UDVALG

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Mødelokale C

STARTTIDSPUNKT

07-05-2019 07:30:00

SLUTTIDSPUNKT

07-05-2019 11:10:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Temadrøftelse om NOVAFOS investeringsaftale 2020-2023
4. Miljøtilsynsberetning for 2018
5. Kommuneaftaler vedr. affaldssortering
6. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 7. maj 2019
7. Dispensation fra lokalplan 295 til inddækning af ventilationsanlæg
8. Ophævelse af lokalplan nr. 305
9. Ansøgning om nedrivning af Tokkekøbvej 56
10. Sagsbehandlingstider for byggesagsbehandling
11. Sag fra udvalgsmedlem Lisbeth Skov vedr. ventetid på byggesager
12. Udkast til erhvervspolitik 2020 (april 2019)
13. Politisk styringsmodel og revision af kommunens politikker
14. Budget 2020-27: Budgetnotat 4: "Nøgletal"
15. Arbejdet med analyser af konkrete områder
16. Fagudvalgenes budgetproces 2020-27: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner
17. Sag fra byrådsmedlem Erik Lund
18. Initiativsag nr. 62: Miljøtilsyn
19. Initiativsag nr. 66: Infrastruktur / busdrift
20. Initiativsag nr. 68: Trafik / Venstresvingsbane
21. Initiativsag nr. 74: Forurening i Børstingerød
22. Initiativsag nr. 75: Forurening
23. Initiativsag nr. 89: Genanvendelse af affald1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype
Beslutning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Ingen.
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
Orientering.

Tema
1 Forlængelse af Hillerødmotorvejen
VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejen har været i offentlig høring fra 26. september til 1. december 2018. I høringsperioden afholdte vejdirektoratet borgermøder – bl.a. i Allerød den 31. oktober 2019.
 
På baggrund af de modtagne høringssvar har Vejdirektoratet udarbejdet det vedlagte høringsnotat og supplerende indstilling i forhold til Hillerødmotorvejens forlængelse.
 
Høringsvar fra Allerød Kommune med ønske om øget frihøjde ved underføringen Vejs Ende samt etablering af supercykelsti langs motorvejen er ikke i mødekommet i vejdirektoratets supplerende indstilling til projektet.
 
2 Afgørelse fra Planklagenævnet
Forvaltningen gav den 16. juli 2018 afslag på landzonetilladelse til forlængelse af en støjvold på Gl. Kollerødvej 5. Afslaget blev påklaget til Planklagenævnet.
 
Planklagenævnet har den 5. april 2019 stadfæstet kommunens afslag særligt med begrundelsen, at støjvolden med en længde på ca. 230 meter og højde på 5 meter vil virke dominerende i landskabet og være et betydeligt landskabselement særligt set fra motorvejen og området nordøst for volden.
 
Planklagenævnets afgørelse er vedlagt.
 
3 Borgermøde om Råstofplan 2020
Region Hovedstaden er i gang med at udarbejde forslag til Råstofplan 2020.
 
På nuværende tidspunkt arbejder regionen med to nye udpegninger i Allerød Kommune: Et graveområde ved Stålhøjgård og et interesseområde ved Kollerød – Se kortbilag.
 
Regionen afholder borgermøde den 15. maj kl. 17.00 – 19.00 på Regionsgården i Hillerød om forslag i Allerød og Furesø kommuner.
 
På mødet kan man høre mere om processen for udarbejdelse af råstofplanen samt miljømæssige forhold for mulige nye råstofgraveområder.
 
Læs mere: oplysninger om borgermøde
 
4 Projekt i Værebro Å’s opland
Formanden for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget havde den 5. februar 2019 møde med Bo Vesth, som er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune. Egedal Kommune forsøger at samle alle kommuner inden for Værebro Å’s opland om et fælles projekt, som kan søge statslige midler som casevandløb under en ny vandløbslov. Bo Vesth har derfor haft møder med udvalgsformændene i alle de berørte kommuner.
 
Allerød Kommune har erklæret sin principielle støtte til initiativet, men da kommunens andel af oplandet til Værebro Å er minimal, forventer Allerød Kommune ikke at bruge ressourcer på projektarbejdet eller at deltage i politiske møder og møder på embedsmandsniveau i forbindelse med projektforberedelse og – udførelse.
 
Der er ingen dele af Værebro Å eller tilløbende vandløb, som er omfattet af regulativ, der ligger i Allerød Kommune. Kommunens andel af oplandet udgøres af en privatejet mark og den sydlige del af Krogenlund Skov og afløbet herfra reguleres af Naturstyrelsen.
 
5 Analyser for pesticid
Miljøstyrelsen meddeler i vedlagte brev, at alle vandværker skal analysere for pestidcidresten chlorothalonil-amidsulfonsyre. Kontrollen vil blive gjort lovpligtig gennem ændring af drikkevandsbekendtgørelsen. Indtil dette er sket, henstiller Miljøstyrelsen at kontrollen udføres snarest muligt. Forvaltningen har videresendt Miljøstyrelsens brev til kommunens private vandværker med opfordringen til at udføre kontrollen snarest muligt. Forvaltningen følger sagen tæt og har dialog herom med vandværkerne. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt kendskab til analyse for denne pesticidrest i Allerød Kommune.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Udvalget tog meddelelserne til efterretning.


caseno_18-11391_dok_no_30667-19_v1_supplerende indstilling, hillerødmotorvejens forlængelse.pdf.pdf
caseno_18-11391_dok_no_30666-19_v1_høringsnotat, hillerødmotorvejens forlængelse.pdf.pdf
caseno_18-11391_dok_no_33274-19_v1_afgørelse fra planklagenævn.pdf
caseno_18-11391_dok_no_35950-19_v1_brev fra miljøstyrelsen vedr. krav om obligatorisk kontrol for chlorotha....pdf.pdf

Bilag

Supplerende indstilling, Hillerødmotorvejens forlængelse.pdf
Høringsnotat, Hillerødmotorvejens forlængelse.pdf
Afgørelse fra Planklagenævn
Brev fra Miljøstyrelsen vedr. krav om obligatorisk kontrol for chlorotha....pdf


3. Temadrøftelse om NOVAFOS investeringsaftale 2020-2023

Temadrøftelse om NOVAFOS investeringsaftale 2020-2023

Punkttype
Beslutning.

Tema
Novafos giver oplæg til en politisk temadrøftelse af investeringsniveauet for Allerød Spildevand for 2020-2023, samt prioriteringen mellem de enkelte temaer i investeringsaftalen.
 
Fra Novafos deltager kommunekoordinator for Allerød Martin Moneaux og chef for klimatilpasning Tina Otterstrøm Jensen, som er inviteret til kl. 7.30.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
Novafos giver en kort afrapportering af investeringsaftalen med Allerød Spildevand 2018 og målopfyldelsen for denne (bilag 1). På dette grundlag lægger Novafos op til politisk temadrøftelse om investeringsaftale 2020-2023. Som bilag vedlægges Novafos oplæg til temadrøftelse (bilag 2).
 
Allerød Spildevand har på nuværende tidspunkt et investeringsniveau på ca. 40 mio. kr. årligt.
 
Udvalget opfordres til at drøfte ønsker til det samlede investeringsniveau, samt til fordelingen og prioritering mellem følgende investeringsområder:
 
 
Ændringer i investeringsniveauet vil have indflydelse på afledningsafgiften. Oversigt over de ni ejerkommuners afledningsafgift i 2019 er listet i bilag 2. Novafos vil på mødet vise takstudviklingen over en 10-årig periode.
 
På basis af udvalgets drøftelse udarbejder Novafos og Forvaltningen et forslag til investeringsaftale med konkret projekter til behandling af Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i efteråret 2019.
 
Forslag 1
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget ønsker, at investeringsniveauet fastholdes på det nuværende niveau og tilkendegiver eventuelle politiske prioriteringer mellem de angivne investeringsområder.
 
Forslag 2
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget ønsker, at investeringsniveauet øges i forhold til det nuværende niveau og tilkendegiver eventuelle politiske prioriteringer mellem de angivne investeringsområder.
 
Forslag 3
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget ønsker, at investeringsniveauet sænkes i forhold til det nuværende niveau og tilkendegiver eventuelle politiske prioriteringer mellem de angivne investeringsområder.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
Spildevandsområdet er brugerfinansieret.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Formanden satte forslag 2 til afstemning, idet investeringsniveauet lægges på ca. 46 mio. kr. for at fremme områderne miljø og klimatilpasning:
 
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Rasmus Keis Neerbek stemte for.
 • Erling Petersen stemte imod, idet han ønsker forslag 1.


caseno_17-9466_dok_no_30177-19_v1_allerød - afrapportering af investeringsaftale for 2018 - bilag 1.pdf
caseno_17-9466_dok_no_30184-19_v1_temadrøftelse om investeringsaftale 2020-2023 - bilag 2.pdf

Bilag

Allerød - afrapportering af investeringsaftale for 2018 - bilag 1
Temadrøftelse om investeringsaftale 2020-2023 - bilag 2


4. Miljøtilsynsberetning for 2018

Miljøtilsynsberetning for 2018

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om den årlige beretning om Allerød Kommunes indsats på miljøtilsynsområdet for 2018.

Sagsbeskrivelse
Indberetning 2018
Allerød Kommune skal årligt udarbejde en beretning om kommunens indsats på miljøtilsynsområdet, jf. bekendtgørelsen af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.
 
Et skematisk resumé af beretningen for 2018, inkl. kommentarer til skemaerne, fremgår af bilag 1.
 
Af beretningen fremgår det, at Allerød Kommune opfylder tilsynsforpligtigelsen for miljøtilsyn.
 
Tilsynskampagner 2018
Kommunerne skal hvert år udføre to tilsynskampagner. Temaet for kampagnerne skal omhandle væsentlige miljøproblemstillinger i kommunen, introduktion af ny lovgivning eller en særlig indsats for forebyggende miljøarbejde i virksomhederne. Resultaterne af disse kampagner skal offentliggøres en gang om året. Denne offentliggørelse vil ske sammen med tilsynsberetningen.
 
Allerød Kommune har udført nedenstående 2 tilsynskampagner i 2018:
 
1 Husdyrbrug
 
Kampagnemålene var:
 
 
Med ændringerne af husdyrgødningsbekendtgørelsen og husdyrbrugloven er der nu flere mindre husdyrbrug, der er underlagt fastlagt miljøtilsyn.
 
Har en landmand i dag f.eks. mere end 4 heste med føl, mere end 30 høns eller mere end 2 søer med smågrise er bedriften omfattet af tilsynsforpligtelsen.
 
Tidligere var grænsen for, hvornår der skulle udføres miljøtilsyn, baseret på antallet af dyreenheder DE (den teknisk betegnelse som bruges til at opgøre forskellige dyrs produktion af husdyrgødning).
 
Kampagnen blev geografisk afgrænset til området af Allerød Kommune beliggende øst for jernbanen. De mulige husdyrbrug omfattet af den nye lovgivning blev udvalgt ud fra oplysninger i BBR, ældre tilsynsnotater, oplysninger i kommunens sagsstyringssystem samt luftfoto. Luftfotos blev brugt til at finde folde, stalde, læskure, dyr mm.
 
Der blev besøgt 15 adresser og fundet 3 husdyrbrug omfattet af den nye lovgivning.
 
Det er planen at gennemgå resten af kommunen for husdyrbrug omfattet af den nye lovgivning i tilsynskampagner de næste to år.
 
2 Tilsyn med nedgravede olietanke på 10.000 l eller derover, nedgravet efter 1. januar 1970.
 
Kampagnens mål er at sikre, at oplysninger i BBR er opdateret, at der er foretaget tilstrækkelig og korrekt registrering på baggrund af den forhåndenværende dokumentation, samt at kontrollere at olietanksbekendtgørelsens regler er overholdt. Herunder vil der blive foretaget en ensretning af data således, at der er overensstemmelse mellem oplysninger i kommunens interne tankregister og BBR-registret.
 
Ved gennemgang af oplysninger i BBR- og tankregister, er der fundet ca. 30 adresser, med i alt 60 tanke. Tankstørrelsen varierer fra 10.000 l og op til 100.000 l.
 
På grund af det store antal, har kampagnen strukket sig over sig over 2017 og 2018, og er nu afsluttet.
 
I 2018 er data for ca. 30 tanke opdateret. Olietanksbekendtgørelsens regler er vurderet overholdt.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Ingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_19-3142_dok_no_22151-19_v1_bilag 1 allerød kommunens tilsynsindsats på miljøområdet 2018.doc

Bilag

Bilag 1 Allerød Kommunens tilsynsindsats på miljøområdet 2018


5. Kommuneaftaler vedr. affaldssortering

Kommuneaftaler vedr. affaldssortering

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede den 22. februar 2018 i et samarbejde mellem de fire interessentkommuner i NORFORS (Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg) at etablere et fælles sorteringssystem for genanvendeligt husholdningsaffald. Det blev desuden besluttet at gennemføre et fælles udbud for beholderindkøb og affaldsindsamling, hvilket siden er gennemført.
 
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 8. maj 2018 de vedlagte 3 aftaler mellem parterne i det fælles affaldssystem. Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at aftalerne underskrives af borgmesteren.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
De tre aftaler mellem parterne beskriver følgende:
 
 
Af aftalerne fremgår det, at det er nødvendigt at forpligte sig på fællesskabet, da det er forudsætningen for aftalerne med leverandørerne og de stordriftsfordele, der kommer heraf.
 
Aftalerne er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at de tre aftaler underskrives af borgmesteren.

Økonomi og finansiering
Affaldsområdet er brugerfinansieret. Hvis Allerød Kommune opsiger aftalerne kan det udløse udgifter til at skadesløsholde de øvrige parter.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_16-5384_dok_no_29855-18_v1_bilag 7 - aftale nr. 1 om diff af affald og forpligtelse til lev til norsfors udkast.pdf.pdf
caseno_16-5384_dok_no_29856-18_v1_bilag 8 - aftale nr. 2 om fælles kontraktsstyring af affaldsindsamling.pdf.pdf
caseno_16-5384_dok_no_29857-18_v1_bilag 9 - aftale nr. 3 om fælles udbud af affaldscontainer.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Udkast til aftale 1
Bilag 2 - Udkast til aftale 2
Bilag 3 - Udkast til aftale 3


6. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 7. maj 2019

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 7. maj 2019

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om status på myndighedsarbejdet i Erhvervsområdet Farremosen.

Sagsbeskrivelse
Udvalget blev senest på mødet den 2. april 2019 orienteret om myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen.
 
Der er tale om myndighedsafgørelser inden for forskellige lovgivningsområder, hvor afgørelserne skal træffes inden for de kriterier, der er fastsat i den givne lovgivning. Kommunen er således ofte forpligtet til at meddele tilladelser, hvis ansøgeren opfylder de i loven angivne krav.
 
Modtagne ansøgninger
Siden sidste orientering er der modtaget følgende sag til myndighedsbehandling:
 
Udvalget orienteres først om ansøgninger fra virksomhederne, når Forvaltningen har modtaget dem.
 
Meddelte afgørelser
Siden den 12. marts 2019 er der meddelt følgende afgørelse:
 
Påtænkte afgørelser i nærmeste fremtid
 
Opfølgning på afgørelserne til Pankas A/S
Der er den 4. marts 2019 meddelt 6 afgørelser til Pankas A/S. Der er indgivet 18 klager, med klage over en eller flere af afgørelserne, til klagenævnet. Der klages over VVM-screeningsafgørelsen, byggetilladelsen, terrænreguleringen, tilslutningstilladelsen og miljøgodkendelsen.
 
Retssagen
Allerød Kommune har den 27. marts 2019 modtaget et 22 sider langt ”sammenfattede processkrift” med nye hovedanbringender samt 14 nye bilag. Allerød Kommune har på denne baggrund anmodet om udsættelse af retssagen. Retssagen er udsat og nu berammet til den 19. og 20. november 2019, da det ikke har været muligt for retten at finde to nye sammenhængende dage på et tidligere tidspunkt.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Ingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
7. Dispensation fra lokalplan 295 til inddækning af ventilationsanlæg

Dispensation fra lokalplan 295 til inddækning af ventilationsanlæg

Punkttype
Beslutning.

Tema
I forbindelse med indretning af fitnesscenter på M D Madsensvej 8 A, er der udført et ventilationsanlæg på taget af bygningen. For at imødekomme de omkringliggende naboer ønsker fitnesscentrets ejer at inddække anlægget.
 
Udvalget bedes tage stilling til, om der kan meddeles dispensation fra lokalplan 295 til inddækning af anlægget.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Byggetilladelse
Der er den 27. november 2018 givet byggetilladelse til ombygning af den tidligere Irma forretning på M D Madsensvej 8A, til The Club fitnesscenter.
 
Af det ansøgte ventilationsanlæg, er det udelukkende teknikhuset (anført som aggregatet i bilag 1 og 2), som kræver byggetilladelse. Byggetilladelse vil kunne opnås og kan ikke nægtes, da teknikhuset overholder bygningsreglementet og lokalplanen.
 
Den øvrige del af ventilationsanlægget kræver ikke byggetilladelse. Ejeren er derfor i udgangspunktet ikke forpligtet til at foretage sig yderlige og kan lade anlægget fremstå i sin nuværende udformning.
 
Den endelige byggetilladelse til aggregatet afventer nedenstående behandling af ansøgning om dispensation.
 
Dispensation fra lokalplanen
For at imødekomme reaktioner fra naboerne på det opførte ventilationsanlæg, har ansøger ansøgt om at udføre inddækning af anlægget.
 
Lokalplan 295 bestemmer i § 7.2, som vedrører bebyggelsens omfang og placering, at:
Bebyggelsen må højst opføres med de etageantal, der er angivet på kortbilag 3. Tagetagen skal enten udføres som sadeltag med en taghældning på mellem 35 og 50 grader eller som en tilbagerykning på min. 1,0 meter i forhold til facaden.
 
I det område, hvor ventilationsanlægget er placeret, må bygningen opføres i 1 etage med udnyttet tagetage.
Ventilationsanlægget i sin nuværende udformning betragtes som et teknisk anlæg og ikke som en ekstra etage. Hvis anlægget inddækkes vurderes det dog, at have karakter af en bygningsdel, og at det derfor er omfattet af lokalplanens krav vedrørende omfang og placering.
 
Af den vedlagte tegning (bilag 1) fremgår det, at inddækningen af anlægget på tre steder overskrider lokalplans krav om tilbagerykning på 1 meter fra facaden. Overskridelsen er beskrevet i partshøring/naboorientering (bilag 3).
 
Lokalplan 295 bestemmer i § 9.2 vedrørende facadens udseende, at:
Bebyggelsens facader skal have teglsten som hovedelement, enten som blank mur eller vand- eller sækkeskuret. Endvidere kan træ, metal og glas indgå.
 
For at nedtone anlægget, har ansøger foreslået, at der udføres en ramme om ventilationsanlægget, og at hele anlægget beklædes med tagpap på toppen, og at siderne beklædes med sorte metal sinusplader. En sådan beklædning kræver ikke dispensation fra lokalplanens § 9.2.
 
Naboorientering
I forbindelse med ansøgningen om dispensation har der været foretaget partshøring og naboorientering (se bilag 3). Der er i den forbindelse indkommet seks høringssvar som er samlet i det vedlagte høringsnotat (bilag 4).
 
To af svarene er positive, og det værdsættes, at anlægget inddækkes (høringssvar nr. 1 og 2).
 
De øvrige fire indsigelser (høringssvar nr. 3-6) mener ikke, at der bør dispenseres fra lokalplanen og fremfører bl.a., at anlæggets omfang medfører både blændingsgener og uønsket skyggepåvirkning, samt begrænser deres udsigt og derved værdien af deres ejendom.
 
Desuden mener klagerne ikke, at anlægget opfylder kravene i lokalplanens § 9.5 om ensartethed med hensyn til højde og materialevalg m.m. og principperne i planstrategien for området. Klagerne mener, at anlægget skal flyttes ind i bygningen.
 
Desuden fremfører de, at anlægget er udført uden forudgående høring og nødvendige tilladelser, samt at et sådant udendørs anlæg ikke hører til i bymidten.
 
Forslag 1
Der meddeles dispensation fra lokalplanens krav om tilbagetrækning af inddækningen af ventilationsanlægget.
Begrundelsen er, at overskridelserne vurderes at være relativt beskedne, og at den ansøgte inddækning af anlægget, vil betyde at anlægget fremstår væsentligt mere nedtonet.
 
Forslag 2
Der meddeles afslag på ansøgningen om dispensation fra lokalplanens krav om tilbagetrækning, da overskridelserne vurderes at være væsentlige.
Ventilationsanlægget vil lovligt fremstå i sin nuværende udformning.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Sagen genoptages, idet ejeren og naboer inviteres til foretræde for udvalget.


caseno_19-3965_dok_no_32166-19_v1_bilag 4, partshøring-naborientering..pdf
caseno_19-3965_dok_no_32163-19_v1_bilag 3, ventilationsanlæg som ansøgt, opstalter..pdf
caseno_19-3965_dok_no_32160-19_v1_bilag 2, ventilationsanlæg som ansøgt, plan og isometri..pdf
caseno_19-3965_dok_no_32986-19_v4_høringsnotat.pdf

Bilag

Bilag 3, partshøring-naborientering.
Bilag 2, Ventilationsanlæg som ansøgt, opstalter.
Bilag 1, Ventilationsanlæg som ansøgt, plan og isometri.
Bilag 4, Samlede høringssvar


8. Ophævelse af lokalplan nr. 305

Ophævelse af lokalplan nr. 305

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådet besluttede den 22. november 2018 at sende forslag til ophævelse af lokalplan 305 for grusgrave og lossepladser i Lynge-Uggeløse i offentlig høring.
 
På baggrund af den gennemførte høringsproces anmodes Teknik-, Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan 305 ophæves.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe den endelige beslutning

Sagsbeskrivelse
 
Udvalget behandlede sag om ophævelse af lokalplan 305 den 23. oktober 2018.
 
Lokalplan 305 for grusgrave og lossepladser i Lynge-Uggeløse blev offentligt bekendtgjort den 14. marts 1979. Hovedparten af lokalplanen blev ophævet med vedtagelsen af lokalplan 352 for et Natur- og Grusgravsområde vest for Uggeløse. De resterende dele af lokalplanen vurderes ikke længere at være relevante og kan aflyses. Desuden ligger dele af lokalplan 305 inden for området mellem Slangerupvej og Bastrup Sø, der er foreslået fredet, jf. byrådets beslutning af 10. oktober 2017.
 
Kommunen kan i henhold til planlovens § 33 stk. 1 ophæve lokalplaner i landzonen, hvis der ikke længere er behov for planlægning af stedet. Administrationen af området vil herefter foregå efter landzonebestemmelserne.
Beslutning om at ophæve en lokalplan efter § 33, stk. 1, nr. 1 kan først træffes når ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig. Byrådet fastsætter en frist for udtalelser på mindst 4 uger.
 
Byrådet besluttede den 22. november 2018 at sende forslag til ophævelse af lokalplan 305 for grusgrave og lossepladser i Lynge-Uggeløse (bilag 1) i offentlig høring. Forslag har været fremlagt offentligheden i 4 uger fra den 6. marts til den 3. april 2019.
 
I forbindelse med den offentlige høring er der ikke modtaget bemærkninger til forslag om ophævelse af lokalplan 305.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan 305 for grusgrave og lossepladser i Lynge-Uggeløse, offentligt bekendtgjort 14. marts 1979, ophæves i sin helhed.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_18-7968_dok_no_20647-19_v2_forslag til ophævelse af lokalplan 305.pdf.pdf
caseno_18-7968_dok_no_20649-19_v1_kortbilag.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Forslag til ophævelse af lokalplan 305.pdf
Bilag 2 - kort over området.pdf


9. Ansøgning om nedrivning af Tokkekøbvej 56

Ansøgning om nedrivning af Tokkekøbvej 56

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 23. oktober 2018 at meddele afslag på dispensation fra lokalplan 224A for Horsemose Villaby til nedrivning af enfamiliehus på Tokkekøbvej 56. Afslaget er meddelt med udgangspunkt i indsigelse fra Museum Nordsjælland, der mener at huset bør bevares.
 
Ejendommens ejer har den 16. februar 2019 anmodet om, at sagen genoptages. Ejeren bemærker, at Museum Nordsjællands vurdering af husets bevaringsværdi ikke er foretaget på et fagligt kompetent grundlag.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Ejeren af Tokkekøbvej 56 har gennem sin advokat anfægtet udvalgets beslutning af 23. oktober 2018 (bilag 1) med henvisning til, at Museums Nordsjællands udtalelse (bilag 2) bygger på ikke-sagkyndig vurdering af både arkitektoniske og byggetekniske forhold.
Udtalelsen fra Museum Nordsjælland har derfor, ifølge ejendommens ejer, alene betydning i forhold til museets vurdering af bygningens kulturhistoriske værdi.
 
I forbindelse med anmodning om genoptagelse af sagen har ejeren fremsendt yderligere materiale, der modsiger udtalelsen fra Museum Nordsjælland af den 9. august 2018 (se bilag 3).
 
For at validere argumenterne fra henholdsvis ejer og Museum Nordsjælland har Forvaltningen indhentet yderligere oplysninger. Vedlagt er en rapport udarbejdet af Center for Bygningsbevaring i Raadvad, der beskriver husets bevaringsværdi ud fra SAVE-metoden og redegør for de byggetekniske forhold (bilag 4).
 
SAVE-skalaen går fra 1-9, hvor 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi. Center for Bygningsbevaring i Raadvad har vurderet husets samlede værdi til 5.
 
I Allerød Kommune er der eksempler, hvor huse med bevaringsværdien 5 er nedrevet.
 
Ejendommen Tokkekøbvej 56 er omfattet af den bevarende lokalplan 224A for Horsemose Villaby. Det fremgår af lokalplanens formålsparagraf at: ”Hensigten med lokalplanen er at bevare området som et villaboligområde med bebyggelser af forskellig alder, byggetraditioner og stilarter, karakterfulde træer og trægrupper samt hegn og smalle beskedent udstyrede veje”
 
Lokalplanens § 6.5 knytter sig op på formålsbestemmelsen ved at sikre at: ”Bygninger inden for området må ikke nedrives, med mindre Byrådet giver tilladelse hertil. Undtaget er garager, udhuse og lignende småbygninger.”.
 
Huset på Tokkekøbvej 56 er derfor i udgangspunktet bevaringsværdigt, og en evt. tilladelse til nedrivning forudsætter en godkendelse fra byrådet.
 
Husets bevaringsværdi
Huset er et godt eksempel på en tidstypisk murermestervilla fra starten af det 20. århundrede. Både indsigelsen fra Museum Nordsjælland og rapporten fra Center for Bygningsbevaring, peger på arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i huset, som fortæller om den tidlige udvikling i Horsemosen. Størstedelen af huset fremstår originalt og ud fra et arkitektonisk og kulturhistorisk perspektiv, kan der være en interesse i, at et sådan hus bevares for eftertiden.
Set i forhold til det samlede område ligger huset dog lang tilbagetrukket på grunden og bidrager derfor ikke til opfattelsen af et samlet gadeforløb.
 
I vurderingen af den samlede bevaringsværdi spiller huset fysiske tilstand en væsentlig og afgørende rolle. Både de nye oplysninger, som ejeren har fremsendt samt den uvildige rapport fra center for bygningsbevaring peger på, at husets fysiske stand er så ringe, at det kræver uforholdsmæssigt store investeringer at bringe det op til nuværende standarder.
 
Forslag 1
Der meddeles dispensation til nedrivning med begrundelsen, at huset grundet en meget ringe fysisk stand ikke længere repræsenterer en kulturhistorisk værdi for Horsemosekvarteret. Yderligere begrundes dispensationen med, at nedrivningen af ejendommen ikke vil være i strid med lokalplanens formål, samt at opførelsen af et mere moderne hus vil understøtte hensigten med bebyggelse af forskellig alder, tradition og art.
 
Der skal gennemføres naboorientering, og såfremt der kommer væsentlige indsigelser genoptages sagen.

Forslag 2
Der meddeles afslag på dispensation til nedrivning med begrundelsen at huset stadig anses som bevaringsværdigt, da det repræsenterer en væsentligt kulturhistorisk værdi for Horsemosekvarteret. En nedrivning af huset, vil derfor ikke understøtte lokalplanens formål om, at området skal bevares med bebyggelser af forskellig alder, byggetraditioner og stilarter.
 Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Formanden satte forslag 1 til afstemning:
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov og Martin Wolffbrandt stemte for.
 • Erling Petersen og Rasmus Keis Neerbek stemte imod.


caseno_19-3202_dok_no_36079-19_v1_anmodning om remonstration.pdf.pdf
caseno_19-3202_dok_no_36080-19_v1_indsigelse mod ansøgning om nedrivning af tokkekøbvej 56, 3450 allerød.pdf.pdf
caseno_19-3202_dok_no_36090-19_v1_nye oplysninger fra ejeren af tokkekøbvej 56.pdf.pdf
caseno_19-3202_dok_no_36081-19_v1_vurdering af bevaringsværdi og tilstand_tokkekøbvej 56.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Anmodning om genoptagelse.pdf
Bilag 2 - Museum Nordsjællands indsigelse mod ansøgning om nedrivning af Tokkekøbvej 56, 3450 Allerød.pdf
Bilag 3 - Nye oplysninger fra ejeren af Tokkekøbvej 56.pdf
Bilag 4 - Vurdering af bevaringsværdi og tilstand_Tokkekøbvej 56.pdf


10. Sagsbehandlingstider for byggesagsbehandling

Sagsbehandlingstider for byggesagsbehandling

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om status på sagsbehandlingstider for byggesagsbehandling.

Sagsbeskrivelse
KL udgav i februar 2019 statistik for byggesagsbehandlingstiderne for landets kommuner for hele året 2018. Overordnet er der for alle kommuner tale om en stigning i sagsbehandlingstiderne, hvilket KL forklarer med generelle udfordringer med implementeringen af nyt bygningsreglement (BR18) og stigende antal ansøgninger på grund af byggeboom.
 
Forvaltningen har iværksat en række konkrete tiltag for forbedring af byggesagsbehandlingstiderne helt generelt, da målet er god oplevet service for ansøgere. Tiltagene viser ultimo april 2019 en betydelig forbedring af KL’s statistik fra fagsystemet Byg og Miljø (kommunernes digitale ansøgningsportal) og det forventes, at statistikken for hele 2019 vil blive mere retvisende end statistikken for 2018.
 
Allerød Kommune ligger lavt i statistikken, og der er flere årsager til dette, ud over implementering af det nye bygningsreglement, der gælder for hele landet.
 
Det samlede antal sager i byggesagsafdelingen i Allerød er steget fra 643 i 2017 til 780 i 2018. Der har i 2018 været 4 byggesagsbehandlere og en planjurist ansat i afdelingen. I 2019 vil der være omkring 1 måned, hvor 2 af stillingerne som byggesagsbehandler vil være ubesatte, da to byggesagsbehandlere fratræder før, der kan ansættes nye.
 
I 2018 er der indkommet et stort antal byggesager over en forholdsvis kort periode i de nye boligområder Grønningen, Frugtlunden mv. samt i det nye erhvervsområde Farremosen. Ansøgningerne har således ikke været jævnt spredt ud over året. En konkret byggesag i Rådhusparken har ligeledes været ressourcekrævende.
 
En hovedårsag til den lange registrerede sagsbehandlingstid er kommunens hidtidige måde at registrere byggesagerne på i fagsystemet Byg og Miljø.
 
Måden sagsbehandlingstiderne bliver logget på, ses i byggesager som kræver f.eks. landzonetilladelse, nedsivningstilladelse eller en anden form for godkendelse fra en anden afdeling i kommunen end byggesagsafdelingen. Tidligere har tiden til godkendelser fra andre afdelinger i kommunen talt med i sagsbehandlingstiden for byggesagen i fagsystemet Byg og Miljø. Dette logges anderledes i andre kommuner, hvilket byggesagsafdelingen er blevet opmærksom på, og derfor har ændret af hensyn til statistikken.
 
En anden årsag har været det komplekse IT system, som fagsystemet Byg og Miljø har stillet op for, hvordan byggesagsbehandlingstiderne logges på. For korrekt logning af sagsbehandlingstider, skal alt materiale f.eks. modtages igennem Byg og Miljø, hvor Forvaltningen tidligere har accepteret at få materialet på mail. Dette for at skabe bedre service for borgerne, der ofte har fundet det lettere at bruge e-mails end Byg og Miljø. For korrekt logning af sagsbehandlingstider, har der heller ikke tidligere været fokus på, at sager der ikke har fyldestgørende materiale, konsekvent skal registreres som manglende fyldestgørende materiale, inden 21 dage fra modtagelse, samt ved hver enkelt eventuel mangelfulde indsendelse af yderligere materiale.
 
Alt i alt har logningsudfordringerne skabt et skævt billede af den reelle byggesagsbehandlingstid, som det ses af statistikken fra KL, med tal fra fagsystemet Byg og Miljø.
 
Endelig vil en konsekvent prioritering af byggesager med servicemål jf. statistikken, have den effekt, at visse typer af sager, hvor der ikke er servicemål, bliver nedprioriteret. Det omhandler f.eks. nedrivningssager, visse sekundære bygninger og lovliggørelsessager.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Nej.

Dialog/høring
Nej.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_19-4618_dok_no_33600-19_v1_kl servicemålsstatistik 2018.pdf.pdf

Bilag

KL servicemålsstatistik 2018.pdf


11. Sag fra udvalgsmedlem Lisbeth Skov vedr. ventetid på byggesager

Sag fra udvalgsmedlem Lisbeth Skov vedr. ventetid på byggesager

Punkttype
Beslutning.

Tema
Lisbeth Skov har i mail af 25. april 2019 anmodet om, at nedenstående sag optages på udvalgets dagsorden.

Sagsbeskrivelse
”På næste TEMPU møde (7/5) vil jeg gerne udbede mig en orientering omkring ventetid på byggesager i Allerød kommune. Hvor lang er ventetiden både bagudrettet samt pt. Hvor mange ansatte er der, hvor mange ubesatte stillinger er der og hvor længe og hvorfor har de været/er de ubesatte. Er det den rigtige måde, der måles på og har forvaltningen forslag til forbedringer på dette område”.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Sagen henlægges, idet der henvises til pkt. 10 om sagsbehandlingstider for byggesagsbehandling.
12. Udkast til erhvervspolitik 2020 (april 2019)

Udkast til erhvervspolitik 2020 (april 2019)

Punkttype
Beslutning.

Tema
Erhvervspolitikken skal revideres i 2019. Hensigten er, at politikken skal være samlende for, at kommunen styrkes yderligere i at være attraktiv at drive virksomhed i.
 
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at godkende at udkast til Erhvervspolitik 2020 sendes i offentlig høring.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
Historik
Kommissorium for erhvervspolitikken blev vedtaget af udvalget den 23. oktober 2018. Arbejdet med en revision af erhvervspolitikken er igangsat parallelt med processerne for Vision 2031 og den igangværende revision af Planstrategien, hvor der har været fremlagt baggrundsmateriale og erhvervsforhold har været drøftet. På Vækstmøde 2018 var input fra erhvervslivet til erhvervspolitikken et hovedomdrejningspunkt, og der er løbende indsamlet input fra erhvervslivet og erhvervslivets aktører gennem virksomhedsbesøg, dialogmøder m.m. 
 
I disse processer er der blandt andet fremkommet konkrete forslag til aktiviteter, som løbende skal kvalificeres og prioriteres i samarbejde og dialog med relevante interessenter og samarbejdspartnere. Dette for at sikre fortsat ejerskab og ophæng i forhold til implementeringen af de ønskede forandringer og tværgående dele af erhvervspolitikken.
 
Ramme og formål
Udkast til erhvervspolitik er udarbejdet som en overordnet politik, der er sammenflettende på tværs af politikområder. Erhvervspolitikken bliver et kompas for udviklingen på tværs af de erhvervsrelaterede indsatsområder.
 
Byrådets vision og pejlemærker er indarbejdet som ledestjerne. FN´s Verdensmål danner grundlag og udkastet er afstemt i forhold til overordnede politiske dagsordner og den centrale styring, der spiller ind til erhvervspolitikken, herunder f.eks. den nye lov om erhvervsfremme og Greater Copenhagen samarbejdet.
Vægten er, i overensstemmelse med kommissoriet, lagt på de overordnede strategiske linjer og prioriteringer, samt at sikre fremsynet rummelighed.
 
Erhvervspolitikken er retningssættende og overbliksskabende. Den bevæger sig ikke på et konkret niveau, der kan blive fastlåsende for politikområder, som hver især også er under revision.  
 
Erhvervspolitikken vil efterfølgende blive sat op i en skabelon for kommunes politikker, som er under udarbejdelse.  
 
Politikken har to formål:
 
 
Erhvervspolitikken skal være et styringsredskab for byrådet og retter sig herudover mod erhvervslivet og andre med interesse for erhvervsforhold i Allerød Kommune.
 
Mål og retning
Det overordnede mål i erhvervspolitikken er:
 
Byrådet ønsker yderligere at styrke Allerøds position som en erhvervsaktiv kommune, der med afsæt i vision og verdensmål, samarbejder om at skabe gode livsvilkår for borgere og virksomheder- og skabe nye muligheder for bæredygtig vækst og arbejdspladser.
Allerød understøtter aktivt regeringens vision om at udvikle Region Hovedstaden til Nordeuropas mest konkurrencedygtige metropol.

Fem erhvervspolitiske indsatsområder sætter retning for bæredygtig udvikling og vækst:
 
 1. Styrket erhvervsfremmeindsats og tættere lokale relationer
 2. Konkurrencedygtige rammevilkår
 3. Et rummeligt og velfungerende arbejdsmarked
 4. Medansvar for regional og global udvikling
 5. En stærk fortælling.
 
Erhvervspolitikken tager afsæt i, at Allerød Kommune er en del af en større regional og national dagsorden og i byrådets vision og ambition om at skabe et bæredygtigt samfund. FN’s Verdensmål danner grundlag for erhvervspolitikken på tværs af politik- og indsatsområder.
 
Under hvert af de overordnede første fire indsatsområder indgår en række temaer, der skal bidrage til realisering af målene. Temaerne bevæger sig fra en styrket erhvervsfremmeindsats og tættere lokale relationer, hvor en række fokusområder er trukket frem. Herunder særlige indsatser overfor strategisk vigtige erhvervssegmenter, styrkelse af iværksættermiljøet, stimulering af detailhandlen og de små og mellemstore virksomheders muligheder, datagrundlag og styrkepositioner, der kan bringes i spil i den lokale og regionale, strategiske dagsorden, udvikling af bæredygtige bysamfund. Herudover er der indsatsområder i forhold til infrastruktur, lokaliseringsmuligheder, udvikling og optimering af myndigheds- og servicebehandlingen, en tværkommunal arbejdsmarkedsindsats og det fælles ansvar at sikre jobmuligheder til alle samt sikring af det fremtidige arbejdsmarked gennem uddannelser og praktikpladser.
 
Det femte indsatsområde handler om udvikling af den særlige Allerød-identitet og de stærke fortællinger, der skaber motivation og forandring, samler os, skaber engement, styrker og positionerer erhvervslivet i Allerød også som en del af en konkurrencedygtig metropol.
 
Videre proces
Udkast til erhvervspolitik skal forud for vedtagelse sendes i høring. Dette kan ske via offentlig høring gennem høringsportalen på Allerød Kommunes hjemmeside, samt ved at udkastet sendes direkte til de lokale erhvervsorganisationer: Allerød Handelsforening, Lynge Erhvervsforening, Team Allerød.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender, at udkast til Erhvervspolitik 2020 sendes i høring.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet høringskredsen udvides, så den også omfatter interessenter med fokus på social- og grøn bæredygtighed.


caseno_18-6440_dok_no_33112-19_v2_udkast til erhvervspolitik 2020 - april 2019 tepmu.pdf

Bilag

Udkast til erhvervspolitik 2020 - april 2019 TEPMU


13. Politisk styringsmodel og revision af kommunens politikker

Politisk styringsmodel og revision af kommunens politikker

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådet har i januar 2019 besluttet visionen ”tæt på hinanden – tæt på naturen”. Byrådet har samtidig besluttet de overordnede rammer for hvordan realiseringen af visionen tilrettelægges. Et helt centralt element i realiseringsplanen er, at visionen sætter retningen for en justering af alle kommunens politikker. I denne sag skal der træffes beslutning om:
·         Opdatering af kommunens politiske styringsmodel
·         Opdeling i politikområder
·         Processen for revision af politikker.
Efter behandling af sagen i Økonomiudvalget, er det hensigten at sagen oversendes til fagudvalgene, hvor efter sagen igen behandles i Økonomiudvalget og slutteligt besluttes i byrådet.
 
Supplerende sagsfremstilling til fagudvalgsbehandlingen af sagen
Sagen er oversendt til fagudvalgene med henblik på at behandle forslaget til opdeling i politikområder og tidsplanen for revisionen af politikerne.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
Den nuværende politiske styringsmodel har i sin grundform været anvendt i en årrække i Allerød Kommune og blev senest besluttet i Økonomiudvalget i 2015, hvor der blev foretaget enkelte mindre justeringer.
 
Principperne for kommunens politiske styringsmodel er:
       Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens styring og udvikling.
       Fokus er på kerneopgaven ”at skabe værdi for borgerne”, indenfor rammerne af de serviceydelser og myndighedsopgaver, som kommunen har ansvaret for.
       Politikker og strategier sætter retning for de enkelte serviceområder
       Løbende tilpasninger i det konkrete serviceniveau sker i de årlige forhandlinger om budgettet og i de sager, der fremlægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i årets løb.
       Arbejdet med opfølgning og effekt sker løbende i fagudvalgene og gennem de analyser der igangsættes.
       Forvaltningen og kommunens virksomheder har til ansvar at omsætte den vision, politikker og strategier i den service der leveres til kommunens borgere, indenfor de bevillinger byrådet afgiver.
       Styringsprincippet ”Central styring, decentral ledelse” udgør den strategiske retning for Forvaltningens og de kommunale virksomheders arbejde i øvrigt.
       Byrådets arbejde er i øvrigt tilrettelagt i styrelsesvedtægten og de spilleregler byrådet har besluttet.

Der er i bilag vedlagt en beskrivelse af kommunens politiske styringsmodel.
 
Den politiske styringsmodel vil i praksis udvikle sig løbende, hvilket også er sket de senere år. I 2018 er der fx taget følgende initiativer, der ligeledes kan betragtes som justeringer af den politiske styringsmodel:
 
For det første fastlægges budgetprocessen årligt af byrådet i budgetstrategien, og det nye er, at budgetperioden nu er udvidet fra 4 til 8 år.
 
For at understøtte byrådets ønske om øget politisk fokus på kvalitet og effekt på serviceområderne, udarbejdes der nu for det andet et nyt budgetnotat i foråret, der skal give et overblik over de kvalitetsindikatorer der i dag findes på de større serviceområder, ud over de almindelige økonomiske nøgletal.
 
For det tredje er dialogen med borgerne og kommunens MED-organisation tydeliggjort fra budgetprocessens start. Der indgår herunder en oversigt over hvilke datoer de forskellige materialer i budgetprocessen offentliggøres på kommunens hjemmeside, således at det er lettere for interesserede at følge med.
 
Der er for det fjerde udarbejdet et nyt overblik over større politiske sager i byrådsperioden, som løbende opdateres og drøftes i fagudvalg og økonomiudvalg. Oversigten afspejler både større sager der udspringer af konstitueringsaftalen, årlige budgetforlig, lovpligtige planer som kommuneplan og planstrategi mv.
 
Opdeling i politikområder
For at sikre at visionen indarbejdes i byrådets politikker på alle områder, er der behov for at fastlægge hvilke politikområder kommunens samlede virke skal opdeles i. Opdelingen i politikområder vil være en videreudvikling af kommunens nuværende styringsmodel, da der ikke tidligere har været fastlagt en entydig struktur for hvilke politikker byrådet og fagudvalgene ønsker at arbejde med.
 
Forvaltningen foreslår, at der sker en opdeling af kommunens samlede virke i følgende politikområder:
 
Politikområde
Udvalg
Revision
Social- og beskæftigelsespolitik
SVBU
1. kvartal 2020
Sundhedspolitik
SVBU
1-2. kvartal 2021
Ældre- og værdighedspolitik
SVBU
2-3. kvartal 2021
Børne- og ungepolitik
BSU
Igang
Planstrategi
TEPMU
Igang
Infrastrukturpolitik
TEPMU
4. kvartal 2019
Natur- og miljøpolitik
TEPMU
4. kvartal 2020
Erhvervspolitik
TEPMU
Igang
Kultur- og fritidspolitik
KIU
1. kvartal 2021
Økonomisk politik
ØU
Afsluttet
 
Det skal bemærkes, at flere politikker vil være tværgående i kommunen og derfor vil skulle behandles i flere fagudvalg før de kan vedtages i byrådet. Fx Sundhedspolitikken. Det anførte fagudvalg udtrykker derfor alene hvilket fagudvalg der har det overordnede ansvar for at politikken udarbejdes og at processen gennemføres.
 
Det skal bemærkes, at der til revisionen af Børne- og Ungepolitikken var afsat 200.000 kr. til gennemførelse af processen. En bevilling i nogenlunde denne størrelse vil være en forudsætning for, at processerne for de øvrige politikker kan tilrettelægges med samme inddragelse og eksterne bistand.
 
Processen for revideringen af politikkerne
Udarbejdelse eller revisionen af en politik starter i et fagudvalg og slutter med vedtagelse i byrådet. Forvaltningen understøtter revideringen af politikkerne.
 
Politikkerne skal understøtte den politiske dialog og lederskab. Det vil derfor ofte kræve, at der ikke kun arbejdes med politikken i de traditionelle udvalgsmøder. Det er relevant at involvere både borgere og administrationen på nye måder, så samspillet og ejerskabet til politikken i sidste ende bliver større. Disse hensyn bør afvejes forud for igangsættelse af revision eller nyudvikling af en politik.

Processens forløb og omfang afhænger især af, om politikken skal gennemgå en mindre revidering eller udarbejdes på ny, og om politikken er tværgående og dermed har mange interessenter, eller er en mere snæver udvalgspolitik med få interessenter. Den konkrete inddragelse af interessenter kan ske på mange måder. Der er i udgangspunktet ikke sat midler af til politikudviklingsprocesser. Dette skal ske ved en politisk beslutning. For alle politikker er der en række faste trin som er en naturlig del af processen:
- Alle politikker har ét hovedansvarligt fagudvalg, som også har ansvaret for revisionen af politikken
- Tids- og procesplan for politikudviklingen godkendes i det hovedansvarlige fagudvalg
- Administrativt projektejerskab placeres i udgangspunktet på direktionsniveau
- Politikken godkendes af fagudvalg, inden endelig godkendelse i Byrådet.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår:
- At opdatering af kommunens politiske styringsmodel godkendes
- At opdeling i politikområder godkendes
- At processen for revision af politikker godkendes.

Økonomi og finansiering
Såfremt byrådet beslutter en rækkefølgeplan for revision af kommunens politikker som forslået i sagen, vil der blive fremlagt et forslag til fornøden finansiering af dette i det kommende administrative budgetgrundlag til budget 2020-27.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-02-2019
Sagen genoptages på næste møde i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Økonomiudvalget godkender indstillingen, idet sagen oversendes til fagudvalgene med henblik på at behandle forslaget til opdeling i politikområder og tidsplanen for revisionen af politikerne. Styringsmodellen drøftes på et kommende seminar for Økonomiudvalget

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019
Udvalget godkender opdeling i politikområder og tidsplanen for revisionen af politikerne på udvalgets område.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019
Udvalget godkender opdeling i politikområder og tidsplanen for revisionen af politikerne på udvalgets område.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet udvalget foreslår to præciseringer:
 • Natur- og miljøpolitik ændres til Natur-, miljø- og klimapolitik.
 • Tidsplanen for infrastrukturpolitik ændres til 4. kvartal 2019 samt 4. kvartal 2020, jf. den angivne tidsplan i vedlagte bilag.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 06-05-2019
Udvalget godkender opdeling af politikområder, idet udvalget ønsker en samlet Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik med revision i 3. kvartal 2020.


caseno_19-1567_dok_no_28651-19_v1_politisk styringsmodel.pdf.pdf

Bilag

Politisk styringsmodel.pdf


14. Budget 2020-27: Budgetnotat 4: "Nøgletal"

Budget 2020-27: Budgetnotat 4: "Nøgletal"

Punkttype
Orientering.

Tema
Fagudvalgenes budgetproces følger den budgetstrategi for 2020-27, som byrådet har besluttet.
 
I denne sag orienteres fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet om budgetnotat 4: ”Nøgletalsnotat” indeholdende nøgletal fra VIVE over kommunens serviceområder.

Sagsbeskrivelse
Byrådet vedtog den 31. januar 2019 budgetstrategien for 2020-27. Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt i fire faser, hvor forårsseminaret ultimo april markerer overgangen til fase 2: Fagudvalgenes budgetproces. Forvaltningen udarbejder i de to første faser fem budgetnotater, herunder dette budgetnotat 3, som er et nøgletalskatalog for kommunens serviceområder.
 
Budgetnotat 4: ”Nøgletalsnotat” er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder følgende:
 
 
Nøgletal kan give et vist billede af Allerød Kommunes serviceniveau sammenlignet med andre kommuner. Der anvendes nøgletal fra VIVE, da de i modsætning til mange andre nøgletal forsøger at tage højde for forskelle i befolkningssammensætningen i kommunerne.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen i budgetnotat 4: ”Nøgletalsnotat” til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019
Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 06-05-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_19-4416_dok_no_32933-19_v1_budgetnotat 4 nøgletal.pdf

Bilag

Budgetnotat 4: "Nøgletal"


15. Arbejdet med analyser af konkrete områder

Arbejdet med analyser af konkrete områder

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget skal drøfte og fremkomme med forslag til, hvilke områder der kunne analyses, med henblik på at finde politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2021-28.
 
Sagen genoptages på udvalgets møde i juni, hvor udvalget så foretager indstilling til Økonomiudvalget.

Kompetence
-

Sagsbeskrivelse
Sagens forløb
Ved byrådets behandling af Budgetnotat 1: ”Budgetstrategi 2020-27” den 22. januar 2019, blev det besluttet ”At Forvaltningen fremlægger en sag til et kommende møde i Økonomiudvalget omkring muligheden for at arbejde med analyser af konkrete områder". Denne sag har været behandlet i Økonomiudvalget den 19. marts 2019, hvor Økonomiudvalget besluttede, ”at der fremlægges en sag for fagudvalgene med henblik på indstilling af hvilke områder der indenfor fagudvalgene eventuelt skal udarbejdes analyse af”. Sagen behandles to gange i fagudvalgene, hvorefter den videresendes til Økonomiudvalget igen, så Økonomiudvalget kan samle forslagene og oversende dem til budgetforhandlingerne. Analyserne vil i givet fald skulle besluttes igangsat sammen med vedtagelsen af budgettet, med en tidshorisont der gør, at de helt eller delvist kan erstatte omprioriteringskataloget i næste års budgetproces for 2021-28. Resultatet af analyserne skal således ikke bruges i år, men i næste års budgetproces.
 
Udvælgelse af områder der kunne analyseres
Det vil være et politisk valg, hvilke områderne der eventuelt skal udarbejdes analyser på, med henblik på at finde politiske forslag til besparelser. Der kan lægges flere forskellige argumenter til grund for denne udvælgelse, herunder fx følgende:
 
Økonomisk volumen
Da formålet er at analyserne helt eller delvist kan erstatte omprioriteringskataloget i næste års budgetproces, skal de samlet udgøre en betydelig volumen økonomi. Ellers kan det ikke forventes, at de vil give byrådet tilstrækkelige handlemuligheder i budgetprocessen. De områder der udgør den langt største del af kommunens budget er skoler, dagtilbud og ældreområdet.
 
Placering i økonomiske nøgletal
I budgetnotat 4: ”Nøgletalsnotat” er det angivet hvor de forskellige fagområder ligger ift. landsgennemsnittet. Nøgletallet udtrykker det budget der er til området, og når det sammenlignes korrigeres der for de forskelle der er i udgiftsbehovet og befolkningssammensætningen i kommunerne. De områder der ligger højest i disse økonomiske nøgletal er:
Store områder: Folkeskolen, tilbud til ældre og børnepasning
Små områder: Børn og unge med særlige behov, førtidspensioner samt Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.
 
Igangværende processer og erfaringer fra andre kommuner
Nogle områder er for nyligt blevet analyseret og derfor må potentialet for at fremkomme med nye handlemuligheder forventes at være begrænset. Det gælder fx på de specialiserede sociale områder. Samtidig kunne der også være områder hvor andre kommuner for nyligt har udarbejdet analyser, der kunne være interessante også at foretage i Allerød.
 
Baggrund – om analyser i Allerød Kommune
Der er gennemført en række analyser de senere år og analyser indgår også som et aktivt element i Allerød Kommunes politiske styringsmodel. Analyser kan for det første være et afsæt for igangsættelse af større nye initiativer. For det andet kan analyser være en del af arbejdet med opfølgning og effekt, på kommunens serviceydelser. For det tredje kan analyser bruges som en vej, til at finde nye måder at tilrettelægge kommunens opgaveløsning eller afdække politiske handlemuligheder for at finde besparelser.
 
Større analyser er tids- og ressourcekrævende og er derfor typisk blevet politisk besluttet, som led i indgåelsen af de årlige budgetforlig. Den politiske proces for udvælgelse af hvilke områder der skal gennemføres analyser af, følger således budgetprocessen. Typisk ved at de fremsættes som et større politisk ønske eller spørgsmål, som herefter drøftes som initiativsag af fagudvalget, hvor de enten henlægges eller oversendes til budgetforhandlingerne. I processen for budget 2020-27.
I sidste års budgetproces til 2019-26, blev der fremlagt i alt 28 større ønsker og spørgsmål fra partierne, der ville indebære at der blev gennemført en analyse. Heraf blev i alt 9 oversendt til budgetforhandlingerne og der blev med budgettet besluttet igangsat i alt 4 større analyser.
Følgende større analyser er aktuelt i gang i Allerød Kommune:
· Analyse af fremkommelighed i Allerød Kommune
· Analyse af fremtidens boligformer
· Analyse af Allerød Kommune som attraktiv arbejdsplads
· Analyse af behovet for midlertidige pladser fra 2020.
 
Herudover er der de senere år også blevet gennemført analyser af de specialiserede sociale områder, en byggeteknisk analyse af kommunens dagtilbud og folkeskoler og en analyse af andre kommuners effektiviseringstiltag, til understøttelse af kommunens effektiviseringsstrategi.
 
Når en analyse er besluttet politisk, udarbejdes der et egentligt kommissorium, hvor indhold og tidsplan fastlægges nærmere. Processen for byrådets arbejde med analyserne er overordnet ens: 1) Udvælgelse af områder der skal analyseres, 2) Gennemførelse af analyserne, 3) Politiske beslutninger, 4) Implementering og 5) Opfølgning og evaluering.
 
Da der ofte er tale om ressourcekrævende processer, vil igangsættelse af en analyse enten være en naturlig del af budgetforhandlingerne, men kan alternativt også igangsættes med en tillægsbevilling på et hvilket som helst tidspunkt af byrådet.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler:
- At udvalget drøfter og fremkommer med forslag til, hvilke områder der kunne analyses, med henblik på at finde politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2021-28.
- At sagen genoptages på udvalgets møde i juni, hvor udvalget så foretager indstilling til Økonomiudvalget.
 
På baggrund af udvalgenes drøftelser, udarbejder Forvaltningen et notat til brug for møderne i juni.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019
-
Udvalget besluttede følgende forslag:
 
 • Fremtidens rehabilitering
·         Sammenhæng mellem visiteret tid og leverede ydelser
·         Velfærdsteknologiske løsninger
·         Investeringsdagsordenen på beskæftigelsesområdet
·         Hvordan ser fremtidens borgerservice ud
·         Analyse af borgernes ressourcetræk på kommunale ydelser og en efterfølgende LEAN analyse af, hvordan man kan gøre det smartere og billigere
·         Analyse af tværgående indsatser som skaber merværdi og fører til lavere udgifter – eksempelvis samarbejde mellem plejecentre og dagtilbud
·         Analyse af hvordan frivillige og foreningslivet kan understøtte, at der er behov for færre ressourcer til kommunale serviceydelser
·         Analyse af hvordan der kan arbejdes for at nedbringe leverede ydelser i hjemmeplejen og færre borgere på plejecentre – eksempelvis via bofællesskaber, alderdomshjem mv.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019
Udvalget besluttede følgende forslag:
 
·         Flere mellemkommunale samarbejder – eksempelvis i form af §60 selskaber
·         Bygningskomprimering og fleksible bygninger på børne- og ungeområdet
·         Fra sene til tidlige indsatser, herunder analyse af anbringelsesområdet, version 2.0 af specialanalyserne, lokalt dagbehandlingstilbud mv.
·         Fremtidens undervisning på skoleområdet
·         Kapacitetsstyring og fleksibilitet på dagtilbudsområdet
·         Optimering af decentrale administrative opgaver/decentrale administrative fællesskaber

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Udvalget besluttede, at følgende forslag beskrives kort med henblik på stillingtagen på junimødet:
 • Tværkommunale samarbejder - også andre typer end § 60 selskaber, f.eks. køb/salg af overskudskapacitet
 • Bygningskomprimering
 • Belysning / private fællesveje
 • Principper for fritagelse/opkrævning af grundskyld

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 06-05-2019
Udvalget besluttede følgende analyser med henblik på at finde politiske forslag til besparelser:
 • Analyse af hvordan frivillige og foreningslivet kan understøtte behovet for at ressourcer til kommunale serviceydelser reduceres.
 • Analyse af biblioteksområdet inklusiv skolebiblioteker.
16. Fagudvalgenes budgetproces 2020-27: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner

Fagudvalgenes budgetproces 2020-27: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner

Punkttype
Beslutning.

Tema
Fagudvalgenes budgetproces følger af den budgetstrategi for 2020-27, som byrådet har besluttet.
 
I denne sag fremlægges et katalog med forslag til servicereduktioner. Forslagene udgør forskellige handlemuligheder, som vil kunne indgå i byrådets budgetforhandlinger i september 2019. Ingen af forslagene er således besluttet.
 
Omprioriteringskataloget sendes i administrativ offentlig høring efter offentliggørelsen den 24. april 2019 og frem til den 20. maj 2019.
 
På næstkommende møde vil fagudvalget blive anmodet om at prioritere forslagene, hvorefter de oversendes til budgetforhandlingerne.
 
Fagudvalgene anmodes på dette møde om at godkende, at de forslag, der ligger indenfor udvalgets område, i tilstrækkelig grad er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering på næste møde.

Kompetence
Fagudvalgene har kompetence til at træffe beslutning på det respektive fagudvalgsområde.

Sagsbeskrivelse
Byrådet vedtog den 31. januar 2019 budgetstrategien for 2020-27. Fagudvalgene blev i februar og marts 2019 orienteret om Budgetnotat 2: ”Rammevilkår og budgetrammer”, og fagudvalgene besluttede samtidig en proces for borger- og brugerinddragelse.
           
Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien udarbejde et samlet katalog med forslag til servicereduktioner på 29 mio. kr. Forslagene til servicereduktioner udgør driftsbesparelser på kommunens skattefinansierede område. Beslutning om eventuel gennemførelse af forslagene, tages i givet fald først på byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2019.
 
Omprioriteringskataloget er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder 60 forslag, og der er samlet set udarbejdet forslag til servicereduktioner på 27,2 mio. kr. i 2020, med fuld effekt fra 2022 på 29,3 mio. kr. i årlige besparelser. I bilaget ses en oversigt over forslagene til servicereduktioner med henholdsvis en fordeling på udvalgene og en beskrivelse af de enkelte forslag til driftsbesparelser.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår at fagudvalgene godkender:
 
At de forslag der ligger indenfor udvalgets område, i tilstrækkelig grad er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering på næste møde.

Dialog/høring
Omprioriteringskataloget sendes i administrativ offentlig høring efter offentliggørelsen den 24. april 2019 og frem til den 20. maj 2019.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019
Udvalget godkendte Forvaltningens indstilling med følgende bemærkninger;
 
·         At det samlede budgetbeløb indgår i forslag 21 og forslag 22 samt antal borgere der modtager støtte
·         At det i forslag 22 fremgår, hvordan den resterende del af budgetreduktionen sker for så vidt angår personalereduktioner
·         At det af forslag 23 fremgår tydeligere hvad midlerne eksempelvis anvendes til samt at det af forslaget fremgår, at det vil have en negativ effekt på den borgerrettede forebyggelse
·         At det af forslag 25 fremgår tydeligt, at det handler om håndtering af sygefravær blandt personalet
·         At det kvalitetssikres, at eventuelle referencer til kvalitetsstandarder fremgår af hvert enkelt forslag
·         At det fremgår tydeligt under alle forslag, hvorvidt det vil føre til personalereduktion

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag med følgende bemærkninger
 
 • Forslag 1.1 uddybes yderligere med effekt-konsekvenser
 • Forslag 3.1 uddybes yderligere med effekt-konsekvenser samt oplysning om, hvor mange der benytter tilbuddet.
 • Forslag 5.1. Der ønskes sammenligningsgrundlag med omkringliggende kommuner
 • Forslag 7.1. Det ønskes præciseret, at der ikke er tale om gennemslag ift. fuldt årsværk men alene i de pågældende uger
 • Forslag 9.1. Der ønskes eksempel på betydningen i henholdsvis stort og lille hus, samt at det præciseres, hvad forplejningen dækker over eller, at denne del udgår af forslaget.
 • Forslag 10.1 ønskes suppleret med betydningen i antallet af børn pr. voksen
 • Forslag 12.1. Der ønskes indført det samlede budgettal og, hvis det er muligt sammenligning med omkringliggende kommuner
 • Forslag 13.1. Der ønskes uddybning med supplerende oplysninger med blandt andet antal børn, budgettal mv.
 • Forslag 14.1. Der ønskes uddybning med konkrete gennemsnitlige undervisningstimetal samt sammenligning med øvrige kommuner
 • Forslag 15.1. Det ønskes, at forslaget suppleres med eksempler på kompetenceudvikling.
 • Forslaget 16.1. Forslaget ønskes suppleret med det samlede budgettal
 • Forslag 17.1. Forslaget ønskes suppleret med antallet af lejrskoler i dag

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 06-05-2019
Udvalget godkendte Forvaltningen forslag med følgende bemærkninger:
Forslag 37.1 uddybes yderligere i forhold til omkostninger til arkivet og foreningen.
Forslag 39.2; nuværende åbningstid berigtiges fra kl. 11-18 til kl. 13-18.
Forslag 41.1; det bør fremgå, hvor mange procent reduktionen betyder.


caseno_19-4417_dok_no_33456-19_v1_budget 2020-27 fagudvalgenes omprioriteringskatalog.pdf

Bilag

Budget 2020-27: Fagudvalgenes omprioriteringskatalog


17. Sag fra byrådsmedlem Erik Lund

Sag fra byrådsmedlem Erik Lund

Punkttype
Beslutning.

Tema
Byrådsmedlem Erik Lund har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.
 
Supplerede tema
Byrådet besluttede den 28. marts 2019 at sagen oversendes til Teknik- Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.
 
Horten har udarbejdet notat om de retlige rammer for zonering i Farremosen. Notatet, som blev sendt til byrådets medlemmer den 29. marts 2019, er vedlagt.

Sagsbeskrivelse
”Erik Lund ønsker, at kommunen jf. Fingerplanens § 22, stk. 1, nr. 5-6, foretager en zonering af arealet i Farremosen til aktiviteter i forskellige miljøklasser, da det tjener væsentlige planmæssige hensyn, herunder hensyn til grundvandet. 
Da en zonering i forskellige miljøklasser vil betyde, at der ikke kan opføres et asfaltværk oven på drikkevandsressourcerne i Farremosen, meddeler kommunen Pankas, at det planlagte byggeri af et asfaltværk berostilles indtil der er sket en zonering af arealet i Farremosen.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-03-2019
Sagen oversendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Miki Dam Larsen begærede sagen i byrådet.


caseno_19-3165_dok_no_30738-19_v1_notat om mulighederne for zonering i farremosen af 28 marts 2019.pdf.pdf

Bilag

Notat om mulighederne for zonering i Farremosen af 28 marts 2019.pdf


18. Initiativsag nr. 62: Miljøtilsyn

Initiativsag nr. 62: Miljøtilsyn

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstartegien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Venstre har fremsendt følgende:
”Hvad vil effekten af at øge miljøtilsynet af virksomhederne med yderligere en medarbejder være? Hvad vil det koste?”
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Miljøtilsynet er øget i perioden 2018-2020 med 0,4 mio. kr. årligt pga. etableringen af erhvervsområdet Farremosen. Hvis dette gøres permanent med et helt årsværk vil udgiften være 0,6 mio. kr. årligt.
Effekten vil være øget kvalitet og tilsynsfrekvens samt kortere sagsbehandlingstider. Det er Forvaltningens vurdering, at når erhvervsområde Farremosen er fuldt etableret, vil tilsynsopgaven kunne løses inden for de af staten givne kvalitetskrav uden ekstrabevilling.
 
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
200
2021
600
2022
600
2023
600
Anlægsudgifter
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
           
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Udvalget godkendte forlag 1.
19. Initiativsag nr. 66: Infrastruktur / busdrift

Initiativsag nr. 66: Infrastruktur / busdrift

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstartegien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrød Listen har fremsendt følgende:
Infrastruktur / området ved Gydevang.
Blovstrød Listen ønsker, at busser ikke servicerer Gydevang industriområdet aften og weekend samt uden for myldretiderne.  Busserne kører tomme i disse perioder, men borgere på den modsatte side af Frederiksborgvej efterlyser kortere afstand til busser og peger på antallet af ældre i området (omkostningsneutral).  Forslag er fremlagt på busborgermøde i 2018, og var ligeledes forslag fra BL 2018”.
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
På foranledning af ønske fra Blovstrød Listen blev sag om busdrift i området ved Gydevang senest behandlet af udvalget den 15. januar 2019, herunder notat fra Forvaltningen af 8. januar 2019. Udvalget besluttede, at sagen drøftes i forbindelse med busbestillingen for 2020.
 
Forvaltningens notat af 8. januar 2019 er vedlagt.
 
Sag om busbestilling 2020 forventes forelagt udvalget på junimødet, hvorefter der holdes borgermøde.
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
Anlægsudgifter
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Udvalget besluttede forslag 2, da det allerede er besluttet, at sagen drøftes i forbindelse med busbestilling 2020.


caseno_18-678_dok_no_2148-19_v1_notat fra forvaltningen af 8 januar 2019.pdf.pdf

Bilag

Notat fra forvaltningen af 8 januar 2019.pdf


20. Initiativsag nr. 68: Trafik / Venstresvingsbane

Initiativsag nr. 68: Trafik / Venstresvingsbane

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstartegien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Konservative har fremsendt følgende:
”En længere venstresvingsbane fra Kongevejen til Sortemosevej.”
 
Blovstrød listen har fremsendt følgende:
”Forlængelse af Venstresvingsbanen på Kongevejen.
Blovstrød Listen ønsker at venstresvingsbanen på Kongevejen mod Sortemosevej forlænges og at heller fjernes.”
 
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
 
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
På foranledning af ønske fra Blovstrød Listen blev sag om venstresvingsbanen på Kongevejen senest behandlet af udvalget den 15. januar 2019, herunder notat fra Forvaltningen af 8. januar 2019.
 
Der var afstemning om, hvorvidt der afsættes budget i trafikpuljen til mindre anlæg til at fjerne helleanlægget eller om fremkommelighedsanalyse skal afventes: 
Pga. stemmelighed faldt sagen, og sagen blev henlagt.
 
Forvaltningens notat af 8. januar 2019 er vedlagt.
 
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
Anlægsudgifter
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Formanden satte til forslag 2 til afstemning, idet sagen drøftes i forbindelse med fremkommelighedsanalyse:
 
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov og Rasmus Keis Neerbek stemte for.
 • Erling Petersen og Martin Wolffbrandt stemte imod.


caseno_18-678_dok_no_2161-19_v1_notat fra forvaltningen af 8 januar 2019 - vedr. svingbane på kongevejen.pdf.pdf

Bilag

Notat fra Forvaltningen af 8 januar 2019 - vedr. svingbane på Kongevejen.pdf


21. Initiativsag nr. 74: Forurening i Børstingerød

Initiativsag nr. 74: Forurening i Børstingerød

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstartegien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrød Listen har fremsendt følgende:
”Undersøgelse / Forurening i Børstingerød
Blovstrød Listen ønsker en undersøgelse af, hvad Allerød Kommune kan byde ind med i forhold til borgerne i Børstingerød, der dagligt udsættes for larm og gener fra Nordisk Perlite fabrikken.
Borgerne har kæmpet med dette i mere end 17 år.
Fabrikken ligger i Hillerød, men generer beboerne i Børstingerød (Allerød) og Hammersholt (Hillerød).”
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Allerød Kommune har ikke myndighedsbeføjelser i forhold til en virksomhed i Hillerød Kommune, selv om virksomheden påvirker borgere i Allerød Kommune. Forvaltningen følger sagen gennem dialog med forvaltningen i Hillerød Kommune, og vurderer, at der ikke skelnes til kommunegrænsen i hensynene til de berørte borgere. Det vurderes yderligere, at sagen har høj prioritet i Hillerød Kommune, hvor den har været behandlet i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 8. maj 2018, den 14. august 2018, den 4. december 2018 og behandles igen den 7. maj 2019.
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Formanden satte forslag 2 til afstemning:
 • Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov og Martin Wolffbrandt stemte for.
 • Erling Petersen stemte imod.
 • Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.
22. Initiativsag nr. 75: Forurening

Initiativsag nr. 75: Forurening

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrød Listen har fremsendt følgende:
”Undersøgelse / plan - Forurening i Allerød generelt.
Blovstrød listen ønsker, at der tages ansvar for de forurenede grunde i Allerød og at afgiftning af områderne startes op.
Vi er klar over at omfang delvist er ukendt, men ønsker at man ikke lade dette henlægge men derimod laver plan for oprensning.”
 
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Lovgivningens hovedprincip er, at forureneren betaler for oprydning af forurening. For gamle forureninger, hvor der efter lovgivningen ikke kan placeres et ansvar for oprydning, overtager regionerne ansvaret. Regionerne har begrænsede budgetter til oprydning, hvilket betyder at undersøgelser og afværgetiltag, herunder oprydning, foregår efter en prioriteret liste over den offentlige indsats. Allerød Kommune modtager årligt Region Hovedstadens prioriterede liste over undersøgelser og afværgetiltag med mulighed for kommentering.
 
På forurenede grunde, hvor grundejer har ansvaret for forureningen, og hvor forureningen er til fare for grundvand eller arealanvendelse, foregår undersøgelser og afværgetiltag efter et påbud fra Allerød Kommune. I tilfælde af frivillig oprydning f.eks. ved ændret arealanvendelse skal grundejer i henhold til Jordforureningsloven indhente tilladelse fra Allerød kommune.
 
Allerød Kommune er selv ejer af enkelte grunde, som er registrerede som forurenede og indgår i regionernes offentlige indsats. Kun i tilfælde hvor kommunen ønsker at ændre arealanvendelsen kan det blive aktuelt for kommunen selv at forestå undersøgelser og afværgetiltag på grunden.
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Udvalget besluttede forslag 2.
23. Initiativsag nr. 89: Genanvendelse af affald

Initiativsag nr. 89: Genanvendelse af affald

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstartegien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Radikale Venstre har fremsendt følgende:
”FN’s verdensmål 2 - Ansvarligt forbrug og produktion: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.
Genanvendelse af vores affald. Danmark har et nationalt mål (som også er et EU mål) om at 50 % af vores affald skal genanvendes inden 2022 (se vedlagte grafik) I Allerød kommune vil vi med den nye affaldsordning, som indfases i 2019, komme op på 29 %. Det er stadig et godt stykke under målet. Vi bliver nødt til at afsætte ressourcer og penge til at sikre, at vi kan komme i mål med det. Vi er en grøn kommune, og vi skal ligge en den gode liga.”
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Det vurderes, at papindsamling kan give 1-2% ekstra genanvendelse afhængigt af om betalingen gøres obligatorisk. Dette besluttes i forbindelse med godkendelse af taksterne (sag herom forventes forelagt udvalget på junimødet). Separat indsamling af madaffald forventes at give en genanvendelse på ca. 10 % ekstra. Beslutning herom træffes af de fire NORFORS kommuner i fællesskab, når der er politisk ønske om dette. Separat indsamling af madaffald indgår allerede som option i de indgåede aftaler og kontrakter. De sidste 10 % forventes at skulle findes ved at reducere mængden af småt og stort brændbart på genbrugspladserne. Dette vil indgå i arbejdet med den nye affaldsplan i NORFORS samarbejdet i 2020.
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Økonomi og finansiering
Affaldsområdet er brugerfinansieret

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Udvalget besluttede forslag 2.