en option for indsamling af bio-/restaffald i kontraktperioden. Denne mulighed vurderes at give kommunerne den mest robuste kontrakt, såfremt kommunerne beslutter at udsortere rest-/bioaffald før nyt fællesudbud. Vedlagt er et notat om udsortering af rest/bio inden 2024.
 
Da de eksisterende affaldsstativer fortsat kan anvendes, foreslås det, at forskellene i de tre kommuner for afstandskrav til dagrenovation fastholdes.
 
Udbudsformen for indsamlingsordningerne foreslås at være udbud med forhandling. Udbud med forhandling er valgt fremfor et offentligt udbud for at sikre kommunerne den bedste konkurrencesituation blandt de relativt få tilbudsgivere, der forventes at være på markedet. Tildelingskriteriet vil være "bedste forhold mellem pris og kvalitet".
 
Det foreslås, at de fire tildelingskriterier vægtes efter følgende model:
 
Pris:                                                     60 %
Opgaveløsning og driftssikkerhed:     14 %
Kvalitet og service:                             13 %
Miljø:                                                   13 %
 
Tildelingskriterierne er uddybet i bilag 3. Af bilag 5 fremgår endvidere de overvejelser, der har været i relation til at vægte miljø i udbuddet.
 
Der udbydes en kontrakt på 5½ år svarende til 4 år i fuld drift. Endvidere vil der i opstartsfasen være en tillægsydelse omkring montering og udbringning af affaldsbeholdere til genanvendelige fraktioner og en permanent tillægsydelse for drift af et beholderværksted. Der vil være mulighed for forlængelse af kontrakten i 2 x 2 år.
 
Selve tildelingen af kontrakterne forventes at ske uden politisk forhåndsgodkendelse, på baggrund af de godkendte tildelingskriterier. Politisk vil der blive orienteret om valg af leverandør i januar 2019. 
 
Kontrakten forventes, at kunne tildeles i december 2018. Den 1. juni 2019 vil ny renovatør opstarte indsamling af dagrenovation i Allerød Kommune. Fra september 2019 vil de nye ordninger kunne udrulles i etage- og nogle rækkehusområder. Renovatøren forventes at kunne få leveret to-kammerbiler, således at implementeringen af de nye ordninger i enfamilieshuse kan påbegyndes 1. februar 2020 og forventes færdig i alle tre kommuner 1. september 2020. En detaljeret tidsplan for udbudsprocessen er vedlagt i bilag 4.
 
Udbud af beholdere
Det fælles udbud af beholdere gennemføres sammen med Hørsholm Kommune, Rudersdal Kommune og Fredensborg Affald A/S. Indkøb af beholdere til Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner udgør udbuddets hovedleverance, mens indkøb af beholdere til Fredensborg Affald A/S indarbejdes som en option. Udbuddet omfatter køb af 2- og 4-hjulede beholdere til den nye ordning for genanvendeligt affald, samt eventuelle frivillige løbende udskiftninger af beholdere til dagrenovation med en option på køb af beholdere til rest-/bioaffald.
 
Der udbydes en rammeaftale på fire år, hvorunder de fire kommuner kan købe beholdere i hhv. hovedleverancer og supplerende leverancer. Der vil ikke være mulighed for forlængelse af rammeaftalen. Udbudsformen vil være et offentligt EU-udbud, med tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og
 
Det foreslås at de fire tildelingskriterier vægtes efter følgende model:
 
Pris:                 60 %
Kvalitet:          15 %
Service:           15 %
Miljø:               10 %
 
Tildelingskriterierne er uddybet i bilag 3.
 
Valg af beholderleverandør, og dermed beholdertype, er vigtigt at kende forud for bestilling af biler i indsamlingsudbuddet. Derfor er det forudsat, at udbudsperioden bliver gennemført fra 1. juli til medio august 2018, hvorefter der foretages en evaluering af indkomne tilbud med henblik på tildeling af kontrakten. Dette forventes at kunne ske medio oktober 2018.
 
Selve tildelingen af rammeaftalerne forventes at ske uden politisk forhåndsgodkendelse, på baggrund af de godkendte tildelingskriterier. Politisk vil der blive orienteret om valg af leverandør i efteråret 2018.
 
Selve kontraktperioden forventes at løbe fra 1. august 2019 til 31. juli 2023.
 
Økonomi
For en gennemsnitsfamilie udgør affaldsgebyret i Allerød i 2018 2.567 kr. (dagrenovation enkeltstativ) og i 2019 forventes affaldsgebyret at stige med ca. 460-550 kr.
 
Den forventede gebyrstigning tager afsæt i Rambølls beregninger af de forventede omkostninger ved implementering af de nye ordninger inkl. papholder ved enfamilieboliger.
 
De endelige omkostninger til indkøb af beholdere og kørsel (tømning), samt indtægter/udgifter for/til afsætning kendes først præcist, når det egentlige udbud er gennemført.
 
Organisering
Hver kommune får sin egen (enslydende) kontrakt med de vindende tilbudsgivere. For at sikre effektiv kontraktstyring, etableres der en fælles kontraktansvarlig, som på vegne af kommunerne skal håndtere kontrakten med den vindende tilbudsgiver for indsamlingsordningen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender:

Økonomi og finansiering
Affaldsområdet er brugerfinansieret. Investering i køb af beholdere finansieres ved at der søges en anlægsbevilling, som afdrages over 10 år via affaldsgebyrerne.

Dialog/høring
Erfaring fra andre kommuner, der har udrullet nye ordninger er, at en solid kommunikationsindsats er afgørende for ordningernes succes. Der skal derfor iværksættes en fælles kommunikationsindsats i forbindelse med udrulning af de nye ordninger og forberedelser til dette. Udvalget vil senere blive orienteret herom.
 
Efter politisk vedtagelse af det fælles indsamlingsudbud i Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner vil der blive udsendt en fælles pressemeddelelse.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.


caseno_16-5384_dok_no_29849-18_v1_bilag 1 - kravspecifikation vedr rammeaftale om indkøb af affaldsbeholdere i allerød fredensborg hørsholm rudersdal version 4.pdf
caseno_16-5384_dok_no_29850-18_v1_bilag 2 - kravspecifikation vedr indsamling af affald og beholderydelser i allerød hørsholm rudersdal version 6.0.pdf.pdf
caseno_16-5384_dok_no_29851-18_v1_bilag 3 - notat om udbudsstrategi.pdf.pdf
caseno_16-5384_dok_no_29852-18_v1_bilag 4 - tidsplan for udbud og opstart af ny ordning, allerød.pptx
caseno_16-5384_dok_no_29853-18_v1_bilag 5 - notat om miljøkrav i indsamlingsudbuddet.pdf.pdf
caseno_16-5384_dok_no_29854-18_v1_bilag 6 - notat om indsamling af organisk affald i kontraktsperioden.pdf.pdf
caseno_16-5384_dok_no_29855-18_v1_bilag 7 - aftale nr. 1 om diff af affald og forpligtelse til lev til norsfors udkast.pdf.pdf
caseno_16-5384_dok_no_29856-18_v1_bilag 8 - aftale nr. 2 om fælles kontraktsstyring af affaldsindsamling.pdf.pdf
caseno_16-5384_dok_no_29857-18_v1_bilag 9 - aftale nr. 3 om fælles udbud af affaldscontainer.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Kravspecifikation vedr rammeaftale om indkøb af affaldsbeholdere i Allerød Fredensborg Hørsholm Rudersdal version 4
Bilag 2 - Kravspecifikation vedr indsamling af affald og beholderydelser i Allerød Hørsholm Rudersdal version 6.0
Bilag 3 - Notat om udbudsstrategi og tildelingskriterier
Bilag 4 - Tidsplan for udbud og opstart af ny ordning
Bilag 5 - Notat om miljøkrav i indsamlingsudbuddet
Bilag 6 - Notat om indsamling af organisk affald i kontraktsperioden
Bilag 7 - Aftale nr. 1 om diff af affald og forpligtelse til lev til Norsfors UDKAST
Bilag 8 - Aftale nr. 2 om fælles kontraktsstyring af affaldsindsamling
Bilag 9 - Aftale nr. 3 om fælles udbud af affaldscontainer


9. Forslag til revision af regulativer for hhv. husholdnings- og erhvervsaffald

Forslag til revision af regulativer for hhv. husholdnings- og erhvervsaffald

Punkttype
Beslutning.

Tema
Allerød Kommunes affaldsregulativer er rammen for kommunens affaldsordninger og definerer disse overfor borgere og virksomheder. Kommunens affaldsregulativer er derfor tilrettet i overensstemmelse med beslutningerne om et nyt fælles sorteringssystem for genanvendeligt affald og fællesudbuddet mellem Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner af indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald. Regulativerne er ensrettet for de tre Norfors kommuner for at opnå størst mulige effektiviseringer i forbindelse med afsætning og indsamling af fraktionerne.
 
Med henblik på udsendelse af regulativerne i høring anmodes udvalget om at tage stilling til forslag til revision af regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald.
 
Forslagene skal erstatte det nuværende regulativ for husholdningsaffald (herefter RH) og regulativ for erhvervsaffald (herefter RE), som blev vedtaget af byrådet den 23. februar 2017.

Sagsbeskrivelse
Regulativforslagene følger den hidtidige opbygning og disponering, der er fastlagt i Miljøstyrelsens paradigme for standardregulativ, som er en del af affaldsbekendtgørelsen.
 
Begge regulativer består af to dele; en generel del og en særlig del.
 
Den generelle del, der er fastlagt af Miljøstyrelsen, sikrer at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, borgeres og virksomheders pligter og rettigheder samt gebyrregler mv. Kommunen kan ikke foretage ændringer i den generelle del.
 
I regulativernes anden del er alle kommunens indsamlingsordninger beskrevet ud fra kommunens ønsker og serviceniveau. Ændringer er udarbejdet i fællesskab mellem de ovenfor nævnte Norfors kommuner.
 
Regulativerne i de tre Norfors kommuner er ens for den nye henteordning for det genanvendelige affald, mens der fortsat er enkelte små forskelle i ordning for dagrenovation, som ikke har større betydning for renovatøren.
 
Regulativ for husholdningsaffald
 
Genanvendeligt affald
De nye henteordninger for 2-kammerbeholdere og minicontainere til genanvendeligt affald er beskrevet for hhv. en-familieboliger og bebyggelser med fælles materiel.
 
For en-familieboliger kan beholderne til genanvendeligt affald afmeldes. Dette giver dog ikke fritagelse fra betaling af gebyret.
 
Bebyggelser med fælles materiel kan ikke afmelde beholderne. Kommunen kan dog på baggrund af konkret vurdering af adgangs/pladsforhold give dispensation fra ordningen. Dette giver ikke fritagelse for betaling af gebyret.
 
Der er tilføjet et afsnit om sorteringspligt, der beskriver, at de borgere/grundejere, der afmelder/får dispensation fra benyttelse af beholdere til genanvendeligt affald, skal benytte kommunens bringeordning (genbrugspladsen).
 
Endelig er der tilføjet en frivillig husstandsindsamling af pap for en-familieboliger. Ordningen er tilrettelagt som en tilmeldeordning, der betales via det nye gebyr for genanvendeligt affald (RH §§ 10 – 14 samt 24).
 
I regulativet beskrives regler for kapacitet, anvendelse, renholdelse og afhentning af beholdere til genanvendeligt affald. Kravene til beholdere på hjul til genanvendeligt affald følger de samme regler som beholdere på hjul til dagrenovation, som nu også bliver en mulighed for en-familieboliger. Dog udleveres beholder til genanvendeligt affald af kommunen. Ved udlevering af beholderne overgår ejerskabet til borgeren (RH §24).
 
Regler for standpladser og adgangsveje
 Afstandskrav fra skel til beholder/stativ er uændret for Allerød, idet både affaldsstativer og beholder på hjul højst må stå 5 meter fra skel, dog er det muligt mod betaling af et gebyr, at have stativ/beholder stående længere væk.
 
Beslutning om at opretholde Allerød Kommunes eksisterende 5-meter regel er begrundet i forventning om lavere tømmepris, bedre arbejdsmiljøforhold for skraldemanden og sammenhæng med de eksisterende ordninger. Placeringen vil gøre affaldsmateriellet mere synligt i bybilledet end hvis placeringen som standard var op til 20 meter fra skel.
 
Den maksimale afstand for affaldsstativ bibeholdes til 30 meter, men for beholder på hjul er den maksimale afstand fra skel 20 meter.
De 20 meter er gældende for alle beholdere på hjul, uanset om der er tale om dagrenovation eller den nye genanvendelsesordning.
 
For beholdere på hjul er der tilføjet en ændring for koteletgrunde. Beholdere på hjul skal stå indenfor maks. 5 meter fra koteletbenets slutning. Her er det ikke muligt at betale sig fra en længere afstand. Det har tidligere været muligt at stille beholder på hjul op til 30 meter fra skel, men koteletbenet blev medregnet i afstanden.
 
For bebyggelser med stisystemer, hvor renovationsbilen ikke kan køre til de enkelte boliger, regnes afstanden fra standplads til eventuel fællesvej/fælles p-plads. Kommunen har dog mulighed for at dispensere (RH bilag 1). Stisystemer er dog fortsat undtaget afstandsreglerne ved affaldsstativer til dagrenovation i eksisterende bebyggelser.
 
Spildopmagerordningen
Indsamling af glas, pap og papir overgår til den nye henteordning af genanvendeligt affald og hentes derfor ikke længere af Spildopmagerne, når den nye ordning er etableret. Spildopmagerne indsamler dog fortsat genbrugseffekter på samme vilkår, som i det eksisterende regulativ.
 
Dagrenovationsordningen
I ordningen for dagrenovation er der gennemført enkelte justeringer for at kunne høste effektiviseringer i forbindelse med det fælles udbud. Det drejer sig om:
 
Regulativ for erhvervsaffald
 
Genanvendeligt affald
Indsamling af genanvendeligt affald fra de kommunale virksomheder, institutioner, skoler mv. (RE §23) bliver en del af de nye henteordninger for genanvendeligt affald og der henvises til reglerne i regulativ for husholdningsaffald (RH §§ 10-14 samt 24). De øvrige ordninger for de kommunale virksomheder, institutioner, skoler mv. – indsamling af storskrald (RE §24) og forbrændingsegnet (RE §25) – fortsætter som hidtil.
 
Dagrenovationslignende affald
For erhverv lægges der op til, at det fremover skal være frivilligt at være tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald (RE §10). Dette betyder at f.eks. supermarkedskæder, kan etablere egne indsamlingsordninger med en privat affaldsindsamler. Denne frivillighed gælder dog ikke de kommunale virksomheder, institutioner, skoler mv.
 
Overgangsbestemmelser
For både RH og RE er der indføjet en overgangsbestemmelse (RH § 8 og RE § 9) som omhandler, at reglerne for dagrenovation træder i kraft d. 1. juni 2019, mens ordningen for genanvendeligt affald træder i kraft i takt med, at beholderne køres ud til borgerne/de kommunale virksomheder, institutioner, skoler mv. dvs. perioden 1. september 2019 - 1. september 2020.
 
Regulativforslagene skal efter høringsperioden være godkendt af byrådet inden tilbudsfristen for udbud af indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald udløber.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at forslagne til revidering af regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Økonomi og finansiering
Affaldsområdet er gebyrfinansieret.
 
Implementering af de nye ordninger og reviderede bestemmelser i form af nye affaldsgebyrer for 2019, vil blive fremlagt til politisk behandling inden første behandling af budget 2019.

Dialog/høring
Forslagene til regulativerne skal sendes i offentlig høring i min. 4 uger. Dette annonceres på kommunens hjemmeside.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.


caseno_18-3441_dok_no_29865-18_v1_bilag 1 - forslag regulativ for husholdningsaffald 2018.pdf
caseno_18-3441_dok_no_29867-18_v1_bilag 2 - forslag regulativ for erhvervsaffald 2018.pdf
caseno_18-3441_dok_no_29868-18_v1_bilag 3 - oversigt over ændringer i regulativerne i allerød.pdf

Bilag

Bilag 1 - Forslag regulativ for husholdningsaffald 2018
Bilag 2 - Forslag regulativ for erhvervsaffald 2018
Bilag 3 - oversigt over ændringer i regulativerne i Allerød


10. Præsentation af udvalgets arbejdsområder - genoptagelse

Præsentation af udvalgets arbejdsområder - genoptagelse

Punkttype
Orientering.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget gives på dette og det kommende møde den 6. marts 2018 en overordnet præsentation af udvalgets ansvarsområde.
 
Supplerende tema til mødet 8. maj 2018
Udvalget tog den 30. januar 2018 første del af orienteringen til efterretning. Punktet genoptages med henblik på anden del af orienteringen.

Sagsbeskrivelse
Ifølge styrelsesvedtægten, vedtaget af byrådet den 7. december 2017, henhører følgende områder under udvalget:
 
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik og planområdet, herunder opgaver vedrørende:
Drift og vedligeholdelse af:
Udvalget varetager derudover den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på miljø- og klimaområdet, herunder opgaver vedrørende:
Endelig varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende erhvervsfremme herunder:
 
På de ovenfor nævnte områder, og indenfor rammer fastlagt af byrådet, udarbejder udvalget forslag og indstilling til byrådet vedrørende:
 
Udvalget er ansvarlig for, at der på udvalgets områder foretages dialog med borgere, brugere og ansatte om politikker, ydelser og service. Dialogen kan f.eks. ske gennem spørgeskemaundersøgelser, information, høringer og borgermøder.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslå, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018
Udvalget tog første del af orienteringen til efterretning, og punktet genoptages på førstkommende møde med henblik på orienteringens anden del.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-03-2018
Punktet genoptages på det førstkommende møde.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Punktet genoptages på det førstkommende møde.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
11. Kommissorium for analyse af behovet for udvikling af infrastruktur

Kommissorium for analyse af behovet for udvikling af infrastruktur

Punkttype
Beslutning.

Tema
Økonomiudvalget besluttede den 6. februar 2018 den videre proces for udmøntning af konstitueringsaftalen, herunder at der skal fremlægges forslag til kommissorium for en analyse af behovet for fremtidig infrastruktur.
 
Udvalget anmodes om at beslutte, hvorvidt det vedlagte kommissorium skal danne grundlag for den videre proces.
 
Supplerende tema
Udvalget besluttede den 10. april 2018, at drøftelse af infrastrukturplanen genoptages på et kommende møde med præsentation af relevante dele af Kommuneplan 2017 og Trafikplan 2017 for at kunne præcisere et kommissorium yderligere.
 
Præsentationen er vedlagt som bilag.

Sagsbeskrivelse
Udviklingen af kommunens overordnede infrastruktur er beskrevet i Kommuneplan 2017 og i trafikplanen, som blev vedtaget i 2017.
 
Hvor kommuneplanen beskriver status og de langsigtede udviklingsønsker, danner trafikplanen grundlag for de kommende års prioriteringer af infrastrukturinvesteringer i kommunen.
 
Af kommuneplanen fremgår bl.a. at
 
Trafikplanen bygger bl.a. på de langsigtede perspektiver i kommuneplanen og på forskellige undersøgelser, der er lavet i forhold til skoleveje, trafiksikkerhed mv. Trafikplanen har særligt fokus på:
 
Trafikplanen koncentrerer sig om vej- og stinettet, som kommunen har ansvaret for. Infrastrukturen i Allerød Kommune omfatter dog også den kommunale busdrift og et statsligt og regionalt niveau i form af regional busdrift, S-tog og motorveje/motortrafikveje.
 
En infrastrukturplan vil typisk tage udgangspunkt i den overordnede tværgående infrastruktur. Kommissoriet indeholder derfor forslag om at få analyseret de faktiske trafikstrømme i kommunen, inkl. Hillerødmotorvejen og S-toget for at få skabt et bedre overblik over potentialerne for at nå kommuneplanens målsætning.
 
På baggrund af en sådan analyse kan problemstillinger og udviklingspotentialer afdækkes og mål for infrastrukturen kan indarbejdes i planstrategi 2019.
 
Der kan arbejdes med infrastrukturplanlægning på mange niveauer, og kommissoriet er forsøgt afvejet i forhold til de hidtidigt udarbejdede planer og målsætninger i forhold til kommuneplan og trafikplan.
 
Det udarbejdede kommissorium forudsætter, at der i budget 2019 afsættes skønsmæssigt 900.000 kr. til de bagvedliggende analyser af støj og trafikstrømme.
 
Forslag 1
Forslag til procesplan godkendes, og det medtages i forhandlingerne om budget 2019-22, at der afsættes 0,9 mio. kr. til realiseringen.
 
Forslag 2
Drøftelse af infrastrukturplanen genoptages på et kommende møde med præsentation af relevante dele af Kommuneplan 2017 og Trafikplan 2017 for at kunne præcisere et kommissorium yderligere.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget godkendte forslag 2.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Sagen genoptages i 2020 efter vedtagelsen af Planstrategi 2019.


caseno_18-2311_dok_no_32347-18_v1_infrastruktur præsentation.pdf
caseno_18-2311_dok_no_25368-18_v1_kommissorium for infrastrukturplan.docx.docx

Bilag

Infrastruktur præsentation
Kommissorium for infrastrukturplan.docx


12. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen maj 18

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen maj 18

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om status på myndighedsarbejdet i Erhvervsområdet Farremosen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet besluttede på mødet den 10. oktober 2017, at ”alle miljøforhold reguleres i miljøgodkendelsen, og at miljøgodkendelser skal forelægges byrådet”.
 
Udvalget blev senest på mødet den 10. april 2018 orienteret om myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen.
 
Der er tale om myndighedsafgørelser indenfor forskellige lovgivningsområder, hvor afgørelserne skal træffes indenfor de kriterier, der er fastsat i den givne lovgivning. Kommunen er således ofte forpligtet til at meddele tilladelser, hvis ansøgeren opfylder de i loven angivne krav.
 
Siden den 3. april 2018 er der meddelt følgende:
 
Fremadrettet vil der ikke blive orienteret om denne type af gravetilladelser til ledningsejere, da gravetilladelserne gives til forsyningsselskaberne efter ensartede vilkår over hele kommunen.
 
I den nærmeste fremtid forventes følgende tilladelser meddelt:
 
Inden sommerferien 2018 forventes det, at der vil blive forelagt en sag om miljøgodkendelse af Pankas.
Denne sag vil indeholde følgende godkendelser og tilladelser:
 
Der er modtaget følgende sager til myndighedsbehandling:
     Ansøgningen omhandler følgende forhold:
o Biologisk rensning af jord
o Undersøgelse af ukendt forurenet jord, kartering
o Sortering af jord
o Modtagelse af slagger og asfalt til knusning
o Modtagelse af tegl, beton og mursten til sortering og knusning
o Modtagelse af have- og parkaffald til neddeling
 
Udvalget orienteres først om ansøgninger fra virksomhederne, når Forvaltningen har modtaget dem.
 
Allerød Kommune har den 5. april 2018 offentliggjort, at der er modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af Remco Ressourcecenter. Der er pr. den 1. maj 2018 modtaget 47 anmodninger om at få tilsendt ansøgningsmaterialet. Der er indkommet 4 kommentarer til det fremsendte materiale.
 
Allerød Kommune har den 22. februar 2018 meddelt screeningsafgørelse om ikke-miljøvurderingspligt vedrørende vejprojektet til Bøgeholm Alle. Der er ikke indkommet klager over afgørelsen.
 
Allerød Kommune har den 5. marts 2018 meddelt projektgodkendelse af fjernvarmeforsyningen af Erhvervsområde Farremosen – vekslerstation til Farum Fjernvarme. Der er ikke indkommet klager over afgørelsen.
 
Farum Fjernvarme har i deres forbrugerinformation for april 2018 oplyst, at de har besluttet at anke Allerød Kommunes afgørelse om afslag til biomasseværket til Energiklagenævnet.
 
Endelig kan det oplyses, at Grundejerforeningen Damgårdshave har indgivet en klage til Planklagenævnet, den 30. marts 2018 vedrørende lokalplanen, da de mener, at klagefristen ikke er udløbet. Allerød Kommune har givet Planklagenævnet, kommunens vurdering af sagen – nemlig at reglerne vedrørende offentliggørelse er overholdt.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Ingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
13. Strategisk energiplan for hovedstadsområdet

Strategisk energiplan for hovedstadsområdet

Punkttype
Orientering.

Tema
Det tværkommunale energisamarbejde Energi på Tværs har fremsendt udkast til strategisk energiplan for hovedstadsområdet.
 
Den endelige plan vil blive fremlagt på Energipolitisk Topmøde i København den 25. maj 2018, hvor borgmestre og tekniske udvalgsformænd inviteres. Udvalget foreslås at drøfte temaet samt eventuel deltagelse på Energipolitisk Topmøde.

Sagsbeskrivelse
I 2015 tilsluttede Allerød Kommune sig Energi på Tværs, der er et energisamarbejde mellem Region Hovedstaden samt forsyningsselskaber og kommuner i hovedstadsområdet. Energi på Tværs har som vision, at el- og varmeforsyningen skal være fossilfri i 2035 og transportsektoren det samme i 2050.
 
Energi på Tværs har fremsendt udkast til fælles strategisk energiplan (bilag 1).
 
Udkastet er udarbejdet af kommuner, forsyningsselskaber og Region Hovedstaden i fællesskab. Forvaltningen har deltaget i dele af arbejdet.
 
Den fælles strategiske energiplan opfatter en langsigtet omstillingsplan samt handlingsplanen ”Roadmap 2025” med 33 konkrete forslag til tiltag, som skal fremme den grønne omstilling på kort sigt, jf. bilag 2 (uddrag).
 
Forslagene omfatter bl.a. udbygning af geotermi, solvarme, varmepumper, fjernvarme og elektrificering, reducering af el- og naturgasforbrug samt fremme af biogasdrevne biler.
 
Energi på Tværs har endvidere fremsendt en 114 siders baggrundsrapport for de opstillede forslag (bilag 3).
 
Tiltagene vurderes generelt at understøtte Planstrategi 2015, hvoraf det fremgår at CO2-udledningen skal reduceres med 55% frem til 2025, i forhold til udledningen i 2006.
 
Realiseringen af tiltagene vil sandsynligvis være udgiftskrævende for kommunen.
 
På et af de kommende udvalgsmøder fremlægges forslag til ny varmeplan for Allerød Kommune. Forslaget understøtter visionerne i Energi på Tværs.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter udkast til strategisk energiplan, Roadmap 2025, samt deltagelse i Energipolitisk Topmøde den 25. maj 2018.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Jf. bemærkninger til dagsordenen er punktet ændret til et orienteringspunkt.
 
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_18-3207_dok_no_29055-18_v1_fælles strategisk energiplan (v4.3).pdf.pdf
caseno_18-3207_dok_no_29123-18_v1_roadmap 2025.pdf.pdf
caseno_18-3207_dok_no_29059-18_v1_baggrundsrapport (v2.2).pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Fælles Strategisk Energiplan
Bilag 2 - Roadmap 2025
Bilag 3 - Baggrundsrapport


14. Flygtningeboliger - forlængelse af opstillingsperiode

Flygtningeboliger - forlængelse af opstillingsperiode

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om meddelelse af dispensation til forlængelse af opstillingsperioden for flygtningeboliger på Sportsvej.

Sagsbeskrivelse
Teknik- og Planudvalget vedtog den 5. december 2017, at der med hjemmel i planlovens § 5u skal meddeles dispensation til forlængelse af opstillingsperioden for flygtningeboligerne på Sportsvej til en samlet periode på 5 år.
 
Jf. planlovens § 5u, stk. 6 er der foretaget naboorientering af Allerød Villapark, Møllemoseparken og området ved Rørmosevej (1.059 adresser).
 
Der er modtaget 1 høringssvar, og vedkommende har ingen bemærkninger til forlængelse af opstillingsperioden.
 
Teknik- og Planudvalgets beslutning om dispensation vil på den baggrund blive meddelt i maj 2018. Opstillingstiden for Sportsvej 4 A-G forlænges til 10. juni 2020, og for Sportsvej 1 A-D, 3 A-D, 5 A-D, 7 A-D og 9 til 1. februar 2021. De tidsbegrænsede byggetilladelser forlænges tilsvarende.
 
Dispensationen skal offentliggøres, jf. planlovens § 5u, stk. 8.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
15. Markedsføring af flexturordning

Markedsføring af flexturordning

Punkttype
Beslutning.

Tema
I forbindelse med behandlingen af Trafikbestilling 2019 den 10. april 2018 fremkom udvalget med ønske om en sag om markedsføringskampagne af flextur-ordningen.

Sagsbeskrivelse
Flextur-ordningen er udviklet som et buskompenserende produkt, der erstatter tyndt belagte ruter og giver et reelt servicetilbud til tyndtbefolkede områder.
 
Allerød Kommune har været en del af ordningen siden december 2010. I foråret 2011 blev der oplyst om flextur-ordningen på kommunens hjemmeside og i Allerød Nyt. Desuden blev ordningen markedsført via plakater og foldere i Borgerportalen, bibliotekerne, pensionisthus samt butikker og banker i Lillerød Bymidte, Lynge Bytorv og i Blovstrød. Markedsføringen var et led i en generel oplysningskampagne om flextur gennemført af Movia.
 
I Allerød Kommune betaler brugerne af flextur en grundtakst med et startgebyr på 36 kr., der inkluderer de første 10 km, og derefter en fast kilometerpris.
 
En markedsføringskampagne for flextur, må forventes at give en øget brug af ordningen, og dermed også en øget omkostning.
 
Der er i Allerød Kommune 2.584 borgere, der har længere end 600 m til nærmeste stoppested, svarende til en gangafstand på omkring 8 minutter (se bilag 1). I byers yderområder eller parcelhusområder accepteres normalt gangafstande på 400-800 m til nærmeste stoppested - dog opfattes gangafstande over 600 m til et stoppested som dårligt tilgængeligt.
 
Movia stiller informationsmateriale om flextur til rådighed for kommunen (se bilag 2). I forbindelse med en markedsføringskampagne, hvor kommunen ønsker at husstandsomdele informationsmateriale, vil udgifter til tryk og omdeling påhvile kommunen. Glad Service kan varetage opgaven med at pakke materialet, der skal omdeles. Den samlede udgift er estimeret til 26.000 kr.
 
Alternativt kan materialet udsendes digitalt til borgernes e-Boks. De samlede udgifter er estimeret til 1.400 kr. Allerød kommune har ikke tradition for at markedsføre ydelser via e-Boks, men forbeholder brugen af e-Boks til myndighedsbreve og henvendelser, som typisk er vigtige, personlige og kræver et svar eller lignende fra borgeren.
 
Forslag 1
Udvalget oversender til budgetforhandlingerne, at der afsættes 26.000 kr. på budget 2019 til husstandsomdeling af markedsføringsmateriale om flextur.
 
Forslag 2
Udvalget oversender til budgetforhandlingerne, at der afsættes 1.400 kr. på budget 2019 til udsendelse af markedsføringsmateriale om flextur via e-Boks.
 
Forslag 3
Der arbejdes ikke videre med en markedsføringskampagne for flextrafik.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 3.

Økonomi og finansiering
Der har i 2017 været udgifter på 368.143 kr. til flextur.
Der er i 2018 afsat et budget på 477.823 kr. til flextur.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget godkendte forslag 1.


caseno_10-17019_dok_no_30077-18_v1_bilag 2 - folder om flextrafik.pdf.pdf
caseno_10-17019_dok_no_30081-18_v1_bilag 1 - flextur afstandskort.pdf.pdf

Bilag

Bilag 2 - Folder om Flextrafik.pdf
Bilag 1 - Flextur afstandskort.pdf


16. Forslag til lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen - genoptagelse

Forslag til lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen - genoptagelse

Punkttype
Beslutning.

Tema
Økonomiudvalget vedtog den 18. april 2017 at igangsætte udarbejdelse af forslag til ny lokalplan for Kongevejen 28 og 32.
 
Baggrunden var, at den eksisterende Netto på Kongevejen 32 ønsker at udvide butikkens parkeringsplads ved at inddrage Kongevejen 28.
 
Udvalget anmodes om at indstille forslaget til lokalplan godkendt i Økonomiudvalget og byrådet til udsendelse i offentlig høring.
 
Supplerende tema
Byrådet besluttede den 26. april 2018 at tilbagesende sagen til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Sagsbeskrivelse
Lokalplanen 1-142 har til formål er at udlægge arealet til butiksformål og parkeringsareal, som det er i dag - samt at give mulighed for en udvidelse af parkeringsarealet og en ny vejadgang fra
Kongevejen til parkeringsarealet.
 
Netto har indgået en betinget købsaftale med ejeren af Kongevejen 28, og byrådet godkendte den 27. april 2017, at boligen på Kongevejen 28 kunne nedlægges.
 
Området ligger i den vestlige del af Blovstrød ud til Kongevejen. Mod nord grænser området op til Byagervej og et boligområde med villaer. Mod øst og syd ligger et kommunalt område med børneinstitutioner, skole, boldbane mv.
 
Med lokalplanen muliggøres en ny vejadgang fra Kongevejen til butikken, hvilket forventes at mindske generne af kørende trafik på Byagervej. Der vil dog fortsat være vareindlevering, hvor det sker i dag.
 
Allerød Kommune opfører en ny børneinstitution syd for Netto, og anlægger efterfølgende en ny parkeringsplads på en del af den grund, hvor ”Blovstrød Børnehus” ligger.
 
Forslaget til lokalplan giver mulighed for at skabe en adgang for gående/cykler mellem Nettos parkeringsplads og den nye børneinstitution – samt en gennemkørsel for biler mellem Nettos parkering og kommunens nye p-plads.
 
På den måde kan adgangsforholdene til både butikken og børneinstitutionerne forbedres – og parkeringspladserne kan udnyttes fleksibelt.
 
Lokalplanen fastholder i store træk mulighederne for butiksbyggeri på grunden, som de er i dag i Lokalplan 1-130 for Lille Blovstrød, delområde B1, fra 2008. Bebyggelsesprocenten må være højst 50 %, bygningshøjden højst 8,5 meter og butiksarealet højst 1.000 m2.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 1-142 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 4 uger.  

Afledte konsekvenser
I forbindelse med renovering af Kongevejen, er strækningen ud for nummer 28 forberedt med plads til en vestresvingsbane til den nye indkørsel til Nettos udvidede parkeringsplads.
 
Striber og venstresvingspile skal males på vejen, når Netto har etableret den nye parkeringsplads med adgang til Kongevejen.   

Økonomi og finansiering
Netto betaler for anlæg inden for deres ejendom, herunder jordundersøgelser, byggemodning, terrænregulering inklusive nødvendige støttemure mv.
 
Netto etablerer og betaler for den støjafskærmning, der vil være nødvendig, for at butikken kan overholde de vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984: ”Ekstern støj fra virksomheder”.

Dialog/høring
Forslag til lokalplan offentliggøres efter planlovens bestemmelser §§ 24-26.
 
Høringsperioden er 4 uger fra datoen for offentliggørelse.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt med følgende ændringer:
 • Den i § 9.10 omtalte pylon må have en størrelse på max. 2,5 m x 1 m.
 • Høringsperioden udvides til 6 uger.
 
Udvalget tog det fremsendte høringssvar fra Seniorrådet til efterretning.
 
Fraværende: Erling Petersen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018
Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt.
 
Af hensyn til forståelsen af hvad lokalplanen regulerer, ønskede udvalget en præcisering af § 5.4, inden udsendelse i høring, så den lyder: ”Der skal muliggøres adgang for køretøjer fra lokalplanområdet til et kommende parkeringsareal på Byagervej 4 (matrikel 2t) i princippet som vist på kortbilag 2 og 3 (illustrationsplan) efter nærmere aftale med kommunen.” Som konsekvens rettes teksten også på bilag 2-3 til ”.. mulig vejadgang til fremtidig p-plads ved institution”, da p-pladsens placering ikke er endelig fastlagt.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018
Erik Lund stillede forslag om at sagen tilbagesendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.
 
For stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Esben Buchwald, Lisbeth Skov, Niels Kirkegaard, Axel Nielsen, Erik Lund, Jørgen Johansen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Erling Petersen og Merete Them Kjølholm.
 
Imod stemte Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Jesper Holdflod Pallesen, Kasper Ljung Pedersen, Theodore Gbouable, Rasmus Keis Neerbek, Viggo Janum, Anders Damm-Frydenberg og Nikolaj Bührmann.
 
Sagen tilbagesendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget indstiller Økonomiudvalgets beslutning fra den 17. april 2018 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_17-3912_dok_no_24445-18_v1_forslag til lokalplan 1-142 butik ved kongevejen 28-32.pdf

Bilag

Forslag til lokalplan 1-142 Butik ved Kongevejen 28-32


17. Overordnet proces og tidsplan for ny erhvervspolitik

Overordnet proces og tidsplan for ny erhvervspolitik

Punkttype
Orientering.

Tema
Allerød Kommunes nuværende erhvervspolitik udløber i 2019, og en ny erhvervspolitik vil således træde i kraft pr. 1. januar 2020.
 
Økonomiudvalget besluttede den 6. februar 2018 den videre proces for udmøntning af konstitueringsaftalen, herunder at kommissorium for revision af erhvervspolitikken forelægges medio 2018 og, at erhvervspolitikken revideres i 2019 forud for vedtagelsen af planstrategien ultimo 2019.
 
Udvalget orienteres om processen, herunder den foreløbige overordnede tidsplan, samt koblingen til andre politikområder og igangværende processer.

Sagsbeskrivelse
I det løbende arbejde med formulering af erhvervspolitikken skal der tages højde for, at regeringen har igangsat en politisk proces omkring forenkling af erhvervsfremmesystemet, som kan påvirke mulighedsrummet for den lokale erhvervspolitik og erhvervsservice. Der vil medio 2018 blive fremlagt en sag herom for udvalget.
 
Politisk forankring og samspillet med andre politikområder
I et nationalt perspektiv kobler erhvervspolitikken sig til regeringens vækstdagsorden, herunder den forestående politiske drøftelse om forenkling af erhvervsfremmesystemet.
 
Regionalt skal erhvervspolitikken ses i lyset af bl.a. arbejdet under Greater Copenhagen.
 
Kommunalt set er Erhvervspolitikken politisk forankret i Teknik, Erhvervs, Plan og Miljøudvalget, men skal ses i en større kommunal kontekst, da samspillet med andre politikområder er vigtigt i afgrænsningen af erhvervspolitikkens rammer, retning og prioriteringer – herunder f.eks.:
 
Temaer
Nogle af de temaer erhvervspolitikken kan adressere er Økonomiudvalgets beslutning om opfølgning på konstitueringsaftalen: f.eks.:
 
Afvejning af politiske ønsker og prioriteringer forud for kommissorium
Processen frem til en ny erhvervspolitik kan designes på mange forskellige måder og med forskelligt udfald.
Derfor er det vigtigt, at udvalget forud for udarbejdelsen af et kommissorium får drøftet de afvejninger, der har betydning for designet af processen og for resultatet. Dette med henblik på en fælles forståelse af karakteren af den ønskede erhvervspolitik, længden af processen, samt graden af- og tidspunkterne for den interessentinddragelse, der ønskes i forløbet og hvordan strategispor og temaer for erhvervspolitikken udstikkes.
 
Jf. den vedlagte overordnede tidsplan er det planlagt, at denne drøftelse sker i september 2018, således at erfaringerne fra Vækstmøde 2018 i juni kan indgå i udvalgets afvejninger.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Der er ikke i budgettet afsat særlige midler til erhvervsanalyser eller konsulentopgaver i forbindelse med erhvervspolitikken.
 
Budgettet til erhvervsservice udgør 109.264 kr. som anvendes til f.eks. afholdelse af Vækstmøde, håndværkermøde og lignende events.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_18-3443_dok_no_31109-18_v1_foreløbig tid- og procesplan for ny erhvervspolitik.docx

Bilag

Foreløbig tid- og procesplan for ny erhvervspolitik


18. Spilleregler for byrådsarbejdet 2018-21

Spilleregler for byrådsarbejdet 2018-21

Punkttype
Beslutning

Tema
I den foregående byrådsperiode opstillede byrådet et sæt ”spilleregler for byrådsarbejdet”. Spillereglerne blev senest revideret på byrådets møde i februar 2014.
 
Fagudvalgene anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om godkendelse af spillereglerne for byrådsarbejdet.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Spillereglerne for byrådsarbejdet fokuserer på leveregler for det gode samarbejde i byrådet, arbejdsform og retningslinjer for det daglige arbejde som politiker, samt kompetence- og arbejdsfordeling mellem byrådet, udvalgene og forvaltningen.
 
Vedlagte udkast til spilleregler er ajourført som opfølgning på byrådets aftalte proces for revidering af spillereglerne i første kvartal 2018.
 
I den vedlagte seneste ajourføring er der indsat afsnit vedrørende:
- At byrådets medlemmer så tidligt som muligt informerer udvalget herom, såfremt der mellem behandling af en sag i udvalg og byråd modtages nye oplysninger.
- At mulighederne for faktatjek og politisk koordinering tydeliggøres, når byrådets medlemmer modtager henvendelser der er juridisk baseret.
- At byrådets spilleregler præciseres ud fra KL´s vejledninger ved eventuel chikane/trusler udefra.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at vedlagte udkast til spilleregler for byrådsarbejdet godkendes i byrådet.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2018
Udvalget anbefaler spillereglerne godkendt i byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2018
Indstilles godkendt

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 07-05-2018
Udvalget indstiller udkastet godkendt i byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.


caseno_18-3472_dok_no_30127-18_v2_byrådets spilleregler.pdf

Bilag

Byrådets spilleregler


19. Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen - genoptagelse

Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen - genoptagelse

Punkttype
Beslutning.

Tema
Miki Dam Larsen har ved mail af 11. december 2017 anmodet om at følgende sag kommer på byrådets dagsorden.
 
Supplerende tema
Økonomiudvalget besluttede den 6. februar 2018, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen, idet sagen behandles på fagudvalg før den igen forelægges for Økonomiudvalget.
 
På denne baggrund genoptages sagen nu på fagudvalgene og Økonomiudvalget med notat fra Forvaltningen.

Sagsbeskrivelse
”Socialdemokraterne ønsker at forvaltningen udarbejder en oversigt over udvalgenes indsatser i perioden - gerne suppleret af et årshjul med forventede indsatser for den kommende periode. Dette gøres for at hjælpe nye byrådsmedlemmer med at få overblik i de nye udvalg. ”Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017
Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-01-2018
Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen, idet sagen behandles på fagudvalg før den igen forelægges for Økonomiudvalget.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2018
Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning,

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 07-05-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_17-11574_dok_no_30144-18_v1_større sager i byrådsperioden 2018-21.pdf
caseno_17-11574_dok_no_30147-18_v1_tilbagevendende sager udvalg og byråd -2018.pdf

Bilag

Større sager i byrådsperioden 2018-21
Tilbagevendende sager udvalg og byråd -2018


20. Anlægsregnskab for fysisk tilgængelig legeplads ved Lillevang Skole, Afd. Skovvang

Anlægsregnskab for fysisk tilgængelig legeplads ved Lillevang Skole, Afd. Skovvang

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for fysisk tilgængelighed på legeplads ved Lillevang Skole, afd. Skovvang godkendt i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse
Byrådet gav den 23. februar 2017 en anlægsbevilling på 300.000 kr. til fysisk tilgængelighed på legeplads ved Lillevang Skole, afd. Skovvang.
 
Legepladsen er anlagt med bakker i gummibelægning og handicapvenlige legeredskaber, herunder blandt andet en gynge til kørestolsbrugere og en høj sandkasse.
 
Der er afholdt udgifter på 294.407 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 5.593 kr.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering
Anlægsbevilling: 300.000 kr.
Anlægsudgift:     294.407 kr.
 
Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindreudgift på 5.593 kr.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget.


caseno_18-2321_dok_no_28818-18_v1_anlægsregnskab fysisk tilgængelighed legeplads.pdf.pdf

Bilag

Anlægsregnskab fysisk tilgængelighed legeplads.pdf


21. Initiativsag nr. 49. Pedeller

Initiativsag nr. 49. Pedeller

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrødlisten har fremsendt følgende:
”Vi ønsker en undersøgelse af pedellernes jobfunktion.
Undersøgelsen skal indeholde en analyse pr. sted (skole, idrætshal, m.v.) af, om antallet af arbejdstimer svarer til den mængde arbejde, som pedellerne udfører.
Undersøgelsen skal indeholde en vurdering fra forvaltningen af, om pedellerne kan udføre flere arbejdsopgaver indenfor arbejdstiden, samt om der kan spares på antallet af pedeller.
 
Vi har i dag det indtryk, at der er tvivl om, hvor pedellerne er og hvad de udfører hvornår.
Vi ønsker undersøgelsen med henblik på at få mere viden mht. om, hvorvidt der kan være hensigtsmæssige besparelser i at pedellerne fast tilknyttes en lokalitet i visse timer som udgangspunkt, og med tilkaldemulighed i ydertimerne.
Vi er af den formodning at pedellerne kan spare håndværkerløn ved evt. at udføre flere opgaver selv og ligeledes have ansvar for kontrol af rengøringsudførelsen på skoler og i haller.
Vi er ligeledes af den opfattelse at det bør lægges ind i pedellernes arbejde, at kontrollere at skoler, haller mv. er lukket, hvorved skader og hærværk kan forhindres/minimeres”.
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
 
Kræver analyse
X
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Serviceniveauet i dag er beskrevet i Service i Samspil, der blev vedtaget af byrådet den 22. februar 2018. Service i Samspil har været sidste element i implementeringen af den valgte struktur for servicemedarbejdere på ejendomsområdet.
 
Såfremt der ønskes en fornyet undersøgelse af, hvilke opgaver servicemedarbejderne med fordel kan varetage, foreslås det at der anvendes et eksternt firma, der både ser på den nuværende organisering og serviceniveauerne i ejendommene.
 
Det skønnes, at en sådan undersøgelse kan foretages for 300.000 kr.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
300
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Formanden satte Forvaltningens forslag 2 til afstemning.
 • Miki Dam Larsen, Martin Wolffbrandt, Lisbeth Skov og Rasmus Keis Neerbek stemte for.
 • Erling Petersen stemte imod, idet han ønsker forslag 1.
22. Initiativsag nr. 50. Veje (cykelsti mellem Lynge og Hillerød)

Initiativsag nr. 50. Veje (cykelsti mellem Lynge og Hillerød)

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrødlisten har fremsendt følgende:
”Vi ønske, at der bliver lavet en cykelsti mellem Lynge og Hillerød (jf. sikre skoleveje).”
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
 
Kræver analyse
X
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Cykelsti mellem Lynge og Hillerød indgår i den eksisterende visionsplan for udbygning af supercykelstinettet og bliver i 2019 screenet af Supercykelstisekretariatet. Dvs. at der foretages en forundersøgelse af mulighederne mv. for cykelsti på strækningen. På baggrund af screeningen kan der udarbejdes et anlægsbudget. En realisering kræver, at stien prioriteres af både Hillerød og Allerød kommuner. Såfremt der afsættes en ny statslig cykelpulje kan der søges om statsligt tilskud til anlæg af cykelstien.
 
Ønskes der udarbejdet et anlægsoverslag uden om Supercykelstisekretariatet, skønnes dette at koste 50.000 kr.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
50
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget godkendte forslag 2, idet Supercykelstisekretariatets screening i 2019 afventes.
23. Initiativsag nr. 51. Veje (fortove, buslommer, svingbane mv.)

Initiativsag nr. 51. Veje (fortove, buslommer, svingbane mv.)

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrødlisten har fremsendt følgende:
”Renovering af fortove Sjælsø Allé og Blovstrød Allé.
 
Buslommer på Kongevejen.
Fremtiden vil bringe mere trafik på Kongevejen i forbindelse med flere beboere i den nye del af Blovstrød, men også det kommende supersygehus i Hillerød. For at mindske unødige ophold i trafikken bør buslommer indføres.
 
Svingbane Kongevejen og Sortemosevej bør forlænges med henblik på at mindske køer i myldretiderne.
 
Kantsten Kongevejen.
De forvitrede betonkantsten på Kongevejen nord for Sortemosevej bør udskiftes med granit løbende sådan, at øst og vestside fremstår ens og harmonisk.”
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Prioriteringen af indsatsen på trafikområdet sker enten i forbindelse med prioritering af belægningspuljen på baggrund af de registrerede skader på veje, fortove og stier eller via Allerød Kommunes Trafikplan fra 2017.
 
Renovering af fortove på Sjælsø Allé og Blovstrød Allé omfatter en samlet fortovslængde på ca. 2.600 meter. Renoveres fortovene med udgangspunkt i, at vejene fremadrettet skal have granitkantsten på alle strækninger, skønnes omkostningen til ca. 3,5 mio. kr. Ønskes anden udformning, skal dette beregnes særskilt.
 
Venstresvingsbanen på Kongevejen mod Sortemosevej blev evalueret af Niras efter færdiggørelsen af Kongevejsprojektets første etape. Niras vurderede, at banen havde en tilstrækkelig længde. Det er ikke umiddelbart muligt at forlænge svingbanen uden at nedlægge helleanlægget ved bageren. En nedlæggelse af helleanlægget vil mindske den fartdæmpende effekt, der er søgt opnået ved renoveringen af Kongevejen. Det estimeres, at en nedlæggelse vil koste ca. 30.000 kr.
 
En udskiftning af kantstenen i østsiden af Kongevejen fra Sortemosevej til Sjælsø Alle er estimeret til 450.000 kr.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
3.980
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Formanden satte til afstemning, at det oversendes til budgetforhandlingerne at nedlægge helleanlægget ved bageren for at forlænge venstresvingsbanen på Kongevejen mod Sortemosevej:
 • Erling Petersen, Martin Wolffbrandt og Lisbeth Skov stemte for.
 • Miki Dam Larsen og Rasmus Keis Neerbek stemte imod.
 
Formanden satte til afstemning, at orienteringen om følgende tages til efterretning og sagerne henlægges: Renovering af fortove på Sjælsø Allé og Blovstrød Allé, anlæg af buslommer på Kongevejen samt udskiftning af kantsten i østsiden af Kongevejen fra Sortemosevej til Sjælsø Allé:
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov og Rasmus Keis Neerbek stemte for
 • Martin Wolffbrandt og Erling Petersen stemte imod.
24. Initiativsag nr. 53. Bymidten

Initiativsag nr. 53. Bymidten

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrødlisten har fremsendt følgende:
”Vi ønsker en analyse igangsat af, hvordan gågaden M.D. Madsensvej kan gøre mere spændende. For eksempel ved at lave en form for øer 3-4 steder med en café, f.eks. delvist opført i glas, en legeplads til børnene, samt et eller to områder med læ og bænke.”
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Udvalget behandlede den 10. april 2018 en sag om proces for helhedsplan for bymidten. Som en del af det kommende arbejde med helhedsplanen vil emner som parkering, byrum, opholdsområder og byliv blive behandlet.
 
Udvalget forelægges på mødet i juni en sag med et kommissorium for helhedsplanen.
 
I 2018 vil der blive fremlagt en sag i udvalget om etape 2 af etableringen af legeelementer i bymidten, jf. beslutning i Teknik- og Planudvalget den 26. september 2017.
 
Såfremt der ønskes igangsat en specifik analyse af mulighederne for at gøre M.D. Madsensvej mere spændende anslås det, at en sådan analyse kan udføres for 100.000 kr.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
100
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 2.
25. Initiativsag nr. 54. Fuglesikrede låg på skraldespande ved busstop/bænke o.a.

Initiativsag nr. 54. Fuglesikrede låg på skraldespande ved busstop/bænke o.a.

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrødlisten har fremsendt følgende:
”Flere steder er der problemer med, at fugle tager ”hunde-høm-høm” poser og andet affald op af skraldespandene og spreder det rundt omkring.
Hvis det er kommunens folk der fjerner dette, kan udgifterne til oprydning måske mindskes ved at sætte låg på skraldespandene eller lignende.”
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Forvaltningen er ikke bekendt med, at der er et generelt problem med at fugle tager skrald op ad skraldespandene, men hvor der konstateres problemer med fugle, bliver de gamle affaldsspande skiftet over driftsbudgettet. Der sker ligeledes en vurdering af byrumsinventar ved nyanlæg. Der vurderes ikke at være behov for yderligere midler på området.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Formanden satte Forvaltningens forslag 2 til afstemning.
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Rasmus Keis Neerbek stemte for.
 • Erling Petersen stemte imod.
26. Initiativsag nr. 57. Cykelparkering

Initiativsag nr. 57. Cykelparkering

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Konservative har fremsendt følgende:
Cykel parkering ved stationen skal udvides, så der kan være 30 % flere cykler”.
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Af Trafikplan 2017 fremgår det at:
 
”Generelt er der mange parkerede cykler ved S-togs stationen, og langt de fleste stiller cyklen i cykelstativerne. Der er stadigvæk ledig kapacitet i stativerne, og i den overdækkede cykelparkering nord-vest for skinnerne er der registreret 200 ledige cykelparkeringspladser.”
 
Cykelparkeringen ved stationen er etableret, så cyklerne kan holde i to lag. Dette fungerer dog ikke i praksis.
 
En indsats for at forbedre cykelparkeringen kan fokusere på en opgradering af de nuværende pladser for en bedre udnyttelse. Der kan afsættes 100.000 kr. til at gennemføre forsøg med forskellige løsninger inden der træffes endelig beslutning.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
100
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Formanden satte Forvaltningens forslag 2 til afstemning:
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov og Erling Petersen stemte for.
 • Martin Wolffbrandt og Rasmus Keis Neerbek stemte imod.
27. Initiativsag nr. 58. Venstresvingsbane

Initiativsag nr. 58. Venstresvingsbane

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Konservative har fremsendt følgende:
”En længere venstresvingsbane fra Kongevejen til Sortemosevej”.
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Der henvises til initiativsag nr. 51
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Formanden satte forslag 1 til afstemning, dvs. at det oversendes til budgetforhandlingerne at nedlægge helleanlægget ved bageren for at forlænge venstresvingsbanen på Kongevejen mod Sortemosevej, jf. initiativsag nr. 51:
 • Erling Petersen, Martin Wolffbrandt og Lisbeth Skov stemte for.
 • Miki Dam Larsen og Rasmus Keis Neerbek stemte imod.
28. Initiativsag nr. 62. Differentieret nedsættes af erhvervsaffaldsgebyr

Initiativsag nr. 62. Differentieret nedsættes af erhvervsaffaldsgebyr

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Radikale Venstre har fremsendt følgende:
”Radikale Venstre ønsker en analyse af de økonomiske konsekvenser ved at afskaffe erhvervsaffaldsgebyret for frivillige foreninger, sociale foreninger og mindre erhvervsvirksomheder, som drives fra privatadressen (konsulentvirksomheder i alle brancher).  Vi ønsker at denne afskaffelse skal gælde uanset antallet af ansatte for foreninger, mens vi ønsker en afskaffelse for mindre erhvervsvirksomheder, der drives fra privatadressen indenfor konsulentvirksomhed, hvis virksomheden har 1 eller 2 ansatte.  Det indstilles at forvaltningen beregner de økonomiske konsekvenser af forslaget.”
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Ifølge Affaldsbekendtgørelsen kan kommunerne give virksomheder, som ikke har en egentligt affaldsproduktion, fritagelse for betaling af grundgebyret (erhvervsaffaldsgebyret). Grundgebyret går til dækning af kommunens generelle administration på erhvervsaffaldsområdet. Virksomhederne har ikke krav på fritagelse, selv om virksomheden ikke har nogen egentlig affaldsproduktion.
 
Affaldsområdet er brugerbetalt, så hvis nogle virksomheder fritages, skal de øvrige betale mere. Området påvirker ikke kommunens økonomi. Ifølge Affaldsbekendtgørelsen sendes opkrævning til alle virksomheder, som er aktive ifølge det Centrale Virksomhedsregister (CVR) den 1. januar, og som ikke ifølge bestemmelserne i Affaldsbekendtgørelsen er direkte undtaget gebyropkrævningen. Dette gælder også foreninger med et CVR nr.
 
Kommunerne i NORFORS samarbejdet er generelt enige om, at der ikke findes en aktiv virksomhed uden affaldsproduktion. Det bliver administrativt ressourcekrævende, hvis Forvaltningen skal vurdere affaldsmængderne i den enkelte virksomhed. Gives der mulighed for fritagelse for de pågældende virksomheder, vil det medføre et større ressourceforbrug til behandling af fritagelsesansøgninger, da der vil indkomme flere ansøgninger. Det øgede ressourceforbrug samt færre virksomheder til at betale vil medføre en væsentlig stigning i grundgebyrets størrelse for de øvrige virksomheder.
 
At forhåndsfritage eller give mulighed for fritagelse til f.eks. mindre virksomheder, som drives fra privatadressen med 1-2 ansatte, vil medføre en forskelsbehandling mellem virksomhederne i kommunen, da andre mindre virksomheder med tilsvarende affaldsproduktion, men som f.eks. har postadresse eller lokale på et kontorhotel, ikke vil blive fritaget. Ved at åbne op for at de pågældende virksomheder og foreninger fritages, åbnes der op for at andre virksomhedstyper/-brancher skal fritages, hvis deres forhold/affaldsproduktion på nogen måde kan sidestilles med de i forslaget nævnte.
 
Klima- og Miljøudvalget besluttede den 26. maj 2014 af ovennævnte årsager, at alle de opkrævede virksomheder skal betale, med mindre de kan dokumentere, at der ingen aktivitet og dermed ingen affaldsproduktion er i virksomheden på grund af f.eks. ophør eller konkurs. 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 2.
29. Initiativsag nr. 64. Boligudbygning

Initiativsag nr. 64. Boligudbygning

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
SF har fremsendt følgende:
”SF ønsker en vurdering af konstitueringsgrundlagets forventning om boligudbygning set i forhold til den eksisterende planstrategi og den forestående revision af denne.
Hvor er det muligt at udvikle så mange boliger? Hvilke boligformer afkræver det? Hvilke områder er egnede til særskilt at have de mange almene boliger på?
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Spørgsmålet om boligudbygning i den kommende periode indgår som en del af arbejdet med Planstrategi 2019.
 
Der vil i efteråret 2018 blive fremlagt en sag herom.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
Anlægsudgift
 
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 2.
30. Initiativsag nr. 66. Arealet bag Ny Allerødgård

Initiativsag nr. 66. Arealet bag Ny Allerødgård

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
SF har fremsendt følgende:
”Der ønskes en specifik vurdering af hvad kommunen kan bruge arealet bag Ny Allerødgård til. Er der særlige muligheder, særlige krav ? Hvis vi måtte ønske skovrejsning, andre tiltag til at etablere bynær natur eller miljøtiltag - hvilke muligheder vil der så være og er vi i de tilfælde afhængige af andre instanser end kommunen selv ? Kan sådanne instanser være samarbejdspartnere for udvikling af området ?”
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Arealet bag Ny Allerødgård er beliggende i ”Hillerødfingeren”, i landzone og er i henhold til Kommuneplan 2017 udlagt til landbrugs- og skovbrugsformål.
 
Desuden er området registreret som værdifuldt landskabs- og naturbeskyttelsesområde. Dele af området er belastet af støj fra Sortemosevej og Kongevejen. Skoven vest for arealet afkaster en skovbyggelinje på 300 meter og området er registeret som et område, hvor skovrejsning er uønsket.
 
Området er omfattet af lokalplan 104, som udlægger arealet til landbrug evt. tekniske anlæg og stier. 
 
Arealet er ejet af Allerød Kommune, men er bortforpagtet. Forpagtningen kan ophæves, hvis der skal ske en ændring af arealanvendelsen. Allerød Kommune har pga. ejerskab og planforholdende forholdsvis frie rammer for den fremtidige arealanvendelse.
 
Muligheder:
I områder, hvor skovrejsning er uønsket, må der ikke plantes skov f.eks. pga. af hensyn til landskab, natur eller kulturhistoriske interesser. I særlige tilfælde kan kommunen give en dispensation, såfremt det ikke går ud over andre værdier. Evt. skov bør etableres uden brug af pesticider af hensyn til grundvandet.
 
Udpegningerne i kommuneplanen betyder, at alle natur- og miljøtiltag, der foregår på terræn, umiddelbart er mulige. Skovrejsning eller andre tiltag, der har en landskabelig påvirkning, vil som udgangspunkt kræve et kommuneplantillæg og ny lokalplan.
 
Arealet er det eneste større kommunalt ejede areal indenfor ”Hillerødfingeren”. Fingerplanen bestemmer, at det kun er indenfor ”fingrene”, der kan ske egentlig byudvikling. Den boligudbygning, der ønskes i konstitueringsaftalen forudsætter formentlig, at nye arealer skal inddrages til byudvikling. Den vestlige del af arealet er beliggende mindre end 1.200 m fra stationen og betragtes i fingerplanen som stationsnært. Evt. boligudbygning bør derfor være forholdsvis tæt. By- og boligudvikling vil være et emne i den kommende planstrategi.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
Anlægsudgift
 
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 2.
31. Initiativsag nr. 68. Trafikløsninger for gående til Allerød Privatskole

Initiativsag nr. 68. Trafikløsninger for gående til Allerød Privatskole

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Venstre har fremsendt følgende:
”Hvilken af nedenstående løsninger er bedst, billigst og mest trafiksikker for cyklende og gående mellem Lillerød og Privatskolen samt den sydlige(nye) del af Blovstrød:
· Etablering af en sikker asfalteret og oplyst vej/cykelsti for børn fra biblioteket via Allerødvej til
· Etablering af cykel- og gangbro over krydset ved Nymøllevej/Sorte­mosevej, som forbinder Banevang med den nuværende cykelsti på Sortemosevej
· Etablering af cykelsti på begge sider af Sortemosevej”
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
 
Kræver analyse
X
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
I forbindelse med udbygningen af Blovstrød og etableringen af Allerød Privatskole er antallet af bløde trafikanter mellem Blovstrød og Lillerød stigende. Der er derfor behov for, at der udarbejdes et samlet forslag til stiføringer til betjening af området.
 
Der kan udarbejdes en stiplan, der tager højde for den kommende udbygning af området og de nye boligområders adgang til de omkringliggende byer og naturområder. Det skønnes, at en sådan plan vil koste 150.000 kr. Planen vil indeholde forslag til stiføringer i prioriteret rækkefølge og anlægsoverslag.
 
Planens arbejdstitel: Udbygning af stinettet Blovstrød/Lillerød.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
150
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Formanden satte forslag 1 til afstemning:
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Erling Petersen og Martin Wolffbrandt stemte for.
 • Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.
32. Initiativsag nr. 69. Etablering af cykel- og gangsti på Uggeløse Bygade

Initiativsag nr. 69. Etablering af cykel- og gangsti på Uggeløse Bygade

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Venstre har fremsendt følgende:
”Etablering af cykel- gangsti på Uggeløse Bygade”
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
 
Kræver analyse
X
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Af Trafikplan 2017 fremgår det, at bump og fortove langs Uggeløse Bygade er estimeret til 3,5 mio. kr. (prioriteret som projekt nr. 5 under store anlægsprojekter). Skal løsningen udvides eller erstattes med cykelsti bør der gennemføres en supplerende undersøgelse i forhold til mulighederne. Det skønnes, at en sådan undersøgelse koster 100.000 kr.
Undersøgelsen skal munde ud i et skitseforslag med anlægsoverslag, hvor der er taget højde for Uggeløses landsbymiljø og hvor behov for arealerhvervelser er afklaret.
 
Analysens arbejdstitel: Foranalyse for cykel- og gangsti på Uggeløse Bygade
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
100
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget godkendte forslag 1.
33. Initiativsag nr. 70. Cykelsti på Amtsvej

Initiativsag nr. 70. Cykelsti på Amtsvej

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Venstre har fremsendt følgende:
”Cykelsti på Amtsvej”
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Af Trafikplan 2017 fremgår, at en cykelsti langs Amtsvej er estimeret til 3,5 – 4 mio. kr. (prioriteret som projekt nr. 2 under store anlægsprojekter).
 
Da cykelstierne må forventes at øge antallet af cyklister på strækningen, bør det samtidig overvejes, hvorvidt man ønsker at forbedre sikkerheden i rundkørslerne Amtsvej/Allerød Stationsvej og Amtsvej/Banevang, som beskrevet i trafikplanen (i form af hævet og udvidet midterø samt bump). Udgiften estimeres samlet til 500.000 kr. Dvs. ca. 250.000 kr. pr. rundkørsel.
 
Samlet skønnet anlægssum for de tre projekter er 4 - 4,5 mio. kr.
 
Det skønnes, at udgifter til udarbejdelse af forprojekt for cykelsti og rundkørsler udgør ca. 200.000 kr. 
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
4.500
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget godkendte forslag 1.
34. Initiativsag nr. 72. Opdatering af plangrundlag for Lillerød Bymidte

Initiativsag nr. 72. Opdatering af plangrundlag for Lillerød Bymidte

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Vores Allerød har fremsendt følgende:
”Der skal udarbejdes et samlet plangrundlag for udvikling af bymidten med henblik på at sikre liv og udvikling i bymidten og på et kendt og oplyst grundlag at tiltrække virksomheder og investorer til at tage del i den samlede udvikling”.
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Udvalget behandlede den 10. april 2018 en sag om proces for helhedsplan for bymidten. Som en del af det kommende arbejde med helhedsplanen vil emner som parkering, byrum, opholdsområder og byliv blive behandlet.
 
Udvalget forelægges på mødet i juni en sag med et kommissorium for helhedsplanen.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
0 kr
2020
0 kr
2021
0 kr
2022
0 kr
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 2.
35. Initiativsag nr. 75. Trafikstøj

Initiativsag nr. 75. Trafikstøj

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
 
Blovstrødlisten har fremsendt følgende:
”Trafikstøj er et stadigt stigende problem. Vi ønsker større fokus på trafikstøj, ikke kun fra motorvejen, men også i byområderne.
På Gl. Lyngevej, hvor det planlagte LAR projekt ikke kunne gennemføres, er der behov for foranstaltninger, der kan dæmpe støjen fra trafikken.
Både på Gl Lyngevej og på Kollerødvej ligger husene tæt på vejen, og der er behov for støjdæmpende foranstaltninger, f.eks. støjdæmpende asfalt.”
 
Vores Allerød har fremsendt følgende:
”Der ønskes igangsat en ny undersøgelse af støjniveauer i de forskellige dele af kommunen samt udarbejdelse af forslag til nødvendig reduktion af støjgenerne i de belastede områder”.
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Der foreligger en kortlægning af trafikstøj i Allerød Kommune fra 2009. En opdateret kortlægning af vejstøj, antal ramte boliger, inklusiv beskrivelse af handlingsmuligheder og prioritering skønnes at koste 5-600.000 kr. Planen vil indeholde en investeringsplan for nedbringelse af vejstøjen for de støjramte boliger. Etablering af støjskærme og anden støjdæmpning vil generere en afledt drift, hvis størrelse ikke kan afklares før omfanget er kendt.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
600
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018
Udvalget godkendte forslag 1.