UDVALG

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Mødelokale C

STARTTIDSPUNKT

05-02-2019 07:30:00

SLUTTIDSPUNKT

05-02-2019 10:30:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Resultat af udbud af affaldsindsamling- LUKKET PUNKT - Lukket punkt
4. Orientering om tilladelser til Pankas i Erhvervsområde Farremosen
5. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 5. februar 2019
6. Cykelsti på Møllemosevej
7. Indsigelsesbehandling af lokalplanforslag 1-138 for Vindbygård i Blovstrød
8. Bekendtgørelse om standsning og parkering i Allerød Kommune
9. Belægningspuljen 2019
10. Valgplakater
11. Lyngehus renovering
12. Kommissorium for fremkommelighedsanalyse
13. Ny adgangsvej til Teglskoven fra Sortemosevej
14. Realisering af visionen; Tæt på hinanden - tæt på naturen
15. Samlet frigivelse af anlægsmidler 2019
16. Større sager i byrådsperioden
17. Anlægsregnskab for energirenoveringsmidler II
18. Sag fra Blovstrød Listen vedr. borgermøde1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype
Beslutning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-02-2019
Udvalget besluttede, at dagsordenens punkt 18 behandles før punkt 12.
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
Orientering.

Tema
1 Byplanmøde 2019
Dansk Byplanlaboratorium har oplyst, at Byplanmødet i 2019 holdes i Køge den 3. – 4. oktober og har boligpolitik som overordnet tema. Program for byplanmødet udsendes i løbet af maj
 
2 Konferencen: Teknik & Miljø ’19
KL’s kommunalpolitiske konference på teknik- og miljøområdet, TEKNIK & MILJØ ’19 afholdes den 25. -26. april 2019 i Fredericia.
 
Der åbnes for tilmelding til konferencen den 4. marts 2019.
 
Mere om konferencen og det foreløbige program bliver lagt her i starten af februar: https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-og-miljoe/teknik-miljo-19/

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-02-2019
Udvalget tog meddelelserne til efterretning.
3. Resultat af udbud af affaldsindsamling- LUKKET PUNKT - Lukket punkt
4. Orientering om tilladelser til Pankas i Erhvervsområde Farremosen

Orientering om tilladelser til Pankas i Erhvervsområde Farremosen

Punkttype
Orientering.

Tema
Byrådet besluttede på mødet den 10. oktober 2017, at ”alle miljøforhold reguleres i miljøgodkendelsen, og at miljøgodkendelsen skal forelægges byrådet”.
 
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og byrådet orienteres om alle afgørelser i forbindelse med etableringen af Pankas A/S.

Sagsbeskrivelse
Pankas A/S har søgt om tilladelse til at opførelse et asfaltanlæg i Erhvervsområde ved Farremosen.
 
Der vil blive meddelt følgende tilladelser:
 
 
Udkast til alle afgørelserne er vedhæftet som bilag.
 
Tilladelserne bliver meddelt snarest efter byrådsmødet den 28. februar 2019.
 
Alle afgørelserne har været kvalitetssikret af eksterne konsulenter.
 
Afgørelserne har været i partshøring som følge af Forvaltningslovens § 19.
 
Asfaltværker er ikke længere omfattet af VVM-screeningsreglerne. Dog er dele af værket omfattet screeningsreglerne. Dette gælder bitumentanken, brugen af genbrugsasfalt og vandhåndteringen.
VVM-screeningsafgørelsen vedr. anlæggets enkelte dele meddeles som en samlet afgørelse.
 
VVM-screeningsafgørelsen viser, at der ikke skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering (VVM). Et tidligere udkast til afgørelse indeholdt, at der skulle gennemføres VVM, fordi Pankas’ støjberegninger var mangelfulde. I partshøringsfasen trak Pankas deres ansøgning tilbage. Pankas har efterfølgende fremsendt en ny ansøgning inkl. støjberegninger, som er fyldestgørende, hvilket har ført til afgørelse om, at der ikke skal gennemføres VVM.
 
Ændringer som følge af de modtagne høringssvar er indarbejdet i vedlagte udkast til screeningsafgørelse. For nærmere oplysninger om ændringerne se høringsnotatet.
 
Byggetilladelsen følger bygningsreglementets regler.
 
Tilladelsen til terrænregulering til et lavere terræn omfatter nødvendige og sædvanlige terrænreguleringer i forbindelse med udnyttelse af grunden. Som det fremgår af lokalplanen sker dette ved dispensation fra lokalplanens 9.9.
 
Miljøgodkendelsen er bygget op omkring de standardvilkår, der er for asfaltanlæg. Der er stillet skrappe vilkår til oplag af nedknust asfalt, parkering af køretøjer og inspektion af de befæstede arealer. På baggrund af høringssvar er udkastet til afgørelse ændret. Ændringerne er indarbejdet i vedlagte udkast til miljøgodkendelse. For nærmere oplysninger om ændringerne se høringsnotatet.
 
Nedsivningstilladelsen omhandler tagvand fra to tage på i alt 1.525 m2 tag, fordelt med 300 m2 på en administrationsbygning og 1.225 m2 på et overdækket oplag. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 42, stk. 1.
 
Tilslutningstilladelsen giver tilladelse til at overfladevand, der er renset til de nationalt fastsatte miljøkvalitetskrav, kan forsinkes og ledes til mosen Farremosen.
 
På baggrund af høringssvar til det udsendte udkast er der indarbejdet få ændringer i vedlagte udkast til tilslutningstilladelse. For nærmere oplysninger om ændringerne se høringsnotatet.
 
Pankas asfaltanlæg ligger inden for det gældende plangrundlag. Kommunen som miljømyndighed kan efterfølgende i forbindelse med miljømæssige afgørelser alene sikre, at virksomheden lever op til gældende regler og standarder, herunder ved fastsættelse af relevante og saglige vilkår.
 
Alle afgørelserne, med undtagelse af nedsivningstilladelsen, kan påklages af virksomheden, en række foreninger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Se klagevejledningen i udkast til den enkelte afgørelse.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Udkast til afgørelser har været i partshøring i perioden fra den 27. november til den 19. december 2018.
 
Udkast til alle afgørelserne har været i partshøring hos Pankas A/S. I vedhæftede høringsnotat ses høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse.
 
Endvidere har der i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse været partshøring af naboerne på Farremosen 4 og Farremosen 16. I vedhæftede høringsnotat ses høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse.
 
NOVAFOS er partshørt i udkast til tilslutningstilladelse. NOVAFOS har ikke fremsendt bemærkninger til udkast til tilslutningstilladelse.
 
Endelig har Allerød Kommune offentliggjort udkast til afgørelserne og sagernes dokumenter på kommunens hjemmeside ligeledes fra den 27. november 2018. I den forbindelse har kommunen modtaget 8 henvendelser. Alle henvendelserne er besvaret. Disse kan ses i høringsnotatet. Et gennemgående emner har været ønsket om at være part i sagen. I henhold til forvaltningslovens § 19 er hovedreglen, at det er den afgørelsen direkte vedrører, der er part i sagen – altså i dette tilfælde virksomheden selv. Det er altid en konkret juridisk vurdering, om der er andre parter i en sag. I disse sager til Pankas A/S vil en nabo ikke uden videre være part. Det kan dog være tilfældet, hvis en konkret nabo har en individuel, væsentlig og retslig interesse i sagens udfald, som gør at vedkommende vil være part i sagen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-02-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning. Der er tale om en faglig myndighedsafgørelse.


caseno_18-3627_dok_no_7544-19_v1_udkast - vvm screeningsafgørelse med bilag.pdf
caseno_18-3627_dok_no_7546-19_v1_udkast - byggetilladelse.pdf
caseno_18-3627_dok_no_8547-19_v1_udkast - terrænregulering opdateret 2.pdf
caseno_18-3627_dok_no_7553-19_v1_udkast - miljøgodkendelse.pdf
caseno_18-3627_dok_no_7555-19_v1_udkast - tilladelse til nedsivning af tagvand.pdf
caseno_18-3627_dok_no_7557-19_v1_udkast - tilslutningstilladelse.pdf
caseno_18-3627_dok_no_7558-19_v1_høringsnotat - tekst inkl. bilag opdateret.pdf

Bilag

Udkast - VVM screeningsafgørelse med bilag
Udkast - Byggetilladelse
Udkast - terrænregulering
Udkast - Miljøgodkendelse
Udkast - Tilladelse til nedsivning af tagvand
Udkast - Tilslutningstilladelse
Høringsnotat - tekst inkl. bilag


5. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 5. februar 2019

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 5. februar 2019

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om status på myndighedsarbejdet i Erhvervsområdet Farremosen.

Sagsbeskrivelse
Udvalget blev senest på mødet den 27. november 2018 orienteret om myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen.
 
Der er tale om myndighedsafgørelser indenfor forskellige lovgivningsområder, hvor afgørelserne skal træffes indenfor de kriterier, der er fastsat i den givne lovgivning. Kommunen er således ofte forpligtet til at meddele tilladelser, hvis ansøgeren opfylder de i loven angivne krav.
 
Modtagne ansøgninger
Siden sidste orientering er der modtaget følgende sager til myndighedsbehandling:
 
Udvalget orienteres først om ansøgninger fra virksomhederne, når Forvaltningen har modtaget dem.
 
Meddelte afgørelser
Siden den 6. november 2018 er der meddelt følgende afgørelser:
 
Byrådet blev den 27. november 2018 orienteret om, at Forvaltningen sendte udkast til diverse godkendelser til Pankas, Bøgeholm Alle 7, 3450 Allerød, i partshøring hos relevante parter, samt at alle sagernes dokumenter ligger tilgængelig på kommunens hjemmeside.
 
Påtænkte afgørelser i nærmeste fremtid
 
Retssagen
Allerød Kommune har den 16. december 2018 afleveret en replik, til sagsøgers processkrift af 26. oktober 2018.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Ingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-02-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
6. Cykelsti på Møllemosevej

Cykelsti på Møllemosevej

Punkttype
Beslutning.

Tema
Allerød Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje til anlæg af cykelsti langs Møllemosevej.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til forslag om cykelsti samt foretage indstilling af heraf følgende bevillingsændring til Økonomiudvalg og byråd.

Sagsbeskrivelse
Siden Allerød Idrætspark åbnede i 2013 har der været fokus på cykelforholdene på Møllemosevej. Det eksisterende stisystem er ikke anlagt i forhold til den nuværende placering af klubhuset – og mange cykler derfor på Møllemosevej, hvilket kan give farlige situationer.
 
Som led i udmøntning af puljen til mindre trafiksikkerhedsprojekter i Trafikplan 2017-21, blev der i 2018 etableret en 40 km zone på Møllemosevej og Sportsvej med bump. Møllemosevej indgår i Trafikplanen under projekter, der skal analyseres nærmere. Den lavere hastighed på vejen forbedrer sikkerheden for cyklisterne.
 
Forvaltningen ansøgte i 2017 Vejdirektoratet om tilskud til anlæg af en cykelsti langs Møllemosevej. Cykelsti på Møllemosevej indgik på det tidspunkt i investeringsoversigten, men de afsatte midler var ikke tilstrækkelige til gennemførsel af projektet. I første omgang gav Vejdirektoratet afslag på ansøgningen, men ansøgningen er nu blevet vurderet som led i en ny runde af tilskud, og der er meddelt tilskud til projektet.
 
Den samlede anlægssum i ansøgningen er estimeret til 9,35 mio. kr. hvoraf der er opnået en medfinansiering fra staten på 40%. Den faktiske udgift for kommunen vil således være ca. 5,6 mio. kr.
 
Projektet, der er meddelt tilskud til, omfatter anlæg af en dobbeltrettet cykelsti langs Møllemosevejs vestlige side fra Kollerødvej til enden af Møllemosevej. I lokalplanen for Møllemoseparken (lokalplan 2-291A), er der udlagt areal til dobbeltrettet cykelsti øst for Møllemosevej. Fordelen ved at lægge stien på vestsiden, er at man undgår krydsninger af sidevejene med dobbeltrettet cykeltrafik. Placering af stien er ikke undersøgt i detaljer, og det videre arbejde kan vise andre forhold af betydning for, hvor stien placeres mest hensigtsmæssigt.
 
Et alternativ til en sti langs hele Møllemosevej kan være kun at lave sti fra Kollerødvej til Allerød Idrætspark. Anlægsomkostningerne kan i så fald reduceres til anslået 3,5 mio. kr. før medfinansiering fra staten. Der er mulighed for at søge Vejdirektoratet om ændring af projektet, men en godkendelse af ændringen kan dog ikke garanteres.
 
Fordelen ved en cykelsti langs hele Møllemosevej er, at stien betjener et større område og kan forbindes til den regionale sti 31 samt til stier nord for Møllemoseparken. Hermed skabes forbindelse til bymidten og Lillerød nord.
 
Anlæg af en cykelsti på vestsiden af Møllemosevej kræver arealerhvervelse på den nordligste del af strækningen.
 
Forslag 1
Det ansøgte projekt med cykelsti langs hele Møllemosevej udføres i 2020 og 2021.
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at kommunens andel på 5.608.000 kr. finansieres af den afsatte pulje til større prioriteret projekt i 2020 på 3.500.000 kr. samt af det afsatte beløb til cykelstier i 2021 på 3.500.000 kr. jf. budgetforlig 2019-26.
 
Forslag 2
Forvaltningen ansøger cykelpuljen om projektændring, så der søges om tilskud til anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Møllemosevej fra Kollerødvej til Allerød Idrætspark til udførelse i 2020. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at kommunens andel på 2.100.000 kr. finansieres af den afsatte pulje på 3.500.000 kr. til større prioriteret projekt i 2020 jf. budgetforlig 2019-26.
 
Forslag 3
Der takkes nej til tilskud til anlæg af cykelsti, idet trafiksikkerheden vurderes at være væsentligt forbedret med etableringen af fartdæmpning på vejen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
Budget for det ansøgte projekt jf. forslag 1 er 9.348.000 kr. Heraf udgør kommunens egenfinansiering 5.608.800 kr. og tilskuddet fra staten udgør 40% dvs. 3.739.200 kr.
 
Der er i 2020 afsat 3.500.000 kr. til et større projekt i Trafikplanen, og i 2021 er afsat 3.500.000 kr. til nye investeringer i cykelstier.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-02-2019
Formanden satte forslag 2 til afstemning:
 • Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Erling Petersen stemte for.
 • Miki Dam Larsen og Ramus Keis Neerbek stemte imod, da de ønsker forslag 1.


caseno_18-10882_dok_no_5878-19_v1_bilag 1 - kort.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - kort.pdf


7. Indsigelsesbehandling af lokalplanforslag 1-138 for Vindbygård i Blovstrød

Indsigelsesbehandling af lokalplanforslag 1-138 for Vindbygård i Blovstrød

Punkttype
Beslutning.

Tema
Forslag til lokalplan 1-138 for Vindbygård i Blovstrød blev vedtaget af byrådet den 22. november 2018. Planforslaget blev offentliggjort den 28. november 2018 og har været offentligt fremlagt i 5 uger med frist for indgivelse af høringssvar 7. januar 2019
 
Teknik- og Planudvalget anmodes om at behandle indkomne bemærkninger til planforslaget, med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd om endelig vedtagelse af lokalplan 1-138 for Vindbygård i Blovstrød.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe den endelige beslutning

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med den offentlige høring har Forvaltningen modtaget 5 høringssvar.
 
De indkomne høringssvar omhandler følgende emner og er vedlagt i fuld længde (bilag 3):
 
 
I Forvaltningens høringsnotat af 14. januar 2019 (bilag 2) er de indkomne bemærkninger resumeret og suppleret med Forvaltningens kommentarer.
 
Forslag til lokalplan 1-138 for Vindbygård i Blovstrød er vedlagt (bilag 1)

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at forslag til lokalplan 1-138 vedtages endeligt med følgende ændringer:
 
-          § 5.1 ændres til følgende:
”Der skal på den enkelte ejendom som minimum anlægges 1 p-plads pr. bolig samt udlægges areal svarende til 1 p-plads pr. bolig.”
 
-          Note til § 5.2 rettes så de korrekte vejnavne er nævnt
 
-          § 8.1 ændres til følgende
”Ved nybyggeri skal tage opføres som saddeltag. Tagflader skal have en hældning på min. 15° og max. 50°.”
 
-          §8.3 ændres til følgende:
”Reflekterende og blanke facade- og tagmaterialer må ikke anvendes, dog bortset fra anlæg til udnyttelse af vedvarende energi. Anlæg til vedvarende energi må ikke føre til gener i form af blænding og lign. for øvrige beboere i området.”
 
-          § 9.4 ændres til følgende:
”I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og opholdsarealer, udformes på en måde, der sikrer, at støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.”
 
-          § 11.1 Udgår. Dvs. at der ikke stille krav til nye grundejere om obligatorisk medlemskab af grundejerforeningen.
 
-          Følgende tilføjes i afsnittet om grundvandsforhold:
”Miljøstyrelsen har i 2017 påbegyndt arbejdet med grundvandskortlægning af bl.a. Allerød kommune. Resultatet af kortlægningen forventes at være afsluttet og offentligt bekendtgjort inden udgangen af 2020.
Resultatet af den nye grundvandkortlægning kan betyde at der vil være skarpere restriktioner for grundvandstruende aktiviteter pga. af øget sårbarhed.”

Dialog/høring
Forslag til lokalplan har været i offentlig høring i 5 uger i overensstemmelse med planlovens §§ 24-26. Høringen har været forlænget med 1 uge grundet juleferie.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-02-2019
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_12-19630_dok_no_2242-19_v1_bilag 1 - forslag til lokalplan 1-138 for vindbygård i blovstrød.pdf
caseno_12-19630_dok_no_8887-19_v1_høringsnotat lokalplan vindbygård.pdf.pdf
caseno_12-19630_dok_no_8886-19_v1_høringssvar lokalplan vindbygård.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 1-138 for Vindbygård
Bilag 2 - Høringsnotat lokalplan vindbygård
Bilag 3 - Høringssvar lokalplan vindbygård


8. Bekendtgørelse om standsning og parkering i Allerød Kommune

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Allerød Kommune

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at godkende forslag til revideret Bekendtgørelse om standsning og parkering i Allerød Kommune.

Sagsbeskrivelse
Som det fremgår af dagsordenen til byrådets møde den 31. januar 2019 er den gældende parkeringsbekendtgørelse (bilag 1) ikke i overensstemmelse med færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt. Dette skyldes, at den i § 3 indeholder et generelt forbud mod parkering med henblik på reklame og overnatning.
 
I det vedlagte forslag til revideret parkeringsbekendtgørelse (bilag 2) er § 3 tilrettet, så den ikke strider mod færdselsloven. I § 3 fremgår det således, at forbuddet mod parkering med henblik på reklame eller overnatning udelukkende gælder køretøjer, påhængskøretøjer og særligt indrettede køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg.
 
Der er ikke foretaget øvrige ændringer parkeringsbekendtgørelsen.
 
Forslag 1
Udvalget godkender revideret Bekendtgørelse om standsning og parkering i Allerød Kommune (bilag 2).

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering
Intet

Dialog/høring
Ændringen er fremsendt til Nordsjællands Politi til godkendelse.
 
Bekendtgørelsen lægges, efter Byrådets beslutning, på kommunens hjemmeside og fremsendes til Vejdirektoratet for offentliggørelse.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-02-2019
Udvalget godkendte forslag 1.


caseno_18-2554_dok_no_8884-19_v1_parkeringsbekendtgørelse 2019.pdf.pdf
caseno_18-2554_dok_no_8883-19_v1_parkeringsbekendtgørelse 2018.pdf

Bilag

Bilag 2 - Parkeringsbekendtgørelse 2019
Bilag 1 - Parkeringsbekendtgørelse 2018


9. Belægningspuljen 2019

Belægningspuljen 2019

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om, hvordan belægningspuljen disponeres i 2019 og hvilke veje, stier og fortove, der planlægges istandsat.

Sagsbeskrivelse
2019 er det tredje år af den 4-årige kontrakt, som kommunen indgik den 10. marts 2017 vedrørende asfaltarbejder.
 
Af kontrakten fremgår hvilke veje, der som udgangspunkt skal istandsættes i hvert af de 4 kontraktår.
 
I 2019 planlægges følgende istandsættelser udført:
 
Kørebaner:
 
Cykelstier:
 
Asfaltfortove:
 
Stier i eget trassé:
 
Flisefortove:
 
Grusfortov:
 
 
Der er i budget 2019 afsat 8,04 mio. kr. til belægningspuljen, og ovenstående planlagte arbejder er samlet opgjort til ca. 7,5 mio. kr.
 
Puljens restbeløb på ca. 0,5 mio. kr. anvendes til eventuelle merforbrug ved de planlagte arbejder samt akut opståede behov for reparationer. Af restbeløbet finansieres desuden udarbejdelse af forslag til renovering af belægningen på stationsforpladsen på Allerød Stationsvej samt reparation af fodgængerarealet ud for perronadgangen.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Der er i budget 2019 afsat 8,04 mio. kr. til belægningspuljen.

Dialog/høring
Efter udvalgets behandling vil de forestående arbejder blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.
 
Listen over istandsættelsesarbejderne sendes til de ledningsejere, som er repræsenteret i Allerød Kommune.
 
De berørte grundejere informeres løbende umiddelbart inden arbejdet påbegyndes.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-02-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_19-479_dok_no_3859-19_v1_bilag 1.pdf
caseno_19-479_dok_no_3860-19_v1_bilag 2.pdf

Bilag

Bilag 1
Bilag 2


10. Valgplakater

Valgplakater

Punkttype
Orientering.

Tema
Forud for afholdelse af Europaparlamentsvalg den 26. maj 2019 og Folketingsvalg senest den 17. juni 2019 orienteres udvalget om reglerne for ophængning af valgplakater.

Sagsbeskrivelse
For offentlige veje er forhold vedrørende valgplakater reguleret i Lov om Offentlige Veje, lov nr 1520 af 27. december 2014, §§ 84 og 85. For private fællesveje reguleres forholdet af Lov om Private Fællesveje §§ 66a og 66b.
 
Lovgivningen er ikke ændret siden Teknik- og Planudvalget blev orienteret om reglerne den 15. august 2017.
 
En valgplakat er defineret som en valgagitatorisk meddelelse monteret på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m². Valgplakaten skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer og mailadresse på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat ophængningen og/eller som repræsenterer den juridiske person. Oplysningerne skal anføres på en sådan måde, at de er læselige i hele ophængningsperioden.
 
Hvad er tilladt
Fra den fjerde lørdag før valgdagen til 8 dage efter valgdagen må der ophænges valgplakater på offentlige veje i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag.
 
Valgplakaterne må først ophænges fra kl. 12 den fjerde lørdag før valgdagen (mod tidligere ved døgnets begyndelse).
 
Nedtagningen af valgplakater og midler til fastgørelse af valgplakater skal være tilendebragt ved døgnets afslutning 8 dage efter valgdagen.
 
Valgplakater må på offentlige veje ophænges på master til vejbelysning, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.
 
På private fællesveje må valgplakater ophænges på master til vejbelysning og master til brug for elforsyning.
 
Valgplakater skal ophænges forsvarligt og på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning (færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr). De må heller ikke forhindre hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgøre en fare for trafiksikkerheden.
 
Hvad er ikke tilladt
Det er ikke tilladt at ophænge valgplakater:
1) på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
2) i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
3) i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
4) på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
5) på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.,
6) nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
7) lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
8) højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten eller
9) på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.
 
På private fællesveje må valgplakater ikke ophænges i vejtræer, hegn og lignende.
 
Overtrædelse af reglerne
Valgplakater, der er ophængt i strid med ovenstående, skal nedtages, inden for 24 timer efter, at kommunen som vejmyndighed har meddelt et påbud. Påbuddet meddeles til den fysiske eller juridiske person, som fremgår af plakaten. Indeholder plakaten ikke navn, adresse, e-mail m.v. kan den nedtages umiddelbart.
 
Vejmyndigheden kan endvidere nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for den nævnte frist eller er ophængt uden for det anførte tidsrum, hvor plakater kan ophænges.
 
Vejmyndigheden eller politiet kan straks nedtage valgplakater, der udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.
 
Valgplakater, der nedtages af Park & Vej opbevares på Materielgården i højst 6 mdr. Valgplakater, der ikke er afhentet inden 6 måneder, vil blive destrueret. Udgifter til nedtagning afholdes af ophængeren.
 
Information
Forud for de respektive valg vil Forvaltningen orientere partiforeningerne om reglerne for valgplakater. Informationen vil ligeledes blive lagt på kommunens hjemmeside.
 
I bilag 1 – Vejledning fra Vejdirektoratet, er reglerne uddybet og illustreret.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-02-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_19-476_dok_no_3720-19_v1_bilag 1 - valgplakater på vejarealer - vejledning i opsætning.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Valgplakater på vejarealer - vejledning i opsætning.pdf


11. Lyngehus renovering

Lyngehus renovering

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at en nødvendige renovering af Plejecenter Lyngehus iværksættes, og at der afsættes midler hertil.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen ved forslag 1, mens byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen, ved valg af forslag 2.

Sagsbeskrivelse
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bad i efteråret 2018 landets kommuner iværksætte en undersøgelse af plejecentres brandsikkerhed. Baggrunden var en brand med 3 dødsofre på Farsøhus Plejecenter den 3. august 2018, hvor der efterfølgende blev konstateret mangler i plejecentrets brandsikring.
 
Brandsikkerheden på plejecentrene i Allerød Kommune er gennemgået. Generelt er det konstateret, at sikkerheden på centrene lever op til de gældende krav. På Plejecenter Lyngehus er det dog konstateret, at der i forbindelse med udbygningen af plejecentret i 1992 er forskellige forhold, der gør, at plejecentret ikke lever op til kravene om brandsikring.
 
Ejendommen er allerede udstyret med Automatisk Brandalarmeringsanlæg, som udover at varsle beboere og ansatte, automatiske tilkalder brandvæsnet ved brand. Der er personale i huset døgnet rundt og de pligtige evakueringsøvelser mv. er fulgt, ligesom brandtilsyn er gennemført.
 
I plejecentre i flere plan er det imidlertid et krav, at der også skal etableres sprinkling, bl.a. fordi beboerne her ofte er mindre mobile. Dette er der ikke etableret i Lyngehus, selv om det også var et krav i bygningsreglementet i 1992, hvor tilbygningen blev lavet. Det fremgår ikke af byggetilladelsen, hvorfor kravet ikke er stillet.
 
På grund af den mangelfulde brandsikring blev der før jul placeret en fast brandvagt i bygningen, der ved brandalarm aktivt kan bekæmpe en opstået brand.
 
Der er på baggrund af beredskabets og bygningsmyndighedens vurderinger udarbejdet en rapport om nødvendige tiltag for at bringe forholdene i orden. Rapporten viser, at der er et investeringsbehov på skønsmæssigt ca. 11 mio. kr. - primært til etablering af sprinkling, udbedring af brandsektionering og udskiftning af en række døre og vinduer, der ikke lever op til brandkravene i plejehjemsbyggeri. Hertil er lagt en sikkerhedsmargen på 4 mio. kr., således at den samlede vurdering er 15 mio. kr. Fordelingsnøglen mht. udgifter betyder, at kommunens andel af byggeudgifterne udgør ca. 5,82 mio. kr.
 
Ejendommen ejes af Allerød Kommune og plejehjemsdelen administreres af Boligkontoret Danmark. Boligkontoret Danmark har vurderet investeringens indflydelse på huslejen, og hvilken andel af investeringsudgiften, der tilfalder kommunen, som ansvarlig for servicearealer og bibliotek.
 
Efter etableringen af brandsikring vil lejen skønsmæssigt stige med mellem 800 og 1.100 kr. pr. måned afhængig af boligstørrelse og før evt. boligsikring. (De nuværende huslejer udgør mellem ca. 4.300 og 5.900 pr. måned).
 
Der arbejdes på at få et samlet overblik over de øvrige vedligeholdelsesbehov på bygningen, således at der kan gives et mere præcist overblik over økonomien.
 
Omkostningen til den faste brandvagt udgør ca. 6.700 kr. pr. dag. Ydelsen har været udbudt, og skal indregnes i de løbende driftsudgifter. Derfor er beboerne allerede varslet om, at der vil ske en stigning af huslejen.
Forudsættes det, at der er behov for en brandvagt i et år vil den samlede udgift være ca. 2,45 mio. kr. Boligkontoret Danmark har senest oplyst, at de ikke umiddelbart mener merudgiften til brandvagt kan pålignes huslejen og derfor skal afholdes af kommunen som ejendomsejer. Dette er ved at blive undersøgt nærmere.
 
Der vil fortsat være fokus på at reducere omkostningen til brandvagten. Da brandvagten er en nødløsning, er der behov for, at der hurtigt træffes beslutning om udbud og gennemførsel af de nødvendige tiltag.
 
Vedlagt i bilag er opgørelsen fra bygningsmyndigheden, rapport med forslag til afhjælpning og notat fra Boligkontoret Danmark om økonomien.
 
Det forventes, at projektering og udbud af de nødvendige tiltag sker gennem Boligkontoret Danmark, da de i forvejen administrerer og vedligeholder ejendommen.
 
Det forventes, at arbejdet med brandsikring vil tage 8 til 10 måneder. I den periode skal der fortsat være brandvagt i bygningen.
 
Forslag 1
Der indgås aftale med Boligkontoret Danmark om iværksættelse af projektering, udbud og gennemførsel af de nødvendige arbejder. Boligkontoret Danmark står ligeledes for regulering af huslejer mv. Investeringsbehovet på 8,27 mio. kr. finansieres af puljen til bygningsrenovering og der sker tilsvarende reduktion i renovering af kommunens øvrige bygningsmasse.
 
Forslag 2
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering
Der er tale om ikke-planlagte udgifter, hvorfor der ikke er afsat budget til projektet.
 
Med baggrund i fordelingsnøglen mellem kommunen og lejerne, udgør kommunens udgiftsandel 38,8%, og Allerød Kommune skal betale 5.820.000 kr. af byggeomkostningerne og en andel af eller alle udgifter til brandvagt, estimeret til 2.450.000 kr. for et år. Samlede omkostninger for Allerød Kommune under de nævnte forudsætninger er 8.270.000 kr.
 
Da der er tale om en foreløbig opgørelse er der fortsat usikkerhed om budgettets samlede økonomi. Ved forslag 1 sker finansieringen indenfor puljen til bygningsrenovering og ved forslag 2 sker finansieringen af kassebeholdningen.

Dialog/høring
Boligkontoret Danmark står for kommunikation og dialog med beboerne.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-02-2019
Formanden satte Forvaltningens forslag 1 til afstemning:
 
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Erling Petersen stemte for.
 • Rasmus Keis Neerbek stemte imod, da han ønsker forslag 2.


caseno_19-407_dok_no_3902-19_v1_bygningsgennemgang 10. december 2018 revideret den 18. december 2018.pdf.pdf
caseno_19-407_dok_no_3900-19_v1_gennemgang af plejeinstitutioner.pdf.pdf
caseno_19-407_dok_no_8967-19_v1_notat om økonomi for brandsikring af lyngehus.pdf.pdf

Bilag

Bygningsgennemgang
Gennemgang af plejeinstitutioner
Notat om økonomi for brandsikring af Lyngehus.pdf


12. Kommissorium for fremkommelighedsanalyse

Kommissorium for fremkommelighedsanalyse

Punkttype
Beslutning.

Tema
I budget 2019 er der afsat 400.000 kr. til gennemførsel af en fremkommelighedsanalyse for kommunen.
 
Udvalget anmodes om at beslutte, hvorvidt det vedlagte kommissorium skal danne grundlag for den videre proces.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Med en fremkommelighedsanalyse analyseres det, hvordan man på kort og længere sigt kan forbedre fremkommelighed for både biler og cyklister i kommunen.
 
I bilag 1 ses forslag til kommissorium for analysen.
 
Fremkommelighedsanalysen vil omfatte en analyse af trafikstrømmene i kommunen, primært med fokus på det overordnede vejnet men også kollektiv trafik og cykling.
 
Den trafikale analyse skal danne baggrund for udpegning af de væsentligste fremkommelighedsmæssige udfordringer i kommunen samt for identifikation af projekter, der kan imødekomme disse udfordringer.
 
Udarbejdelse af fremkommelighedsanalysen startes snarest muligt, og analysen forventes præsenteret for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i november. Arbejdet vil således foregå sideløbende med processen for Planstrategi 2019. Resultaterne af fremkommelighedsanalysen vil indgå i den næste revision af kommuneplanen samt i revision af trafikplanen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at vedlagte kommissorium for fremkommelighedsanalysen godkendes.

Økonomi og finansiering
Der er afsat en driftsbevilling på 400.000 kr. i 2019 til gennemførsel af fremkommelighedsanalysen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-02-2019
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.


caseno_19-667_dok_no_6476-19_v1_bilag 1 kommissorium fremkommelighedsanalyse.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Kommissorium fremkommelighedsanalyse.pdf


13. Ny adgangsvej til Teglskoven fra Sortemosevej

Ny adgangsvej til Teglskoven fra Sortemosevej

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede den 28. april 2016 at igangsætte etableringen af en vejadgang til området ved Teglskoven i 2017. Anlægsudgiften på 5 mio. kr. skulle finansieres af kassebeholdningen og samtidigt gik indtægter fra salg af arealet i kommunekassen.
 
Der er den 18. januar 2019 afholdt licitation, som viser, at udgiften til etablering af adgangsvejen overstiger bevillingen.
 
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at bevillingen øges.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
Teknik- og Planudvalget godkendte den 14. marts 2017 skitseprojektet med henblik på detailprojektering og udbud af en adgangsvej til Teglskoven.
 
Projekteringen blev igangsat med baggrund i et trafiknotat fra Viatrafik, som blev fremlagt for udvalget den 12. april 2016.
 
Den nye adgangsvej skal fungere som vejadgang til 2 byggefelter ved Teglskoven, samt til XL-Byg.
 
Langs den nye adgangsvej anlægges en dobbeltrettet fællessti i eget tracé. Stien placeres i den østlige side af vejen af hensyn til trafiksikkerheden.
 
I forbindelse med projekteringen er der udført boreprøver og jordanalyser, som har vist, at der er store mængder jord, som skal bortkøres (muldjord og jord som vejen ikke kan funderes på). En del af denne jord er klassificeret som forurenet og skal derfor håndteres specielt og bortskaffes.
 
Projektet indeholder desuden et afløbsprojekt, da overfladevand af miljøhensyn ikke må nedsives.
 
Oprindelig var det meningen, at det nye fodgængerfelt og busstoppested over for privatskolen skulle etableres som en integreret del af projektet. Som følge af den forskudte tidsplan mellem de to dele af projektet er fodgængerfelt og helleanlæg udbudt og gennemført særskilt i sommeren 2016. Dette af hensyn til Privatskolen.
 
Ovennævnte punkter har resulteret i en fordyrelse af projektet.
 
Der blev i 2016 bevilget 5 mio. kr. til projektet. Heraf resterer 3,1 mio. kr.
 
Det er normal praksis at afsætte ca. 20% af entreprisesummen til uforudseelige udgifter: 575.000 kr., som ikke nødvendigvis bringes i anvendelse.
 
Til gennemførelse af projektet bør derfor afsættes kr. 3,9 mio. kr. hvoraf 3,1 mio. kr. er bevilget.
 
Kr.
Laveste tilbud ved licitation 18-01-2019: Anlægsarbejde
2.891.002
Belysningsanlæg
300.000
Fagtilsyn
150.000
Uforudseelige udgifter
575.000
I alt
3.916.002
Restbudget fra tidligere bevilling
3.100.000
Behov for yderligere bevilling
816.002
 
Anlægsomkostningerne kan reduceres med ca. 500.000 kr. såfremt den dobbeltrettede fællessti langs vejen udgår af projektet. Det må påregnes, at der vil være meromkostninger forbundet med en eventuel senere etablering af stien.
 
Forslag 1
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet:
 
Forslag 2
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet:

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
Der er i 2016 givet en anlægsbevilling på 5 mio. kr. 
 
Der søges om en tillægsbevilling på 800.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.
Af disse er 575.000 kr. afsat til uforudseelige udgifter og anvendes ikke nødvendigvis i fuldt omfang.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-02-2019
Udvalget indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
14. Realisering af visionen; Tæt på hinanden - tæt på naturen

Realisering af visionen; Tæt på hinanden - tæt på naturen

Punkttype
Beslutning

Tema
Ved Økonomiudvalgets møde den 6. februar 2018 igangsatte udvalget en visionsproces for Allerød Kommune. Visionsprocessen har fundet sted i løbet af 2018. I januar 2019 bliver et oplæg til Vision 2031; ”Tæt på hinanden – tæt på naturen” behandlet i fagudvalg og byråd med henblik på vedtagelse.
 
I denne sag fremlægges oplæg til en realiseringsplan for byrådets vision. Planen tager afsæt i byrådets drøftelser af realisering af visionen og indeholder en rammesætning af de initiativer, der kan gennemføres hertil. Behandlingen i fagudvalgene har til formål at drøfte mulige tiltag og aktiviteter, der kan gennemføres med henblik på at understøtte realiseringen af visionen på udvalgenes respektive områder.
 
Supplerende tema i forbindelse med fagudvalgenes behandling af realisering af visionen
Byrådet behandler på møde den 31. januar 2019 sag om vedtagelse af Vision 2031: Tæt på hinanden - tæt på naturen. Byrådet behandler endvidere på samme møde nærværende sag om realisering af visionen.
Fagudvalgene behandling af realisering af visionen er således med forbehold for byrådets behandling af disse sager.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Realiseringsplanen er rettet mod de tre overordnede aktørgrupper, som alle har del i ansvaret for at realisere visionen. Aktørerne er byrådet, kommunens medarbejdere og ledere, samt borgere, foreninger og erhvervsliv.
 
Af visionen fremgår det for så vidt angår byrådet: Byrådet vil gennem politisk ledelse, beslutninger og prioriteringer over de næste mange år medvirke til at realisere visionen. Selvom byrådet ikke kan gøre det alene, vil byrådet have en hovedrolle ved:
·      At tage ansvar for fremdrift, så visionen sætter retning. Det kræver, at kommunens politiske prioriteringer og beslutninger, strate­gier og målsætninger fremadrettet afspejler visionen.
·      At håndtere, hvad der måtte opstå af uenighe­der og modstand. Det kræver et ”langt lys”, selvom der opstår udfordringer og usikkerhed undervejs.
·      At formidle visionen til omverdenen og til medarbejdere i kommunen, så retningen er tydelig
·      At stille muligheder til rådighed for alle, der har lyst til at bidrage til realisering af visionen
·      At være nysgerrig og spille sammen med omgivelserne – borgere, erhvervsliv og for­eninger.
 
Kommunens medarbejdere arbejder ud fra visionen og søger at realisere visionen ved:
·      At have blik for værdierne i visionen og at bruge fællesskab, nysgerrighed og grøn, bære­dygtig udvikling som en aktiv del af det daglige arbejde.
·      At række ud, facilitere og involvere borgere, virksomheder og foreningsliv i udvikling af kommunens opgaver.
·      At være nysgerrig på nye løsninger på kom­munens opgaver og services og indsamle inspiration og læring, der kan bringes i spil.
·      At bruge faglighed til at tydeliggøre, hvordan visionen konkret kan realiseres.
 
Borgere, foreninger og erhvervsliv kan bidrage til realisering af visionen gennem involvering i beslutninger, idéudvikling, frivilligt arbejde og samarbejde med kommunen.
Det gøres ved:
·      At tage aktivt medejerskab for at præge og udfylde rammerne for det gode liv hele livet.
·      At bidrage med læring og gribe muligheden for at blive en del af udviklingsindsatsen i kommunen, både når det handler om at ud­vikle ny politik og konkrete projekter.
·      At samarbejde på tværs af foreninger, virk­somheder og borgergrupper om at sikre en bæredygtig udvikling.
·      At være med til at udvikle holdbare og aktive fællesskaber for alle.
 
I bilag til denne sag er vedlagt et oplæg til realiseringsplan. Realiseringsplanen indeholder overordnede principper for og tilgang til realiseringen, som vil kunne føre til at en række konkrete og løbende indsatser, der planlægges gennemført som led i udmøntningen af visionen.
 
Realiseringsplanen er som udgangspunkt ikke udgiftsdrivende for kommunen. Byrådet kan vælge at prioritere midler til konkrete aktiviteter, der iværksættes med henblik på at udbrede visionens tre søjler, fællesskaber, Grøn bæredygtig udvikling og nysgerrighed og innovation i Allerød Kommune. Der er endvidere mulighed for at lade forslag til tiltag i forbindelse med visionen indgå i den årlige budgetlægning. 
 
De enkelte fagudvalg opfordres til at drøfte mulige tiltag og aktiviteter, der kan gennemføres med henblik på at understøtte realiseringen af visionen på udvalgenes respektive områder.
 
Forvaltningen anbefaler, at økonomiudvalget godkender realiseringsplanen og i den forbindelse anmoder fagudvalgene om at drøfte realiseringsplanens betydning for deres område - herunder at komme med konkrete forslag til øvrige tiltag, der kan understøtte realiseringen af visionen på udvalgenes respektive områder eller tværgående. Herefter fremlægges sagen igen for økonomiudvalget med henblik på vedtagelse af mulige øvrige tiltag.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler,
 1. At Byrådet godkender realiseringsplanen, idet fagudvalgene anmodes om at drøfte oplægget og komme med konkrete forslag til øvrige tiltag, der kan understøtte realiseringen af Vision 2031: Tæt på hinanden –tæt på naturen indenfor udvalgenes respektive fagområder eller tværgående.
 
 1. At sagen forelægges for Økonomiudvalget igen med henblik på vedtagelse af tiltag på baggrund af fagudvalgenes forslag.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 29-01-2019
Udvalget drøftede konkrete forslag til tiltag inden for udvalgets område.
Udvalget indstiller følgende til økonomiudvalget om udvalgets drøftelser:
 
·         Udvalget ønsker at gøre visionen til omdrejningspunkt i dialogprocessen med Handicapråd, Seniorråd, borgere mv. i forbindelse med budgetprocessen – herunder hvad byråd, udvalg og aktørerne selv kan gøre for at understøtte visionen
·         Udvalget ønsker, at visionen skal være omdrejningspunkt i forbindelse med politikker og strategier på området, herunder den kommende strategi for fremtidens ældreområde
·         Udvalget ønsker, at dagsordenspunkterne fremadrettet skal afspejle byrådets vision
·         Udvalget ønsker, at sætte fokus på visionen i forbindelse med tildelingen af §18 midler og uddelingen af frivillighedsprisen
·         Udvalget ønsker, at arbejde for at udsatte borgere bliver yderligere inkluderet i fællesskaberne i Allerød Kommune. Herunder at indsatser sker så tæt på borgernes nærmiljø og eksisterende fællesskaber
·         Udvalget ønsker dialog med foreningslivet om, hvordan disse kan bidrage til visionen på udvalgets område
·         Udvalget ønsker at drøfte, hvordan visionen kan leve yderligere i beskæftigelsesindsatsen, hvor vi ser på muligheder fremfor begrænsninger. Dette både strategisk og ift. den enkelte borger
·         Udvalget ønsker, at sætte yderligere fokus på natur og frivillighed igennem drøftelser i de kommende budgetforhandlinger

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 30-01-2019
Udvalget indstiller følgende til økonomiudvalget om udvalgets drøftelser:

 • Udvalget ønsker at inddrage visionen på det kommende temamøde (FN´s verdensmål), i forbindelse med børne- og ungepolitikken, i selve politikken og i implementeringen heraf
 • Udvalget ønsker at inddrage visionen i den kommende strategi for fremtidens børne- og ungeområde
 • Udvalget ønsker at drøfte implementering af vision i forbindelse med dialogmøderne med bestyrelserne på børne- og ungeområdet
 • Udvalget ønsker dialog med børnene og de unge om, hvordan vision kan komme til at leve

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-02-2019
Udvalget ønsker, at visionen gøres til omdrejningspunkt for sagsbehandlingen, politikker og strategier, borgerdialog og budgetprioriteringer. I første omgang ønsker udvalget at inddrage visionen i forhold til kommunens grønne arealer og grønne kvaliteter samt inddragelse af borgere, virksomheder, foreninger mv.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 04-02-2019
Udvalget besluttede at indstille følgende til Økonomiudvalget:
 • At der i udvalgssagerne forsøges at relatere til visionen, herunder sammenhæng med FNs Verdensmål.
 • At der indstiftes en fælles frivillighedspris, der rettes mod realisering af visionen. Denne kan have særlig fokus på indsatser på tværs af fagområder og fagudvalg.
 • Visionen er omdrejningspunkt i forhold til realisering af tværgående indsatser, herunder på sundhed og fritid for alle aldersgrupper.


caseno_18-473_dok_no_4932-19_v1_revideret realiseringsplan til udvalgsbehandling.pptx

Bilag

Revideret realiseringsplan til udvalgsbehandling


15. Samlet frigivelse af anlægsmidler 2019

Samlet frigivelse af anlægsmidler 2019

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådet har i oktober 2018 vedtaget en investeringsoversigt med et samlet rådighedsbeløb på 16,7 mio. kr. i 2019.
 
Fagudvalgene anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at rådighedsbeløb for anlæg under udvalget frigives, og at der gives anlægsbevillinger på de i investeringsoversigten angivne beløb.  
 
 

Kompetence
Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Nedenfor fremgår investeringsoversigten 2019 fordelt på udvalg i 1.000 kr. Oversigten medtager alene de anlæg, hvor der skal ske frigivelse af midlerne. Anlægsprojekter, der er igangværende, vil således ikke fremgå af denne oversigt. En samlet oversigt over igangværende anlæg vil fremgå af det første forventede regnskab. 
 
I forbindelse med frigivelsen er der en kort beskrivelse af, hvordan de frigivne anlægsmidler skal anvendes. Beskrivelserne for hvert anlæg findes i bilagene. Ved frigivelsen af rådighedsbeløbene (anlægsbevillingen) for hvert enkelt anlæg tages der således samtidigt stilling til, hvad projekterne indeholder.
 
Frigivelse af rådighedsbeløbet for større anlæg sker typisk af flere omgange i takt med Ejendomsstrategiens forskellige faser. Forud for Ejendomsstrategiens første 2 faser (idefasen og byggeprogram og dispositionsforslag) afklares behovene, og for større anlæg frigivelses der typisk et mindre beløb til opstilling af scenarier, indhentning af inspiration, forundersøgelse, programmering og skitsering. I Ejendomsstrategiens fase 3 frigives de resterende midler på baggrund af et skitseprojekt og en mere præcis budgettering. Af bilagene ses også hvilken fase, det konkrete anlæg befinder sig i.
 
Investeringsoversigt
Beløb i 1.000 kr.
2019 budget
2019 frigives
Børne- og Skoleudvalget
9.292
9.292
1.  Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøer, herunder finansiering til flere digitale redskaber på skoleområdet, jf. budgetforliget
3.142
3.142
2. Blovstrød som børne- og læringsby - ny institution i Blovstrød
5.125
5.125
3. Blovstrød som børne- og læringsby - nyt klubtilbud
1.025
1.025
 
 
 
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget
2.050
2.050
4. Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter
2.050
2.050
 
 
 
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget
5.358
5.358
5. Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret
3.000
3.000
6. Handleplan Trafik og Miljø - pulje til mindre projekter
2.050
2.050
7. Fælles om at bo i Allerød - stier i naturen
308
308
 
 
 
Skattefinansieret anlæg i alt
16.700
16.700
Sammen med frigivelsen af de afsatte midler i 2019, foreslås det at rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten i 2017 på 7.475.000 kr. til serviceareal og aktivitetscenter vedr. nyt demensplejecenter frigives ifm. med overførselssagen til 2019.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at der indstilles til Økonomiudvalget og byrådet
 

Økonomi og finansiering
Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2019.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 29-01-2019
Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget indstiller forslaget godkendt.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 30-01-2019
Udvalget indstiller forslaget godkendt.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-02-2019
Udvalget indstiller forslaget godkendt.


caseno_18-10750_dok_no_5740-19_v2_frigivelse af anlægbevillinger i 2019.pdf
caseno_18-10750_dok_no_5620-19_v2_oversigt over anlæg 2019 til sag..pdf

Bilag

Frigivelse af anlægbevillinger i 2019
Oversigt over anlæg 2019 til sag.


16. Større sager i byrådsperioden

Større sager i byrådsperioden

Punkttype
Orientering.

Tema
Borgmester Karsten Längerich har anmodet om en status på større sager i byrådsperioden. I denne sag fremlægges til orientering en opdateret status på større sager i perioden.
 
Økonomiudvalget orienteres, hvorefter sagen sendes til orientering i fagudvalgene.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med afholdelse af byrådets forårsseminar i maj 2018 blev der udarbejdet en samlet oversigt over større sager i indeværende byrådsperiode. I oversigten indgår en række prioriterede planlagte indsatser som medfører politisk stillingtagen. Sagerne er udsprunget af politiske beslutninger fra fagudvalg og byråd, som følge af budgetudmøntning, og som opfølgning på konstitueringsaftalen for indeværende byrådsperiode. En opdateret oversigt er vedlagt til sagen som bilag.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019
Orientering taget til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 29-01-2019
Orientering taget til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 30-01-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 04-02-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-02-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_18-3475_dok_no_3930-19_v2_større sager i byrådsperioden 2018-21 (jan 2019).pdf

Bilag

Større sager i byrådsperioden 2018-21 (jan 2019)


17. Anlægsregnskab for energirenoveringsmidler II

Anlægsregnskab for energirenoveringsmidler II

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for energirenoveringsmidler II godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence
Økonomiudvalget har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet gav den 8. oktober 2015 en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til energirenovering II. Den 30. marts 2017 blev bevillingen reduceret med 890.000 kr., som blev overflyttet til renovering af vejbelysning. Den 24. maj blev der givet en yderligere bevilling på 6.171.000 kr. Den samlede bevilling udgør hermed 11.280.000 kr.
Anlægsbevillingen er lånefinansieret.
 
Anlægsarbejdet omfatter bl.a. renovering af belysning, udskiftning af ventilations- og cirkulationspumper, efterisolering af varmeinstallationer, ur-/CO2-styring, CTS-styring og installation af solvarmeanlæg, overdækning af svømmebassiner i samt udbygning af energiovervågningen af diverse skoler, institutioner og idrætsanlæg.
 
Der er afholdt udgifter for 11.279.546 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 454 kr.
 
Der er på baggrund af investeringen opnået en årlig gennemsnitlig besparelse på ca. 1,1 mio. kr., svarende til en forrentning af investeringen på ca. 10%. Driftsbudgetterne bliver løbende nedjusteret i takt med investeringerne.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering
Anlægsbevilling:  11.280.000 kr.
Anlægsudgift:       11.279.546 kr.
 
Anlægsregnskabet afsluttes således med et mindreforbrug på 454 kr.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-02-2019
Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.


caseno_19-224_dok_no_2306-19_v1_anlægsregnskab energirenoveringsmidler ii.pdf

Bilag

Anlægsregnskab energirenoveringsmidler II


18. Sag fra Blovstrød Listen vedr. borgermøde

Sag fra Blovstrød Listen vedr. borgermøde

Punkttype
Beslutning.

Tema
Erling Petersen har i mail af 23. januar 2019 anmodet om, at nedenstående sag optages på udvalgets dagsorden.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
”Blovstrød ønsker dette punkt på næste tepmu møde 05.02.2019
 
Bus-borgermøde
Blovstrød Listen ønsker at der igen i 2019 afholdes busborgermøde inden næste busbestilling sker.”

Administrationens forslag
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-02-2019
Udvalget besluttede, at sagen genoptages i sammenhæng med sag om busbestillingen 2020.