UDVALG

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

MØDE

referat

STED

Mødelokale C

STARTTIDSPUNKT

14-08-2018 07:30:00

SLUTTIDSPUNKT

14-08-2018 11:25:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Investeringsaftaler med Allerød Spildevand
4. Flytning af Kontakten fra Lyngsvinget 12
5. Varsling af evt. kommende erstatningskrav fra Farum Fjernvarme
6. Legeelementer i bymidten - etape 2
7. Status på bygningsvedligehold 2018
8. Hillerødmotorvejen - status på støjdæmpning og VVM-redegørelse
9. Uheld på Kollerødvej - Orientering
10. Norrecco - Miljørapport og igangsættelse af planlægning
11. Sag fra byrådsmedlem Martin H Wolfbrandt - Genoptagelse
12. Grundvandsforhold ved Erhvervsområde Farremosen
13. Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum - Genoptagelse
14. Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen - Genoptagelse
15. Nyt erhvervsfremmesystem
16. Forlængelse af aftale om Iværksætterhuset 2019
17. Erhvervslivet øget socialt ansvar - nedsættelse af dækningsafgift
18. Ansøgning om landzonetilladelse - Kollerød Bygade 36A-C
19. Vedtagelse af lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen 28-32
20. Lukning af byggesager
21. Nedlæggelse af 2 boliger og et erhvervslejemål i ejendommen Amtsvej 10 samt nedrivning af ejendommen
22. Nedlæggelse af bolig og nedrivning af Amtsvej 24
23. Initiativsag nr. 52. Blinde alarmer
24. Initiativsag nr. 55. Hjertestartere i Blovstrød
25. Initiativsag nr. 56. Lynge Grusgrav
26. Initiativsag nr. 59. Trafikpulje
27. Initiativsag nr. 60. Trafikflow
28. Initiativsag nr. 61. Parkeringsfond
29. Initiativsag nr. 63. Styrkelse af service til erhvervslivet
30. Initiativsag nr. 65. Arbejdspladser
31. Initiativsag nr. 67. Bedre trafikforhold foran Allerød Privatskole
32. Initiativsag nr. 71. Erhvervskontaktudvalg
33. Initiativsag nr. 73. Overordnet trafikplanlægning
34. Initiativsag nr. 74. Byggesagsgebyrer
35. Initiativsag nr. 76. Offentlig trafik
36. Initiativsag nr. 77. Rengøring
37. Initiativsag nr. 78. Granitkantsten1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype
Beslutning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Ingen
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
Orientering.

Tema
1 Ophævelse af kondemnering
Forvaltningen har den 19. juni 2018 ophævet kondemnering af boligen Kærhøjgårdsvej 7 C på ejendommen Kærhøjgårdsvej 9, Holmevang.
Beslutning om kondemnering blev truffet af Teknik- og Planudvalget den 26. september 2017.
Kondemneringen er ophævet på baggrund af, at der er udført renoverings- og forbedringsarbejder, som har afhjulpet indeklimaproblemer (skimmelvækst), og giver formodning om at dette fremover kan forhindres.
 
2 Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet
Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 11. juni 2018 stadfæstet Allerød Kommunes afgørelse af 14. juni 2016 om miljøgodkendelse af Sjælsø Skydebaner.
I afgørelsen fastsætter nævnet, at Forsvaret skal overholde de nye støjgrænser fra den 1. august 2018. Afgørelsen er vedlagt som bilag.
 
3 Afgørelse fra Planklagenævn
Planklagenævnet har den 19. juni 2018 afvist at behandle klage over Allerød Kommunes vedtagelse af lokalplan 3-392, Erhvervsområde ved Farremosen og kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende miljørapport. Dette skyldes, at klagefristen er overskredet. Afgørelsen er vedlagt som bilag.
 
4 Byplanmøde 2018
Dansk Byplanlaboratorium afholder Byplanmøde 2018 den 4. – 5. oktober 2018 i Hjørring. Tilmeldingsfristen er den 15. august 2018.
Se program http://www.byplanlab.dk/byplanmoede2018
 
5 Helikopterflyvning
Miljø- og Fødevareministeriet har givet dispensation til Forsvaret til at øge antallet af dage med helikopterflyvninger i 2018 fra 20 dage til 40 dage på Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads. Brev fra Miljø- og Fødevareministeriet er vedlagt som bilag.
 
6 Henvendelse om ukrudt langs stier og veje
Som følge af tørke/afbrændingsforbud anvender kommunen ikke ukrudtsbrændere i øjeblikket. Visse steder i kommunen kan der derfor være mere ukrudt end normalt langs veje og stier. 
Formanden har modtaget henvendelse om ekstraordinært meget ukrudt langs stien mellem Musikskolen og Lyngsvinget. Årsagen er her, at strækningen ikke har været i normal drift som følge af byggemodningen på Lyngsvinget. Strækningen vil blive mekanisk afrenset for ukrudt inden for de kommende 14 dage.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget tog meddelelserne til efterretning.
 
De medlemmer af udvalget, som har ønsket det, tilmeldes Byplanmøde 2018, jf. meddelelse nr. 4.


caseno_17-11507_dok_no_69746-18_v1_nmk - afgørelse i klagesag om allerød kommunes endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan nr. 3-392, erhverv.pdf
caseno_17-11507_dok_no_70064-18_v1_afgørelse fra miljø- og fødevareklagenævnet vedr. sjælsø skydebaner - afgørelse fra miljø- og fødevareklagenævnet, sjælsø sky.pdf
caseno_17-11507_dok_no_73519-18_v1_brev vedr. helikopterflyvning.docx.docx

Bilag

NMK - AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan nr. 3-392, Erhvervsområde ved Farremosen, samt tilhørende miljørapport - Afgørelse.pdf
Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. Sjælsø Skydebaner - Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, Sjælsø Skydebaner.pdf
Brev vedr. helikopterflyvning.docx


3. Investeringsaftaler med Allerød Spildevand

Investeringsaftaler med Allerød Spildevand

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om status på investeringsaftale med Allerød Spildevand for 2018 og anmodes om at drøfte ønsker til den kommende investeringsplan med Allerød Spildevand for 2019-2022.
 
Fra Novafos deltager kommunekoordinator for Allerød Martin Moneaux og chef for klimatilpasning Tina Otterstrøm Jensen, som er inviteret til kl. 7.30.

Sagsbeskrivelse
Novafos gennemgår status på investeringsaftale med Allerød Spildevand for 2018 (bilag 1). På dette grundlag lægger Novafos op til temadrøftelse om investeringsaftale 2019-2022 (bilag 2).
 
Allerød Spildevand har på nuværende tidspunkt et investeringsniveau på 40 mio. kr. årligt.
 
Udvalget opfordres til at drøfte ønsker til det samlede investeringsniveau, samt til fordelingen og prioritering mellem følgende investeringsområder:
· Forsyning og renovering
· Bolig- og erhvervsudvikling
· Miljøforbedringer
· Klimatilpasning
 
Ændringer i investeringsniveauet vil have indflydelse på afledningsafgiften. Oversigt over de ni ejerkommuners afledningsafgift i 2018 er oplistet i bilag 2.
 
På basis af udvalgets drøftelse udarbejder Novafos og Forvaltningen et forslag til investeringsaftale til behandling på Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 6. november 2018.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen vedr. status på investeringsaftale med Allerød Spildevand for 2018 tages til efterretning, samt at ønsker til investeringsaftale 2019-2022 drøftes.

Økonomi og finansiering
Spildevandsområdet er brugerfinansieret.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_17-9466_dok_no_69636-18_v1_bilag 1. allerød - afrapportering af investeringsaftaler for 1. kvartal 2018.pdf.pdf
caseno_17-9466_dok_no_69637-18_v1_bilag 2. temadrøftelse om investeringsaftale 2019-2022.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1. Allerød - afrapportering af investeringsaftaler for 1. kvartal 2018.pdf
Bilag 2. Temadrøftelse om investeringsaftale 2019-2022.pdf


4. Flytning af Kontakten fra Lyngsvinget 12

Flytning af Kontakten fra Lyngsvinget 12

Punkttype
Beslutning.

Tema
På baggrund af byrådets beslutning den 23. november 2017 om nedrivning af ejendommen på Lyngsvinget 12, med henblik på udstykning og salg, skal der findes en alternativ placering af Kontakten mv. der er tilknyttet Lyngsvinget 12.
 
Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering den 27. juni 2018.
 
Sagen forlægges Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget til beslutning den 14. august 2018.

Kompetence
Teknik- og Planudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i denne sag.

Sagsbeskrivelse
Baggrund
På baggrund af byrådets beslutning om at nedrive og sælge ejendommen Lyngsvinget 12 er der behov for at finde en ny placering til de aktiviteter, som er tilknyttet Kontakten. Disse aktiviteter omfatter blandt andet kontaktpersonordningen, der yder støtte og vejledning til unge samt fysioterapeutbehandling af unge med handicap. Forudsat der træffes beslutning på mødet i Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalgsmødet den 14. august 2018, forventes det, at klargøring af nye lokaler, flytning og nedrivning kan være gennemført ved udgangen af november måned 2018.
 
Freja sal
Det er i samarbejde med fagområdet vurderet, at Frejas sal på Frederiksborgvej 61-65 vil være velegnet til de aktiviteter, der i dag foregår på Lyngsvinget 12. Frejas sal står i dag tom efter sidste års interne rokade imellem Lillerød og Skovvangskole. Oversigtsfoto, der viser placering af Freja sal, er vedlagt som bilag.
 
Frejas sal er 150 m2 og kan indrettes til det ønskede formål og aktiviteter ved at gennemføre en mindre ombygning. Udgifter til ombygningen forventes at udgøre 145.000 kr., og kan dermed afholdes inden for den samlede anlægsbevilling på 750.000 kr., der blev givet i forbindelse med byrådets beslutning om nedrivning og salg af Lyngsvinget 12.
 
Ombygningen omfatter etablering af fire arbejdspladser, et undervisningslokale til ADHD og lokale til brug for fysioterapeuter. Der skal opsættes vægge og et køkken, der kan anvendes til pædagogiske formål. For at huset kan håndtere de forskellige aktiviteter, er der endvidere behov for at etablere adgangskontrol.
 
P.t. udgør driftsudgifterne på ejendommen et minimum, da bygningen står tom. I forbindelse med flytningen af funktioner, overføres driftsbudgettet vedr. el, vand, varme og rengøring fra Lyngsvinget 12 til Frejas sal.
 
Der er alternativt set på Søparken 5, der tidligere har rummet en daginstitution. Ejendommen anvendes i dag af frivillige, der formidler møbler til flygtninge. Ejendommen vurderes ikke at være nær så velegnet som Freja sal og forudsætter en omplacering eller opsigelse af møbelgruppen.
 
På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen.
 
Forslag 1
At udvalget godkender, at Frejas sal anvendes som beskrevet
 
Forslag 2
At udvalget godkender, at Søparken 5 anvendes. Der søges fundet andet lokale til Møbelgruppen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning og at
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget godkender forslag 1.

Økonomi og finansiering
Der er givet en samlet anlægsbevilling på 750.000 kr.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 27-06-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1.


caseno_18-5615_dok_no_67919-18_v1_oversigtsbillede - freyas sal.pdf.pdf

Bilag

Oversigtsfoto - Freyas sal.pdf


5. Varsling af evt. kommende erstatningskrav fra Farum Fjernvarme

Varsling af evt. kommende erstatningskrav fra Farum Fjernvarme

Punkttype
Orientering.

Tema
Farum Fjernvarme har varslet, at de agter at holde Allerød Kommune ansvarlig for det økonomiske tab, som Farum Fjernvarme mener at lide, som følge af kommunes afslag på projektansøgning om tilladelse til opførsel af nyt biomasseværk i Farremosen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet vedtog den 22. marts 2018 at give afslag på ansøgning fra Farum Fjernvarme om myndighedsgodkendelse af Projekt Vassingerød Energi Park, fase 1, nyt biomasseværk i Farremosen.
 
Efter Farum Fjernvarmes opfattelse bygger myndighedsafslaget på et ulovligt grundlag.
 
Farum Fjernvarme har derfor den 8. maj 2018 påklaget afgørelsen til Energiklagenævnet.
 
Ved brev af 26. juni 2018 (bilag 1) har Farum Fjernvarme desuden varslet, at de har til hensigt at holde Allerød Kommune ansvarlig for det økonomisk tab, som efter Farum Fjernvarmes opfattelse er konsekvensen af myndighedsafslaget.
 
Efter Farum Fjernvarmes vurdering opstår tabet som følge af den forsinkelse byggeriet påføres ved den påståede ugyldige myndighedsafgørelse.
 
Tabet udgør efter Farum Fjernvarmes foreløbige beregninger minimum ca. 6 mio. kr. årligt.
 
Der gælder samme erstatningsretlige regler for en offentlig myndighed som for private virksomheder. En ugyldig afgørelse kan eventuelt medføre erstatningsansvar, hvis der er sket fejl i selve substansen, altså i selve afgørelsen.
 
En betingelse for, at en fejl eller forsømmelse kan udløse erstatningsansvar er, at der er lidt et økonomisk tab, samt at der er sammenhæng (kausalitet) mellem afgørelsen (fejlen) og tabet.
Denne sammenhæng skal sagsøger som udgangspunkt dokumentere.
 
Endvidere gælder for et eventuelt erstatningsansvar, om der er begået fejl eller forsømmelser (culpa) i sagen. Her er det afgørende, om sagen er behandlet efter almindelig god praksis/almindelig god sagsbehandling.
 
Ud fra det fremlagte vurderes der ikke at være grundlag for at foretage yderligere i sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_18-6330_dok_no_69972-18_v1_bilag 1 - brev af 26 juni 2018 - varsling af erstatningskrav.pdf

Bilag

Bilag 1 - Brev af 26 juni 2018 - Varsling af erstatningskrav


6. Legeelementer i bymidten - etape 2

Legeelementer i bymidten - etape 2

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik- og Planudvalget besluttede den 11. maj 2017, at der skulle udarbejdes et forslag til placering og udformning af permanente legeelementer i bymidten, der skulle sætte rammerne for det videre arbejde. Byrådet frigav de afsatte 500.000 kr. til projektet den 18. april 2017. Teknik- og Planudvalget besluttede den 26. september 2017 at udføre projektet etapevis samt at 1. etape skulle realiseres inden udgangen af 2017.
 
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at tage stilling til projektoplæg, med henblik på godkendelse og igangsættelse af 2. etape af legeelementer i bymidten.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
I efteråret 2017 blev den første etape af legeelementer i bymidten anlagt. Denne legeplads er udført i gummibelægning med stubbe og halvkugler af gummi samt trampoliner og kolbøttestang.
Legeelementerne er placeret på en samlet lille legeplads på hjørnet af MD Madsensvej og Mølcks Passage. Legepladsen indbyder hovedsageligt til leg for de små børn fra 3-6 år, med elementer, der dog kan benyttes af børn helt op til 12 år.
 
Det overordnede mål med etablering af legeelementer i bymidten er at skabe et oplevelsesrigt og urbant udtryk samt at opfordre til små pauser, liv og leg i gaden.
 
Den næste etape af legeelementer foreslås derfor placeret med mindre elementer flere forskellige steder; dels det lille torv på MD Madsensvej ved Torvestræde for mindre førskolebørn og dels på Øen ved springvandet, hvor der sættes elementer op egnet til lidt større børn. Et par af elementerne i form af gyngestole i stål er også tænkt anvendelige for voksne.
 
Den røde tråd i oplægget er holdbare, urbane legeelementer fortrinsvist i stålmaterialer og med faldunderlag udført i gummi i grønne nuancer, ligesom den allerede etablerede legeplads.
 
Placeringen af legeelementerne ses på projektoplægget på bilag 1. Disse placeringer er valgt i samråd med citymanageren, der har forestået kontakten til handelsforeningen – med blik på handelsforeningens ønsker og ud fra hensyn til trafik og handlende. Det er forventningen, at de mindre legespots på flere forskellige steder i gaden vil indbyde til bevægelse fra sted til sted med indlagte ophold og pauser, hvor børnene lige skal klatre, svinge, hoppe eller spille et slag kryds og bolle.
 
Park & Vej vil stå for udførelsen af legepladserne, som vil forløbe i efteråret 2018.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at det besluttes at igangsætte og udføre etape 2 efter det beskrevne projektoplæg.

Økonomi og finansiering
Af den frigivne bevilling på kr. 500.000 kr. er der anvendt kr. 184.795 kr. til 1. etape. Etape 2 kan udføres for de resterende midler i alt kr. 315.205 kr.

Dialog/høring
Forvaltningen har været i dialog med handelsforening og Byforum Allerød via citymanageren om ønsker til placering og funktioner.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget godkendte projektoplægget, for så vidt angår legeelementerne placeret på Øen ved springvandet og ved det lille torv på MD Madsensvej ved Torvestrædet.
 
Udvalget forelægges på et kommende møde en nærmere beskrivelse af placeringen af legeelementer ved skulpturen ”Samarbejde” på MD Madsensvej.


caseno_18-6318_dok_no_69486-18_v1_projektoplæg_bilag1.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - projektoplæg.pdf


7. Status på bygningsvedligehold 2018

Status på bygningsvedligehold 2018

Punkttype
Orientering.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget orienteres om større vedligeholdelsesarbejder på kommunale ejendomme i 2018.

Sagsbeskrivelse
Økonomiudvalget fik den 12. december 2017 forelagt plan for bygningsvedligeholdelsen i 2018. Fra 2018 hører kommunens ejendomme under Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.
 
Ejendomsstrategien
Ifølge Ejendomsstrategi 2017 er Forvaltningen bemyndiget til at udmønte vedligeholdelsesarbejder på kommunale bygninger. Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget orienteres om de større vedligeholdelsesarbejder på over 1 mio. kr. samt om mindre opgaver, der øger tilgængeligheden.
 
Byrådet har i budget 2018 og 2019 afsat hhv. 28 mio. kr. og 37 mio. kr. til renovering af kommunale ejendomme.
  
Den økonomisk mest optimale bygningsdrift fås ved at holde bygningerne i vedligeholdt stand med minimalt efterslæb, dvs. når vedligehold er mere forebyggende end akut afhjælpende. Det forebyggende vedligehold er billigere, fordi man ofte kan undgå at udskifte de forskellige bygningsdele.
 
Allerød Kommunes ejendomme er registreret i ejendomsdatabasen (DBD), hvor følgende indgår: Klimaskærme, indvendige renoveringer, tekniske installationer, indeklimaforbedringer, sikkerhedsforhold, (herunder brandsikring), kloakrenoveringer og udenoms arealer (P-pladser, terrasser m.m.).
 
I vurderingen af den aktuelle vedligeholdelsesstand er ejendommene summarisk blevet gennemgået visuelt. For folkeskolerne er der sket en mere gennemgribende registrering. Ejendommenes skader og tilstand er blevet noteret, og vedligeholdelsesopgaverne er blevet inddelt i kategorier i et prioriteringssystem med syv niveauer.
 
I henhold til ejendomsstrategien forelægges udvalget en status for arbejdet med bygningsvedligeholdelsen i 2018.
 
Følgende større arbejder er under udførsel eller forventes gennemført i 2018.
 
Indeklima
Det er en landsdækkende udfordring, at kravene til indeklima på skolerne er steget samtidigt med, at mange skoler er bygget til, at der sker manuel ventilation (udluftning), som især i vintermånederne kan være mangelfuld. I 2018 er indsatsen koncentreret om etablering/ udbygning af ventilationsanlæg på Kratbjergskolen, afd. Engholm. Der er valgt ventilationsløsninger på matriklen til en anslået omkostning på ca. 1,5 - 2 mio. kr.
Desuden gennemføres der en forundersøgelse på Lynge Skole for etablering af en gennemgribende ventilationsløsning i 2019.
 
Akustik og belysning
På Lillevangskolen, afd. Skovvang udskiftes lofter med henblik på forbedring af akustik og indførelse af tidssvarende LED belysning. Udgiften i alt vil udgøre 2 mio. kr.
 
På skoleområdet bliver der samlet set investeret i bedre akustisklofter og belysning for 5 mio. kr.
 
Tagrenoveringer
I 2018 foretages tagreparationer på bl.a. Blovstrød Skole blok 3 og på Kongevejsskolen for skønsmæssigt i alt 3 mio. kr.
 
De stigende byggeomkostninger, som følge af travlhed i byggebranchen, har medført at den planlagte renoveringen af taget på Kratbjergskolen, afd. Ravnsholt blok S og på Lillevangskolen, afd. Skovvang fløj F udskydes til 2019 og pengene prioriteres til andre projekter.
 
Hertil kommer evt. udgifter i forbindelse med den igangværende syns- og skønssag vedrørende solceller på Kratbjergskolen, afd. Ravnsholt.
 
Øvrige projekter
På baggrund af en tekniske gennemgang af vedligeholdelsestanden for Firkløveren på Violvej er der i 2018 prioriteret opgaver for ca. 1,5 mio. kr. til akut genopretning. Der vil de kommende år fortsat skulle gennemføres større genopretningsopgaver. Disse arbejder vil skulle prioriteres i sammenhæng med opgaver for øvrige daginstitutioner, når den byggetekniske gennemgang af kommunens institutioner er gennemført.
 
Der er afsat en pulje på Børne- og Skoleudvalgets område til forbedring af læringsmiljøerne i skoler og institutioner. I forbindelse med disse forbedringer vil der være behov at prioritere en række vedligeholdelsesopgaver for at få helhed i løsningerne. Omkostningerne hertil forventes at være 3-4 mio. kr.
 
Der fokuseres desuden i 2018 på indvendig og udvendig maling på skolerne.
 
Der sker renovering af Engholmhallernes omklædning og badefaciliteter for ca. 2 mio. kr.
 
På Lillevangskolen, afd. Lillerød er der behov for at skabe bedre tilgængelighed for elever med særlige behov, og der skal derfor opsættes trappelift eller lignende for i alt 0,5 mio.
 
Der er afsat 0,2 mio. kr. til at øge tilgængeligheden i de kommunale ejendomme. Denne pulje prioriteres i samarbejde med repræsentanter for handicaprådet for at sikre størst effekt af investeringerne.
 
De resterende midler på ca. 9 mio. kr. er afsat til afhjælpning af akutte problemer og en lang række mindre projekter på de kommunale institutioner.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Budgettet til vedligeholdelse er i 2018 er 28 mio. kr. Forbruget den 6. august udgjorde 18,1 mio. kr.

Dialog/høring
Arbejdet udføres i dialog med brugerne af ejendommen

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
8. Hillerødmotorvejen - status på støjdæmpning og VVM-redegørelse

Hillerødmotorvejen - status på støjdæmpning og VVM-redegørelse

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om den eksisterende støjdæmpning langs Hillerødmotorvejen, samt status for VVM-redegørelsen for motorvejens udbygning.

Sagsbeskrivelse
Udvalget blev den 30. januar 2018 orienteret om, at der forelå en opdateret støjkortlægning for Hillerødmotorvejen, og om at det daværende Teknik- og Planudvalg i december 2017 var blevet orienteret om status på den igangværende VVM-proces for motorvejens udbygning. 
 
Udvalget ønskede på den baggrund en orientering om etableringen af den eksisterende støjdæmpning samt en nærmere introduktion til Vejdirektoratets projekt for motorvejsudbygningen - inden der som opsamling på VVM-processen afholdes et borgermøde i efteråret 2018.
 
Der er i dag etableret støjdæmpning flere steder langs Hillerødmotorvejen og dens forlængelse. Der er tale om både private, kommunale og statslige tiltag mod støj.
 
Allerød Kommune afsluttede støjvolden mellem Nymøllevej og Røglevej i 2009. Efter 2009 er der etableret støjvold nord for Røglevej, som på en del af stækningen er suppleret med en støjskærm på toppen. I mellemrummet mellem disse to støjvolde har Vejdirektoratet ligeledes etableret støjafskærmning - henover Røglevej.
 
Udvalget blev på den 6. juni 2018 forelagt Vejdirektoratets forslag til Støjhandlingsplan for statens vej 2018-2023, og godkendte forslag til høringssvar.
 
Det fremgår af Støjhandlingsplanen, at der langs statsvejnettet er 106.000 støjramte boliger, hvor støjbelastningen er over 58 dB, og hvoraf ca. 27.000 er belastet med mere end 63 dB.
 
I Allerød Kommune er der registreret 102 boliger med en støjbelastning over 58 dB, heraf 10 med en belastning på mellem 63 – 68 dB og 3 med en belastning over 68 dB.
 
I bilaget ses en opdateret støjberegning i forhold til den nuværende trafikbelastning fra Hillerødmotorvejen.
 
Da trafikken på vejnettet forsat forventes at stige, og det samtidig er planlagt at forlænge motorvejen til Hillerød, må det forventes, at den nuværende støjbelastning vil stige de kommende år - hvilket håndteres i henhold til den igangværende VVM-proces.
 
Sandsynligvis vil VVM-undersøgelsen således pege på, at der er behov for at udbygge den nuværende støjdæmpning som følge af forlængelsen af motorvejen.
 
Det forventes, at VVM-redegørelsen sendes i offentlig høring fra september 2018 og at Vejdirektoratet afholder borgermøde om VVM-redegørelsen i oktober. Den endelige redegørelse formodes at være klar til årsskiftet. Herefter vil det være op til Folketinget om og hvornår, projektet skal realiseres.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_18-4466_dok_no_55901-18_v1_hillerødmotorvejen støjkort 2018.pdf.pdf

Bilag

Hillerødmotorvejen støjkort 2018.pdf


9. Uheld på Kollerødvej - Orientering

Uheld på Kollerødvej - Orientering

Punkttype
Orientering.

Tema
Formanden har bedt om, at udvalget orienteres om trafikuheld den 27. juni 2018 på Kollerødvej i fodgængerovergangen ved Vestvej.

Sagsbeskrivelse
På Kollerødvej i fodgængerovergangen ved Vestvej skete der den 27. juni 2018 et uheld, hvor en pige blev påkørt af en bil.
 
Forvaltningen har indhentet oplysninger fra politiet og fra forældrene til pigen.
 
Pigens mor så uheldet. Pigen stod og ventede ved fodgængerovergangen for at kunne passere vejen. Da bilisten bremsede op, formodede pigen, at bilen standsede for at hun kunne gå over vejen. Da pigen var begyndt at gå over vejen, begyndte bilen at køre igen og ramte derved pigen. Pigen fik heldigvis kun få skrammer, men er tydelig mærket af uheldet, idet hun er bange for at skulle passere vejen ved fodgængerovergangen igen.
 
Politiet har pr. telefon beskrevet uheldet som et hændeligt uheld, da uheldet skete på en lige vej med gode oversigtsforhold og tydelige vognbaner. Bilisten kørte i retning mod bymidten med lav hastighed og havde været uopmærksom et øjeblik. Bilisten har oplyst, at han var blevet blændet af solen.
 
Krydsningen af Kollerødvej ved Vestvej er i skolevejsundersøgelsen 2015 udpeget som et sted, hvor mange skolebørn føler sig utrygge. Stedet er derfor medtaget som et af de steder, hvor der laves forbedringer i år i regi af Trafikplan 2017-2020. Der er bestilt ny belysning og torontoblink til fodgængerovergangen, som opsættes i sensommeren.
 
Pigens forældre foreslår følgende tiltag til forbedre krydsning af vejen:
 
Inden for de seneste 10 år er der registreret tre uheld i fodgængerfeltet (inklusiv det aktuelle uheld), men ikke nogen ud over det aktuelle uheld inden for de seneste 5 år. Ved et uheld i 2008 er årsagen, som ved dette uheld, angivet at være blænding af solen.
 
Etablering af en hævet flade ved overgangen kan medvirke til at øge bilisternes opmærksomhed. Dette medtages ved behandlingen af trafikpuljen til næste år, så projektet kan prioriteres i sammenhæng med de øvrige trafiksikkerhedsprojekter.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
10. Norrecco - Miljørapport og igangsættelse af planlægning

Norrecco - Miljørapport og igangsættelse af planlægning

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for ressourcecenter ved Lynge Grusgrav (Norrecco) igangsættes, og at forslag til emner for miljøkonsekvensrapport og miljøvurdering godkendes.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen

Sagsbeskrivelse
Norrecco A/S har ansøgt om at videreføre driften af ressourcecentret Norrecco A/S - Lynge, beliggende Stensøvej 2, 3540 Lynge.
 
Byrådet anmodede den 26. maj 2016 Erhvervsstyrelsen om, at revisionen af Fingerplanen bl.a. skulle muliggøre, at Norrecco kunne fortsætte deres drift på den nuværende placering. I Fingerplan 2017 er ønsket imødekommet, sådan at der kan planlægges for Norreccos fortsatte drift på området.
 
Den fortsatte drift kræver, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for området. VVM-screeningen af anlægget (bilag 1) har vist, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse). Desuden skal der udarbejdes miljøvurdering for planerne.
 
Miljøvurderingen af planerne og miljøkonsekvensrapporten udarbejdes som to særskilte dokumenter. Da planerne og projektet i høj grad er sammenfaldende, kan der forventes et betydeligt sammenfald i rapporternes indhold.
 
Både miljøvurderingen og miljøkonsekvensrapporten skal påvise, beskrive og vurdere anlæggets direkte og indirekte påvirkning på miljøet.
 
Processen er igangsat med udarbejdelsen af et debatoplæg (bilag 2), som byrådet den 22. marts 2018 besluttede at sende i offentlig høring. Dette i overensstemmelse med miljøvurderingslovens §35 og §32 samt planlovens §23c, hvorefter byrådet skal indkalde idéer og forslag forud for igangsættelsen af miljøkonsekvensrapport, miljøvurdering og kommuneplantillæg.
 
I debatoplægget lægges der op til, at følgende emner behandles i både miljøvurderingen og miljøkonsekvensrapporten:
 
I miljøvurderingen og miljøkonsekvensrapporten beskrives ligeledes et 0-alternativ, dvs. situationen, hvor det ansøgte ikke gennemføres og anlægget må lukkes ned i overensstemmelse med den gældende miljøgodkendelse.
 
Indkomne høringssvar til debatoplægget
Der er i høringsperioden (23. marts - 18. maj 2018) indkommet 3 høringssvar (bilag 3).
 
Høringssvar 1 omhandler planforholdene, høringssvar 2 omhandler grundvandet, mens høringssvar 3 beskriver en række problemstillinger ved projektet samt emner, der bør undersøges nærmere i miljøkonsekvensrapporten og miljøvurderingen.
 
På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår Forvaltningen, at der udarbejdes en miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport med følgende emner:
 
Afgrænsningen af miljøvurderingen og miljøkonsekvensrapporten er beskrevet i det vedlagte afgrænsningsnotat (bilag 4).
 
Forlængelse af tidsfristen for bortfald af nugældende miljøgodkendelse
Norrecco A/S har sideløbende søgt om en forlængelse af tidsfristen for ophør af den gældende miljøgodkendelse, som ellers betød at virksomheden skulle lukke ned på lokaliteten den 31. december 2018.
 
Forslag 1
Det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet:
 1. At ovennævnte emner til miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport vedtages.
 2. At der igangsættes lokalplanlægning og udarbejdelse af kommuneplantillæg.
 3. At tidsfristen for miljøgodkendelsen forlænges til den 30. juni 2020, hvor det forventes at plangrundlag og ny miljøgodkendelse kan være på plads.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forlag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Formanden satte Forvaltningens forslag 1 A, B og C til afstemning:
 
 • Mike Dam Larsen, Martin Wolffbrandt og Erling Petersen stemte for.
 • Rasmus Keis Neerbek stemte imod pga. forslag 1B og C.


caseno_17-7193_dok_no_69490-18_v1_bilag 1 - vvm-screeningsafgørelse.pdf
caseno_17-7193_dok_no_69487-18_v1_bilag 2 - debatoplæg.pdf
caseno_17-7193_dok_no_69456-18_v1_bilag 3 - høringssvar til debatfase.pdf
caseno_17-7193_dok_no_73127-18_v1_bilag 4 - afgrænsningsnotat.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - VVM-screeningsafgørelse
Bilag 2 - Debatoplæg
Bilag 3 - Høringssvar til debatfase
Bilag 4 - Afgrænsningsnotat.pdf


11. Sag fra byrådsmedlem Martin H Wolfbrandt - Genoptagelse

Sag fra byrådsmedlem Martin H Wolfbrandt - Genoptagelse

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådsmedlem Martin H. Wolfbrandt har anmodet om at følgende sag kommer på byrådets dagsorden:
 
Byrådet besluttede den 24. maj 2018, at oversende sagen til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.
 
Jens Heine Jensen havde foretræde for udvalget den 6. juni 2018.
 
Supplerende tema
Udvalget besluttede den 6. juni 2018 at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.
 
Forvaltningens notat af 8. august 2018 er vedlagt.

Sagsbeskrivelse
”I forbindelse med at der er foretaget VVM-screening af et projekt, der omfatter anlæg og drift af en ny privat fællesvej (Bøgeholm Allé der skal give adgang til erhvervsområdet Farremosen) har en borger påpeget at trafiktallene i tilladelsen er forkerte.
Hermed anmodes om at sagen sættes på dagsordenen i byrådet så vi får mulighed for at drøfte problemstillingen. Byrådet vil formentlig oversende sagen til Teknik-, Erhverv-, Plan-, & Miljøudvalget, hvor borgerne kan søge foretræde for udvalget så sagen kan blive yderligere belyst.
Efter at have drøftet sagen/sikret at oplysningerne som ligger til grund for tilladelsen er korrekte bør udvalget tage stilling til om tilladelsen skal opretholdes eller ændres/præciseres. ”


Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-05-2018
Sagen oversendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Formanden satte til afstemning, at udvalget tager orienteringen til efterretning og henlægger sagen:
 • Miki Dam Larsen og Erling Petersen stemte for.
 • Martin Wolffbrandt stemte imod, idet han tillige ønsker, at udvalget besigtiger området.
 • Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.


caseno_18-3835_dok_no_79832-18_v1_notat af 8. august 2018.pdf.pdf

Bilag

Notat af 8. august 2018.pdf


12. Grundvandsforhold ved Erhvervsområde Farremosen

Grundvandsforhold ved Erhvervsområde Farremosen

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om grundvandsforhold ved Erhvervsområde Farremosen i relation til miljøgodkendelse af virksomheder i området.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplan 2013 udarbejdede NIRAS i december 2013 notatet ”Redegørelse om byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD og NFI i Allerød Kommune”. Heri angiver NIRAS, at den samlede tykkelsen af lerlagene under Erhvervsområde Farremosen er indenfor intervallet 10-20 m, og at risikoen for nedsivning af forurening fra overfladen til grundvandet, mindskes ved stigende tykkelse af lerlagene. I forhold til andre områder i Allerød Kommune, er der flere arealer, der har mindre lertykkelse end arealer med større lertykkelse end i Farremosen.
 
Hvorvidt kemiske stoffer har en tendens til at nedsive til grundvandet er afhængig af stoffernes kemiske egenskaber og af de øvrige geologiske og fysisk-kemiske forhold i jorden. Om de håndterede stoffer på en virksomhed udgør en trussel i forhold til grundvandet skal derfor vurderes konkret i forhold til de miljøgodkendelser, der måtte blive søgt om.
 
I miljøgodkendelser og øvrige tilladelser indskrives vilkår, der sikrer mod grundvandsforurening indenfor lovgivningens rammer. Hvis ikke Allerød Kommune vurderer, at virksomhederne kan overholde de givne vilkår, vil en miljøgodkendelse ikke kunne gives til virksomheden.
 
Ifølge Frederiksborg Amts tidligere grundvandskortlægning, Allerød Kommunes hydrologiske model, NIRAS grundvandsredegørelse fra 2013 og helt nye modelberegninger foretaget af Rambøll for Miljøstyrelsen og for Allerød Kommune ligger erhvervsområde Farremosen ikke indenfor indvindingsopland til Lynge Overdrev Vandværk. Erhvervsområdet ligger indenfor indvindingsopland til almene vandforsyninger i Furesø og evt. Egedal Kommune og til Birkholm Planteskoles vandforsyning. Nærmere redegørelse   for grundvandsforhold i forhold til Lynge Overdrev Vandværk findes i vedlagte bilag 1 og 2 fra henholdsvis NIRAS og Rambøll. 
Det er desuden blevet undersøgt (jf. bilag 2) om Lynge Overdrev Vandværks indvindingsopland ved en øget indvindingsmængde vil udvikles ind under erhvervsområdet. Dette er ikke tilfældet.
 
Lynge Overdrev Vandværk anmoder om at ovenstående dokumenteres ved konkrete målinger gennem etablering af en boring til det primære grundvandsmagasin. Dette kan ikke imødekommes, da det ikke er afgørende for myndighedsgodkendelsen af virksomheder i Erhvervsområde Farremosen. Vilkårene i miljøgodkendelser og andre tilladelser skal beskytte grundvandet uafhængigt af, hvilket vandværks indvindingsområde, der skal beskyttes.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Dialog/høring
Forvaltningen har haft møde med Lynge Overdrev Vandværk om grundvandsforhold ved Erhvervsområde Farremosen i november 2017 og april 2018.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_17-10181_dok_no_66768-18_v1_grundvand ved farremosen - mødereferat og notater - notat om grundvand ved farremosen.pdf.pdf
caseno_17-10181_dok_no_66769-18_v1_grundvand ved farremosen - mødereferat og notater - notat_lynge_overdrev_vv_scenarium_med_forøget_tilladelse_v2.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Grundvand ved Farremosen.pdf
Bilag 2 Scenarium med øget indvinding.pdf


13. Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum - Genoptagelse

Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum - Genoptagelse

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådsmedlem Viggo Janum har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden:
 
Byrådet besluttede den 24. maj 2018, at oversende sagen til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.
 
Supplerende tema
Udvalget besluttede den 6. juni 2018, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.
 
Forvaltningen har fået det vedlagte notat udarbejdet af advokatfirmaet Horten.

Sagsbeskrivelse
”Allerød kommune skal tydeligt markere sig som grøn kommune, der aktivt udnytter mulighederne for at beskytte miljøet.
Vores Allerød ønsker derfor, at der bliver indført klare retningslinjer for, hvorledes byrådet som VVM myndighed kan pålægge alle nuværende og kommende virksomheder i Farremosen at udarbejde en Miljøkonsekvensrapport for deres anlæg.
Baggrunden for forslaget er, at Miljøministeriets vejledning om VVM pligt af nye anlæg angiver følgende:
Vurdering af Virkninger på Miljøet omfatter vurdering i forhold til påvirkning af mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv
 
Formålet med VVM-reglerne er at vurdere anlæggets miljømæssige påvirkning som en helhedsbetragtning i forhold til områdets miljømæssige bæreevne. Det betyder, at i øvrigt fuldstændigt ens anlægsprojekter i visse sammenhænge kan være VVM-pligtige og i andre situationer ikke. Et af de forhold, der gør sig gældende, er omfanget af anlægsprojektets miljøpåvirkning - både hvad angår intensitet og geografisk udstrækning - sammenholdt med dette områdes andre aktiviteter og sårbarhed.
 
Et anlægsprojekt for udvidelse af et eksisterende anlæg, skal derfor ikke kun vurderes isoleret som et selvstændigt anlæg i relation til tålegrænser og vejledende grænseværdier. Anlægsprojektet skal vurderes i kumulation med – det vil sige sammen med – miljøpåvirkningen fra allerede eksisterende anlæg. Dette kan betyde, at et anlægsprojekt, der isoleret set ikke vil påvirke miljøet væsentligt, alligevel kan være VVM-pligtigt. Dette vil klart være tilfældet, hvis allerede det eksisterende anlæg giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.
 
I forbindelse med vurderingen af de kumulative forhold skal ikke blot eksisterende forhold tages i betragtning, men også arealanvendelse og aktiviteter som følge af allerede eksisterende – udnyttede og uudnyttede - tilladelser eller vedtagne planer. Citat slut. ”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-05-2018
Sagen oversendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Formanden satte til afstemning, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
 • Miki Dam Larsen og Erling Petersen stemte for.
 • Rasmus Keis Neerbek og Martin Wolffbrandt undlod at stemme.
 
På grund af stemmelighed henlægges sagen.


caseno_18-4170_dok_no_71776-18_v1_notat fra horten.pdf

Bilag

Notat fra Horten


14. Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen - Genoptagelse

Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen - Genoptagelse

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådsmedlem Jørgen Johansen har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.
 
Supplerende tema
Udvalget besluttede den 10. april 2018, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.
 
Forvaltningens notat af 26. juni 2018 er vedlagt.

Sagsbeskrivelse
Parkeringsfond i bymidten.
 
De Konservative ønsker en parkeringsfond i bymidten, således at eksisterende ejendomme i bymidten kan udbygges og investeres i. Kan også bruges i forbindelse med udvikling af kulturtorv.
 
Vi ser mulighed for ekstra parkeringspladser langs togbanen, hvor der i dag er nyttehaver, eller gennem udbyggelse af vores eksisterende parkeringspladser i højden, måske andre arealer.
 
Hvis det er muligt at etablere sådan en fond, vil vi i forbindelse med det kommende budget gerne bidrage med forslag til arealer for dette”.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018
Sagen oversendes til behandling i Teknik, Erhverv, Plan, og Miljøudvalget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018
Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.
 
Udvalget tog det fremsendte høringssvar fra Seniorrådet til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget tog notatet til efterretning, idet overvejelserne om oprettelse af parkeringsfond indgår i arbejdet med helhedsplanen for bymidten.


caseno_18-2424_dok_no_69371-18_v1_notat af 26 juni 2018.pdf.pdf

Bilag

Notat af 26 juni 2018.pdf


15. Nyt erhvervsfremmesystem

Nyt erhvervsfremmesystem

Punkttype
Orientering.

Tema
Den 24. maj 2018 blev der indgået en politisk aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om en ændring af erhvervsfremme og turismeindsatsen i Danmark.
 
Udvalget orienteres om aftalen og dens konsekvenser for Allerød Kommune.

Sagsbeskrivelse
Den politiske aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti har til hensigt at forenkle det nuværende komplicerede erhvervsfremmesystem ved at fjerne det regionale niveau i erhvervsfremmeindsatsen. Aftalen tager afsæt i forenklingsudvalgets arbejdet.
 
Der er i dag over 250 erhvervsfremmetilbud, og det er ambitionen at gøre området mindre udbudsdrevet og målrette indsatsen til virksomhedernes reelle behov.
 
Erhvervsfremme i kommunerne er i dag et "kan-område" og ikke et "skal-område", jf. erhvervsfremmelovens §§ 12 og 13 og angår f.eks. information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed, netværk, klyngeprojekter, mv
 
Aftalens konsekvenser i Allerød kommune
Hovedstaden får et erhvervshus med to filialer i hhv. Hillerød og Rønne. Allerød Kommune forventes at høre under filialen i Hillerød.
 
Arbejdsdelingen mellem den tværkommunale indsats i Erhvervshusene og den erhvervsfremmeindsats, der foregår i kommunerne enkeltvis, vil blive nærmere beskrevet i en rammeaftale mellem regeringen og KL. Aftalen skal forebygge overlappende indsatser. En revideret lov om erhvervsfremme forventes at træde i kraft 1. januar 2019.
 
På nuværende tidspunkt er der ikke klarhed over, i hvilket omfang de opgaver, der i dag varetages af Iværksætterhuset, bliver en del af ydelserne i erhvervshusene. Tidsmæssigt er der et sammenfald med, at kontrakten med Iværksætterhuset er til fornyelse. En allonge til forlængelse er derfor bragt i forslag for at sikre, at kommunerne i samarbejdet kan servicere iværksættere frem til aftalen med erhvervshusene er på plads. Se herom i dagsordenens pkt. 16.
 
Det er endnu usikkert, hvad konsekvenserne bliver for Greater Copenhagen, idet regionerne hidtil har været vigtige parter og bidragsydere i samarbejdet og ikke længere vil have en rolle heri. Copenhagen Capacity, som er en vigtig aktør i forhold til en række projekter, herunder Greater Copenhagen projekter, vil fortsætte, men bliver basisfinansieret af staten.
 
Øvrige strukturelle konsekvenser er beskrevet i vedlagte bilag.
 
Økonomi
Økonomiaftalen for budget 2019 mellem KL og regeringen forudsætter, at etableringen af de 10 nye tværkommunale erhvervshuse indebærer en omprioritering i kommunernes nuværende udgifter til lokal erhvervsfremme på 500 mio. kr. Det er forudsat, at kommunerne nedbringer udgifterne til lokal erhvervsfremme med 180 mio. kr. årligt, hvoraf 80 mio. kr. skal dække merudgift til erhvervshuse samt ny portal, mens de resterende 100 mio. kr. forudsættes at blive frigjort til borgernær service.
 
Kommunernes udgifter til lokal erhvervsfremme i dag er "kan udgifter”, og udgiftsniveauet er meget forskelligt mellem kommunerne. Hvor meget den enkelte kommune vil kunne frigive til borgernær service, afhænger af det politisk prioriterede serviceniveau for lokal erhvervsservice.
 
Det bemærkes, at det ikke er klart, om- eller hvordan de ydelser, der i dag ligger i Iværksætterhuset bliver skrevet ind i ”Lov om Erhvervsfremme” og hermed, hvordan finansieringen bliver for denne type aktiviteter. Der er derfor afsat en post til iværksætterserviceringen i budgettet for 2019.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

Økonomi og finansiering
I budgettet for 2019 er der afsat kr. 875.000 til etableringen af de nye erhvervshuse, samt til iværksætterservicering, hvilket svarer til en forventet merudgift på 0,3 mio.kr til disse poster. Merudgiften skyldes at de nye erhvervshuse er forholdsmæssigt dyrere end de hidtidige udgifter til Væksthus Hovedstaden. Økonomiaftalen for budget 2019 mellem KL og regeringen er indarbejdet i det administrative budgetgrundlag, som behandles af Økonomiudvalget og byrådet i august.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_18-6313_dok_no_79718-18_v1_bilag - nyt erhvevsfremmesystem.pdf.pdf

Bilag

Bilag - Nyt erhvevsfremmesystem.pdf


16. Forlængelse af aftale om Iværksætterhuset 2019

Forlængelse af aftale om Iværksætterhuset 2019

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at tage stilling til, om en forlængelse af kontrakten skal godkendes eller udsættes til efter budgetforhandlingerne.

Sagsbeskrivelse
Kontrakten om erhvervsservice overfor iværksættere, som er indgået mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Iværksætterhuset udløber den 31. december 2018.
 
Styregruppen for Iværksætterhuset foreslår, at kontrakten forlænges med ét år gældende for 2019, så kommunernes service overfor iværksættere kan planlægges og opretholdes, indtil det ny erhvervsfremmesystem er på plads. Se nærmere herom under dagsorden pkt. 15.
 
Det bemærkes, at udtrædelse af Iværksætterhuset indgår som forslag 54 til servicereduktioner i fagudvalgenes budgetproces 2019-22 (med et beløb på 109.264 kr. årligt).
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at kontrakten forlænges med ét år.
 
Forslag 2
Udvalget udsætter stillingtagen til forlængelse til efter budgetforhandlingerne.

Administrationens forslag
 
Forvaltningen anbefaler at udvalget godkender forslag 2

Økonomi og finansiering
Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 2.


caseno_18-5387_dok_no_62281-18_v1_aftale om iværksætterhuset 2016-2018.pdf
caseno_18-5387_dok_no_70741-18_v1_tilføjelse til allonge til aftale om iværksætterhuset 2019-2010.pdf

Bilag

Aftale om Iværksætterhuset 2016-2018
Allonge til forlængelse af aftale om Iværksætterhuset 2019-2010


17. Erhvervslivet øget socialt ansvar - nedsættelse af dækningsafgift

Erhvervslivet øget socialt ansvar - nedsættelse af dækningsafgift

Punkttype
Beslutning.

Tema
Økonomiudvalget besluttede den 6. februar 2018 den videre proces for udmøntning af konstitueringsaftalen - herunder, at der i maj forelægges en sag med orientering om processen for at dækningsafgiften nedsættes mod at erhvervslivet spiller en større rolle på det sociale område.
 
Udvalget anmodes om tage stilling til, om ovenstående initiativ skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019–22, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Af konstitueringsaftalen fremgår at ”Erhvervslivet i højere grad skal involveres i at løse sociale opgaver i kommunen. Sænket dækningsafgift i takt med, at erhvervslivet påtager sig en større rolle i integrationen og at få ledige i beskæftigelse”.
 
Retsgrundlaget for kommuners adgang til opkrævning af dækningsafgift på forretningsejendomme reguleres i lov om kommunal ejendomsskat.
 
I henhold hertil kan kommunerne vælge om de vil opkræve dækningsafgift på forretningsejendomme. Dækningsafgiften må maksimalt ansættes til 10 promille.
 
I Allerød Kommune er dækningsafgiften ansat til 9 promille og indbragte i 2017 kommunen et skatteprovenu på 20 mio. kr.
 
Tabellen nedenfor sammenligner dækningsafgiften for 2017-2018 i de nordsjællandske kommuner:
 
                        2017     2018
Furesø             6,000   5,500
Allerød            9,000   9,000
Fredensborg    7,000   7,000
Helsingør         6,800   6,800
Hillerød           9,400   9,400
Hørsholm        10,000 10,000
Rudersdal        10,000 10,000
Egedal             5,310   5,310
Frederikssund -           -
Halsnæs           -           5,000
Gribskov         -          
 
I erhvervsundersøgelser fra Dansk Industri og Dansk Byggeri vægtes dækningsafgiftens størrelse højt som et parameter i vurderingen af kommunernes erhvervsvenlighed. Linket: En opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at i 2018 opkræver 39 ud af 98 kommuner dækningsafgift. 
 
I de senere år har flere kommuner indgået ”noget-for-noget” aftaler / hensigtserklæringer med det lokale erhvervsliv om hel eller delvis udfasning af dækningsafgiften mod, at erhvervslivet i højere grad at påtager sig et socialt ansvar.
 
Dette gælder f.eks.:
 
En evt. ”Noget-for-noget” aftale i Allerød Kommune
I det følgende redegøres for en række opmærksomhedspunkter ved vurderingen af en evt. ”noget-for-noget” aftale i Allerød Kommune:
 
1. Er behovet egnet til en bred aftale med erhvervslivet?
De største måltal i ”noget-for-noget” aftaler ligger typisk indenfor ordinær beskæftigelse og virksomhedspraktikker.
 
Allerød Kommune har siden 2007 haft landets laveste ledighed. Ved udgangen af marts 2018 var der under 10 personer på dagpenge med over 40 ugers ledighed (en ledighedsperiode under dette anses for almindelig jobskifte og kræver ikke særlig opmærksomhed).
 
Herved er behovet i Allerød i væsentlig grad knyttet til beskæftigelsesordninger til borgere, der er udsatte og på kanten af arbejdsmarkedet.
 
Ved udgangen af marts 2018 var der i Allerød Kommune 140 borgere på uddannelses- og kontanthjælp. Heraf havde 72 borgere mere end ét års ledighed bag sig. Hertil kommer ca. 100 borgere på Integrationsydelse.
 
Fælles for disse borgere er, at de har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet grundet fysiske, psykiske eller sproglige udfordringer. Det kan derfor i en bred aftale med erhvervslivet vise sig at vanskeligt at finde borgere, der matcher de arbejdsopgaver, virksomhederne kan tilbyde.
 
2. Hvor meget kan nedsættelse af dækningsafgiften geare potentialet?
69% af virksomhederne i Allerød har mellem 1-4 ansatte og der er ikke lokalt et stort potentiale blandt virksomhederne for at indgå aftaler om mange ledige på samme virksomhed.
 
Det kan vise sig vanskeligt i stor målestok at finde egnede lokale arbejdspladser til en række af de nuværende langtidsledige og flygtninge.
 
3. Hvad skal konsekvensen være, hvis måltallene ikke nås?
En række spørgsmål er relevante at overveje forud for beslutningen om en ”noget-for-noget” aftale. F.eks.: Hvis den kollektive aftale ikke bliver nået, er der så politisk parathed til ikke at sænke dækningsafgiften? Hvad så med de virksomheder, som har bidraget positivt til målopfyldelsen? Eller hvad hvis det er kommunen som ikke kan stille den arbejdskraft til rådighed, der efterspørges?
 
4. Hvem skal en aftale indgås med?
Vil en aftale i Allerød kunne få lokalt fundering og ejerskab? Erhvervslivet i Allerød har ikke en bred organisering, som det f.eks. er tilfældet Furesø, hvor der eksisterer tre erhvervsforeninger, der dækker de forskellige sektorer: Furesø Handel, Furesø Erhverv, Furesø Industri.
 
Relevante partnere for en aftale kunne være Lynge Erhvervsforening, Allerød Handelsforening, TEAM Allerød, ligesom f.eks. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk byggeri og f.eks. LO kan involveres.
 
5. Kan tilsvarende effekt opnås på anden vis?
For at motivere den enkelte virksomhed etableres ofte særlige mærkningsordninger eller priser som uddeles af aftalepartnerne til virksomheder, der arbejder positivt i forhold til målopfyldelsen af ”noget-for-noget” aftalerne.
 
Allerød Kommune har et tæt samarbejde med mange lokale virksomheder om socialt ansvar, som er værd at anerkende.
 
Da ”noget-for-noget” aftaler er komplekse at målfastsætte og følge op på særligt i forhold til de behov, der skal løftes i Allerød Kommune, er en alternativ mulighed at starte et samarbejde med erhvervslivet og organisationerne om at honorere socialt ansvar gennem mærkningsordninger og/eller uddeling af en eller flere priser.
 
Eventuelt kan dækningsafgiften nedsættes i forlængelse heraf som en anerkendelse af samarbejdet og indsatsen.
 
Den videre proces og sammenhæng til andre strategier og politikområder
Det vil kræve et kommissorium og en videre analyse at arbejde videre med ”noget-for-noget” aftaler og/eller mærkningsordninger / priser.
 
Temaet indgår som et punkt på den overordnede proces og tidsplan for en ny erhvervspolitik, som blev behandlet af Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2018.
 
Forslag 1
Udvalget oversender til budgetforhandlingerne 2019–22, at der igangsættes kommissorium for et koncept og et forslag til ”noget-for noget aftale”, som inkluderer en sænkning af dækningsafgiften.
 
Forslag 2
Udvalget oversender til budgetforhandlingerne 2019–22, at der igangsætte kommissorium for et koncept og et forslag til CSR-mærkningsordninger og/eller priser, der honorer erhvervslivet for at udvise socialt ansvar -  uden at indgå en ”noget-for-noget” aftale.
 1. Inklusive nedsættelse af dækningsafgift
 2. Eksklusive nedsættelse af dækningsafgift

Forslag 1 og 2 vil kræve en analyse, som vurderes at koste 150.000 kr. (Se herom i vedhæftede notat)
 
Forslag 3
Udvalget oversender til budgetforhandlingerne 2019–22, at dækningsafgiften nedsættes uden ordninger som beskrevet i forslag 1 og 2.
 
Forslag 4
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 4.

Økonomi og finansiering
Sænkning af dækningsbidraget vil have budgetmæssige konsekvenser. En beregning heraf beror på en politisk beslutning om, hvor meget dækningsafgiften sænkes.
 
Initiativsag nr. 91 for Økonomiudvalget (fremlægges til august), indeholder et beregningseksempel på en sænkning af dækningsbidraget med to promille.
 
Forslag 1 og 2 forudsætter desuden en analyse, der anslås til150.000 kr.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet emnet tages op i forbindelse med udarbejdelsen af erhvervspolitikken.


caseno_18-6440_dok_no_71106-18_v1_notat - analyse til øget involvering af erhvervslivet i socialt ansvar.docx

Bilag

Notat - analyse til øget involvering af erhvervslivet i socialt ansvar


18. Ansøgning om landzonetilladelse - Kollerød Bygade 36A-C

Ansøgning om landzonetilladelse - Kollerød Bygade 36A-C

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik- og Planudvalget behandlede den 11. maj 2017 ansøgning om landzonetilladelse til etablering af multihal samt lovliggørende tilladelse til eksisterende anvendelse i tidligere erhvervsbygning på Kollerød Bygade 36 A-C.
 
Udvalget besluttede følgende:
”Der igangsættes naboorientering med henblik på, at der meddeles tillades til:
 
Tilladelsen til multihallen er begrundet i, at hallen ikke er væsentlig større en 500 m2 og at der ikke er væsentlige natur- og landskabsinteresser i området. Tilladelsen meddeles med vilkår om afskærmende beplantning mod vest. Forvaltningen fastlægger sammen med ansøger placering af p-pladser. Den endelige tilladelse behandles af udvalget”
 
Naboorientering er gennemført og Teknik-, Erhvervs-, Miljø- og Planudvalget anmodes om at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Ejeren af Kollerød Bygade 36A-C søgte i 2017 tilladelse til nedenstående (se kortbilag).
Den eksisterende bygning er tilladt anvendt til anlægsgartnervirksomhed. Planloven er ændret i 2017, så det nu er nu ikke længere nødvendigt at meddele tilladelse til anvendelsen af den eksisterende bygning, da anvendelsesændringen blot skal anmeldes jf. planlovens § 37 stk.2. Ændringen kræver stadig en byggetilladelse.
 
Ejendommen er registreret som landbrugsejendom. Planlovens § 37 giver mulighed for at bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, uden tilladelse efter § 35, stk. 1, kan tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker og en bolig, samt lager- og kontorformål m.v.
Jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 14 kan der i forbindelse med ovennævnte virksomheder etableres op til 500 m2 tilbygninger uden landzonetilladelse.
 
Den ønskede multihal er 640 m2 og er således større end det, der umiddelbart er tilladt som udvidelse af erhverv i landzone (se bilag 1 og 2).
 
Multihallen kan benyttes som ridehal. Det er praksis i landzone at give afslag til ansøgninger om ridehaller til private.
 
Etablering af ridebane, parkeringspladser og skulpturpark anses som ændret anvendelse og forudsætter derfor en tilladelse i henhold til planlovens § 35.
 
Der søges om, at ridebanen kan belyses med 4 meter høje lysmaster. I andre sager har Forvaltningen meddelt tilladelse til belysning af ridebaner under forudsætning af, at lysstander opføres i maksimalt 1 meters højde.
 
Omkring den nuværende bygning er der plads til ca. 25 parkeringspladser. Derudover kan ridebanen bruges til parkering (bilag1). Forvaltningen vurderer, at den skitserede løsning giver det nødvendige antal parkeringspladser og samtidig tager højde for trafikforholdene på Kollerød Bygade. Parkering er øst for den eksisterende bygning, hvilket ikke er i overensstemmelse med Teknik- og Planudvalgets beslutning den 11. maj 2017. Trafiksikkerhedsmæssigt vurderes det imidlertid at være en forsvarlig løsning, idet bilerne ikke kører direkte ud på vejen, men skal benytte den eksisterende indkørsel.
 
I forbindelse med naboorienteringen er der indkommet ét høringssvar (bilag 3), der omhandler boligforhold, trafik og miljøforhold. Høringssvaret vurderes ikke, at give anledning til afslag på ansøgningen eller at tilladelsen meddeles med yderligere vilkår.
 
Vedhæftet er udkast til landzonetilladelse (bilag 4).
 
På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen, at udkast til landzonetilladelse godkendes og meddeles til ejeren.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslå, at udkast til landzonetilladelse godkendes og meddeles til ejeren.

Afledte konsekvenser
-

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Matrikulære naboer er hørt i overensstemmelse med planlovens bestemmelser. Der er indkommet én indsigelse.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.


caseno_17-3412_dok_no_29966-17_v1_illustration ansøger.pdf.pdf
caseno_17-3412_dok_no_29981-17_v1_kort.pdf.pdf
caseno_17-3412_dok_no_62829-18_v1_bilag udvalg.pdf
caseno_17-3412_dok_no_62827-18_v1_høringssvar.pdf
caseno_17-3412_dok_no_62823-18_v1_udkast afgørelse 12062018.pdf

Bilag

Bilag 2 - Illustration ansøger
kort.pdf
Bilag 1 - Situationsplan
Bilag 3 - Høringssvar
Bilag 4 - Udkast afgørelse


19. Vedtagelse af lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen 28-32

Vedtagelse af lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen 28-32

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet vedtog den 25. maj 2018 det vedlagte forslag til lokalplan 1-142 Butik ved Kongevejen 28-32 (bilag 1).
 
Planforslaget med en miljøvurderingsscreening blev offentliggjort den 5. juni 2018 med en høringsfrist til den 17. juli 2018.
 
Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af lokalplanen blev offentliggjort den 5. juni med en klagefrist på 4 uger.
 
Udvalget anmodes om at indstille lokalplanen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med de ændringer, som den politiske behandling medfører.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.  

Sagsbeskrivelse
 
Baggrunden for sagen er, at den eksisterende Netto på Kongevejen 32 ønsker at udvide butikkens parkeringsplads ved at inddrage Kongevejen 28.
 
Økonomiudvalget vedtog den 18. april 2017 at igangsætte udarbejdelse af forslag til ny lokalplan for området, der ligger i den vestlige del af Blovstrød ud til Kongevejen.
 
Planens indhold
Lokalplanen fastholder i store træk mulighederne for butiksbyggeri på grunden, som de er i dag i lokalplan 1-130 for Lille Blovstrød, delområde B1, fra 2008. Bebyggelsesprocenten må højst være 50 %, bygningshøjden højst 8,5 meter og butiksarealet højst 1.000 m2.
 
Med lokalplanen muliggøres en ny vejadgang fra Kongevejen til butikken.
 
Sammenhæng med ny børneinstitution
Allerød Kommune opfører en ny børneinstitution syd for Netto og anlægger efterfølgende en ny parkeringsplads på en del af den grund, hvor ”Blovstrød Børnehus” ligger.
 
Lokalplanen giver mulighed for at skabe en adgang for gående/cykler mellem Nettos parkeringsplads og den nye børneinstitution – samt en gennemkørsel for biler mellem Nettos parkering og kommunens nye p-plads.
 
Høringen
Der er indkommet 2 høringssvar, vedlagt som bilag 2.
 
Forvaltningens sammenfatning og bemærkninger til høringssvarene er vedlagt som bilag 3.
 
Forslag 1
 1. Forslaget til lokalplan vedtages uden ændringer med en maksimal størrelse på pylonen på 2,5 x 1,0 meter
 2. Forslaget til lokalplan vedtages med en maksimal størrelse på pylonen på 3,0 x 1,2 meter (halv højde af Remas)
 3. Forslaget til lokalplan vedtages med en maksimal højde på pylonen på 6,0 meter som ønsket af Salling Group
Forslag 2
Butiksarealet fastholdes på 1.000 m2 i overensstemmelse med den gældende kommuneplan.
 
Forslag 3
Der gennemføres konsekvensrettelser og opdateringer af lokalplanen, som ikke berører bestemmelserne, inden planen offentliggøres.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1B, 2 og 3 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
Netto betaler for anlæg inden for deres ejendom, herunder jordundersøgelser, byggemodning, terrænregulering, støttemure mv.
 
Netto etablerer og betaler for den støjafskærmning, der vil være nødvendig, for at butikken kan overholde de vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984: ”Ekstern støj fra virksomheder”.

Dialog/høring
Lokalplanen offentliggøres efter planlovens bestemmelser og registreres i Plandata.dk.
 
Besked om vedtagelsen sendes til berørte myndigheder, foreninger mv. samt de borgere, der har indsendt høringssvar.
 
Planen kan påklages til Planklagenævnet inden for 4 uger efter offentliggørelsen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 B, 2 og 3 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_17-3912_dok_no_76038-18_v1_bilag 2 høringssvar samlet - forslag til lokalplan 1-142.pdf
caseno_17-3912_dok_no_76005-18_v1_bilag 3 høringsnotat - resume og forvaltningens bemærkninger.docx
caseno_17-3912_dok_no_76039-18_v1_bilag 1 forslag til lokalplan 1-142, maj 2018.pdf

Bilag

Bilag 2 - Høringssvar samlet
Bilag 3 - Høringsnotat
Bilag 1 - Forslag til lokalplan 1-142, Maj 2018


20. Lukning af byggesager

Lukning af byggesager

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om ny praksis i forhold til lukning af byggesager.

Sagsbeskrivelse
Der er sket en del ændringer i forhold til, hvad der kræver byggetilladelser, og derfor får Forvaltningen langt flere henvendelser fra bygherrer, der ønsker vejledning i, hvordan de ændrede regler skal tolkes.
 
Indkomne byggesager sagsbehandles og afsluttes efter sædvanlig praksis. Dog går nogle byggesager i stå, f.eks. som følge af at der ikke er fremsendt det efterspurgte materiale, at ansøger er flyttet eller ikke længere er interesseret i at bygge.
 
Det medfører et forholdsvist stort ressourceforbrug at følge op og tage kontakt, når sagerne går i stå. Da opkrævningen af byggesagsgebyrer først sker, når en byggesag er afsluttet medfører sager, der er gået i stå desuden en forsinket eller manglende gebyrindtægt. 
 
Der igangsættes derfor en proces med lukning af ”ikke relevante” sager.
Der sendes brev til ansøger, som følges op af to rykkere. Herefter lukkes sagen og eventuelt byggesagsgebyr opkræves.
 
Hensigten er, at sagsbehandlingen gøres mere forløbende og at der ikke unødigt bruges ressourcer på sager, der ikke længere har betydning for ansøger. Desuden kan gebyr opkræves for den sagsbehandling, der har fundet sted.  

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
21. Nedlæggelse af 2 boliger og et erhvervslejemål i ejendommen Amtsvej 10 samt nedrivning af ejendommen

Nedlæggelse af 2 boliger og et erhvervslejemål i ejendommen Amtsvej 10 samt nedrivning af ejendommen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til nedlæggelse af 2 boliger og et erhvervslejemål i ejendommen Amtsvej 10 med henblik på nedrivning af ejendommen.

Kompetence
Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet besluttede den 10. december 2013 at erhverve ejendommen Amtsvej 10 med henblik på, at skabe den bedst mulige trafikale cirkulation imellem bymidtens parkeringsarealer som fastlagt i lokalplan 295 for Lillerød Bymidte.

Ejendommen har været anvendt som udlejningsejendom til bolig og erhverv – også efter kommunens overtagelse i 2014. Ejendommen trænger til istandsættelse og står aktuelt uden anvendelse.
 
Grundarealet udgør 390 m2 og det bebyggede areal 103 m2 i tre plan. Erhvervsarealet udgør 103 m2 og boligarealet 159 m2 + 65 m2 kælder.
 
Ejendommen er omfattet af lokalplan 295 for Lillerød Bymidte og beliggende i nærhed til det kommende Kulturtorv. Det forventes, at ejendommen bliver omfattet af den kommende Helhedsplan for Lillerød Bymidte – og eventuelt udlagt som rekreativt område.
 
Hel eller delvis nedlæggelse af en bolig kræver byrådets tilladelse i henhold til boligreguleringslovens §46, stk. 1. Der kræves ikke tilladelse til nedlæggelse af erhvervslejemål.
 
En nedlæggelse af boligerne på Amtsvej 10 og nedrivning af ejendommen vurderes at ske som led i realisering af den kommende Helhedsplan for Lillerød Bymidte/Kulturtorvet.
 
Udgiften til nedrivning af ejendommen anslås til 500.000 kr., idet der tages forbehold for udgifter til uforudsete miljømæssige omkostninger. Udgiften skal ses i sammenhæng med udviklingen af Kulturtorvet og realiseringen af Helhedsplan for Lillerød Bymidte.
 
Forslag 1
Der meddeles tilladelse til nedlæggelse af 2 boliger i ejendommen Amtsvej 10 som led i udviklingen af Kulturtorvet/realiseringen af Helhedsplan for Lillerød Bymidte.
Der meddeles samtidig en anlægsbevilling i udgift på 500.000 kr. til arbejdet.

Forslag 2
Ejendommen nedrives ikke. Der fremlægges sag om alternativ anvendelse.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
Forslag 1
Der afsættes et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til nedrivningen. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Der gives en anlægsbevilling i udgift på 500.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_18-6939_dok_no_74422-18_v1_kortbilag.docx

Bilag

Kortbilag


22. Nedlæggelse af bolig og nedrivning af Amtsvej 24

Nedlæggelse af bolig og nedrivning af Amtsvej 24

Punkttype
Beslutning.

Tema
Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til nedlæggelse af bolig i ejendommen Amtsvej 24 med henblik på nedrivning af ejendommen.

Kompetence
Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet besluttede den 22. marts 2018 at erhverve ejendommen Amtsvej 24 som led i proces for udviklingen af Kulturtorvet/den kommende Helhedsplan for Lillerød Bymidte. Ejendommen overtages den 1. september 2018.
 
Byrådet besluttede endvidere, at beboelsesejendommen kunne søges udlejet for en perioden af maksimalt 12 måneder til den nuværende lejer. Ejendommen vil stå uden anvendelse, når lejemålet ophører den 1. marts 2019.
 
Ejendommen, som indeholder én bolig, har et bebygget areal på 75 m2 med et samlet boligareal på 104 m2. Grundarealet udgør 394 m2.
 
Ejendommen er aktuelt omfattet af lokalplan 2-295C for Lillerød Bymidte, Byens Plads, hvor den er udlagt som del af et byggefelt langs med Amtsvej. Efterfølgende har byrådet den 18. december 2015 besluttet, at der vil ske ændring i plangrundlaget, som led i proces for udvikling af Kulturtorvet. Ejendommen forventes udlagt til offentligt formål, Kulturtorv.
 
Hel eller delvis nedlæggelse af en bolig kræver byrådets tilladelse i henhold til boligreguleringslovens §46, stk. 1.
 
En nedlæggelse af boligen på Amtsvej 24 og nedrivning af ejendommen vurderes at ske som led i udviklingen af Kulturtorvet.
 
Udgifter til nedrivning af ejendommen anslås til 250.000 kr., idet der tages forbehold for udgifter til uforudsete miljømæssige omkostninger.
Udgiften skal ses i sammenhæng med udviklingen af Kulturtorvet.
 
Forslag 1
Der meddeles tilladelse til nedlæggelse af boligen og til at ejendommen nedrives som led i udviklingen af Kulturtorvet. Der meddeles samtidig en anlægsbevilling i udgift på 250.000 kr. til arbejdet.
 
Forslag 2
Ejendommen nedrives ikke. Der fremlægges sag om alternativ anvendelse.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
Forslag 1
Det afsættes et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til nedrivningen. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Der gives en anlægsbevilling i udgift på 250.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_18-6190_dok_no_74293-18_v1_kortbilag ejenommens placering.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag ejenommens placering.PDF


23. Initiativsag nr. 52. Blinde alarmer

Initiativsag nr. 52. Blinde alarmer

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrødlisten har fremsendt følgende:
”Der er også i Allerød et antal blindalarmer. Disse medfører, at brandbiler kan risikere at være sendt ud til ”ingenting”, men betyder måske også udgifter til kommunen, hvis blindalarmer til kommunens egne bygninger.
Vi ønsker en analyse af omfanget af blindalarmer, antal pr. adresse for 2015-2017.
Såfremt der er mange blindalarmer, ønsker vi forslag fra forvaltningen til, hvordan antallet kan nedbringes. ”
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Kommunen har på de større ejendomme installeret Automatisk Brandalarmerings Anlæg (ABA), der automatisk indgiver brandalarmering ved brand. Ved alarmering skal beredskabet rykke ud, uanset om der er tale om en fejl eller ej, og kommunen bliver afkrævet et gebyr for udrykningen, såfremt der ikke er tale om en slukningskrævende brand. Der har tidligere været opkrævninger for udrykninger tilkaldt via manuelle brandalarmer (Brandtryk), men denne praksis er ophørt fra 2015.
 
Der er i nedenstående opgørelse skelnet mellem to typer alarmer:
2016: 18 blindalarmer og 1 fejlalarm
2017: 11 blindalarmer og 3 fejlalarmer
2018 til medio maj: 3 blindalarmer og 2 fejlalarmer.
 
Reduktionen i antallet af blind- og fejlalarmer skyldes dels et samarbejde med beredskabet om en kampagne målrettet håndværkere, rengøringspersonale og serviceteknikere, dels fælles opfølgning fra beredskab og kommune på udvalgte ejendomme med henblik på at forebygge blind- og fejlalarmer.
 
Ved blind- og fejlalarmer bliver kommunen informeret om stedet og årsagen via sms og mail. Efterfølgende gennemføres forebyggende tiltag, der skal sikre, at der ikke opstår gentagende blinde eller falske alarmer. Ved alarmer, hvor det kan påvises, at f.eks. en håndværker har aktiveret ABA-anlæg eller et barn har trykket på brandtryk, bliver der videresendt faktura til disse.
 
Indsatsen er en del af kommunens risikostyring.
 
På baggrund af det faldende antal blind- og fejlalarmer og de gennemførte tiltag på området vurderes der ikke at være behov for yderligere analyse.
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages på udvalgets førstkommende møde.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Formanden satte Forvaltningens forslag 2 til afstemning:
 
 • Miki Dam Larsen, Martin Wolffbrandt og Rasmus Keis Neerbek stemte for.
 • Erling Petersen undlod at stemme.
24. Initiativsag nr. 55. Hjertestartere i Blovstrød

Initiativsag nr. 55. Hjertestartere i Blovstrød

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrødlisten har fremsendt følgende:
”Vi ønsker undersøgt, om der kan opsættes flere hjertestartere i Blovstrød, og at de eksisterende gøres tilgængelige for offentligheden.
Der er i dag 82 hjertestartere i Allerød – 30 er døgnåbne, men der er kun få i Blovstrød.
Kilde: www.hjertestarter.dk
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Der har været fejl i forhold til registreringerne på www.hjertestarter.dk. Efter korrektion er der registreret 106 hjertestartere i Allerød Kommune, heraf er de 37 tilgængelige hele døgnet. Der er i Blovstrød registreret 6 døgnåbne hjertestartere. Bl.a. på Blovstrød idrætsanlæg, tennisklub, Niras og Blovstrød Kirke.
 
Ved etablering af hjertestartere anbefales det at sikre, at de er tilgængelig hele døgnet. Prisen for opsætning af en hjertestarter udendørs er ca. 20.000 kr. og afledt drift til strøm og vedligehold er skønsmæssigt 1.500 kr. pr. år. Der er ikke i budgettet afsat midler til en udbygning af det nuværende antal hjertestartere.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
1,5
2020
1,5
2021
1,5
2022
1,5
Anlægsudgift
 
2019
20
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 2.
25. Initiativsag nr. 56. Lynge Grusgrav

Initiativsag nr. 56. Lynge Grusgrav

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Enhedslisten har fremsendt følgende:
”Der skabes kontakt til ejerne af Lynge Grusgrav med henblik på at overtage/opkøbe området helt eller delvist for at etablere natur og rekreativt område”.
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
 
Kræver analyse
X
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Arealet er i dag overvejende privat ejet og er primært lokalplanlagt til landbrug, natur og rekreativ anvendelse. I den nordøstlige del, ved Birkerødgård, er der stadig en aktiv grusgrav. Derudover ligger der enkelte virksomheder indenfor lokalplanområdet. I den resterende del af området nord for Slangerupvej er erhvervsaktiviteterne ophørt og efterbehandlingen godkendt.
 
Inden for lokalplanområdet er der flere deponier og registrerede jordforureninger. Grundvandet monitoreres flere steder i området. Ved en eventuel overtagelse vil alle områder skulle åbnes for offentlig adgang. Desuden bør mulige omkostninger i forhold til tidligere aktiviteter afklares. 
 
Som udgangspunkt vil ejeren have udgifter til:
 
Desuden vil der være driftsudgifter til hegning, vedligehold af stier og anlæg, slåning af græs mm.
 
Lokalplan 332 for Lynge Natur- og Fritidsområde fastlægger forholdsvis detaljeret anvendelsen, placering af veje, stier, parkering mm. Området er i henhold til Fingerplan 2017 omfattet af transportkorridor samt grøn kile, hvor rekreative interesser vægter højt. Der kan derfor ikke opføres ny permanent bebyggelse i området.
 
Hvis arealet skal udnyttes mere intensivt til rekreative formål vil det kræve yderligere stier og evt. andre anlæg i området, og plangrundlaget bør revideres.
 
Forinden et evt. køb af arealet bør der igangsættes en analyse, der belyser anvendelsesmuligheder og udgifter, herunder skøn af mulige omkostninger i forhold til tidligere aktiviteter i området.
 
En analyse om evt. køb af Lynge Grusgrav skønnes at koste ca. 300.000 kr.
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
300
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages på udvalgets førstkommende møde.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Sagen genoptages på mødet den 4. september 2018, idet Forvaltningen anmodes om at kontakte ejeren af grusgravens kerneområde for at undersøge interessen for evt. at afhænde området.


caseno_18-3202_dok_no_37242-18_v1_kortbilag - lynge grusgrav.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag - Lynge grusgrav.pdf


26. Initiativsag nr. 59. Trafikpulje

Initiativsag nr. 59. Trafikpulje

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Konservative har fremsendt følgende:
”Afsætte yderligere penge til mindre trafikforbedringer, så det bliver muligt at prioritere flere projekter”.
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Der er i det nuværende budget afsat en pulje på 2 mio. kr. årligt til realisering af mindre trafikprojekter i Trafikplan 2017 – dvs. projekter til under 1 mio. kr. En større pulje vil øge hastigheden for realiseringen af de mindre trafikprojekter. Projekter i trafikplanen til over 1 mio. kr. bliver ikke finansieret af den afsatte pulje, men skal finansieres via særskilte bevillinger i budgettet. Det kan overvejes, hvorvidt en evt. øget pulje skal kunne anvendes bredere end det er defineret i dag, f.eks. til projekter under 2 mio. kr.
 
Der er i skemaet nedenfor angivet en forøgelse på 1 mio. kr.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
1.000
2020
1.000
2021
1.000
2022
1.000
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages på udvalgets førstkommende møde.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget godkendte forslag 1.
27. Initiativsag nr. 60. Trafikflow

Initiativsag nr. 60. Trafikflow

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Konservative har fremsendt følgende:
”Analyse og implementering af bedre trafik flow. Vi ser mange steder i kommunen at trafikken standser i myldretiden. Løsningen er ikke at anlægge nye, store veje. I stedet bør det undersøges om der kan gøres noget for at sikre flowet i trafikken (det kunne f.eks. være optimering af lyskryds eller anlæg af en ekstra svingbane hvis det forbedrer trafik flowet)”.
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
 
Kræver analyse
X
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Udfordringerne med fremkommelighed på kommunens vejnet er beskrevet i Trafikplan 2017, hvor der også fremgår en række initiativer til forbedring af fremkommeligheden, hvor trængslen er størst. Der er konkrete forslag til udbygning af krydset Slangerupvej/Hillerødvej og til analyse af krydsene på Nymøllevej for at vurdere hvilke tiltag, der bedst kan øge fremkommeligheden på strækningerne.
 
Ønskes en bred kortlægning af fremkommeligheden, er der i dag mulighed for at lave transporttidsanalyser, hvor det eksempelvis registreres, hvad transporttiden i gennemsnit er på forskellige strækninger i kommunen. En sådan analyse vil kunne give et faktuelt billede af fremkommeligheden i kommunen og afdække evt. ikke registrerede flaskehalse i trafikflowet.
 
Det skønnes, at en sådan fremkommelighedsanalyse vil koste ca. 200.000 kr.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
200
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages på udvalgets førstkommende møde.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget godkendte forslag 1.
28. Initiativsag nr. 61. Parkeringsfond

Initiativsag nr. 61. Parkeringsfond

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
 
Konservative har fremsendt følgende:
”Etablering af nye parkeringspladser, jævnfør sag om parkeringsfond på næste ØU møde. Så det er muligt at købe parkeringspladser, hvis man vil udvikle ejendomme i bymidten med boliger”.
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Udvalget behandlede den 10. april 2018 sag fra Jørgen Johansen om parkeringsfond i bymidten. Sagen genoptages på mødet 14. august 2018 med notat fra Forvaltningen (dagsordenens punkt 12).
 
Der henvises desuden til kommissorium for helhedsplan for bymidten, som blev vedtaget af byrådet den 21. juni 2018.  Som en del af det kommende arbejde med helhedsplanen vil emner som parkering, byrum, opholdsområder og byliv blive behandlet.
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget godkendte forslag 2, idet overvejelserne om oprettelse af parkeringsfond indgår i arbejdet med helhedsplanen for bymidten, jf. dagsordenens pkt. 14.
29. Initiativsag nr. 63. Styrkelse af service til erhvervslivet

Initiativsag nr. 63. Styrkelse af service til erhvervslivet

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Radikale Venstre har fremsendt følgende:
”Radikale Venstre ønsker at styrke servicekulturen i kommunen til erhvervslivet, så virksomheder nemmere kan få hjælp samt en hurtigere løsningsorienteret sagsbehandling, gerne gennem én konkret kontaktperson, der koordinerer kommunens håndtering af den enkelte virksomheds spørgsmål. Det indstilles, at der udarbejdes en konsekvensberegning på indførsel af konceptet én kontakt person til én virksomhed. Endvidere indstilles det at det undersøge hvilke andre tiltag som kunne være relevante for at styrke servicekulturen i kommunen for erhvervslivet”. 
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
(x)
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende
Flere kommuner, primært de større, har indført tilbud om én kontaktperson, der følger og guider virksomheden i forbindelse med myndighedsbehandling, særligt på teknik-, miljø- og planområdet. F.eks. følgende kommuner: Københavns Kommune, Sønderborg Kommune, Odense Kommune.
 
Nem indgang tilbydes via erhvervsservice
Allerød Kommune tilbyder via hjemmesiden virksomhederne mulighed for at benytte erhvervsservice som en nem indgang til kommunen.
 
Forvaltningen i Allerød Kommune ved, hvordan de forskellige fagområder interagerer i en sagsbehandling. Virksomheden bliver derfor, som en naturlig del af Forvaltningens service ledt videre til den afdeling og person, som der er brug for til det næste skridt i sagen.
 
Koordinator og kontaktperson tilknyttes i større sager
I større sager, der går på tværs af myndighedsområderne plan, miljø og teknik, knytter Forvaltningen en fagperson på som koordinator og kontaktperson for virksomheden. Dette er f.eks. sket i sager som etablering af erhvervsområdet Farremosen, Norrecco og Bregnebjergård.
 
Allerød Kommune opfordrer desuden til tidlig dialog i bygge- og miljøsager – gerne allerede på idéstadiet, for at højne kvaliteten i løsningerne og give bedre mulighed for at tilrettelægge og koordinere på processerne, så forsinkelser og tidsspild kan undgås.
 
Sagsbehandlingstider og statens servicemål
Kommunens service til erhvervslivet er vigtig for erhvervslivets vækst og erhvervsvenligheden. En fleksibel og løsningsorienteret servicekultur overfor erhvervslivet blev nævnt som en af kommunens styrker på Vækstmødet den 6. juni 2018.
Kommunens byggestatistik for 2017, herunder opfyldelse af servicemål blev fremlagt på Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møde, den 6. marts 2018, hvoraf fremgår at servicemålene generelt overholdes.
 
Service kan imidlertid altid forbedres.
 
En ”account manager” funktion udmøntet som én kontakt, én virksomhed på tværs af alle forvaltningsområder med virksomhedsrettede opgaver, vil kræve ekstra ressourcer for ikke at blive en flaskehals for en effektiv sagsbehandling. Formålet og værdien for målgruppen vil skulle belyses nærmere.
 
Det vil også kræve en nærmere analyse at undersøge hvilke andre tiltag som kunne være relevante for at styrke kommunens service overfor erhvervslivet. Analysen skønnes at kunne gennemføres for 50.000 kr. og der bør forud udarbejdes et kommissorium, som præciserer formål og målsætninger og hvilke forvaltningsområder, der skal indgå samt en undersøgelse af behovet hos erhvervslivet.
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.
 
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
50
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget godkendte forslag 2.
30. Initiativsag nr. 65. Arbejdspladser

Initiativsag nr. 65. Arbejdspladser

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
SF har fremsendt følgende:
”SF ønsker at Allerød Kommune skal fastholde og udvikle antallet af arbejdspladser, så vi fastholder status som en kommune med flere indpendlere end udpendlere. Derfor ønskes en redegørelse, der giver en status på dette? Kan vi udvikle eller flytte på yderligere erhvervsområder?”.
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Allerød Kommune har ca. 1.320 arbejdssteder og 14.000 arbejdspladser. Der er ca. 12.000 beskæftigede. Der er dermed en netto indpendling på ca. 2.000 personer.
 
Økonomiudvalget besluttede den 6. januar 2018, som opfølgning på Konstitueringsaftalen, at emnet erhverv skal indgå i Planstrategi 2019. Økonomiudvalget behandler indhold af planstrategien den 21. august 2018.
 
I Planstrategien skal indgå en beskrivelse af de nuværende forhold og ønsker til den fremtidige planlægning. Planstrategien skal vedtages inden udgangen af 2019.
 
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede 6. juni 2018, at der skal gennemføres en analyse af Vassingerød Erhvervsområde som kan benyttes i forbindelse med planstrategien og senere udarbejdelse af ny lokalplan for området.
 
Der igangsættes en erhvervspolitik i efteråret 2018, som kan give bud på, hvordan erhvervsområderne skal udvikles, og hvordan Allerød Kommunen arbejder vækst og udvikling af arbejdssteder og arbejdspladser.
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget godkendte forslag 2.
31. Initiativsag nr. 67. Bedre trafikforhold foran Allerød Privatskole

Initiativsag nr. 67. Bedre trafikforhold foran Allerød Privatskole

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Venstre har fremsendt følgende:
”Sikre bedre trafikforhold foran Allerød Privatskole. Eksempelvis en venstresvingbane, når man kommer fra Lillerød”.
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
 
Kræver analyse
X
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Der har tidligere været dialog med privatskolen om trafiksikkerheden ved skolen, hvor skolen ikke har ønsket en venstresvingsbane, da det blev vurderet, at de venstresvingene bilister havde en fartdæmpende effekt. Etablering af venstresvingsbanen vil betyde, at det træbevoksede areal mellem skolen og vejen vil blive reduceret.
Der er i 2017 etableret helleanlæg ved skolen, både for at sikre krydsningen for cyklister, der kommer under S-banen fra Allerødvej og sikre forholdene for børn, der kommer med bussen. Endelig fungerer helleanlægget som en fartdæmpende foranstaltning.
 
Det vurderes, at trafiksikkerheden ved privatskolen bør ses i sammenhæng med den samlede trafikale løsning for udbygningen i Blovstrød.
 
Der kan afsættes 50.000 kr. til en analyse af forbedrede trafikforhold foran Allerød Privatskole.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
50
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages på udvalgets førstkommende møde.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget godkendte forslag 2, idet temaet indgå i det generelle arbejde med at sikre trafikforholdene i kommunen.
32. Initiativsag nr. 71. Erhvervskontaktudvalg

Initiativsag nr. 71. Erhvervskontaktudvalg

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Vores Allerød har fremsendt følgende:
”Etablering af et nyt samarbejdsforum mellem erhvervsliv, politikere og embedsmænd med henblik på at skabe dialog og samarbejde om udviklingen af Allerød Kommune erhvervsmæssigt til gavn for erhvervsliv og borgere.”
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Flere kommuner, herunder f.eks. Furesø, Hvidovre, Ishøj mfl. har etableret erhvervskontaktudvalg, der mødes 2-3 gange om året og kan bestå af repræsentanter fra kommunens erhvervsliv, byråd, direktion, fagchefer, uddannelsesinstitutioner, lokale erhvervsnetværk og organisationer. Typisk er erhvervskontaktudvalgene administrativt forankrede i kommunerne, og har borgmesteren som formand.
 
Erhvervskontaktudvalgene drøfter og understøtter implementeringen af erhvervspolitiske temaer og indsatser. I nogle kommuner inddrages erhvervskontaktudvalget i udarbejdelsen af erhvervspolitikken og udvalgene kan også fungere som en nem adgang til ad hoc sparring om erhvervsmæssige idéer eller tiltag.
 
Baseret på en model svarende til den fra Furesø Kommune og en mødefrekvens på 2-3 gange årligt, skønnes det, at et erhvervskontaktudvalg kan faciliteres med en prioritering af de ressourcer, der allerede findes på erhvervsområdet og indenfor et årligt driftsbudget på 10.000 kr.
 
Som en del af visionsprocessen indgår, at der skal etableres et virksomhedspanel, som visionen skal testes op imod. Dette panel bliver nedsat i forsommeren med en bred repræsentation af kommunens virksomheder og skal hen over efteråret give respons på visionen. For ikke samtidigt at igangsætte flere parallelle initiativer omkring erhvervspaneler, foreslås det at beslutningen om etableringen af et erhvervskontaktudvalg medtages i kommissoriet for en ny erhvervspolitik, som udvalget skal drøfte i efteråret 2018.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
10
2020
10
2021
10
2022
10
Anlægsudgift
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages på udvalgets førstkommende møde.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget godkendte forslag 2, idet temaet vil indgå i arbejdet med erhvervspolitikken.
33. Initiativsag nr. 73. Overordnet trafikplanlægning

Initiativsag nr. 73. Overordnet trafikplanlægning

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Vores Allerød har fremsendt følgende:
”På grund af stigende belastning af enkeltveje og krydsninger er der behov for et samlet overblik og forslag til udbedring af flaskehalse m.m. herunder etablering af bedre stiforbindelser mellem Ny Blovstrød og Stationen samt sikring af at den forøgede trafik til og fra Farremosen kan håndteres.
Derudover skal der kigges på regulering af hastigheder på de mindre indfaldsveje.
Trafiksikkerhedsplanen skal justeres i forhold til den overordnede trafikplanlægning.”
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
De kendte problemstillinger i forhold til sikkerhed, hastighed og fremkommelighed i kommunen er prioriteret i Trafikplan 2017. I trafikplanen er en række vejstrækninger udpeget som strækninger med høj hastighed og uheld, herunder indkørslen til Lillerød på Lyngevej.
 
Indsatserne prioriteres årligt i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget. Ønskes der særligt fokus på hastigheden på indfaldsveje, kan det ske under den nuværende pulje.
 
Der er i trafikplanen forslag om etablering af cykelsti langs Farremosen, hvor anlægsomkostningen er skønnet til 5 mio. kr.
 
Der er i Initiativsag nr. 60 beskrevet mulighederne for at lave en fremkommelighedsanalyse med henblik på vurdering af evt. flaskehalse og rejsetiden på forskellige strækninger.
Analysen er skønnet til 200.000 kr.
 
Med hensyn til stiforbindelserne mellem Blovstrød og Lillerød henvises til initiativsag nr. 68, hvor forslag til analyse er beskrevet. Analysen er skønnet til 150.000 kr.
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages på udvalgets førstkommende møde.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget godkendte forslag 2, idet de rejste problemstillinger behandles i Trafikplan 2017.
34. Initiativsag nr. 74. Byggesagsgebyrer

Initiativsag nr. 74. Byggesagsgebyrer

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Vores Allerød har fremsendt følgende:
”Der ønskes en kortlægning af indtægter contra forbrug af resurser ved byggesagsbehandling med henblik på at afskaffe gebyrerne og gennemføre tilsvarende effektivisering”.
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Der opkræves gebyr i byggesager jf. byggeloven § 28 og Allerød Kommune opkræver gebyr efter tidsforbrug, hvor tidsforbruget kun afspejler den byggesagsbehandling, der fører til afgørelser med hjemmel i byggeloven. Byggesagsgebyrets størrelse afhænger derfor bl.a. af byggesagens tekniske kompleksitet.
 
 I løbet af det næste 1,5 år, muligvis først fra 1. januar 2020, vil en ny struktur i bygningsreglementet BR18 betyde, at kompleksiteten af byggesagsbehandlingen bliver mindre – da den tekniske byggesagsbehandling udgår. Den administrative del af byggesagsbehandlingen i Forvaltningen bliver dog samtidig større. Med de nye digitaliseringstiltag er det svært at forudse hvor meget. Gebyrerne for de større byggerier (erhverv, etagebyggeri, institutioner), forventes at ville falde, mens de for enfamiliehuse og sekundær bebyggelse vil være de samme.
 
Det vil derfor kræve en analyse af de kommende arbejdsgange med BR18 og de nye digitaliseringstiltag implementeret, før det giver et retvisende billede.
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget godkendte forslag 2.
35. Initiativsag nr. 76. Offentlig trafik

Initiativsag nr. 76. Offentlig trafik

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrødlisten har fremsendt følgende:
”Vi ønsker en direkte bus forbindelse fra Lynge til Hillerød. (Udgift)
Flere direkte borgerhenvendelser samt udtalelser på Borgermødet 7/3-2018 har tydeliggjort, at der stadig er behov for en direkte busrute mellem Lynge og Hillerød primært i myldretiderne.
De øgede kørsler på 336 fra december 2018 har ikke hjulpet hverken de studerende eller folk, der skal til og fra arbejde.

Borgermødet 7/3 afslørede desuden et behov for busser på Kirkeltevej, hvor de har kørt tidligere (bus 335 og 375). (Udgift)
Vi ønsker mulighederne belyst.

Vi ønsker, at busser ikke servicerer Gydevang industriområdet aften og weekend samt uden for myldretiderne.  Busserne kører tomme i disse perioder, men borgere på den modsatte side af Frederiksborgvej efterlyser kortere afstand til busser og peger på antallet af ældre i området. (omkostningsneutral).”
 
Enhedslisten har fremsendt følgende:
”Bus fra Lynge til Hillerød, evt. bare i perioden der passer med skolerne i Hillerød”.
 
Venstre har fremsendt følgende:
”Indføre to busafgange fra Lynge til uddannelsesstederne i Hillerød om morgenen på hverdage.”
 
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Byrådet behandlede den 26. april 2018 trafikbestillingsgrundlaget for 2019, og besluttede:
 
-At der oprettes en ny linje mellem Lynge og Hillerød, med to morgenafgange og tre eftermiddagsafgange. Der er med beslutningen afsat 0,75 mio. på budgettet for 2019 og fremadrettet.
 
-At linje 335 fastholder sin rute på Frederiksborgvej uden betjening af Kirkelte.
 
-At linje 335 fastholder sin rute på Gydevang for at sikre overskuelighed på ruten.
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages på udvalgets førstkommende møde.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Udvalget godkendte forslag 2.
36. Initiativsag nr. 77. Rengøring

Initiativsag nr. 77. Rengøring

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrød Listen har fremsendt følgende:
”Vi ønsker en analyse af udgifterne til rengøring på skoler, i svømmehaller og i sportshaller.
Desuden mener vi ud fra mange samtaler med brugerne, at vi kan få mere for pengene. Der er ofte kritik af rengøringen, og der mangler kontrol med kvaliteten.
Analyse af udgifterne skal som minimum indeholde følgende:
· Årlige udgifter pr sted, dvs. pr skole, idrætshal, svømmehal.
· Hvem modtager pengene
· Hvem udfører rengøringen
· Særskilt analyse af hovedrengøring i sommerferien pr sted: udgift, antal forbrugte timer, kvalitetskontrol
· Særskilt analyse vedr. nedlagte flygtningeboliger. Er udgifterne til rengøring faldet tilsvarende. Vi vil gerne se dokumentation for dette.
For de klubber, som modtager et fast årligt beløb til rengøring skal analysen indeholde en opgørelse pr år over, hvor mange timer, der er brugt til rengøring, hvad det årlige beløb er, samt en beregning af timelønnen.
Ud fra analysen skal det fremgå, hvor forvaltningen kan se eventuelle besparelsespotentialer. Det kan for eksempel være, at der kan findes besparelser ved til visse opgaver at anvende kommunens egne medarbejdere fremfor eksterne rengøringsfirmaer. Eller at der kan findes besparelser ved at sænke de årlige beløb, der udbetales direkte til klubber.”
 
Enhedslisten har fremsendt følgende:
”Indlicitering af rengøring
evt. undersøge muligheder for tværkommunale samarbejder med nabokommuner, fx med dannelse af nye kommunale selskaber eller indtræden i allerede eksisterende.”
 
Venstre har fremsendt følgende:
”Der skal gennemføres en analyse af en ekstern parter, om rengøringen lever op til den besluttede standard.”
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
 
Kræver analyse
X
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
I forbindelse med forlængelsen af den eksisterende kontrakt med Forenede Service blev der opnået besparelser på samlet 500.000 kr. i 2019 og 2020. Ved kontaktforlængelsen blev der også indgået aftale om gennemgang af den nuværende praksis, for at vurdere om der er områder, hvor der kan opnås yderligere effektiviseringer ved ændret praksis.
 
Økonomiudvalget besluttede desuden den 6. februar 2018, at det skal undersøges, hvorvidt det er muligt at hjemtage dele af rengøringen indenfor den nuværende kontrakt med henblik på beskæftigelsesindsatser. Det forventes, at der fremlægges en sag om dette ultimo 2018.
 
En ekstern analyse af rengøringen i forhold til målopfyldelse, besparelsespotentialer samt fordele og ulemper ved evt. hjemtagning vurderes at koste 400.000 kr.
 
 
Hele 1.000 kr. / 2019-priser
Driftsudgift
 
2019
400
2020
 
2021
 
2022
 
Anlægsudgift
 
2019
2020
 
2021
 
2022
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.
 

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.
 

Økonomi og finansiering
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages på udvalgets førstkommende møde.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
 
Formanden satte forslag 1 til afstemning:  
 • Erling Petersen stemte for
 • Miki Dam Larsen, Martin Wolffbrandt og Rasmus Keis Neerbek stemte imod.
 
Formanden satte dernæst forslag 2 til afstemning, idet der blev truffet beslutning i Økonomiudvalget den 6. februar 2018:
 • Miki Dam Larsen, Martin Wolffbrandt og Rasmus Keis Neerbek stemte for.
 • Erling Petersen stemte imod.
37. Initiativsag nr. 78. Granitkantsten

Initiativsag nr. 78. Granitkantsten

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 3. april 2018 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019-22.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2019-22 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Konservative har fremsendt følgende:
”Granitkantsten i begge sider af Kongevejen på det sidste stykke (Sjælsø Allé til Nymøllevej).” 
 
Økonomiudvalgets prioritering:
I overensstemmelse med Økonomiudvalgets prioritering den 17. april 2018, er dette et spørgsmål som:
 
Kan umiddelbart besvares
X
Kræver analyse
 
En analyses eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
En udskiftning af kantsten i østsiden af Kongevejen fra Sortemosevej til Sjælsø Alle er estimeret til 450.000 kr. Beløbet indgår i Initiativsag nr. 51 om fortove, buslommer, svingbane mv. på Kongevejen, som blev behandlet af udvalget den 8. maj 2018.
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2019-22, idet udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelige i forhold til at træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
 
Forvaltningen anbefaler forslag 2.
 

Økonomi og finansiering
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2019-22, vil den indgå i den planlagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-06-2018
Sagen genoptages på udvalgets førstkommende møde.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018
Formanden satte forslag 1 til afstemning:
 • Martin Wolffbrandt og Erling Petersen stemte for.
 • Miki Dam Larsen og Rasmus Keis Neerbek stemte imod.
 
Formanden satte dernæst forslag 2 til afstemning:
 • Miki Dam Larsen og Rasmus Keis Neerbek stemte for.
 • Martin Wolffbrandt og Erling Petersen stemte imod.
 
På grund af stemmelighed henlægges sagen.