UDVALG

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Mødelokale C

STARTTIDSPUNKT

23-10-2018 07:30:00

SLUTTIDSPUNKT

23-10-2018 10:10:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Vintervedligeholdelse 2018-2019
4. National cyklistundersøgelse
5. VVM redegørelse Hillerødmotorvejen
6. Ejerskab, drift og administration af elproduktionsanlæg på fjernvarmeværkerne
7. Proces for evt. fredning af område nord for Bastrup Sø
8. Lokalplan 305 - Ophævelse
9. Dispensation fra lokalplan 224A
10. Dispensation fra lokalplan 2-263A
11. Landzoneansøgning - Bolig Grevinde Danners Vej 2
12. Offentlig høring i forbindelse med dispensation fra Lokalplan 332 for Natur- og Fritidsområde i Lynge
13. Orientering om status på myndighedsbehandlingen af Pankas
14. Orientering om status på myndighedsbehandlingen af Remco Ressourcecenter
15. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, oktober 2018
16. Forslag til Kommissorium for Erhvervspolitik 2020
17. Helhedsplan Blovstrød
18. Sag fra Blovstrød Listen vedr. offentlig trafik
19. Sag fra Blovstrød Listen vedr. venstresvingsbane
20. Sag fra Blovstrød Listen vedr. tilladelse til udledning af vejvand1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype
Beslutning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
-
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
Orientering.

Tema
1 Afgørelse fra Planklagenævnet.
Forvaltningen gav den 28. september 2017 afslag på lovliggørende landzonetilladelse til en støjvold på ejendommen Slangerupvej 5, 3540 Lynge, og påbud om fjernelse af volden. Volden, som er ca. 20 m lang, op til 3 m høj og 8 m bred, er placeret mellem Slangerupvej og huset. Volden er i vidt omfang dækket af træer og anden beplantning.
 
Planklagenævnet har den 7. september 2018 stadfæstet afgørelsen (bilag). Nævnet har i sin vurdering lagt vægt på, at jordvolden er opført i et område med særlige landskabelige beskyttelsesinteresser, hvor der, jf. kommuneplanen, som hovedregel ikke må gennemføres byggeri ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug og skovbrug, og hvor anlæg skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af landskabsværdierne. Nævnet finder ikke, at jordvolden opfylder disse krav. Nævnet har endelig lagt vægt på hensynet til at undgå præcedens i forhold til tilsvarende sager.
 
Forvaltningen fastsætter en ny frist for (fysisk)lovliggørelse.
 
2 Projekt ”Samskabelse af FN’s verdensmål i danske kommuner”
Bettina Hauge har gjort opmærksom på et projekt om ”Samskabelse af FN’s Verdensmål i danske kommuner” under Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet (RUC) sammen med KL og Vejle, Guldborgsund og Gladsaxe kommuner. Projektet starter i efteråret 2018 og ønsker at etablere et netværk af kommuner rundt om projektet. Forvaltningen har taget kontakt til RUC for at indmelde interesse i at samarbejde, og det har projektet sagt ja tak til.
 
3 Temamøde for håndværkervirksomheder
I henhold til Allerød Kommunes erhvervspolitik 2015-2019 skal der årligt afholdes et temamøde for håndværkvirksomheder. Årets temamøde finder sted den 4. december 2018, kl. 15.30-17.30 på rådhuset. Programmet for 2018 er vedlagt som bilag.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Udvalget tog meddelelserne til efterretning.


caseno_17-11507_dok_no_98343-18_v1_meddelelse tepmu - message.pdf.pdf
caseno_17-11507_dok_no_100609-18_v1_program håndværkermøde 2018. pdf.pdf

Bilag

Afgørelse fra Planklagenævn.pdf
Program håndværkermøde 2018. pdf


3. Vintervedligeholdelse 2018-2019

Vintervedligeholdelse 2018-2019

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at vintervedligeholdelsesplaner for vinteren 2018-2019 godkendes.
 
Vintervedligeholdelsesplanerne udmønter det besluttede serviceniveau for Allerød Kommunes offentlige arealer.
 
Driftsleder for Vej og Park Susanne Pingel deltager under punktets behandling og er indbudte til kl. 7.30.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Vintervedligeholdelsesplanerne udarbejdes med baggrund i Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje samt Allerød Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ (vedlagt som bilag 1).
 
Serviceniveauet for de enkelte veje og stier angives ved klassificering af den enkelte vej/sti/strækning, idet veje og stier er opdelt i klasser med tilknyttede servicemål, se bilag 1, samt kortbilag D1 og D2.
 
Beredskabsperioden er fra 1. november – 31. marts. Ca. 2/3 af arbejdet udføres af private entreprenører.
 
I forhold til sidste år er der nedenstående mindre tilretninger:
 
Nymøllevej - Ny cykelsti i begge sider – medtages i vintervedligeholdelsen
Kirkeltevej – Forlængelse af cykelsti til Frederiksborgvej – medtages i vintervedligeholdelsen
P-plads og stikvej til Lyngsvinget 1-12 – udtages af vintervedligeholdelsen, da den ikke længere er offentlig vej
Søparken – Stump ved Søparken, vintervedligeholdes ikke, mens vejen er lukket ved Lyngevej.
Drabæk Huse – Kommende cykelsti vintervedligeholdes som klasse 1 sti.
Østre Teglværksvej – Saltes midlertidigt som skolevej, indtil cykelsti ved Drabæk huse er anlagt.

Administrationens forslag
Forvaltning anbefaler, at udvalget indstiller ændringerne godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
Ændringerne medfører ikke ændret udgiftsniveau.

Dialog/høring
Vintervedligeholdelsesplanerne offentliggøres på hjemmesiden, hvor kortene ligger både som pdf og med et link til de digitale kort, hvor man kan zoome ind og finde sin egen vej.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Indstilles godkendt.


caseno_18-9011_dok_no_99150-18_v1_kortbilag d1 vintervedligeholdelse for veje 2018-2019.pdf.pdf
caseno_18-9011_dok_no_99149-18_v1_bilag 1 vinter- og renholdelsesregulativ af 22.09.2015.pdf.pdf
caseno_18-9011_dok_no_99148-18_v1_kortbilag d2 vintervedligeholdelse for stier og fortove 2018-2019.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag D1 vintervedligeholdelse for veje 2018-2019.pdf
Bilag 1 Vinter- og Renholdelsesregulativ af 22.09.2015.pdf
Kortbilag D2 vintervedligeholdelse for stier og fortove 2018-2019.pdf


4. National cyklistundersøgelse

National cyklistundersøgelse

Punkttype
Orientering.

Tema
Allerød Kommune har i 2018 sammen med 32 andre kommuner deltaget i en national cyklistundersøgelse.
 
Udvalget orienteres om resultatet af undersøgelsen.

Sagsbeskrivelse
Den nationale cyklistundersøgelse udføres af Megafon og er gennemført i 2016 og 2018. Formålet med undersøgelsen er at give kommunerne et lettilgængeligt samlet overblik over cyklisternes vurderinger af cykelforhold. Resultaterne kan bruges til at få viden om, hvilke cykeltiltag kommunen kan iværksætte for at forbedre forholdene for cyklister.
 
Undersøgelsen er baseret på 150 telefoninterviews i hver kommune. Målgruppen for undersøgelsen er personer i alderen 16 år eller derover, som cykler i kommunen mindst én gang om ugen.
 
Generelt fremstår Allerød Kommune med en god score lidt over landsgennemsnittet på de fleste parameter. Der er ligeledes kun enkelte spørgsmål, hvor der har været tilbagegang i forhold til kommunens relative placering i forhold til undersøgelsen i 2016.
 
I bilag 1 ses rapporten med alle resultater af undersøgelsen. Hovedresultaterne er som følger:
 
Generel tilfredshed med at være cyklist i kommunen
På landsplan angiver 73% generelt at være tilfredse eller meget tilfredse med at være cyklist i kommunen, i Region Hovedstaden er dette tal 78% og Allerød ligger på 81%. Furesø Kommune topper listen med en tilfredshed på 87%
 
Tilfredshed med omfang af cykelstinettet
Tilfredsheden med omfanget af cykelstinettet ligger lidt lavere, her er 71 % i Allerød tilfredse eller meget tilfredse. For Region Hovedstaden ligger tallet på 80%.
 
Tilfredshed med muligheden for at komme frem i trafikken som cyklist
I Region Hovedstaden angiver 85% at være tilfredse med muligheden for at komme frem i trafikken som cyklist. I Allerød gælder det 87%. Fremkommelighed er således et af de punkter, som cyklisterne angiver størst tilfredshed med.
 
Tilfredshed med vedligeholdelse af cykelstier og cykelbaner i forhold til hhv. 1) belægning og 2) fejning, snerydning og saltning
Vedligeholdelsen er overordnet set det område, der er lavest tilfredshed med. I Region Hovedstaden er tilfredshedsandelen med belægninger 57%, mens den er 59% for fejning, snerydning og saltning. Allerød ligger her på 64% og 65%, altså noget over gennemsnittet.
Tilfredsheden med snerydning og fejning i Allerød er steget betydeligt siden 2016, hvor kun 45% var tilfredse.
 
Tilfredshed med antallet af cykelparkeringspladser
Knap to tredjedele af cyklisterne (64%) i Region Hovedstaden er tilfredse med antallet af cykelparkeringspladser. I Allerød er 68% tilfredse med cykelparkeringen.
 
Tilfredshed med muligheden for at kombinere cykel og offentlig transport
Tilfredsheden med muligheden for at kombinere cykel og offentlig transport ligger i Region Hovedstaden på 77% og i Allerød på 82%.
 
Tryghed ved at færdes i trafikken på cykel i forhold til risiko for at blive udsat for overfald og vold
Trygheden i trafikken er generelt høj. I forhold til risikoen for at blive udsat for vold, føler hele 9 ud af 10 (89%) i Region Hovedstaden sig trygge eller meget trygge. I Allerød gælder det 91%.
 
Tryghed ved at færdes som cyklist i forhold til andre cyklister, trafikuheld mv.
Hvad angår trygheden i forhold til andre cyklister og risikoen for trafikuheld, er det i Region Hovedstaden tre ud af fire (76%), der føler sig trygge. Her ligger Allerød lidt højere, idet 82% føler sig trygge i trafikken.
 
Oplevelse af gener i trafikken
På spørgsmålet om, hvad cyklisterne er mest generet af i trafikken, er det i Allerød bilister (17%), andre cyklister (16%) og dårlig vedligehold af cykelstier (14%), der scorer højest. Det er samme tre kategorier, der ligger højest i region Hovedstaden. I Allerød angiver hele 30%, at de ikke oplever nogle gener i trafikken, hvilket er den højeste andel blandt alle deltagende kommuner.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_16-1404_dok_no_95750-18_v1_bilag 1 national cyklistundersøgelse 2018.pdf

Bilag

Bilag 1 National cyklistundersøgelse 2018


5. VVM redegørelse Hillerødmotorvejen

VVM redegørelse Hillerødmotorvejen

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om den igangværende høring af VVM redegørelse for udvidelsen af Hillerødmotorvejen samt den videre proces.

Sagsbeskrivelse
Udvalget blev senest orienteret om arbejdet med VVM redegørelsen den 14. august 2018, hvor der bl.a. blev redegjort for den eksisterende støjdæmpning af området. VVM redegørelsen for udvidelsen er nu sendt i høring - i perioden fra 26. september til 1. december 2018.
 
Informationspjece vedrørende VVM redegørelsen og oversigt over ændringer af trafikstrømme som følge af udvidelsen er vedlagt som bilag.
 
Ifølge VVM redegørelsen forventes det, at trafikmængden på Hillerødmotorvejen ved Nymøllevej vil stige fra ca. 37.000 køretøjer i dag til 46.800 i 2025, hvis der ikke sker udvidelse og til 58.400 køretøjer ved en udvidelse til motorvej.
 
Samlet set er konklusionen, at en udvidelse vil medføre kortere rejsetider, færre uheld og aflastning af flere kommunale veje. Af bilaget fremgår, at især Kongevejen, men også Banevang, Nymøllevej, Hillerødvej og Kollerødvej vest for motorvejen forventes at blive mindre belastet ved udbygningen af Hillerødmotorvejen end, hvis der ikke sker udbygning. Det forventes til gengæld, at Kollerødvej øst for motorvejen vil blive belastet med flere køretøjer.
 
Der er i pjecen vist, hvilke støjdæmpningstiltag, der forventes udført. Støjdæmpning ud for boligerne ved Farremosen er indregnet. Hertil kommer en forhøjelse af den eksisterende støjvold ved Søparken samt yderligere støjdæmpning ved Røglevej og Rørmosen. Dimensioneringen af støjtiltagene tager udgangspunkt i den forventede trafik i 2025 tillagt yderligere 10%.
 
Hvis der ikke sker en udvidelse af motorvejen med tilhørende støjdæmpning vil antallet af støjramte boliger stige fra 309 (beregnet i 2015) til 532 på hele strækningen i 2025. Ved en udbygning og støjdæmpning af motorvejen vil antallet kun stige til 376 støjramte boliger.
 
Der afholdes offentligt møde om VVM redegørelsen den 31. oktober 2018 kl. 19.00 til 21.00 på Allerød Idrætspark, hvor Vejdirektoratet vil fremlægge VVM redegørelsen og svare på spørgsmål.
 
Der planlægges et ekstraordinært møde i udvalget forud for Økonomiudvalgsmødet den 13. november 2018 med henblik på indstilling af forslag til høringssvar til Økonomiudvalget og byrådet.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udkast til kommunens høringssvar behandles på det ordinære møde i Teknik-, Erhverv-, Plan-, og Miljøudvalget den 6. november 2018. Bilaget med udkast til høringssvar vil blive udsendt umiddelbart inden mødet og først fremgå af mødereferatet.
 
Det bemærkes, at møde om VVM redegørelsen den 31. oktober 2018 afholdes på Allerød Rådhus (og ikke på Allerød Idrætspark).


caseno_17-1500_dok_no_102800-18_v1_hillerødmotorvejen trafikalkonsekvens udvidelse.pdf.pdf
caseno_17-1500_dok_no_102794-18_v1_hillerødmotorvejen udvidelse infopjece.pdf

Bilag

Ændring af trafikstrømme.pdf
Infopjece


6. Ejerskab, drift og administration af elproduktionsanlæg på fjernvarmeværkerne

Ejerskab, drift og administration af elproduktionsanlæg på fjernvarmeværkerne

Punkttype
Orientering.

Tema
E.ON ejer og driver elproduktion fra lejede lokaler i kommunens to varmeværker. Lejekontrakten udløber den 31. december 2018. Herefter er E.ON forpligtet til at fjerne anlæggene eller overdrage dem til AK Fjernvarme.
 
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget orienteres om fremtidigt ejerskab, drift og administration af elproduktionsanlæggene.

Sagsbeskrivelse
AK Fjernvarme omfatter varmeværkerne Engholm og Lillerød Øst. Begge værker ejes af kommunen, men er en forsyningsvirksomhed med særskilt økonomi på linje med spildevandsselskabet. På begge værker er opført fjernvarmekedler til fjernvarmeproduktion samt en gasmotor til elproduktion. Kedlerne ejes af kommunen og drives i praksis af Norfors, mens gasmotorerne og dertil knyttede produktionsfordelingssystem samt akkumulatortanke ejes og drives af energiselskabet E.ON på lejebasis, jf. byråd beslutning den 26. februar 2015.
 
Lejeaftalen med E.ON ophører pr. 31. december 2018.
 
E.ON har fremsendt tilbud om forlængelse af kontrakten med et år, idet E.ON forudsætter stærkt reduceret husleje samt – hvis det måtte ønskes - bortfald af nuværende krav om at fjerne elproduktionsanlæggene og retablere lokalerne.
 
Forvaltningen har rådført sig med Norfors, der anbefaler kommunen at overtage elproduktionsanlæggene til den nedskrevne anlægsværdi, i alt 61.350 kr. Anlæggene kan herefter drives og administreres af Norfors, idet nettoresultatet tilfalder varmebrugerne for de respektive værker.
 
På baggrund af E.ON’s tilbud og Norfors anbefaling vurderes det, at indtægterne fra elproduktionen de kommende år vil overstige omkostningerne i forbindelse med en kommunal overtagelse, og at en overtagelse dermed vil være en fordel for fjernvarmekunderne.
 
Videre vurderes det, at overdragelse af elproduktionen til Norfors ligger i naturlig forlængelse af den løbende overdragelse af drift og administration af fjernvarmeområdet, jf. byrådsbeslutning af 26. februar 2015.
 
Endelig vurderes det, at elproduktionsanlægget ved et kommunalt ejerskab fortsat kan indgå som nødproduktionsanlæg i tilfælde af svigt på en kedel.
 
Den faglige vurdering er, at det samlet set er en fordel, at overtage elproduktionsanlæggene. 
Hvis det mod forventning skulle vise sig ikke at være rentabelt at drive elproduktionsanlæggene, vil varmeforbrugerne skulle finansiere en bortskaffelse af anlæggene. Omkostningen hertil vil skønsmæssigt udgøre 0,5 mio. kr. såfremt anlæggene ikke kan sælges. I givet fald vil omkostningen blive indarbejdet i den samlede fornyelsesplan for varmeværkerne.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Økonomi og finansiering
I henhold til varmeforsyningsloven er fjernvarmeområdet takstfinansieret og skal som sådan drives efter ”hvile i sig selv-princippet”. Alle udgifter og indtægter tilfalder således i fuldt omfang varmeforbrugerne i fællesskab. Området påvirker dermed ikke kommunens økonomi over en årrække.
 
I dag er den årlige lejeindtægt 400.000 kr. Ved indgåelse af ny aftale med E.ON ville lejeindtægten blive 200.000 kr. Ved kommunal overtagelse af anlægget vil indtægterne afhænge af markedet og kan blive både højere og lavere.
 
Fjernelsesomkostningerne for elproduktionsanlæggene er estimeret til 500.000 kr.
 
Det vurderes, at omkostningerne ved overtagelse kan holdes inden for budgettet. Skal elproduktionsanlæggene fjernes inden for de nærmeste år, vil det skulle afvejes i forhold til andre anlægsmæssige tiltag.

Dialog/høring
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
7. Proces for evt. fredning af område nord for Bastrup Sø

Proces for evt. fredning af område nord for Bastrup Sø

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede den 10. oktober 2017, at Forvaltningen skulle indlede dialog med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om forberedelse af et beslutningsoplæg vedr. eventuel fredning af et område nord for Bastrup Sø.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til den videre proces, herunder grundlaget for dialog med lodsejere og borgere forud for udarbejdelsen af forslag til eventuel fredning.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen. 

Sagsbeskrivelse
Der er udarbejdet forslag til proces for forløbet frem til beslutning i byrådet om en eventuel fredning. Hvis processen følges, kan beslutningen træffes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020, inkl. beslutning om afsættelse af budget til fredningen.
 
Udvalget skal tage stilling til den foreslåede proces, herunder til grundlaget for den dialog med lodsejere og borgere, der sættes i gang, hvis man følger procesforslaget.
 
Procesforslaget fremgår af forslag 1 nedenfor.
 
Beskrivelse af grundlag for den kommende dialog:
En eventuel fredningen kan bl.a. sikre mod fremtidig råstofgravning, sikre oplevelsen af Mølleådalen og forbedre natur- og friluftsmuligheder. I processen definerer DN og Allerød Kommune sammen forslag til formål, afgrænsning og konkrete bestemmelser, den anslåede økonomi forbundet med forslaget samt den videre proces.
 
I det fredningsforlag Forvaltningen og DN arbejder med indgår følgende formål med fredningen:
 
Formålene kan overordnet opnås ved at udlægge areal til stier og hindre bygninger og planter, der ændrer det landskabelige billede. Mere specifikt betyder det:
 
En fredning af området vil have en række afledte konsekvenser:
 
Lokalplaner i området
For at undgå dobbeltregulering er fredningsområdet som udgangspunkt lagt, så det grænser op til lokalplanområder, og der ikke er overlap. Lokalplanen for Lynge Renseanlæg er dog indenfor fredningsområdet. Det foreslås derfor, at en eventuel fredning i dette lokalplanområde først træder i kraft, hvis der ikke længere er renseanlæg.
 
Syd for Uggeløse udlægger lokalplan 305 et området til losseplads. Dette område er beliggende i det eventuelle fredningsområde. Lossepladsen er nedlukket, og lokalplanen er ikke længere planlægningsmæssig relevant. Lokalplanen kan derfor ophæves, hvilket bør ske uanset om fredningen gennemføres (sag herom fremgår af dagsordenens efterfølgende punkt).
 
Stier og naturforbedring
Adgangen i det eventuelle fredede område kan styrkes ved, at der reserveres areal til stier fra Lynge mod stisystemet i Mølleådalen. Hvis en kommende fredning skal have en væsentlig rekreativ værdi for borgerne, vurderes det, at stierne skal anlægges som grusstier.
 
Der kan i en fredning gives mulighed for, at stien mellem Lynge og Rosenlundvej kan etableres med belysning og fast belægning, som eksempelvis asfalt, så stien kan fungere som trafiksikker transportsti. Dette er ikke indregnet i nedenstående overslag over anlæg- og driftsudgifter.
 
Økonomi
Der vil være en række udgifter forbundet med en fredning. Nedenfor er angivet et foreløbigt overslag over anlægs- og driftsudgifter, som dels er baseret på en række forudsætninger, dels baseres på erfaringstal:
 
1 Grusstier
Anlæg: Grusstierne skønnes at koste omkring 1,5 mio. kr., hvis stierne anlægges i ca. 2 meters bredde, som i Lynge Natur- og Fritidsområde. Hvis der skal etableres broer eller terrænet skal bearbejdes, kan det blive betydeligt dyrere (anslået 250.000 kr.). Da den endelige stiføring ikke er fastlagt, er der ikke indhentet tilbud og en nøjagtig pris kan derfor ikke oplyses.
 
Drift: Efterfølgende vedligehold af stierne vil koste omkring 50.000 kr. pr. år.
 
2 Pleje af området
Drift: Allerød Kommune vil med en fredning blive forpligtet til at udarbejde en plejeplan for området, der kan indeholde landskabs- og naturforbedrende tiltag. De skønnede omkostninger til tiltag på de kommunale arealer i området er ca. 50.000 kr. pr. år.
 
Drift: Derudover kan der være udgifter til skilte, borde, bænke mm. Udgifterne er skønnet til ca. 15.000 kr. pr. år
 
3 Erstatninger
Anlæg: Der skal gives erstatning for tab, som en fredning påfører ejere, brugere og andre indehavere af rettigheder over de fredede ejendomme.
 
Som udgangspunkt afholder staten ¾ af tilkendte erstatninger og godtgørelser. Den sidste ¼ afholdes af vedkommende kommune. Fredningsnævnet fastsætter erstatningernes størrelse og dermed udgiften for kommunen. DN har oplyst, at Allerød Kommune skal forvente en udgift på mellem 600.000 og 700.000 kr.  
 
Samlede udgifter
Samlet set skønnes fredningen, at betyde en anlægsudgift på 2,15 mio. kr. i 2021 samt efterfølgende driftsudgifter på ca. 115.000 kr. pr. år.
 
Afhængig af fredningsnævnets og klagenævnets behandlingstid kan udgifterne til erstatning, anlæg af stier og driftsudgifter blive forskudt.
 
I budgettet for 2023-26 er der i alt afsat 500.000 kr. til stier.
 
Naturpark Mølleåen
Fredningsforslaget ligger indenfor Naturpark Mølleåen. Formålet med naturparken er bl.a. at forbedre adgang og formidling af området. På nuværende tidspunkt varetages sekretariatsfunktionen og naturvejledningen i naturparken af en 25 timers stilling i Egedal Kommune. Stillingen er medfinansieret af Friluftsrådet.
 
Hvis det besluttes at frede området og skabe bedre tilgængelighed, kan det overvejes, om Allerød Kommune skal bidrage til naturformidlingen i området. Dette vil betyde en yderligere årlig driftsudgift på ca. 70.000 kr.
 
Forslag 1
Udvalget godkender følgende proces for forløbet frem til beslutning om evt. fredning:
Udvalget godkender grundlaget for den dialog, der skal forberede en sag om fredning af området.
 
Forslag 2
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at det meddeles Danmarks Naturfredningsforening, at Allerød Kommune ikke ønsker at rejse en fredningssag.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
Samlet set skønnes fredningen at betyde en anlægsudgift på 2,15 mio. kr. i 2021 samt efterfølgende drift og vedligehold på ca. 115.000 kr. pr. år.
 
Afhængig af fredningsnævnets og klagenævnets behandlingstid kan udgifterne til erstatning, anlæg af stier og driftsudgifter blive forskudt et år.
 
I budgettet er i 2023-26 afsat i alt 500.000 kr. til at forbedre stier og skiltning i naturen. Der er ikke afsat særskilte midler til fredningen.

Dialog/høring
Lodsejere, der bliver berørt af nye stier bliver kontaktet direkte. Der afholdes borgermøde for lodsejere og andre interesserede. Hvis det besluttes at indsende et fredningsforslag til fredningsnævnet, vil der i nævnets sagsbehandling også være indlagt høring af lodsejere.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
En lodsejer i området har anmodet om foretræde for udvalget. Udvalget besluttede, at
sagen genoptages, idet Danmarks Naturfredningsforening samt lodsejeren i området får foretræde forud for behandlingen.


caseno_16-8722_dok_no_98947-18_v1_kort - fredningsforslag sept 2018.pdf

Bilag

Kort - Fredningsforslag sept 2018


8. Lokalplan 305 - Ophævelse

Lokalplan 305 - Ophævelse

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at det udsendes i høring, at lokalplan 305 ophæves.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Lokalplan 305 blev vedtaget i 1979 Se lokalplanen her.
 
Hovedparten af lokalplanen blev ophævet med vedtagelsen af lokalplan 352 for et Natur- og Grusgravsområde vest for Uggeløse. Det nuværende område for lokalplan 305 fremgår af vedlagte kortbilag.
 
Det fremgår af lokalplan 352: ”Da lokalplan nr. 305 omfatter et større område end den nærværende lokalplan, skal byrådet træffe en særlig beslutning efter planlovens § 33 om ophævelse af lokalplan 305 for de områder, som ikke er omfattet af denne lokalplan.”
 
Kommunen kan i henhold til planlovens § 33 stk. 1 ophæve lokalplaner i landzone, hvis der ikke længere er behov for planlægning af stedet. Administrationen af området vil herefter foregå efter landzonebestemmelserne.
 
Beslutning efter § 33, stk. 1, nr. 1 kan først træffes, efter at ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig. Byrådet fastsætter en frist herfor på mindst 4 uger.
 
Lokalplan 305 har følgende bestemmelser for de tilbageværende delområder:
 
P2:
P7:
P10:
P14:
 
I P2 har Region Hovedstaden godkendt råstofgravning. Dette er i strid med lokalplanens bestemmelser, men pga. lovhierakiet, kan tilladelser efter råstofloven ikke hindres af planer eller afgørelser i henhold til planloven.
 
I P7 er lossepladsen afdækket. Muligheden for etablering af eventuelle afværgeforanstaltninger forandres ikke ved ophævning af lokalplanen.
 
P10 er ikke udpeget som graveområde i råstofplanen og bestemmelserne er ikke længere relevante.
 
I P14 er terrænregulering afsluttet og området er landbrug. 
 
På baggrund af ovenstående vurderes det, at lokalplanen ikke længere er relevant og derfor kan aflyses.
 
Desuden ligger dele af lokalplan 305 inden for området mellem Slangerupvej og Bastrup Sø, der er foreslået fredet, jf. byrådets beslutning af 10. oktober 2017.
Hvis området fredes vil det sikre en mere gennemskuelig administration af området, at der ikke også er en lokalplan.
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der udsendes høring til ejere og brugere indenfor lokalplanområdet med henblik på ophævelse af lokalplan 305.
Byrådet forelægges en sag om endelig ophævelse efter høringen.
 
Forslag 2
Lokalplanen ophæves ikke.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Ejere i området høres i henhold til planlovens § 33 stk. 2 i 4 uger.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Udvalget indstiller forslag 1 godkendt.


caseno_18-7968_dok_no_86869-18_v1_kortbilag.pdf

Bilag

Kortbilag


9. Dispensation fra lokalplan 224A

Dispensation fra lokalplan 224A

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt der skal gives dispensation fra lokalplan 224A for Horsemose Villaby til nedrivning af et enfamiliehus.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Ansøgning om nedrivning af et eksisterende enfamiliehus samt ansøgning om opførelse af et nyt på Tokkekøbvej 56 er modtaget den 5. juli 2018. Der er modtaget indsigelse mod nedrivningen fra Museum Nordsjælland.
 
Ejendommen er omfattet af den bevarende lokalplan 224A for Horsemose Villaby. Det fremgår af lokalplanens formål i §1, at hensigten med lokalplanen ”… er at bevare området som et villaboligområde med bebyggelser af forskellig alder, byggetraditioner og stilarter … ”. Yderligere bestemmer lokalplanen i §6.5 at bygninger inden for området ikke må nedrives, ”… med mindre Byrådet giver tilladelse hertil”. En nedrivning kræver derfor en dispensation fra lokalplanen. En dispensation må ikke være i strid med planens formål.
 
Museum Nordsjælland (MN) har sendt indsigelse mod nedrivningen (bilag 1):
 
o arkitektonisk værdi: 3
o kulturhistorisk værdi: 4
o støtteværdi for området som helhed: 3
o originalitet: 4 
o bygningens ydre tilstand: 4
o Samlet vurdering: 4.
 
Ansøger har sendt begrundet ansøgning om nedrivning (bilag 2 og 3):
 
 
Der er tidligere givet dispensationer til nedrivning i lokalplansområdet (se eksempler i bilag 4). Forvaltningen er ikke bekendt med, at der før er givet afslag på dispensation til nedrivning i området.
 
Tegningsmateriale på det ansøgte hus fremgår af bilag 5.
 
Der findes ikke bygningstegninger på det oprindelige hus. Fotos fra udvendig besigtigelse af huset fremgår af bilag 6.
 
Uafhængigt af udvalgets beslutning vil der blive igangsat et samarbejde med Museum Nordsjælland, om en registrering af den bevaringsværdige bygningsmasse i lokalplansområdet, med det formål at kunne understøtte den fremtidige administration af lokalplanen.
 
Forslag 1
Der meddeles afslag på dispensation til nedrivning med begrundelse i, at en nedrivning af huset, ikke vil understøtte lokalplanens formål om, at området skal bevares med bebyggelser af forskellig alder, byggetraditioner og stilarter. Afslaget meddeles også med afsæt i Museum Nordsjællands registrering af, at huset er bevaringsværdigt og har en høj støtteværdi for den samlede kulturhistoriske helhed i området.
 
Forslag 2
Der meddeles dispensation til nedrivning med begrundelse i, at nedrivningen af ejendommen og opførelsen af det nye hus, ikke vil være i strid med lokalplanens formål, samt at opførelsen vil understøtte hensigten med bebyggelse af forskellig alder, tradition og art. Dispensationen meddeles også med begrundelse i, at en renovering vil være uforholdsmæssigt økonomisk omkostningstung.
Der skal gennemføres naboorientering, og såfremt der kommer væsentlige indsigelser genoptages sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
LAFAK og Museum Nordsjælland blev orienteret om nedrivningen den 27. juli. Museum Nordsjælland indsendte indsigelse den 9. august 2018. Partshøring er sendt til ansøger 13. august 2018. Ansøger indsendte høringssvar og ansøgning om dispensation den 21. august 2018. LAFAK har oplyst, at de ikke har yderligere historik om ejendommen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Udvalget godkendte forslag 1.


caseno_18-8760_dok_no_96357-18_v1_indsigelse mod nedrivning.pdf
caseno_18-8760_dok_no_96102-18_v1_ansøgning om dispensation til nedrivning.pdf
caseno_18-8760_dok_no_96103-18_v1_billeder fra ansøger.pdf
caseno_18-8760_dok_no_96580-18_v1_tegninger til nyt enfamiliehus.pdf
caseno_18-8760_dok_no_96371-18_v1_billeder fra besigtigelse.pdf
caseno_18-8760_dok_no_97272-18_v2_andre dispensationer.pdf

Bilag

Bilag 1: Indsigelse mod nedrivning
Bilag 2: Ansøgning om dispensation til nedrivning
Bilag 3: Billeder fra ansøger
Bilag 5: Tegninger til nyt enfamiliehus
Bilag 6: Billeder fra besigtigelse
Bilag 4: Andre dispensationer


10. Dispensation fra lokalplan 2-263A

Dispensation fra lokalplan 2-263A

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning om dispensation/godkendelse i forhold til lokalplan 2-263A til placering og udformning af tagvinduer til et fælles projekt for Ville Heise Park nr. 43 og 44.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Ejerne af Ville Heise Park nr. 43 og 44 (se bilag 4) har søgt om tilladelse til at udnytte deres eksisterende tagetage til beboelse, hvilket er tilladt jf. formålsparagraffen og § 7.4 i lokalplan 2-263A. Det ansøgte projekt er en fælles løsning, som kræver godkendelse og dispensation i forhold til lokalplanens § 8.4 med hensyn til placeringen af tagvinduerne.
 
Ejendommene ligger inden for delområde C3 i Lokalplan nr. 2-263A, der bestemmer følgende i § 8.4:
 
· Tagvinduer skal placeres parallelt og regelmæssigt inden for de afmærkede bånd til vinduer og solpaneller, som er illustreret i princip 1 og 2 på kortbilag 4.
· Tagvinduer skal have et ensartet udseende med hensyn til materialer og dimensioner og over- og underkanter skal flugte, som vist i princip 1 og 2 på kortbilag
· Udvendige tagvinduesrammer skal være sorte. Den ydre fremtræden af den nordlige endefacade for bebyggelse i delområde C1 skal fremstå uden vinduer til stuen, første sal og tagetagen”.
 
Det ansøgte projekt (se bilag 1) afviger fra principskitserne i lokalplanens kortbilag 4 (se bilag 2) med hensyn til tagvinduernes placering og længde.
 
Ansøgernes begrundelse for at søge om dispensation fra § 8.4 til vinduernes placering er, at det vil medføre en hel del konstruktive ændringer i den eksisterende spærkonstruktion, såfremt tagvinduerne bliver placeret præcist som indikeret i lokalplanens kortbilag 4. En vindueslængde som ansøgt vil desuden sikre, at tagvinduerne overholder bygningsreglementets krav til redningsåbninger.
 
Intensionen med lokalplanen er generelt, at der skal sikres en ensartet, harmonisk bebyggelse med hensyn til udformning og proportioner, også for tagvinduer. Lokalplanens formål har bl.a. krav om ”en ydre fremtræden som har en ensartet karakter” for tage, facader, vinduer og døre. Lokalplanens formål fastsætter ingen specifikke eller målbare krav. Lokalplanens § 8.4 har ligeledes krav om ensartet udseende for tagvinduer og henviser til de skitserede principper i kortbilag 4. Principperne er illustrerende og ikke målfaste eller målbare.
 
Det vurderes, at ovennævnte krav om ensartethed og harmoni i bebyggelsens ydre fremtræden kan opnås med det ansøgte projekt. En uddybende beskrivelse af projekt og løsning kan ses i bilag 5.
 
Der er foretaget naboorientering af Ville Heise Park, og der er indkommet 2 bemærkninger, som begge går ind for en løsning som den ansøgte (se bilag 3).
 
Forslag 1
Ansøgernes projekt til vinduesplacering, størrelse og udformning godkendes. Begrundelse er, at de ansøgte tagvinduers placering, størrelse og udformning vurderes at tilgodese lokalplanens krav om hensyntagen til bebyggelsernes oprindelige karakter og ensartethed. Dette sikres ved, at tagfladernes ydre fremtræden får en ensartet og harmonisk karakter med den ansøgte udformning, proportionering og placering af tagvinduer.
 
Forslag 2
Der meddeles afslag på ansøgernes projekt. Begrundelsen er, at udvalget finder afvigelserne fra lokalplanens kortbilag 2 for store. Tagvinduerne vurderes derfor at være i strid med lokalplanens intentioner om at fastholde harmoniske, ensartede bebyggelser med respekt for karakteren af områdets eksisterende bebyggelser.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag 1, som derefter vil være retningsgivende for fremtidige projekter.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Der blev udsendt naboorientering til området Ville Heise Park henholdsvis den 9. og 10. juli 2018. Der blev sendt to projekter i høring - med forskellig vinduesstørrelse, men samme placering.
 
Der indkom 2 svar (bilag 3), der begge anbefalede det af projekterne, der nu er ansøgt om.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Udvalget godkendte forslag 1.


caseno_18-9262_dok_no_100957-18_v1_bilag 4 - kortbilag 1 med ville heise park bebyggelsen.pdf.pdf
caseno_18-9262_dok_no_100956-18_v1_bilag 3 indkomne bemærkninger fra naboorienteringen.pdf.pdf
caseno_18-9262_dok_no_100954-18_v1_bilag 2 - kortbilag 4 fra lokalplan.pdf.pdf
caseno_18-9262_dok_no_100953-18_v1_bilag 1 - tagvinduernes placering og udformning.pdf.pdf
caseno_18-9262_dok_no_103624-18_v1_bilag 5 - uddybende beskrivelse af projekt.pdf.pdf

Bilag

Bilag 4 - Kortbilag 1 med Ville Heise Park bebyggelsen.pdf
Bilag 3 - Indkomne bemærkninger fra naboorienteringen.pdf
Bilag 2 - Kortbilag 4 fra lokalplan.pdf
Bilag 1 - Tagvinduernes placering og udformning.pdf
Bilag 5 - Uddybende beskrivelse af projekt.pdf


11. Landzoneansøgning - Bolig Grevinde Danners Vej 2

Landzoneansøgning - Bolig Grevinde Danners Vej 2

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning om opførelse af bolig på Grevinde Danners Vej 2.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Ejer har søgt om at opføre en bolig på 239 m2 (se bilag 1). Ejendommen er beliggende i transportkorridoren.
 
Teknik- og Planudvalget behandlede den 5. december 2017 en sag om administration i transportkorridoren. På baggrund af sagen blev praksis for administration i transportkorridoren ændret: ”... så der som helt overvejende hovedregel fremover ikke meddeles tilladelse til nye helårsboliger i transportkorridoren. ”
 
Historik
Der har på den nuværende matrikel tidligere været erhverv (produktion og lager).
 
Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) meddelte i 2002 landzonetilladelse til udstykningen af den daværende ejendom i 2 parceller med henblik på opførelse af helårsbeboelse.
 
Tilladelsen var betinget af, at boligerne ikke oversteg 250 m2 og at det konkrete byggeprojekt skulle godkendes i forhold til udformning og placering. Tilladelsen udløb i 2005.
 
I 2007 meddelte Allerød Kommune landzonetilladelse til udstykning i 2 parceller med henblik på opførelse af helårsbebyggelse (Kongevejen 100 ændrer på det tidspunkt adresse til Grevinde Danners vej 2 og 4).
 
Landzonetilladelsen var begrundet med, at plangrundlaget ikke var ændret siden 2002, hvor HUR meddelte tilladelse til det samme.
 
Tilladelsen blev meddelt med vilkår om, at boligerne ikke overstiger 250 m2 og at placering og udformning skal godkendes.
 
I tilladelsen var det desuden stillet som vilkår, at der skulle anlægges en ny vej og der skulle etableres støjafskærmning. Dette er sket, og der er desuden kloakeret på grunden.
 
Udstykningen er foretaget, og der er bygget en ny bolig på Grevinde Danners Vej 4.
 
Landzonetilladelsen udløb i 2010 og der kan derfor ikke opføres en bolig på Grevinde Danners vej 2 uden en ny landzonetilladelse.
 
Transportkorridoren
Som udgangspunkt betyder ovenstående og de planmæssige forhold på ejendommen, at der normalt vil kunne gives tilladelse til det ansøgte. Ejendommen er dog beliggende i transportkorridoren.
 
Af Fingerplanens § 24, stk. 2 fremgår at ”Transportkorridorens landzonearealer friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bortset fra bebyggelse og anlæg, som er nødvendig for driften af landbrugsejendomme. ”
 
Af vejledning om administration i transportkorridoren fremgår, at såfremt en grundejer i et konkret tilfælde rammes atypisk hårdt, vil administrationen af arealreservationerne efter omstændighederne kunne fraviges. ”
 
Forvaltningen har spurgt Erhvervsstyrelsen om denne sag er omfattet af undtagelsen fra de generelle regler, og om der dermed kan meddeles landzonetilladelse til en bolig på matriklen.  
 
Erhvervsstyrelsen har svaret (bilag 2), at det er op til kommunen at foretage vurderingen, men ”Vi kan dog sige, at det i jeres skønsmæssige vurdering er lovligt at henvise til en historik, der viser, at der er givet adskillige landzonetilladelser samt foretaget betydelige investeringer.
 
På baggrund af ovenstående har Forvaltningen følgende forslag:
 
Forslag 1
Ejer har foretaget en del investeringer på grunden og vurderes at have en berettiget forventning om at få tilladelse til at opføre en ny bolig. På den baggrund udsendes naboorientering med henblik på, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.
 
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget får sagen til behandling, hvis der indkommer høringssvar i forbindelse med naboorienteringen.
 
Forslag 2
Det er ejers ansvar at udnytte en tilladelse, inden den udløber. Tilladelsen har været udløbet i 6 år. Der meddeles ejer afslag på landzonetilladelsen med henvisning til, at det er i strid med den overordnede planlægning.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Ved forslag 1 udsendes naboorientering i henhold til planlovens § 35, stk. 4.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Udvalget godkendte forslag 1.


caseno_18-8400_dok_no_91278-18_v1_bilag 2 - svar fra erst.pdf.pdf
caseno_18-8400_dok_no_91277-18_v1_ansøgning grevinde danners vej 2.pdf

Bilag

Bilag 2 - Svar fra ERST
Bilag 1 - Ansøgning


12. Offentlig høring i forbindelse med dispensation fra Lokalplan 332 for Natur- og Fritidsområde i Lynge

Offentlig høring i forbindelse med dispensation fra Lokalplan 332 for Natur- og Fritidsområde i Lynge

Punkttype
Beslutning.

Tema
Lynge Drive-in bio har den 4. august 2018 afholdt arrangementet EVO festival, og ønsker at afholde arrangementet igen i 2019.
 
Udvalget anmodes om tage stilling til om der kan gives en midlertidig dispensation fra lokalplan 332 efter planlovens § 19 stk. 1, til afholdelse af EVO festival frem til 2021.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Lynge drive-in bio har den 4. august 2018 afholdt arrangementet EVO 18, en endagsfestival med fokus på elektronisk musik.
I den følgende evaluering af arrangementet har arrangøren forhørt sig om, hvad der kræves for at indhente en tilladelse til at afholde arrangementet igen i 2019.
 
I forbindelse med arrangementet i 2018 er der indgivet en enkelt klage (bilag 1).
 
§ 3.11 i lokalplan 332 for et Natur- og Fritidsområde i Lynge giver mulighed for at delområdeområde 12 kan anvendes til drive-in bio.
Da koncertaktiviteter ikke kan passes ind under drive-in bio, kræver det en dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 332 for at EVO festivalen kan afholdes igen i 2019.
 
Planlovens § 19, stk. 1, giver byrådet mulighed for midlertidigt at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan i op til 3 år. Dette gælder, selvom dispensationen er i strid med principperne i planen (dvs. planens formåls- og anvendelsesbestemmelser).
 
Ved udløbet af dispensationsperioden har byrådet mulighed for enten at forlænge dispensationen med yderligere 3 år, eller udarbejde en ny lokalplan som muliggør den anvendelse, der hidtil har krævet en dispensation.
 
Den udvidede mulighed for at dispensere kan benyttes i situationer, hvor det vil være uhensigtsmæssigt eller ufleksibelt at skulle udarbejde en ny lokalplan, eller hvor det ikke er ønskeligt med en ny plan.
 
Muligheden for at give midlertidige dispensationer er underlagt de samme krav som normale dispensationssager. En midlertidig dispensation vil derfor kræve en offentlig høring af berørte parter af minimum 2 uger varighed.
 
Der dispenseres kun for lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Der skal indhentes relevante tilladelser i forhold til brand, miljøforhold m.m. forud for arrangementets afholdelse i 2019.    
 
Forslag 1
Der udsendes en skriftlig orientering til berørte ejere og brugere inden for det viste høringsområde (bilag 2) samt nabokommunerne Furesø og Egedal. Der fastsættes en frist for indsendelse af høringssvar på 4 uger.
 
Efter høringsperioden, meddeles der en 3-årig dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 332.
 
Såfremt der kommer væsentlige høringssvar, vil sagen blive forelagt udvalget igen, hvor der kan træffes en endelig afgørelse på baggrund af de indkomne høringssvar.
 
Forslag 2
Der udsendes ikke en skriftlig orientering, da det ikke ønskes, at der meddeles dispensation fra lokalplan 332

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Dialog/høring
4 ugers offentlig høring

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Rasmus Keis Neerbek rejste spørgsmål om sin habilitet i sagen.
Udvalget traf beslutning om, at Rasmus Keis Neerbek ikke er inhabil.
 
Formanden satte forslag 1 til afstemning.
For stemte: Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Erling Petersen
 
Imod stemte Rasmus Keis Neerbek.
Rasmus Keis Neerbek ønsker følgende mindretalsudtagelse: ”Jeg ønsker forslag 2”.


caseno_18-8826_dok_no_98210-18_v1_forslag til høringsområde.pdf
caseno_18-8826_dok_no_98086-18_v1_klage over støj.docx

Bilag

Bilag 2 - Forslag til høringsområde
Bilag 1 - Klage over støj


13. Orientering om status på myndighedsbehandlingen af Pankas

Orientering om status på myndighedsbehandlingen af Pankas

Punkttype
Orientering.

Tema
Byrådet besluttede på møde den 10. oktober 2017, at ”alle miljøforhold reguleres i miljøgodkendelsen, og at miljøgodkendelsen skal forelægges byrådet”.
 
Udvalget orienteres hermed om, at Forvaltningen den 7. september 2018 har sendt udkast VVM-screeningsafgørelse i partshøring hos Pankas, jf. forvaltningsloven. Udkastet til screeningsafgørelsen viser, at der skal gennemføres en fuld miljøkonsekvensvurdering af Pankas anlæg i Erhvervsområde Farremosen.
 
Pankas har den 21. september 2018 oplyst, at de trækker deres VVM screeningsansøgning af 3. januar 2018 tilbage, og at virksomheden forventer at fremsende en ny VVM screeningsansøgning inden udgangen af oktober måned.

Sagsbeskrivelse
Pankas har søgt om tilladelse til opførelse af et asfaltanlæg i erhvervsområdet ved Farremosen og har fremsendt en ansøgning om VVM-screening.
 
Asfaltværker er ikke længere opført på miljøvurderingslovens bilag 2. Men Pankas screenes, fordi virksomheden har et oplag af bitumen og en tilsætning af op til 15 % knust genbrugsasfalt. Screeningsafgørelsen omfatter hele asfaltanlægget.
 
Allerød Kommune har efter miljøvurderingslovens § 21 truffet afgørelse om, at det ikke på baggrund af ansøgningen kan udelukkes, at anlægget vil påvirke miljøet væsentligt, og at anlægget er omfattet af krav om gennemførelse af miljøkonsekvensvurdering.
 
Afgørelsen hviler på oplysninger, som bygherre har indsendt i forbindelse med ansøgningen af 3. januar 2018, samt senere indsendt materiale frem til marts 2018.
 
Allerød Kommune har gennemført screeningen af asfaltanlægget efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 og har lagt vægt på følgende miljøpåvirkninger fra anlægget:
 
 
Af vurderingen fremgår, at den fremsendte støjberegning er mangelfuld og ikke i tilstrækkelig grad skaber sikkerhed for, at vejledende grænseværdier kan overholdes i omgivelserne.
 
Afgørelsen er kvalitetssikret af eksterne rådgivere.
 
Efter forvaltningsloven har kommunen sendt afgørelsen i partshøring hos Pankas.
 
Pankas har den 21. september 2018 oplyst, at virksomheden trækker ansøgningen af 3. januar 2018 tilbage.
 
Pankas oplyser, at de forventer at fremsende en ny VVM screeningsansøgning inden udgangen af oktober måned 2018. Den nye ansøgning vil indeholde supplerende oplysninger og beregninger om forholdene vedrørende støj.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Udkast til afgørelse har, jf. forvaltningsloven været i partshøring hos Pankas i perioden fra den 7. september 2018 til den 30. september 2018. Pankas er kommet med høringssvar den 21. september 2018.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
14. Orientering om status på myndighedsbehandlingen af Remco Ressourcecenter

Orientering om status på myndighedsbehandlingen af Remco Ressourcecenter

Punkttype
Orientering.

Tema
Byrådet besluttede den 10. oktober 2017, at ”alle miljøforhold reguleres i miljøgodkendelsen, og at miljøgodkendelsen skal forelægges byrådet”.
 
Udvalget orienteres hermed om, at Forvaltningen den 11. september 2018 har sendt udkast til VVM-screeningsafgørelse i partshøring hos Remco Ressourcecenter, jf. forvaltningsloven.
Udkastet til afgørelse viser, at der skal gennemføres en fuld miljøkonsekvensvurdering af Remco Ressourcecenter i Erhvervsområde Farremosen.
 
Remco Ressourcecenter har den 2. oktober 2018 oplyst, at de trækker deres VVM screeningsansøgning af 27. december 2017 tilbage, og at virksomheden forventer at fremsende en ny VVM screeningsansøgning.

Sagsbeskrivelse
Remco Ressourcecenter har søgt om tilladelse til opførelse af et Ressourcecenter i Erhvervsområde Farremosen, herunder har de fremsendt en ansøgning om VVM-screening.
 
Allerød Kommune har udarbejdet et udkast til VVM-screeningsafgørelse, der viser at der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af Remco Ressourcecenter anlæg i Erhvervsområde Farremosen.
 
Screeningsafgørelsen omhandler hele virksomheden.
 
Allerød Kommune har efter miljøvurderingslovens § 21 truffet afgørelse om, at det ikke på baggrund af ansøgningen kan udelukkes, at anlægget vil påvirke miljøet væsentligt, og at anlægget er omfattet af krav om gennemførelse af miljøvurdering.
 
Afgørelsen hviler på oplysninger, som bygherre har indsendt i forbindelse med ansøgningen af 27. december 2017, samt senere indsendt materiale frem til marts 2018.
 
Allerød Kommune har gennemført screeningen af Remco Ressourcecenter efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 og har lagt vægt på følgende miljøpåvirkninger fra anlægget:
 
 
Af vurderingen fremgår:
 
· at der er behov for en mere omfattende beskrivelse af, hvordan farligt – eller potentielt farligt - affald vil kunne modtages, håndteres og opbevares, så det sikres, at jord, grundvand og vandmiljø ikke forurenes jf. lokalplanens forbud mod virksomheder og anlæg, som vil udgøre en trussel mod grundvandet.
 
· at det skal beskrives, hvordan vejledende grænseværdier for luft og lugt vil blive overholdt.
 
· at der er behov for en mere omfattende beskrivelse af, hvordan regnvandet håndteres og renses, så jord, grundvand og vandmiljø ikke forurenes. Og at udledningen ikke er til hinder for, at miljømål kan overholdes for de nedstrøms vandløb, der er målsat i statens vandområdeplan.
 
· at der er behov for beregninger af den forventede støjpåvirkning af omgivelserne og en beskrivelse af, hvordan det sikres, at støjgrænserne overholdes.
 
· at der er behov for en mere detaljeret beskrivelse af den forventede trafik og det forventede trafikmønster.
 
Afgørelsen er kvalitetssikret af eksterne rådgivere.
 
Efter forvaltningsloven har kommunen sendt afgørelsen i partshøring hos Remco Ressourcecenter.
Remco Ressourcecenter har den 2. oktober 2018 oplyst, at virksomheden trækker deres ansøgning af 27. december 2017 tilbage.
 
Remco Ressourcecenter oplyser, at de forventer at fremsende en ny VVM screenings ansøgning, som vil indeholde de efterspurgte supplerende oplysninger fra udkast til kommunens afgørelse af 11. september 2018.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Udkast til afgørelse har, jf. forvaltningsloven været i partshøring hos Remco Ressourcecenter i perioden fra den 11. september 2018 til den 7. oktober 2018. Remco Ressourcecenter er kommet med høringssvar den 2. oktober 2018.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
15. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, oktober 2018

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, oktober 2018

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om status på myndighedsarbejdet i Erhvervsområdet Farremosen.

Sagsbeskrivelse
Udvalget blev senest på mødet den 4. september 2018 orienteret om myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen.
 
Der er tale om myndighedsafgørelser indenfor forskellige lovgivningsområder, hvor afgørelserne skal træffes indenfor de kriterier, der er fastsat i den givne lovgivning. Kommunen er således ofte forpligtet til at meddele tilladelser, hvis ansøgeren opfylder de i loven angivne krav.
 
Modtagne ansøgninger
Siden sidste orientering er der modtaget følgende sager til myndighedsbehandling:
 
Udvalget orienteres først om ansøgninger fra virksomhederne, når Forvaltningen har modtaget dem.
 
Meddelte afgørelser
Siden den 28. august 2018 er der meddelt følgende afgørelser.
 
Påtænkte afgørelser i nærmeste fremtid
 
Retssagen
I den anlagte retssag om gyldigheden af lokalplanen, kan det oplyses, at der har været afholdt et telefonisk retsmøde den 7. september 2018, hvor følgende blev aftalt:
 
Endelig kan det oplyses, at hovedforhandlingen vil foregå den 24. og 25. april 2019. Allerød Kommune har tre vidner
 
Afslutningsvis kan det oplyses, at Borgergruppen ”En grøn kommune, går i sort” har været til møde med Miljøstyrelsen den 4. september 2018.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Ingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
16. Forslag til Kommissorium for Erhvervspolitik 2020

Forslag til Kommissorium for Erhvervspolitik 2020

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget blev den 8. maj 2018 orienteret om overordnet procesplan for revision af erhvervspolitikken.
 
Udvalget anmodes om at godkende kommissoriet for erhvervspolitikken.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse
Allerød Kommunes nuværende erhvervspolitik udløber i 2019 og skal revideres. En ny erhvervspolitik skal træde i kraft pr. 1. januar 2020.
 
Erhvervspolitikken skal tage afsæt i visionen, der vedtages ultimo januar 2019 og er planlagt til at være færdig til at sende i høring medio 2019.
 
Kommissoriet (bilag) definerer og beskriver opgaven med at udarbejde den ny erhvervspolitik, herunder overordnede rammer og overordnet tidsplan. Kommissoriet justeres i det omfang, de overordnede rammer for politikudarbejdelse i kommunen ændres indenfor den periode, hvor politikken er under udarbejdelse.

Administrationens forslag
Udvalget anmodes om at godkende det vedlagte kommissorium.
 
 .

Økonomi og finansiering
Politikker må ikke være udgiftsdrivende i Allerød Kommune, hvorfor finansieringen sker indenfor de til enhver tid afsatte midler.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Udvalget godkendte kommissoriet.


caseno_18-6440_dok_no_104993-18_v1_kommissorium - erhvervspolitik - endeligt forslag til kommissorium for erhvervspolitik 2020-2025 rev.pdf.pdf

Bilag

Kommissorium - Erhvervspolitik - endeligt forslag til kommissorium for erhvervspolitik 2020-2025 rev.pdf


17. Helhedsplan Blovstrød

Helhedsplan Blovstrød

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om afrapportering fra Autens ift. den pædagogisk helhedsplan for udviklingen af Blovstrød som børne- og læringsby og anmodes om, at sende den pædagogiske helhedsplan i høring.
 
Supplerende tema til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 26. september 2018.
Sagen genoptages idet høringsperioden er udløbet. Vedlagt som bilag til sagen er et samlet overblik over de indkomne høringssvar. Udvalget bedes træffe beslutning om helhedsplanen som ramme for den videre udvikling af Blovstrød børne- og læringsby.
 
Supplerende tema til Teknik,- Erhverv-, Plan- og Miljøudvalgsmødet den 23. oktober 2018
Børne- og Skoleudvalget besluttede den 26. september 2018 at sagen oversendes til orientering i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, idet flere høringssvar indeholder elementer f.eks. vedrørende parkering og trafikale forhold, som hører under dette udvalgs kompetenceområde.

Kompetence
Børne- og Skoleudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i denne sag.

Sagsbeskrivelse
Baggrund
Byrådet har i forbindelse med budgetforliget 2017-20 og budgetforliget 2018-21 truffet beslutninger om, at der skal ske en kapacitetsudvidelse i Blovstrød som følge af den forventede befolkningstilvækst i området.

Som en del af ovenstående budgetforlig er det besluttet at:
 
 
På Børne- og Skoleudvalgets møde den 28. februar 2018 blev udvalget orienteret om, at der er indgået et samarbejde med det eksterne konsulentfirma Autens med det formål, at kunne facilitere en involverende pædagogisk visionsproces for at kunne fremlægge en samlet helhedsplan for Blovstrød som børne- og læringsby.
 
Processen med Autens har været tilrettelagt som en inddragende dialogproces, hvor medarbejderrepræsentanter, bestyrelser, elever og ledere har spillet en væsentlig rolle ift. udviklingen af den pædagogiske vision i helhedsplanen. Processen er afsluttet og det samlede forslag til pædagogisk helhedsplan er vedlagt sagen som bilag nr.2.

Den pædagogiske vision
Af forslaget til den pædagogiske helhedsplan fremgår det vidensgrundlag, som børne- og læringsbyen etableres ud fra – blandt andet med et tydeligt afsæt i Allerød Kommunes børne- og læringssyn. Endvidere fremgår visionen for børne- og læringsbyen, brugerprocessens kerneinput samt visuelle planbilleder af den samlede børne- og læringsby.
 
Visionen bygger på læring og dannelse for alle og konkretiseres igennem fem overordnede temaer:
 
 
Hver af de fem temaer konkretiseres i indendørs og udendørs rammer der understøtter visionen.
 
Brugernes perspektiver er søgt indarbejdet i både overordnede termer og i lavpraktiske forslag, der kan understøtte visionen om læring og dannelse for alle. Eksempelvis peger brugerne på, at det er et grundlæggende ønske, at børne- og læringsbyen afspejler hele spektret af børn og unge fra 0-18 år i en sammenhæng, hvor man oplever tillidsfulde relationer på tværs til bedst gavn for den enkelte.
 
Der tages udgangspunkt i børnene og med stort fokus på at skabe det små i det store.
 
Udfoldelsen af visionen i praksis har ligeledes været drøftet i processen og fremgår af helhedsplanen. På spørgsmålet om, hvad et barn skal få ud af at være en del af Blovstrød børne- og læringsby, svarer brugerne i helhedsplanen blandt andet:
 
 
Det er således helhedsplanens intention, at danne en børne- og læringsby med en fælles vision, et fælles sæt værdier og med fysiske rammer der understøtter en samlet udvikling i et 0-18 års perspektiv.
 
Arealet der danner rammen om børne- og læringsbyen
Helhedsplanen for Blovstrød børne- og læringsby tager afsæt i de politisk godkendte principper og dannes i en cirkel med etablering af de to nye dagtilbud samt skole og klub.
Cirklen inddeles i fire områder med følgende som udgangspunkt:
 
 
Af bilag 3 fremgår uddrag af den samlede rapport, hvoraf de specifikke situationsbilleder kan ses.
 
I forbindelse med processen står det blandt andet klart, at brugerne ikke ønsker, at der placeres en selvstændig bygning til klubtilbud. Brugerne ønsker, at der skal ske fælles brug af fælles bygninger. Dette således, at skolen og klubben udbygges til fælles brug og altså ikke som en selvstændig klubbygning.
 
Det foreslås derfor, at der ikke arbejdes videre med en selvstændig klubbygning, men at de afsatte midler i stedet bruges på at udvikle fælles kvadratmeter til brug for både skole og klub. Dette vil endvidere medvirke til at løse dele af de kapacitetsudfordringer der venter ift. at håndtere stigningen i elevtallet på Blovstrød Skole.

Såfremt helhedsplanen godkendes, vil denne være afsæt for det videre arbejde med at frembringe kvadratmeter til anvendelse for kapacitetsudvidelse på skolen samt etablering af fremtidens klubtilbud i Blovstrød.
 
Fleksibel anvendelse af den samlede bygningsmasse
Der har undervejs i processen været en bred opbakning til, at den samlede bygningsmasse i børne- og læringsbyen skal anvendes så fleksibelt som muligt. Institution nr. 2 bygges fleksibelt således, at dele af institutionen på sigt kan ændre funktion – eksempelvis i form af børnehaveklasser og/eller indskolingsklasser. Som angivet ovenfor er brugerne i processen nået frem til et ønske om, at der ikke bygges en selvstændig klub, men at der arbejdes med at finde løsninger for fælles klub- og skolearealer. Endelig er der i processen fremkommet ønsker om, at dagligdagsaktiviteter også kan foregå andre steder end ”i egen bygning”.
 
Økonomien
Der er i perioden 2017-21 afsat i alt 90 mio. kr. til etablering af dagtilbud og klub.

Finansieringen dækker etablering af de nye tilbud, samt egne udearealer og dele af semi-fællesudearealer. Finansiering til den resterende del af semi-fælles udearealer og fælles udearealer er endnu ikke frembragt.
 
Den videre proces
Det foreslås med denne sag, at sende den pædagogiske helhedsplan i hørings således, at udvalget kan tage endelig stilling på udvalgets møde den 29. august 2018.
 
Idet der tidligere er truffet beslutning om, at institution nr.1 placeres på arealet ud mod Kongevejen og at institution 2´s placering fastlægges endeligt på udvalgets møde den 27. juni 2018, mangler der således kun beslutning om endelig placering af klubtilbud og kapacitetsudvidelsen af Blovstrød Skole. Udvalg og byråd vil blive forelagt sager herom senere i processen.
 
Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 26. september 2018
Der er indkommet 21 høringssvar fra blandt andet bestyrelser, MED-udvalg, BUPL og naboer.
 
Nogle af de temaer, der går igen i de høringssvar som er indsendt er:
 
1. Indsigelse over, at de fredede områder omkring gadekæret, forten og Grønningen, er foreslås anvendt i projektet
2. Bekymring for trafikbelastningen på Byagervej og Kongevejen, parkeringsforhold ifb. med de to børnehuse samt trafiksikkerheden på børnenes skolevej.
3. Beklagelse over, at naboer og lokale interessenter ikke har været informeret om og/eller inddraget i projektet
4. Bekymring for om det samlede udeareal omkring daginstitutioner og skole har kapacitet til det antal børn, som forventes at skulle bruge det. Der gøres endvidere opmærksom på Blovstrød Skoles behov for udvidelse ifb. udbygningen af Blovstrød.
5. Økonomien i projektet efterlyses
 
Ad 1. Vedrørende området omkring gadekæret, hvor Autens foreslår forskellige elementer, respekteres fredningen naturligvis. Det betyder at disse elementer tages ud af projektet.
 
Ad 2. Det præciseres, at det anviste yderligere parkeringsareal modsat Nettos parkeringsplads ikke er tiltænkt som parkeringsareal for bilister, men udelukkende til parkering af cykler.
 
Høringssvarene giver anledning til at præcisere, at helhedsplanen netop er en overordnet plan. Når der arbejdes videre med implementering af de enkelte dele, vil der være en lang række af forhold, som igen skal belyses og tages i betragtning. Det er forhold som f.eks. den afsatte økonomi til projekterne og øvrige lovgivning. 

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget sender den pædagogiske helhedsplan i høring.
 
Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 26. september 2018
Det indstilles det, at udvalget godkender helhedsplanen som en overordnet ramme for den videre udvikling af Blovstrød Børne- og Læringsby, idet elementerne til aktiviteter omkring gadekæret tages ud af planen.
 
Supplerende forslag til Teknik,- Erhverv-, Plan- og Miljøudvalgsmødet den 23. oktober 2018
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
 

Økonomi og finansiering
Der er afsat 80 mio. kr. på anlægsoversigten til finansiering af de to nye dagtilbud samt 10 mio. kr. til etablering af en ny klub.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 27-06-2018
Udvalgte godkendte forslaget, idet høringsperioden udvides, således at sagen genoptages på udvalgets møde den 26. september 2018.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-09-2018
Udvalget godkendte forslaget.
 
Sagen oversendes endvidere til orientering i Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget, idet flere høringssvar indeholder elementer f.eks. vedrørende parkering og trafikale forhold, som hører under dette udvalgs kompetenceområde

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_18-5470_dok_no_63461-18_v1_bilag 1. principper for helhedsplan.pdf
caseno_18-5470_dok_no_63380-18_v1_bilag 2. blovstrød børne- og læringsby.pdf.pdf
caseno_18-5470_dok_no_63433-18_v1_bilag 3. situationsbilleder.pdf.pdf
caseno_18-5470_dok_no_100992-18_v1_høringssvar.pdf

Bilag

Bilag 1. Principper for helhedsplan
Bilag 2. Blovstrød Børne- og Læringsby
Bilag 3. Situationsbilleder
Høringssvar


18. Sag fra Blovstrød Listen vedr. offentlig trafik

Sag fra Blovstrød Listen vedr. offentlig trafik

Punkttype
Beslutning.

Tema
Erling Petersen har i mail af 13. september 2018 anmodet om, at nedenstående sag optages på udvalgets dagsorden.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
”Blovstrød Listen ønsker, at en del af initiativsag 76 om offentlig trafik genoptages, da vi mener at sagen ikke har været tilstrækkelig belyst.
Vi har for nylig fået uddybende materiale fra Movia mht af- og påstigninger, samt stoppestedskort.
 
Konklusionen er, når man ser på tallene er, at stop i selve industrikvarteret bruges minimalt aftener og weekender og at det måske endda er  er Fugle-kvarter beboere, der benytter stoppene tættest  på Frederiksborgvej:  Borupvang og Gydevang (Frederiksborgvej).
 
Vi ønsker derfor, at der igen ses på linie 335 og kørslen på Frederiksborgvej/Gydevang med henblik på at gøre hverdagen lettere for (især)de ældre i Fuglekvarteret.
Demografien viser, at vi får flere ældre og her er et sted, hvor en bus kan give mere glæde og mere for pengene, ved lille omlægning.
Turen på Frederiksborgvej er ca 300 meter kortere end den gennem Gydevang, så tidsplan burde ikke give prob lemer, og der findes allerede i dag stop ved Ørnevang og Mågevang (og måske et flyt af et stop kunne ske fra Gydevang til Fuglevang).
 
Historik og hverdagens problemer
På bus borgermøde i 07.03.2018 mødte en gruppe ældre mennesker op for at gøre opmærksom på, at de måtte gå langt, for at komme til bussen, da den kører  ind på Gydevang hele døgnet og ugens syv dage.
En kvinde på vist 85 år fra Statenevej (hende har vi lokaliseret nu) fortalte, at det tog hende 25 min. at gå til nærmeste busstop
Beboerne i Fuglekvarteret skal enten gå til stoppet ved Borupvang (på Gydevangområdet) eller til stoppet Gydevang (der ligger på Fredriksborgvej).
Tallene fra Movia viser, at det er stoppet på Frederiksborgvej før Gydevang og Borupvang (200 meter nede af Gydevang) der primært bruges, og ikke stoppene i selve Gydevang,.
 
Vi anmoder derfor om at buslinien ”rettes ud” på dette stykke 
Det er af vores overbevisning, at dette burde ikke røre ved tidstabellerne hos Movia og burde derfor let kunne rettes (forskellen er 300 meter – korteste distance er på Frederiksborgvej)
Der er allerede stoppesteder ved Ørnevang og mågevang, der kan benyttes ser det ud til på Movias oversigt.
 
Link: https://dinoffentligetransport.dk/trafikinformation/koereplaner/koereplaner-bus/335/
 
Vi er klar over, at det fremadrettet kan ske justeringer men busdriften, men vi mener at denne omlægning er en bedre servicering af Allerød borgere, den er billig, og den er let og den er ældrevenlig.
Allerød har en stigende gruppe ældre, som vi alle ønsker forbliver i eget hjem, fordi de kan klare sig selv og her er endnu et tiltag der kan gøres”.
 
Initiativsag nr. 76 blev behandlet af udvalget den 6. juni 2018 (pkt. 24).

Administrationens forslag
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.


caseno_18-678_dok_no_100503-18_v1_bus 335 vedr. gydevang modtaget 180910.pdf.pdf
caseno_18-678_dok_no_100502-18_v1_bus 335 kun vedr gydevang beabejdet materiale.pdf.pdf
caseno_18-678_dok_no_100486-18_v2_billede bus 335 gydevang 2018.jpg.pdf
caseno_18-678_dok_no_100491-18_v1_stoppestednumre gydevang modtaget 180910 pdf.pdf.pdf
caseno_18-678_dok_no_100489-18_v1_busplan 2018 bus 335 .pdf.pdf

Bilag

bus 335 vedr. gydevang modtaget 180910.pdf
Bus 335 kun vedr gydevang beabejdet materiale.pdf
Billede Bus 335 gydevang 2018
Stoppestednumre gydevang modtaget 180910 pdf.pdf
Busplan 2018 bus 335 .pdf


19. Sag fra Blovstrød Listen vedr. venstresvingsbane

Sag fra Blovstrød Listen vedr. venstresvingsbane

Punkttype
Beslutning.

Tema
Erling Petersen har i mail af 13. september 2018 anmodet om, at nedenstående sag optages på udvalgets dagsorden.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
”Blovstrød Listen ønsker, at en del af initiativsag 51 om offentlig trafik genoptages eller bringes videre til Trafikplanen (og med høj prioritering).

Det er af stor gene, at der opstår kø på Kongevejen og Sortemosevej, vej der fremover blot bliver endnu mere belastet pga. flere beboere på vestsiden af Kongevejen, flere børn på privatskolen og et kommende supersygehus i Hillerød.
Det blev påpeget allerede i 2013, da alt stadig var på tegnebrættet, fra borgere i Blovstrød at venstresvingbanen ville være for kort og der blev på et borgermøde senere lovet af daværende formand for tpu, at ”man ville vurdere på det igen” .

Det er tidligere – tepmu maj 2018 – vurderet at nedlægning af helleanlæg vi koste 30.000.”
 
Initiativsag nr. 51 blev behandlet af udvalget den 8. maj 2018 (pkt. 23).

Administrationens forslag
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.
20. Sag fra Blovstrød Listen vedr. tilladelse til udledning af vejvand

Sag fra Blovstrød Listen vedr. tilladelse til udledning af vejvand

Punkttype
Beslutning.

Tema
Erling Petersen har i mail af 12. oktober 2018 anmodet om, at nedenstående sag optages på udvalgets dagsorden.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
”Blovstrød Listen ønsker denne sag på tepmu dagsordenen 23.10.2018.

Der er 04.10.18  givet  ”Tilladelse til udledning af vejvand fra Bøgeholm Alle”
 
Vi ønsker i den forbindelse, at udvalget skriftligt orienteres om:
o (punkt 7.3.) 
At ”overfladevand fra veje og erhvervsområdet er særligt belastet med miljøfarlige stoffer, da det er forøjet risiko for spil og uheld med miljøfarlige stoffer”;
o (punkt 5.1.4)
At der skal etables en afspærringsventil til brug ved eventuelt miljøuheld (som med alle de kommende køretøjer vel nok er et realistisk scenarie)
At bassin må ”oversvømme” hvert 10 år.
Bassinnet forsynes med en membran for at sikre at udsivning ikke sker til grundvand, hvordan skal det forstås, at bassin-oversvømmelse så ikke giver miljømæssige udfordringer?.
o (punkt 7.2 og 7.4)
At man ikke vil fjerne vejsalt i rensningsprocessen (det bliver formegentlig tilført af de mange køretøjer der vil køre til området, samt på selve fordelingsvejen i området), hvormed det vel vil blive udledt til Kollerød Å, Lynge Å, Havelse Å osv – vandløb der i forvejen (fremgår det af materialet) ikke er i særlig god stand.
Under punkt 7.2 første afsnit står der: ”Spildevandet kan desuden indeholder salt (NaCl) eller andre stoffer, der benyttes til glatførebekæmpelse … disse stoffer kan udgøre en trussel mod recipientens økologisk tilstand”.
o (punkt 5.3.10)
At der ikke må udledes ”….slam, flydestoffer eller olie, der er synligt  i søen – betyder det,  at hvis det ikke er synligt, at så må det overføres til søen (og til åer, vandløb mv) ?
Er det kun det man kan se der tænkes at være forurening eller noget der giver problemer?
o (punkt 5.4)
At egenkontroller beskrives, men at der ikke omtales noget sted, at man vil lave måling af  søen (samt ny måling af åer mv)  FØR udledning begynder at finde sted.
o Og hvordan kan udvalget forklare det over for Allerøds borgere, at der omtales forurening flere steder i tilladelsen, samtidig med at Borgmesteren i Frederiksborg Amts Avis har udtalt:
”Miljøministeriet og Allerød Kommune er enige om, at der ifølge lokalplanen fra 2017 ikke kan etableres virksomheder eller anlæg, som vil udgøre en trussel mod grundvandet på erhvervsområdet Farremosen””

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.