UDVALG

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

MØDE

Dagsorden

STED

Mødelokale C

STARTTIDSPUNKT

06-06-2018 07:30:00

SLUTTIDSPUNKT

06-06-2018 11:25:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Dialog om budget 2019-22 - forslag til omprioriteringer mv.
4. Fagudvalgenes budgetproces 2019-22: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner
5. Budget 2019-22: Budgetnotat 3: "Nøgletal"
6. Grøn Guide regnskab 2017 og projektplan 2018
7. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, juni 2018
8. Varmeplan 2018
9. Krydsning Frederiksborgvej-Rønnealle-Enghavevej arealerhvervelse
10. Støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023 - høringssvar
11. Endelig vedtagelse - Lokalplan 3-394 for spejderhus i Lynge
12. Rammer for byggeri - Frederiksborgvej 23-25 og Femvej 2
13. Opdatering af Lokalplan 318B Erhvervsområde i Vassingerød
14. Høring vedr. upcyklingcenter på Højlundevej 8 nord for Lynge
15. Kommissorium for helhedsplan for Lillerød bymidte
16. Anlægsregnskab for flygtningeboliger Gl. Lyngevej og Vestvej
17. Initiativsag nr. 52. Blinde alarmer
18. Initiativsag nr. 56. Lynge Grusgrav
19. Initiativsag nr. 59. Trafikpulje
20. Initiativsag nr. 60. Trafikflow
21. Initiativsag nr. 67. Bedre trafikforhold foran Allerød Privatskole
22. Initiativsag nr. 71. Erhvervskontaktudvalg
23. Initiativsag nr. 73. Overordnet trafikplanlægning
24. Initiativsag nr. 76. Offentlig trafik
25. Initiativsag nr. 77. Rengøring
26. Initiativsag nr. 78. Granitkantsten
27. Sag fra byrådsmedlem Martin H Wolfbrandt
28. Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype
Beslutning

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Rådet for Bæredygtig Udvikling har sendt høringssvar vedr. forslag til effektiviseringer og besparelser. Bilaget vedhæftes referatet under punkt 3.
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
Orientering.

Tema
1 Klima100-initiativet
Realdania er initiativtager og finansiel bidragyder til projektet Klima100, som skal bidrage til inspiration og større videndeling om klimaprojekter på tværs af kommunerne. 81 kommuner har indsendt i alt 162 klimaprojekter, hvoraf en række eksperter har udvalgt de 100 bedste.
 
De 100 udvalgte projekter indgår i publikationen Klima100, som blev lanceret den 23. maj 2018 under Nordic Clean Energy Week.
 
Allerød Kommune har fået to projekter med i Klima100: Carbon20 – et bæredygtigt Allerød og projektet Lad det regne med frøer. Derudover er to projekter, som Allerød Kommune er partner i, også kommet med: Gate21-projektet Bæredygtig Bundlinje samt Region Hovedstadens strategiske energiplanlægning: Energi på Tværs. 
 
Læs mere om Klima100 på:  https://realdania.dk/nyheder/2018/03/klima100
 
2 Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland - UNESCO Verdenskulturarv
Allerød Kommune deltager i et samarbejde omkring bevaring og formidling af Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, der er udpeget til UNESCO verdensarv. 
 
Den 9. juni 2018 indvies nye Parforce Rideruter ved Eremitageslottet i Dyrehaven.
 
En beskrivelse af og kort over rideruter er tilgængelige på hjemmesiden: https://parforce.dk/parforce-rideruter. Den længste riderute er 75 km lang og går fra Fortunen i Dyrehaven til Esrum Kloster - via både Tokkekøb Hegn, Store Dyrehave og Gribskov.
 
Sekretariatet for Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er den 18. - 21. juni 2018 værter for en konference for 30 verdensarvssteder i Europa. Deltagerne er verdensarvssteder, som bliver markedsført samlet: link
 
Der vil blive inviteret lokal og landsdækkende presse til arrangementet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Udvalget tog meddelelserne til efterretning.
3. Dialog om budget 2019-22 - forslag til omprioriteringer mv.

Dialog om budget 2019-22 - forslag til omprioriteringer mv.

Punkttype
Orientering.

Tema
I forbindelse med behandlingen af Budgetnotat 1 den 6. marts 2018 besluttede udvalget dialogprocessen vedr. forslag til nye initiativer (drift, anlæg og servicereduktioner).
 
Formandskabet for hhv. Allerød Handelsforening og Lynge Erhvervsforening har foretræde for udvalget og er indbudt til kl. 7.30.

Sagsbeskrivelse
Jf. Budgetstrategi 2019-22 er fagudvalgene ansvarlige for at sikre, at der sker en relevant borger- og brugerinddragelse i forbindelse med budgetprocessen.
 
På Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets område er følgende borger- og brugerinddragelse besluttet:

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Nils Henrik Christiansen fra Lynge Erhvervsforening og Lene Krogh fra Allerød Handelsforening havde foretræde.
 
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_18-4386_dok_no_61202-18_v1_høringssvar rbu.pdf

Bilag

Høringssvar RBU


4. Fagudvalgenes budgetproces 2019-22: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner

Fagudvalgenes budgetproces 2019-22: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner

Punkttype
Beslutning.

Tema
Under fagudvalgenes budgetproces udarbejdes et omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner. Forslagene udgør et katalog med forskellige handlemuligheder, som vil kunne indgå i byrådets budgetforhandlinger i september 2018. Ingen af forslagene er således besluttet. Fagudvalgene har på møderne i maj godkendt, at de forslag, der ligger indenfor udvalgets område i tilstrækkelig grad, er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering.
 
Forvaltningen har indarbejdet udvalgenes ændringer til kataloget, og fagudvalget anmodes på dette møde om at prioritere forslagene, hvorefter de oversendes til budgetforhandlingerne.

Sagsbeskrivelse
Byrådet vedtog den 25. januar 2018 budgetstrategien for 2019-22. Fagudvalgene blev i februar 2018 orienteret om Budgetnotat 2: ”Rammevilkår og budgetrammer”, og fagudvalgene besluttede samtidig en proces for borger- og brugerinddragelse.
 
Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien udarbejde et samlet katalog med forslag til driftsbesparelser på 28 mio. kr. Forslagene til servicereduktioner udgør driftsbesparelser på kommunens skattefinansierede område. Beslutning om eventuel gennemførelse af forslagene tages i givet fald først på byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2018.
 
Fagudvalgene har på møderne i maj godkendt, at de forslag, der ligger indenfor udvalgets område i tilstrækkelig grad, er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering.
 
Fagudvalgene skal foretage en politisk prioritering af forslagene ud fra, hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre. Minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde.
 
Der indgår to bilag til sagen:
 
Bilag A. Oversigt over forslag til servicereduktioner til politisk prioritering
Bilag A indeholder en oversigt over forslagene til driftsbesparelser inkl. en kort beskrivelse opdelt på fagudvalg. Forvaltningen har markeret alle forslagene med rød/gul/grøn alt efter, hvordan det pågældende område ligger i VIVE’s nøgletal, som fremgår af budgetnotat 3.
 
Bilag B. Katalog med beskrivelse af forslag til servicereduktioner
Af bilag B fremgår en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte forslag til driftsbesparelser.
 
Omprioriteringskataloget indeholder 89 forslag, og der er samlet set udarbejdet forslag til servicereduktioner på 29,28 mio. kr. i 2019, med fuld effekt i 2020 på 33,28 mio. kr.
 
Enkelte forslag er ændret som følge udvalgets beslutning eller fejl, og disse rettelser er markeret i bilag B.
 
Fordelingen på de enkelte udvalg er som følger:
 
Fagudvalg (mio. kr.)
2019
2020
2021
2022
Min. krav
Børne- og Skoleudvalget
-8,95
-10,24
-10,24
-10,24
-8,90
Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget
-11,60
-13,13
-13,13
-13,13
-11,60
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
-3,49
-3,69
-3,69
-3,69
-3,20
Kultur- og Idrætsudvalget
-1,26
-2,10
-2,10
-2,10
-0,50
Økonomiudvalget
-3,98
-4,13
-4,13
-4,13
-3,80
I alt
-29,28
-33,28
-33,28
-33,28
-28,00
 
Byrådet skal i budgetforhandlingerne tage stilling til, hvorvidt de konkrete forslag skal implementeres. Ifølge budgetstrategien indgår de forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er besluttet gennemført, igen i dette års katalog. Forvaltningen har gennemgået og kvalificeret enkelte af disse

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene foretager en politisk prioritering af forslagene ud fra, hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre, idet minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde.

Dialog/høring
Der er planlagt inddragelse af borgere og medarbejdere over perioden. Inddragelsen sker blandt andet gennem dialog, borgermøder og ved at tilbyde muligheder for at indsende skriftlige bemærkninger til forslag undervejs i processen. Endelig vil der være mulighed for at afgive høringssvar i forbindelse med budgetvedtagelsen i efteråret 2018, hvor det vil fremgå, hvilke forslag der er konkret indstilles besluttet af byrådet.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 29-05-2018
Sundheds, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget besluttede nedenstående prioriteringer.
 
Følgende forslag blev prioriteret grønne:
24, 25, 29, 31(idet beløbet medtaget med 300.000), 32, 33, 34, og 35.
 
Følgende forslag blev prioriteret gule:
21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 36, 37, 48, 49 og 50.
 
Følgende forslag blev prioriteret røde:
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (med et beløb på 1,3 mio. kr.) og 51.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 30-05-2018
Børne- og Skoleudvalget besluttede nedenstående prioriteringer.
 
Følgende forslag blev prioriteret grønne:
10, 12, 14, 18 og 19 - til en samlet sum af 3,094 mio. kr
 
Følgende forslag blev prioriteret gule:
1, 2, 3, 4, 8, 11, 16, 17 - til en samlet sum af 3,151 mio. kr
 
Følgende forslag blev prioriteret røde:
5, 6, 7, 9, 13, 15, 20 - til en samlet sum af 2,794 mio. kr

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 04-06-2018
Formanden satte følgende til afstemning:
 
Et flertal i udvalget prioriterede følgende:
Følgende forslag grønne:
63, 66, 67, 69 og 71.
Følgende forslag gule:
64, 68 og 72.
Følgende forslag røde:
65, 70 og 73.
 
Udvalget var enige i formandens forslag.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Udvalget besluttede nedenstående prioritering:
 
Følgende forslag blev prioriteret grønne:
54, 56, 57, 59 (med et beløb på 600.000 kr.), 60 og 61 – til en samlet sum af 1,174 mio. kr.
 
Følgende forslag blev prioriteret gule:
55, 59 (med et beløb på 900.00 kr.) – til en samlet sum af 1,378 mio. kr.
 
Følgende forslag blev prioriteret røde: 
52, 53, 58, 62 - til en samlet sum af 1.025 mio. kr.


caseno_18-3321_dok_no_40664-18_v1_bilag a. oversigt over forslag til servicereduktioner til prioritering.ptx - caseno_18-3321_dok_no_35769-18_v1_bilag a. overs.pdf
caseno_18-3321_dok_no_44037-18_v1_bilag b katalog med beskrivelser af forslag til servicereduktioner.pdf

Bilag

Bilag A. Oversigt over forslag til servicereduktioner til prioritering.PTX - CaseNo_18-3321_Dok_no_35769-18_v1_Bilag A. Oversigt over forslag til servicereduktioner til prioritering.
Bilag B: Katalog med beskrivelser af forslag til servicereduktioner


5. Budget 2019-22: Budgetnotat 3: "Nøgletal"

Budget 2019-22: Budgetnotat 3: "Nøgletal"

Punkttype
Orientering.

Tema
Fagudvalgenes budgetproces følger budgetstrategi for 2019-22, som byrådet har besluttet.
 
I denne sag orienteres fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet om budgetnotat 3: ”Nøgletalsnotat” indeholdende nøgletal fra VIVE over kommunens serviceområder.

Sagsbeskrivelse
Byrådet vedtog den 25. januar 2018 budgetstrategien for 2019-22. Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt i fire faser, hvor forårsseminaret ultimo april markerede overgangen til fase 2: Fagudvalgenes budgetproces. Forvaltningen udarbejder i de to første faser fire budgetnotater, herunder dette budgetnotat 3, som er et nøgletalskatalog for kommunens serviceområder.
 
Budgetnotat 3: ”Nøgletalsnotat” er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder følgende:
 
•           Om VIVE’s nøgletal
•           Generelt om anvendelse af nøgletal
•           Serviceniveauerne for Allerød Kommune
•           Områdebeskrivelser
•           Korrektioner af nøgletal
 
Nøgletal kan give et vist billede af Allerød Kommunes serviceniveau sammenlignet med andre kommuner. Der anvendes nøgletal fra VIVE, da de i modsætning til mange andre nøgletal forsøger at tage højde for forskelle i befolkningssammensætningen i kommunerne.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen i budgetnotat 3: ”Nøgletalsnotat” til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 29-05-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 30-05-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 04-06-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_18-3201_dok_no_35788-18_v1_budgetnotat 3 nøgletalsnotat.pdf

Bilag

Budgetnotat 3 Nøgletalsnotat


6. Grøn Guide regnskab 2017 og projektplan 2018

Grøn Guide regnskab 2017 og projektplan 2018

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at godkende regnskab 2017 og projektplan 2018 for Foreningen Grøn Guide i Allerød.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
Bestyrelsen i Foreningen Grøn Guide i Allerød har fremsendt regnskab for 2017 og projektplan for 2018 til godkendelse i Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget.
 
Regnskabet og projektplanen har været behandlet på møde i Rådet for Bæredygtig Udvikling den 17. maj 2017. Rådet indstiller regnskab og projektplan til godkendelse.
 
Projektplanen støtter fuldt op om kommunens arbejde med miljø og bæredygtighed, herunder inddragelse af og understøttelse af grønne foreningers frivillige arbejde.
 
Revisionen er foretaget af foreningens interne revisor og har ikke givet anledning til forbehold.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender regnskab 2017 og projektplan 2018 fra Foreningen Grøn Guide i Allerød.

Økonomi og finansiering
Den Grønne Guide finansieres af budgettet til ambitiøst miljøarbejde.

Dialog/høring
Rådet for Bæredygtig Udvikling har behandlet regnskab og projektplan på rådets møde den 17. maj 2018.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.


caseno_10-19458_dok_no_35745-18_v1_grøn guide regnskab 2017.pdf.pdf
caseno_10-19458_dok_no_35746-18_v1_grøn guide projektplan 2018.pdf.pdf

Bilag

Grøn Guide regnskab 2017.pdf
Grøn Guide projektplan 2018.pdf


7. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, juni 2018

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, juni 2018

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om status på myndighedsarbejdet i Erhvervsområdet Farremosen.

Sagsbeskrivelse
Udvalget blev senest på mødet den 10. april 2018 orienteret om myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen.
 
Der er tale om myndighedsafgørelser indenfor forskellige lovgivningsområder, hvor afgørelserne skal træffes indenfor de kriterier, der er fastsat i den givne lovgivning. Kommunen er således ofte forpligtet til at meddele tilladelser, hvis ansøgeren opfylder de i loven angivne krav.
 
Siden den 27. april 2018 er der meddelt en afgørelse.
 
Siden sidste orientering er indkommet en ansøgning om byggetilladelse til YX Truck Anlæg.
 
Udvalget orienteres først om ansøgninger fra virksomhederne, når Forvaltningen har modtaget dem.
 
Allerød Kommune har den 5. april 2018 offentliggjort, at der er modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af Remco Ressourcecenter. Der er pr. den 18. maj 2018 modtaget 66 anmodninger om at få tilsendt ansøgningsmaterialet. Der er indkommet 35 kommentarer til det fremsendte materiale. De indkomne kommentarer vil indgå i det videre arbejde med myndighedsbehandlingen af Remco Ressourcecenter’s ansøgning om miljøgodkendelse. Tidshorisonten for forelæggelse for byrådet af et egentligt udkast til afgørelse til Remco Ressourcecenter er lang, da processen kun er på et indledende stadie. Det forventes, at sagen om miljøgodkendelse vil være klar til behandling af byrådet i 2019.
 
Farum Fjernvarme har den 8. maj 2018 klaget til Energiklagenævnet over Allerød Kommunes afgørelse af 10. april 2018 på projektansøgningen til et biomasseværk til Farum Fjernvarme

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Ingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
8. Varmeplan 2018

Varmeplan 2018

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at godkende, at forslaget til ny varmeplan for Allerød Kommune udsendes i høring.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til træffe beslutning i sagen.
Den endelige Varmeplan skal vedtages af byrådet.

Sagsbeskrivelse
Byrådet har Planstrategi 2015 vedtaget, at kommunen samlet set skal være CO2-neutral i 2050 og at kommunen har CO2-neutral el- og varmeforsyning i 2035. Desuden fremgår det af strategien, at CO2-udledningen reduceres med 55% frem mod 2025, set i forhold til 2006. Det gælder både for kommunen som areal og for kommunens egne bygninger og biler.
 
Allerød Kommunes varmeplanlægning er koblet til varmeplanlægningen i de øvrige kommuner i regionen. I 2015 tilsluttede byrådet sig derfor projektet Energi På Tværs - et energisamarbejde mellem Region Hovedstaden samt forsyningsselskaber og kommuner i hovedstadsområdet. Energi på Tværs har ligesom Allerød Kommune som vision, at el- og varmeforsyningen skal være fossilfri i 2035.
 
Varmeplan 2018 - der erstatter den nuværende varmeplan fra 1985 – beskriver, hvordan Allerød Kommune kan udvikle varmeforsyningen frem mod målet. Varmeplanen er en hensigtserklæring. Den beskriver rammerne og sætter retninger for varmeforsyningen, men dikterer ikke udviklingen frem til 2035.
 
Mange faktorer kan ændre planens forudsætninger og konklusioner, f.eks. ny viden, teknologi, lovgivning, forsyningsforhold, markedsforhold og afgiftsstrukturer. Derfor vil planen blive løbende revideret, i takt med de teknologiske muligheder og den politiske rammesætning.
 
Formålet med planen kan opsummeres til ”at finde den mest bæredygtige og billige varmeforsyning til Allerød Kommunes borgere og virksomheder”.
 
På den baggrund er målet:
 1. At sænke CO2-udledningen fra el- og varmeforsyningen og tilstræbe fossilfri el- og varmeforsyning i 2035.
 2. At varmeforsyningen skal være miljøvenlig og bæredygtig med konkurrencedygtige priser.
 3. At forsyningssikkerhed prioriteres lige så højt som prisstabilitet.
 
Målene opnås overordnet ved:
 1. At reducere varmeproduktion baseret på naturgas, så energien i fremtiden kommer fra vedvarende energikilder, herunder affaldsforbrænding.
 2. At støtte borgere og virksomheder, der ønsker at energirenovere eksisterende bygninger.
 3. At samarbejde med andre kommuner i regionen om at skabe et fælles velafbalanceret varmesystem.
 4. At fortrænge fossile brændsler i områder uden for kollektive varmesystemer.
 5. At fremme varmesystemer baseret på vedvarende energi i nye bydele.
 6. At udbygge fjernvarmen så vidt forholdene og samfundsøkonomien gør det muligt.
 
Den væsentligste udfordring bliver at skifte fra naturgas til fjernvarme. Det forudsætter i henhold til varmeforsyningsloven, at de enkelte projekter, som i den forbindelse igangsættes, har en positiv samfundsøkonomi.
 
Fjernvarmeudbygningen foreslås baseret på frivillig tilslutning af borgere og virksomheder.
 
Varmeplanen omfatter også forslag til en forenklet sagsgang og dermed hurtigere sagsbehandling ved øget delegering til Forvaltningen. Forvaltningen gives kompetence til at udsende projektforslag direkte i høring, uden forudgående politisk behandling. Dog kun, hvis det vurderes, at projektforslaget er i overensstemmelse med lovgivning, kommuneplan og varmeplan - og i øvrigt ikke er af principiel karakter. Efter endt høring fremlægges den samlede sag til afgørelse i udvalget. Denne delegering kan evt. udvides til også at godkende projekter, der er tråd med den politisk godkendte Varmeplan.
 
Der er i planens bilag 4, beskrevet en projektplan for realisering, som er opdelt i 2 faser.
 
I første fase, fra 2019 til 2024, er der fokuseret på at gennemføre screening af udbygning af fjernvarmenettet og på revurdering af muligheden for at sammenkoble kommunens varmeværker og tilslutte dem til transmissionsledningen mellem Farum og Hillerød. Desuden fokuseres på mulige driftsoptimeringer på varmeværkerne og nettet.
 
I anden fase, fra 2025 og frem, er der fokus på realisering af projekter.
 
Der er taget udgangspunkt i, at planen realiseres ud fra de nuværende ressourcer. Det betyder, at de mere virksomheds- og borgervendte aktiviteter i form af formidling og kommunikation omkring konkrete energispareforslag mv. fastholdes på samme niveau.
 
Varmeplanen skal i henhold til lovgivningen udarbejdes af byrådet i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter, f.eks. virksomheder med særlige behov eller muligheder. Forslaget til varmeplan sendes derfor i høring til Farum Fjernvarme a.m.b.a., HMN GasNet P/S, Hillerød Forsyning, Nordsjællands KonferenceCenter, Matas A/S, I/S Norfors, Niras A/S, Videx ApS, I/S Vestforbrænding, Wiebel Scientific A/S m.fl.
 
Høringen offentliggøres desuden på kommunens hjemmeside.
 
På grund af sommerferien forlænges høringsperioden til 31. august 2018.
 
Efter høringen genoptages sagen i udvalget, med henblik på indstilling om endelig beslutning i byrådet.
 
Forslag 1
Udvalget godkender forslag til Varmeplan 2018 med henblik på udsendelse i høring som beskrevet.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Farum Fjernvarme a.m.b.a., HMN GasNet P/S, Hillerød Forsyning, Nordsjællands KonferenceCenter, Matas A/S, I/S Norfors, Niras A/S , Videx ApS, I/S Vestforbrænding,
Wiebel Scientific A/S m.fl.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1.


caseno_18-4094_dok_no_35757-18_v1_udkast til varmeplan 2018 - rev 1 - 14.05.2018.pdf.pdf

Bilag

Udkast til varmeplan 2018.pdf


9. Krydsning Frederiksborgvej-Rønnealle-Enghavevej arealerhvervelse

Krydsning Frederiksborgvej-Rønnealle-Enghavevej arealerhvervelse

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet vedtog 22. februar 2018, at der skal anlægges krydsningsheller på Frederiksborgvej ved Rønnealle samt etableres 2 minus 1 vej på Enghavevej og på en strækning af Rønnealle med det formål at forbedre skolevejen.
 
For at få plads til midterheller, er der behov for mindre arealerhvervelse fra en tilstødende grundejer.
 
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven, i fald frivillig aftale om arealerhvervelse ikke kan opnås.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Projektet omfatter følgende tiltag:
 
Skitseprojektet er godkendt af politiet, og detailprojektering pågår. Projektet forventes anlagt i perioden juli-september 2018.
Det tilstræbes at anlægge krydsningsheller i sommerferien, så skolebørnene har mulighed for sikker krydsning efter sommerferien, om end der stadig vil være vejarbejde på strækningen efter skolestart.
 
For at få plads til krydsningshellerne på Frederiksborgvej er det nødvendigt at udvide vejarealet. Syd for krydset, betyder dette, at der skal erhverves et areal på ca. 80 m2 af den tilstødende mark.  Forvaltningen er i dialog med ejeren om køb af det pågældende areal, som fremgår af bilag A. Størrelsen af arealet afhænger af forhandling med ejeren.
 
Forslag 1
For at kunne indgå en aftale ”på ekspropriationslignende vilkår” eller i tilfælde af, at det ikke lykkes at indgå en frivillig aftale om arealet, anmodes Teknik- Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
Udgifter til arealerhvervelse forventes at kunne afholdes inden for anlægsbudgettet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_18-3461_dok_no_33631-18_v1_bilag a arealplan.pdf.pdf

Bilag

Bilag A Arealplan.pdf


10. Støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023 - høringssvar

Støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023 - høringssvar

Punkttype
Beslutning.

Tema
Vejdirektoratet har udsendt forslag til Støjhandlingsplan for statens vej 2018-2023 i høring.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til forslag til høringssvar fra Allerød Kommune.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Vejdirektoratet har udsendt forslag til Støjhandlingsplan for statens vej 2018-2023 i høring.
Af planen fremgår det, at Allerød Kommune ikke er blandt de mest støjramte områder langs det statslige vejnet. Støjhandlingsplanen kan ses via linket:  Støjhandlingsplan
 
Det fremgår af Støjhandlingsplanen, at der langs statsvejnettet er 106.000 støjramte boliger, hvor støjbelastningen er over 58 dB, og hvoraf ca. 27.000 er belastet med mere end 63 dB.
 
I Allerød Kommune er der registreret 102 boliger med en støjbelastning over 58 dB, heraf 10 med en belastning på mellem 63 – 68 dB og 3 med en belastning over 68 dB.
Det fremgår af planen, at ”Allerød Kommune påvirkes af støj fra Hillerødmotorvejen
(M13). Der er ikke registreret nogle særligt støjbelastede boligområder (over 65 dB) i kommunen”, hvilket indikerer, at de hårdest ramte boliger ligger spredt.
 
Der er på baggrund af handlingsplanen udarbejdet forslag til høringssvar (se bilag 1), hvor der peges på nødvendigheden af at tænke støjdæmpning ind så tidligt som muligt i forhold til udvidelsen af Hillerødmotorvejen.
 
Forslag 1
Udvalget godkender forslag til høringssvar.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1 med en sproglig skærpelse.


caseno_18-4248_dok_no_59102-18_v1_bilag 1 - høringssvar.pdf

Bilag

Bilag 1 - høringssvar


11. Endelig vedtagelse - Lokalplan 3-394 for spejderhus i Lynge

Endelig vedtagelse - Lokalplan 3-394 for spejderhus i Lynge

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet vedtog den 22. marts 2018 at sende forslag til Lokalplan 3-394 (bilag1) i høring.
 
Planen har været i høring fra den 23. marts 2018 til den 27. april 2018.
 
Udvalget anmodes om at behandle indkomne bemærkninger til planforslaget, med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd om endelig vedtagelse af lokalplanen.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med den offentlige høring er der modtaget de vedlagte 2 høringssvar (bilag 2). De indkomne svar omhandler grønne tage og adgangsvejen  
 
Høringssvar 1:
Flemming Grøfte har forslået, at der kan etableres grønne tage.
 
Følgende bestemmelse kan tilføjes: § 7.6 Taget kan etableres som grønt tag.
 
Høringssvar 2:
KFUM Spejderne Allerød-Lynge Gruppe har indsendt et høringssvar, der omhandler adgangsvejen til spejderhuset. I lokalplanen går adgangsvejen fra Lynge Hallens parkeringsplads og direkte til spejderhuset. Spejderne ønsker i stedet at opgradere den nuværende sti til Årtusindeskifteskoven og benytte den til adgangsvej (bilag 3). Det vil betyde, at adgang til huset bliver mod Årtusindeskifteskoven og ikke ind mod Maglebjergskolen. Spejderne har oplyst, at den foreslåede løsning er billigere end den planlagte.
 
Landskabeligt set vurderes det at være mere indgribende at vælge spejdernes forslag, idet der skal anlægges 150 meter grusvej, som skal ud på selve det grønne område. Den oprindelige aftale med spejderne er en stiforbindelse fra parkeringspladsen til spejderhuset, som angivet i lokalplanen. 
 
Byggeloven stiller krav om adgang for alle, dvs. også kørestolsbrugere, hvilket reelt vil være vanskeligt med en 150 meter lang adgangsvej, som foreslået sf spejderne. Der skal ved begge løsninger anlægges et spor, hvor en kørestol kan køre.
 
På baggrund af ovenstående pågår der stadig afklaring af spejderhusets endelige udformning, da huset muligvis skal spejlvendes eller på andre måder tilpasses. Det foreslås derfor, at følgende bestemmelser ændres:
 
§ 8.1 Spejderhuset og sekundære bygninger skal opføres som vist på Bilag 3. ændres til
§ 8.1 Spejderhuset og sekundære bygninger skal i princippet opføres som vist på bilag 3.
 
Den ændrede adgangsvej vil ligge udenfor den nuværende lokalplan. Lokalplanafgræsningen kan ikke ændres uden at der udsendes et nyt forslag i høring. Spejderne har på nuværende tidspunkt en hytte på Baunesvinget. Baunesvinget er solgt og overdrages til nye ejere 1. marts 2019.
 
Forslag 1
Lokalplanen vedtages endeligt med tilføjelse af § 7.6: Taget kan etableres som grønt tag samt ændring af § 8.1 til Spejderhuset og sekundære bygninger skal i princippet opføres som vist på bilag 3. Desuden foretages mindre redaktionelle rettelser.
 
Forslag 2
Der udarbejdes en ny lokalplan med den ændrede adgangsvej.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering
Spejderne har fået 2.250.000 kr. til erstatning for spejderhuset på Baunesvinget. Byrådet gav den 22. juni 2017 en anlægsbevilling på 2.250.000 kr., som finansieres af indtægterne ved salg af areal ved Baunesvinget. Spejderne finansier herefter alle udgifter til anlæg af hus, vejadgang, kloakering mv.

Dialog/høring
Forslag til lokalplan har været offentliggjort i 5 uger overensstemmelse med planlovens bestemmelser i §§ 24-26 om tilvejebringelse af planforslag.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet


caseno_17-5121_dok_no_35852-18_v1_bilag 2 - høringssvar.pdf.pdf
caseno_17-5121_dok_no_35851-18_v1_bilag 3 - forslag vejføring.pdf
caseno_17-5121_dok_no_14862-18_v1_udkast lokalplan 3-394 for spejderhus i lynge.pdf

Bilag

Bilag 2 - Høringssvar.pdf
Bilag 3 - Forslag vejføring
Forslag lokalplan 3-394 for spejderhus i Lynge


12. Rammer for byggeri - Frederiksborgvej 23-25 og Femvej 2

Rammer for byggeri - Frederiksborgvej 23-25 og Femvej 2

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at tage stilling til rammerne for og omfanget af et muligt nyt byggeri på Frederiksborgvej 23-25 og Femvej 2.
 
Området ligger mod syd i krydset Frederiksborgvej/Kollerødvej og omfatter Handelsbankens bygning og 2 naboejendomme.
 
På baggrund af udvalgets beslutning kan ejerne af de pågældende ejendomme udarbejde en ansøgning om igangsættelse af en lokalplan inden for de fastlagte rammer.
 
I en efterfølgende lokalplanansøgning vil projektet være beskrevet nærmere (udseende, materialer, omfang mv.)

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Forvaltningen har modtaget en henvendelse om byggeri på Frederiksborgvej 23 og 25 og eventuelt Femvej 2.
 
Ansøger har med fuldmagt fra ejerne anmodet om en tilkendegivelse af, hvad Allerød Kommune er indstillet på at tillade eller planlægge for.
 
Projektet indeholder en bank (ca. 300 m2) og boliger. Der ønskes en bygning på 3 etager plus udnyttet/indrykket tagetage.
 
Lejlighederne bliver i gennemsnit ca. 85 m2 og senior/ældreegnede med elevator mv.
 
Data om ejendommene, nuværende anvendelse og planforhold fremgår af bilag 1.
 
Byggeriets udstrækning
Nedenfor beskrives alternative indsendte projekter, der kan være relevante. Situationsplanerne er vedlagt som bilag 2.
 
A. Der etableres bank og 32 boliger på Frederiksborgvej nr. 23 og 25. Parkering på Femvej 2 opretholdes uændret.
 
B. Der etableres bank og 28 boliger på Frederiksborgvej nr. 23 og 25. Der etableres et parcelhus på Femvej 2 med adgang til parkering på Frederiksborgvej 25.
 
C. Der etableres bank og 16 boliger udelukkende på Frederiksborgvej 25. Ejeren af Frederiksborgvej 23 henvises til at indsende et selvstændigt projekt på denne ejendom.
 
Byggeriets højde
Bygningshøjden er maksimalt 13 meter. Med hensyn til etageantallet kan der være alternativer:
 
1.  Ansøger ønsker at bygge i 3 etager med udnyttet/indrykket tagetage, svarende til de to ejendomme på den anden side af Frederiksborgvej.
 
2.  Den nuværende Handelsbank-bygning på Frederiksborgvej 25 er i 2 etager med udnyttet tagetage.
 
Planlægningsmæssige forhold
Gældende planer for de berørte ejendomme er beskrevet i bilag 1.
 
Ifølge kommuneplan 2017 er det byrådet mål: At tilstræbe byfortætning i de stationsnære bydele og at sikre arkitektonisk kvalitet såvel i de enkelte bygninger som i rummene mellem husene.
 
Om det fremtidige boligbehov står der blandt andet: ”Befolkningssammensætningen og familiestørrelserne vil i fremtiden ændres, så der forventes en større andel ældre og flere, der bor alene”.
 
De beskrevne forslag til nyt byggeri vil alle, i højere eller mindre grad, være i overensstemmelse med målet om byfortætning og modsvare et øget behov for boliger til ældre og enlige.
 
Kommuneplanrammen for Lillerød Bymidte omfatter Frederiksborgvej 23 - 25, men ikke Femvej 2.
 
Et kommende byggeri på Frederiksborgvej 23 og 25 vil derfor – sammen med den eksisterende bank på Frederiksborgvej 27 - komme til at udgøre ”byens kant” vest / sydvest for krydset mellem Kollerødvej, Frederiksborgvej og M D Madsensvej.
 
Alle de beskrevne forslag til nyt byggeri ligger inden for kommuneplanens rammer, men de alternativer, der giver en øget udnyttelse af ejendommene, forudsætter en ny lokalplan.
 
Forslag A
Forvaltningen indleder dialog med ansøger om byggeri på Frederiksborgvej nr. 23 og 25:
 
Forslag B
Forvaltningen indleder dialog med ansøger om byggeri på Frederiksborgvej 23 og 25 samt parcelhus på Femvej 2:
 
Forslag C
Forvaltningen indleder dialog med ansøger om byggeri alene på Frederiksborgvej 25:

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag A1.

Dialog/høring
Et eventuelt senere forslag til lokalplan vil blive fremlagt i offentlig høring.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Formanden satte følgende til afstemning:
Forvaltningen indleder dialog med ansøger om byggeri på Frederiksborgvej 23 og 25 (model A), idet der i forbindelse med lokalplanen arbejdes videre med valg af enten 2 eller 3 etager.
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov og Erling Petersen stemte for.
 • Martin Wolffbrandt stemte imod, idet han mener, vi skal bevare den grønne oase villaen giver.


caseno_18-1218_dok_no_36891-18_v1_bilag 2 - situationsplanskitser a,b,c.pdf
caseno_18-1218_dok_no_59103-18_v1_bilag 1 ejendomsoplysninger.pdf.pdf

Bilag

Bilag 2 - Situationsplanskitser A,B,C
Bilag 1 - ejendomsoplysninger.pdf


13. Opdatering af Lokalplan 318B Erhvervsområde i Vassingerød

Opdatering af Lokalplan 318B Erhvervsområde i Vassingerød

Punkttype
Beslutning.

Tema
Lokalplan 318B, Erhvervsområde i Vassingerød, som blev vedtaget den 16. december 1998, udgør det planmæssige grundlag for industriområdet i Vassingerød.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til og indstille til Økonomiudvalget og byrådet om der skal igangsættes en ny lokalplan for området eller om lokalplan 318B skal aflyses.

Kompetence
Beslutning om endelig vedtagelse af en ny lokalplan træffes af byrådet.
Ved forslag 1 har Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget kompetence til at træffe beslutning i sagen.
Ved forslag 2 har Økonomiudvalget kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
På grund af stadig flere henvendelser fra grundejere og interesserede virksomheder i erhvervsområdet i Vassingerød, lokalplan 318B, opleves der aktuelle og stigende udfordringer med at administrere lokalplanen.
 
Lokalplanområdet er i Fingerplan 2017 udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Byrådet har i forbindelse med revision af Fingerplanen – spor 2 foreslået, at området fremover også kan benyttes til transport- og distributionserhverv. I Kommuneplanen er området udlagt til miljøklasse 5-7.
 
Lokalplanen udlægger området til virksomheder, der kræver godkendelse i henhold til miljølovens kap. 5. Det vil sige virksomheder, som skal have en miljøgodkendelse. Lokalplanen udlægger også området til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, hvilket svarer til miljøklasse 6 og 7. Samtidig fastsætter lokalplanen en zonering af virksomhedernes beliggenhed i forhold til deres miljøklasse. Miljøklasser og zonering er fastlagt i henhold til ”Håndbog om Miljø og Planlægning”.
 
Krav om miljøgodkendelse og zoneringen i planen harmonerer sjældent, hvilket betyder at man ville være nødt til at dispensere fra det ene krav. Der kan dog ikke dispenseres fra planens principper, hvilket bl.a. er anvendelse- og formålsbestemmelserne. Det betyder reelt, at Forvaltningen i flere tilfælde er nødt til at give afslag til virksomheder til placering i området, da de ikke passer ind i begge kategorier.  
 
På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen følgende:
 
Forslag 1a
Der igangsættes en mindre revision af nuværende lokalplan, hvor de gældende bestemmelser, der giver udfordringer ændres. 
 
Der igangsættes samtidig en analyse af erhvervsområdet i Vassingerød, som kan benyttes i forbindelse med Planstrategi 2019. Analysen kan desuden danne grundlag for en ændring af kommuneplanrammen og en ny lokalplan. Den nye lokalplan giver mulighed for at indarbejde andre hensyn som f.eks. skoleveje, beplantning og udseende.
 
Forslag 1b
Der igangsættes en mindre revision af nuværende lokalplan, hvor de gældende bestemmelser, der giver udfordringer ændres. 
 
Forslag 2
Det indstilles til Økonomiudvalget, at der igangsættes en ny lokalplan og Kommuneplantillæg for erhvervsområdet i Vassingerød, som giver mulighed for at indarbejde andre hensyn som f.eks. skoleveje, beplantning og udseende.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1a.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Hvis der vedtages en ny lokalplan eller den nuværende aflyses foretages høring efter bestemmelserne i planlovens § 24-26.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1a.
14. Høring vedr. upcyklingcenter på Højlundevej 8 nord for Lynge

Høring vedr. upcyklingcenter på Højlundevej 8 nord for Lynge

Punkttype
Beslutning.

Tema
I forbindelse med planlægning for udvidelse af virksomheden J. Jensens aktiviteter ved Højlundevej 8, i Hillerød Kommune indkaldes idéer og forslag til VVM, miljøvurdering, lokalplan og Kommuneplantillæg.
 
Udvalget anmodes om at godkende det vedlagte høringssvar.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Hillerød Kommune har screenet projektet for udvidelse af virksomheden og har jf. § 21 i miljøvurderingsloven truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en fuld miljøkonsekvensrapport (VVM) af projektet. Hillerød Kommune har desuden screenet lokalplan og kommuneplantillæg og vurderet, at der skal udarbejdes miljøvurdering af planerne.
 
I den forbindelse indkalder Hillerød Kommune nu idéer og forslag, hvor borgere og myndigheder har mulighed for at komme med input til planlægning, miljøkonsekvensrapport og miljøvurdering.
 
Følgende emner forventes behandlet i en miljøkonsekvensrapport (VVM)
 
Forvaltningen har udarbejdet det vedlagte udkast til høringssvar. Høringssvaret omhandler trafik, da det er det miljøemne, som kan påvirke Allerød Kommune. 

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at det vedlagte høringssvar godkendes.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.


caseno_18-840_dok_no_58625-18_v1_bilag tepmu - høringsbrev.pdf

Bilag

Udkast - Høringssvar


15. Kommissorium for helhedsplan for Lillerød bymidte

Kommissorium for helhedsplan for Lillerød bymidte

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget blev den 10. april 2018 orienteret om proces for helhedsplan for bymidten samt Kulturtorvet.
 
Udvalget anmodes om at indstille forslag til kommissorium for helhedsplanen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence
Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Udvalget blev orienteret om processen for udarbejdelsen af helhedsplanen for Lillerød bymidte på mødet den 10. april 2018. Heraf fremgik, at kommissorium skulle forelægges udvalget på mødet i juni.
 
Det vedlagte kommissorium beskriver formål med at udarbejde en helhedsplan, og indkredser de væsentligste strategiske drøftelser ved fortætning og parkering. De øvrige elementer, der skal indgå i arbejdet er ligeledes beskrevet. Helhedsplanen udformes, så den kan indgå som retningsgivende delelement og grundlag for en fremtidig lokalplan for hele bymidten. Kommissoriet indeholder ligeledes en beskrivelse af inddragelse af aktører og interessenter i arbejdet.
 
Helhedsplanen vil være færdig i foråret 2019, således at den ligeledes kan indgå i Planstrategi 2019, der skal sendes i høring medio 2019.

Administrationens forslag
Udvalget anmodes om at indstille kommissoriet for helhedsplanen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
Arbejdet baseres især på eksisterende analyser, og de supplerende analyser kan finansieres af eksisterende midler til udvikling af Lillerød Bymidte. Der er forventeligt et ressourcetræk i afdelingen, som kan betyde en tilsvarende langsommere takt i udarbejdelsen af lokalplaner.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med bemærkning om, at kommissoriet bør tilføjes et afsnit om kultur i bymidten.


caseno_18-2587_dok_no_59099-18_v1_kommissorium - helhedsplan.pdf.pdf

Bilag

Kommissorium - helhedsplan.pdf


16. Anlægsregnskab for flygtningeboliger Gl. Lyngevej og Vestvej

Anlægsregnskab for flygtningeboliger Gl. Lyngevej og Vestvej

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for flygtningeboliger på Gl. Lyngevej og Vestvej godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence
Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet gav den 18. december 2014 en anlægsbevilling på 2.307.200 kr. til flygtningeboliger på Gl. Lyngevej og Vestvej.
 
Projektet er afsluttet og der er afholdt udgifter for 2.569.533 kr.
 
Flygtningeboliger på Vestvej 18 er nu nedlagt.
 
Ved fraflytningen og tilbageleveringen af pavilloner til udlejer er det kommunens pligt at sørge for, at pavillonerne fremstår i passende stand i henhold til lejeaftale.
 
Merforbruget skyldes, at pavillonerne på Vestvej 18 er blevet væsentligt mere medtaget i lejeperioden end forudsat, bl.a. pga. uhensigtsmæssig adfærd fra lejerne.
 
Anlægsregnskabet afsluttes med et merforbrug på 262.333 kr.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering
Anlægsbevilling: 2.307.200 kr.
Anlægsudgift:     2.569.533 kr.
 
Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 262.333 kr.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.


caseno_18-3758_dok_no_32242-18_v1_anlægsregnskab flygtningeboliger gl. lyngevej og vestvej.pdf.pdf

Bilag

Anlægsregnskab flygtningeboliger Gl. Lyngevej og Vestvej.pdf


17. Initiativsag nr. 52. Blinde alarmer

Initiativsag nr. 52. Blinde alarmer

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrødlisten har fremsendt følgende:
”Der er også i Allerød et antal blindalarmer. Disse medfører, at brandbiler kan risikere at være sendt ud til ”ingenting”, men betyder måske også udgifter til kommunen, hvis blindalarmer til kommunens egne bygninger.
Vi ønsker en analyse af omfanget af blindalarmer, antal pr. adresse for 2015-2017.
Såfremt der er mange blindalarmer, ønsker vi forslag fra forvaltningen til, hvordan antallet kan nedbringes. ”
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Kommunen har på de større ejendomme installeret Automatisk Brandalarmerings Anlæg (ABA), der automatisk indgiver brandalarmering ved brand. Ved alarmering skal beredskabet rykke ud, uanset om der er tale om en fejl eller ej, og kommunen bliver afkrævet et gebyr for udrykningen, såfremt der ikke er tale om en slukningskrævende brand. Der har tidligere været opkrævninger for udrykninger tilkaldt via manuelle brandalarmer (Brandtryk), men denne praksis er ophørt fra 2015.
 
Der er i nedenstående opgørelse skelnet mellem to typer alarmer:
2016: 18 blindalarmer og 1 fejlalarm
2017: 11 blindalarmer og 3 fejlalarmer
2018 til medio maj: 3 blindalarmer og 2 fejlalarmer.
 
Reduktionen i antallet af blind- og fejlalarmer skyldes dels et samarbejde med beredskabet om en kampagne målrettet håndværkere, rengøringspersonale og serviceteknikere, dels fælles opfølgning fra beredskab og kommune på udvalgte ejendomme med henblik på at forebygge blind- og fejlalarmer.
 
Ved blind- og fejlalarmer bliver kommunen informeret om stedet og årsagen via sms og mail. Efterfølgende gennemføres forebyggende tiltag, der skal sikre, at der ikke opstår gentagende blinde eller falske alarmer. Ved alarmer, hvor det kan påvises, at f.eks. en håndværker har aktiveret ABA-anlæg eller et barn har trykket på brandtryk, bliver der videresendt faktura til disse.
 
Indsatsen er en del af kommunens risikostyring.
 
På baggrund af det faldende antal blind- og fejlalarmer og de gennemførte tiltag på området vurderes der ikke at være behov for yderligere analyse.
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages på udvalgets førstkommende møde.
18. Initiativsag nr. 56. Lynge Grusgrav

Initiativsag nr. 56. Lynge Grusgrav

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Enhedslisten har fremsendt følgende:
”Der skabes kontakt til ejerne af Lynge Grusgrav med henblik på at overtage/opkøbe området helt eller delvist for at etablere natur og rekreativt område”.
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
 
Kræver analyse
X
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Arealet er i dag overvejende privat ejet og er primært lokalplanlagt til landbrug, natur og rekreativ anvendelse. I den nordøstlige del, ved Birkerødgård, er der stadig en aktiv grusgrav. Derudover ligger der enkelte virksomheder indenfor lokalplanområdet. I den resterende del af området nord for Slangerupvej er erhvervsaktiviteterne ophørt og efterbehandlingen godkendt.
 
Inden for lokalplanområdet er der flere deponier og registrerede jordforureninger. Grundvandet monitoreres flere steder i området. Ved en eventuel overtagelse vil alle områder skulle åbnes for offentlig adgang. Desuden bør mulige omkostninger i forhold til tidligere aktiviteter afklares. 
 
Som udgangspunkt vil ejeren have udgifter til:
 
Desuden vil der være driftsudgifter til hegning, vedligehold af stier og anlæg, slåning af græs mm.
 
Lokalplan 332 for Lynge Natur- og Fritidsområde fastlægger forholdsvis detaljeret anvendelsen, placering af veje, stier, parkering mm. Området er i henhold til Fingerplan 2017 omfattet af transportkorridor samt grøn kile, hvor rekreative interesser vægter højt. Der kan derfor ikke opføres ny permanent bebyggelse i området.
 
Hvis arealet skal udnyttes mere intensivt til rekreative formål vil det kræve yderligere stier og evt. andre anlæg i området, og plangrundlaget bør revideres.
 
Forinden et evt. køb af arealet bør der igangsættes en analyse, der belyser anvendelsesmuligheder og udgifter, herunder skøn af mulige omkostninger i forhold til tidligere aktiviteter i området.
 
En analyse om evt. køb af Lynge Grusgrav skønnes at koste ca. 300.000 kr.
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
300
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages på udvalgets førstkommende møde.


caseno_18-3202_dok_no_37242-18_v1_kortbilag - lynge grusgrav.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag - Lynge grusgrav.pdf


19. Initiativsag nr. 59. Trafikpulje

Initiativsag nr. 59. Trafikpulje

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Konservative har fremsendt følgende:
”Afsætte yderligere penge til mindre trafikforbedringer, så det bliver muligt at prioritere flere projekter”.
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Der er i det nuværende budget afsat en pulje på 2 mio. kr. årligt til realisering af mindre trafikprojekter i Trafikplan 2017 – dvs. projekter til under 1 mio. kr. En større pulje vil øge hastigheden for realiseringen af de mindre trafikprojekter. Projekter i trafikplanen til over 1 mio. kr. bliver ikke finansieret af den afsatte pulje, men skal finansieres via særskilte bevillinger i budgettet. Det kan overvejes, hvorvidt en evt. øget pulje skal kunne anvendes bredere end det er defineret i dag, f.eks. til projekter under 2 mio. kr.
 
Der er i skemaet nedenfor angivet en forøgelse på 1 mio. kr.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
1.000
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages på udvalgets førstkommende møde.
20. Initiativsag nr. 60. Trafikflow

Initiativsag nr. 60. Trafikflow

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Konservative har fremsendt følgende:
”Analyse og implementering af bedre trafik flow. Vi ser mange steder i kommunen at trafikken standser i myldretiden. Løsningen er ikke at anlægge nye, store veje. I stedet bør det undersøges om der kan gøres noget for at sikre flowet i trafikken (det kunne f.eks. være optimering af lyskryds eller anlæg af en ekstra svingbane hvis det forbedrer trafik flowet)”.
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
 
Kræver analyse
X
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Udfordringerne med fremkommelighed på kommunens vejnet er beskrevet i Trafikplan 2017, hvor der også fremgår en række initiativer til forbedring af fremkommeligheden, hvor trængslen er størst. Der er konkrete forslag til udbygning af krydset Slangerupvej/Hillerødvej og til analyse af krydsene på Nymøllevej for at vurdere hvilke tiltag, der bedst kan øge fremkommeligheden på strækningerne.
 
Ønskes en bred kortlægning af fremkommeligheden, er der i dag mulighed for at lave transporttidsanalyser, hvor det eksempelvis registreres, hvad transporttiden i gennemsnit er på forskellige strækninger i kommunen. En sådan analyse vil kunne give et faktuelt billede af fremkommeligheden i kommunen og afdække evt. ikke registrerede flaskehalse i trafikflowet.
 
Det skønnes, at en sådan fremkommelighedsanalyse vil koste ca. 200.000 kr.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
200
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages på udvalgets førstkommende møde.
21. Initiativsag nr. 67. Bedre trafikforhold foran Allerød Privatskole

Initiativsag nr. 67. Bedre trafikforhold foran Allerød Privatskole

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Venstre har fremsendt følgende:
”Sikre bedre trafikforhold foran Allerød Privatskole. Eksempelvis en venstresvingbane, når man kommer fra Lillerød”.
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
 
Kræver analyse
X
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Der har tidligere været dialog med privatskolen om trafiksikkerheden ved skolen, hvor skolen ikke har ønsket en venstresvingsbane, da det blev vurderet, at de venstresvingene bilister havde en fartdæmpende effekt. Etablering af venstresvingsbanen vil betyde, at det træbevoksede areal mellem skolen og vejen vil blive reduceret.
Der er i 2017 etableret helleanlæg ved skolen, både for at sikre krydsningen for cyklister, der kommer under S-banen fra Allerødvej og sikre forholdene for børn, der kommer med bussen. Endelig fungerer helleanlægget som en fartdæmpende foranstaltning.
 
Det vurderes, at trafiksikkerheden ved privatskolen bør ses i sammenhæng med den samlede trafikale løsning for udbygningen i Blovstrød.
 
Der kan afsættes 50.000 kr. til en analyse af forbedrede trafikforhold foran Allerød Privatskole.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
50
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages på udvalgets førstkommende møde.
22. Initiativsag nr. 71. Erhvervskontaktudvalg

Initiativsag nr. 71. Erhvervskontaktudvalg

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Vores Allerød har fremsendt følgende:
”Etablering af et nyt samarbejdsforum mellem erhvervsliv, politikere og embedsmænd med henblik på at skabe dialog og samarbejde om udviklingen af Allerød Kommune erhvervsmæssigt til gavn for erhvervsliv og borgere.”
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Flere kommuner, herunder f.eks. Furesø, Hvidovre, Ishøj mfl. har etableret erhvervskontaktudvalg, der mødes 2-3 gange om året og kan bestå af repræsentanter fra kommunens erhvervsliv, byråd, direktion, fagchefer, uddannelsesinstitutioner, lokale erhvervsnetværk og organisationer. Typisk er erhvervskontaktudvalgene administrativt forankrede i kommunerne, og har borgmesteren som formand.
 
Erhvervskontaktudvalgene drøfter og understøtter implementeringen af erhvervspolitiske temaer og indsatser. I nogle kommuner inddrages erhvervskontaktudvalget i udarbejdelsen af erhvervspolitikken og udvalgene kan også fungere som en nem adgang til ad hoc sparring om erhvervsmæssige idéer eller tiltag.
 
Baseret på en model svarende til den fra Furesø Kommune og en mødefrekvens på 2-3 gange årligt, skønnes det, at et erhvervskontaktudvalg kan faciliteres med en prioritering af de ressourcer, der allerede findes på erhvervsområdet og indenfor et årligt driftsbudget på 10.000 kr.
 
Som en del af visionsprocessen indgår, at der skal etableres et virksomhedspanel, som visionen skal testes op imod. Dette panel bliver nedsat i forsommeren med en bred repræsentation af kommunens virksomheder og skal hen over efteråret give respons på visionen. For ikke samtidigt at igangsætte flere parallelle initiativer omkring erhvervspaneler, foreslås det at beslutningen om etableringen af et erhvervskontaktudvalg medtages i kommissoriet for en ny erhvervspolitik, som udvalget skal drøfte i efteråret 2018.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
10
2020
10
2021
10
2022
10
Anlægsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages på udvalgets førstkommende møde.
23. Initiativsag nr. 73. Overordnet trafikplanlægning

Initiativsag nr. 73. Overordnet trafikplanlægning

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Vores Allerød har fremsendt følgende:
”På grund af stigende belastning af enkeltveje og krydsninger er der behov for et samlet overblik og forslag til udbedring af flaskehalse m.m. herunder etablering af bedre stiforbindelser mellem Ny Blovstrød og Stationen samt sikring af at den forøgede trafik til og fra Farremosen kan håndteres.
Derudover skal der kigges på regulering af hastigheder på de mindre indfaldsveje.
Trafiksikkerhedsplanen skal justeres i forhold til den overordnede trafikplanlægning.”
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
De kendte problemstillinger i forhold til sikkerhed, hastighed og fremkommelighed i kommunen er prioriteret i Trafikplan 2017. I trafikplanen er en række vejstrækninger udpeget som strækninger med høj hastighed og uheld, herunder indkørslen til Lillerød på Lyngevej.
 
Indsatserne prioriteres årligt i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget. Ønskes der særligt fokus på hastigheden på indfaldsveje, kan det ske under den nuværende pulje.
 
Der er i trafikplanen forslag om etablering af cykelsti langs Farremosen, hvor anlægsomkostningen er skønnet til 5 mio. kr.
 
Der er i Initiativsag nr. 60 beskrevet mulighederne for at lave en fremkommelighedsanalyse med henblik på vurdering af evt. flaskehalse og rejsetiden på forskellige strækninger.
Analysen er skønnet til 200.000 kr.
 
Med hensyn til stiforbindelserne mellem Blovstrød og Lillerød henvises til initiativsag nr. 68, hvor forslag til analyse er beskrevet. Analysen er skønnet til 150.000 kr.
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages på udvalgets førstkommende møde.
24. Initiativsag nr. 76. Offentlig trafik

Initiativsag nr. 76. Offentlig trafik

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrødlisten har fremsendt følgende:
”Vi ønsker en direkte bus forbindelse fra Lynge til Hillerød. (Udgift)
Flere direkte borgerhenvendelser samt udtalelser på Borgermødet 7/3-2018 har tydeliggjort, at der stadig er behov for en direkte busrute mellem Lynge og Hillerød primært i myldretiderne.
De øgede kørsler på 336 fra december 2018 har ikke hjulpet hverken de studerende eller folk, der skal til og fra arbejde.

Borgermødet 7/3 afslørede desuden et behov for busser på Kirkeltevej, hvor de har kørt tidligere (bus 335 og 375). (Udgift)
Vi ønsker mulighederne belyst.

Vi ønsker, at busser ikke servicerer Gydevang industriområdet aften og weekend samt uden for myldretiderne.  Busserne kører tomme i disse perioder, men borgere på den modsatte side af Frederiksborgvej efterlyser kortere afstand til busser og peger på antallet af ældre i området. (omkostningsneutral).”
 
Enhedslisten har fremsendt følgende:
”Bus fra Lynge til Hillerød, evt. bare i perioden der passer med skolerne i Hillerød”.
 
Venstre har fremsendt følgende:
”Indføre to busafgange fra Lynge til uddannelsesstederne i Hillerød om morgenen på hverdage.”
 
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Byrådet behandlede på møde den 26. april 2018 trafikbestillingsgrundlaget for 2019, og besluttede:
 
-At der oprettes en ny linje mellem Lynge og Hillerød, med to morgenafgange og tre eftermiddagsafgange. Der er med beslutningen afsat 0,75 mio. på budgettet for 2019 og fremadrettet.
 
-At linje 335 fastholder sin rute på Frederiksborgvej uden betjening af Kirkelte.
 
-At linje 335 fastholder sin rute på Gydevang for at sikre overskuelighed på ruten.
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages på udvalgets førstkommende møde.
25. Initiativsag nr. 77. Rengøring

Initiativsag nr. 77. Rengøring

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrød Listen har fremsendt følgende:
”Vi ønsker en analyse af udgifterne til rengøring på skoler, i svømmehaller og i sportshaller.
Desuden mener vi ud fra mange samtaler med brugerne, at vi kan få mere for pengene. Der er ofte kritik af rengøringen, og der mangler kontrol med kvaliteten.
Analyse af udgifterne skal som minimum indeholde følgende:
· Årlige udgifter pr sted, dvs. pr skole, idrætshal, svømmehal.
· Hvem modtager pengene
· Hvem udfører rengøringen
· Særskilt analyse af hovedrengøring i sommerferien pr sted: udgift, antal forbrugte timer, kvalitetskontrol
· Særskilt analyse vedr. nedlagte flygtningeboliger. Er udgifterne til rengøring faldet tilsvarende. Vi vil gerne se dokumentation for dette.
For de klubber, som modtager et fast årligt beløb til rengøring skal analysen indeholde en opgørelse pr år over, hvor mange timer, der er brugt til rengøring, hvad det årlige beløb er, samt en beregning af timelønnen.
Ud fra analysen skal det fremgå, hvor forvaltningen kan se eventuelle besparelsespotentialer. Det kan for eksempel være, at der kan findes besparelser ved til visse opgaver at anvende kommunens egne medarbejdere fremfor eksterne rengøringsfirmaer. Eller at der kan findes besparelser ved at sænke de årlige beløb, der udbetales direkte til klubber.”
 
Enhedslisten har fremsendt følgende:
”Indlicitering af rengøring
evt. undersøge muligheder for tværkommunale samarbejder med nabokommuner, fx med dannelse af nye kommunale selskaber eller indtræden i allerede eksisterende.”
 
Venstre har fremsendt følgende:
”Der skal gennemføres en analyse af en ekstern parter, om rengøringen lever op til den besluttede standard.”
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
 
Kræver analyse
X
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
I forbindelse med forlængelsen af den eksisterende kontrakt med Forenede Service blev der opnået besparelser på samlet 500.000 kr. i 2019 og 2020. Ved kontaktforlængelsen blev der også indgået aftale om gennemgang af den nuværende praksis, for at vurdere om der er områder, hvor der kan opnås yderligere effektiviseringer ved ændret praksis.
 
En ekstern analyse af rengøringen i forhold til målopfyldelse, besparelsespotentialer samt fordele og ulemper ved evt. hjemtagning vurderes at koste 400.000 kr.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
400
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.
 

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.
 

Økonomi og finansiering
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages på udvalgets førstkommende møde.
26. Initiativsag nr. 78. Granitkantsten

Initiativsag nr. 78. Granitkantsten

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Konservative har fremsendt følgende:
”Granitkantsten i begge sider af Kongevejen på det sidste stykke (Sjælsø Allé til Nymøllevej).” 
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
En udskiftning af kantsten i østsiden af Kongevejen fra Sortemosevej til Sjælsø Alle er estimeret til 450.000 kr. Beløbet indgår i Initiativsag nr. 51 om fortove, buslommer, svingbane mv. på Kongevejen, som blev behandlet af udvalget den 8. maj 2018.
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
 
Forvaltningen anbefaler forslag 2.
 

Økonomi og finansiering
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages på udvalgets førstkommende møde.
27. Sag fra byrådsmedlem Martin H Wolfbrandt

Sag fra byrådsmedlem Martin H Wolfbrandt

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådsmedlem Martin H. Wolfbrandt har anmodet om at følgende sag kommer på byrådets dagsorden:
 
Byrådet besluttede den 24. maj 2018, at oversende sagen til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.
 
Jens Heine Jensen har bedt om foretræde for udvalget og er indbudt til kl. 10.00.

Sagsbeskrivelse
”I forbindelse med at der er foretaget VVM-screening af et projekt, der omfatter anlæg og drift af en ny privat fællesvej (Bøgeholm Allé der skal give adgang til erhvervsområdet Farremosen) har en borger påpeget at trafiktallene i tilladelsen er forkerte.
Hermed anmodes om at sagen sættes på dagsordenen i byrådet så vi får mulighed for at drøfte problemstillingen. Byrådet vil formentlig oversende sagen til Teknik-, Erhverv-, Plan-, & Miljøudvalget, hvor borgerne kan søge foretræde for udvalget så sagen kan blive yderligere belyst.
Efter at have drøftet sagen/sikret at oplysningerne som ligger til grund for tilladelsen er korrekte bør udvalget tage stilling til om tilladelsen skal opretholdes eller ændres/præciseres. ”


Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-05-2018
Sagen oversendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.
28. Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum

Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådsmedlem Viggo Janum har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden:
 
Byrådet besluttede den 24. maj 2018, at oversende sagen til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Sagsbeskrivelse
”Allerød kommune skal tydeligt markere sig som grøn kommune, der aktivt udnytter mulighederne for at beskytte miljøet.
Vores Allerød ønsker derfor, at der bliver indført klare retningslinjer for, hvorledes byrådet som VVM myndighed kan pålægge alle nuværende og kommende virksomheder i Farremosen at udarbejde en Miljøkonsekvensrapport for deres anlæg.
Baggrunden for forslaget er, at Miljøministeriets vejledning om VVM pligt af nye anlæg angiver følgende:
Vurdering af Virkninger på Miljøet omfatter vurdering i forhold til påvirkning af mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv
 
Formålet med VVM-reglerne er at vurdere anlæggets miljømæssige påvirkning som en helhedsbetragtning i forhold til områdets miljømæssige bæreevne. Det betyder, at i øvrigt fuldstændigt ens anlægsprojekter i visse sammenhænge kan være VVM-pligtige og i andre situationer ikke. Et af de forhold, der gør sig gældende, er omfanget af anlægsprojektets miljøpåvirkning - både hvad angår intensitet og geografisk udstrækning - sammenholdt med dette områdes andre aktiviteter og sårbarhed.
 
Et anlægsprojekt for udvidelse af et eksisterende anlæg, skal derfor ikke kun vurderes isoleret som et selvstændigt anlæg i relation til tålegrænser og vejledende grænseværdier. Anlægsprojektet skal vurderes i kumulation med – det vil sige sammen med – miljøpåvirkningen fra allerede eksisterende anlæg. Dette kan betyde, at et anlægsprojekt, der isoleret set ikke vil påvirke miljøet væsentligt, alligevel kan være VVM-pligtigt. Dette vil klart være tilfældet, hvis allerede det eksisterende anlæg giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.
 
I forbindelse med vurderingen af de kumulative forhold skal ikke blot eksisterende forhold tages i betragtning, men også arealanvendelse og aktiviteter som følge af allerede eksisterende – udnyttede og uudnyttede - tilladelser eller vedtagne planer. Citat slut. ”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-05-2018
Sagen oversendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.