UDVALG

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Mødelokale C

STARTTIDSPUNKT

06-11-2018 07:30:00

SLUTTIDSPUNKT

06-11-2018 10:50:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Investeringsaftale med Allerød Spildevand for 2019
4. Tillægsbevilling til afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening
5. Proces for evt. fredning af område nord for Bastrup Sø - Genoptagelse
6. Varmeplan 2018
7. Regulativ for anvendelse af gadeareal
8. Nedlæggelse af 6 boliger og nedrivning af ejendommen Byagervej 8B
9. Dispensation fra lokalplan 3-392 vedrørende volumen
10. Udkast til lokalplan 1-138 for Vindbygård i Blovstrød
11. Landzoneansøgning - Udstykning af Tingbækvej 16
12. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen: November 2018
13. Høringssvar til VVM redegørelse for Hillerødmotorsvejen
14. Støjhandlingsplan for statens veje 2018-20231. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype
Beslutning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-11-2018
Bilag til pkt. 13 (Høringssvar til VVM-redegørelse for Hillerødmotorvejen) vedhæftes referatet fra mødet.
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
Orientering.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-11-2018
-
3. Investeringsaftale med Allerød Spildevand for 2019

Investeringsaftale med Allerød Spildevand for 2019

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om, at indstille investeringsaftale for 2019 mellem Allerød Kommune og Allerød Spildevand A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
 
Politiske ønsker til den nye investeringsaftale blev drøftet på Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2018, hvor repræsentanter for Novafos deltog.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Indgåelse af en investeringsaftale er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunens sektorplaner.
 
Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau. Investeringsaftalen og bilag med mål og resultatkrav samt budget er vedlagt som bilag.
 
Investeringsaftalen er udarbejdet på baggrund af drøftelserne på udvalgets møde den 14. august 2018. På dette grundlag er det årlige investeringsniveau fastholdt til 40 mio. kr., dog 46 mio. kr. i 2019, da der overføres ikke-forbrugte midler fra 2018.
 
Der er aftalt en proces, som sikrer, at investeringsaftalerne kan forelægges ejerkommunerne til godkendelse i 4. kvartal af 2018.
 
Investeringsaftalen forelægges sideløbende for bestyrelsen i Allerød Spildevand den 23. november 2018.
 

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøvalget indstiller investeringsaftale for 2019 mellem Allerød Kommune og Allerød Spildevand A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på at give mandat til kommunens repræsentant i bestyrelsen for Allerød Spildevand A/S.

Økonomi og finansiering
Investeringsaftalen afspejler et uændret investeringsniveau svarende til de seneste år.
 
Området er takstfinansieret af brugerne.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-11-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_17-9466_dok_no_106999-18_v1_investeringsaftale 2019 allerød spildevand.pdf.pdf
caseno_17-9466_dok_no_107001-18_v1_allerød investeringsaftale 2019, bilag 1.pdf.pdf
caseno_17-9466_dok_no_107003-18_v1_allerød-investeringsplan-2019-2022, bilag 2.pdf.pdf

Bilag

Investeringsaftale 2019
Bilag 1 til investeringsaftale 2019
Bilag 2 til investeringsaftale 2019


4. Tillægsbevilling til afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening

Tillægsbevilling til afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet gav den 25. februar 2016 en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til oprensning af jordforurening fra privat olietank ved opgravning. Den 22. juni 2017 gav byrådet en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 1 mio. kr.
 
Forureningen har vist sig, at have en større udbredelse end forventet og oprensningen forventes at blive op til 1,4 mio. kr. dyrere end overslagsprisen fra 2017.
 
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der arbejdes videre med et oprensningsscenarie med opgravning af forureningen, samt at der meddeles en tillægsbevilling hertil. 

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
På en ejendom på Kirkeltevej blev der i 2012 konstateret olieforurening fra en privat olietank. Der er tale om fyringsolie fra en utæt nedgravet tank.
 
Forureningen er omfattet af forsikringsdækning hos Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje (OM). I henhold til jordforureningsloven udgør loftet for forsikringsdækning 4,052 mio. kr. inkl. moms (svarende til 3,2 ekskl. moms). Hvis oprensningen bliver dyrere hæfter kommunen for differencen.
 
Niras har i foråret 2018 udført supplerende boringer til endelig afgrænsning af jordforureningen. Analyseresultater viser en større udbredelse af forureningen og et anderledes spredningsmønster end forventet på baggrund af de hidtidige undersøgelser.
Dette skyldes jords inhomogene natur og der af følgende uforudsigelige spredningsmønster af forureningen.
 
Det større omfang af jordforurening samt heraf afledte konsekvenser betyder en merudgift på op til 1,4 mio. kr. I det vedlagte bilag er der nærmere redegjort for merudgiftens årsager.
 
Byrådet besluttede 25. februar 2016, at forureningen fjernes ved opgravning.
 
Forvaltningen kan ikke pege på alternative finansieringsforslag, hvorfor der søges finansiering af kassebeholdningen.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

Økonomi og finansiering
Oprensningen af olieforureningen betyder i alt en udgift på 5,4 mio. kr., hvoraf der tidligere er afsat 4,0 mio. kr.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-11-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_12-190_dok_no_106515-18_v1_kirkeltevej (revideret budget 2018).pdf

Bilag

Kirkeltevej (Revideret budget 2018)


5. Proces for evt. fredning af område nord for Bastrup Sø - Genoptagelse

Proces for evt. fredning af område nord for Bastrup Sø - Genoptagelse

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede den 10. oktober 2017, at Forvaltningen skulle indlede dialog med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om forberedelse af et beslutningsoplæg vedr. eventuel fredning af et område nord for Bastrup Sø.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til den videre proces, herunder grundlaget for dialog med lodsejere og borgere forud for udarbejdelsen af forslag til eventuel fredning.
 
Supplerende tema
Udvalget besluttet den 23. oktober 2018, at sagen genoptages, idet Danmarks Naturfredningsforening samt en lodsejer i området får foretræde forud for behandlingen.
 
Der er aftalt foretræde kl. 8.30.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen. 

Sagsbeskrivelse
Der er udarbejdet forslag til proces for forløbet frem til beslutning i byrådet om en eventuel fredning. Hvis processen følges, kan beslutningen træffes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020, inkl. beslutning om afsættelse af budget til fredningen.
 
Udvalget skal tage stilling til den foreslåede proces, herunder til grundlaget for den dialog med lodsejere og borgere, der sættes i gang, hvis man følger procesforslaget.
 
Procesforslaget fremgår af forslag 1 nedenfor.
 
Beskrivelse af grundlag for den kommende dialog:
En eventuel fredningen kan bl.a. sikre mod fremtidig råstofgravning, sikre oplevelsen af Mølleådalen og forbedre natur- og friluftsmuligheder. I processen definerer DN og Allerød Kommune sammen forslag til formål, afgrænsning og konkrete bestemmelser, den anslåede økonomi forbundet med forslaget samt den videre proces.
 
I det fredningsforlag Forvaltningen og DN arbejder med indgår følgende formål med fredningen:
 
Formålene kan overordnet opnås ved at udlægge areal til stier og hindre bygninger og planter, der ændrer det landskabelige billede. Mere specifikt betyder det:
 
En fredning af området vil have en række afledte konsekvenser:
 
Lokalplaner i området
For at undgå dobbeltregulering er fredningsområdet som udgangspunkt lagt, så det grænser op til lokalplanområder, og der ikke er overlap. Lokalplanen for Lynge Renseanlæg er dog indenfor fredningsområdet. Det foreslås derfor, at en eventuel fredning i dette lokalplanområde først træder i kraft, hvis der ikke længere er renseanlæg.
 
Syd for Uggeløse udlægger lokalplan 305 et området til losseplads. Dette område er beliggende i det eventuelle fredningsområde. Lossepladsen er nedlukket, og lokalplanen er ikke længere planlægningsmæssig relevant. Lokalplanen kan derfor ophæves, hvilket bør ske uanset om fredningen gennemføres (sag herom fremgår af dagsordenens efterfølgende punkt).
 
Stier og naturforbedring
Adgangen i det eventuelle fredede område kan styrkes ved, at der reserveres areal til stier fra Lynge mod stisystemet i Mølleådalen. Hvis en kommende fredning skal have en væsentlig rekreativ værdi for borgerne, vurderes det, at stierne skal anlægges som grusstier.
 
Der kan i en fredning gives mulighed for, at stien mellem Lynge og Rosenlundvej kan etableres med belysning og fast belægning, som eksempelvis asfalt, så stien kan fungere som trafiksikker transportsti. Dette er ikke indregnet i nedenstående overslag over anlæg- og driftsudgifter.
 
Økonomi
Der vil være en række udgifter forbundet med en fredning. Nedenfor er angivet et foreløbigt overslag over anlægs- og driftsudgifter, som dels er baseret på en række forudsætninger, dels baseres på erfaringstal:
 
1 Grusstier
Anlæg: Grusstierne skønnes at koste omkring 1,5 mio. kr., hvis stierne anlægges i ca. 2 meters bredde, som i Lynge Natur- og Fritidsområde. Hvis der skal etableres broer eller terrænet skal bearbejdes, kan det blive betydeligt dyrere (anslået 250.000 kr.). Da den endelige stiføring ikke er fastlagt, er der ikke indhentet tilbud og en nøjagtig pris kan derfor ikke oplyses.
 
Drift: Efterfølgende vedligehold af stierne vil koste omkring 50.000 kr. pr. år.
 
2 Pleje af området
Drift: Allerød Kommune vil med en fredning blive forpligtet til at udarbejde en plejeplan for området, der kan indeholde landskabs- og naturforbedrende tiltag. De skønnede omkostninger til tiltag på de kommunale arealer i området er ca. 50.000 kr. pr. år.
 
Drift: Derudover kan der være udgifter til skilte, borde, bænke mm. Udgifterne er skønnet til ca. 15.000 kr. pr. år
 
3 Erstatninger
Anlæg: Der skal gives erstatning for tab, som en fredning påfører ejere, brugere og andre indehavere af rettigheder over de fredede ejendomme.
 
Som udgangspunkt afholder staten ¾ af tilkendte erstatninger og godtgørelser. Den sidste ¼ afholdes af vedkommende kommune. Fredningsnævnet fastsætter erstatningernes størrelse og dermed udgiften for kommunen. DN har oplyst, at Allerød Kommune skal forvente en udgift på mellem 600.000 og 700.000 kr.  
 
Samlede udgifter
Samlet set skønnes fredningen, at betyde en anlægsudgift på 2,15 mio. kr. i 2021 samt efterfølgende driftsudgifter på ca. 115.000 kr. pr. år.
 
Afhængig af fredningsnævnets og klagenævnets behandlingstid kan udgifterne til erstatning, anlæg af stier og driftsudgifter blive forskudt.
 
I budgettet for 2023-26 er der i alt afsat 500.000 kr. til stier.
 
Naturpark Mølleåen
Fredningsforslaget ligger indenfor Naturpark Mølleåen. Formålet med naturparken er bl.a. at forbedre adgang og formidling af området. På nuværende tidspunkt varetages sekretariatsfunktionen og naturvejledningen i naturparken af en 25 timers stilling i Egedal Kommune. Stillingen er medfinansieret af Friluftsrådet.
 
Hvis det besluttes at frede området og skabe bedre tilgængelighed, kan det overvejes, om Allerød Kommune skal bidrage til naturformidlingen i området. Dette vil betyde en yderligere årlig driftsudgift på ca. 70.000 kr.
 
Forslag 1
Udvalget godkender følgende proces for forløbet frem til beslutning om evt. fredning:
Udvalget godkender grundlaget for den dialog, der skal forberede en sag om fredning af området.
 
Forslag 2
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at det meddeles Danmarks Naturfredningsforening, at Allerød Kommune ikke ønsker at rejse en fredningssag.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
Samlet set skønnes fredningen at betyde en anlægsudgift på 2,15 mio. kr. i 2021 samt efterfølgende drift og vedligehold på ca. 115.000 kr. pr. år.
 
Afhængig af fredningsnævnets og klagenævnets behandlingstid kan udgifterne til erstatning, anlæg af stier og driftsudgifter blive forskudt et år.
 
I budgettet er i 2023-26 afsat i alt 500.000 kr. til at forbedre stier og skiltning i naturen. Der er ikke afsat særskilte midler til fredningen.

Dialog/høring
Lodsejere, der bliver berørt af nye stier bliver kontaktet direkte. Der afholdes borgermøde for lodsejere og andre interesserede. Hvis det besluttes at indsende et fredningsforslag til fredningsnævnet, vil der i nævnets sagsbehandling også være indlagt høring af lodsejere.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
En lodsejer i området har anmodet om foretræde for udvalget. Udvalget besluttede, at
sagen genoptages, idet Danmarks Naturfredningsforening samt lodsejeren i området får foretræde forud for behandlingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-11-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1.


caseno_16-8722_dok_no_98947-18_v1_kort - fredningsforslag sept 2018.pdf

Bilag

Kort - Fredningsforslag sept 2018


6. Varmeplan 2018

Varmeplan 2018

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 6. juni 2018 at sende forslag til ny varmeplan for Allerød Kommune i høring.
 
Høringsperioden er afsluttet og udvalget anmodes om at indstille forslag til Varmeplan 2018 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, herunder forslag til uddelegering af kompetence til Forvaltningen.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Varmeplan 2018
Byrådet har i Planstrategi 2015 vedtaget, at kommunen samlet set skal være CO2-neutral i 2050 og at kommunen skal have CO2-neutral el- og varmeforsyning i 2035. Desuden fremgår det af strategien, at CO2-udledningen skal reduceres med 55% frem mod 2025, set i forhold til 2006. Det gælder både for kommunen som areal og for kommunens egne bygninger og biler.
 
Allerød Kommunes varmeplanlægning er koblet til varmeplanlægningen i de øvrige kommuner i regionen. I 2015 tilsluttede byrådet sig derfor projektet Energi På Tværs – et energisamarbejde mellem Region Hovedstaden samt forsyningsselskaber og kommuner i hovedstadsområdet. Energi på Tværs har ligesom Allerød Kommune som vision, at el- og varmeforsyningen skal være fossilfri i 2035.
 
Varmeplan 2018 (bilag 1) erstatter den nuværende varmeplan fra 1985 og beskriver, hvordan Allerød Kommune kan udvikle varmeforsyningen frem mod målet. Varmeplanen er en hensigtserklæring. Den beskriver rammerne og sætter retninger for varmeforsyningen, men dikterer ikke udviklingen frem til 2035.
 
Mange faktorer kan ændre planens forudsætninger og konklusioner, f.eks. ny viden, teknologi, lovgivning, forsyningsforhold, markedsforhold og afgiftsstrukturer. Derfor kan planen blive revideret i takt med de teknologiske muligheder og den politiske rammesætning.
 
Formålet med varmeplanen kan opsummeres til ”at finde den mest bæredygtige og billige varmeforsyning til Allerød Kommunes borgere og virksomheder”.
 
På den baggrund er målet:
 1. At sænke CO2-udledningen fra el- og varmeforsyningen og tilstræbe fossilfri el- og varmeforsyning i 2035.
 2. At varmeforsyningen skal være miljøvenlig og bæredygtig med konkurrencedygtige priser.
 3. At forsyningssikkerhed prioriteres lige så højt som prisstabilitet.
 
Målene opnås overordnet ved:
 1. At reducere varmeproduktion baseret på naturgas, så energien i fremtiden kommer fra vedvarende energikilder, herunder affaldsforbrænding.
 2. At støtte borgere og virksomheder, der ønsker at energirenovere eksisterende bygninger.
 3. At samarbejde med andre kommuner i regionen om at skabe et fælles velafbalanceret varmesystem.
 4. At fortrænge fossile brændsler i områder uden for kollektive varmesystemer.
 5. At fremme varmesystemer baseret på vedvarende energi i nye bydele.
 6. At udbygge fjernvarmen så vidt forholdene og samfundsøkonomien gør det muligt.
 
Varmeplanen baserer sig på p.t. kendte og realistiske teknologier og forsyningskilder.
 
Samtidig er der sikret fleksibilitet i forhold til evt. skift af forsyningskilde til f.eks. biogas eller geotermi, hvis det i fremtiden bliver muligt og ønskeligt.
 
Varmeplanen baserer sig væsentligt på fjernvarme, idet fjernvarmen kan produceres ved alle energiformer. Et skifte af energikilde til mere grøn energi vil i fjernvarmesystemet som i andre kollektive forsyningssystemer endvidere straks have effekt for et større antal forbrugere. Det er dog en betingelse for udvidelse af fjernvarmesystemet, at det er det samfundsøkonomisk mest rentable i forhold til alternativer, f.eks. individuel forsyning ved varmepumper.
 
Fjernvarmeudbygningen foreslås baseret på frivillig tilslutning fra borgere og virksomheder.
 
Varmeplanen er endvidere baseret på individuel forsyning ved varmepumper, når dette er samfundsøkonomisk mest rentabelt. Herunder i områder uden mulighed for kollektiv forsyning.
 
Der er i varmeplanens bilag 4 beskrevet en projektplan for realisering, som er opdelt i 2 faser.
 
I første fase, fra 2019 til 2024, er der fokuseret på at gennemføre screening af udbygning af fjernvarmenettet og på revurdering af muligheden for at sammenkoble kommunens varmeværker og tilslutte dem til transmissionsledningen mellem Farum og Hillerød. Desuden fokuseres på mulige driftsoptimeringer på varmeværkerne og nettet.
 
I anden fase, fra 2025 og frem, er der fokus på realisering af projekterne.
 
Der er taget udgangspunkt i, at planen realiseres ud fra de nuværende ressourcer. Det betyder, at de mere virksomheds- og borgervendte aktiviteter i form af formidling og kommunikation omkring konkrete energispareforslag mv. fastholdes på samme niveau.
 
Høring
Varmeplanen skal i bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK 825 af 24/6-2016, § 4) udarbejdes af byrådet i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter, f.eks. virksomheder med særlige behov eller muligheder. Forslaget til varmeplan har derfor været i høring hos udvalgte forsyningsselskaber og virksomheder, og i offentlig høring via kommunens hjemmeside. Høringen blev udsendt den 25. juni, med høringsfrist den 31. august 2019.
 
Der er modtaget høringssvar fra 45 husstande i Møllemoseparken, Tunet, Grønningen og Stolelyngen (bilag 2), HMN GasNet (bilag 3) og Vestforbrænding (bilag 4). Endvidere har Norfors tilkendegivet tilfredshed med varmeplanens hensigt om udbygning af fjernvarmen.
 
Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår af høringsnotat (bilag 5).
 
Høringssvarene har givet anledning til en tydeliggørelse af to forhold i varmeplanen:
 
Uddelegering af kompetence
Varmeplan 2018 bygger på uddelegering af myndighedsopgaven, således:
 
 
Forslag 1
A) Udvalget indstiller forslag til Varmeplan 2018 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet
 
og
 
B) Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at
 
Forslag 2
Udvalget indstiller forslag til Varmeplan 2018 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Farum Fjernvarme a.m.b.a., HMN GasNet P/S, Hillerød Forsyning, I/S Norfors, I/S Vestforbrænding, Nordsjællands KonferenceCenter, Matas A/S, Niras A/S m.fl.  har været hørt.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-11-2018
Udvalget indstiller forslag 1 A og B godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_18-4094_dok_no_105241-18_v1_bilag 3 - høringskommentar - hmn gasnet.pdf.pdf
caseno_18-4094_dok_no_105242-18_v1_bilag 4 - høringskommentar - vestforbrænding.pdf.pdf
caseno_18-4094_dok_no_105240-18_v1_bilag 2 - høringskommentar - 45 husstande.pdf.pdf
caseno_18-4094_dok_no_106464-18_v1_bilag 5 - forvaltningens høringsnotat..pdf
caseno_18-4094_dok_no_106514-18_v1_bilag 1 - varmeplan 2018 - rev 4 af 15 okt 2018.pdf

Bilag

Bilag 3 - Høringskommentar - HMN GasNet.pdf
Bilag 4 - Høringskommentar - Vestforbrænding.pdf
Bilag 2 - Høringskommentar - 45 husstande.pdf
Bilag 5 - Forvaltningens høringsnotat.
Bilag 1 - Varmeplan 2018


7. Regulativ for anvendelse af gadeareal

Regulativ for anvendelse af gadeareal

Punkttype
Beslutning.

Tema
Tildeling af stadepladser i bymidten sker ud fra kommunens regulativ for anvendelse af gadeareal. Regulativet skal opdateres bl.a. på baggrund af ændret lovgivning.
 
Udvalget bedes tage stilling til det reviderede regulativ og herunder særligt retningslinjer for tildeling af stadepladser.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
I Allerød Kommunes regulativ for anvendelse af gadeareal, angives regler for løse udstillingsgenstande samt regler for stadepladser.
 
Regulativet foreslås revideret på en række punkter, såsom henvisning til lovgivning, placering af stadepladser og retningslinjer for behandling af ansøgninger om stadepladser.
 
I bilag A ses regulativet med følgende primære ændringer skrevet ind:
 
Arealer til stadepladser er begrænset til to områder (se kort i regulativet) da stadepladsen ved Mungo Park ikke vurderes relevant før en samlet plan for området foreligger og arealet ved Mølcks Passage ikke længere er egnet pga. placering af legeplads.
 
De generelle vilkår for tilladelse til stadeplads fremgår af regulativet.
 
Regulativet er ikke til hindre for enkeltstående tilladelser i forbindelse med arrangementer.
 
I praksis vil udmøntning af regulativet foregå i dialog med Byforum ved Citymanageren. Der er ikke lovhjemmel til at stille krav om, at stadeholdere melder sig ind i Handelsforeningen.
 
Det foreslås, at Forvaltningen bemyndiges til at behandle ansøgninger om stadepladser eller mobilt gadesalg efter retningslinjer og vilkår i regulativet.
 
Aktuelt har Forvaltningen modtaget to ansøgninger om mobile kaffevogne på øen ved MD Madsensvej. I henhold til de foreslåede retningslinjer, agtes det at give tilladelse til den første ansøger, under de i regulativet angivne vilkår. Ansøger nr. 2 informeres om den givne tilladelse, og hvis nr. 2 ønsker at opretholde ansøgning, agtes ligeledes at give tilladelse til nr. 2.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Citymanageren og Allerød Handelsforening har været hørt, og deres kommentarer er indarbejdet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-11-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.


caseno_18-7751_dok_no_106025-18_v1_bilag a regulativ for benyttelse af gadeareal i allerød kommune - 2018.pdf.pdf

Bilag

Bilag A - Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune - 2018.pdf


8. Nedlæggelse af 6 boliger og nedrivning af ejendommen Byagervej 8B

Nedlæggelse af 6 boliger og nedrivning af ejendommen Byagervej 8B

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der nedlægges 6 boliger i ejendommen Byagervej 8B med henblik på nedrivning af ejendommen.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet besluttede den 25. januar 2018 – som led i sag om frigivelse af anlægsmidler - at frigive 1 mio. kr. til helhedsplan og planlægning for daginstitution nr. 2 i Blovstrød.
 
En nedlæggelse af 6 boliger på Byagervej og nedrivning af ejendommen sker som led i udviklingen af Blovstrød og helhedsplanen for området.
 
Opførelse af daginstitution nr. 2 i Blovstrød forudsætter nedrivning af en kommunale beboelsesejendom Byagervej 8B (se vedlagte korbilag). Ejendommen har et bebygget areal på 189 m2 med et samlet boligareal på 310 m2 og et grundareal på 1.320 m2.
Ejendommen indeholder 6 boliglejemål. To af lejemålene står tomme, et lejemål udløber den 1. december 2018 og tre lejemål er opsagt til fraflytning den 1. juni 2019, jf. bestemmelserne i lejeloven. Der er indgået frivillig aftale med de tre opsagte lejemål, således at lejerne vil være fraflyttet senest den 15. december 2018.
 
Ejendommen er aktuelt omfattet af lokalplan 110 for den ældre del af Blovstrød.
 
Hel eller delvis nedlæggelse af en bolig kræver byrådets tilladelse i henhold til boligreguleringslovens §46, stk. 1.
 
Udgifter til nedrivning af ejendommen vurderes, at kunne afholdes indenfor det afsatte budget til daginstitution nr. 2, idet der dog tages forbehold for udgifter til uforudsete miljømæssige omkostninger.
 
Forslag 1
Der meddeles tilladelse til nedlæggelse af 6 boliger i ejendommen Byagervej 8B samt tilladelse til at ejendommen nedrives, som led i udviklingen af Blovstrød. Udgifterne til nedrivning afholdes af budgettet til daginstitution 2 i Blovstrød.
 
Forslag 2
Ejendommen nedrives ikke. Der fremlægges sag om alternativ anvendelse.Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering
Forslag 1
Udgifterne til nedrivning afholdes af budgettet til daginstitution 2 i Blovstrød.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-11-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_18-9988_dok_no_106858-18_v1_kortbilag.pdf

Bilag

Kortbilag


9. Dispensation fra lokalplan 3-392 vedrørende volumen

Dispensation fra lokalplan 3-392 vedrørende volumen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning om dispensation til en overskridelse af det bygningsvolumen, der kan opføres ifølge lokalplan 3-392.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Dansk Hal har med fuldmagt fra ejer Troy X ansøgt om byggetilladelse til opførelse af lager- og transportvirksomhed.
 
Ejendommen er omfattet af lokalplan 3-392 Erhvervsområde ved Farremosen. Lokalplanens § 7 har bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering, herunder § 7.5:
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50 %, og bygningsvolumet må ikke overstige 6 m³/m².
 
Bøgeholm Alle 5, matr. nr. 55 Vassingerød By, Uggeløse har et matrikulært areal på 54.633 m². Der ansøges om at opføre i alt 25.729 m², heraf 24.966 m² lager og 763 m² kontor. Bebyggelsesprocenten for ejendommen bliver således 47,09 % og lokalplanens krav overholdes.
 
Det ansøgte har et samlet bygningsvolumen på 350.948 m³, svarende til 6,4 m³ pr. m² grundareal. Der skal derfor dispenseres til at overskride det volumen, som lokalplanen giver mulighed for (6,0 m3/m2). 
Ansøger anfører navnlig, at Bøgeholm Alle 5 er en del af den oprindelige matr. nr. 11f med et matrikelareal på 87.166 m². Den er nu udstykket i 3 dele, matr.nr. 56, som allerede er bebygget med etape I af lager- og transportvirksomhed, matr. 55, som nu skal bebygges med etape II af samme lager- og transportvirksomhed, og matr. nr. 11u, som er en mindre matrikel, der fungerer som vejadgang for de 2 ejendomme. De 3 ejendomme har samme ejer. Ejer har disponeret den samlede bebyggelse ud fra den oprindelige matr.nr. 11f.
 
Hvis der laves en samlet volumenberegning for etape I og II ud fra arealet af den oprindelige matr.nr. 11f, vil volumen ligge 12.906 m³ under det volumen, som lokalplanen giver mulighed for.
 
Det ansøgte byggeri overholder alle lokalplanens øvrige bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering.
 
En reduktion af volumen vil kunne opnås på flere forskellige måder ved en justering af bygningens højde – bredde – længde forhold, indenfor rammerne af lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser. Ansøger vil skulle revidere det påtænkte projekt. Ansøger anfører bl.a., at der kunne være tale om en reduktion af højden på ca. 84 cm, hvorved økonomien i projektet ikke vil hænge sammen.
 
En anden mulighed for ansøger vil være at øge det tilladte volumen ved at ændre på matriklens størrelse, da volumen pr. m² beregnes ud fra ejendommens matrikulære areal.
 
Der henvises til ansøgers dispensationsansøgning (bilag 1) og supplerende argumenter for dispensation (bilag 2).
 
Forslag 1
Der meddeles dispensation fra lokalplan 3-392, § 7.5 til et bygningsvolumen for Bøgeholm Alle 5 på 6,4 m³/m² som ansøgt. Begrundelsen er, at der er tale om en relativt lille overskridelse af en enkelt af de bebyggelsesregulerende bestemmelser. Overskridelsen vurderes ikke ville påføre naboejendomme gener eller medføre at bebyggelsen fremtræder væsentligt anderledes end forventeligt ud fra lokalplanens bebyggelsesmuligheder.
Inden der kan meddeles dispensation, skal der foretages orientering af naboer, ejere, brugere, foreninger m.v., jf. planlovens § 20, stk. 1. Såfremt der kommer væsentlige indsigelser genoptages sagen.
 
Forslag 2
Der meddeles afslag på ansøgning om dispensation fra lokalplan 3-392, § 7.5 til et større bygningsvolumen end 6 m³/m². Begrundelsen er, at lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser principielt bør overholdes, og at der ikke ses nogen særlig grund til at afvige for denne ejendom. Da ejer har valgte at udstykke den oprindelige matrikel i flere matrikler/ejendomme, som reelt kan sælges og bebygges enkeltvis, kan han ikke have forventning om at de bebyggelsesregulerende bestemmelser administreres ud fra en ”historisk” matrikel.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Dialog/høring
Ved forslag 1 skal der foretages orientering af ejere og brugere i lokalplanområdet, naboer til ejendommen, foreninger m.v., jf. planlovens § 20, stk. 1., inden der kan meddeles dispensation.
 
Naboorientering kan undlades, hvis det vurderes, at orienteringen er af underordnet betydning for de personer eller foreninger, der er omfattet af stk. 1, jf. planlovens § 20, stk. 2.
 
Efter Forvaltningen vurdering skal der udsendes naboorientering til selve lokalplanområdet, samt til Farremosen 4, Birkholm Planteskole og Farremosen 16, som er naboer til den omhandlede ejendom.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-11-2018
Udvalget godkendte forslag 2.


caseno_18-9692_dok_no_104954-18_v1_bøgeholm alle 5 dispensationsansøgning.pdf.pdf
caseno_18-9692_dok_no_104952-18_v1_bøgeholm alle 5 oversigtskort.pdf.pdf
caseno_18-9692_dok_no_104967-18_v1_bøgeholm alle 5 situationsplan.pdf.pdf
caseno_18-9692_dok_no_110031-18_v1_bøgeholm alle 5 supplerende dispensationsansøgning.pdf.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Ansøgning om dispensation, herunder notat med volumenberegning.
Bilag 3 Oversigtskort Bøgeholm Alle 5 og omgivende ejendomme
Bilag 4 Situationsplan.pdf
Bilag 2 Supplerende dispensationsansøgning


10. Udkast til lokalplan 1-138 for Vindbygård i Blovstrød

Udkast til lokalplan 1-138 for Vindbygård i Blovstrød

Punkttype
Beslutning.

Tema
På baggrund af en henvendelse fra G/F Vindbygård vedtog Økonomiudvalget den 8. april 2014 at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for området Vindbygård i Blovstrød som erstatning for deklaration fra 26. september 1963.

Udvalget anmodes om at indstille udkast til lokalplan nr. 1-138 for Vindbygård i Blovstrød godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, med henblik på udsendelse i høring.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Lokalplan nr. 1-138 for Vindbygård i Blovstrød har til formål at udvide byggemulighederne i området med respekt for områdets eksisterende bygningskarakter og grønne udtryk.
Lokalplanen har yderligere til formål, at erstatte de bebyggelses-regulerende bestemmelser i deklarationen fra 26. september 1963. Hensigten er at skabe større gennemsigtighed, og udvide bygge-mulighederne for beboere i lokalplanområdet.
 
Lokalplanområdet udgør ca. 16 ha og omfatter ejendommene i grundejerforeningen Vindbygård i Blovstrød. 
 
Lokalplanen ophæver de i deklarationen tinglyste byggefelter og fastsætter en bebyggelsesprocent på 30 for den enkelte ejendom i området.
Der etableres en byggelinje på hver matrikel, 5 meter fra vejskel. Byggelinjen skal sikre at arealerne mellem vejskel og byggelinje, friholdes for parcelhusbyggeri.
 
Ved nybyggeri må bebyggelsens omfang ikke overstige én etage med uudnyttet tagetage og tage skal opføres som symmetriske saddeltage der ikke må afvalmes.
Reflekterende og blanke tagmaterialer må kun anvendes i forbindelse med anlæg til udnyttelse af vedvarende energi.
Facader skal fremstå enten pudset eller som blank mur og kan indeholde partier af træ og/eller beton.
 
På lokalplanområdes ubebyggede arealer skal hegn etableres som levende hegn og skal mod veje og stier placeres 0,4 meter bag skel.  
 
Der er foretaget en miljøscreening af udkastet til lokalplanen i henhold til miljøvurderingslovens § 10. Resultatet af screeningen viser, at der ikke skal foretages en miljøvurdering.
 
Teknik- og Planudvalget blev den 14. marts 2017 præsenteret for et overblik over kommunens kommende og igangværende lokalplaner. Lokalplanen for Vindbygård i Blovstrød lå på daværende tidspunkt i kategori 3: Lokalplaner for eksisterende bolig- eller erhvervsområdet som ikke har hastende karakter.
Arbejdet med lokalplan nr. 1-138 er derfor blevet udskudt til fordel for andre lokalplaner med mere hastende karakter.  

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at udkastet til lokalplan nr. 1-138 for Vindbygård i Blovstrød vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 4 uger

Dialog/høring
4 ugers offentlig høring

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-11-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_12-19630_dok_no_98631-18_v1_udkast til forslag til lokalpan 1-138 for vindbygård i blovstrød.pdf

Bilag

Bilag 1 - Udkast til forslag til lokalpan 1-138 for Vindbygård i Blovstrød


11. Landzoneansøgning - Udstykning af Tingbækvej 16

Landzoneansøgning - Udstykning af Tingbækvej 16

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning om at udstykke Tingbækvej 16, 3460 Birkerød i to matrikler til helårsboliger.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
Forvaltningen meddelte i april 2015 tilladelse til at udstykke den daværende ejendom i to matrikler til helårsbeboelse. Begrundelsen var, at der i forvejen var to boliger på matriklen, og der derfor ikke ville ske en fortætning. De to nuværende matrikler er Tingbækvej 14 og 16.
 
Ansøger har søgt landzonetilladelse til at opdele den nuværende Tingbækvej 16 i to matrikler med mulighed for at opføre helårsboliger.
 
Udstykning kræver landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1.
 
Den altovervejende praksis er, at der meddeles afslag for at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i landzone.
 
Af vejledningen i landzoneadministration fremgår: ”Som udgangspunkt bør der kun meddeles landzonetilladelse til opførelse af boliger, når det ansøgte boligbyggeri ikke med rimelighed kan henvises til et område planlagt hertil i byzone”.
 
Det er klagenævnets praksis, at der skal helt særlige begrundelser til for at tillade nye boliger i landzone.
 
Ansøger angiver ”at der i tilfælde af afslag vil være tale om ulovlig forskelsbehandling i identiske sager, da der lige overfor ligger 3 boliger i landzone på grunde ned til 2.500 m2.
Endvidere ligger der grænsende op til matr. nr. 14i`s sydøstskel en række boliger i Rudersdal Kommune (godt nok i byzone) på betydelig mindre grunde.”
 
Boligerne på den anden side af vejen i landzone er opført omkring 1973. Den oprindelige tilladelse er fra 1963. Lovgivningen var på det tidspunkt væsentlig anderledes, og det vil derfor ikke være forskelsbehandling, at meddele et afslag i denne sag.
 
Ejendommen er beliggende i et område, der er udpeget som Grøn kile i Fingerplanen. Grønne kiler er forbeholdt rekreative formål, og det vil være i strid med Fingerplanens bestemmelser at tillade en udstykning.
 
I kommuneplanen er området udpeget som Økologisk forbindelse og bevaringsværdigt landskab, hvor der gælder følgende retningslinjer:
 
Økologisk forbindelse: Inden for de udpegede områder med biologiske værdier må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug og skovbrug, eller inddrages arealer til byudvikling og placering af ren jord.”
 
Bevaringsværdigt landskab: ”Landområderne er primært forbeholdt jordbrugserhvervene og skal som hovedregel friholdes for anden anvendelse.
 
Forslag 1
På baggrund af den generelle praksis og de planmæssige forhold meddeles der afslag på ansøgningen.
 
Forslag 2
Der igangsættes naboorientering i henhold til planlovens bestemmelser med henblik på, at der meddeles tilladelse til udstykning. Udvalget behandler sagen igen efter høringen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Ved forslag 2 sendes ansøgning i naboorientering i henhold til Planlovens § 35, stk. 4 til de matrikulære naboer i minimum 2 uger.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-11-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1.
12. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen: November 2018

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen: November 2018

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om status på myndighedsarbejdet i Erhvervsområdet Farremosen.

Sagsbeskrivelse
Udvalget blev senest på mødet den 23. oktober 2018 orienteret om myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen.
 
Der er tale om myndighedsafgørelser indenfor forskellige lovgivningsområder, hvor afgørelserne skal træffes indenfor de kriterier, der er fastsat i den givne lovgivning. Kommunen er således ofte forpligtet til at meddele tilladelser, hvis ansøgeren opfylder de i loven angivne krav.
 
Modtagne ansøgninger
Siden sidste orientering er der modtaget følgende sager til myndighedsbehandling:
 
Udvalget orienteres først om ansøgninger fra virksomhederne, når Forvaltningen har modtaget dem.
 
Meddelte afgørelser
Der er ikke meddelt afgørelser siden sidste udvalgsmøde.
 
Påtænkte afgørelser i nærmeste fremtid
 
 
Delegation ift. terrænregulering
En række af de kommende virksomheder i Farremosen har ansøgt og har ansøgninger på vej om dispensation til lokale terrænreguleringer over det i lokalplanen fastsatte niveau på +/- 1,5 meter.
I disse sager er der er tale om helt sædvanlig byggemodning af arealer, hvor muligheden for dispensation til terrænregulering udtrykkeligt er nævnt i lokalplanen. Der er vedlagt et notat herom.
 
Forvaltningen har praksis for at varetage dispensationskompetencen.
 
 
Klagesag over Allerød Kommunes afgørelse over nyt biomassebaseret fjernvarmeværk
 
Advokatfirmaet energi & miljø har på vegne af Farum Fjernvarme fremsendt yderligere oplysninger om Allerød Kommunes afgørelse over nyt biomassebaseret fjernvarmeværk til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet har den 8. oktober 2018 anmodet Allerød Kommune om bemærkninger til det fremsendte materiale senest den 29. oktober 2018. Allerød Kommune har den 29. oktober 2018 besvaret henvendelse.
 
Andet
Afslutningsvis kan det oplyses, at Miljøstyrelsen har fremsendt referatet fra mødet den 4. september 2018 mellem Borgergruppen ”En grøn kommune, går i sort” og Miljøstyrelsen. Referat er vedlagt.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Ingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-11-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_17-6894_dok_no_109704-18_v1_mødereferat vedhæftet virksomheder i farremosen - mødereferat fra den 4. september 2018 med borgergruppen farremosen_miljø.pdf
caseno_17-6894_dok_no_110014-18_v1_notat om terrænregulering.pdf.pdf

Bilag

Mødereferat fra den 4. september 2018 med borgergruppe
Notat om terrænregulering.PDF


13. Høringssvar til VVM redegørelse for Hillerødmotorsvejen

Høringssvar til VVM redegørelse for Hillerødmotorsvejen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille forslag til høringssvar til den udarbejdede VVM redegørelse for udvidelse af Hillerødmotorvejen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Udvalget blev senest orienteret om arbejdet med VVM redegørelsen den 23. oktober 2018, hvor det blev besluttet, at der udarbejdes et høringssvar på baggrund af input fra udvalget og borgermødet, der afholdes den 31. oktober 2018.
 
Udkast til høringssvar vil blive udsendt umiddelbart inden mødet og vil fremgå af mødereferatet.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller udkast til høringssvar godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-11-2018
Formanden satte til afstemning, at høringssvar som er drøftet på mødet godkendes i Økonomiudvalget og byrådet:
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Erling Petersen stemte for.
 • Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.
 
Høringssvaret er vedlagt referatet.


caseno_17-1500_dok_no_111599-18_v1_tilrettet høringssvar.pdf.pdf

Bilag

Tilrettet høringssvar.pdf


14. Støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023

Støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023

Punkttype
Orientering.

Tema
Vejdirektoratet har udsendt Støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023.

Sagsbeskrivelse
Vejdirektoratet udsendte tidligere på året Støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023 i høring. Allerød Kommune indsendte høringssvar til planen, hvor der blev peget på nødvendigheden af, at tænke støjdæmpning ind så tidligt som muligt i forhold til udvidelsen af Hillerødmotorvejen.
 
Vejdirektoratet modtog i alt 74 høringssvar, fordelt på 30 høringssvar fra kommuner og 44 høringssvar fra borgere, grundejerforeninger o. lign.
 
Den endelige støjhandlingsplan ses i bilag 1. Heri indgår også en sammenfatning af høringen.
 
Vejdirektoratets støjkortlægning viser, at der langs statsveje i alt er ca. 106.000 boliger, der er udsat for støj over grænseværdien. I støjhandlingsplanen er der på baggrund af en screening af hele statsvejnettet udpeget særligt støjbelastede boligområder.
 
I Allerød kommune er der ikke udpeget nogen særligt støjbelastede boligområder, og der indgår således ikke indsatser i Allerød Kommune i støjhandlingsplanen.
 
Mere interessant for Allerød er VVM-undersøgelsen i forbindelse med udvidelsen af Hillerødmotorvejens forlængelse, som er i høring frem til 1. december.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-11-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_18-4248_dok_no_108097-18_v1_bilag 1 støjhandlingsplan 2018-2023.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Støjhandlingsplan 2018-2023.pdf