UDVALG

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Mødelokale C

STARTTIDSPUNKT

02-04-2019 07:30:00

SLUTTIDSPUNKT

02-04-2019 08:40:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Brugerfinansieret anlæg 2019 - frigivelse af anlægsbevillinger
4. EU udbud - vintervedligeholdelse
5. Fredning nord for Bastrup - borgermøder
6. Opgaveudvalgets første anbefaling
7. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 2. april 20191. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype
Beslutning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-04-2019
Ingen
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
Orientering.

Tema
1 Nye oplysninger i sag om Tokkekøbvej 56
Teknik-, Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget gav den 23. oktober 2018 afslag på ansøgning om dispensation fra lokalplan til nedrivning af ejendommen på Tokkekøbvej 56.
Ejeren af ejendommen har den 16. februar 2019 anmodet om at sagen genoptages med nye oplysninger om ejendommens bevaringsværdier.
Disse oplysninger vil blive vurderet og forelagt udvalget før sommerferien.
 
2 Dialog med erhvervslivet
Som led i den nugældende erhvervspolitiks pkt. III – Tæt dialog og partnerskab med erhvervslivet, har der de seneste år været afholdt et årligt Vækstmøde. Vækstagendaen har været vanskelig at koble til et fælles tema, og interessen for mødet har ikke på det seneste været overvældende. Der er i 2018 og 2019 afholdt Nytårskur med erhvervslivet, som har vist sig at være et godt, samlende koncept, der tilbyder et fællesskab, som både små og store virksomheder og alle brancher kan se sig selv i. Konceptet vil blive yderligere behandlet i forbindelse med den nye erhvervspolitik. Vækstmødet afholdes ikke i år. Der vil som supplement til Nytårskuren blive afholdt andre målrettede tema- og dialogmøder med erhvervslivet.
 
3 Trafikinformation ved busstoppesteder
I december 2018 blev de trykte køreplaner i busserne og ved stoppestederne erstattet af muligheden for at hente digital information om afgangstider. Dette er blevet kritiseret af blandt andre ældre- og handicaporganisationer.
Movias bestyrelse har derfor besluttet, at genindføre rutebeskrivelser på alle Movias 14.500 stoppesteder på Sjælland. De nye rutebeskrivelser vil, udover bussens rute, indeholde oplysninger om den frekvens bussen kører med - fordelt på døgnet hhv. hverdage og søndage/helligdage. Information om Movias SMS-tjeneste med liveopdaterede afgangstider vil desuden blive tydeliggjort ved stoppestederne.
Opsætningen af de nye rutebeskrivelser vil ske i perioden fra medio april og frem til sommerferien. Desuden vil der fra ultimo marts blive opsat printede køreplaner i busserne.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-04-2019
Udvalget tog meddelelserne til efterretning.
3. Brugerfinansieret anlæg 2019 - frigivelse af anlægsbevillinger

Brugerfinansieret anlæg 2019 - frigivelse af anlægsbevillinger

Punkttype
Beslutning.

Tema
På det brugerfinansierede område er der besluttet projekter, som er udgiftsneutrale for kommunen.
 
Udvalget bedes indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der frigives anlægsbevillinger til disse takstfinansierede projekter.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Klimatilpasningsprojekt i Lynge
Byrådet besluttede den 22. juni 2017, at der indgås aftale med Allerød Spildevand A/S om etablering af klimatilpasningsanlæg på Lynge Bygade og Ved Gadekæret i Lynge.
 
Klimatilpasningsprojektet er en del af projektet ”Den levende Ådal” og en vigtig del af den påkrævede ikke-statslige medfinansiering (Novafos del).
 
En projektkontrakt med tilhørende projektbilag er udarbejdet og underskrevet af projektparterne Allerød Kommune og Novafos og indsendt til godkendelse hos Forsyningssekretariatet den 4. marts 2019. Sekretariatet skal godkende projektets igangsættelse. Dette forventes at tage nogle måneder. I mellemtiden udarbejdes udbudsmateriale mv., så projektet er klar til udførelse, så snart det er godkendt i Forsyningssekretariatet.
 
Den samlede omkostning for projektet er 3.564.095 kr. inkl. renteudgifter. Anlægsudgiften, der er på 3.306.250 kr. finansieres af statstilskud på 826.563 kr. samt lånoptagelse på 2.479.687 kr. Renter og afdrag på lånet, som refunderes fuldt ud af spildevandsområdet over en 10-årig periode, indarbejdes i det administrative budgetoplæg 2020-27.
Anlægsprojektet bliver hermed udgiftsneutralt for kommunen.
 
Affaldsområdet – indkøb af nye affaldsbeholdere
I budget 2019 er der afsat 10 mio. kr. under det takstfinansierede affaldsområde til indkøb af nye affaldsbeholdere som følge af ny ordning for affaldshåndtering.
Denne anlægsbevilling søges frigivet.

Administrationens forslag
Vedr. klimatilpasningsprojektet foreslår Forvaltningen:
 
Vedr. nyt affaldshåndteringssystem foreslår Forvaltningen:

Økonomi og finansiering
Anlægsudgiften for klimatilpasningsprojektet på 3.306.250 mio. kr. dækkes af statstilskud på 826.563 kr. og lånoptagelse på 2.479.687 kr. De afledte renter og afdrag dækkes af spildevandsområdet. Anlægsprojektet er hermed udgiftsneutral for kommunen. 
 
Anlægsudgiften til indkøb af affaldsbeholdere på 10.000.000 kr. finansieres af den afsatte anlægsbevilling. De afledte renter og afdrag dækkes affaldsområdet Anlægsprojektet er hermed udgiftsneutral for kommunen. 

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-04-2019
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
4. EU udbud - vintervedligeholdelse

EU udbud - vintervedligeholdelse

Punkttype
Orientering

Tema
Udvalget orienteres om EU udbud af vintervedligeholdelsen, der gennemføres i 2019.

Sagsbeskrivelse
Park & Vej forestår vinterberedskabet i Allerød Kommune. Dette omfatter et døgnberedskab, der iværksætter og udfører snerydning og saltning på veje, stier, fortove, p-pladser samt diverse kommunale ejendomme i henhold til den politisk vedtagne vintervedligeholdelsesplan.
 
Omkring 65 % af arbejdet udføres af eksterne entreprenører. På grund af entreprisens størrelse udbydes arbejdet i EU udbud.
 
Sidste EU udbud af vintervedligeholdelsen blev gennemført i 2013 og kontrakterne med nuværende entreprenører udløber 31. marts 2019.
 
For at eventuelle nye leverandører skal have mulighed for at indkøbe materiel inden sæsonstart (sneplove, saltere mv.), skal kontrakten være underskrevet min. 3 måneder inden opstart. Nuværende EU udbud forventes offentliggjort primo april 2019 med forventet kontraktindgåelse primo juni 2019. Kontraktstart er 1. november 2019.
 
Opgaven udbydes, som for nuværende kontrakt, i fem delaftaler og tildelingskriteriet ved alle delaftaler er laveste pris. Der er på denne måde taget højde for, at flere typer leverandører kan byde på opgaven, hvilket giver den bedste konkurrence og hermed mulighed for den mest optimale pris. Kontrakten tegnes for 4 år med mulighed for at forlænge med yderligere 2x1 år. Der er mulighed for at opsige kontrakten med ½ års varsel.
 
Det omfang af vintervedligeholdelsen (omkring 35 %) som i dag udføres af Park & Vej selv, bibeholdes i Park & Vej. I forbindelse med udfærdigelse af udbuddet er Park & Vejs egne vinterruter også blevet tilrettet, og der er foretaget en optimering i forhold til hvilke ruter, der med fordel kan varetages med Park & Vej’s materiel (og egne medarbejdere) og hvilke der med fordel kan udbydes.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering
Det forventes at vinterberedskabet stadig kan afholdes indenfor indeværende budget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-04-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
5. Fredning nord for Bastrup - borgermøder

Fredning nord for Bastrup - borgermøder

Punkttype
Orientering.

Tema
Byrådet besluttede den 10. oktober 2017, at Forvaltningen skulle indlede dialog med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om forberedelse af et beslutningsoplæg vedr. en eventuel fredning af et område nord for Bastrup Sø.
 
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 6. november 2018 processen for fredningssagen.
 
Udvalget orienteres om de kommende borgermøder.

Sagsbeskrivelse
I det kommende første udkast til fredningsforslag indgår følgende formål med fredningen:
Baggrunden og formålet med fredningen er uddybet i vedlagte første udgave af ”Idéoplæg til fredning af landskab nord for Bastrup”.
 
Den kommende proces
Den 10. april 2019 afholdes møde med lodsejere i området. Mødet holdes på Lynge Skole kl. 17.15 til 19.00, og lodsejerne får tilsendt det vedlagte udkast til idéoplæg sammen med invitationen. På mødet vil der være drøftelser af fastlagte emner i mindre grupper. Udvalgets medlemmer er inviteret.
Den 30. april 2019 afholdes borgermøde på Lynge Skole kl.17.30 til 19.30. På mødet vil DN informere om fredninger generelt og om baggrund og formål med en fredning af området nord for Bastrup. På mødet vil der være drøftelser af fastlagte emner i mindre grupper, hvor udvalgets medlemmer er ordstyrere.
Efter borgermøderne udarbejder Forvaltningen og DN et forslag til fredning, som forelægges udvalget i juni 2019. Udvalget beslutter her, om udgifterne til fredningen skal oversendes til budgetforhandlingerne, og dermed også om der skal arbejdes videre med forslaget eller ej.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-04-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_16-8722_dok_no_25551-19_v1_ideoplæg til fredning af landskabet nord for bastrup.pdf.pdf

Bilag

Ideoplæg til fredning af landskabet nord for Bastrup.pdf


6. Opgaveudvalgets første anbefaling

Opgaveudvalgets første anbefaling

Punkttype
Beslutning.

Tema
Opgaveudvalget om FN’s verdensmål og udarbejdelse af en Energi-, Miljø- og Naturstrategi har fremsendt deres første anbefaling om, hvordan Allerød Kommune kan arbejde med FN’s verdensmål.
 
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget bedes tage stilling til opgaveudvalgets anbefaling.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet godkendte den 19. september 2018 kommissoriet for et opgaveudvalg, med ansvar for udarbejdelsen af anbefalinger til Allerød Kommunes Miljø-, Energi- og Naturstrategi med udgangspunkt i FN’s verdensmål.
 
Udvalgets arbejde falder i to leverancer, hvor første leverance er udvalgets anbefalinger til, hvordan Allerød kan arbejde med FN’s verdensmål.
 
Opgaveudvalget behandlede og godkendte den første anbefaling på opgaveudvalgets møde den 14. marts 2019. Anbefalingen er udarbejdet til brug for arbejdet med Planstrategien. Udvalgets første anbefaling er vedlagt.
 
Opgaveudvalgets samlede anbefalinger kommer til foråret 2020. I næste fase arbejder opgaveudvalget videre med anbefalinger til Allerød Kommunes Miljø, Energi- og Naturstrategi.
 
Forslag 1
Udvalget takker for anbefalingen og lader anbefalingen indgå i sin helhed og danne grundlag for det videre arbejde med Planstrategien.
 
Forslag 2
Udvalget takker for anbefalingen og peger på de dele, som skal indarbejdes i planstrategien.
 
Forslag 3
Udvalget takker for anbefalingen.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslå, at udvalget drøfter anbefalingen fra opgaveudvalget og beslutter den videre proces.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-04-2019
Udvalget godkendte forslag 1.


caseno_18-100_dok_no_25342-19_v1_opgaveudvalgets første anbefaling_besluttet 14-03-2019.pdf.pdf

Bilag

Opgaveudvalgets første anbefaling besluttet 14-03-2019.pdf


7. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 2. april 2019

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 2. april 2019

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om status på myndighedsarbejdet i Erhvervsområdet Farremosen.

Sagsbeskrivelse
Udvalget blev senest på mødet den 12. marts 2019 orienteret om myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen.
 
Der er tale om myndighedsafgørelser indenfor forskellige lovgivningsområder, hvor afgørelserne skal træffes indenfor de kriterier, der er fastsat i den givne lovgivning. Kommunen er således ofte forpligtet til at meddele tilladelser, hvis ansøgeren opfylder de i loven angivne krav.
 
Modtagne ansøgninger
Siden sidste orientering er der ikke modtaget sager til myndighedsbehandling.
 
Udvalget orienteres først om ansøgninger fra virksomhederne, når Forvaltningen har modtaget dem.
 
Meddelte afgørelser
Siden den 4. marts 2019 er der meddelt følgende afgørelser:
 
Påtænkte afgørelser i nærmeste fremtid
 
Opfølgning på afgørelserne til Pankas A/S
Der er den 4. marts 2019 meddelt 6 afgørelser til Pankas A/S. På nuværende tidspunkt er der indgivet 3 klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet over VVM-screeningsafgørelsen, byggetilladelsen og miljøgodkendelsen.
 
Retssagen
Der er berammet retsmøder den 25. og 26. april 2019.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Ingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-04-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Sag fra byrådsmedlem Erik Lund, vedr. zonering af Farremosen i forskellige miljøklasser, vil indgå på dagsordenen til udvalgets møde i maj. Sagen blev på byrådsmødet den 28. marts 2019 oversendt til udvalget.