UDVALG

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Mødelokale C

STARTTIDSPUNKT

15-01-2019 07:30:00

SLUTTIDSPUNKT

15-01-2019 11:15:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Dispensation fra lokalplan vedrørende volumen
4. Igangsætning af lokalplan Frederiksborgvej 23-25
5. Vedtagelse af Lokalplan 3-396 for Erhvervsområde i Vassingerød
6. Landzoneansøgning - Bolig Grevinde Dannersvej
7. Vedtagelse af Vision 2031: Tæt på hinanden - tæt på naturen
8. Takster 2019 - Allerød Spildevand A/S
9. Forlængelse af Affaldsplan 2014
10. Resultat af udbud af affaldsbeholdere
11. Status for nyt erhvervsfremmesystem
12. Lukning af Søparken ved Lyngevej
13. Trafikal analyse Blovstrød Skole
14. Trafikplan - Pulje til mindre projekter 2019
15. Bygningsvedligehold 2019
16. Anlægsregnskab for 1. fase af bymidteudvikling
17. Sag fra Blovstrød Listen vedr. offentlig trafik - Genoptagelse
18. Sag fra Blovstrød Listen vedr. venstresvingsbane - Genoptagelse1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype
Beslutning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019
Udvalget besluttede, at dagsordenens punkt 18 behandles før punk 14.
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
Orientering.

Tema
1 Afskaffelse af administrationsgebyret for erhvervsaffald (erhvervsaffaldsgebyret)
Regeringen har den 5. december 2018 fremsat forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. Formålet med ændringen er at afskaffe det generelle affaldsadministrationsgebyr for virksomheder (erhvervsaffaldsgebyret). Loven er vedtaget og træder i kraft 1. januar 2019. De kommunale opgaver, som gebyret dækker, skal fremover finansieres gennem det kommunale bloktilskud. Forvaltningen er ved at undersøge konsekvenserne for det brugerbetalte område.
 
2 Temamøde med håndværkervirksomheder
Med afsæt i erhvervspolitikken blev der afholdt temamøde for håndværksvirksomheder den 4. december 2018. Der var tilmeldt 38 personer, mod 40 personer året før. Desværre var der på dagen et stort frafald, så der i alt deltog 24 personer, mod 38 året før. Den gennemsnitlige evaluering af arrangementet var ”tilfreds”, 4 point (ud af 5 mulige). Deltagerne ønskede på fremtidige møder et dybere indblik i, hvad kommunens mindre anlægs- og vedligeholdelsesopgaver består i. Deltagerens evalueringssvar og branchens svar på, hvornår det er mest hensigtsmæssigt, at møderne lægges, vil indgå i tilrettelæggelsen af mødet i 2019.
 
3 ReVUS fyrtårnsprojekt med fokus på internationale talenter
Region Hovedstaden har bevilget 14,4 mio. kr. til et fyrtårnsprojekt over to år (2018-2020), som Allerød Kommune deltager i.
Leadpartnere på fyrtårnsprojektet er International House Copenhagen og Copenhagen Capacity, der sammen med kommunerne ønsker at udvikle succesfulde services, der dels skal tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til virksomhederne og dels sikre, at udenlandske medarbejdere og deres ægtefæller hurtigt kan finde sig tilrette i kommunerne.
 
4 Nytårskur for virksomheder
Der afholdes nytårskur for virksomhederne i Allerød Kommune den 23. januar 2019, kl. 16.00-17.00.
 
5 Høring af vandområdeplaner
Miljø- og Fødevareministeriet har sendt en tilretning til Vandområdeplanerne 2015-2021 i offentlig høring på baggrund af kommunernes tidligere fremsendte forslag.  Vandområdeplanen for Øresund er tilrettet, så den for Allerød Kommune følger det daværende Klima- og Miljøudvalgs forslag fra 27.11.2017. Høringen indeholder således forslag om, at 625 m af Ellebæk udtages af Statens Vandplaner. De 625 meter har karakter af tør grøft og skal ikke opnå god økologisk tilstand inden udgangen af 2021.
 
6 Invitation til seminar den 31. januar 2019
KLIKOVAND, Region Hovedstaden m.fl. har sendt den vedlagte invitation til et politikerseminar om klimatilpasning. Seminaret holdes torsdag den 31. januar 2019, kl. 13.30 til 18.00 i Albertslund. Tilmeldingsfristen er den 28. januar 2019.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019
Udvalget tog meddelelserne til efterretning.


caseno_18-11391_dok_no_660-19_v1_invitation-og-program-til-politikerseminar-2019.pdf.pdf

Bilag

Invitation til politikerseminar2019.pdf


3. Dispensation fra lokalplan vedrørende volumen

Dispensation fra lokalplan vedrørende volumen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning om dispensation til en overskridelse af det bygningsvolumen, der kan opføres ifølge lokalplan 3-392.
 
Der er tale om genoptagelse af ansøgning behandlet på Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 6. november 2018 med supplerende argumenter, herunder tinglysning af deklaration vedrørende overførsel af byggeret.
 
Thomas Frost, Thomas Seiersen og Jakob Fosen Kyed alle fra Dansk Halentreprise A/S samt Marek Kubica fra Verdion har bedt om foretræde og er indbudt til kl. 7.45.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Dansk Hal har med fuldmagt fra ejer Troy X ansøgt om byggetilladelse til opførelse af lager- og transportvirksomhed.
 
Ejendommen er omfattet af lokalplan 3-392 Erhvervsområde ved Farremosen. Lokalplanens § 7 har bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering, herunder
§ 7.5 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50 %, og bygningsvolumet må ikke overstige 6 m³/m².
 
Bebyggelsesprocent og volumen skal beregnes på baggrund af en ejendoms matrikulære areal. Der kan ikke dispenseres fra beregningsregler, eller fastsættes andre beregningsregler i en lokalplan.
 
Bøgeholm Alle 5, matr. nr. 55 Vassingerød By, Uggeløse har et matrikulært areal på 54.633 m². Der ansøges om at opføre i alt 25.729 m², heraf 24.966 m² lager og 763 m² kontor.
 
Det ansøgte har et samlet bygningsvolumen på 350.948 m³, svarende til 6,4 m³ pr. m² grundareal. Der skal derfor dispenseres til at overskride de 6,0 m³/m² som lokalplanen giver mulighed for.
 
Det ansøgte byggeri overholder alle lokalplanens øvrige bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering.
 
Ansøger anfører navnlig, at Bøgeholm Alle 5 er en del af den oprindelige matr. nr. 11f med et matrikelareal på 87.166 m². Den er nu udstykket i 3 ejendomme:
De 3 ejendomme har samme ejer. Ejer har disponeret den samlede bebyggelse ud fra den oprindelige matr.nr. 11f.
 
Til at sikre at lokalplanens intentioner om bebyggelsens omfang opretholdes ved dispensation, foreslår ansøger tinglysning af en deklaration (se bilag), der overfører byggeretten for 3.988 m² af matr. nr. 56 til matr. nr. 55. Når volumenkravet således beregnes på baggrund af 54.633 m² + 3.988 m² = 58.621 m² bliver det 5,98 m³/m², og det kan begrunde, at området (den oprindelige matrikel 11f) ikke udnyttes mere intensivt end det er lokalplanens intention (se bilag).
 
Når deklarationen tinglyses på begge ejendomme Bøgeholm Alle 3 og Bøgeholm Alle 5 sikres at lokalplanens intentioner også overholdes ved mulige fremtidsscenarier med eventuelle nye ejere eller byggeplaner.
 
Forvaltningen har bemærket, at en overholdelse af volumenkravet i princippet også kunne opnås på anden måde, enten ved at revidere byggeprojektet (f. eks ved at reducere bygningens højde eller grundplan), eller ved ændring af ejendommens størrelse (f. eks. sammenlægge matriklerne til en ejendom).
 
Ansøger anfører til det, at byggeriet er dimensioneret på baggrund af en række krav til geometrien for moderne logistik ejendomme, bl.a. baseret på pallestørrelser. Selv mindre ændringer af højde eller grundplan kan derfor betyde mange færre pallepladser, og dermed have store konsekvenser for økonomien i projektet.
 
Ansøger anfører desuden, at den maksimale tilladte højde på 20 meter langt fra udnyttes (bygningen er 14,4 meter høj), og etape 2 bygningen synes derfor mindre, end den kunne have gjort. Ligeledes er etape 2 bygningen placeret i stor afstand fra lokalplangrænserne og tæt på etape 1 bygningen, og det samlede byggeri syner derfor også mindre udefra end det kunne have gjort.
 
Vedrørende en ændring af matriklen anfører ansøger, at det ville kræve ændringer i en række kontraktforhold, der allerede er indgået på baggrund af de nuværende ejendomme. Da der tale om kontrakter på tværs af landegrænser er det meget besværligt og omkostningstungt.
 
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget gav på møde den 6. november 2018 afslag på dispensation til at overskride volumenkravet.
 
Det er Forvaltningens vurdering af tinglysning af en deklaration vedrørende overførsel af byggeret er et nyt argument i sagen, der kan begrunde, at ansøgningen tages op igen, og at der kan meddeles dispensation, idet lokalplanens intention vedrørende bebyggelsesregulering kan betragtes som overholdt.
 
Forslag 1
Der meddeles dispensation fra lokalplan 3-392, § 7.5 til et bygningsvolumen for Bøgeholm Alle 5 på 6,4 m³/m² på vilkår at der tinglyses deklaration om overførsel af byggeret fra matr. nr. 56 Vassingerød By, Uggeløse. Begrundelsen er, at der er tale om en relativt lille overskridelse af en enkelt af de bebyggelsesregulerende bestemmelser. Overskridelsen vurderes ikke ville påføre naboejendomme gener eller medføre at bebyggelsen fremtræder væsentligt anderledes end forventeligt ud fra lokalplanens bebyggelsesmuligheder. Med tinglysning af deklaration om overførsel af byggeret, sikres at lokalplanens intention for bebyggelsesregulering samlet set overholdes.
Inden der kan meddeles dispensation, skal der foretages orientering af naboer, ejere, brugere, foreninger m.v., jf. planlovens § 20, stk. 1. Såfremt der kommer væsentlige indsigelser genoptages sagen.
 
Forslag 2
Der meddeles afslag på ansøgning om dispensation fra lokalplan 3-392, § 7.5 til et større bygningsvolumen end 6 m³/m². Begrundelsen er, at lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser principielt bør overholdes, og at der ikke ses nogen særlig grund til at afvige for denne ejendom. Da ejer har valgte at udstykke den oprindelige matrikel i flere matrikler/ejendomme, som reelt kan sælges og bebygges enkeltvis, kan han ikke have forventning om at de bebyggelsesregulerende bestemmelser administreres ud fra en ”historisk” matrikel.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Dialog/høring
Ved forslag 1 skal der foretages orientering af ejere og brugere i lokalplanområdet, naboer til ejendommen, foreninger m.v., jf. planlovens § 20, stk. 1., inden der kan meddeles dispensation.
 
Naboorientering kan undlades, hvis det vurderes, at orienteringen er af underordnet betydning for de personer eller foreninger, der er omfattet af stk. 1, jf. planlovens § 20, stk. 2.
 
Efter Forvaltningen vurdering skal der udsendes naboorientering til selve lokalplanområdet, samt til Farremosen 4, Birkholm Planteskole og Farremosen 16, som er naboer til den omhandlede ejendom.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019
Udvalget godkendte forslag 2.


caseno_18-9692_dok_no_348-19_v1_14283 måleblad__31-05-2018.pdf.pdf
caseno_18-9692_dok_no_347-19_v1_1764_k01_h1_104_oversigtskort.pdf.pdf
caseno_18-9692_dok_no_2216-19_v1_bøgeholm alle 5 deklaration om bebyggelse_20-12-2018.pdf.pdf
caseno_18-9692_dok_no_2213-19_v1_bøgeholm alle 5 dispensationsansøgning.pdf.pdf

Bilag

Matrikelkort efter opdeling
Oversigtskort.pdf
Bøgeholm Alle 5 deklaration om bebyggelse
Bøgeholm Alle 5 dispensationsansøgning.pdf


4. Igangsætning af lokalplan Frederiksborgvej 23-25

Igangsætning af lokalplan Frederiksborgvej 23-25

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at tage stilling til igangsætning af lokalplan for nyt byggeri på Frederiksborgvej 23-25.
 
Supplerende tema
Sagen blev behandlet på udvalgets møde den 27. november 2018, hvor bygherre Jan Konieczny og arkitekt Christian Nemming havde foretræde. Udvalget besluttede at genoptage sagen på det kommende møde, hvor byrådets kick-off workshop om helhedsplan for bymidten har været afholdt.
 
Efterfølgende er der modtaget 3 henvendelser fra ejerne af Femvej 1, Frederiksborgvej 25 og Frederiksborgvej 23. De er vedlagt som bilag 5, 6 og 7.
 
Per Larsen, Femvej 1, har bedt om foretræde for udvalget og er indbudt til kl. 8.15. 

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Baggrund
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget behandlede den 6. juni 2018 en ansøgning fra ejerne af Frederiksborgvej 23, Frederiksborgvej 25 og Femvej 2 om et nyt byggeri på ejendommene.
 
Udvalget besluttede, at Forvaltningen indleder dialog med ansøger om byggeri på Frederiksborgvej 23 og 25 (model A), idet der i forbindelse med lokalplanen arbejdes videre med valg af enten 2 eller 3 etager med udnyttet tagetage.
 
Parkeringen på Femvej 2 opretholdes.
 
Ansøger har nu indsendt en projektmappe med tegninger og beskrivelser af det ønskede byggeri. Projektet er vedlagt som bilag.
 
Byggeriets omfang og anvendelse
Ansøgers foretrukne projekt omfatter et samlet etageareal på 3.005 m2, hvoraf 2.740 m2 er boliger og 265 m2 er erhverv. Det svarer til en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på godt 85 % for de 3 matrikler tilsammen.
 
Bygningerne er i 3 etage + udnyttet tagetage, svarende til model A1 i dagsordenen fra juni.
 
Projektet omfatter ca. 35 nye lejligheder og et erhvervslejemål (bank). De fleste lejligheder bliver 2- eller 3-værelses (enkelte 4-værelses). Lejlighederne bliver 60 – 110 m2 med et gennemsnit på knapt 80 m2.
 
Alle lejligheder får adgang via indvendige elevatorer og forsynes med private altaner på den sydvendte side af bygningerne. Den eksisterende kælder under Handelsbankens bygning bevares og indrettes til opbevaring (pultekamre).
 
Boligerne henvender sig primært til seniorer, enlige og unge familier, der ønsker en centralt beliggende, mindre bolig.
 
Projektmappe er vedlagt som bilag 1.
 
Reduceret projekt
Et mindre projekt med en bygningshøjde på 2 etager med udnyttet/indrykket tagetage vil give et boligareal, der er godt 800 m2 mindre, og 25 nye boliger fremfor 35. Det svarer til en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på godt 62 % for de 3 matrikler tilsammen.
 
Bygninger i 2 etage + udnyttet tagetage svarer til model A2 i dagsordenen fra juni.
 
Modellen er illustreret i bilag 2.
 
Her er der adgang til lejlighederne via et udvendigt elevatortårn og svalegange på den sydvendte side af bygningerne.
 
Bilag 3 viser rå modelbilleder fra den sydvendte side af bygningerne i hhv. 2½ og 3½ etage.
 
Vejadgang og parkering
Bebyggelsen får vejadgang fra Femvej, som banken har det i dag. Deklareret oversigtsareal ved udkørslen til Kollerødvej opretholdes.
 
I forhold til ansøgers tidligere indsendte materiale er bygningerne trukket tilbage, så det nye byggeri ikke kommer til at ligge i vejen for evt. senere ønsker om udvidelse af vejarealet:
 
·         Langs Frederiksborgvej friholdes 1,5 meter til en mulig udvidelse af cykelstien.
·         Langs Kollerødvej friholdes 4,5 meter til en eventuel højresvingsbane (3 meter) og mulig udvidelse af cykelstien (1,5 meter).
 
Der foreligger ikke vedtagne projekter for etablering af svingbane m.v., men tiltagene indgår i trafikanalyser/planer som mulige tiltag til forbedring af fremkommeligheden for cyklister og bilister i bymidten.
 
I ansøgers fortrukne projekt (3 etager med udnyttet tagetage) etableres cirka 50 parkeringspladser, heraf mindst 3 handicap-pladser.
 
I et reduceret projekt (2 etager med udnyttet tagetage) reduceres kravet til parkering tilsvarende.
 
Tilgængelighed
Alle lejligheder forsynes med niveaufri adgang og elevator.
 
Kommuneplanramme
Frederiksborgvej 23 og 25 er omfattet af kommuneplanramme LS.C.01 Lillerød Bymidte. Her er den maksimale bebyggelsesprocent 110 % og byggehøjden maksimalt 13 meter. Begge krav ses at være overholdt.
 
Miljøforhold
Der etableres lokal afledning af regnvand med etablering af regnvandsbede og forsinkelsesbassiner efter nærmere aftale med kommunen.
 
Tag- og facadematerialer vil blive valgt, så de ikke indeholder miljøfremmede stoffer. Den beskrevne zinkfacade vil blive erstattet af et mere miljøvenligt materiale.
 
Affaldssortering vil blive indrettet efter kommunens nye affaldsstrategi med sortering til genanvendelse.
 
Varmeforsyningen vil om muligt blive suppleret med solenergianlæg på taget.
 
Vejstøj
Lejlighederne vil være belastet af vejstøj fra Kollerødvej og Frederiksborgvej. Der vil blive stillet krav til støjisolerende facader og vinduer mod disse. De nye bygninger vil til gengæld dæmpe støjen på de bagvedliggende arealer.
 
Byrådets mål
I Kommuneplan 2017 står, at:
-        Det er byrådets mål at tilstræbe byfortætning i de stationsnære bydele, idet tæt bebyggelse bruger mindre energi og optager mindre plads, og transporten bliver mere energiøkonomisk.
 
-        Det hører også med til bæredygtig udvikling at sikre arkitektonisk kvalitet såvel i de enkelte bygninger som i rummene mellem husene. Tæt bebyggelse og gode uderum fremmer det sociale liv.
 
Om det fremtidige boligbehov står der i kommuneplanen blandt andet, at:
-        Boligsammensætningen i Allerød Kommune er i dag præget af store boliger og en stor andel af ejerboliger.
 
-        Befolkningssammensætningen og familiestørrelserne vil i fremtiden ændres, så der forventes en større andel ældre og flere, der bor alene.
 
-        Der tilstræbes et varieret udbud af forskellige boligtyper og størrelser i alle dele af kommunen, så ingen tvinges til at flytte fra deres lokalområde, når deres livssituation ændres (børnene flytter hjemmefra, skilsmisse, pensionering mv.).
 
Kommuneplanens mål om kvalitet skal indgå i den kommende lokalplan.
 
Forslag 1
Udkast til lokalplan igangsættes på baggrund af ansøgers materiale med en byggehøjde på 3 etager med udnyttet/indrykket tagetage.
 
I udkastet til lokalplan skal der lægges vægt på, at byggeriet opnår en høj arkitektonisk og materialemæssig kvalitet. Og at der etableres beplantning med hjemmehørende arter som afgrænsning af byggeriet ud imod Kollerødvej og Frederiksborgvej.  
 
Forslag 2
Udkast til lokalplan igangsættes på baggrund af ansøgers materiale, men kun med en byggehøjde på 2 etager med udnyttet/indrykket tagetage.
 
I udkastet til lokalplan skal der lægges vægt på, at byggeriet opnår en høj arkitektonisk og materialemæssig kvalitet. Og at der etableres beplantning med hjemmehørende arter som afgrænsning af byggeriet ud imod Kollerødvej og Frederiksborgvej.  

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
Det forudsættes, at ansøger afholder alle udgifter forbundet med byggeriet, herunder byggemodning, matrikulære ændringer, rådgiverbistand til udarbejdelse af lokalplan, beplantning mv.
 
Hvis kommunen ønsker at erhverve de arealer, der reserveres til mulige kommende vejudvidelser, vil det omfatte i alt cirka 180 m2 til en anslået pris i omegnen af 235.000 kr. Dette spørgsmål behandles i en selvstændig sag senere.

Dialog/høring
Forslag til lokalplan vil følge planlovens høringsregler.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-11-2018
Sagen genoptages på udvalgets kommende møde, hvor byrådets kick-off workshop om helhedsplan for bymidten har været afholdt.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019
Sagen genoptages, når helhedsplanen for bymidten er vedtaget af byrådet.
 
Yderligere mail fra Per Larsen, Femvej 1 (sendt til udvalget den 13. januar 2019) er vedlagt referatet som bilag 8.


caseno_18-1218_dok_no_104243-18_v2_bilag 1 - projektmappe 3½ etage.pdf
caseno_18-1218_dok_no_113772-18_v2_bilag 2 - visualiseringer 2½ etage.pdf
caseno_18-1218_dok_no_113773-18_v2_bilag 3 - rå modelbilleder fra have, 2½ og 3½ etage.pdf
caseno_18-1218_dok_no_104901-18_v2_bilag 4 - ejendoms- og planoplysninger.pdf
caseno_18-1218_dok_no_313-19_v1_bilag 5 - brev til tepmu 20.12.2018 fra femvej 1.pdf
caseno_18-1218_dok_no_453-19_v2_bilag 6 - mail til tepmu 03.01.2019 fra frederiksborgvej 25.pdf
caseno_18-1218_dok_no_1325-19_v1_bilag 7- mail til tepmu 04.01.2019 fra frederiksborgvej 23.pdf
caseno_18-1218_dok_no_3799-19_v1_bilag 8 - yderligere information vedrørende igangsætning af lokalplan for frederiksborgvej 23 - 25 - brev til teknik erhverv.pdf

Bilag

Bilag 1 - Projektmappe 3½ etage
Bilag 2 - Visualiseringer 2½ etage.pdf
Bilag 3 - Rå modelbilleder fra have, 2½ og 3½ etage.pdf
Bilag 4 - Ejendoms- og planoplysninger
Bilag 5 - Brev til TEPMU 20.12.2018 fra Femvej 1
Bilag 6 - Mail til TEPMU 03.01.2019 fra Frederiksborgvej 25
Bilag 7- Mail til TEPMU 04.01.2019 fra Frederiksborgvej 23
Bilag 8 - Yderligere mail sendt til TEPMU - 13.01.19


5. Vedtagelse af Lokalplan 3-396 for Erhvervsområde i Vassingerød

Vedtagelse af Lokalplan 3-396 for Erhvervsområde i Vassingerød

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik- Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 6. juni 2018 at igangsætte en mindre revision af lokalplanen for Erhvervsområde i Vassingerød, hvor de gældende bestemmelser giver udfordringer.
 
Forslag til lokalplan 3-396 for Erhvervsområde i Vassingerød (bilag 1) har været i høring fra 21. september til 2. november 2018.
 
Udvalget anmodes om at behandle indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om endelig vedtagelse af lokalplanen.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med den offentlige høring har Forvaltningen modtaget 12 høringssvar (bilag 2).
 
De indkomne høringssvar omhandler følgende emner:
 
 
I miljøscreeningen, som blev offentliggjort sammen med lokalplanforslaget, blev der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke skulle miljøvurderes. Dette har en borger klaget over til Planklagenævnet. Nævnet har efterfølgende afvist at behandle klagen, da den er indgivet efter klagefristen.
 
Endelig har Erhvervsstyrelsen mundtligt stillet forslag om at supplere de nuværende bestemmelser vedrørende portnerbolig.
 
I Forvaltningens høringsnotat er de indkomne bemærkninger resumeret og suppleret med Forvaltningens kommentarer (bilag 3).
 
I forbindelse med igangsætningen af de mindre ændringer af lokalplanen blev det samtidigt besluttet, at der ”igangsættes en analyse af erhvervsområdet i Vassingerød, som kan benyttes i forbindelse med Planstrategi 2019. Analysen kan desuden danne grundlag for en ændring af kommuneplanrammen og en ny lokalplan. Den nye lokalplan giver mulighed for at indarbejde andre hensyn som f.eks. skoleveje, beplantning og udseende”.
 
Erhverv forventes ikke at indgå i Planstrategi 2019 som selvstændig tema, jf. beslutning i Økonomiudvalget 11. september 2018. Opstart af ny lokalplan for erhvervsområdet afventer de statslige udmeldinger til Fingerplanens spor 2. Herunder om området bliver udlagt til distributions- og transporterhverv, samt om udpegningen i området til virksomheder med særlige beliggenhedskrav bliver reduceret i områder tæt på eksisterende boligområder.
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplanen vedtages endeligt med de nedenstående tilføjelser samt tilføjelsen i redegørelsen. Desuden laves de nødvendige konsekvensrettelser og mindre redaktionelle rettelser som f.eks. ændring af signaturforklaring:
 
Indenfor 200 meter fra gasledningen ved Nymøllevej (se kortbilag 5) kan der ikke opføres bygninger over 3 etager.
 
Indenfor 200 meter fra gasledningen ved Nymøllevej (se kortbilag 5) må master og andre høje konstruktioner ikke gives en højde højere end halvdelen af afstanden til ledningen.
 
Energinet Gas TSO ophæver deres indsigelse ved tilføjelsen af ovenstående to bestemmelser.
 
Hvis der opsættes master eller andet byggeri over 10 meter, skal Forsvarsministeriet godkende projektet inden opsætningen.
 
Forsvarsministeriet ophæver deres indsigelsen ved tilføjelsen af ovenstående bestemmelse.
 
På baggrund af indsigelsen fra HOFOR uddybes redegørelsesafsnittet om administration omkring regnvandshåndtering.
Forslag til ændret redegørelse ses i bilag 3 under afsnit 3.1.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Lokalplanforslaget har været i 6 ugers høring. Oprindeligt var det udsendt i 5 ugers høring, men da høringsbrevet afstedkom spørgsmål, blev der udsendt et nyt høringsbrev og fristen blev forlænget med en uge.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_18-7146_dok_no_121222-18_v1_bilag 1 - forslag til lokalplan 3-396.pdf
caseno_18-7146_dok_no_1357-19_v1_bilag 2 - høringssvar.pdf
caseno_18-7146_dok_no_1358-19_v1_bilag 3 - høringsnotat til lokalplansforslag.pdf

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 3-396
Bilag 2 - Høringssvar
Bilag 3 - Høringsnotat til lokalplanforslag


6. Landzoneansøgning - Bolig Grevinde Dannersvej

Landzoneansøgning - Bolig Grevinde Dannersvej

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik-, Erhvervs,- Plan-, og Miljøudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning om landzonetilladelse til helårsbolig på Grevinde Danners vej 2.
 
Den 23. oktober 2018 besluttede udvalget, at der skulle udsendes naboorientering med henblik på, at der meddeles tilladelse til det ansøgte – og at udvalget får sagen til behandling, hvis der indkommer høringssvar i forbindelse med naboorienteringen.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen. 

Sagsbeskrivelse
Ejer har søgt om at opføre en bolig på 239 m2 (se bilag 1). Ejendommen er beliggende i transportkorridoren.
 
Der har på den nuværende matrikel tidligere været erhverv (produktion og lager).
 
Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) meddelte i 2002 landzonetilladelse til udstykningen af den daværende ejendom i 2 parceller med henblik på opførelse af helårsbeboelse.
 
Tilladelsen var betinget af, at boligerne ikke oversteg 250 m2 og at det konkrete byggeprojekt skulle godkendes i forhold til udformning og placering. Tilladelsen udløb i 2005.
 
I 2007 meddelte Allerød Kommune landzonetilladelse til udstykning i 2 parceller med henblik på opførelse af helårsbebyggelse (Kongevejen 100 ændrer på det tidspunkt adresse til Grevinde Danners vej 2 og 4).
 
Landzonetilladelsen var begrundet med, at plangrundlaget ikke var ændret siden 2002, hvor HUR meddelte tilladelse til det samme.
 
Tilladelsen blev meddelt med vilkår om, at boligerne ikke overstiger 250 m2 og at placering og udformning skal godkendes.
 
I tilladelsen var det desuden stillet som vilkår, at der skulle anlægges en ny vej og der skulle etableres støjafskærmning. Dette er sket, og der er desuden kloakeret på grunden.
 
Udstykningen er foretaget, og der er bygget en ny bolig på Grevinde Danners Vej 4.
 
Landzonetilladelsen udløb i 2010 og der kan derfor ikke opføres en bolig på Grevinde Danners vej 2 uden en ny landzonetilladelse.
 
Naboorientering
Ansøgningen har været i naboorientering, og der er indkommet en indsigelse (bilag 2). Naboen ønsker ikke terrænregulering på ejendommen. Ejer har oplyst, at projektet ikke forudsætter terrænregulering.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at der meddeles landzonetilladelse til helårsbolig på Grevinde Danners vej 2, jf. det vedlagte bilag 3 (udkast til landzonetilladelse).

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Ansøgningen har været i 3 ugers naboorientering jf. planlovens § 35 stk. 4.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.


caseno_18-8400_dok_no_122832-18_v1_bilag 3 - udkast landzonetilladelse.pdf
caseno_18-8400_dok_no_122831-18_v1_bilag 2 - indsigelse.pdf
caseno_18-8400_dok_no_91277-18_v1_ansøgning grevinde danners vej 2.pdf

Bilag

Bilag 3 - Udkast landzonetilladelse
Bilag 2 - Indsigelse
Bilag 1 - Ansøgning


7. Vedtagelse af Vision 2031: Tæt på hinanden - tæt på naturen

Vedtagelse af Vision 2031: Tæt på hinanden - tæt på naturen

Punkttype
Beslutning

Tema
 
På baggrund af en omfattende involveringsproces i løbet af 2018 besluttede økonomiudvalget ved mødet 13. november at sende oplæg til visionen for Fremtidens Allerød: Tæt på hinanden – tæt på naturen i offentlig høring. Høringsperioden er nu af afsluttet og visionsoplægget er justeret på baggrund af de indkomne høringssvar. 
 
Sagen fremlægges med henblik på, at Byrådet på baggrund af indstilling fra fagudvalg vedtager vedlagte oplæg til vision for Allerød Kommune Tæt på hinanden – tæt på naturen.

Kompetence
Byrådet

Sagsbeskrivelse
Ved Økonomiudvalgets møde den 6. februar 2018 igangsatte Økonomiudvalget en visionsproces for Allerød Kommune. Udvalget fremsatte ønsker om en synlig proces med høj grad af involvering af borgere, erhvervsliv, foreninger og civilsamfund og proces, der er præget af et højt strategisk perspektiv i drøftelserne og gerne forholder sig til det overordnede: Hvor er vi, hvad er Allerøds særlige kendetegn og det strategiske: Hvor skal vi hen?
 
Samtidig var det Økonomiudvalgets ønske, at arbejdet med børne- og ungepolitikken integreres helt eller delvist i visionsprocessen. Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens udvikling, og hvor politikker og strategier sætter retning for de enkelte serviceområder.
 
Ved udvalgets møde den 13. marts besluttede Økonomiudvalget at vælge Implement Consulting Group til at understøtte byrådets visionsproces.
 
Byrådet har siden da haft lejlighed til at arbejde med temaer i visionen, at afstemme forventninger til byrådets egen visionsledelse og at drive en bred involveringsproces.
Ved Økonomiudvalgets møde den 13. november besluttede udvalget at sende et oplæg til visionen i høring.
 
Visionen har fået titlen: ”Tæt på hinanden – Tæt på naturen”. Den har tre kernelementer: Fællesskaber, naturen samt nysgerrighed og læring. De tre elementer bygger på Allerøds styrker og potentialer, men er også redskaber i at indfri visionen for fremtiden. For hvert af de tre kerneelementer er der formuleret pejlemærker for fremtiden.
 
Visionsoplægget er nu tilrettet på baggrund af høringen, og forelægges fagudvalg og byråd til beslutning.
 
Der er indkommet 24 høringssvar. Hovedtemaerne i høringsvarerne er:
 
Samtlige høringssvar er vedlagt sagen som bilag. Endvidere er en opsamling med henvisninger til hvilke dele af høringssvarene, der er indarbejdet i det endelige oplæg, vedlagt. Slutteligt er det endelige tilrettede oplæg til visionen vedlagt.  

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår at byrådet på baggrund af indstilling fra fagudvalg vedtager Vision 2031: Tæt på hinanden – tæt på naturen som vision for Allerød Kommune.

Økonomi og finansiering
Visionen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Der skal tages særskilt stilling til mulige tiltag, der iværksættes som led i realiseringen af visionen, og som har en økonomisk afsmittende effekt.

Dialog/høring
Visionen er blevet til gennem en bred involveringsproces. Det er sket i løbet af 2018, hvor byrådet har involveret borgere, børn og unge, foreningslivet, erhvervslivet og medarbejdere i Allerød Kommune i en fælles dialog om vision for Fremtidens Allerød. Visionsprocessen er også båret ind i arbejdet med en ny Børne og ungepolitik.
 
Dialogen har fundet sted på sociale medier, i de lokale medier, ved møder for bestemte målgrupper og ved et åbent møde og ved festlige lejligheder så som Aktiv Fritid og Lynge Byfest. Ligeledes er der gennemført spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews med erhvervsliv og et panel af repræsentative borgere i Allerød. Skolebørn har lavet forslag til projekter, der taler ind i visionen. Institutioner og dagpleje har tegnet til visionen og elever i Allerød gymnasium arbejder med visionen som tema i samfundsfag.
 

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 08-01-2019
Udvalget indstiller visionen godkendt i byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 09-01-2019
Udvalget indstiller visionen godkendt i byrådet.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 14-01-2019
Udvalget indstiller visionen godkendt i byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019
Udvalget indstiller visionen godkendt i byrådet.


caseno_18-473_dok_no_124431-18_v1_vision for fremtiden allerød - oplæg til vedtagelse.pdf
caseno_18-473_dok_no_333-19_v1_opdateret samlede høringssvar - 2.1.pdf.pdf
caseno_18-473_dok_no_329-19_v1_opdateret opsamling af høringssvar - 2.1. .pdf.pdf

Bilag

Vision 2031: Tæt på hinanden - tæt på naturen
Opdateret samlede høringssvar - 2.1.PDF
Opdateret opsamling af høringssvar - 2.1. .PDF


8. Takster 2019 - Allerød Spildevand A/S

Takster 2019 - Allerød Spildevand A/S

Punkttype
Beslutning.


Tema
Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at indstille afledningsbidrag samt øvrige takster for 2018, som foreslået af Allerød Spildevand A/S, godkendt i byrådet.


Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.


Sagsbeskrivelse
Novafos har den 29. november 2018 fremsendt forslag til takster for Allerød Spildevand for 2019 som vist i vedlagte bilag 2 og 3, herunder afledningsbidrag (spildevand) på 41,48 kr. pr. m3 ekskl. moms.
 
I 2018 var afledningsbidraget på 40,91 kr. pr. m3 ekskl. moms og i 2017 på 39,00 kr. pr. m3 ekskl. moms. Udviklingen af taksterne ses i bilag 4.
 
Spildevandsselskabets investeringsomkostninger i disse år er især præget af kommunens udbygning med boliger og erhverv.
 
Det er spildevandsselskabet, der i henhold til Betalingsloven en gang årligt fastsætter taksterne, som efterfølgende skal godkendes af byrådet i forhold til overholdelse af lovgivningen og forsyningssekretariatets indtægtsrammer for selskabet.
 
Fastsættelsen af taksterne for 2019 er baseret på Forsyningssekretariatet statusmeddelelse om de økonomiske rammer udsendt den 11. oktober 2018, således at de økonomiske rammer forventes udnyttet fuldt ud.
 
Takstfastsættelsen for 2019 er godkendt på bestyrelsesmødet i Allerød Spildevand den 23. november 2018.
 
Afledningsbidraget i Allerød er højere end i de øvrige Novafos kommuner, hvilket Novafos redegjorde for på Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2018.
Novafos forklarer forskellen med følgende hovedårsager:
 
 
Desuden har Allerød Kommune besluttet et højere serviceniveau for oversvømmelser, som ligeledes er dyrere end i de øvrige kommuner.Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Allerød Spildevands indstillede afledningsbidrag samt øvrige takster indstilles godkendt i byrådet.


Økonomi og finansiering
Spildevandsafledningen er brugerfinansieret.


Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_18-11685_dok_no_120945-18_v1_bilag 1. takstgodkendelsesnotat 2019.pdf
caseno_18-11685_dok_no_120947-18_v1_bilag 2. takstblad 2019 - allerød spildevand as.pdf
caseno_18-11685_dok_no_120952-18_v1_bilag 3. takstblad 2019 - tømningsordning.pdf
caseno_18-11685_dok_no_120943-18_v1_bilag 4. allerød spildevand as - budget 2019.pdf

Bilag

Bilag 1. Takstgodkendelsesnotat 2019
Bilag 2. Takstblad 2019 - Allerød Spildevand A/S
Bilag 3. Takstblad 2019 - Tømningsordning
Bilag 4. Allerød Spildevand A/S - Budget 2019


9. Forlængelse af Affaldsplan 2014

Forlængelse af Affaldsplan 2014

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at gyldighed af den gældende affaldsplan fra 2014 forlænges til 31. december 2020, hvor en ny affaldsplan forventes at træde i kraft.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Kommunens nuværende affaldsplan er gældende indtil udgangen af 2018, hvorfor byrådet i princippet senest den 1. januar 2019 skulle vedtage en ny affaldsplan.
 
Da de nationale målsætninger danner grundlag for de mål, som kommunerne fastsætter i en kommende kommunal affaldsplan, har Miljøstyrelsen skrevet, at kommunerne kan vente med at udarbejde nye affaldsplaner til efter den nye nationale affaldsplan er offentliggjort i 2020. Endelig dato er ikke fastsat.
 
Miljøstyrelsen har den 23. marts 2018 annonceret på deres hjemmeside, at det nationale mål om 50% genanvendelse af pap, papir, glas, metal, plast, træ og organiske affald fra husholdningerne i 2022, vil gælde til den næste nationale affaldsplan er klar.
 
Det vurderes, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at den nugældende affaldsplan 2014 forlænges, indtil en ny affaldsplan vil være klar – forventeligt ultimo 2020.
 
Den nye affaldsplan udarbejdes som en fælles affaldsplan af Norfors i tæt samarbejde med interessentkommunerne Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød, jf. beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27. november 2017.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at affaldsplanen fra 2014 forlænges til den 31. december 2020.

Økonomi og finansiering
Arbejdet med affaldsplanen er brugerfinansieret.

Dialog/høring
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
10. Resultat af udbud af affaldsbeholdere

Resultat af udbud af affaldsbeholdere

Punkttype
Orientering

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendte den 8. maj 2018 gennemførelse, tildelingskriterier og tidsplan for et fælles udbud af køb af 2- og 4-hjulede affaldsbeholdere til den nye affaldsordning. Udbuddet skulle gennemføres i samarbejde med Rudersdal og Hørsholm kommuner og have en option for Fredensborg Affald A/S køb af tilsvarende beholdere.
 
Udbuddet er nu gennemført, og kommunerne har indgået kontrakt med det svenske firma Plastic Omnium AB. Tildelingen af kontrakten er foretaget på baggrund af de godkendte tildelingskriterier. Udvalget orienteres her om det vindende tilbud og de nye beholdere.

Sagsbeskrivelse
Affaldsbeholdere skal fortrinsvis bruges i forbindelse med den nye indsamlingsordning for genanvendeligt affald i de tre kommuner. I alt dækker indkøbet godt 62.000 beholdere, heraf ca. 17.250 til Allerød Kommune.
 
Ved tilbudsfristens udløb havde de tre firmaer Joca Trading A/S, PWS Danmark A/S og Plastic Omnium AB afleveret tilbud på beholderne. De tre tilbud var alle konditionsmæssige og blev derfor medtaget i tilbudsevalueringen.
 
Evalueringen af tilbuddene blev foretaget efter de godkendte tildelingskriterier:
 
Pris:                 60 %
Kvalitet:          15 %
Service:           15 %
Miljø:              10 %
 
Pris
Tilbuddet fra Plastic Omnium var det billigste og lå ca. 3,5 procent lavere end det næstbilligste tilbud. Stykpriserne på de nye beholdere ligger under de priser, som blev estimeret i foråret, og der er er således opnået gode priser på beholderne ved det fælles udbud.
 
Kvalitet
Beholdere fra Plastic Omnium er af god kvalitet og vurderes at have et harmonisk og æstetisk udtryk med lige linjer og pænt afrundet låg. Beholderne virker funktionelle og robuste, og kan samles uden brug af specialværktøj. Den skillevæg, som skal sættes i de to-delte beholdere, som skal anvendes til indsamling af de genanvendelige materialer fra enfamilieboliger, kan monteres med et kliksystem. Systemet betyder, at det er hurtigt og nemt at sætte skillevæggen i, og at beholderens ydre ikke vil være skæmmet af popnitter, metal- eller plastskruer eller lignende.
 
Beholderne er kvalitetscertificerede iht. en højere kvalitetsnorm, end kommunerne krævede i udbuddet. Plastic Omnium har tilbudt en garantiperiode på 7 år for fabrikationsfejl, hvilket er to år længere, end der var krævet.
 
Alle beholdere er antracitgrå. Billeder af beholderne uden informations-klistermærker og prægninger findes i bilag 1.
 
Service
Plastic Omnium vurderes i stand til at yde kommunerne en god service ved beholderindkøbene. Firmaet er stort og har en robust organisation. Således har firmaet fabrikker i Tyskland og Frankrig, lagerfaciliteter i Trelleborg i Sydsverige, lager og servicefaciliteter i Holland og Finland og et dansk salgskontor. Fra lageret i Trelleborg kan firmaet hurtigt levere reservedele mv.
 
Miljø
De nye beholdere er produceret af plast med et indhold af genbrugsplast på mellem 70 og 100 %. Plastic Omnium modtager plastkroppe fra udtjente beholdere, så de kan bruges i produktionen af nye beholdere.
 
For at reducere støjen, har beholderne gummidutter på kanten, som lågene lukker imod. Når beholderne trækkes over et flisebelagt areal, har de samme støjniveau som de beholdere, som allerede findes i kommunerne.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering
Affaldsområdet er brugerfinansieret.
 
Indkøbet af beholderne vil blive finansieret ved en anlægsbevilling, som afdrages over 10 år via affaldsgebyrerne. Anlægsbevillingen blev godkendt af byrådet den 9. oktober 2018.
 
Anlægsudgiften kan, med de opnåede priser på beholderne, opgøres til ca. 8 mio. kr. inkl. moms. Udgiften er dermed i størrelsesorden 18 % under den forventede anlægsudgift på 10 mio. kr. inkl. moms, som fremgik af dagsordenspunktet om valg af fælles indsamlingssystem vedtaget af byrådet den 22. februar 2018. Indkøbet af beholderne til den nye affaldsordning kan således holdes indenfor det forventede budget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_16-5384_dok_no_124495-18_v1_bilag 1 billeder af affaldsbeholdere fra plastic omnium ab.pdf

Bilag

Bilag 1 Billeder af affaldsbeholdere fra Plastic Omnium AB


11. Status for nyt erhvervsfremmesystem

Status for nyt erhvervsfremmesystem

Punkttype
Orientering.

Tema
Folketinget har den 13. december 2018 vedtaget Lov om erhvervsfremme.
 
Udvalget orienteres om hovedkonsekvenser af det nye erhvervsfremmesystem og om status på implementeringen.

Kompetence
-

Sagsbeskrivelse
Den nye lov om erhvervsfremme er trådt i kraft den 1. januar 2019.
 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er øverste niveau i det nye erhvervsfremmesystem og har ansvaret for, at erhvervsfremmesystemet hænger sammen på tværs af landet.
 
Erhvervsfremmebestyrelsen får to væsentlige opgaver:
 
For 2019 skal der udarbejdes en midlertidig strategi. KL/KKR varetager kommunernes interesser.
 
Der er udpeget 17 medlemmer til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:
 
Seks erhvervshuse med seks filialer etableres pr. 1. januar 2019 og får ansvaret for specialiseret erhvervsservice.
 
KL og Erhvervsministeriet har i oktober 2018 indgået etableringsaftale for erhvervshusene. Etableringsaftalen skal suppleres af en overordnet rammeaftale mellem regeringen og KL.
 
Erhvervshusene finansieres af kommunerne, som via KKR-samarbejdet indgår resultatkontrakter med det enkelte erhvervshus.
 
Allerød Kommune hører under det Erhvervshus, der etableres i København med filial Hillerød.
 
Målgruppen udvides fra vækstvirksomheder til alle små og mellemstore virksomheder.
 
Iværksættere er inkluderet i målgruppen for Erhvervshuset i Hovedstaden.
 
Erhvervshusene varetager specialiseret erhvervsservice.
 
Kommunerne kan tilbyde grundlæggende erhvervsfremmeydelser og varetage lokal erhvervsudvikling og udvikling af lokale rammevilkår.
 
Erhvervshusene skal ledes af en bestyrelse bestående af 11 medlemmer. Formand for Erhvervshus Hovedstaden er Borgmester Henrik Rasmussen fra Vallensbæk Kommune.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Finansieringen af det ny erhvervsfremmesystem er indregnet i budgettet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_18-6313_dok_no_122402-18_v1_lov om erhvervsfremme vedtaget 13. december 2018 - 20181_l73_som_vedtaget - lov om erhvervsfremme.pdf.pdf
caseno_18-6313_dok_no_122403-18_v1_aftale om etablering af tværkommunale erhvervshuse, indgået mellem kl og erhvervsministeriet 25. oktober 2018 - 201810_aftale.pdf

Bilag

Lov om erhvervsfremme vedtaget 13. december 2018
Etableringsaftale om tværkommunale erhvervshuse oktober 2018


12. Lukning af Søparken ved Lyngevej

Lukning af Søparken ved Lyngevej

Punkttype
Beslutning.

Tema
Som led i prioritering af pulje til mindre projekter i Trafikplan 2017-20, vedtog Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 30. januar 2018, at der skulle gennemføres forsøg med lukning af Søparken ved Lyngevej.
 
På baggrund af evaluering af vejlukningen anmodes udvalget om at tage stilling til fremtidig løsning i krydset.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Gennem årene er der sket flere uheld i krydset mellem Lyngevej og Søparken, og der har været mange henvendelser til kommunen, om at man som trafikant føler sig utryg i krydset. 
 
Krydset har en uhensigtsmæssig udformning (se oversigtskort i bilag A). En større ændring af vejføringen er imidlertid en meget indgribende løsning, ligesom en forbedring af oversigtforhold vil kræve yderligere indgreb i privat beplantning. Det er derfor undersøgt, hvordan sikkerheden i krydset kan forbedres med mindre indgribende løsninger.
 
Forsøget med den fysiske lukning af Søparkens vestlige del ved Lyngevej har dels den effekt, at man fjerner udkørsel på et sted, hvor oversigten pga. vejens forløb er dårlig, og dels at det frie gennemsyn fra Søparkens østlige del brydes, så krydset ikke overses.
 
Samtidig med lukningen er der etableret bump på Lyngevej og et enkelt bump på Søparkens østlige del tæt på Lyngevej. Alle tiltag spiller sammen i forhold til de observerede trafikale effekter.
 
Lukningen blev etableret 1. juli 2018 med midlertidig skiltning og betonklodser. Der er gennemført trafiktællinger før og under lukningen for at vurdere effekten.
 
Herudover er der udført en trafikal analyse af ekstern trafiksikkerhedsekspert. Resultatet af analysen ses i bilag B.
 
Den samlede vurdering er, at vejlukningen med fordel kan gøres permanent.
 
Ved en permanent vejlukning opnås et trebenet kryds, som generelt er mere trafiksikkert end et firbenet kryds. Desuden vil bilister fra Søparken Øst lettere kunne komme ud på Lyngevej, fordi de ikke skal forholde sig til biler fra Søparken Vest. Endelig flyttes et venstresving med dårlig oversigt fra Søparken Vest til Lyngsvinget, hvor oversigten kan gøres bedre.
 
Trafiktællinger før og under forsøget har vist, at trafikken er stort set uændret på flere veje i området som følge af vejlukningen. Kun på Lyngsvinget er der målt en øget trafik.
 
I analysen peges på en række mindre tiltag, som kan supplere vejlukningen, hvoraf følgende foreslås udført:
•           På brandvejen/stien vest for Lyngevej etableres stibom. Desuden lægges fliser på tværs af stien mellem stibom og fortov ved Lyngevej.
•           Stoppestedet nordøst for krydset Lyngevej/Søparken flyttes eller nedlægges, da oversigten fra Søparken Øst er meget begrænset, når der holder en bus ved stoppestedet.
 •          Chaussésten i cykeldelen af den delte sti langs Lyngevej udskiftes med asfalt og cykelsymboler.
•           Cyklister fra Søparken Vest vil stadig være tilladt, og cyklisternes areal frem mod vigelinjen/fortovet langs Lyngevej gøres mere tydeligt for bilister fra Søparken Øst.
•           Der etableres høje træer eller andet, som bryder det frie gennemsyn på tværs af Lyngevej.
•           Beplantningen på stedet anbefales beskåret, hvilket er udført.
 
For at få tilbagemeldinger fra trafikanter, der dagligt færdes i krydset, er der skrevet til grundejerforeninger i området samt til Ravnsholtskolen med opfordring om at dele oplevelser og synspunkter vedrørende vejlukningen.
 
Forvaltningen har modtaget 39 henvendelser, hvoraf mange indeholder forslag til andre løsninger end en vejlukning. Der er foreslået etablering af et signalreguleret kryds eller en rundkørsel. Desuden er der forslag om at ensrette den ene eller begge sider af Søparken, så der kun må køres ind fra Lyngevej til Søparken men ikke ud. Endelig peger flere henvendelser på, at beskæring af beplantning vil give tilstrækkelig oversigt.
 
I bilag C er henvendelserne samlet, og i bilag D ses Forvaltningens kommentarer til tilbagemeldingerne. I bilag C er desuden kommenteret på de indkomne forslag til alternative løsninger.
 
Det vurderes, at især ensretning af en eller begge sideveje i retning væk fra Lyngevej kunne være relevant at undersøge nærmere. En ensretning ville sikre, at der ikke er udkørende biler fra sidevejene, hvilket har været medvirkende årsag til de registrerede uheld.
Hvis Søparken Øst ensrettes, vil det imidlertid betyde større omvejskørsel end ved vejlukningen. En væsentlig ulempe er, at i modsætning til ved lukning ændres det frie gennemsyn ikke. Forvaltningen anbefaler derfor ikke denne løsning.
 
Etablering af lysregulering eller rundkørsel vil være en væsentlig dyrere løsning, og vil kræve en nærmere analyse af fordele og ulemper. Hvis der skal arbejdet videre med en sådan løsning anbefales det, at den midlertidige afspærring opretholdes indtil det nye projekt er færdigt.
 
Forslag 1
Vejlukningen gøres permanent med plantning af træer og der suppleres med ovennævnte mindre tiltag til forbedring af trafiksikkerheden. Udgifter på anslået 75.000 kr. anbefales afholdt over Trafikpuljen 2019.
 
Forslag 2
Vejlukning fjernes og der gøres ikke yderligere
 
Forslag 3
Der foretages en nærmere analyse af, om en rundkørsel eller en lysregulering med fordel kan etableres i stedet for. Den midlertidige lukning af Søparken Vest opretholdes og der suppleres med ovennævnte mindre tiltag til forbedring af trafiksikkerheden. Udgifter på 75.000 kr. til analyse og tiltag anbefales afholdt over Trafikpuljen 2019.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Dialog/høring
Der er skrevet ud til grundejerforeninger i området, både før forsøgets opstart og i forbindelse med evaluering af forsøget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019
Formanden satte forslag 1 til afstemning:
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Erling Petersen og Rasmus Keis Neerbek stemte for.
 • Martin Wolffbrandt stemte imod, da han ønsker forslag 3.


caseno_18-3187_dok_no_121001-18_v1_bilag a vurdering af vejlukning.pdf
caseno_18-3187_dok_no_121081-18_v1_bilag b tilbagemeldinger vedr. vejlukning.pdf
caseno_18-3187_dok_no_123681-18_v1_bilag d kort.pdf.pdf
caseno_18-3187_dok_no_2217-19_v1_bilag d forvaltningens kommentarer til henvendelser.pdf.pdf

Bilag

Bilag B: Vurdering af vejlukning
Bilag C: Tilbagemeldinger vedr. vejlukning
Bilag A: kort.pdf
Bilag D: Forvaltningens kommentarer til henvendelser.pdf


13. Trafikal analyse Blovstrød Skole

Trafikal analyse Blovstrød Skole

Punkttype
Beslutning.

Tema
Som led i prioritering af Pulje til mindre projekter i Trafikplan 2017-20, vedtog Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 30. januar 2018, at der skulle gennemføres en trafikal analyse for Blovstrød Skole.
 
Analysen er gennemført, og udvalget anmodes om at tage stilling til forslag om tiltag på baggrund af analysen.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Baggrunden for den gennemførte trafikanalyse er dels, at der i skolevejsanalysen som gennemførtes i 2015, blev peget på trafikale udfordringer, som skulle undersøges nærmere, og dels at Blovstrød Skole forventes at få væsentligt flere elever i de kommende år.
 
Analysen er baseret på møder med skoleledelsen, rundvisning ved to elever fra elevrådet, besigtigelser af trafikforhold både morgen og eftermiddag samt registrering af antallet af biler og cykler. Desuden er der set på de overordnede strukturelle forhold omkring Blovstrød Skole som tilkørselsforhold for trafikanterne samt parkeringsforhold.
 
Der er observeret fem primære udfordringer omkring Blovstrød Skole:
 1. Det er utrygt at være let trafikant på Byagervej
 2. Det er utrygt at være let trafikant omkring Kærvej
 3. Der cykles modsat færdselsretningen på Kongevejen, og der er dårlig oversigt ved Netto
 4. Der mangler bilparkering i fremtiden
 5. Der mangler cykelparkering i dag og i fremtiden
 
Disse udfordringer er hver især behandlet nærmere i analysen, og der er opstillet forskellige mulige tiltag til løsning (se bilag A og B). Der er desuden set på, hvilke tiltag, der bør udføres nu, og hvilke tiltag der kan overvejes udført på længere sigt. Løsningerne understøtter tre formål, at få flest muligt børn til at cykle i skole, at minimere unødig kørsel i områder, hvor børnene færdes og at styre forældreparkeringen mod p-pladsen ved svømmehallen, hvorfra der er sikker adgang til skolen for gående.
 
På baggrund af analysen anbefales der iværksat en række tiltag- finansieret af primært trafikpuljen for 2019 og i mindre omfang over vej- og ejendomsdriften:
 
1 P-pladserne syd for skolen ved Kærvej forbeholdes personaleparkering. Det begrænser trafikken i krydsningspunktet ved skolen, hvor der er mange bløde trafikanter. Desuden begrænser det trafikken på den p-plads, hvor det kræver bakning at vende, og hvor der ved skolens udvidelse ikke vil være plads til alle biler.
 
2 Stele ved indkørsel til skolegård reetableres, så det er umuligt at køre ind i skolegården, med mindre der er lavet en specifik aftale herom med skolen (fx servicekørsel).
 
3 Der etableres parkerings- og standsningsforbud på Byagervej, så forholdene for bløde trafikanter forbedres. Det animerer forældrene til at anvende parkeringspladsen ved svømmehallen, hvor der er ledig kapacitet i dag.
 
4 Stierne omkring Kærvej opgraderes. Krydsningspunktet på Kærvej mellem stien fra Blovstrød Byvej og Blovstrød Skole forbedres, så krydsningen bliver lettere for bløde trafikanter. Stien mellem Blovstrød Byvej og Kærvej kan desuden opgraderes.
 
5 Der etableres mere og bedre cykelparkering. Der bør være ca. 175 cykelstativer i dag, og flere bør være overdækket. I nær fremtid bør der være ca. 250 cykelstativer og ved fuld udbygning ca. 350.
 
6 Der etableres Kys & Kør på p-pladsen ved svømmehallen.
 
7 Der etableres stibomme, hvor cykelsti fra Blovstrødhallen munder ud i krydset Kongevejen/Sortemosevej.
 
8 Der etableres stiforbindelser fra krydset Kongevejen/Sortemosevej ind til skolen. Dette udføres i forbindelse med afvandingsprojekt af området.
 
9 Der etableres stiforbindelse fra Kærvej til skolegården, mellem det nye Dryland og skolen.
 
10 Grusparkeringen på Kærvej nedlægges, for at fremme afsætning på p-pladsen ved svømmehallen. Pladsen anvendes i dag i højere grad til parkering end til afsætning.
 
Som led i de planlagte anlæg i Blovstrød Børne- og Læringsby vil en række af de forhold, som påpeges i analysen, blive løst:
A Der anlægges ny parkeringsplads ved Byagervej, som forventes at forbedre situationen med parkerede biler på Byagervej.
B Stien fra Byagervej til skolen udvides.
C Oversigt ved udkørsel fra Netto til Byagervej forbedres.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag til prioriterede tiltag.

Økonomi og finansiering
De angivne projekter finansieres dels over puljen til mindre trafiksikkerhedsprojekter og dels over ejendomsdriften.

Dialog/høring
Blovstrød Skoles ledelse, skolebestyrelse samt elever, har været inddraget i forbindelse med udarbejdelse af analysen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.


caseno_18-10616_dok_no_120981-18_v1_bilag a forslag til trafik- og parkeringsstruktur.pdf
caseno_18-10616_dok_no_120986-18_v1_bilag b trafikanalyse blovstrød skole - idekatalog.pdf

Bilag

Bilag A: Blovstrød Skole trafikanalyse
Bilag B: Trafikanalyse Blovstrød Skole - Idekatalog


14. Trafikplan - Pulje til mindre projekter 2019

Trafikplan - Pulje til mindre projekter 2019

Punkttype
Beslutning.

Tema
På investeringsoversigten for 2019 er der afsat 2,05 mio. kr. til pulje til mindre projekter i Trafikplan 2017-20.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til forslag til prioritering af puljen i 2019.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet godkendte 20. marts 2017 Trafikplan 2017-20. Trafikplanen udgør grundlaget for kommunens indsats på trafikområdet i de kommende år. Trafikplanen har særligt fokus på at forbedre trafiksikkerheden, øge trygheden og begrænse de miljømæssige konsekvenser af trafikken i byen.
 
Som led i trafikplanen er der udarbejdet lister over de trafikale tiltag, som kommunen vil prioritere i de kommende år. Projektlisterne er opdelt i store anlægsprojekter til over 1 mio. kr., mindre projekter til under 1 mio. kr. og projekter som skal analyseres nærmere.
 
På investeringsoversigten for 2019 er der afsat 2,05 mio. kr. til pulje til mindre projekter i Trafikplan 2017-20, dvs. projekter til under 1 mio. kr.
 
Af bilag A fremgår de projekter i trafikplanen, som blev udført i 2018.
 
I bilag B ses de resterende mindre projekter i trafikplanen samt projekter under kategorien analyse. Desuden indgår projekter, der har baggrund i nye henvendelser og opståede trafikale problemstillinger. I alt indgår der 65 projekter i bilag B samt kommentarer til de enkelte projekter.
 
Ud fra den samlede liste i bilag B er der udarbejdet forslag til prioritering af projekter for 2019. Ved prioriteringen er der taget udgangspunkt i vurdering af den trafiksikkerhedsmæssige gevinst - især for børn og unge
 
Forslag til prioriteret projektliste for 2019 ses i bilag C.
 
I projektlisten for 2019 indgår projekter, der behandles i dagsordenens punkt 12 om Lukning af Søparken ved Lyngevej og i punkt 13 om Trafikal analyse for Blovstrød Skole.
Desuden indgår der gennemførelse af en analyse af de trafikale forhold i området mellem
Blovstrød og Lillerød med særligt fokus på lette trafikanter. Dette som følge af flere henvendelser om forhold for gående og cyklende i området – både ved Allerød Privatskole samt stiforbindelser til de nye boligområder syd for Blovstrød.
 
Bilag C omfatter flere projekter end det forventes, at der kan udføres inden for den økonomiske ramme. Det skyldes, at priserne er baseret på overslag og kan variere fra det anslåede. Flere projekter kræver politiets tilladelse forud for udførsel.
 
Større projekter
Ud over de mindre projekter er der også kommet henvendelser med ønsker om større anlægsprojekter. Nærmere undersøgelser af nogle af de mindre projekter i trafikplanen viser desuden behov for et større projekt. Samlet drejer det sig om følgende:
 
Ved den planlagte revision af trafikplanen i 2020 vil det blive vurderet, om ovenstående projekter skal indarbejdes i planen.
I investeringsoversigten er der fra 2020 afsat årligt 3,5 mio. kr. til større projekter.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler at forslaget til prioriteret projektliste i bilag C godkendes med henblik på udførsel i 2019.

Økonomi og finansiering
Projekterne finansieres af pulje til mindre trafikprojekter på 2,05 mio. kr.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.


caseno_18-11289_dok_no_121981-18_v1_bilag a status på projekter 2018.pdf.pdf
caseno_18-11289_dok_no_599-19_v1_bilag b samlet projektliste.pdf.pdf
caseno_18-11289_dok_no_600-19_v1_bilag c forslag til prioriteret projektliste 2019.pdf.pdf

Bilag

Bilag A Status på projekter 2018.pdf
Bilag B Samlet projektliste.pdf
Bilag C Forslag til prioriteret projektliste 2019.pdf


15. Bygningsvedligehold 2019

Bygningsvedligehold 2019

Punkttype
Orientering.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget orienteres om de gennemførte vedligeholdelsesarbejder i 2018 og prioriteringen af større vedligeholdelsesarbejder på kommunal ejendomme i 2019, jf. Ejendomsstrategien 2017.

Sagsbeskrivelse
Status for 2018
Vedligeholdelsesbudgettet i 2018 var inklusiv overførsler på knap 28 mio. kr. Der er ved årsskiftet forbrugt 25 mio. kr. på vedligeholdelseskontoen, 3 mio. kr. forventes overført til 2019.
 
Af større arbejder i 2018 kan nævnes renovering af taget på Kongevejsskolen og Blok 3 på Blovstrød Skole samt tag og vinduesrenovering på Elmedalen 2 C og nyt gulv i gymnastiksalen på Lynge Skole.
 
Ejendomsstrategien
Ejendomsstrategi 2017-20 indeholder retningslinjer for prioriteringen af vedligeholdelsesarbejder på kommunale bygninger, herunder at der årligt sker en orientering af udvalget om større vedligeholdelsesarbejder.
 
Retningslinjerne i strategien peger på, at den økonomisk mest optimale bygningsdrift fås ved at holde bygningerne i vedligeholdt stand med minimalt efterslæb. Det forebyggende vedligehold er billigere, fordi man ofte kan undgå at udskifte de forskellige bygningsdele.
 
Allerød Kommunes ejendomme er registreret i ejendomsdatabasen (DBD), hvor den aktuelle vedligeholdelsestilstand er vurderet baseret på en summarisk visuel gennemgang. For folkeskolerne og daginstitutioner er der sket en mere gennemgribende registrering. Vedligeholdelsesopgaverne er inddelt i kategorier i et prioriteringssystem med syv niveauer. I årets prioritering medtages opgaver indenfor de øverste kategorier.
 
Vedligeholdelsesopgaver i 2019
Der er i budgettet for 2019 afsat 31,7 mio. til bygningsvedligeholdelse, hertil kommer den forventede overførelse fra 2018 på 3 mio. kr.
 
I 2019 er der fokus på etablering/udbygning af ventilationsanlæg på Lillevang Skole, afd. Lillerød og Lynge Skole. Omkostningen er anslået til samlet ca. 15 mio. kr.
Det er en landsdækkende udfordring, at kravene til indeklimaet på skolerne er steget. På mange ældre skoler er det forudsat, at ventilation sker ved manuel udluftning, hvilket ofte ikke sker - ikke mindst i vintermånederne.
 
Der vil i 2019 ske tagreparationer på et større antal bygninger. Den største tagrenovering bliver på Lillevang Skole, afd. Skovvang fløj F og K. Henover sommeren vil vinduer og facader blive renoveret på Lillevang Skole, afd. Lillerød, og der vil blive etableret en lift på skolen. Der er generelt problemer med skadede lofter på Lillevang Skole, og der vil derfor også blive etableret nye lofter med forbedring af både belysning og akustik på både afd. Skovvang og afd. Lillerød.
 
Ved Skoven 4 fjernes den forfaldne bygning, der rummer cykelparkering og affaldscontainer. I stedet etableres et kombineret hus til cykelparkering, affaldssortering og opbevaring.
 
Engholmhallens gulv renoveres/udskiftes.
 
Derudover projekteres en række af de forventede vedligeholdelsesopgaver for 2020, herunder eksempelvis arbejder på Rådhuset og Blovstrød Teglværk.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Dialog/høring
Arbejdet udføres i dialog med brugerne af ejendommene.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
16. Anlægsregnskab for 1. fase af bymidteudvikling

Anlægsregnskab for 1. fase af bymidteudvikling

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for 1. fase af bymidteudvikling godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence
Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet gav den 21. juni 2012 en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til 1. fase af bymidteudvikling.
 
Midlerne er anvendt i perioden 2012 til 2015 til bymidteudvikling i form af forundersøgelser til ombygning af Skoven 4, nedlæggelse af pensionisthus, opdeling af byrum (Byens Plads), undersøgelser af FH hallen (nuværende genoptræning), og forundersøgelser i forbindelse med projekt for Mungo Park. Der er brugt midler til tekniske analyser, geotekniske undersøgelser, forureningsanalyser samt byvandring. I forbindelse med opstart af helhedsplan for Lillerød bymidteudvikling er der i 2018 afholdt byvandring og gennemført analyser og registrering.
 
Der er afholdt udgifter på 2.972.695 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 27.305 kr.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering
Anlægsbevilling: 3.000.000 kr.
Anlægsudgift:      2.972.695 kr.
 
Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindreudgift på 27.305 kr.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019
Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.


caseno_18-10404_dok_no_110350-18_v1_anlægsregnskab for 1. fase af bymidteudviklingen.pdf.pdf

Bilag

Anlægsregnskab for 1. fase af bymidteudviklingen.pdf


17. Sag fra Blovstrød Listen vedr. offentlig trafik - Genoptagelse

Sag fra Blovstrød Listen vedr. offentlig trafik - Genoptagelse

Punkttype
Beslutning.

Tema
Erling Petersen har i mail af 13. september 2018 anmodet om, at nedenstående sag optages på udvalgets dagsorden.
 
Supplerende tema
Udvalget besluttede den 23. oktober 2018, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.
 
Forvaltningens notat af 8. januar 2019 er vedlagt som bilag.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
”Blovstrød Listen ønsker, at en del af initiativsag 76 om offentlig trafik genoptages, da vi mener at sagen ikke har været tilstrækkelig belyst.
Vi har for nylig fået uddybende materiale fra Movia mht af- og påstigninger, samt stoppestedskort.
 
Konklusionen er, når man ser på tallene er, at stop i selve industrikvarteret bruges minimalt aftener og weekender og at det måske endda er  er Fugle-kvarter beboere, der benytter stoppene tættest  på Frederiksborgvej:  Borupvang og Gydevang (Frederiksborgvej).
 
Vi ønsker derfor, at der igen ses på linie 335 og kørslen på Frederiksborgvej/Gydevang med henblik på at gøre hverdagen lettere for (især)de ældre i Fuglekvarteret.
Demografien viser, at vi får flere ældre og her er et sted, hvor en bus kan give mere glæde og mere for pengene, ved lille omlægning.
Turen på Frederiksborgvej er ca 300 meter kortere end den gennem Gydevang, så tidsplan burde ikke give prob lemer, og der findes allerede i dag stop ved Ørnevang og Mågevang (og måske et flyt af et stop kunne ske fra Gydevang til Fuglevang).
 
Historik og hverdagens problemer
På bus borgermøde i 07.03.2018 mødte en gruppe ældre mennesker op for at gøre opmærksom på, at de måtte gå langt, for at komme til bussen, da den kører  ind på Gydevang hele døgnet og ugens syv dage.
En kvinde på vist 85 år fra Statenevej (hende har vi lokaliseret nu) fortalte, at det tog hende 25 min. at gå til nærmeste busstop
Beboerne i Fuglekvarteret skal enten gå til stoppet ved Borupvang (på Gydevangområdet) eller til stoppet Gydevang (der ligger på Fredriksborgvej).
Tallene fra Movia viser, at det er stoppet på Frederiksborgvej før Gydevang og Borupvang (200 meter nede af Gydevang) der primært bruges, og ikke stoppene i selve Gydevang,.
 
Vi anmoder derfor om at buslinien ”rettes ud” på dette stykke 
Det er af vores overbevisning, at dette burde ikke røre ved tidstabellerne hos Movia og burde derfor let kunne rettes (forskellen er 300 meter – korteste distance er på Frederiksborgvej)
Der er allerede stoppesteder ved Ørnevang og mågevang, der kan benyttes ser det ud til på Movias oversigt.
 
Link: https://dinoffentligetransport.dk/trafikinformation/koereplaner/koereplaner-bus/335/
 
Vi er klar over, at det fremadrettet kan ske justeringer men busdriften, men vi mener at denne omlægning er en bedre servicering af Allerød borgere, den er billig, og den er let og den er ældrevenlig.
Allerød har en stigende gruppe ældre, som vi alle ønsker forbliver i eget hjem, fordi de kan klare sig selv og her er endnu et tiltag der kan gøres”.
 
Initiativsag nr. 76 blev behandlet af udvalget den 6. juni 2018 (pkt. 24).

Administrationens forslag
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019
Formanden satte til afstemning, at sagen drøftes i forbindelse med busbestillingen for 2020:
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov og Martin Wolffbrandt stemte for.
 • Erling Petersen stemte imod, da han ønsker at linje 335 omlægges allerede nu.


caseno_18-678_dok_no_100503-18_v1_bus 335 vedr. gydevang modtaget 180910.pdf.pdf
caseno_18-678_dok_no_100502-18_v1_bus 335 kun vedr gydevang beabejdet materiale.pdf.pdf
caseno_18-678_dok_no_100486-18_v2_billede bus 335 gydevang 2018.jpg.pdf
caseno_18-678_dok_no_100491-18_v1_stoppestednumre gydevang modtaget 180910 pdf.pdf.pdf
caseno_18-678_dok_no_100489-18_v1_busplan 2018 bus 335 .pdf.pdf
caseno_18-678_dok_no_2148-19_v1_notat fra forvaltningen af 8 januar 2019.pdf.pdf

Bilag

bus 335 vedr. gydevang modtaget 180910.pdf
Bus 335 kun vedr gydevang beabejdet materiale.pdf
Billede Bus 335 gydevang 2018
Stoppestednumre gydevang modtaget 180910 pdf.pdf
Busplan 2018 bus 335 .pdf
Notat fra forvaltningen af 8 januar 2019.pdf


18. Sag fra Blovstrød Listen vedr. venstresvingsbane - Genoptagelse

Sag fra Blovstrød Listen vedr. venstresvingsbane - Genoptagelse

Punkttype
Beslutning.

Tema
Erling Petersen har i mail af 13. september 2018 anmodet om, at nedenstående sag optages på udvalgets dagsorden.
 
Supplerende tema
Udvalget besluttede den 23. oktober 2018, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.
 
Notat fra Forvaltningen af 8. januar 2019 er vedlagt som bilag. Desuden er vedlagt notat fra Niras fra oktober 2016 om trafiktælling og analyse af krydset Kongevejen / Sortemosevej.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
”Blovstrød Listen ønsker, at en del af initiativsag 51 om offentlig trafik genoptages eller bringes videre til Trafikplanen (og med høj prioritering).

Det er af stor gene, at der opstår kø på Kongevejen og Sortemosevej, vej der fremover blot bliver endnu mere belastet pga. flere beboere på vestsiden af Kongevejen, flere børn på privatskolen og et kommende supersygehus i Hillerød.
Det blev påpeget allerede i 2013, da alt stadig var på tegnebrættet, fra borgere i Blovstrød at venstresvingbanen ville være for kort og der blev på et borgermøde senere lovet af daværende formand for tpu, at ”man ville vurdere på det igen” .

Det er tidligere – tepmu maj 2018 – vurderet at nedlægning af helleanlæg vi koste 30.000.”
 
Initiativsag nr. 51 blev behandlet af udvalget den 8. maj 2018 (pkt. 23).

Administrationens forslag
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 23-10-2018
Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019
Formanden satte til afstemning, at der afsættes budget i trafikpuljen til mindre anlæg til at fjerne helleanlægget, og at dette ikke afventer fremkommelighedsanalysen:  
 • Erling Petersen og Martin Wolffbrandt stemte for.
 • Miki Dam Larsen og Lisbeth Skov stemte imod, da de ønsker at afvente fremkommelighedsanalysen.
 
Pga. stemmelighed faldt sagen, og sagen henlægges.


caseno_18-678_dok_no_123472-18_v1_notat venstresvingsbane kongevejen-sortemosevej blovstrød.pdf
caseno_18-678_dok_no_2161-19_v1_notat fra forvaltningen af 8 januar 2019 - vedr. svingbane på kongevejen.pdf.pdf

Bilag

Notat fra Niras - oktober 2016
Notat fra Forvaltningen af 8 januar 2019 - svingbane på Kongevejen.pdf