UDVALG

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

MØDE

Dagsorden

STED

Mødelokale C

STARTTIDSPUNKT

12-03-2019 07:30:00

SLUTTIDSPUNKT

12-03-2019 09:15:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer
4. Fund af DMS på vandværker i Allerød Kommune
5. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 12. marts 2019
6. Vedtagelse af Lokalplan 1-139 for to dobbelthuse ved Parkvej
7. Nedlæggelse af graverbolig
8. Nedrivning af enfamiliehus
9. Orientering om forarbejde til Råstofplan 2020
10. Belysningsplan
11. Viaduktvej 22, salg af vejareal
12. Hjemtagning af rengøring som en del af beskæftigelsesindsatsen
13. Ny rammeaftale om Danmarks erhvervshuse
14. Sag fra byrådsmedlem Lisbeth Skov1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype
Beslutning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-03-2019
Ingen
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
Orientering.

Tema
1 Strategidag for Hovedstadsregionens erhvervs- og vækstudvikling
Den 1. marts 2019 afholdte KKR Hovedstaden sammen med Erhvervshus Hovedstaden strategidag for hovedstadsregionens erhvervs- og vækstudvikling. Formålet var at drøfte samarbejdet om en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret erhvervsfremmeindsats. Fra Allerød Kommune deltog Kommunaldirektør Morten Knudsen og Erhvervskonsulent Mette S. Nielsen. Der vil blive fremlagt en sag herom på det kommende udvalgsmøde, den 2. april 2019.
 
2 Mursten til det kommende byggeri på Amtsvej.
Som opfølgning på det daværende Teknik- og Planudvalgs ønske, har bygherre præsenteret valg af mursten til byggeriet på Amtsvej. Valget er faldet på en lys mursten af mærket Wienerberger W447 Flint. Stenene er blødstrøgen i beige og hvide toner.
 
3 Ingeniørforeningens IDA’s bæredygtighedskaravane
Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Ingeniørforeningen IDA om at lave et arrangement i Allerød som led i IDAs bæredygtighedskaravane. Se mere på IDA Bæredygtighedskaravanen.
Formålet med bæredygtighedskaravanen er at besøge lokale arbejdspladser for at sætte fokus på, hvordan de pågældende virksomheder, organisationer og kommuner kan arbejde med FNs Verdensmål. Forvaltningen undersøger om et sådant arrangement kan afholdes i Allerød Kommune i foråret 2019.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-03-2019
Udvalget tog meddelelserne til efterretning.
3. Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet vedtog den 31. januar 2019 budgetstrategi 2020-27.
 
I denne sag fremlægges følgende:
 
 1. Orientering til fagudvalgene om Budgetstrategi 2020-27
 2. Orientering til fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet om Budgetnotat 2: ”Rammevilkår og budgetrammer”
 3. Beslutning om fagudvalgenes dialogproces vedr. forslag til nye initiativer (drift, anlæg og servicereduktioner)
 4. Orientering om rammerne for fagudvalgenes udarbejdelse af forslag til servicereduktioner

Kompetence
Fagudvalgene og Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning om det respektive fagudvalgs dialogproces.

Sagsbeskrivelse
A.    Orientering til fagudvalgene om Budgetstrategi
 
Budgetstrategien er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de næste syv overslagsår. Budgetprocessen fokuserer på de konkrete tilpasninger og politiske prioriteringer i budgettet. Budgetlægningsprocessen er således et element i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor også langsigtede udviklingstiltag og formuleringen af politikker og strategier spiller en væsentlig rolle.
 
Formålet med budgetstrategien er at sikre et gennemarbejdet og velkvalificeret budgetmateriale, der kan danne grundlag for borgmesterens budgetforslag 2020-27 og de efterfølgende budgetforhandlinger.
 
Budgetprocessen er tilrettelagt i nedenstående fire faser, adskilt af et forårsseminar og et budgetseminar:
 
 
 
Forvaltningen understøtter processen med sager til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, som bl.a. omfatter 6 budgetnotater og 3 kataloger med forslag til politiske prioriteringer.

Fagudvalgenes budgetproces
I den første fase af budgetprocessen vil Byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalgene:
·                Godkende Budgetnotat 1: Budgetstrategien for budget 2020-27.
·                Orientere sig i kommunens samlede økonomiske rammevilkår (Budgetnotat 2) og ændringerne i befolkningens demografiske sammensætning (Budgetnotat 3).
·                Afklare hvilke større politiske spørgsmål og ønsker, der skal indgå i den videre budgetproces for 2020-27 og afgive disse senest den 29. marts.
·                Afholde Forårsseminaret for Byrådet den 26-27. april.
 
Fagudvalgene udarbejder i fase 2 af budgetlægningsprocessen følgende tre kataloger:

·                Effektiviseringskatalog
- Konkrete forslag til effektiviseringer (samme eller bedre serviceniveau)
- Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet i juni og december.

·                Omprioriteringskatalog med servicereduktioner
- Fagudvalgene udarbejder et katalog med forslag servicereduktioner på minimum 2,5% af driftsbudgettet, svarende til i alt minimum 29 mio. kr. Fordelingen på fagudvalgene fremgår nedenfor under pkt. D.
- Behandles og prioriteres i fagudvalgene i maj og juni.
 
·                Katalog med politiske ønsker til budgettet
- Større politiske spørgsmål og ønsker fra partierne sendes inden 29.marts. Både drift og anlæg
- Fagudvalgene behandler og prioriterer initiativsager herom i juni og august.
 
Budgetstrategien fremgår af vedlagte bilag.
 
B.     Budgetnotat 2: ”Rammevilkår og budgetrammer”
I budgetnotat 2 orienteres fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet om rammevilkårene for budget 2020-27 samt fagudvalgenes budgetrammer, med udgangspunkt i det vedtagne budget og de aktuelle foreløbige budgetforudsætninger. Budgetnotatet er vedlagt som bilag til sagen.
 
Som det fremgår af budgetnotat 2 udgør det samlede driftsbudget 2020 1.422,0 mio. kr., fordelt på fagudvalgene på følgende måde:
·                Børne- og Skoleudvalget 455,3 mio. kr.
·                Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget 612,1 mio. kr.
·                Teknik, Erhvervs og Miljøudvalget 155,1 mio. kr.
·                Kultur og Idrætsudvalget 24,8 mio. kr.
·                Økonomiudvalget: 206,3 mio. kr.
·                Budgetteret finansieringsbehov -11,6 mio. kr.
 
C.    Dialogproces vedr. forslag til nye initiativer (drift, anlæg og servicereduktioner)
Fagudvalgene er ansvarlige for at sikre, at der sker en relevant borger- og brugerinddragelse i forbindelse med budgetprocessen. Fagudvalgene beslutter processen for borger- og brugerinddragelse på møderne i marts 2019 på baggrund af oplæg fra Forvaltningen. Processen gennemføres i perioden april til maj.
 
Borger- og brugerinddragelsen er et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres. Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetstrategien. Herunder afholdes borgermøde i august.
 
Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer.
 
Forvaltningen foreslår nedenstående proces for fagudvalgenes proces for den øvrige borger- og brugerinddragelse. Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgenes dialog tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsorganer.
 
Forslag til bruger og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder:
 
Børne- og Skoleudvalget
                Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelseshøringer
                Der afholdes et dialogmøde med Handicaprådet
 
Sundheds- og Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget
                Dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, Seniorrådet og Handicaprådet
 
Teknik-, Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget
                Der sker en skriftlig høring af Rådet for bæredygtig udvikling
                Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lynge Erhvervsforening inviteres til foretræde for udvalget med henblik på en fælles drøftelse af udfordringer og muligheder for det lokale erhvervsliv
                Borgermøde om busbestilling
 
Kultur og Idrætsudvalget
Dialog sker via møde med:
                Brugerrådene på idrætsområde
                Allerød Idræts Union (AIU)
                Fritidsnævnet
                Bestyrelsen for Musikskolen
                Bestyrelsen for Biblioteket
 
Økonomiudvalget
                Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget
                Tværgående gennemføres et borgermøder, som led i den fastlagte budgetstrategi.
 
D.    Rammerne for fagudvalgenes udarbejdelse af forslag til servicereduktioner
Det følger af budgetstrategien 2020-27, at fagudvalgene i fase 2 udarbejder et katalog med forslag til eventuelle servicereduktioner på minimum 2,5 pct. af driftsbudgettet, svarende til i alt minimum 29 mio. kr. Fordelingen på fagudvalg sker ud fra fagudvalgets andel af kommunens serviceudgifter. Forslagene udgør et katalog, som Byrådet kan vælge imellem i budgetforhandlingerne i fase 3. Forslag fra tidligere års budgetprocesser indgår i kataloget. 
 
I maj behandler fagudvalgene indholdet i forslagene til servicereduktioner i Omprioriteringskataloget, og i juni foretager fagudvalgene en politisk prioritering af forslagene ud fra, hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre. Minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde. Fagudvalgene kan som led i prioriteringen af servicereduktioner i juni prioritere en større andel end 1/3 røde, såfremt udvalget selv fremkommer med yderligere forslag til servicereduktioner.
 
Omprioriteringskataloget fordeler sig på de enkelte udvalg på følgende måde:
Børne- og Skoleudvalget        11,3 mio. kr.
Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget     8,1 mio. kr.
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget    3,9 mio. kr.
Kultur- og Idrætsudvalget      0,6 mio. kr.
Økonomiudvalget *    5,1 mio. kr.
I alt      29,0 mio. kr.
 
Det skal understreges, at omprioriteringskataloget med servicereduktioner alene har til formål at belyse byrådets handlemuligheder, og ikke at det er forslag som nødvendigvis ønskes gennemført politisk.

Administrationens forslag
Forvaltningen forslår, at
 

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 05-03-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Udvalget indstiller, at Økonomiudvalget drøfter muligheden for at servicereduktions kataloget indgår i høringsperioden sammen med Borgmesterens budgetforslag.
 
Udvalget besluttede, at dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 06-03-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Udvalget godkendte forslag til bruger- og borgerinddragelse på udvalgets område.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 11-03-2019
Udvalget besluttede, at dialogen om både ønsker og retninger for kommende besparelser tages med brugerråd, AIU og Fritidsnævnet den 20. marts, samt at dialogen med repræsentanter fra Biografens bestyrelse, Lokalhistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse, Musikskolens bestyrelse samt Bibliotekets brugerbestyrelse tages den 27. marts kl. 17.00

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-03-2019
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag til dialogproces med den tilføjelse, at der også sker en skriftlig høring af Seniorråd og Handicapråd.
 
Udvalget tog den øvrige orientering til efterretning.


caseno_19-1545_dok_no_15873-19_v1_budgetnotat 1 budgetstrategi 2020-27.pdf
caseno_19-1545_dok_no_16210-19_v1_bilag 1 til budgetnotat 2 rammevilkår og budgetrammer 2020-27.pdf.pdf
caseno_19-1545_dok_no_17327-19_v2_budget 2020-27 - budgetnotat 2 - rammevilkår og budgetrammer 2.pdf

Bilag

Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27
Bilag 1 til Budgetnotat 2 Rammevilkår og budgetrammer 2020-27.pdf
Budget 2020-27 - Budgetnotat 2 - Rammevilkår og budgetrammer 2


4. Fund af DMS på vandværker i Allerød Kommune

Fund af DMS på vandværker i Allerød Kommune

Punkttype
Orientering.

Tema
Teknik-, Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget orienteres om fund af DMS på vandværker i Allerød Kommune.

Sagsbeskrivelse
Stoffet DMS (DiMethylSulfamid) er et nedbrydningsprodukt, der blandt andet stammer fra det svampebekæmpende middel tolylfluanid. Tolylfluanid har været anvendt i Danmark fra 1950’er og blev forbudt i frugt- og planteavl i 2007.
 
Spor af DMS i vandet fra vandværker er en national udfordring. DMS kom i 2018 under mistanke for at være tilstede i grundvandet i større omfang end hidtil antaget, og spor af stoffet er siden blevet fundet i vandet på et stort antal vandværker landet over.
 
Vandværkerne i Allerød Kommune har siden juni 2018 været forpligtiget til at kontrollere for DMS, som en del af deres løbende kontrolprogram for drikkevand.
 
De 10 største vandværker har pt. alle analyseret for DMS på mindst ét kontrolpunkt. Der er påvist DMS på tre vandværker i Allerød Kommune. De tre vandværker fører nu skærpet kontrol med DMS i drikkevandet. Kilderne til forureningerne i Allerød Kommune er pt. ukendte.
 
På Vassingerød Vandværk er der påvist et indhold over grænseværdien. Opfølgende prøver har vist, at kun vand fra én af vandværkets to boringer indeholder DMS over grænseværdien. Vandværket har efterfølgende ændret indvindingsstrategien for at sikre, at drikkevandet overholder de gældende kvalitetskriterier hos forbrugerne.
 
På Ellebæk Vandværk (Forsvaret) er der påvist indhold af DMS i vandværkets to boringer under grænseværdien. Indholdet af DMS i boringerne er pt. stabilt.
 
På Lynge Overdrev Vandværk er der påvist DMS under grænseværdien hos en forbruger. Opfølgende prøver har ikke kunnet genfinde stoffet i vandværkets boringer og vandværket arbejder derfor fortsat på at afklare situationen.
 
Der er en tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed (tidl. Embedslægen), som vurderer, at der er ikke er nogen sundhedsmæssig risiko forbundet med de koncentrationsniveauer, der er fundet i Allerød Kommune.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Ingen økonomiske konsekvenser.

Dialog/høring
Forvaltningen har løbende dialog med vandværkerne samt øvrige myndigheder.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-03-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
5. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 12. marts 2019

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 12. marts 2019

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om status på myndighedsarbejdet i Erhvervsområdet Farremosen.

Sagsbeskrivelse
Udvalget blev senest på mødet den 5. februar 2019 orienteret om myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen.
 
Der er tale om myndighedsafgørelser indenfor forskellige lovgivningsområder, hvor afgørelserne skal træffes indenfor de kriterier, der er fastsat i den givne lovgivning. Kommunen er således ofte forpligtet til at meddele tilladelser, hvis ansøgeren opfylder de i loven angivne krav.
 
Modtagne ansøgninger
Siden sidste orientering er der modtaget følgende sager til myndighedsbehandling:
 
Udvalget orienteres først om ansøgninger fra virksomhederne, når Forvaltningen har modtaget dem.
 
Meddelte afgørelser
Siden den 5. februar 2019 er der meddelt følgende afgørelser:
 
Påtænkte afgørelser i nærmeste fremtid
 
Retssagen
Der er berammet retsmøder den 25. og 26. april 2019.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Ingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-03-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
6. Vedtagelse af Lokalplan 1-139 for to dobbelthuse ved Parkvej

Vedtagelse af Lokalplan 1-139 for to dobbelthuse ved Parkvej

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede den 15. december 2016 at igangsætte udarbejdelse af en ny lokalplan for 4 rækkehuse med vejadgang fra Parkvej.
 
Forslag til lokalplan nr. 1-139 for to dobbelthuse ved Parkvej (bilag 1) har været i høring fra den 18. december 2018 til den 29. januar 2019.
 
Udvalget anmodes om at behandle de indkomne bemærkninger til forslaget med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om endelig vedtagelse af lokalplanen.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med den offentlige høring har Forvaltningen modtaget 3 høringssvar (bilag 2).
 
De indkomne høringssvar handler om:
 
 
I Forvaltningens høringsnotat er de indkomne bemærkninger resumeret og suppleret med Forvaltningens kommentarer (bilag 3).
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplanen vedtages med nedenstående tilføjelser. Desuden gennemføres de nødvendige konsekvensrettelser og mindre redaktionelle rettelser:
 
Lokalplanområdet udgør et af de arealer, som i Kommuneplan 2017-2029 er udlagt til boligformål. Allerød Kommune forventer en befolkningstilvækst, hvorfor der er behov for nye boligområder i kombination med fortætning af eksisterende.
 
Området er både i sin udformning og placering indpasset, så det indgår i sammenspil med den øvrige bebyggelse. I den forbindelse er der bl.a. indsat bestemmelser, som skal sikre nabobebyggelsen mod væsentlige nabogener.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
Lokalplanen muliggør et udbud af grunden til 2 dobbelthuse.

Dialog/høring
Forslag til lokalplan 1-139 har været i offentlig høring i 6 uger i overensstemmelse med planlovens §§ 24-26

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-03-2019
Formanden satte til afstemning, at udvalget indstiller forslaget til lokalplan afvist, og at der igangsættes ny lokalplanproces for to villaer med indkørsel fra Elmevej:
 
 • Erling Petersen stemte for.
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Rasmus Keis Neerbek stemte imod.
 
Formanden satte dernæst Forvaltningens forslag 1 til afstemning:
 
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Rasmus Keis Neerbek stemte for.
 • Erling Petersen stemte imod.


caseno_15-16508_dok_no_15686-19_v1_bilag 1 - forslag lp 1-139 for dobbelthuse ved parkvej.pdf
caseno_15-16508_dok_no_15685-19_v1_bilag 2 - høringssvar.pdf
caseno_15-16508_dok_no_20017-19_v1_bilag 3 - høringsnotat.pdf

Bilag

Bilag 1 - Forslag LP 1-139 for dobbelthuse ved Parkvej
Bilag 2 - Høringssvar
Bilag 3 - Høringsnotat


7. Nedlæggelse af graverbolig

Nedlæggelse af graverbolig

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles samtykke til nedlæggelse af boligen Ved Gadekæret 2 A, jf. boligreguleringslovens § 46.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Lynge-Uggeløse Sognes menighedsråd, v. formand Mette Rygaard Schouboe, ansøger om nedlæggelse af en ubenyttet graverbolig med henblik på fremover at anvende bygningen til kontor, mødelokaler og lignende faciliteter for præst og menighedsråd.
 
Bygningen ligger ved siden af Lynge Kirkes præstebolig, og var oprindeligt forvalterbolig til det landbrug, der blev drevet fra præstegården. Bygningen står hvidtet og med stråtag, og er iflg. BBR opført år 1700. Boligarealet er på 140 m², fordelt på stueplan og tagetage. Boligen har 5 værelser, 1 køkken, 1 toilet og 1 bad. Ansøger oplyser, at bygningen er moderniseret.
 
Ifølge Folkeregistret har der ikke været tilmeldt beboere på adressen siden 1. august 2017. Ansøger oplyser, at der ikke længere er interesse fra graverne for at have en bolig tæt på kirkegården. Menighedsrådet ønsker i stedet at anvende bygningen dels til kontor for en præst, der ikke bor i sognet, dels til kontor, mødelokaler, arkiv m.v. for menighedsrådet.
 
Byggelov og bygningsreglement
Ansøger forventer ikke at udføre nogen væsentlige bygningsmæssige ændringer i forbindelse med nedlæggelse af boligen. Selvom der umiddelbart ikke sker fysiske ændringer, er den ønskede anvendelsesændring væsentlig i forhold til bygningsreglementets bestemmelser, og der kræves derfor byggetilladelse. Der er modtaget ansøgning, og byggesagsbehandlingen pågår.
 
Planlov og lokalplan
Ejendommen er omfattet af lokalplan 336 for den ældre del af Lynge. Bebyggelsen er beliggende i område A1 og er udpeget som ”forstærkende for miljøet” (svarende til høj bevaringsværdi).
 
Lokalplanens § 3.1 bestemmer, at område A 1 må kun anvendes til offentlige formål til kirke, kirkegård, præstebolig, menighedshus og fælles friareal.
 
Det vurderes, at den beskrevne nye anvendelse til formål, der har direkte relation til kirken og menighedsrådet, er i overensstemmelse med lokalplan 336, § 3.1.
 
Andre dele af bygningskomplekset omkring Lynge kirke og præstegård har skiftet anvendelse for år tilbage. Den oprindelige vestre staldlænge er til- og ombygget til konfirmandstue, mødesal og kontor for kordegn omkring 1980, og den østre staldlænge er indrettet til gravernes garager, redskabsrum, folkerum m.v. omkring 1990.
 
I lokalplanens § 7 findes bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden, og i § 8 bevaring af eksisterende bebyggelse. Eventuel ombygning og andre synlige ændringer af bygningen skal derfor være i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, og kræver en særskilt godkendelse efter lokalplanen.
 
Boligreguleringsloven
Det kræver kommunens samtykke at nedlægge en bolig, jf. boligreguleringslovens § 46.
 
Beslutningen skal træffes på baggrund af et konkret individuelt skøn for hver enkelt ejendom. I skønnet kan følgende lovlige kriterier indgå:
 
 
Kommunen kan kun nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbolig er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2. Der skal konkret og individuelt være behov for at disponere over boligen til boligsøgende indenfor 6 uger, jf. boligreguleringslovens § 48, stk. 3.
 
Forvaltningen løser fortrinsvis den boligsociale opgave ved anvisning til den almene boligmasse, fremfor at gøre brug at boligreguleringslovens § 48, stk. 3 til at anvise beboere til den private boligmasse.
 
Det vurderes ikke, at boligreguleringslovens § 48 skal tages i anvendelse i den konkret sag.
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives samtykke til nedlæggelse af boligen, begrundet med at der ikke er aktuelt behov for at anvise boligsøgende til boligen.
 
Forslag 2
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der nægtes samtykke til nedlæggelse af boligen, begrundet med, at der er behov for boliger i kommunen.
 
Hvis der nægtes samtykke til nedlæggelse af boligen, kan ejeren anmode byrådet om at anvise en lejer til boligen, jf. boligreguleringslovens § 48, stk. 3.
 
Såfremt byrådet ikke senest 6 uger efter anmodningen anviser en lejer, anses byrådets samtykke at være meddelt.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-03-2019
Udvalget godkendte forslag 1.


caseno_19-891_dok_no_14605-19_v1_ved gadekæret 2 a, b, c oversigtskort.pdf.pdf

Bilag

Ved Gadekæret 2 A, B, C oversigtskort.pdf


8. Nedrivning af enfamiliehus

Nedrivning af enfamiliehus

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt der skal gives dispensation fra lokalplan 224A for Horsemose Villaby til nedrivning af et enfamiliehus.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Ansøgning om nedrivning af et eksisterende enfamiliehus på Sandholmvej 12 er modtaget den 18. november 2018.
 
Ejendommen er omfattet af den bevarende lokalplan 224A for Horsemose Villaby. Det fremgår af lokalplanens formål i §1, at hensigten med lokalplanen ”… er at bevare området som et villaboligområde med bebyggelser af forskellig alder, byggetraditioner og stilarter…”. Yderligere bestemmer lokalplanen i §6.5 at bygninger inden for området ikke må nedrives, ”… med mindre Byrådet giver tilladelse hertil”.
 
Forvaltningen har foretaget en vurdering af bevaringsværdien for bygningen ud fra SAVE metoden (metode til kortlægning og vurdering af bevaringsværdier bymiljøer og bygninger).  
 
SAVE-vurderingen af bygningen er foretaget efter de fem parametre, som er listet nedenfor ud fra en skala, hvor 1 – 3 regnes for høj værdi, 4 – 6 for middel værdi og 7 – 9 for lav værdi. De fem parametre sammenfattes i én bevaringsværdi, som fremgår nederst. En uddybende forklaring på vurderingen er vedlagt som bilag (bilag 1).
 
 
LAFAK og Museum Nordsjælland er den 19. november 2018 orienteret om nedrivningen.
Begge har meddelt, at de ikke har nogle kommentarer til nedrivningen.
 
Ansøger har sendt begrundet ansøgning om nedrivning (bilag 2), hvor der redegøres for de nødvendige tiltag, som skal gennemføres, hvis huset skal bringes i en rimelig stand. Ansøger har ikke undersøgt omkostningerne for tiltagene, men vurderer, at de vil være meget store og ikke acceptable i forhold til et nyt hus.
 
Der er tidligere givet dispensationer til nedrivning i lokalplansområdet (se eksempler i bilag 3).
 
Teknik- Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget gav den 23. oktober 2018 afslag på dispensation til nedrivning af enfamiliehus på Tokkekøbvej 56 (bilag 4). Forvaltningen er ikke bekendt med, at der før denne sag er givet afslag på dispensation til nedrivning i området.
Den 26. februar 2019 er der kommet nye oplysninger i sagen om Tokkekøbvej 56, og Forvaltningen undersøger i øjeblikket sagen igen.
 
Bygningstegninger på det oprindelige hus fra 1960 fremgår af bilag 5. Huset er tilbygget i 1968, hvilket fremgår af bilag 6.
 
Fotos fra udvendig besigtigelse af huset fremgår af bilag 7.
 
Forslag 1
Der meddeles dispensation til nedrivning med begrundelse i, at nedrivningen af eksisterende og opførelsen af det nye hus, ikke vil være i strid med lokalplanens formål, samt at opførelsen vil understøtte hensigten med bebyggelse af forskellig alder, tradition og art.
Dispensationen meddeles også med begrundelse i, at en renovering vil være uforholdsmæssigt økonomisk omkostningstung.
Der skal gennemføres naboorientering, og såfremt, der kommer væsentlige indsigelser genoptages sagen.
 
Forslag 2
Der meddeles afslag på dispensation til nedrivning med begrundelse i, at en nedrivning af
huset ikke vil understøtte lokalplanens formål om, at området skal bevares med bebyggelser af forskellig alder, byggetraditioner og stilarter.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
LAFAK og Museum Nordsjælland er blevet orienteret om nedrivningen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-03-2019
Udvalget godkendte forslag 1.


caseno_18-12233_dok_no_7922-19_v1_begrundelse ifm. ansøgning om nedrivning.pdf.pdf
caseno_18-12233_dok_no_7958-19_v1_andre dispensationer i området.pdf.pdf
caseno_18-12233_dok_no_7919-19_v1_afslag på nedrivning tokkekøbvej 56.pdf.pdf
caseno_18-12233_dok_no_7933-19_v1_tegninger oprindeligt hus.pdf.pdf
caseno_18-12233_dok_no_7931-19_v1_tegninger fra tilbygning.pdf.pdf
caseno_18-12233_dok_no_7925-19_v1_fotos fra besigtigelse.pdf.pdf
caseno_18-12233_dok_no_20546-19_v1_notat savevurdering.pdf.pdf

Bilag

Bilag 2, begrundelse ifm. ansøgning om nedrivning
Bilag 3, andre dispensationer i området
Bilag 4, afslag på nedrivning Tokkekøbvej 56
Bilag 5, tegninger af oprindeligt hus
Bilag 6, tegninger af tilbygning
Bilag 7, fotos fra besigtigelse
Bilag 1, SAVE-vurdering af Sandholmvej 12.pdf


9. Orientering om forarbejde til Råstofplan 2020

Orientering om forarbejde til Råstofplan 2020

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om Region Hovedstadens forarbejde til ny Råstofplan 2020.

Sagsbeskrivelse
Region Hovedstaden er undervejs med et forslag til Råstofplan 2020.
 
På nuværende tidspunkt arbejder Region Hovedstad med to nye udpegninger i kommunen: Et graveområde ved Stålhøjgård og et interesseområde ved Kollerød – se kortbilag.
 
Et graveområde er et afgrænset område udpeget i råstofplanen, hvor regionen har foretaget en overordnet afvejning i forhold til alle øvrige interesser. Regionen giver som udgangspunkt gravetilladelser indenfor disse områder.
 
Et interesseområde fastlægger arealer i råstofplanen, hvor der ud fra en foreløbig vurdering forventes at kunne være råstoffer. Der skal dog foretages en mere detaljeret råstofkortlægning, før området kan udpeges som graveområde.
 
For begge typer af udpegninger gælder det, at hensynet til råstoffer går forud for andre interesser, og at de skal friholdes for aktiviteter i strid med råstofinteressen.
 
Forvaltningen har i dialogen med Region Hovedstaden givet udtryk for de udfordringer, der knytter sig til udpegning af de to områder, herunder nabogener, landskabelige interesser m.m.
 
Særligt for Stålhøjgård er der blevet gjort opmærksom på, at der arbejdes på en fredning af området, fordi landskabet er unikt og nationalt geologisk interesseområde. Et tidligere forslag om udpegning af området i 2012 blev droppet med begrundelsen, at områdets landskabelige værdi og status som geologiske interesseområde vurderes højere end den kendte råstofressource.
 
Interesseområdet ved Kollerød, ligger meget tæt på landsbyen, som er en stjerneudskiftet landsby med en bevarende lokalplan. Råstofindvinding vil være uforenelig med en landsby af en sådan karakter. Derudover vil der være gener i form af støj og lysforurening ved råstofindvinding tæt på et boligområde. 
 
Allerød Kommune har en forholdsvis stor andel af den regionale råstofindvinding både i forhold til indbyggere og areal. Det bør derfor overvejes, at undlade yderligere udlæg af interesseområder i Råstofplan 2020, så længe der er flere graveområder i kommunen, som ikke er udnyttet/i gang med at blive udnyttet.
 
Høringen af forslaget til Råstofplan 2020 er planlagt til at foregå i perioden 24. april til 6. juni 2019. Region Hovedstaden vil i den forbindelse afholde et borgermøde i Lynge, formentlig i maj 2019.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-03-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_18-8725_dok_no_20478-19_v1_kortbilag.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag.pdf


10. Belysningsplan

Belysningsplan

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget anmodes om at godkende udkast til belysningsplan for Allerød Kommune.

Kompetence
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med tilbagekøb af vejbelysningen i 2017 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en belysningsplan for vejbelysningen i Allerød Kommune.
 
Belysningsplanen er udarbejdet ud fra de rammer, som blev beskrevet i Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) i kommunens udbud af drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning og er vedlagt til orientering.
 
Belysningsplanens formål er at sætte rammerne for eksisterende og fremtidige belysningsanlæg.
 
Belysningsplanens målsætninger er, at belysningen skal medvirke til at:
·      Sikre trafiksikkerhed og tryghed
·      Skabe identitet og godt bymiljø
·      Være energi- og driftseffektiv
·      Skabe balance mellem lys og mørke
·      Understøtte udeliv
 
Belysningsplanen er udarbejdet som et planlægningsværktøj til brug for planlægning og projektering af ny vejbelysning og skal medvirke til at sikre, at belysningen er økonomisk, energimæssigt og driftsmæssigt velfunderet.
 
Belysningsplanen omfatter vejbelysningen på kommunale og private fællesveje, kommunale ejendommes offentlige arealer, og grønne områder.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at planen godkendes.

Økonomi og finansiering
Fremtidige udgifter til renovering eller etablering af nyt lys vil skulle finansieres af kommende anlægsprojekter.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-03-2019
Udvalget godkendte forslaget til belysningsplan.


caseno_18-6849_dok_no_17206-19_v1_belysningsplan - bilag.pdf
caseno_18-6849_dok_no_17208-19_v1_sab - vejbelysning 2017 - bilag.pdf

Bilag

Belysningsplan - Bilag
SAB - Vejbelysning 2017 - Bilag


11. Viaduktvej 22, salg af vejareal

Viaduktvej 22, salg af vejareal

Punkttype
Beslutning.

Tema
En grundejer har forespurgt kommunen om muligheden for at tilkøbe et hjørneareal ud for sin ejendom.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til, om man er interesseret i at afhænde arealet.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
En grundejer på Viaduktvej 22 ønsker, at tilkøbe et hjørneareal ud for sin ejendom. Se vedlagte kortbilag.
 
Det drejer sig om ca. 10 m2, som er i dag er ”vejareal”. Arealet anvendes ikke som færdselsareal, da det er beliggende bag fortovet.
 
Grundejeren er indforstået med at afholde alle udgifter i forbindelse med sagen.
 
Overslagsmæssigt andrager værdien af arealet ca. 6.500 kr., hertil kommer ca. 10.000 kr. for de matrikulære ændringer.
 
Hvis udvalget tilkendegiver, at være positive over for forslaget, skal der gennemføres en vejnedlæggelsessag efter Vejlovens kapitel 11.
 
Efter en høringsperiode på 8 uger, skal udvalget indstille til Økonomiudvalget og byrådet, om at nedlægge arealet og sælge det til grundejeren.
 
Forslag 1
Udvalget tilkendegiver, at man er indstillet på at nedlægge det omtalte vejareal og afhænde det. Forvaltningen anmodes om at påbegynde en nedlæggelsessag og sende forslaget i høring ved de berørte ejendomme.
 
Forslag 2
Udvalget tilkendegiver, at man ikke ønsker at afhænde arealet, og at det forbliver offentligt vejareal.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Hvis udvalget tilkendegiver, at man agter at nedlægge arealet sendes forslaget i høring ved de berørte ejendomme samt offentliggøres på kommunens hjemmeside.
 
Høringsperioden er 8 uger.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-03-2019
Udvalget godkendte forslag 1.


caseno_18-9624_dok_no_14941-19_v1_tepmu-oversigtskort.pdf.pdf
caseno_18-9624_dok_no_14936-19_v1_tepmu-kortbilag.pdf.pdf

Bilag

TEPMU-oversigtskort.pdf
TEPMU-Kortbilag.pdf


12. Hjemtagning af rengøring som en del af beskæftigelsesindsatsen

Hjemtagning af rengøring som en del af beskæftigelsesindsatsen

Punkttype
Orientering.

Tema
Byrådet besluttede den 22. februar 2018 i forbindelse med forlængelse af den nuværende rengøringsaftale, at muligheden for hjemtagelse af enkelte dele af rengøringsopgaven skulle belyses med henblik på at indgå i beskæftigelsesindsatsen.

Sagsbeskrivelse
Den nuværende kontrakt giver mulighed for, at kommunen og rengøringsselskabet i samarbejde kan etablere jobtræningsforløb og uddannelsesforløb for ledige.
 
Som følge af den lave ledighed i kommunen har ordningen ikke været anvendt de seneste år, da tilbuddet ikke har matchet behov og kompetencer for de ledige borgere, der er i målgruppen.
 
Der har været dialog mellem jobcenter og ejendomsområdet om mulige områder, hvor rengøringen kunne hjemtages for helt eller delvist at indgå i et beskæftigelsesprojekt.
 
Det vurderes, at det med den potentielle gruppe ledige vil være svært at garantere overfor brugerne, at der kan leveres en stabil rengøringskvalitet.
 
Der arbejdes derfor ikke for nuværende videre med hjemtagning af rengøringsopgaver i forhold til beskæftigelsestilbud.
 
Der er løbende samarbejde med rengøringsleverandøren i forhold til effektiviseringsforslag, herunder anvendelse af nye former for materiel, implementering af kvalitetsstyringssystem, adfærdsregulerende tiltag mv. Det forventes, at forsøgene dels kan give flere besparelser/øget kvalitet, men også kan give vigtige input i forhold til et ny udbud af rengøringsopgaven.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-03-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
13. Ny rammeaftale om Danmarks erhvervshuse

Ny rammeaftale om Danmarks erhvervshuse

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget blev den 15. januar 2019 orienteret om lov om erhvervsfremme, som trådte i kraft 1. januar 2019.
 
Erhvervsministeriet og KL indgik den 25. februar 2019 aftale om rammerne for erhvervshuse 2019-2020 (rammeaftalen).
 
Udvalget orienteres om det væsentligste indhold i rammeaftalen.

Sagsbeskrivelse
Rammeaftalen beskriver de opgaver, som de nye tværkommunale erhvervshuse skal løfte, og sætter rammerne for de årlige resultatkontrakter, som indgås mellem Kommunekontaktrådet (KKR) og det enkelte erhvervshus (Allerød Kommune hører under Hovedstadens Erhvervshus).
 
Rammeaftalen er gældende for perioden 2019-2020 og evalueres i efteråret 2020 i sammenhæng med aftalen om etablering af tværkommunale erhvervshuse af 25. oktober 2018.
 
Rammeaftalen fastlægger, at Erhvervshusene har fire overordnede opgavetyper, som uddybes i aftalen:
 
 1. Tilbyde specialiseret og målrettet 1:1 vejledning til alle typer af virksomheder og iværksættere
 2. Fungere som knudepunkter i erhvervsfremmesystemet
 3. Være operatører på projekter inden for rammerne af erhvervsfremmestrategien
 4. Bidrage i formuleringen af de regionale kapitler i strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats
 
Rammeaftalen fastlægger 7 nationale mål for erhvervshusene, og indeholder desuden krav om registrering i CRM-system, branche/målgruppeopdelt effektevaluering, årlig rapportering om resultatopfyldelse til KKR, KL og Erhvervsstyrelsen, samt bestemmelser for et årshjul for møder i de konkrete erhvervshuse.
 
Om kommunernes rolle pointerer aftalen bl.a.:
 

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-03-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_19-2533_dok_no_17717-19_v1_rammeaftale-om-erhvervshusene-2019-2020.pdf.pdf

Bilag

Rammeaftale-om-erhvervshusene-2019-2020.pdf


14. Sag fra byrådsmedlem Lisbeth Skov

Sag fra byrådsmedlem Lisbeth Skov

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådsmedlem Lisbeth Skov har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.
 
Byrådet besluttede den 31. januar 2019, at oversende sagen til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Sagsbeskrivelse
”Da vi i Allerød kommune har rigtig godt drikkevand forslår jeg, at kommunen i stedet for at indkøbe vand på flasker til diverse møder, arrangementer etc., serverer postevand fra vandhanen, når det er muligt”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 31-01-2019
Sagen oversendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-03-2019
Udvalget besluttede, at der sendes en mail til kommunens virksomheder med anbefalingen.
 
Der iværksættes ikke yderligere implementering.