UDVALG

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Mødelokale C

STARTTIDSPUNKT

27-11-2018 07:30:00

SLUTTIDSPUNKT

27-11-2018 10:40:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Statens endelige forslag til nye Natura 2000-afgrænsninger
4. Sag fra Blovstrød Listen vedr. tilladelse til udledning af vejvand - Genoptagelse
5. Igangsætning af lokalplan Frederiksborgvej 23-25
6. Foretræde vedr. afslag til udstykning Tingbækvej 16
7. Udkast til Lokalplan 1-139 for 2 dobbelthuse ved Parkvej
8. Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Baunevænget
9. Ansøgning om landzonetilladelse - Kollerød Bygade 13
10. Dispensation fra lokalplan 295
11. Nedlæggelse af fortove
12. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 27. november 2018
13. Forventet regnskab pr. 30. september 2018
14. Opfølgning på budgetforlig 2019-26
15. Effektiviseringskatalog efterår 20181. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype
Beslutning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-11-2018
Ingen.
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
Orientering.

Tema
1 Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland
Allerød Kommune har siden 2015 været en del af samarbejdet omkring UNESCO verdensarv-sitet ”Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland” og bidraget med 50.000 kr. pr. år. De andre deltagere er: Det Grønne Museum, Museum Nordsjælland, Naturstyrelsen, Slots og Kulturstyrelsen samt Fredensborg, Gribskov, Hillerød, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.
 
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 10. april 2018 at oversende den videre deltagelse i samarbejdet til budgetforhandlingerne. Da udgifter til samarbejdet ikke indgår i budget 2019, har Forvaltningen meddelt de øvrige parter, at Allerød Kommune udtræder af samarbejdet pr. 1. januar 2019.
 
2 Afgørelse Planklagenævnet – Stolelyngen 20
Allerød Kommune gav den 28. marts 2014 landzonetilladelse til etablering af en 84 meter lang jordvold på Stolelyngen 20.
 
Afgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, som den 19. maj 2014 gav afslag på opførelsen af den ansøgte støjvold.
 
I 2015 opførte ejer et støjhegn på samme strækning, som den tidligere ansøgte støjvold.
 
Forvaltningen vurderede, at det krævede en landzonetilladelse, og med henvisning til klagenævnets tidligere afgørelse blev der givet afslag på ansøgning om landzonetilladelse og påbud om fjernelse af hegnet.
 
Ejer påklagede afgørelsen, og Planklagenævnet stadfæstede den 3. maj 2017 kommunes afslag og påbud.
 
Ejer klagede til ombudsmanden, som bad Planklagenævnet redegøre for sagen. Planklagenævnet genoptog sagen og omgjorde afgørelsen.
 
Forvaltningen har meddelt ejer, at deres hegn er lovligt, og at kommunen ikke foretager sig yderligere.
 
3 Ny busforbindelse
Som led i Trafikbestilling 2019 besluttede byrådet den 26. april 2018, at oprette en ny busforbindelse mellem Lynge og Hillerød.
 
Bussen skal styrke forbindelsen mellem Lynge og uddannelsesinstitutionerne i Hillerød, og samtidig skabe en direkte forbindelse til Hillerød Station. Den nye bus, linje 338, kører første gang mandag den 10. december 2018. Bussen er udelukkende i drift i myldretiden i hverdagene (køreplanen er vedlagt som bilag).
 
Forud for igangsættelsen af den nye busforbindelse, er der i samarbejde med Movia udarbejdet markedsføringsmateriale. Materialet henvender sig primært til skolerne i Hillerød, for at sikre elevernes kendskab til den nye forbindelse, men vil også blive sendt til Lynge Skole, Lynge Erhvervsforening og Lynge Brugs.
 
4 Nyt lovforslag om erhvervsfremme
Folketinget har den 24. oktober 2018 fremsat forslag til ny lov om erhvervsfremme. Forslaget er under behandling og forventes at træde i kraft den 1. januar 2019. Udvalget vil primo 2019 blive forelagt en sag om den nye lov og om aftale mellem Erhvervsministeriet og KL om etablering af tværkommunale erhvervshuse, der ligeledes skal træde i kraft 1. januar 2019.
 
5 Nedgravede affaldsbeholdere
I forbindelse med indførelse af Allerød Kommunes nye indsamlingsordninger for genanvendeligt affald er betaling for standardaffaldsbeholdere inkluderet i affaldsgebyret med en afskrivning over 10 år. Dette gælder også for etageejendomme og rækkehuse med fællesmateriel. Hvis disse bolig-, andels- eller ejerforeninger vælger nedgravet materiel, skal de selv betale for materiellet og etableringen, men kan opnå et tilskud svarende til prisen for det standardmateriel, de ellers ville have modtaget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-11-2018
Udvalget tog meddelelserne til efterretning.


caseno_17-11507_dok_no_112979-18_v1_afgørelse.pdf
caseno_17-11507_dok_no_113162-18_v1_køreplan for lynge hillerød.pdf(1).pdf.pdf

Bilag

Afgørelse
Køreplan for Lynge Hillerød


3. Statens endelige forslag til nye Natura 2000-afgrænsninger

Statens endelige forslag til nye Natura 2000-afgrænsninger

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om statens endelige forslag til revision af afgrænsning af Natura 2000-områder.

Sagsbeskrivelse
Forslag til justering af grænserne for Natura 2000-områderne var i høring fra 28. september 2017 til 3. januar 2018.
 
Jf. beslutning i byrådet den 23. november 2017 indgik der i Allerød Kommunes høringssvar forslag om, at Natura 2000-område nr. 139 Øvre Mølleådal blev bevaret uændret i området omkring Bastrup Sø. Dvs. at de få landbrugsarealer der her indgik i natura 2000-området ikke blev taget ud, som foreslået af staten.
 
Staten har nu offentliggjort de endelige ændringer til natura 2000-områderne, der ventes fremsendt til EU til godkendelse. Det nye forslag har været i høring i perioden 22. august til 17. september 2018 hos en række erhvervsorganisationer, berørte lodsejere, fonde og organisationer, herunder KL, men ikke de enkelte kommuner (se bilag 1). 
 
KL har svaret generelt på vegne af kommunerne. KL påpeger, at kommunerne ikke har haft mulighed for en politisk behandling af den sidste høring eller er blevet inddraget i høringen. KL hæfter sig ved, at ny Natura 2000-udpegning kan have indflydelse på allerede planlagte byudvidelser og anbefaler derfor en særlig høringsforlængelse til kommunerne angående dette.
 
Statens endelige forslag til natura 2000-områder er som følger:
 
Det eksisterende Natura 2000-område nr. 139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov
Natura 2000-området, der i dag er på 1.996 ha, udvides med statslige skovområder. Området omkring Buresø er udvidet med Krogenlund Skov i Allerød Kommune (49 ha) samt skove i nabokommuner.
Staten har fastholdt, at en række landbrugsarealer i området omkring Bastrup Sø tages ud af natura 2000-området, og har dermed ikke imødekommet Allerød Kommunes ønske. Dette med argumentet, at der på disse arealer ikke er forekomst af habitatnatur, arter eller levesteder for arter i henhold til udpegningsgrundlaget. Statens andre mindre justeringer med udtagning af haver og bebyggede arealer er også fastholdt.
 
Der er i natura 2000-området udvidelser på 1.840 ha og reduktioner på 25 ha. Den ændrede arealudpegning fremgår af bilag 2.
 
Det eksisterende Natura 2000-område nr. 137 Kattehale Mose
Natura 2000-området udvides med statslige skove, og vil udover selve Kattehale Mose på 8 ha, nu komme til at omfatte Ravnsholt Skov (af staten kaldet Lynge Overdrev), Kratbjerg og Sønderskov. Natura 2000-området bliver fremover på 339 ha, hvoraf ca. 260 ha er beliggende i Allerød Kommune.
 
Statens andre forslag til mindre justeringer med udtagning af haver og bebyggede arealer er også fastholdt. Den ændrede arealudpegning fremgår af bilag 3.
 
Nyt Natura 2000-område nr. 269 Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny Hammersholt
Der er blevet udpeget et nyt Natura 2000-område, som fysisk er delt i 3 områder, og indeholder statsskovarealer. Heraf er ca. 450 ha i Allerød Kommune (Tokkekøb Hegn) og ca. 600 ha i Hillerød, Fredensborg og Hørsholm kommuner
Arealudpegningen fremgår af bilag 4.
 
Konsekvenser
Udpegningerne af statsskovsarealer i Allerød Kommune vil medføre forøget sagsbehandling i forbindelse med konsekvensvurdering for Natura 2000-områder knyttet til kommunens planlægning og myndighedsopgaver.
 
Udpegningerne kan åbne for bedre naturforhold i de udpegede områder og muligheder for at opnå flere EU-midler til naturvenlig skovpleje i skovene i Allerød Kommune. Dette vil dog i høj grad afhænge af Naturstyrelsens prioriteringer.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Dialog/høring
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-11-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_09-46508_dok_no_111448-18_v1_bilag 2 til dagsorden tepmu 27112018.pdf
caseno_09-46508_dok_no_111449-18_v1_bilag 3 til dagsorden tepmu 27112018.pdf.pdf
caseno_09-46508_dok_no_111453-18_v1_bilag 4 til dagsorden tepmu 27112018.pdf.pdf
caseno_09-46508_dok_no_111466-18_v1_bilag 1 til dagsorden tepmu 27112018.pdf

Bilag

Bilag 2 - Kort over Natura 2000-område Øvre Mølleådal
Bilag 3 - Kort over Natura 2000 område Kattehale Mose
Bilag 4 - Kort over nyt Natura 2000-område Tokkekøb Hegn mm.
Bilag 1 - Høringsbrev og høringsliste


4. Sag fra Blovstrød Listen vedr. tilladelse til udledning af vejvand - Genoptagelse

Sag fra Blovstrød Listen vedr. tilladelse til udledning af vejvand - Genoptagelse

Punkttype
Beslutning.

Tema
Erling Petersen har i mail af 12. oktober 2018 anmodet om, at nedenstående sag optages på udvalgets dagsorden.
 
Supplerende tema
Udvalget besluttede den 23. oktober 2018, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.
 
Forvaltningens notat af 8. november 2018 er vedlagt som bilag.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
”Blovstrød Listen ønsker denne sag på tepmu dagsordenen 23.10.2018.

Der er 04.10.18  givet  ”Tilladelse til udledning af vejvand fra Bøgeholm Alle”
 
Vi ønsker i den forbindelse, at udvalget skriftligt orienteres om:
o (punkt 7.3.) 
At ”overfladevand fra veje og erhvervsområdet er særligt belastet med miljøfarlige stoffer, da det er forøjet risiko for spil og uheld med miljøfarlige stoffer”;
o (punkt 5.1.4)
At der skal etables en afspærringsventil til brug ved eventuelt miljøuheld (som med alle de kommende køretøjer vel nok er et realistisk scenarie)
At bassin må ”oversvømme” hvert 10 år.
Bassinnet forsynes med en membran for at sikre at udsivning ikke sker til grundvand, hvordan skal det forstås, at bassin-oversvømmelse så ikke giver miljømæssige udfordringer?.
o (punkt 7.2 og 7.4)
At man ikke vil fjerne vejsalt i rensningsprocessen (det bliver formegentlig tilført af de mange køretøjer der vil køre til området, samt på selve fordelingsvejen i området), hvormed det vel vil blive udledt til Kollerød Å, Lynge Å, Havelse Å osv – vandløb der i forvejen (fremgår det af materialet) ikke er i særlig god stand.
Under punkt 7.2 første afsnit står der: ”Spildevandet kan desuden indeholder salt (NaCl) eller andre stoffer, der benyttes til glatførebekæmpelse … disse stoffer kan udgøre en trussel mod recipientens økologisk tilstand”.
o (punkt 5.3.10)
At der ikke må udledes ”….slam, flydestoffer eller olie, der er synligt  i søen – betyder det,  at hvis det ikke er synligt, at så må det overføres til søen (og til åer, vandløb mv) ?
Er det kun det man kan se der tænkes at være forurening eller noget der giver problemer?
o (punkt 5.4)
At egenkontroller beskrives, men at der ikke omtales noget sted, at man vil lave måling af  søen (samt ny måling af åer mv)  FØR udledning begynder at finde sted.
o Og hvordan kan udvalget forklare det over for Allerøds borgere, at der omtales forurening flere steder i tilladelsen, samtidig med at Borgmesteren i Frederiksborg Amts Avis har udtalt:
”Miljøministeriet og Allerød Kommune er enige om, at der ifølge lokalplanen fra 2017 ikke kan etableres virksomheder eller anlæg, som vil udgøre en trussel mod grundvandet på erhvervsområdet Farremosen””

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-11-2018
Udvalget tog notatet til efterretning.


caseno_18-678_dok_no_115625-18_v1_notat fra forvaltningen.pdf.pdf

Bilag

Notat fra Forvaltningen.pdf


5. Igangsætning af lokalplan Frederiksborgvej 23-25

Igangsætning af lokalplan Frederiksborgvej 23-25

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at tage stilling til igangsætning af lokalplan for nyt byggeri på Frederiksborgvej 23-25.
 
Bygherre Jan Konieczny og arkitekt Christian Nemming har bedt om foretræde for udvalget og er indbudt til kl. 8.30.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Baggrund
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget behandlede den 6. juni 2018 en ansøgning fra ejerne af Frederiksborgvej 23, Frederiksborgvej 25 og Femvej 2 om et nyt byggeri på ejendommene.
 
Udvalget besluttede, at Forvaltningen indleder dialog med ansøger om byggeri på Frederiksborgvej 23 og 25 (model A), idet der i forbindelse med lokalplanen arbejdes videre med valg af enten 2 eller 3 etager med udnyttet tagetage.
 
Parkeringen på Femvej 2 opretholdes.
 
Ansøger har nu indsendt en projektmappe med tegninger og beskrivelser af det ønskede byggeri. Projektet er vedlagt som bilag.
 
Byggeriets omfang og anvendelse
Ansøgers foretrukne projekt omfatter et samlet etageareal på 3.005 m2, hvoraf 2.740 m2 er boliger og 265 m2 er erhverv. Det svarer til en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på godt 85 % for de 3 matrikler tilsammen.
 
Bygningerne er i 3 etage + udnyttet tagetage, svarende til model A1 i dagsordenen fra juni.
 
Projektet omfatter ca. 35 nye lejligheder og et erhvervslejemål (bank). De fleste lejligheder bliver 2- eller 3-værelses (enkelte 4-værelses). Lejlighederne bliver 60 – 110 m2 med et gennemsnit på knapt 80 m2.
 
Alle lejligheder får adgang via indvendige elevatorer og forsynes med private altaner på den sydvendte side af bygningerne. Den eksisterende kælder under Handelsbankens bygning bevares og indrettes til opbevaring (pultekamre).
 
Boligerne henvender sig primært til seniorer, enlige og unge familier, der ønsker en centralt beliggende, mindre bolig.
 
Projektmappe er vedlagt som bilag 1.
 
Reduceret projekt
Et mindre projekt med en bygningshøjde på 2 etager med udnyttet/indrykket tagetage vil give et boligareal, der er godt 800 m2 mindre, og 25 nye boliger fremfor 35. Det svarer til en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på godt 62 % for de 3 matrikler tilsammen.
 
Bygninger i 2 etage + udnyttet tagetage svarer til model A2 i dagsordenen fra juni.
 
Modellen er illustreret i bilag 2.
 
Her er der adgang til lejlighederne via et udvendigt elevatortårn og svalegange på den sydvendte side af bygningerne.
 
Bilag 3 viser rå modelbilleder fra den sydvendte side af bygningerne i hhv. 2½ og 3½ etage.
 
Vejadgang og parkering
Bebyggelsen får vejadgang fra Femvej, som banken har det i dag. Deklareret oversigtsareal ved udkørslen til Kollerødvej opretholdes.
 
I forhold til ansøgers tidligere indsendte materiale er bygningerne trukket tilbage, så det nye byggeri ikke kommer til at ligge i vejen for evt. senere ønsker om udvidelse af vejarealet:
 
· Langs Frederiksborgvej friholdes 1,5 meter til en mulig udvidelse af cykelstien.
· Langs Kollerødvej friholdes 4,5 meter til en eventuel højresvingsbane (3 meter) og mulig udvidelse af cykelstien (1,5 meter).
 
Der foreligger ikke vedtagne projekter for etablering af svingbane m.v., men tiltagene indgår i trafikanalyser/planer som mulige tiltag til forbedring af fremkommeligheden for cyklister og bilister i bymidten.
 
I ansøgers fortrukne projekt (3 etager med udnyttet tagetage) etableres cirka 50 parkeringspladser, heraf mindst 3 handicap-pladser.
 
I et reduceret projekt (2 etager med udnyttet tagetage) reduceres kravet til parkering tilsvarende.
 
Tilgængelighed
Alle lejligheder forsynes med niveaufri adgang og elevator.
 
Kommuneplanramme
Frederiksborgvej 23 og 25 er omfattet af kommuneplanramme LS.C.01 Lillerød Bymidte. Her er den maksimale bebyggelsesprocent 110 % og byggehøjden maksimalt 13 meter. Begge krav ses at være overholdt.
 
Miljøforhold
Der etableres lokal afledning af regnvand med etablering af regnvandsbede og forsinkelsesbassiner efter nærmere aftale med kommunen.
 
Tag- og facadematerialer vil blive valgt, så de ikke indeholder miljøfremmede stoffer. Den beskrevne zinkfacade vil blive erstattet af et mere miljøvenligt materiale.
 
Affaldssortering vil blive indrettet efter kommunens nye affaldsstrategi med sortering til genanvendelse.
 
Varmeforsyningen vil om muligt blive suppleret med solenergianlæg på taget.
 
Vejstøj
Lejlighederne vil være belastet af vejstøj fra Kollerødvej og Frederiksborgvej. Der vil blive stillet krav til støjisolerende facader og vinduer mod disse. De nye bygninger vil til gengæld dæmpe støjen på de bagvedliggende arealer.
 
Byrådets mål
I Kommuneplan 2017 står, at:
- Det er byrådets mål at tilstræbe byfortætning i de stationsnære bydele, idet tæt bebyggelse bruger mindre energi og optager mindre plads, og transporten bliver mere energiøkonomisk.
 
- Det hører også med til bæredygtig udvikling at sikre arkitektonisk kvalitet såvel i de enkelte bygninger som i rummene mellem husene. Tæt bebyggelse og gode uderum fremmer det sociale liv.
 
Om det fremtidige boligbehov står der i kommuneplanen blandt andet, at:
- Boligsammensætningen i Allerød Kommune er i dag præget af store boliger og en stor andel af ejerboliger.
 
- Befolkningssammensætningen og familiestørrelserne vil i fremtiden ændres, så der forventes en større andel ældre og flere, der bor alene.
 
- Der tilstræbes et varieret udbud af forskellige boligtyper og størrelser i alle dele af kommunen, så ingen tvinges til at flytte fra deres lokalområde, når deres livssituation ændres (børnene flytter hjemmefra, skilsmisse, pensionering mv.).
 
Kommuneplanens mål om kvalitet skal indgå i den kommende lokalplan.
 
Forslag 1
Udkast til lokalplan igangsættes på baggrund af ansøgers materiale med en byggehøjde på 3 etager med udnyttet/indrykket tagetage.
 
I udkastet til lokalplan skal der lægges vægt på, at byggeriet opnår en høj arkitektonisk og materialemæssig kvalitet. Og at der etableres beplantning med hjemmehørende arter som afgrænsning af byggeriet ud imod Kollerødvej og Frederiksborgvej.  
 
Forslag 2
Udkast til lokalplan igangsættes på baggrund af ansøgers materiale, men kun med en byggehøjde på 2 etager med udnyttet/indrykket tagetage.
 
I udkastet til lokalplan skal der lægges vægt på, at byggeriet opnår en høj arkitektonisk og materialemæssig kvalitet. Og at der etableres beplantning med hjemmehørende arter som afgrænsning af byggeriet ud imod Kollerødvej og Frederiksborgvej.  

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
Det forudsættes, at ansøger afholder alle udgifter forbundet med byggeriet, herunder byggemodning, matrikulære ændringer, rådgiverbistand til udarbejdelse af lokalplan, beplantning mv.
 
Hvis kommunen ønsker at erhverve de arealer, der reserveres til mulige kommende vejudvidelser, vil det omfatte i alt cirka 180 m2 til en anslået pris i omegnen af 235.000 kr. Dette spørgsmål behandles i en selvstændig sag senere.

Dialog/høring
Forslag til lokalplan vil følge planlovens høringsregler.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-11-2018
Sagen genoptages på udvalgets kommende møde, hvor byrådets kick-off workshop om helhedsplan for bymidten har været afholdt.


caseno_18-1218_dok_no_104243-18_v2_bilag 1 - projektmappe 3½ etage.pdf
caseno_18-1218_dok_no_113772-18_v2_bilag 2 - visualiseringer 2½ etage.pdf
caseno_18-1218_dok_no_113773-18_v2_bilag 3 - rå modelbilleder fra have, 2½ og 3½ etage.pdf
caseno_18-1218_dok_no_104901-18_v2_bilag 4 - ejendoms- og planoplysninger.pdf

Bilag

Bilag 1 - Projektmappe 3½ etage
Bilag 2 - Visualiseringer 2½ etage.pdf
Bilag 3 - Rå modelbilleder fra have, 2½ og 3½ etage.pdf
Bilag 4 - Ejendoms- og planoplysninger


6. Foretræde vedr. afslag til udstykning Tingbækvej 16

Foretræde vedr. afslag til udstykning Tingbækvej 16

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget behandlede den 6. november 2018 ansøgning om udstykning til helårsbolig på Tingbækvej 16. Udvalget besluttede følgende: ”På baggrund af den generelle praksis og de planmæssige forhold meddeles der afslag på ansøgningen”.
 
Ansøger Leif Hvitved har foretræde for udvalget og er inviteret til kl. 9.00.
 
Udvalget bedes tage stilling til, om sagen skal genoptages.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Forvaltningen sendte afgørelse med klagevejledning til ansøger den 13. november 2018.
 
Ansøger har efterfølgende anmodet om, at sagen genoptages. Ansøger mener, at der er oplysninger i sagen, som udvalget ikke har haft mulighed for at forholde sig til, fordi udvalget behandlede sagen på et møde tidligere end oplyst. Ansøger havde dermed ikke mulighed for at komme med yderligere oplysninger (Se bilag 1).
 
I sin anmodning om genoptagelse henviser ansøger til to tidligere afgørelser truffet af det tidligere Teknik- og Planudvalg. I den første blev der meddelt landzonetilladelse til udstykning på Stolelyngen 18. Denne blev senere omgjort af Natur- og Miljøklagenævnet (bilag 2), hvor følgende fremgår af klagenævnets afgørelse:
Der gives som altovervejende hovedregel afslag til fritliggende boliger i det åbne land og til boligbyggeri i landområder med spredt bebyggelse. Tæt på byzone og lige udenfor landsbyer er praksis restriktiv for at sikre en klar grænse mellem by og land.”
 
I den anden sag meddelte udvalget afslag på udstykning på Rytterhegnet. Afslaget blev påklaget, men stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet (bilag 3).   
 
Ansøger henviser til en tredje afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet (vedr. en sag fra Middelfart Kommune), og argumenterer for, at der er en lempeligere praksis, når der er tale om huludfyldning. Sagen er meget sammenlignelig med den nærværende sag. Klagenævnet stadfæstede Middelfart Kommunes afslag, idet der ikke var tale om huludfyldning, men bebyggelse i udkanten af en by: ”Begrebet huludfyldning har efter praksis et meget begrænset anvendelsesområde, eksempelvis, hvis der er tale om bebyggelse af en ubebygget grund, som ligger omkranset af bebyggelse. Denne situation foreligger ikke i denne sag.”  
 
Genoptagelse af sager
Det kræver følgende særlige forhold at få genoptaget en sag (bilag 4):
 
- Der foreligger nye oplysninger, som med en vis sandsynlighed kunne give sagen et andet udfald
- Der fremkommer nye retlige forhold, som ændrer det retsforhold, der lå til grund for afgørelsen
- Hvis der påvises væsentlige sagsbehandlingsfejl.
 
Forslag 1
Sagen genoptages ikke. Afgørelsen fastholdes og ansøger kan prøve afgørelsen ved Planklagenævnet.   
 
Forslag 2
Sagen genoptages på baggrund af de nye oplysninger på førstkommende udvalgsmøde.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-11-2018
Formanden satte Forvaltningens forslag 1 til afstemning:
  • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Rasmus Keis Neerbek stemte for.
  • Erling Petersen stemte imod, idet han ønsker forslag 2.


caseno_18-9830_dok_no_115492-18_v1_brev om genoptagelse.pdf
caseno_18-9830_dok_no_115486-18_v1_bilag 3 - rytterhegnet.pdf.pdf
caseno_18-9830_dok_no_115485-18_v1_bilag 2 - stolelyngen.pdf.pdf
caseno_18-9830_dok_no_115572-18_v1_bilag 4 - genoptagelse.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - anmodning om genoptagelse
Bilag 3 - afgørelse Rytterhegnet.pdf
Bilag 2 - afgørelse Stolelyngen.pdf
Bilag 4 - notat om genoptagelse af sager


7. Udkast til Lokalplan 1-139 for 2 dobbelthuse ved Parkvej

Udkast til Lokalplan 1-139 for 2 dobbelthuse ved Parkvej

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede den 15. december 2016 at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan for fire rækkehuse ved Parkvej.
 
Udkast til lokalplan 1-139 for to dobbelthuse ved Parkvej erstatter et tidligere udarbejdet lokalplanudkast for området, der ville muliggøre 2 parcelhuse.
 
Udvalget anmodes om at indstille udkast til lokalplan 1-139 for to dobbelthuse ved Parkvej godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelsen af to dobbelthuse i én etage med en boligstørrelse på maksimalt 110 m2 og en højde på maksimalt 7 meter. Boligerne opføres som 2 dobbelthuse i stedet for 4 rækkehuse for at tage hensyn til naboer og terræn.
 
Husene er vendt, så der er gavl mod den eksisterende rækkehusbebyggelse mod øst. Der er indsat bestemmelse om, at der ikke må etableres vinduer i denne gavlfacade. Dette for at undgå indbliksgener for rækkehusene.
 
Mod nord er der givet mulighed for at lave støttemur, så byggeriet kan laves plant og ligge lidt lavere i landskabet.
 
Lokalplanområdet omfatter en del af matrikel nr. 4e Blovstrød By, Blovstrød, med et areal på ca. 2.200 m². Området er placeret i den vestlige del af matriklen afgrænset af Elmevej, et grønt område og parcelhusbebyggelsen mod syd.
 
Lokalplanområdet vejbetjenes via en ny overkørsel fra Parkvej i henhold til beslutning i byrådet den 15. december 2016.
 
Der er foretaget en miljøscreening af planudkastet i henhold til miljøvurderingslovens § 10.
Screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
 
Udkast til lokalplanen kan ses her: http://alleroed-lp.cowi.webhouse.dk/dk/1-139---dobbelthuse-ved-parkvej/forord/

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 1-139 for dobbelthuse ved Parkvej vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 6 uger (på grund af juleferien).

Økonomi og finansiering
Lokalplanen muliggør et udbud af grunden til 2 dobbelthuse.

Dialog/høring
Forslag til lokalplan med tilhørende miljøscreening offentliggøres i overensstemmelse med
Planlovens bestemmelser om tilvejebringelse af planforslag.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-11-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_15-16508_dok_no_110843-18_v1_bilag 2 - eksisterende lokalplan 126 parkvej - blovstrød.pdf
caseno_15-16508_dok_no_112957-18_v1_kladde_til_lokalplan_12112018.pdf

Bilag

Bilag 2 - Eksisterende lokalplan 126 Parkvej - Blovstrød
Bilag 1 - Udkast til lokalplan 1-139


8. Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Baunevænget

Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Baunevænget

Punkttype
Beslutning.

Tema
Forslag til lokalplan 3-391 for boliger ved Baunevænget blev vedtaget af byrådet den 18. september 2018 (bilag 1). Planforslaget blev offentliggjort den 21. september 2018 med høringsfrist til den 26. oktober 2018.
 
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at behandle indkomne bemærkninger til planforslaget med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om endelig vedtagelse af lokalplanen.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med den offentlige høring har Forvaltningen modtaget 5 høringssvar (bilag 2).
Høringssvarene handler om:
 
- Adgang til Baunesvinget
- Adgang til Kløverstien
- Beplantning ved Kløverstien
- Lyskilder og belysning på området
- Terrænregulering
- Brandforsyning
 
Bygherre er også kommet med bemærkninger (se bilag 3).
 
I høringsnotat af 31. oktober 2018 (bilag 4) er de indkomne bemærkninger resumeret og suppleret med Forvaltningens kommentarer.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at
lokalplanforslag 3-391 vedtages endeligt med følgende ændringer:
 
§ 5.8 ændres til følgende:
 
§ 5.9 ændres til følgende:
 
§ 11.1 ændres til følgende:
 
Kortbilag 3 ændres til følgende:

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Forslag til lokalplan 3-391 har været i offentlig høring i 5 uger i overensstemmelse med planlovens §§ 24-26.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-11-2018
Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning:
  • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Erling Petersen stemte for.
  • Rasmus Keis Neerbek stemte imod, da han ønsker, at den oprindelige plan med mindre almene boliger fastholdes.


caseno_18-3258_dok_no_110078-18_v1_bilag 1 - indsigelser til lokalplanforslag 3-391.pdf
caseno_18-3258_dok_no_90505-18_v1_lokalplan udkast endelig.pdf
caseno_18-3258_dok_no_110944-18_v1_bilag 3 - høringsnotat til lokalplanforslag.pdf
caseno_18-3258_dok_no_110945-18_v1_bilag 4 - bygherres bemærkninger.pdf

Bilag

Bilag 2 - Indsigelser til lokalplanforslag 3-391
Bilag 1 - Forslag til lokalplan 3-391 ved Baunevænget
Bilag 4 - Høringsnotat til lokalplanforslag
Bilag 3 - Bygherres bemærkninger


9. Ansøgning om landzonetilladelse - Kollerød Bygade 13

Ansøgning om landzonetilladelse - Kollerød Bygade 13

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning om landzonetilladelse til udstykning og indretning af 5 lejligheder i en overflødiggjort landbrugsbygning, samt dispensation fra lokalplan 3-357.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Agrovi har på vegne af ejerne af Kollerød Bygade 13 ansøgt om landzonetilladelse til udstykning og etablering af 5 boliger (se bilag 1 og 2).
 
Udstykning
Ansøger ønsker udstykning af det nuværende stuehus og oprindelige driftsbygninger fra landbrugsejendommen på Kollerød Bygade 13-15. I alt ønskes 14.676 m² frastykket fra matr.nr. 6a Kollerød By, Lynge (se kortbilag). På denne måde bliver den nye landbrugsejendom uden de ældre bygninger, men vil bestå af de nuværende jorde samt 2 nyere landbrugsbygninger. Samtidig bliver den nuværende medhjælperbolig til stuehus.
 
Udstykningen kræver landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, samt dispensation for lokalplan 3-357, da udstykningen ikke indgår i lokalplanens udstykningsplan og dermed ikke følger § 4.1 i lokalplanen.
 
5 boliger
Derudover søges om etablering af 5 lejligheder i en overflødiggjort landbrugsbygning indenfor den nye udstykning (se kortbilag).
 
De 5 lejligheder vil have en størrelse på mellem 144 m² og 151 m², og vil alle være i 1½ plan.
 
Bygningen, hvor lejlighederne etableres, er en gammel landbrugslænge på 384 m², som jf. BBR er opført i 1950. I forbindelse med projektet inddrages bygningens tagetage. Bygningen er i lokalplanen udpeget som bevaringsværdig.
 
Der vil blive indsat nye døre og vinduer samt lavet nye kviste. Herudover vil bygningens arkitektoniske udtryk blive bevaret. I bilag 3 er skitseret, hvordan projektet kan komme til at se ud. Indkørslen fra Kollerød Bygade vil i forbindelse med projektet blive lukket, og indkørslen vil i stedet foregå via den eksisterende overkørsel fra Gl. Kollerødvej (se kortbilag).
 
Ønske om flere boliger
Ansøger har oplyst, at der på et senere tidspunkt muligvis vil blive søgt om etablering af yderligere 5 lejligheder i endnu en overflødiggjort landbrugsbygning samt opførelse af 3 nye enfamiliehuse lang Kollerød Bygade. På arealet, hvor der ønskes opført 3 nye boliger, er der i dag kun ét hus – Kollerød Bygade 17. Ansøger er blevet gjort opmærksom på, at et sådan projekt vil være lokalplanpligtigt. En lokalplan for projektet vil kræve en accept fra Erhvervsstyrelsen.
 
Ansøger har i 2017 søgt om et endnu større projekt med 32 boliger, hvoraf 29 skulle opføres, hvor der i dag er landbrugsbygninger. Projektet blev vurderet at kræve en ændring af plangrundlaget med udarbejdelse af lokalplan. Økonomiudvalget besluttede den 31. oktober 2017, at der ikke skulle igangsættes udarbejdelse af lokalplan til projektet.
 
Lokalplanpligt
5 nye boliger i en landsby som Kollerød kan være lokalplanpligtigt. Det vurderes dog, at projektet kan gennemføres med en landzonetilladelse, da den gældende lokalplan giver mulighed for at indrette få boliger i overflødiggjorte landbrugsbygninger på ejendommen. 
 
En ny lokalplan ville dog betyde, at man fra start kan tage stilling til både det ansøgte projekt og ansøgers større vision for ejendommen samt andre ønsker/udfordringer i Kollerød.
 
Landsbyen Kollerød
Kollerød er en mindre landsby bestående af ca. 50 boliger. Den er omfattet af en bevarende lokalplan med fokus på bevaring af bygningsmassen og beplantningen. Lokalplanen giver mulighed for udstykning af seks parceller. Alle er udstykket, men på nuværende tidspunkt er der kun opført huse på fire af parcellerne.
 
Forbindelsesvejene til Lillerød og Lynge er uden cykelstier og fortove. Der er ikke kollektiv transport til området, hvorfor en yderligere boligudbygning kan medføre mere brug af Flextrafik.
 
Naboorientering
Der har været foretaget naboorientering i henhold til planlovens bestemmelser. Der er modtaget 4 høringssvar (bilag 5).
 
To af høringssvarene støtter det ansøgte projekt og ansøgers idéer om eventuelle yderligere boliger på sigt.
 
I et af høringssvarene foreslås, at en nedrivning af huset på Kollerød Bygade 17 kunne indgå i en evt. tilladelse. Det er Forvaltningens vurdering, at der ikke kan indsættes vilkår om nedrivning af Kollerød Bygade 17, da denne ejendom ikke har nogen sammenhæng med det ansøgte projekt.
 
I et af høringssvarene bemærkes det, at projektet ikke burde tillades, da det er en meget intensiv udnyttelse af bygninger, der i dag er reserveret til jordbrugsformål og derfor er i strid med lokalplanens formål om ”at bevare det eksisterende landsbymiljø”.
 
Forslag 1
Der meddeles landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan 3-357 til udstykning og etablering af 5 boliger i overflødiggjort landbrugsbygning
Tilladelsen til udstykningen begrundes i, at udstykningen ligger indenfor den afgrænsede landsby, og at udstykningsplanen ikke tager konkret stilling til en sådan udstykning. En udstykning og tilladelse til etablering af lejligheder vil sikre bevarelsen af en bygning, som er blevet ubrugelig til sin oprindelige funktion, og som er udpeget som bevaringsværdig i lokalplanen - og vil dermed medvirke til en bevarelse af det eksisterende landsbymiljø. En udstykning giver driftsmæssigt mening, da bygningerne på den frastykkede del ikke længere er brugbare til landbrug.
 
En tilladelse vil blive givet med vilkår om bl.a. arkitektonisk udformning, parkering og indkørselsforhold.
 
Forslag 2
Der meddeles afslag på ansøgning om landzonetilladelse, men igangsættes udarbejdelse af lokalplan for hele projektet og Kollerød.
Afslaget til projektet er begrundet i, at projektet kræver lokalplan. Der åbnes dog op for en dialog om en lokalplan, der kan muliggøre projektet. En lokalplan for projektet vil kræve en accept fra Erhvervsstyrelsen.
 
Forslag 3
Der meddeles afslag til udstykningen og etablering af 5 boliger i overflødiggjort landbrugsbygning.
Afslaget er begrundet i, at udstykningen ikke er i overensstemmelse med lokalplanens udstykningsplan og lokalplanens formål om at bevare det eksisterende landsbymiljø, samt det grundlæggende princip om at udstykning til boligformål bør ske ved egentlig lokalplanlægning. Kollerød er desuden en mindre landsby, hvor infrastruktur mv. ikke er egnet til egentlig boligudbygning. 

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-11-2018
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1.
 
Udvalget anbefaler, at der igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan for området.


caseno_18-9930_dok_no_109958-18_v1_bilag 1 - ansøgning (udstykning).pdf
caseno_18-9930_dok_no_109959-18_v1_bilag 2 - ansøgning (boliger).pdf
caseno_18-9930_dok_no_109961-18_v1_bilag 4 - lokalplan 3-357 for kollerød landsby.pdf
caseno_18-9930_dok_no_112429-18_v1_bilag 5 - høringssvar.pdf
caseno_18-9930_dok_no_113170-18_v1_iblag 3 - kort opd. 12112018.pdf

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning (udstykning)
Bilag 2 - Ansøgning (Boliger)
Bilag 4 - Lokalplan 3-357 for Kollerød Landsby
Bilag 5 - Høringssvar
Bilag 3 - Kortbilag


10. Dispensation fra lokalplan 295

Dispensation fra lokalplan 295

Punkttype
Beslutning.

Tema
Forvaltningen har modtaget ansøgning om opførelse af boliger oven på den eksisterende detailhandel på adressen MD Madsensvej 12. Højden og antallet af etager i det ansøgte byggeri er ikke muligt i henhold til gældende lokalplan.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til, om der kan meddeles dispensation fra bestemmelserne om bygningshøjde i lokalplan 2-295 for Lillerød bymidte.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Ansøger Johnny Lehman har henvendt sig med et ønske om at opføre boliger oven på den eksisterende detailhandel på adressen MD Madsensvej 12. I bilag til henvendelsen er der fremsendt skitser, der illustrerer det tænkte byggeri i grove træk, med henblik på efterfølgende dialog med investorer (se bilag). 
 
Bygningerne på adressen er i dag i 1 etage. Ansøger ønsker at opføre boliger ovenpå det eksisterende byggeri, så dimensionerne på den færdige bebyggelse bliver:
           
§§ 7.1 og 7.2 i den gældende lokalplan 2-295 for Lillerød bymidte, udlægger en række byggefelter, der regulerer antallet af etager. Den nuværende byggeret på adressen MD Madsensvej 12 giver mulighed for at etablere op til 2½ etage mod MD Madsensvej og 1½ etage mod Lilledal.
 
Det ansøgte byggeri overskrider den nuværende byggeret med en ekstra etage, og ansøger ønsker derfor en dispensation fra lokalplanens §§ 7.1 og 7.2, så et projekt med den ønskede volumen kan realiseres.
 
Ud fra det fremsendte materiale vurderes det, at et byggeri med den angivne volumen og højde ikke vil stride væsentligt mod lokalplanen. Den ansøgte højde vil ligeledes muliggøre et større antal boliger.  
 
Der er en hel række forhold, der ikke er belyst i det fremsendte materiale - herunder bl.a. parkering, facadeudtryk m.m. Disse forhold skal belyses, inden der kan meddeles dispensation fra bestemmelserne i lokalplan 2-295 for Lillerød bymidte
 
Forslag 1
Udvalget giver tilsagn om, at der kan meddeles dispensation fra lokalplanens §§ 7.1 og 7.2 på betingelse af, at ansøger udarbejder et konkret projektforslag med en visualisering og en detaljeret beskrivelse af byggeriet.
 
Forslag 2
Udvalget meddeler ikke dispensation fra lokalplanens bestemmelser og henviser til den kommende proces omkring helhedsplanen for Lillerød bymidte.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-11-2018
Udvalget godkendte forslag 2, idet det dog ikke forventes, at bygningshøjden på ejendommen vil blive fastholdt på det nuværende lave niveau.


caseno_18-10926_dok_no_114711-18_v1_udvikling af m.d. madsensvej 12 - ansøgning øu 02.08.2018.pdf.pdf

Bilag

Udvikling af M.D. Madsensvej 12 - Ansøgning ØU 02.08.2018.pdf


11. Nedlæggelse af fortove

Nedlæggelse af fortove

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at tage stilling til forslag om, at der sker omlægning af fortove til græsrabat på visse strækninger med meget ekstensiv anvendelse.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Som et led i den løbende effektivisering af driften i Park & Vej er der fundet anledning til at se på, om visse fortovsstrækninger med fordel kan nedlægges og omlægges til græsrabat.
 
Det drejer sig om strækninger, der anvendes så lidt, at der ikke er et naturligt slid, som holder ukrudt nede - og hvor fortovet derfor gror til. Det er formelt set den tilstødende grundejer, der har ansvaret for renholdelse af fortovet, men ofte er der ikke en grundejer med udgang til strækningen eller der er tale om fortove op til grønne arealer, skove eller lignende.
 
Det fastlagte serviceniveau for ukrudtsbrænding i kommunen betyder, at ukrudtsbrænding kun sker systematisk 6-8 gange årligt på følgende fortovsstrækninger: Banevang (delvist), Frederiksborgvej (delvist), Amtsvej (delvist), Kollerødvej (delvist), Rådhusvej, Bjarkesvej, Engholm Parkvej, Blovstrød Alle og Sjælsø Alle (se kort, bilag 1).
 
På de fortove, som foreslås nedlagt, har tilgroning påvirket fortovets tilstand så meget, at det er nødvendigt at overveje, om fortovet enten skal genoprettes eller nedlægges. En genopretning vil medføre udgifter, som vurderes at være bedre brugt til den generelle ukrudtsbekæmpelse. Desuden vil driften ikke med det nuværende serviceniveau kunne holde fortovet rent for ukrudt, da det formodentlig fortsat vil anvendes ganske lidt og derved med tiden gro til igen.
 
De steder, hvor der foreslås en nedlæggelse af fortovet, er der andre muligheder for fodgængerne – f.eks. at gå på modsatte fortov. Strækningerne og de mulige alternative gangruter er vist på bilag 2.
 
Strækningerne er som følger:
- Lyngsvinget langs musikskolen
- Rødpælevej langs skoven
- Vejrmøllevej (delstrækning)
 
Der er i dag flere henvendelser om fortovenes ringe tilstand. Der er ikke krav om høring i forhold til nedlæggelse af fortovene, men det må forventes, at der vil komme enkelte henvendelser.
 
Forslag 1
Udvalget godkender:
           

Administrationens forslag
Forvaltning anbefaler, at udvalget godkender forslag 1.

Økonomi og finansiering
Ændringerne medfører ikke ændret udgiftsniveau

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-11-2018
Udvalget godkendte, at fortov på Rødpælevej langs skoven omlægges til græs.


caseno_18-10409_dok_no_110389-18_v1_bilag 1_gasbrænding af fortove.pdf.pdf
caseno_18-10409_dok_no_110392-18_v1_bilag 2_fortove der foreslås nedlagt.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1_Gasbrænding af fortove.pdf
Bilag 2_Fortove der foreslås nedlagt.pdf


12. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 27. november 2018

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 27. november 2018

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om status på myndighedsarbejdet i Erhvervsområdet Farremosen.

Sagsbeskrivelse
Udvalget blev senest på mødet den 6. november 2018 orienteret om myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen.
 
Der er tale om myndighedsafgørelser indenfor forskellige lovgivningsområder, hvor afgørelserne skal træffes indenfor de kriterier, der er fastsat i den givne lovgivning. Kommunen er således ofte forpligtet til at meddele tilladelser, hvis ansøgeren opfylder de i loven angivne krav.
 
Modtagne ansøgninger
Siden sidste orientering er der modtaget følgende sager til myndighedsbehandling:
 
Udvalget orienteres først om ansøgninger fra virksomhederne, når Forvaltningen har modtaget dem.
 
Meddelte afgørelser
Siden den 6. november 2018 er der meddelt følgende afgørelser:
 
Allerød Kommune meddelte den 4. oktober 2018 tilladelse til udledning af separat regnvand fra Bøgeholm Alle. Ved klagefristens udløb den 31. oktober 2018 til udledningstilladelse til bortledning af vejvand fra Bøgeholm Alle til recipient, har klagenævnet modtaget 9 klager over afgørelsen.
 
Påtænkte afgørelser i nærmeste fremtid
 
Byrådets beslutning den 10. oktober 2017
Byrådet besluttede på byrådsmødet den 10. oktober 2017 pkt. 5:
”at alle miljøforhold skal reguleres i miljøgodkendelsen og at miljøgodkendelsen vil blive fremlagt for byrådet”
Forvaltningen arbejder således med beslutningen:
· Alle miljøgodkendelser, samt øvrige sammenhængende afgørelser fremlægges for byrådet til orientering før godkendelsen gives
· For virksomheder, der ikke skal have en miljøgodkendelse, gives tilladelser f.eks. vedr. nedsivning eller udledning af regnvand og tilslutning til spildevandskloak af forvaltningen, hvorefter Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget orienteres.
 
Retssagen
I den anlagte retssag om gyldigheden af lokalplanen, kan det oplyses, at sagsøger den 26. oktober 2018 har afleveret et yderligere processkrift til besvarelse af kommunens duplik af 26. juni 2018. Allerød Kommune er i gang med at udarbejde en replik.
 
Endelig kan det oplyses, at hovedforhandlingen vil foregå den 24. og 25. april 2019.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Ingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-11-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
13. Forventet regnskab pr. 30. september 2018

Forventet regnskab pr. 30. september 2018

Punkttype
Beslutning

Tema
Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 30. september 2018. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 1,5 mio. kr. i netto mindreudgifter, primært i form af tekniske konsekvensrettelser samt faktuelle eller udefrakommende ændringer.
 
Sagen sendes parallelt til orientering i fagudvalgene. 

Sagsbeskrivelse
Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 er vedlagt som bilag sagen, og præsenteres i følgende 3 dele:
 
Del 1: Forventet regnskab i overblik
Del 2: Notat om forventet regnskab
Del 3: Bilag til forventet regnskab
 
Opsummering
Det forventede regnskab indebærer en forværring af kassebeholdningen på ca. 5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget 2019-26 primært som følge af stigende udgifter til medfinansiering af sundhedsydelser. Øvrige afvigelser knytter sig til sædvanlige tidsforskydninger i form af overførsler på drift og anlæg mellem årene. Det forventede regnskab påvirker dermed ikke grundlaget for budget 2019-26, ud over at kassebeholdningen ved udgangen af 2026 er 5 mio. kr. lavere end forventet som følge af merudgifter til medfinansieringen af sundhedsydelser.
 
Kommunens serviceramme på 1.103,1 mio. kr. forventes overholdt, selv om det forventede regnskab viser et skønnet merforbrug på 0,51 pct. svarende til 5,6 mio. kr. Denne merudgift neutraliseres med mindre administrative ændringer, herunder udskydelse af udgifter til 2019.  Dette er dog fortsat behæftet med en vis usikkerhed, og Forvaltningen vurderer, at der for nuværende ikke er behov for at foretage væsentlige justeringer. Usikkerhederne i de skøn, der indgår i dette forventede regnskab udgør et usikkerhedsspænd mellem 3 mio. kr. i mindreudgift og 15 mio. kr. i merudgift.
 
Det forventede regnskab i hovedtal
Nedenfor redegøres for afvigelserne mellem forventet regnskab, oprindeligt budget og korrigeret budget. Tabellen viser ikke ændringen i kassebeholdningen på de 5 mio. kr., da dette er beregnet som forskellen mellem det vedtagen budget og dette forventede regnskab. Historikken i budget-opfølgningen fremgår af Aktuel Økonomi.
 
Samlet viser det forventede regnskab 2018 et træk på kommunens likviditet på 82,5 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret træk på 24,6 mio. kr.
 
Forventet regnskab pr. 30. september 2018 i hovedtal
 
Mio. kr.
Forv. regnskab
pr. 30.09.18
Afvigelse ift.
opr. budget
Afvigelse ift.
korr. Budget
Resultat af ordinær drift
-32,3
12,2
-3,6
Anlæg
72,2
12,5
-40,8
Brugerfinansieret område
0,6
0,2
0,2
Finansforskydninger, lån mv.
42,0
33,0
-15,3
Ændring af likvide aktiver
82,5
57,8
-59,6
 
Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes dels overførsler fra 2017 til 2018, som besluttet af byrådet i april og dels byrådets tillægsbevillinger. Forventet regnskab indeholder i modsætning til det korrigerede budget også skøn for overførslerne til 2019. De enkelte delområder i tabellen gennemgås kort nedenfor, og er uddybet i vedlagte bilag.
 
Resultat af ordinær drift
Det forventede regnskab viser et overskud på den ordinære drift på 32,3 mio. kr. Der ses en for-bedring af den ordinære drift på i alt 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overordnet kan resultatet af den ordinære drift tilskrives sædvanlige tidsforskydninger, hvor mindreudgifter i 2018 forventes overført til 2019, jf. kommunens økonomistyringsprincipper. Overførslerne fra budget 2017 til budget 2018 udgjorde i alt 23,4 mio. kr. Det aktuelle skøn for overførsler fra 2018 til 2019 er ca. 19 mio. kr. Ud over dette skal fire forhold fremhæves:
 
For det første indgår der i overskuddet på den ordinære drift ekstraordinære indtægter og udgifter. Under renter mv. indgår en indtægt på 13,5 mio. kr. vedr. en udlodning fra HMN I/S. Som mod-post til udlodningen er foretaget en deponering på 10,8 mio. kr., som er placeret under finansfor-skydninger. Deponeringen frigives over 10 år. I modsat retning indgår en nettoudgift på 11 mio. kr. under tilskud og udligning som følge af reguleringer.
 
For det andet viser det forventede regnskab et fortsat udgiftspres på serviceudgifterne, som udgør størstedelen af den skattefinansierede drift. Kommunens serviceramme på 1.103,1 mio. kr. forventes dog overholdt, selv om det forventede regnskab viser et skønnet merforbrug på 0,51 pct. svarende til 5,6 mio. kr. Denne merudgift neutraliseres, idet der efter udarbejdelse af det forventede regnskab er gennemført mindre administrative ændringer, herunder udskydelse af udgifter til 2019. Usikkerheden indebærer, at dette kan blive både højere og lavere med et sandsynligt udfaldsrum mellem 3 mio. kr. i mindreudgift og 15 mio. kr. i merudgift i forhold til kommunens ser-viceramme. Byrådet traf i december 2017 beslutning om at tilføre 10 mio. kr. til velfærdsområderne, hvor finansieringen skete indenfor det samlede budget. Som konsekvens heraf er budgettet blevet mindre robust for ændrede budgetforudsætninger samt sædvanlige udsving mellem årene. Risikoen for overskridelse af servicerammen kan ikke elimineres uden yderligere tiltag. Der er skønsmæssigt nogenlunde lige stor sandsynlighed for at servicerammen overskrides, som at der vil være et mindreforbrug. Forvaltningen iværksætter ikke yderligere tiltag, med mindre der politisk træffes beslutning herom med dette forventede regnskab.
 
For det tredje skal nævnes, at det med Byrådets effektiviseringsstrategi er lykkedes at levere den samme service til borgerne for færre penge. Byrådet besluttede i maj 2018 effektiviseringsforslag for 2,9 mio. kr. for 2018. Dertil kommer, at et af budgetforligets prioriteringer for at opnå et budget i balance er, at der findes yderligere effektiviseringstiltag på 4 mio. kr. i 2018. Der er i dette forventede regnskab indarbejdet en mindreudgift på 3,4 mio. kr. i 2018 vedr. yderligere effektiviseringer, og samlet set er der således i 2018 gennemført effektiviseringer på 6,3 mio. kr.
 
Og endelig for det fjerde ses en merudgift på kommunens medfinansiering af sygehusydelser på 3 mio. kr., hvilket er 7 mio. kr. højere end ved det seneste forventede regnskab.
 
Anlæg
Anlægsudgifter forventes at udgøre netto 72,2 mio. kr. i 2018. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år, og derfor må der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2019-21, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførelser af igangværende anlægsprojekter for 40,2 mio. kr. til 2019. Samlet udviser anlægsudgifterne et mindreforbrug i 2018 på 40,8 mio. kr.
 
Bruttoudgifter i det forventede regnskab udgør 88,3 mio. kr. Det er kommunernes samlede bruttoudgifter til anlæg, der er underlagt et loft i økonomiaftalen på 17,0 mia. kr. for 2018, idet der dog endnu ikke er en sanktion ved overskridelse i regnskabet.
 
Brugerfinansieret område
Det brugerfinansierede område udgør et overskud på netto 0,6 mio. kr. i 2018. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække hviler i sig selv.
 
Finansforskydninger og lån mv.
Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt deponering af likvide aktiver. I forhold til budgettet forventes en mindreudgift på 15,3 mio. kr., hvilket skyldes flere forhold, som primært kan tilskrives en mindreudgift på 20,8 mio. kr. på indskud i Landsbyggefonden vedr. Teglværkskvarteret, som forventes overført til 2019.
 
 
Ansøgninger om tillægsbevillinger
Der ansøges med dette forventede regnskab om tillægsbevillinger på i alt 1,5 mio. kr. i netto min-dreudgifter. Tillægsbevillingerne indebærer at det korrigerede budget ændres, men de har ikke betydning for det forventede regnskab. Ansøgningerne vedrører primært tekniske konsekvensrettelser som følge af regnskab 2017, samt faktuelle eller udefrakommende af ændringer. Ansøgningerne fordeler sig som følger:
 

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:
 
at forventet regnskab 2018 godkendes
at der gives en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i netto mindreudgifter, som tilgår kassebeholdningen.
 
 
Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgene tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering
I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger på 1,5 mio. kr. i netto mindreudgifter, som fordeler sig som følger:
 
Skatter
-949.914
Tilskud og udligning (p/l-regulering)
1.462.026
Drift
-1.249.725
Renter
-863.985
Brugerfinansieret område
226.062
Øvrige finansforskydninger
2.322.000
Lånoptagelse
         -2.400.000
I alt
-1.453.536
 

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 20-11-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget fremover ønsker afrapporteringer ud fra temaer samt eventuelt afvigelser.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 26-11-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-11-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_18-10199_dok_no_111630-18_v1_del 3 bilag til forventet regnskab pr 30. september 2018.pdf
caseno_18-10199_dok_no_111593-18_v1_del 2 notat om. det forventede regnskab pr. 30. september 2018.pdf
caseno_18-10199_dok_no_111741-18_v1_del 1 det forventede regnskab i overblik.pdf

Bilag

Del 3: Bilag til Forventet Regnskab pr 30. september 2018
Del 2: Notat om. det forventede regnskab pr. 30. september 2018
Del 1: Det forventede regnskab i overblik


14. Opfølgning på budgetforlig 2019-26

Opfølgning på budgetforlig 2019-26

Punkttype
Orientering

Tema
Økonomiudvalget orienteres om status for implementering af budgetforliget for 2019-26.
 
Sagen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene.

Sagsbeskrivelse
Forvaltningen har udarbejdet en status for de emner, der fremgår af budgetforliget og samtidig fremkommet med forslag til videre behandling af emnerne i aftalen.
 
Til det formål har Forvaltningen udarbejdet vedlagte bilag med en samlet oversigt over implementeringen af ændringer i drifts- og anlægsbudgettet.
 
Det fremgår af oversigten, hvilke emner i budgettet der er implementeret, samt hvilke emner, der vil blive rejst sager på fagudvalgene.
 
Anlæg vil blive behandlet efter Ejendomsstrategien, og der vil blive rejst sager i fagudvalgene.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-11-2018
Orientering taget til efterretning.
 
Afbud Jørgen Johansen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 26-11-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-11-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_18-9172_dok_no_111489-18_v2_oversigt over budget 2019-22 med opfølgning.pdf

Bilag

Oversigt over budget 2019-22 med opfølgning


15. Effektiviseringskatalog efterår 2018

Effektiviseringskatalog efterår 2018

Punkttype
Beslutning.

Tema
Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringsforslag for efteråret 2018, og orienteres om effektiviseringer, der implementeres administrativt.
 
Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger svarende til 2,582 mio. kr. i 2018, 1,039 mio. kr. i 2019 og 0,989 mio. kr./år i 2020 og frem, som tilgår kassebeholdningen.
 
Ved udvalgenes møder i november skal effektiviseringsforslag for efteråret 2018 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Udvalgene skal tage stilling til forslag til effektiviseringer, for så vidt angår udvalgenes respektive områder. I den sammenhæng skal udvalgene beslutte om de enkelte forslag, der lægges op til politisk behandling skal indstilles godkendt som effektivisering. For så vidt angår udvalg, der ikke er omfattet af de fremlagte forslag, er der tale om en orientering.
 
Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd orienteres endvidere om tiltag, der er under implementering administrativt og som har en effektiviserende virkning samt om status på effektiviseringsstrategien.

Kompetence
Byrådet

Sagsbeskrivelse
Baggrund
Byrådet har i maj 2016 vedtaget en samlet effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for arbejdet med effektiviseringer de kommende år. Afsættet i strategien er et ønske om at opnå så mange effektiviseringer som muligt, for på den måde at bidrage til at kommunens økonomi og serviceniveau fortsat er i balance.
 
Effektiviseringer defineres i strategien som ”en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv”. Effektiviseringer kan også ske ved forbedring eller ændring af tilbud, som ikke har et økonomisk potentiale men alene gennemføres med det formål at bevare det oplevede serviceniveau for borgeren, trods øget pres på organisationens ressourcer.
 
Effektiviseringsstrategien er forankret i de økonomiske styringsprincipper for Allerød Kommune. Der arbejdes løbende med effektiviseringer hen over året. Med byrådets vedtagelse af budgetstrategien for 2018 er det besluttet, at der vedtages effektiviseringer to gange i løbet af året – maj og december. Således er indeværende effektiviseringskatalog det sidste af årets to kataloger.
 
Proces for arbejdet med effektiviseringer indebærer for nuværende, at ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet
 
Effektiviseringer der ikke besluttes af byrådet flyttes til et kommende omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner.
 
MED organisationen i form af Hovedudvalget høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. De enkelte arbejdssteder har mulighed for at engagere brugerbestyrelser mv. i drøftelser om effektiviseringsforslagene og kommenterer herpå, enten til de respektive fagudvalgsbehandlinger eller i forbindelse med byrådets behandling af effektviseringsforslagene.
 
Forslag til effektiviseringer i efteråret 2018
Forslag til effektiviseringer er vedlagt i oversigtsform i bilag. Oversigten består af forslag, der indarbejdes i budgettet som varige reduktioner samt forslag, der alene forventes at have en effekt i 2018 eller 2019. Forslag der forventes at have effekt i 2018 eller 2019 udgør gevinster på 3,6 mio. kr. For så vidt angår varige effektiviseringer udgør gevinsten i 2018 0,3 mio. kr., 2,5 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 og fremefter. 
 
Efterår 2018 (i 1.000 kr.)
2018
2019
2020-26
pr. år.
(kat.1) til politisk behandling
-100
-900
-1.100
(kat.2) er implementeret
-3.327
-2.139
-1.889
I alt brutto
-3.427
-3.039
-2.989
I alt netto
-3.277
-3.039
-2.989
Budgetteret i 2018-22
695
2.000
2.000
Gevinst udover det budgetterede pr. dec. 2018
-2.582
-1.039
-989
 
 
Status på effektiviseringsstrategien
Der er siden 2016 indhentet effektiviseringsgevinster for 37 mio. kroner varigt som følge af byrådets effektiviseringsstrategi. Direktionen indledte i det tidlige efterår 2017 en evaluering af effektiviseringsindsatsen som en del af kommunens administrative fokusområder.
MED-organisationen, Forum for ledelse og chefgruppen bidrog til evalueringen.
 
Konklusionen var at effektiviseringsindsatsen har haft god virkning ind til nu, men der er i organisationen stigende opmærksomhed på, at det bliver stadigt mere vanskeligt at effektivisere ud fra de nuværende rammer for arbejdet.
 
På den baggrund vil forvaltningen ultimo 2018 lægge op til en politisk afklaring af om der skal ske en revidering af den nuværende effektiviseringsstrategi.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår:
 
At byrådet på baggrund af indstilling fra fagudvalg godkender effektiviseringskataloget, og vedtager forslag i kategori 1 som effektiviseringer, idet det bemærkes, at forslag i kategori 2 er igangsat administrativt.
 
At der gives en tillægsbevilling på en samlet mindreudgift svarende til 2,582 mio. kr. i 2018, 1,039 mio. kr. i 2019 og 0,989 mio. kr./år i 2020 og frem, som tilgår kassebeholdningen.
 
At orientering om status på effektiviseringsstrategien tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Godkendelse af indstillingen indebærer at der gives en tillægsbevilling på en samlet mindreudgift svarende til 2,582 mio. kr. i 2018, 1,039 mio. kr. i 2019 og 0,989 mio. kr./år i 2020 og frem, som tilgår kassebeholdningen.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 20-11-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.
 
Udvalget ønsker fremover, at der foreligger høringssvar fra MED-udvalgene før udvalgets behandling af effektiviseringskatalog.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.
 
Udvalget ønsker fremover, at der foreligger høringssvar fra MED-udvalgene før udvalgets behandling af effektiviseringskatalog.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 26-11-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-11-2018
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.


caseno_18-8749_dok_no_112776-18_v2_effektiviseringskatalog efterår 2018.pdf

Bilag

Effektiviseringskatalog efterår 2018