UDVALG

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Mødelokale C

STARTTIDSPUNKT

6/4/2019 7:30:00 AM

SLUTTIDSPUNKT

6/4/2019 11:30:00 AM


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Foretræde for udvalget
4. Dispensation fra lokalplan 295 til inddækning af ventilationsanlæg
5. Fremkommelighedsanalyse - status
6. Grøn Guide regnskab 2018 og projektplan 2019
7. Anvendelse af kommunens areal i Lynge Grusgrav til badested
8. Forslag til nye affaldsgebyrer 2020
9. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 4. juni 2019
10. Orientering om afgørelser til YX-Truck anlæg i Erhvervsområde Farremosen
11. Viaduktvej, nedlæggelse af vejareal
12. Kvalitets- og Designmanualer på vejområdet
13. Kollerødvej / Mejeribakken og Lynge Bygade, Trafiksikkerhed
14. Forslag til lokalplan 2-318 for boliger i Rådhusparken
15. Proces for trafikbestilling 2020
16. Høringssvar i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020
17. Vedtagelse af helhedsplan for bymidten samt proces for lokalplan
18. Fagudvalgenes budgetproces 2020-27: Prioritering af forslag omprioriteringskatalog
19. Effektiviseringskatalog forår 2019
20. Arbejdet med analyser af konkrete områder
21. Budegtnotat 5: Kvalitetsnotat
22. Initiativsag nr. 46: Infrastruktur / Belysning på Nymøllevej
23. Intiativsag nr. 47: Arealet bag Ny Allerødgård
24. Initiativsag nr. 48: Infrastruktur / Kongevejen
25. Intiativsag nr. 49: Sikre skoleveje i Blovstrøds nordlige del
26. Initiativsag nr. 51: Rengøring (indlicitering)
27. Initiativsag nr. 53: Ændring af kriterier for grøn omstilling
28. Initiativsag nr. 54: Cykelstier (Allerødvejs forlængelse)
29. Intiativsag nr. 55: Trafik (sikring af rundkørsler)
30. Initiativsag nr. 56: Klimasikring
31. Initiativsag nr. 57: Allerød Bymidte (udnyttelse af parkeringskælder)
32. Initiativsag nr. 59: Allerød Bymidte (flere aktiviteter)
33. Initiativsag nr. 60 Cykelsti (Fra Nymøllevej/ Rødpælevej til Rådyrvænget)
34. Initiativsag nr. 61: Cykelsti (Lyngestationsvej)
35. Initiativsag nr. 63: Opgradering af eksisterende legeplads (Ved Blovstrød Hallen)
36. Initiativsag nr. 67: Infrastruktur / Buslommer (Kongevejen)
37. Initiativsag nr. 70: Infrastruktur / Parkering i Blovstrød Skolegård
38. Initiativsag nr. 73: Fyrværkeri
39. Initiativsag nr. 77: Hjertestartere
40. Initiativsag nr. 78: Tilgængelighed (Blovstrød Hallen)
41. Initiativsag nr. 80: Ukrudt
42. Initiativsag nr. 83: Grønne områder (Naturpleje)
43. Initiativsag nr. 90: Registrant (Bevaringsværdige bygninger)
44. Initiativsag nr. 92: Projektpulje (Natur og byrum)
45. Initiativsag nr. 93: Vandhåndtering1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype
Beslutning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Udvalget besluttede at afholde ekstraordinært møde tirsdag den 25. juni kl 16.00 til 19.00.
 
Dagsordenspunkterne 22 til 45 blev udsat til behandling på det ekstraordinære møde. 
2. Meddelelser

Meddelelser

Punkttype
Orientering.

Tema
 
1 Byplanmøde 2019
Dansk Byplanlaboratorium afholder Byplanmøde 2019 den 3. og 4. oktober 2019 i Køge.
Temaet vil være Boligpolitik 2019.
Tilmeldingsfrist og værelsesbookning er primo august 2019.
Se hovedprogram på https://www.byplanlab.dk/Byplanmoedet_2019

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Udvalget ønsker at deltage i byplanmøde 2019.
3. Foretræde for udvalget

Foretræde for udvalget

Punkttype
Orientering.

Tema
Sag om dispensation fra lokalplan 295 til inddækning af ventilationsanlæg indgik på dagsordenen til udvalgets møde den 7. maj 2019.
 
Udvalget besluttede at genoptage sagen, idet ejeren og naboer inviteres til foretræde for udvalget.

Sagsbeskrivelse
Ejeren/ arkitekt fra The Club samt naboerne er indbudt til foretræde for udvalget kl. 7:45.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
4. Dispensation fra lokalplan 295 til inddækning af ventilationsanlæg

Dispensation fra lokalplan 295 til inddækning af ventilationsanlæg

Punkttype
Beslutning.

Tema
I forbindelse med indretning af fitnesscenter på M D Madsensvej 8 A, er der udført et ventilationsanlæg på taget af bygningen. For at imødekomme de omkringliggende naboer ønsker fitnesscentrets ejer at inddække anlægget.
 
Udvalget bedes tage stilling til, om der kan meddeles dispensation fra lokalplan 295 til inddækning af anlægget.
 
Supplerende tema.
Udvalget besluttede den 7. maj 2019, at sagen genoptages, idet ejeren og naboer inviteres til foretræde for udvalget.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Byggetilladelse
Der er den 27. november 2018 givet byggetilladelse til ombygning af den tidligere Irma forretning på M D Madsensvej 8A, til The Club fitnesscenter.
 
Af det ansøgte ventilationsanlæg, er det udelukkende teknikhuset (anført som aggregatet i bilag 1 og 2), som kræver byggetilladelse. Byggetilladelse vil kunne opnås og kan ikke nægtes, da teknikhuset overholder bygningsreglementet og lokalplanen.
 
Den øvrige del af ventilationsanlægget kræver ikke byggetilladelse. Ejeren er derfor i udgangspunktet ikke forpligtet til at foretage sig yderlige og kan lade anlægget fremstå i sin nuværende udformning.
 
Den endelige byggetilladelse til aggregatet afventer nedenstående behandling af ansøgning om dispensation.
 
Dispensation fra lokalplanen
For at imødekomme reaktioner fra naboerne på det opførte ventilationsanlæg, har ansøger ansøgt om at udføre inddækning af anlægget.
 
Lokalplan 295 bestemmer i § 7.2, som vedrører bebyggelsens omfang og placering, at:
Bebyggelsen må højst opføres med de etageantal, der er angivet på kortbilag 3. Tagetagen skal enten udføres som sadeltag med en taghældning på mellem 35 og 50 grader eller som en tilbagerykning på min. 1,0 meter i forhold til facaden.
 
I det område, hvor ventilationsanlægget er placeret, må bygningen opføres i 1 etage med udnyttet tagetage.
Ventilationsanlægget i sin nuværende udformning betragtes som et teknisk anlæg og ikke som en ekstra etage. Hvis anlægget inddækkes vurderes det dog, at have karakter af en bygningsdel, og at det derfor er omfattet af lokalplanens krav vedrørende omfang og placering.
 
Af den vedlagte tegning (bilag 1) fremgår det, at inddækningen af anlægget på tre steder overskrider lokalplans krav om tilbagerykning på 1 meter fra facaden. Overskridelsen er beskrevet i partshøring/naboorientering (bilag 3).
 
Lokalplan 295 bestemmer i § 9.2 vedrørende facadens udseende, at:
Bebyggelsens facader skal have teglsten som hovedelement, enten som blank mur eller vand- eller sækkeskuret. Endvidere kan træ, metal og glas indgå.
 
For at nedtone anlægget, har ansøger foreslået, at der udføres en ramme om ventilationsanlægget, og at hele anlægget beklædes med tagpap på toppen, og at siderne beklædes med sorte metal sinusplader. En sådan beklædning kræver ikke dispensation fra lokalplanens § 9.2.
 
Naboorientering
I forbindelse med ansøgningen om dispensation har der været foretaget partshøring og naboorientering (se bilag 3). Der er i den forbindelse indkommet seks høringssvar som er samlet i det vedlagte høringsnotat (bilag 4).
 
To af svarene er positive, og det værdsættes, at anlægget inddækkes (høringssvar nr. 1 og 2).
 
De øvrige fire indsigelser (høringssvar nr. 3-6) mener ikke, at der bør dispenseres fra lokalplanen og fremfører bl.a., at anlæggets omfang medfører både blændingsgener og uønsket skyggepåvirkning, samt begrænser deres udsigt og derved værdien af deres ejendom.
 
Desuden mener klagerne ikke, at anlægget opfylder kravene i lokalplanens § 9.5 om ensartethed med hensyn til højde og materialevalg m.m. og principperne i planstrategien for området. Klagerne mener, at anlægget skal flyttes ind i bygningen.
 
Desuden fremfører de, at anlægget er udført uden forudgående høring og nødvendige tilladelser, samt at et sådant udendørs anlæg ikke hører til i bymidten.
 
Forslag 1
Der meddeles dispensation fra lokalplanens krav om tilbagetrækning af inddækningen af ventilationsanlægget.
Begrundelsen er, at overskridelserne vurderes at være relativt beskedne, og at den ansøgte inddækning af anlægget, vil betyde at anlægget fremstår væsentligt mere nedtonet.
 
Forslag 2
Der meddeles afslag på ansøgningen om dispensation fra lokalplanens krav om tilbagetrækning, da overskridelserne vurderes at være væsentlige.
Ventilationsanlægget vil lovligt fremstå i sin nuværende udformning.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Sagen genoptages, idet ejeren og naboer inviteres til foretræde for udvalget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Sagen genoptages, idet de tekniske indsigelser undersøges nærmere.


caseno_19-3965_dok_no_32166-19_v1_bilag 4, partshøring-naborientering..pdf
caseno_19-3965_dok_no_32163-19_v1_bilag 3, ventilationsanlæg som ansøgt, opstalter..pdf
caseno_19-3965_dok_no_32160-19_v1_bilag 2, ventilationsanlæg som ansøgt, plan og isometri..pdf
caseno_19-3965_dok_no_32986-19_v4_høringsnotat.pdf

Bilag

Bilag 3, partshøring-naborientering.
Bilag 2, Ventilationsanlæg som ansøgt, opstalter.
Bilag 1, Ventilationsanlæg som ansøgt, plan og isometri.
Bilag 4, Samlede høringssvar


5. Fremkommelighedsanalyse - status

Fremkommelighedsanalyse - status

Punkttype
Orientering.

Tema
Byrådet har med budget 2019-2026 besluttet, at der skal udarbejdes en fremkommelighedsanalyse for kommunen. Kommissorium for projektet blev godkendt af Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2019.
 
Udvalget orienteres om status på arbejdet med fremkommelighedsanalysen.
 
NIRAS deltager og er indbudt til kl. 8.15.

Kompetence
-

Sagsbeskrivelse
Formålet med fremkommelighedsanalysen er at analysere, hvordan man på kort og længere sigt kan forbedre fremkommeligheden for både biler og cyklister i kommunen. Fremkommelighedsanalysen vil omfatte en analyse af trafikstrømmene i kommunen, primært med fokus på det overordnede vejnet, men også kollektiv trafik og cykling.
 
Den trafikale analyse skal danne baggrund for udpegning af de væsentligste fremkommelighedsmæssige udfordringer i kommunen samt for identifikation af projekter, der kan imødekomme disse udfordringer.
 
NIRAS er rådgiver på opgaven, og er startet med at gennemføre en screening af de trafikale udfordringer i kommunen.
 
NIRAS vil på mødet præsentere resultaterne af screeningen. Screeningen er indledt med at skabe overblik over trafiksituationen/trængsel i morgen- og eftermiddagstrafik på repræsentative dage inden for det seneste år. På baggrund heraf, er der udpeget strækninger, hvor rejsetiderne er undersøgt nærmere.
 
Den færdige analyse forventes præsenteret for udvalget i november.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
6. Grøn Guide regnskab 2018 og projektplan 2019

Grøn Guide regnskab 2018 og projektplan 2019

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget anmodes om at godkende regnskab 2018 og projektplan 2019 for Foreningen Grøn Guide i Allerød.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen

Sagsbeskrivelse
Bestyrelsen i Foreningen Grøn Guide i Allerød har fremsendt regnskab for 2018 og projektplan for 2019 til godkendelse i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.
 
Regnskabet og projektplanen har været behandlet på møde i Rådet for Bæredygtig Udvikling den 9. maj 2019. Rådet indstiller regnskab og projektplan til godkendelse.
 
Projektplanen støtter op om kommunens arbejde med miljø og bæredygtighed, herunder inddragelse og understøttelse af de grønne foreningers arbejde.
 
Revisionen er foretaget af foreningens interne revisor og har ikke givet anledning til forbehold.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender regnskab 2018 og projektplan 2019 fra Foreningen Grøn Guide i Allerød.

Økonomi og finansiering
Den Grønne Guide finansieres af budgettet til ambitiøst miljøarbejde.

Dialog/høring
Rådet for Bæredygtig Udvikling har behandlet regnskab og projektplan på rådets møde den 9. maj 2019.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Udvalget godkender regnskab 2018 og projektplan 2019 fra Foreningen Grøn Guide i Allerød.


caseno_10-19458_dok_no_39942-19_v1_grøn guide regnskab 2018.pdf.pdf
caseno_10-19458_dok_no_39945-19_v1_grøn guide projektplan2019.pdf.pdf

Bilag

Grøn Guide regnskab 2018.pdf
Grøn Guide projektplan2019.pdf


7. Anvendelse af kommunens areal i Lynge Grusgrav til badested

Anvendelse af kommunens areal i Lynge Grusgrav til badested

Punkttype
Beslutning.

Tema
Borgmesteren har bedt Forvaltningen om at undersøge, om der kan etableres et badested på det kommunale areal i Lynge Grusgrav.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til, om der skal arbejdes videre med sagen.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
I sommeren 2018 blev der nedlagt badeforbud på de private arealer i Lynge Grusgrav. Borgmesteren bad efterfølgende Forvaltningen om at undersøge, om der kan etableres et badested på det kommunale areal i grusgraven. Allerød Kommune ejer en lille del (ca. 5 % af søfladen) af den største sø i Lynge Grusgrav (se kortbilag).
 
Adgangsveje for redningskøretøjer:
Den største udfordring ved etablering af et badested er at skabe adgangsvej for redningskøretøjer. Et firhjulstrukket køretøj vil kunne køre til badestedet, men det vurderes ikke at være muligt for et almindeligt køretøj, og det er næppe muligt at køre en båd til søen fra kommunens areal. Det er imod Nordsjællands Brandvæsens anbefaling at etablere et badested, hvis der ikke kan skabes en adgangsvej for en redningsbåd. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at der ikke etableres et badested på kommunens areal.    
 
Er der alligevel et politisk ønske om at etablere et badested, bør man være opmærksom på følgende forhold, som bør undersøges nærmere:
 
Sikkerhedsmæssige forhold:
Kommunens søareal er mere lavvandet end de øvrige dele af søen. Der bør laves en risikovurdering af det potentielle badested af Trygfondens Kystlivredning. Der skal forinden foretages opmålinger af vanddybden samt undersøgelser af bundforhold og mulig tilstedeværelse af et springlag (brat overgang fra varmt til koldt vand).
 
Praktiske forhold:  
Der kan udlægges en flydespærre til angivelse af, hvor der må bades. Der vil formodentlig være behov for rydning af et område af rørskoven, samt muligvis udlægning af sand/grus og nivellering af bundforhold.
 
Naturbeskyttelsesloven:
Fysiske ændringer af søbred vil kræve, at der forinden er meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Afgørelsen kan påklages.
 
Vandkvalitet:
Umiddelbart forventes der ikke at være forureningskilder, der skulle give anledning til sundhedsfare. Forvaltningen anbefaler dog, at der udtages badevandsanalyser for fækale bakterier samt eventuelt enkelte analyser af forurening fra deponerede materialer, inden der etableres et badested.
 
Andre muligheder:
Til det private område i grusgraven er der en adgangsvej, hvis beredskab og ambulancetjeneste får adgang til at oplåse de etablerede bomme. Fra det private område vil en båd kunne søsættes. 
 
Vedr. badeforbud:
Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at nedlægge badeforbud på kommunens areal, da der i henhold til adgangsbekendtgørelsen er adgang til badning i søer fra offentligt ejede udyrkede arealer.
 
Forslag 1
Der etableres ikke et badested på det kommunale areal i Lynge Grusgrav pga. dårlig adgangsvej for redningskøretøjer og at forvaltningen af det kommunale areal er i overensstemmelse med det private areal.
 
Forslag 2
Forvaltningen udfører nærmere undersøgelser af muligheden for at etablere et badested.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering
Ved valg af forslag 2 skal der afsættes midler til prøvetagning af badevandskvalitet og undersøgelser ved erhvervsdykker, anslået op til 100.000 kr.

Dialog/høring
-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Formanden satte følgende til afstemning:
 
Udvalget oversender Forslag 2 til budgetforhandlingerne 2020-27.
 
For stemte Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov og Erling Petersen.
 
Imod stemte Martin H. Wolffbrandt, idet han mener, at Kultur og Idrætsudvalget først skal inddrages i sagen.
 
Martin H. Wolffbrandt begærer sagen i byrådet.


caseno_19-5273_dok_no_39890-19_v1_luftfoto over muligt badested i lynge grusgrav.pdf

Bilag

Luftfoto over muligt badested i Lynge Grusgrav


8. Forslag til nye affaldsgebyrer 2020

Forslag til nye affaldsgebyrer 2020

Punkttype
Beslutning.

Tema
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 8. maj 2018 gennemførelsen af et fælles udbud af ordningerne for indsamling af affald.
 
Udvalget blev præsenteret for resultatet af udbuddet på Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 5. februar 2019 og omkostningerne er nu indregnet i et forslag til affaldsgebyrer for 2020.
 
Udvalget anmodes om at indstille forslag til affaldsgebyrer for 2020 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal byrådet fastsætte gebyrer for kommunens affaldsordninger. Gebyrerne skal fremgå af et særskilt gebyrblad, som godkendes af byrådet i forbindelse med 2. behandling af budgettet.
 
Der indføres et nyt gebyr for genanvendeligt affald til dækning af udgifter til kommunens nye henteordning for papir, pap, glas, metal og plast.
 
De omkostninger, som gebyret for genanvendeligt affald omfatter, er beskrevet i om ændringerne i affaldsgebyrerne 2020 (bilag 1) Notatet indeholder desuden en forklaring på ændringen af opkrævningen af 5 meter gebyr for dagrenovation.
 
Byrådet har den 26. april 2018 besluttet en solidarisk betaling af beholder til papindsamling ved enfamilieboliger, men da prisen for tømning af papbeholderen er blevet væsentligt forøget med den nye kontrakt, så er sagen om solidarisk betaling af driften af papbeholderen genoptaget i dette dagsordenspunkt.
 
Forslag til gebyr for genanvendeligt affald for husholdninger er beregnet som et gennemsnitsgebyr for alle husstande i kommunen uanset om man skal aflevere affaldet i fælles containere (affaldsø) eller i 2-kammer beholdere ved boligen. Gebyret er opstillet med 2 forslag:
 
Forslag 1 –Gebyrblad inkl. solidarisk betaling for papbeholder
 
Forslag til gebyrblad for affaldsgebyrer 2020 indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med det nye gebyr for genanvendeligt affald, inkl. solidarisk betaling for papbeholder.
 
Forslag 2 -  Gebyrblad med individuelt tilkøb af tømning af papbeholder
Forslag til gebyrblad for affaldsgebyrer 2020 indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med det nye gebyr for genanvendeligt affald uden papbeholder og et separat gebyr for individuel papbeholder.
 
Hvis forslag 2 vælges har enfamilieboliger mulighed for at tilkøbe tømning af en individuel papbeholder.
 
Gebyr for genanvendeligt affald
I henhold til de to nævnte forslag, så udgør gebyret for genanvendeligt affald i 2020:
eller
 
Hvis forslag 2 vælges vil et separat gebyr for tømning af individuel papbeholder til enfamilieboliger udgøre 678 kr. inkl. moms.
 
De samlede affaldsgebyrer
De samlede affaldsgebyrer i 2020 for en husstand tilmeldt tømning af en 110 l. sæk til dagrenovation udgør:
 
eller
 
Stigningerne i de samlede gebyrer skyldes primært det nye gebyr for genanvendeligt affald, øget gebyr for dagrenovation, og udskydelse af gebyropkrævning for 2019.
 
Alle affaldsgebyrer, herunder det nye gebyr for genanvendeligt affald, ses af bilag 2 forslag til affaldsgebyrer 2020 – husholdninger og bilag 3 forslag til affaldsgebyrer 2020 – erhverv herunder institutioner.
 
I gebyrbladet, bilag 2, indgår gebyrerne for hhv. forslag 1 og 2 på hver sin linje. Desuden indeholder det gebyret for den individuelle papbeholder.
 
Afhængig af hvilket forslag der vælges, så udgår gebyrerne for enten forslag 1 eller forslag 2 samt individuel papbeholder i det endelige gebyrblad 2020.
 
Af gebyrbladet, bilag 3, fremgår ligeledes nye gebyrer for genanvendeligt affald for kommunale institutioner.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler at Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets indstiller forslag 1 til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering
Affaldsområdet er gebyrfinansieret.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_19-4048_dok_no_40913-19_v1_bilag 1 - notat om ændringer i affaldsgebyrer 2020.pdf.pdf
caseno_19-4048_dok_no_40914-19_v1_bilag 2 - forslag affaldsgebyrer 2020 - husholdning.pdf.pdf
caseno_19-4048_dok_no_40915-19_v1_bilag 3 - forslag affaldsgebyrer 2020 - erhverv herunder institutioner.pdf.pdf

Bilag

bilag 1 - notat om ændringer i affaldsgebyrer 2020
Bilag 2 - forslag affaldsgebyrer 2020 - husholdning
Bilag 3 - forslag affaldsgebyrer 2020 - erhverv herunder institutioner


9. Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 4. juni 2019

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 4. juni 2019

Punkttype
Orientering.

Tema
Udvalget orienteres om status på myndighedsarbejdet i Erhvervsområdet Farremosen.

Sagsbeskrivelse
Udvalget blev senest på mødet den 7. maj 2019 orienteret om myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen.
 
Der er tale om myndighedsafgørelser inden for forskellige lovgivningsområder, hvor afgørelserne skal træffes inden for de kriterier, der er fastsat i den givne lovgivning. Kommunen er således ofte forpligtet til at meddele tilladelser, hvis ansøgeren opfylder de i loven angivne krav.
 
Modtagne ansøgninger
Siden sidste orientering er der ikke modtaget sager til myndighedsbehandling.
 
Udvalget orienteres først om ansøgninger fra virksomhederne, når Forvaltningen har modtaget dem.
 
Meddelte afgørelser
Siden den 30. april 2019 er der ikke meddelt nogle afgørelse.
 
Påtænkte afgørelser i nærmeste fremtid
 
Der er en selvstændig sag på dagsorden til orientering om afgørelserne til YX-Truck anlægget.
 
Opfølgning på afgørelserne til Pankas A/S
Forvaltningen har fremsendt kommunes bemærkninger til de 18 indkommende klager. Kommunen afventer nu Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser.
 
Opfølgning på udledningstilladelsen til udledning af separat regnvand fra Bøgeholm Alle.
Den 4. oktober 2018 meddelte Allerød Kommune udledningstilladelse af separat regnvand fra Bøgeholm Alle. Klagenævnet modtag 9 klager over afgørelsen. Der er følgende status på klagerne:
·         1 klage er ikke klar til sagsbehandling
·         2 klager er tilbagekaldt
·         1 klage er under behandling.
·         5 klager er afgjort – Klagenævnet afviser at realitetsbehandle klagerne, da klagenævnet ikke finder at klagerne er klageberettigede
 
Retssagen
Retssagen er berammet til den 19. og 20. november 2019.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Ingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
10. Orientering om afgørelser til YX-Truck anlæg i Erhvervsområde Farremosen

Orientering om afgørelser til YX-Truck anlæg i Erhvervsområde Farremosen

Punkttype
Orientering.

Tema
Forvaltningen orienterer Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget om de afgørelser, der vil blive meddelt til YX Danmark, til deres Truck-anlæg på Bøgeholm Alle 1, 3450 Allerød.

Sagsbeskrivelse
YX Danmark A/S har søgt om tilladelse til at opføre et Truckanlæg, med salg af diesel til erhvervskunder med et særligt tankkort, på Bøgeholm Alle 1 i Erhvervsområde Farremosen. Der forventes ca. 50 daglige kunder, hvoraf 80 % forventes at komme fra virksomheder i Erhvervsområde Farremosen.
 
Der skal meddeles følgende tilladelser:
 
Afgørelserne skal i partshøring hos relevante parter, bl. a. ansøger og NOVAFOS.
 
Afgørelserne er i partshøring som følge af Forvaltningslovens § 19.
 
Alle afgørelserne har været kvalitetssikret af eksterne konsulenter.
 
YX Danmark A/S truck-anlæg ligger inden for det gældende plangrundlag. Kommunen skal som miljømyndighed alene sikre, at virksomheden lever op til gældende regler og standarder, herunder ved fastsættelse af relevante og saglige vilkår.
 
VVM-screeningsafgørelsen viser, at der ikke skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering (VVM), Etableringen af en tankstation er bl.a. omfattet af benzintankbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven.
 
Byggetilladelsen følger bygningsreglementets regler.
 
§ 19 tilladelse til nedgravet tank med AdBlue. AdBlue er en ikke giftig vanddig opløsning (af urea). AdBlue anvendes til udfældning af partikler i lastbilers katalysatorer, og er nød­ven­dig i forbindelse med, at alle nye dieseldrevne lastbiler skal leve op til emissionskravene i Euro 5 norm, og dermed nedsætte forureningen.
 
Tanken og rørføringen har dobbeltvægge, og der er alarm til kontrol af tætheden.
Tilladelsens vilkår følger kravene til olietanke.
 
Tilslutningstilladelsen giver tilladelse til at overfladevand, der er renset til de nationalt fastsatte miljøkvalitetskrav, kan forsinkes og ledes til mosen Farremosen. Overfladevand fra påfyldningsplads (plads hvor tankvogne afleverer brændstof) og tankplads (plads hvor lastbilerne tanker brændstof) ledes til spildevandskloakken.
 
Når afgørelserne meddeles, kan de påklages af virksomheden, en række foreninger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagevejledningen kan ses i den enkelte afgørelse.
 
Afgørelserne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering
Ingen.

Dialog/høring
Udkast til afgørelser er i partshøring i tre uger fra primo juni 2019.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
11. Viaduktvej, nedlæggelse af vejareal

Viaduktvej, nedlæggelse af vejareal

Punkttype
Beslutning

Tema
En grundejer på Viaduktvej 22 har forespurgt kommunen om muligheden for at tilkøbe et hjørneareal ud for sin ejendom.
 
Forslaget har været i høring ved de berørte ejendomme.
 
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at vejarealet ”nedlægges” således, at det kan sælges til grundejeren.

Kompetence
Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
Kommunen er blevet kontaktet af ejeren af ovennævnte ejendom, som ønsker at erhverve et hjørneareal ud for sin ejendom.
 
Med baggrund i § 15 i Lov om Offentlige Veje tilkendegav Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 12. marts 2019, at arealet efter den krævede høringsperiode på 8 uger kunne nedlægges og efterfølgende sælges til naboejendommen matr.nr. 5ir Lillerød By, Lillerød, Viaduktvej 22.
 
Det drejer sig om ca. 10 m2, som er i dag er ”vejareal”. Se vedlagte kortbilag. Arealet anvendes ikke som færdselsareal, da det er beliggende bag fortovet.
 
Grundejeren er indforstået med at afholde alle udgifter i forbindelse med sagen.
 
Nedlæggelsesproceduren følger kap. 11 i Lov om Offentlige Veje. Af § 124, stk. 7 fremgår, at forslaget skal sendes i høring i mindst 8 uger ved de berørte ejendomme. Høringsperioden sluttede den 13. maj 2019.
 
Der er i perioden indkommet 5 høringssvar, som alle bakker op om forslaget.
 
Forslag 1
Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at det omtalte areal nedlægges som offentlig vej for efterfølgende at kunne sælges til naboejendommen.
 
Forslag 2
Udvalget beslutter, at arealet ikke skal nedlægge og afhændes.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Forslaget har været i høring ved de berørte ejendomme i 8 uger i overensstemmelse med vejloven.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
 
Høringssvarene vil blive vedlagt til Økonomiudvalgets behandling af sagen.


caseno_18-9624_dok_no_14936-19_v1_tepmu-kortbilag.pdf.pdf
caseno_18-9624_dok_no_14941-19_v1_tepmu-oversigtskort.pdf.pdf

Bilag

TEPMU-Kortbilag.pdf
TEPMU-oversigtskort.pdf


12. Kvalitets- og Designmanualer på vejområdet

Kvalitets- og Designmanualer på vejområdet

Punkttype
Beslutning.

Tema
I budget 2018 afsatte byrådet 400.000 kr. til en registrering af stier og fortove samt udarbejdelse af en kvalitets- og designmanual.
 
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendte den 10. april 2018 rammerne for arbejdet, der kan understøtte det langsigtede arbejde med at få et mere ensartet fysisk udtryk i kommunen.
 
Udvalget anmodes om at godkende vedlagte udkast til Kvalitets- og Designmanualer for belægninger på veje, stier og fortove, for hastighedsdæmpere og for udstyr/inventar på vejarealer.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Der er i 2018 udført en samlet registrering af kommunens fortove og stier. Dette er vigtigt i forhold til den løbende planlægning af istandsættelsesarbejder og har samtidig været en forudsætning for udarbejdelse af en Kvalitets- og designmanual for belægningerne.
 
Det er hensigten, at skabe et mere ensartet udtryk på fortove, stier og veje generelt. Derfor er der ligeledes udarbejdet Kvalitets- og designmanualer for hastighedsdæmpende foranstaltninger og for udstyr/inventar på vejarealer. Den nyligt udarbejdede belysningsplan skal endvidere ses som led i arbejdet mod et mere ensartet udtryk i gadebilledet. Tilgængelighedsaspekter er indarbejdet i de respektive kvalitets- og designmanualer.
 
Kvalitets- og designmanualerne indeholder retningslinjer for både prioritering i forbindelse med kommende anlægs- og istandsættelsesarbejder samt for selve udførslen. Ved udarbejdelse af retningslinjerne er der foretaget afvejning i forhold til æstetiske, funktionelle og økonomiske forhold.
 
Manualerne ses i bilag. Retningslinjer som særligt kan fremhæves er:
 
Belægninger
 
Hastighedsdæmpende foranstaltninger
 
Byrumsinventar

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler at Kvalitets- og designmanualerne godkendes.

Dialog/høring
Kvalitets- og designmanualen for belægninger på veje, stier og fortove er sendt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Udvalget godkender forslag til kvalitets- og designmanualer.


caseno_19-4721_dok_no_41402-19_v1_udstyr og inventar kvalitets- og designmanual.pdf.pdf
caseno_19-4721_dok_no_41903-19_v1_belægninger på veje, stier og fortove kvalitets- og designmanual.pdf.pdf
caseno_19-4721_dok_no_43407-19_v1_hastighedsdæmpende foranstaltninger kvalitets- og designmanual.pdf.pdf

Bilag

Udstyr og Inventar - Kvalitets- og designmanual.pdf
Belægninger på veje, stier og fortove Kvalitets- og designmanual.pdf
Hastighedsdæmpende foranstaltninger Kvalitets- og designmanual.pdf


13. Kollerødvej / Mejeribakken og Lynge Bygade, Trafiksikkerhed

Kollerødvej / Mejeribakken og Lynge Bygade, Trafiksikkerhed

Punkttype
Beslutning.

Tema
I forbindelse med udstykningen af det grønne område for enden af Baunesvinget besluttede byrådet den 22. juni 2017, at det nye boligområde skulle vejbetjenes fra Mejeribakken.
 
Det blev ligeledes besluttet der skulle udarbejdes forslag til at forbedre sikkerheden i krydset Mejeribakken / Kollerødvej, og at omkostninger til trafiktiltag finansieres af grundsalget.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til det udarbejdede skitseprojekt og indstille til Økonomiudvalget og byrådet at omkostninger til trafiktiltag

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
På baggrund af byrådets beslutning har Rambøll A/S udarbejdet forslag til skitseprojekt for forbedring af trafiksikkerhed ved udkørsel fra Mejeribakken til Kollerødvej (Se bilag, notat og kort).
 
Projektet foreslår, at forbedre trafiksikkerheden ved at etablere svingbaner og helleanlæg samt nedsætte hastigheden til 70 km/t.
 
Det vurderes, at der er samme trafikale udfordringer ved Lynge Bygade, hvorfor dette kryds også kan indgå i projektet.
 
Der er i 2018 etableret stoppested ved den nye bebyggelse på Baunesvinget. Der er af trafiksikkerhedsmæssige grunde kun stoppested i østsiden af Hillerødvej. Med udbygningen af boligområdet ved Baunebakken vil det være hensigtsmæssigt samtidigt at etablere et stoppested på vestsiden og lave en sikker krydsning.
 
Der er udarbejdet overslag over udgifterne til de trafiksikkerhedsmæssige tiltag.
 
Forslag 1
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der etables svingbaner og helleanlæg i begge kryds Mejeribakken og Lynge Bygade samt hastighedsnedsættelse på Hillerødvej. Derudover etableres et krydsningspunkt for buspassagerer på Hillerødvej for at kunne etablere et busstoppested for sydgående trafik på Hillerødvej.
 
Der afsættes et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen og der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløbet.
 
Forslag 2
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der etables svingbaner og helleanlæg i begge kryds Mejeribakken og Lynge Bygade.
 
Der afsættes et rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen og der gives en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløbet.
 
Forslag 3
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der etableres svingbaner og helleanlæg i krydset Mejeribakken.
 
Der afsættes et rådighedsbeløb på 1,74 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen og der gives en anlægsbevilling på 1,74 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløbet.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering
 
Ved forslag 1 afsættes et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen og der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløbet.
 
Ved forslag 2 afsættes et rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen og der gives en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløbet.
 
Ved forslag 3 afsættes et rådighedsbeløb på 1,74 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen og der gives en anlægsbevilling på 1,74 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløbet.
 
Udgiften til trafiksikkerhedsprojektet forventes dækket af grundsalg.

Dialog/høring
Lokalplanen følger de normale krav om høring.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_19-1168_dok_no_40580-19_v1_skitseproj-kortudsnit.pdf.pdf
caseno_19-1168_dok_no_40570-19_v1_forudsætningsnotat.pdf.pdf

Bilag

Skitseproj-kortudsnit.pdf
Forudsætningsnotat.pdf


14. Forslag til lokalplan 2-318 for boliger i Rådhusparken

Forslag til lokalplan 2-318 for boliger i Rådhusparken

Punkttype
Beslutning.

Tema
Økonomiudvalget besluttede den 22. januar 2019 at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for Rådhusparken med tilhørende kommuneplantillæg som erstatning for den gældende lokalplan 2-296 for Rådgrunden.
 
Udvalget anmode om at indstille udkast til lokalplan 2-318 for Rådshusparken med tilhørende kommuneplantillæg godkendt i Økonomiudvalget og byådet, med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Kompetence
Byrådet har den endelige kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Forslag til lokalplan 2-318 indeholder en stor del af bestemmelserne fra den gældende lokalplan 2-296, men adresserer en række uklarheder og problematiske formuleringer for at skabe et mere tydeligt plangrundlag.  
 
Forslag til lokalplan 2-318 har til formål at udlægge området til boligformål af typen tæt-lav samt etageboliger - og sikre at der skabes attraktive udendørsarealer og fælles haverum for områdets beboere.
 
Lokalplanområdet omfatter den tidligere rådhusgrund og inkludere alle de efterfølgende udstykkede matrikler.
 
Lokalplanområdet er yderligere opdelt i fire delområder der fastsætter den specifikke anvendelse inden for lokalplanen.
-          Delområde 1 må kun anvendes boligformål af typen tæt-lav.
-          Delområde 2 og 3 må kun anvendes til etageboliger.
-          Delområde 4 må kun anvendes til fælles grønt areal, fælles parkering og fælles affaldshåndtering.
 
Inden for delområder er der fastlagt byggefelter, der dikterer hvor primærbebyggelse skal placeres. Det er muligt at opføre sekundær bebyggelse uden for byggefelterne, det gælder også legehuse og –pladser, som kan placeres på de fælles friarealer.
 
I forhold til bebyggelsens omfang og placering fastsætter lokalplanforslaget en bebyggelsesprocent på 60 for området under ét.
 
Inden for delområderne 1 og 3 må bebyggelsen højde ikke overstige 2 etager med udnyttet tagetage og facadehøjden må ikke overstige 7 meter. Inden for delområde 2 fastsættes det maksimale antal etager til 3 med udnyttet tagetage og facadehøjden må ikke overstige 10 meter.
 
Bygningsfacader på primær bebyggelse skal være enten tegl, skifer eller beton. Mindre partier i andre materialer er tilladt så længe det overordnede udtryk udgøres af tegl, skifer eller beton. Sekundær bebyggelse kan foruden tegl, skifer eller beton, også opføres med facader i træ.
 
Ny beplantning på de fælles friarealer og hegn om private opholdsarealer skal bestå af hjemmehørende arter. Derudover skal den eksisterende trærække langs Rådhusvej og beplantningen ud mod Vestvej bevares. Ændringer af beplantningen må kun ske med tilladelse fra byrådet.
 
Kommuneplantillæg nr. 1 (bilag 1) er udarbejdet med henblik på at justere den specifikke anvendelse og bebyggelsesprocenten for rammeområdet EN.B.07, så lokalplanen kan vedtages i overensstemmelse med kommuneplanen.
Kommuneplantillæg nr. 1 ændrer rammeområdets bestemmelser om specifik anvendelse fra etageboliger til etageboliger og tæt-lav boligbebyggelse. Derudover justeres bebyggelsesprocenten så den udregnes for rammeområdet under ét.
 
Udkastet til lokalplanen kan ses her: http://alleroed-lp.cowi.webhouse.dk/dk/2-318---raadhusparken/forord/

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 2-318 for Rådhusparken vedtages som forslag og sendes i offentlig høring inden for det vedlagte forslag til høringsområde, se bilag 2.

Dialog/høring
Det vedtagne forslag med tilhørende kommuneplantillæg sendes i 8 ugers offentlig høring. Fristen for at indsende høringssvar til en lokalplan er normalt 4 uger, men på grund af høringsperiodens overlp med sommerferien, forlænges fristen med yderligere 4 uger.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 2-318 for Rådhusparken vedtages som forslag og sendes i offentlig høring inden for det vedlagte forslag til høringsområde.


caseno_18-11343_dok_no_41214-19_v1_forslag til høringsområde.pdf
caseno_18-11343_dok_no_1442-19_v1_udkast til forslag til kommuneplantillæg nr. 1 - boliger ved rådhusparken.docx

Bilag

Bilag 2 - Forslag til høringsområde
Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 - Boliger ved Rådhusparken


15. Proces for trafikbestilling 2020

Proces for trafikbestilling 2020

Punkttype
Orientering

Tema
Udvalget orienteres om kommende borgermøde om busbetjening tirsdag den 18. juni 2019.
Forud for borgermøde præsenteres udvalget for forslag til besparelser på den kommunale busdrift. Movia vurderer at kommunens udgifter til busdrift i 2020, vil koste ca. 1,0 mio. kr. mere end 2019. Såfremt der ikke ønskes at afsættes yderligere midler, vil der skulle findes besparelser på området.
Udvalget vil blive præsenteret for de indkomne forslag fra borgermødet og konkretiserede spareforslag på udvalgsmøde efter sommerferien.

Sagsbeskrivelse
Borgermøde om busbetjening
Tirsdag den 25. juni 2019 kl 19:00 til 21:00 afholdes der informationsmøde om kommunens fremtidige busdrift i salen på Skoven 4 - Bibliotek og Kulturhus. Movia deltager på mødet, og fortæller om samarbejdet mellem Movia og kommunen og forklare hvorfor udgifterne til busdriften stiger. Herudover kommer Movia ind på kommunens eksisterende busnet, ændringerne der trådte i kraft december 2018, de foreslået besparelser til trafikbestillingen 2020 samt forventningerne til de efterfølgende års busdrift.
 
Der vil på mødet være mulighed for, at borgere kan tilkendegive ønsker og forslag, der tages med i den videre behandling forud for en endelige busbestilling 2020, der afgives medio oktober 2019.
 
Status på sidste års busbestilling
Byrådet vedtog ved sidste års trafikbestilling at igangsætte en ny rute mellem Lynge og Hillerød. Erfaringerne for ruten, siden dens opstart i december 2018, har vist at den første morgentur (7:25 fra Lynge Stationsvej) er rutens mest benyttede afgang, og der er omkring 25 passagerer, der benytter denne på daglig basis. Derudover er stoppet ved Hillerød station, hvor Frederiksborg Gymnasium og HF ligger, det mest benyttet stop, hvor 80% af turene enten starter eller slutter.
 
Udmeldinger til kommende busbestillinger
I budget 2019-2026 har forligspartierne vedtaget følgende for kommunens busdrift
”Budgetforligspartierne har aftalt, at de samlede udgifter til kommunens årlige busbestillinger og ruteføringer ikke må vokse, og at mulighederne for at optimere busdriften skal undersøges inden næste større busbestilling.”
 
Region Hovedstaden har forud for busbestillingen 2021, varslet at der må forventes besparelser på deres linjer. I Allerød kommune har regionen linje 55E (Malmparken st – Allerød st). Såfremt denne linje nedlægges i 2021 vil det kræve en større revision af kommunens net, for at sikre at dækningen i kommunen fortsat er optimal.
 
Økonomi for trafikbestilling 2020
Der er i budget 2020 afsat 18,12 mio. kr. til den kommunale busdrift. Movia har i deres trafikbestillingsgrundlag vurderet kommunens udgift til at ligge mellem 18,3-20,2 mio. kr. For at sikre at der er tilstrækkelig med midler til driften forslår forvaltningen at der laves besparelser på det samlede busnet for ca. 1,0 mio. kr.
 
Trafikbestillingsprocessen bygger i høj grad på et tværkommunalt samarbejde, da hovedparten af buslinjerne ejes af flere kommuner. Der er i nabokommunerne kun meddelt besparelser i Hørsholm Kommune. For Allerød Kommune betyder det at det er muligt at foretage besparelser på følgende linjer: 381, 336 og 338, hvor de to sidste linjer udelukkende ejes af Allerød Kommune. Se bilag 1 med kort over kommunens busruter.
 
Nedenfor er de mulige spareforslag præsenteret. Besparelserne kan udmøntes som en kombination af mindre besparelser på flere linjer, eller en enkeltstående besparelse på én linje.
Udvalget præsenteres for en mere detaljeret beskrivelse af besparelserne på udvalgsmøde efter sommerferien forud for den kommunale budgetproces.
Den endelige busbestilling afgives medio oktober, efter endelig vedtagelse af det kommunale budget.
Forud for den videre behandling afholdes der borgermøde den 18. juni, hvor der kan indhentes input til processen.
 
Nedlæggelse af linje 338
Linje 338 blev indviet i december 2018, og fungerer som direkte forbindelse mellem Lynge og uddannelsesinstitutionerne i Hillerød og Hillerød Station. Linjen har fra start haft et stabilt passagergrundlag. Passagers kendskab til nye linjer tager som regel to-tre år. Det må derfor forventes at linjen vil få flere passagerer med tiden, og at unge i Lynge vil tage linjens betjening med i deres overvejelser om videregående uddannelser.
 
Linjen har to morgenafgange fra Lynge og tre eftermiddagsafgange fra Hillerød. Linjen vil kunne reduceres i antal af afgange.
Movia skønner at en reduktion vil kunne give en besparelse på 150.000 kr.
 
Nedlægges af linje 338, vil give en forventet besparelse på 750.000 kr.
 
Besparelser på linje 336
Linje 336 kører udelukkende indenfor Allerød Kommune. Linje 336 er den mest benyttede linje i kommunen, og står for 1/3 af passagergrundlaget på årsbasis.
 
Byrådet besluttede med trafikbestilling 2018 at øge frekvensen i myldretiden fra halvtimes drift til 20 min. drift og samtidig reducere frekvensen om søndagen.
 
Nedenstående tabel viser effekten af de indførte ændringer ift. antal passagerer.
 
Linje 336
2017
2018
Ændring
Årstotal
335.607
355.815
6,0%
Gns. hverdag
1.098
1.218
10,9%
Gns. lørdag
624
634
1,6%
Gns. søndag
429
311
-27,4%
 
En besparelse på linjen vil kunne hentes ved at reducere antallet af afgange henover dagen, indskrænke kørslen i ydertiderne eller reducere frekvensen i myldretiden.
 
Det er muligt både at hente hele (ca. 1,0 mio. kr.) eller dele af besparelsen på linje 336.
 
Besparelse på linje 381
Allerød og Hørsholm kommuner deler linje 381. Linjen kører af Sandholmgårdsvej igennem den nordlige del af Blovstrød og via Sortemosevej til Allerød Station. Bussen sikrer en forbindelse til Hørsholm og betjener derudover Sandholmlejeren, den nordlige del af Blovstrød, Niras, Allerød Privatskole og på sigt det nye boligområde ved Teglskoven.
 
Byrådet besluttede med trafikbestilling 2018 at omlægge linje 381 fra Nymøllevej til Sortemosevej.
 
Linjen har halvtime drift i myldretiden, og timedrift udenfor myldretiden og i weekenderne.
 
En besparelse på linjen vil kunne hentes ved at reducere antallet af afgange henover dagen, indskrænke kørslen i ydertiderne eller reducere frekvensen i myldretiden.
 
Evt. ændringer på linjen skal aftales med Hørsholm Kommune.
 
Det er muligt både at hente hele (ca. 1,0 mio. kr.) eller dele af besparelsen på linje 381.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
Der er i budgettet for 2020 afsat 18,12 mio. kr. til busdrift. Der er derudover afsat 446.477 kr. til flextur.
 
På baggrund af den nuværende busbetjening har Movia udregnet Allerød Kommunes trafikbestillingsgrundlag for 2020 til mellem 18,3 og 20,2 mio. kr. Intervallet skyldes, at trafikbestillingsgrundlaget er beregnet med +/- 5%.

Dialog/høring
Forud for den endelige behandling og vedtagelse af trafikbestillingen afholdes der borgermøde for at indsamle forslag og input fra borgere og brugere.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_19-5262_dok_no_42308-19_v1_bilag 1 - eksisterende busnet 2019.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Eksisterende busnet 2019.pdf


16. Høringssvar i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020

Høringssvar i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020

Punkttype
Beslutning.

Tema
Udvalget bedes tage stilling til høringssvar vedr. partshøring af miljøscreeningen af Stålhøjgård som graveområde. Anledningen er Region Hovedstadens partshøring forud for udarbejdelse af Råstofplan 2020.

Kompetence
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Region Hovedstaden har igangsat processen mod en ny råstofplan, og i denne forbindelse er Stålhøjgård blevet indstillet som muligt graveområde. Region Hovedstaden har udarbejdet et udkast til en miljøscreening af Stålhøjgård som graveområde. Udkastet viser, at der kan ske væsentlig påvirkning af flere parametre, og at disse skal indgå i en nærmere miljøvurdering med henblik på at undersøge om der vil ske en væsentlig påvirkning af miljøparametrene og om det er muligt at iværksætte afværgeforanstaltninger.
 
Regionen har sendt udkastet til miljøscreeningen i partshøring. Høringsperioden udløber den 6. juni 2019.
 
Der er tidligere blevet indsendt høringssvar i forbindelse med regionens indkaldelse af idéer og forslag, og der har været dialog på forvaltningsniveau med regionen. I både høringssvar og dialog er der blevet opfordret til, at Stålhøjgård ikke indgår som nyt graveområde.
 
Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar, hvoraf følgende hovedpunkter fremgår:
 
 
Udvalgsformand Miki Dam Larsen ønsker herudover, at drøfte en henvendelse vedrørende råstofgravning i Bregnerød i Furesø Kommune.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender udkast til høringssvar.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Ved en evt. udarbejdelse af miljøvurdering af Stålhøjgård som graveområde, vil kommunen blive partshørt igen.
 
Region Hovedstaden er i gang med at udarbejde et planforslag for Råstofplan 2020, som også bliver sendt i høring.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Udvalget godkender udkast til høringssvar, idet det skal tilføjes, at Allerød Kommune støtter Furesø Kommune i vurderingen af, at der er væsentlige rekreative og landskabelige værdier i det foreslåede gravområde i Bregnerød, som også har betydning for borgerne i Allerød Kommune.


caseno_18-8725_dok_no_41317-19_v1_udkast - høringssvar miljøvurdering stålhøjgård (opd).pdf.pdf
caseno_18-8725_dok_no_41315-19_v1_bilag 1 til høringssvar - indvindingsopland (stålhøjgård) (opd).pdf.pdf
caseno_18-8725_dok_no_39980-19_v1_partshøring af muligt nyt graveområde stålhøjgård.pdf
caseno_18-8725_dok_no_39979-19_v1_miljøgennemgang af muligt nyt graveområde stålhøjgård.pdf

Bilag

Udkast - Høringssvar
Bilag 1 til høringssvar - Indvindingsopland (Stålhøjgård)
Regionens partshøring vedr. Stålhøjgård
Regionens miljøgennemgang af muligt nyt graveområde Stålhøjgård


17. Vedtagelse af helhedsplan for bymidten samt proces for lokalplan

Vedtagelse af helhedsplan for bymidten samt proces for lokalplan

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådet vedtog på møde den 21. juni 2018 kommissorium for helhedsplan.
 
I nedenstående punkt beskrives de overordnede principper i helhedsplanen, processen i forbindelse med udarbejdelsen og den videre proces for at omsætte helhedsplanen til en byggeretsgivende lokalplan.

Kompetence
Byrådet

Sagsbeskrivelse
Helhedsplanen rammesætter principperne for byens udvikling og skal fungere som et fælles rettesnor for kommune, bygherre og de øvrige aktører i bymidten.
 
Helhedsplanen indeholder en række principper, der tilsammen behandler en række udfordringer og giver et samlede greb, der skal være med til at sikre at bymidten fremadrettet kan tilbyde både rekreative, opholdsmæssige og handelsmæssige oplevelser.
 
Det grønne bånd
Bymidten er placeret mellem to store skove. Helhedsplanen introducere en løsning, hvor skovene inviteres ind i bymidten, og giver byen en stærkere grøn fortælling der i højere grad understøtter kommunens identitet.
 
Synlig vandhåndtering
Bymidten er udfordret af oversvømmelser ved større regn hændelser. For at skabe en mere bæredygtig, synlig og lærende tilgang til regnvandshåndtering, introducere planen et princip om at regnvandshåndtering skal håndteres lokalt og synligt, til fordel for det lokale vandkredsløb og den øgede rekreative værdi der er i en større naturværdi.
 
Fortætning
For at sikre en mere levende bymidte med et aktivt by- og handelsliv, åbner helhedsplanen op for at der kan ske en fortætning. Der lægges op til at der kan placeres flere boliger og nye typer af fællesskaber, i tråd med byrådets ønske om en fortsat boligudbygning.
 
Parkering
For at sikre attraktive og levende nye byrum udlægger planen et princip om at parkering placeres under terræn, og at der i højere grad indarbejdes et hensyn til bymidtens stationsnære placering ift. den fastlagte p-norm. En fælles tilgang til parkeringsløsninger herunder P-fonds løsning vil give en bedre mulighed for udvikling af eksisterende ejendomme i bymidten.
 
Kulturtorvet
Området i mellem Mungo Park og Skoven 4 er det sidste område i bymidten, der skal udvikles ud fra ”bar marks” tilgangen. Området er behandlet i planen, ud fra et princip om en styrket kulturkerne, der forstærker de eksisterende funktioner i området, og samtidig giver plads til nye offentlige funktioner og flere boliger.
 
M D Madsenvej
M D Madsensvej er Allerøds hovedstrøg og vigtigste detailhandelsgade og den udvikling skal fortsætte. Vejen er bred og indbyder i den eksisterende form ikke til ophold. Helhedsplanen lægger op til en bearbejdning af byrummet med indsnævringer, mere variation i form af grønne elementer med en aktiv klimahåndtering af regnvand i byrummet, pavilloner til udstilling, cafe, events og etablering af nye opholdszoner med bænke og plads til fællesskab. En handelsgade med en klar identitet, som kan understøtte et spændende byliv.
 
Forudgående proces
Der har forud for, og sideløbende med helhedsplanen, været flere inddragende processer, der er medtaget i arbejdet med helhedsplanen, blandt andet visionen, Ungedialog i Allerød samt tidligere afholdte arrangementer og spørgerunder i bymidten.
 
Udarbejdelsen af Allerøds vision har bygget på en omfattende inddragelse, hvor foreninger, erhvervsliv og borgere, gamle som unge, er blevet inddraget. Erfaringer fra dette arbejde er taget med i det videre arbejde med helhedsplanen.
 
Input fra ungedialog i Allerød peger bl.a. på at de unge ønsker sig et værested og fællesskaber, så bymidten ikke dør hen.
 
I direkte relation til udarbejdelsen af helhedsplanen, er der afholdt workshops med politikkerne, borgermøde med deltagelse af lokale foreninger, workshops og opfølgende møder med Byforum og interne workshops med fokus på faglige temaer.
 
Proces frem mod vedtaget lokalplan
Forslag til lokalplan for bymidten forventes fremlagt til politisk behandling ved årsskiftet med en efterfølgende høringsperiode på 8 uger. Der vil ifm. høringsperioden blive afholdt borgermøde.
 
Lokalplanen forventes endelig vedtaget i foråret 2020, i overensstemmelse med kommissoriet for helhedsplanen.
 
Der vil i lokalplanprocessen være dialog med de lokale aktører som Byforum, ejendomsejerne og de handelsdrivende i bymidten, biblioteket, biografen og Mungo Park om lokalplanens konkrete udformning.
 
Helhedsplan
Helhedsplanen (bilag 1) rammesætter principperne for byens udvikling ift. at muliggøre et grønnere udtryk med synlig vandhåndtering, en tættere by med tilhørende parkeringsprincip samt en udvikling af Kulturtorvet med plads til fællesskaber og offentlige funktioner.
 
Forvaltningens forslag:
Forslag 1 - Helhedsplanen og de beskrevne principper for udviklingen vedtages og offentliggøres.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Udvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalget, idet der dog ønskes et forslag til øget fortætning.


caseno_18-2587_dok_no_43565-19_v1_helhedsplan for allerød bymidte.pdf.pdf

Bilag

Helhedsplan for Allerød Bymidte.pdf


18. Fagudvalgenes budgetproces 2020-27: Prioritering af forslag omprioriteringskatalog

Fagudvalgenes budgetproces 2020-27: Prioritering af forslag omprioriteringskatalog

Punkttype
Beslutning

Tema
Under fagudvalgenes budgetproces udarbejdes et omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner. Forslagene udgør et katalog med forskellige handlemuligheder, som vil kunne indgå i byrådets budgetforhandlinger i september 2019. Ingen af forslagene er således besluttet. Fagudvalgene har på møderne i maj godkendt, at de forslag, der ligger indenfor udvalgets område i tilstrækkelig grad, er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering.
 
Forvaltningen har indarbejdet udvalgenes ændringer til kataloget, og fagudvalget anmodes på dette møde om at prioritere forslagene, hvorefter de oversendes til budgetforhandlingerne.

Kompetence
Fagudvalgene har kompetence til at træffe beslutning på deres respektive område.

Sagsbeskrivelse
Byrådet vedtog den 31. januar 2019 budgetstrategien for 2020-27. Fagudvalgene blev i marts 2019 orienteret om Budgetnotat 2: ”Rammevilkår og budgetrammer”, og fagudvalgene besluttede samtidig en proces for borger- og brugerinddragelse.
 
Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien udarbejde et samlet katalog med forslag til driftsbesparelser på 29 mio. kr. Forslagene til servicereduktioner udgør driftsbesparelser på kommunens skattefinansierede område. Beslutning om eventuel gennemførelse af forslagene tages i givet fald først på byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 201.
 
Fagudvalgene har på møderne i maj godkendt, at de forslag, der ligger indenfor udvalgets område i tilstrækkelig grad, er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering. 
 
Omprioriteringskataloget er vedlagt som bilag til sagen. Kataloget indeholder 60 forslag til konkrete servicereduktioner, der vil stille borgerne dårligere, hvis de bliver gennemført som en del af budgetforliget. Fuldt implementeret giver forslagene mulighed for varige årlige besparelser på 29,3 mio. kr. Forslagene er tilrettet i overensstemmelse med fagudvalgenes beslutninger.
 
Omprioriteringsforslagene fordeler sig på fagudvalgene på følgende måde:
 
Omprioriteringskatalog (i 1.000 kr.)
2020
2021
2022-27
Børne- og Skoleudvalget
-11.587
-12.122
-12.122
Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget
-6.507
-6.756
-6.756
Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget
-3.980
-3.980
-3.980
Kultur- og Idrætsudvalget
-759
-1.215
-1.467
Økonomiudvalget
-4.380
-4.780
-4.970
Forslag til servicereduktioner i alt
-27.213
-28.853
-29.295
 
Fagudvalgene skal foretage en politisk prioritering af forslagene ud fra, hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre. Minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene foretager en politisk prioritering af forslagene ud fra, hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre, idet minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde.

Dialog/høring
Der er planlagt inddragelse af borgere og medarbejdere over perioden. Inddragelsen sker blandt andet gennem dialog, borgermøder og ved at tilbyde muligheder for at indsende skriftlige bemærkninger til forslag undervejs i processen. Endelig vil der være mulighed for at afgive høringssvar i forbindelse med budgetvedtagelsen i efteråret 2019, hvor det vil fremgå, hvilke forslag der er konkret indstilles besluttet af byrådet.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 28-05-2019
Sundheds, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget besluttede nedenstående prioriteringer.
 
Følgende forslag blev prioriteret grønne: 20.1, 28.1 og 31.1
 
Følgende forslag blev prioriteret gule: 18.1, 19.1, 21.1, 22.1, 23.1, 26.1 og 29.1
 
Følgende forslag blev prioriteret røde: 24.2, 25.1, 27.1 og 30,1

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019
Børne- og Skoleudvalget besluttede nedenstående prioriteringer.
 
Følgende forslag blev prioriteret grønne: 4,1, 7.1, 9.1, 11.1, 13.1, 15.1, 16.1. 17.1. og fra 2021 tillige 6.2.
 
Følgende forslag blev prioriteret gule: 1.1, 2.1, 3.1, 6.1-6.3 (6.2 grøn fra 2021), 12.1, 14.1 og 56.1,
 
Følgende forslag blev prioriteret røde: 5.1, 8.1 og 10.1

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 03-06-2019
 
Formanden satte følgende prioritering til afstemning:
 
grøn: 40.1
 
gule: 38.1, 39.1 og 39.2
 
røde: 37.1 og 41.1
 
Et flertal bestående af Viggo Janum, Esben Buchwald og Axel Nielsen stemte for
Et mindretal bestående af Theodore Gbouable og Merete Them Kjølholm stemte imod, idet fr ønsker 41.1 prioriteret gul i stedet for rød.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget besluttede nedenstående prioriteringer.
 
Følgende forslag blev prioriteret grønne: 35 (med 300.000 kr.) og 36 (med 1 mio. kr.)
 
Følgende forslag blev prioriteret gule: 33, 35 (med 550.000 kr.) og 36 (med 1,5 mio. kr.)
 
Følgende forslag blev prioriteret røde: 32 og 34.


caseno_19-4417_dok_no_41752-19_v2_omprioriteringskatalog budget 2020-27 - version 2.pdf

Bilag

Omprioriteringskatalog budget 2020-27 - Version 2


19. Effektiviseringskatalog forår 2019

Effektiviseringskatalog forår 2019

Punkttype
Beslutning

Tema
Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringskatalog for foråret 2019 og orienteres om effektiviseringer, der implementeres administrativt.
 
Ved udvalgenes møder i juni skal effektiviseringskatalog for foråret 2019 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Udvalgene skal tage stilling til forslag til effektiviseringer, for så vidt angår udvalgenes respektive områder. I den sammenhæng skal udvalgene beslutte om de enkelte forslag, der lægges op til politisk behandling skal indstilles godkendt som effektivisering, eller overgå til omprioriteringskataloget.
 
Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd orienteres endvidere om tiltag, der er under implementering administrativt og som har en effektiviserende virkning samt om status på effektiviseringsstrategien.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse
Fagudvalgenes budgetproces følger af budgetstrategien for 2020-27, som byrådet har besluttet i januar 2019.
 
Ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd. Effektiviseringer, der ikke besluttes af byrådet flyttes til omprioriteringskataloget med forslag til servicereduktioner.
 
I denne sag fremlægges et katalog med forslag til effektiviseringer for foråret 2019. Forslagene udgør forskellige handlemuligheder, som har effektiviserende potentiale.
 
Forslag til effektiviseringer er udarbejdet i overensstemmelse med den af byrådet vedtagne reviderede effektiviseringsstrategi den 31.1 2019.
 
Strategien blev revideret med udgangspunkt i at fortsætte med samme overordnede strategi som i effektiviseringsstrategien fra 2016, men at foretage en række justeringer, som skal skabe mere tydelighed om de politiske forventninger, flere muligheder for at afsøge effektiviseringer og et fortsat fokus på, at definitionerne mellem hvad der er effektiviseringer og hvad der er servicereduktioner gerne må udfordres. Det vil altid være byrådet, der foretager den endelige prioritering, og de forslag der ikke politisk opfattes som effektiviseringer, overføres til kataloget med forslag til servicereduktioner, hvor de vil indgå på linje med byrådets øvrige handlemuligheder.
 
MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 29. april til den 23. maj. Dette med henblik på at MED-organisation har mulighed for at indgive høringssvar forud for den politiske behandling af kataloget i de respektive fagudvalg.
 
I tillæg til dette forårs effektiviseringskatalog er der udarbejdet et bilag med en konkretisering af effektiviseringsindsatserne på skoler og dagtilbud. Oversigten er vedlagt som bilag til kataloget.
 
Opgørelse over nye effektiviseringsforslag og deres økonomiske effekt
I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre effektiviseringsforslagene i effektiviseringskataloget for foråret 2019, som er fremlagt i bilag til sagen. I alt er der udarbejdet nye effektiviseringsforslag for 2,1 mio. kr. med virkning i 2019 og stigende til 10,2 mio. kr. i 2023. 
 
 
Forslag til effektiviseringer der er i kategori 1 indstiller Forvaltningen godkendt i byrådet og at gevinsten tilgår kommunekassen.
 
Forslag til effektiviseringer, der er i kategori 2 betyder, at de allerede er igangsat administrativt. Forvaltningen indstiller, at gevinsten af disse også tilgår kommunekassen.
 
Efterårets arbejde med effektiviseringer
I efteråret vil Forvaltningen arbejde videre med en række af de forslag, som stadig er på idéstadiet, ligesom der vil blive udviklet nye forslag til effektiviseringer. Forslagene fremlægges til beslutning i fagudvalg og byråd i december 2019. Hver enkelt kommunal virksomhed arbejder endvidere løbende med at gennemføre effektiviseringer. Såfremt disse kan tilgå kassebeholdningen og dermed gevinstrealiseres, vil blive afklaret frem mod december 2019.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår:
 
At byrådet på baggrund af indstilling fra fagudvalg godkender effektiviseringskataloget, og vedtager forslag i kategori 1 som effektiviseringer, idet det bemærkes, at forslag i kategori 2 udmøntes administrativt.
 
At der gives en tillægsbevilling på en samlet mindreudgift svarende til 1,1 mio. kr. i 2019, 7,741 mio. kr. i 2020, 8,886 mio. kr. i 2021, 10,006 mio.kr. i 2022 og 10,186 mio. kr. i 2023 som tilgår kassebeholdningen.
 
Såfremt forslagene ikke godkendes af byrådet, er det fastlagt i budgetstrategien, at de i stedet overgår til kataloget med driftsbesparelser og dermed i stedet bliver en del af budgetforhandlingerne.

Økonomi og finansiering
Fagudvalgenes effektiviseringskatalog indebærer en samlet mindreudgift, og der søges en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2019, 7,741 mio. kr. i 2020, 8,886 mio. kr. i 2021, 10,006 mio.kr. i 2022 og 10,186 mio. kr. i 2023 som tilgår kassebeholdningen.

Dialog/høring
MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 29.april til den 23.maj. Dette med henblik på at brugerbestyrelser og MED -organisation har mulighed for at indgive høringssvar forud for den politiske behandling af kataloget i de respektive fagudvalg

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 28-05-2019
Indstiller effektiviseringsforslagene på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019
Udvalget indstiller forslag 1-3, 5 og 7 godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet udvalget understreger, at Allerød Kommunes definition af effektiviseringer forventes overholdt

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 03-06-2019
Indstiller effektiviseringsforslagene på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Indstiller effektiviseringsforslagene på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.


caseno_19-4176_dok_no_37707-19_v1_ekstra bilag til administrativ høring - effektiviseringskatalog forår 2019 - bilag 1 - effektiviseringsindsater på skoler .pdf
caseno_19-4176_dok_no_38581-19_v1_effektiviseringskatalog forår 2019 poliitsk behandling.pdf

Bilag

Effektiviseringsindsatser på Skoler og Dagtilbud.pdf
Effektiviseringskatalog forår 2019 politisk behandling


20. Arbejdet med analyser af konkrete områder

Arbejdet med analyser af konkrete områder

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget skal drøfte og fremkomme med forslag til, hvilke områder der kunne analyses, med henblik på at finde politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2021-28.
 
Sagen genoptages på udvalgets møde i juni, hvor udvalget så foretager indstilling til Økonomiudvalget.
 
Supplerende tema i forbindelse med genoptagelse af sagen
 
På baggrund af sidste rundes udvalgsmødet genoptages sagen med notat fra Forvaltningen, hvor de enkelte forslag til analyser kort er beskrevet.

Kompetence
-

Sagsbeskrivelse
Sagens forløb
Ved byrådets behandling af Budgetnotat 1: ”Budgetstrategi 2020-27” den 22. januar 2019, blev det besluttet ”At Forvaltningen fremlægger en sag til et kommende møde i Økonomiudvalget omkring muligheden for at arbejde med analyser af konkrete områder". Denne sag har været behandlet i Økonomiudvalget den 19. marts 2019, hvor Økonomiudvalget besluttede, ”at der fremlægges en sag for fagudvalgene med henblik på indstilling af hvilke områder der indenfor fagudvalgene eventuelt skal udarbejdes analyse af”. Sagen behandles to gange i fagudvalgene, hvorefter den videresendes til Økonomiudvalget igen, så Økonomiudvalget kan samle forslagene og oversende dem til budgetforhandlingerne. Analyserne vil i givet fald skulle besluttes igangsat sammen med vedtagelsen af budgettet, med en tidshorisont der gør, at de helt eller delvist kan erstatte omprioriteringskataloget i næste års budgetproces for 2021-28. Resultatet af analyserne skal således ikke bruges i år, men i næste års budgetproces.
 
Udvælgelse af områder der kunne analyseres
Det vil være et politisk valg, hvilke områderne der eventuelt skal udarbejdes analyser på, med henblik på at finde politiske forslag til besparelser. Der kan lægges flere forskellige argumenter til grund for denne udvælgelse, herunder fx følgende:
 
Økonomisk volumen
Da formålet er at analyserne helt eller delvist kan erstatte omprioriteringskataloget i næste års budgetproces, skal de samlet udgøre en betydelig volumen økonomi. Ellers kan det ikke forventes, at de vil give byrådet tilstrækkelige handlemuligheder i budgetprocessen. De områder der udgør den langt største del af kommunens budget er skoler, dagtilbud og ældreområdet.
 
Placering i økonomiske nøgletal
I budgetnotat 4: ”Nøgletalsnotat” er det angivet hvor de forskellige fagområder ligger ift. landsgennemsnittet. Nøgletallet udtrykker det budget der er til området, og når det sammenlignes korrigeres der for de forskelle der er i udgiftsbehovet og befolkningssammensætningen i kommunerne. De områder der ligger højest i disse økonomiske nøgletal er:
Store områder: Folkeskolen, tilbud til ældre og børnepasning
Små områder: Børn og unge med særlige behov, førtidspensioner samt Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.
 
Igangværende processer og erfaringer fra andre kommuner
Nogle områder er for nyligt blevet analyseret og derfor må potentialet for at fremkomme med nye handlemuligheder forventes at være begrænset. Det gælder fx på de specialiserede sociale områder. Samtidig kunne der også være områder hvor andre kommuner for nyligt har udarbejdet analyser, der kunne være interessante også at foretage i Allerød.
 
Baggrund – om analyser i Allerød Kommune
Der er gennemført en række analyser de senere år og analyser indgår også som et aktivt element i Allerød Kommunes politiske styringsmodel. Analyser kan for det første være et afsæt for igangsættelse af større nye initiativer. For det andet kan analyser være en del af arbejdet med opfølgning og effekt, på kommunens serviceydelser. For det tredje kan analyser bruges som en vej, til at finde nye måder at tilrettelægge kommunens opgaveløsning eller afdække politiske handlemuligheder for at finde besparelser.
 
Større analyser er tids- og ressourcekrævende og er derfor typisk blevet politisk besluttet, som led i indgåelsen af de årlige budgetforlig. Den politiske proces for udvælgelse af hvilke områder der skal gennemføres analyser af, følger således budgetprocessen. Typisk ved at de fremsættes som et større politisk ønske eller spørgsmål, som herefter drøftes som initiativsag af fagudvalget, hvor de enten henlægges eller oversendes til budgetforhandlingerne. I processen for budget 2020-27.
I sidste års budgetproces til 2019-26, blev der fremlagt i alt 28 større ønsker og spørgsmål fra partierne, der ville indebære at der blev gennemført en analyse. Heraf blev i alt 9 oversendt til budgetforhandlingerne og der blev med budgettet besluttet igangsat i alt 4 større analyser.
Følgende større analyser er aktuelt i gang i Allerød Kommune:
· Analyse af fremkommelighed i Allerød Kommune
· Analyse af fremtidens boligformer
· Analyse af Allerød Kommune som attraktiv arbejdsplads
· Analyse af behovet for midlertidige pladser fra 2020.
 
Herudover er der de senere år også blevet gennemført analyser af de specialiserede sociale områder, en byggeteknisk analyse af kommunens dagtilbud og folkeskoler og en analyse af andre kommuners effektiviseringstiltag, til understøttelse af kommunens effektiviseringsstrategi.
 
Når en analyse er besluttet politisk, udarbejdes der et egentligt kommissorium, hvor indhold og tidsplan fastlægges nærmere. Processen for byrådets arbejde med analyserne er overordnet ens: 1) Udvælgelse af områder der skal analyseres, 2) Gennemførelse af analyserne, 3) Politiske beslutninger, 4) Implementering og 5) Opfølgning og evaluering.
 
Da der ofte er tale om ressourcekrævende processer, vil igangsættelse af en analyse enten være en naturlig del af budgetforhandlingerne, men kan alternativt også igangsættes med en tillægsbevilling på et hvilket som helst tidspunkt af byrådet.
 
Supplerende sagsfremstilling i forbindelse med sagens genoptagelse
 
Fagudvalgene skal i forbindelse med sagens genoptagelse foretage indstilling til Økonomiudvalget om hvilke analyser, jf. bilag, man ønsker gennemført på udvalgets område med henblik på at finde politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægning til 2021-28. 

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler:
- At udvalget drøfter og fremkommer med forslag til, hvilke områder der kunne analyses, med henblik på at finde politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2021-28.
- At sagen genoptages på udvalgets møde i juni, hvor udvalget så foretager indstilling til Økonomiudvalget.
 
På baggrund af udvalgenes drøftelser, udarbejder Forvaltningen et notat til brug for møderne i juni.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019
-
Udvalget besluttede følgende forslag:
 
 • Fremtidens rehabilitering
·         Sammenhæng mellem visiteret tid og leverede ydelser
·         Velfærdsteknologiske løsninger
·         Investeringsdagsordenen på beskæftigelsesområdet
·         Hvordan ser fremtidens borgerservice ud
·         Analyse af borgernes ressourcetræk på kommunale ydelser og en efterfølgende LEAN analyse af, hvordan man kan gøre det smartere og billigere
·         Analyse af tværgående indsatser som skaber merværdi og fører til lavere udgifter – eksempelvis samarbejde mellem plejecentre og dagtilbud
·         Analyse af hvordan frivillige og foreningslivet kan understøtte, at der er behov for færre ressourcer til kommunale serviceydelser
·         Analyse af hvordan der kan arbejdes for at nedbringe leverede ydelser i hjemmeplejen og færre borgere på plejecentre – eksempelvis via bofællesskaber, alderdomshjem mv.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019
Udvalget besluttede følgende forslag:
 
·         Flere mellemkommunale samarbejder – eksempelvis i form af §60 selskaber
·         Bygningskomprimering og fleksible bygninger på børne- og ungeområdet
·         Fra sene til tidlige indsatser, herunder analyse af anbringelsesområdet, version 2.0 af specialanalyserne, lokalt dagbehandlingstilbud mv.
·         Fremtidens undervisning på skoleområdet
·         Kapacitetsstyring og fleksibilitet på dagtilbudsområdet
·         Optimering af decentrale administrative opgaver/decentrale administrative fællesskaber

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019
Udvalget besluttede, at følgende forslag beskrives kort med henblik på stillingtagen på junimødet:
 • Tværkommunale samarbejder - også andre typer end § 60 selskaber, f.eks. køb/salg af overskudskapacitet
 • Bygningskomprimering
 • Belysning / private fællesveje
 • Principper for fritagelse/opkrævning af grundskyld

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 06-05-2019
Udvalget besluttede følgende analyser med henblik på at finde politiske forslag til besparelser:
 • Analyse af hvordan frivillige og foreningslivet kan understøtte behovet for at ressourcer til kommunale serviceydelser reduceres.
 • Analyse af biblioteksområdet inklusiv skolebiblioteker.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019
Økonomiudvalget besluttede, at følgende forslag beskrives kort med henblik på stillingtagen på genoptagelse af sagen junimødet:
 • Yderligere konkurrenceudsættelse
 • Placering af opgaverne (in house kontra ekstern)
 • Muligheder for flere fælleskommunale udbud
 • Analyse af kommunens brug af eksterne konsulenter
 • Øget bygningskomprimering
 • Overblik over hvilke sager der er særligt dyre
 • Kontraktstyring og compliance
 • Øget kommunalt samarbejde
 • 360 graders digitaliseringsanalyse
 • Fremtidens service

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 28-05-2019
Udvalget indstiller at følgende analyser til Økomomiudvalget:
 • 2. Analyse af investeringsmuligheder på beskæftigelsesområdet
 • 3. Analyse af fremtidens rehabilitering på ældreområdet
 • 8. Analyse af merværdi og færre kommunale ydelser gennem samarbejde med frivillige og foreningslivet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019
Udvalget indstiller analyse nr. 11. ”Analyse af muligheder for yderligere tidlige indsatser” til Økonomiudvalget.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 03-06-2019
Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der ikke gennemføres analyser på udvalgets området. Udvalget anbefaler i stedet at forebyggende indsatser indtænkes i analyser under Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Udvalget indstiller analyse 18 ”Analyse af praksis vedrørende bevilling af fritagelse for kommunal grundskyld” til Økonomiudvalget.


caseno_19-2850_dok_no_41711-19_v2_kort beskrivelse af ideer til analyser..pdf

Bilag

Kort beskrivelse af ideer til analyser.


21. Budegtnotat 5: Kvalitetsnotat

Budegtnotat 5: Kvalitetsnotat

Punkttype
Orientering

Tema
Fagudvalgenes budgetproces følger den budgetstrategi for 2020-27, som byrådet har besluttet.
 
I denne sag orienteres fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet om budgetnotat 5: kvalitetsnotat.

Sagsbeskrivelse
Baggrund
Byrådet besluttede den 31. januar 2019 budgetnotat nr. 1, som angiver rammen om budgetprocessen for budget 2020-27. Af budgetnotatet fremgår det, at budgetprocessen tilrettelægges i følgende fire faser:
Fase 1: Forberedelse og idegenerering
Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces
Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg og budgetforhandlinger
Fase 4: Implementering af budget 2020-27
 
For at understøtte byrådets ønske om øget politisk fokus på kvalitet og effekt på serviceområderne fremgår det endvidere, at der i foråret udarbejdes et nyt budgetnotat. Dette skal give et overblik over de kvalitetsindikatorer der i dag findes på de større serviceområder, ud over de almindelige økonomiske nøgletal.
 
Dermed danner følgende budgetnotater rammen om de politiske forhandlinger om budget 2020-27:
 
1.      Budgetstrategi
2.      Rammevilkår og budgetrammer
3.      Befolkningsprognose
4.      Nøgletalsnotat
5.      Kvalitetsnotat
6.      Administrativt budgetgrundlag
 
Budgetnotat 5, kvalitetsnotat fremlægges til orientering.
 
Indhold
Budgetnotat 5, ”Kvalitetsnotat” er inddelt i fagudvalgsområder med eksempler på kvalitetsindikatorer, som allerede i dag findes inden for de større serviceområder. Kvalitetsnotatet er bygget op på samme måde, som de øvrige budgetnotater. Budgetnotatet indeholder således en kort introduktion, en skyline som beskriver områdernes mængde af allerede tilgængelige kvalitetsindikatorer, eksempler inden for de enkelte udvalgsområder samt afsluttende spørgsmål til politisk drøftelse med det formål, at kvalitetsudvikle budgetnotatet til fremtidig politisk brug.
 
I budgetnotatets indledning beskrives kvalitetstilgangen i notatet, idet en definition af kvalitet er ønskværdigt for at danne et fælles udgangspunkt for notatet. Det kan imidlertid være vanskeligt entydigt at definere kvalitetsbegrebet. Kvalitet kan ses fra et organisatorisk perspektiv, det kan ses fra et fagligt perspektiv, det kan ses fra et borgerrettet perspektiv – og givetvis også flere perspektiver. Kvalitetsnotat indeholder ikke kvalitetsindikatorer der repræsenterer én bestemt definition af kvalitet, men er bud på indikatorer som allerede er i organisationen og som kan anvendes til at sige noget meningsgivende om den kvalitet der leveres i de mangeartede forskellige opgaveløsninger en kommune leverer.
 
På nogle områder findes der en stor mængde af kvalitetsindikatorer, mens andre områder frembringer færre kvalitetsindikatorer. Præmissen for kvalitetsnotatet er, at frembringe allerede tilgængelig kvalitetsdata. Eksempelvis udarbejdes der hvert andet år en kvalitetsrapport for skoleområdet med ganske mange kvalitetsindikatorer – kvalitativt som kvantitativt. Et andet eksempel herpå er statusnotat på beskæftigelsesområdet, som ligeledes frembringer en mængde kvalitetsindikatorer på udviklingen.
 
Såvel skoleområdet og beskæftigelsesområdet samt en række andre områder udarbejder egne kvalitetsdata ligesom kvalitetsudviklingen understøttes af kvalitetsdata udarbejdet af eksempelvis KL, staten, § 60 selskaber mv.
Alle disse kvalitetsindikatorer fremlægges løbende til politisk orientering.
 
Afslutningsvis i kvalitetsnotatet gives eksempler på spørgsmål til politisk drøftelse i forbindelse med behandlingen af notatet. Formålet hermed er, at få politiske input til den videre kvalitetsudvikling af notatet såfremt det besluttes, at udarbejde et lignende notat til brug ved fremtidige budgetprocesser.
 
Kvalitetsnotatet er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen i budgetnotat 5: ”Kvalitetsnotat” til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 28-05-2019
Orienteringen taget til efterretning, idet udvalget anbefaler, at kvalitetsnotatet indgår i den endelige evaluering af budgetprocessen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget bemærker, at kvalitetsnotatet med fordel i højere grad kan bygge på kvalitative vurderinger og effekt af indsatserne på områderne.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 03-06-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno_19-5389_dok_no_39985-19_v1_kvalitetsnotat moba.pptx.pptx

Bilag

Kvalitetsnotat.pptx


22. Initiativsag nr. 46: Infrastruktur / Belysning på Nymøllevej

Initiativsag nr. 46: Infrastruktur / Belysning på Nymøllevej

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstartegien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrød Listen har fremsendt følgende:
”Blovstrød Listen ønsker vejbelysning på det mørke stykke af Nymøllevej tæt på Kongevejs-krydset.
Efter mørkets frembrud er der mange, der ikke ønsker at bruge Einars Sti mellem Lillerød og Blovstrød, men i stedet cykler/går på Nymøllevej”.
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Den ikke belyste strækning på Nymøllevej fra Sortemosevej til Kongevejen er ca. 850 meter lang. Såfremt vejen ønskes belyst med vejbelysning svarende til den eksisterende, vurderes det skønsmæssigt at kræve opsætning af belysningsmast for hver 35 meter på hver side af vejen, svarende til ca. 50 lysmaster. Anlægsomkostningerne vil, i henhold til den eksisterende aftale, være ca. 500.000 kr. Hertil kommer driftsomkostninger på ca. 30.000 kr. årligt afhængigt at den valgte løsning.
 
Alternativ kan der etablere solcellelys på strækningen. Disse anvendes på en række cykelstier i kommunen og hjælper cyklister til at kunne følge stien når det er mørkt, men giver ikke en egentlig belysning af færdselsarealet. Anlægsomkostningen for en sådan løsning vil være ca. 110.000 kr. med en forventet årlig driftsudgift på ca. 15.000 kr. (svarende til en udskiftning af lyskilden ca. hver femte år).
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
30
2021
30
2022
30
2023
30
Anlægsudgifter
 
2020
500
2021
 
2022
 
2023
 
           
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
23. Intiativsag nr. 47: Arealet bag Ny Allerødgård

Intiativsag nr. 47: Arealet bag Ny Allerødgård

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
SF har fremsendt følgende:
”Der ønskes en specifik vurdering af hvad kommunen kan bruge arealet bag Ny Allerødgård til. Er der særlige muligheder, særlige krav? Hvis vi måtte ønske skovrejsning, andre tiltag til at etablere bynær natur eller miljøtiltag - hvilke muligheder vil der så være og er vi i de tilfælde afhængige af andre instanser end kommunen selv? Kan sådanne instanser være samarbejdspartnere for udvikling af området?”
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Arealet bag Ny Allerødgård er beliggende i ”Hillerødfingeren”, i landzone og er i henhold til Kommuneplan 2017 udlagt til landbrugs- og skovbrugsformål.
 
Desuden er området registreret som værdifuldt landskabs- og naturbeskyttelsesområde. Dele af området er belastet af støj fra Sortemosevej og Kongevejen. Skoven vest for arealet afkaster en skovbyggelinje på 300 meter og området er registeret som et område, hvor skovrejsning er uønsket.
 
Området er omfattet af lokalplan 104, som udlægger arealet til landbrug evt. tekniske anlæg og stier. 
 
Arealet er ejet af Allerød Kommune, men er bortforpagtet. Forpagtningen kan ophæves, hvis der skal ske en ændring af arealanvendelsen. Allerød Kommune har pga. ejerskab og planforholdende forholdsvis frie rammer for den fremtidige arealanvendelse.
 
Muligheder:
I områder, hvor skovrejsning er uønsket, må der ikke plantes skov f.eks. pga. af hensyn til landskab, natur eller kulturhistoriske interesser. I særlige tilfælde kan kommunen give en dispensation, såfremt det ikke går ud over andre værdier. Evt. skov bør etableres uden brug af pesticider af hensyn til grundvandet.
 
Udpegningerne i kommuneplanen betyder, at alle natur- og miljøtiltag, der foregår på terræn, umiddelbart er mulige. Skovrejsning eller andre tiltag, der har en landskabelig påvirkning, vil som udgangspunkt kræve et kommuneplantillæg og ny lokalplan.
 
Fingerplanen bestemmer, at det kun er indenfor ”fingrene”, der kan ske egentlig byudvikling. Den vestlige del af arealet er beliggende mindre end 1.200 m fra stationen og betragtes i fingerplanen som stationsnært, og en eventuel kommende bolig- eller erhversudbygning bør derfor være forholdsvis tæt i dette område.
 
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
Anlægsudgifter
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
           
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
24. Initiativsag nr. 48: Infrastruktur / Kongevejen

Initiativsag nr. 48: Infrastruktur / Kongevejen

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrød Listen har fremsendt følgende (1):
”Indtil der kommer sti, der fører cyklende/gående bag kroen til lyskryds ved Sortemosevej -  eller andre løsninger-   ønsker Blovstrød Listen at markering af overgangsområde ved Østre teglværksvej/kongevejen markeret bedre for at øge sikkerheden for de børn, der er gående /cyklende til Blovstrød Skole (og som i dag kan stå et godt stykke tid på siden af Kongevejen/ på midten af Kongevejen, inden de kan passere).”
 
 
SF har fremsendt følgende (2):
”SF ønsker en revideret økonomisk vurdering af hvad en tunnel fra Blovstrødhallen til Blovstrød skole, under Kongevejen, vil koste og hvilke muligheder der er for ekstern funding.”
 
 
Blovstrød Listen har fremsendt følgende (3):
”Undersøgelse: Sikre Skoleveje / Blovstrød Skole / Den nye del af Blovstrød: Kongevejen.
Blovstrød Listen ønsker undersøgelse af skolebørns kommende behov for sikker skolevej fra den nye del af Blovstrød til Blovstrød Skole og informationer om, hvad mulighed er for bro og tunnel. Der har tidligere være en bro for at forbinde den gamle Blovstrød del med området ved Blovstrød Hallen og vi er orienteret om, at man ikke mener denne blev brugt. Men siden da er store nye områder op, og flere kommer til og behovet for at krydse Kongevejen sikkert er stigende. Kommunen ønsker flere selvtransporterende børn (cykle, gå), og dermed bør mulighederne også være tilstrækkelig gode, så dette kan ske. Vi ønsker oplyst, hvad en tunnel / bro vil koste.
 
Vi ønske et estimat af, hvor mange skolebørn der vil være om 5 år og 10 år på vestsiden af Kongevejen. (Optællinger på området ved skoletid februar og marts 2013 indikerer, at der pt ikke er ret mange skolebørn / alternativt at de køres i bil til skole, hvilket vil være meget forståenligt når man ser på trafikken på Kongevejen). De børn der færdes lige nu er delt i flere grupper:
 
 
Bro: Vi henviser til, at der er bro over kongevejen i Birkerød, der netop er blevet renoveret og at broer altså kan have en funktion når behovet er der (https://sn.dk/Rudersdal/SE-BILLEDERNE-Bro-blev-fjernet-og-skal-nu-males/artikel/789795)).
 
Tunnel: Vi henviser ligeledes til at der fx er tunnel ved Engholmsskolen og den benyttes af cyklende og gående børn og voksne.”
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X (nr. 1 nævnt ovenfor)
Kræver analyse
X  (nr. 2 og 3 nævnt ovenfor)
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Som led i renoveringen af Kongevejen er det besluttet, at reducere hastigheden og etablere midterrabat for at forbedre mulighederne for at krydse Kongevejen for beboerne på begge sider af vejen. Der er ved Sortemosevejskrydset en lysreguleret overgang, der vurderes at være den sikreste overgang for mindre børn.
 
Ad 1) En styrkelse af markeringen ved krydsningen af Kongevejen ved Østre Teglværksvej i form af eksempelvis skiltning vurderes at være mindre omkostningskrævende og kan indgå i den årlige politiske prioritering af puljen til forbedring af trafiksikkerheden. Det skal i den sammenhæng vurderes om skiltning eller anden markering kan betyde, at flere børn krydser her i stedet for at anvende den sikre krydsning ved lyssignalet.
 
Ad 2) Teknik- og Planudvalget behandlede den 13. januar 2015 rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød. I den forbindelse blev vedlagte bilag vedrørende de trafiksikkerhedsmæssige forhold på Kongevejen også behandlet. Af bilaget fremgår det, at en tunnelløsning er estimeret til 17,9 mio. kr. Såfremt der skal arbejdes videre med en niveaufri overgang på Kongevejen anbefales det, at der afsættes midler til en analyse af fordele og muligheder for henholdsvis en bro (der skønnes at være væsentlig billigere) og en tunnel i forhold til den nuværende krydsning. Som en del af analysen bør indgå effekterne i forhold til at højne trafiksikkerheden og et opdateret overslag over omkostningerne.
 
Det skønnes, at en analyse af en niveaufri overgang ved Kongevejen, vil koste 200.000 kr.
Ud fra analysen kan det besluttes, hvorvidt det ønskes at realisere projektet.
 
Ad 3) Spørgsmål i forhold til tunnel og bro er besvaret ovenfor. Der er ikke en prognose specifikt for antal skolebørn på vestsiden af Kongevejen, men det forventes, at en meget stor del af stigningen i elevtallet på Blovstrød Skole vil kommer fra de nye udstykninger.
 
Elevtallet forventes at stige fra 363 i skoleåret 2018/2019 til 558 i skoleåret 2023/2024 og  732 i skoleåret 2028/2029.
 
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
200
2021
 
2022
 
2023
 
Anlægsudgifter
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
           
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.


caseno_14-7640_dok_no_102890-14_v1_niras notat.pdf

Bilag

Niras notat


25. Intiativsag nr. 49: Sikre skoleveje i Blovstrøds nordlige del

Intiativsag nr. 49: Sikre skoleveje i Blovstrøds nordlige del

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstartegien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Kompetence
-

Sagsbeskrivelse
Blovstrød Listen har fremsendt følgende:
”Undersøgelse: Sikre Skoleveje / Blovstrød Skole / Den ”Nordlige” del af Blovstrød  
Blovstrød Listen ønsker en undersøgelse/vurdering af muligheden for at sikre børnene fra området Mosekro-gen/Mosevænget/Rosmosevej/Vestervangs-området, der på deres vej til Blovstrød skole kører
 
-Enten IND i Blovstrød og dermed
 
-Eller cykler på Kongevejen
 
Eksempel (Billede lånt af ”Alt om Blovstrød”)
 
 
 
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Der er politisk afsat en pulje til mindre trafikprojekter på 2 mio. kr. om året. Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget prioritere årligt midlerne ud fra anbefalingerne i Trafikplan 2017 og de nye sager der kommer til forvaltningen i løbet af året. Der er i efteråret foretaget en undersøgelse af de trafikaleforhold i og omkring Blovstrødskole, hvor ovennævnte problemstilling er behandlet. Der er både mulighed for at arbejde med skolebørnenes valg af rute gennem trafikpolitikken på skolen, at lovliggøre adfærden ved at dobbeltrette cykelstien og etablere fysiske fartdæmpere/støttepunkter på Sjælsø Alle. Der er i første omgang prioriteret at forbedre sikkerheden og adgangen ved skolen og adfærden gennem skolens trafikpolitik. Det anbefales at prioritering af yderligere tiltag sker inden for den afsatte pulje til Trafikprojekter fra 2020.
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
Anlægsudgifter
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
           
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
26. Initiativsag nr. 51: Rengøring (indlicitering)

Initiativsag nr. 51: Rengøring (indlicitering)

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Enhedslisten har fremsendt følgende:
”Indlicitering af den kommunale rengøring. Der kan i den forbindelse tages kontakt til relevante nabokommuner med henblik på at afsøge interessen for dannelsen af tværkommunalt samarbejde”.
 
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
 
Kræver analyse
X
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Den nuværende kontrakt med Forenede Service udløber foråret 2021. Der er aftalt en besparelse på samlet 500.000 kr. i forbindelse med udnyttelse af muligheden for at forlænge aftalen frem til 31. maj 2021.
 
En analyse af mulighederne for hjemtagelse af opgaven i samarbejde med en eller flere nabokommuner bør indeholde afklaring af, hvad målet med hjemtagning er. Det forventes ikke, at der kan opnås en økonomisk besparelse ved eget rengøringspersonale i forhold til det nuværende prisniveau på rengøringen. De mulige gevinster kan være synergieffekt i forhold til et tættere og mere fleksibelt samarbejdet med de daglige brugere og den øvrige bygningsdrift. Der er erfaringer fra andre kommuner, bl.a. Høje Taastrup og Ishøj, hvor det kommunale rengøringsselskab er en del af kommunens aktiverings og integrationstilbud.
Den nuværende kontrakt indeholder ligeledes mulighed for aktivering og jobtræning.
 
Analysen skal indeholde:
 
Det vurderes at analysen kan gennemføres for 100.000 kr. Hvis andre kommuner deltager kan udgiften deles mellem de deltagende kommuner.
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
100
2021
 
2022
 
2023
 
Anlægsudgifter
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
27. Initiativsag nr. 53: Ændring af kriterier for grøn omstilling

Initiativsag nr. 53: Ændring af kriterier for grøn omstilling

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Enhedslisten har fremsendt følgende:
Vi har tidligere foreslået etablering af solfangeranlæg på relevante kommunale bygninger, men denne blev ikke anbefalet grundet afskrivningstid. Vi synes tiden er til, at man sætter andre økonomiske rammer for grøn omstilling. Vi bør sætte langt kraftigere ind på alle områder, også steder hvor afskrivningstiden på investeringen er lang eller måske ligefrem negativ”
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
I det nuværende budget er der afsat 3 mio. kr. årligt til energirenoveringsprojekter. Det er en forudsætning for projekterne, at de har en tilbagebetalingstid på 15 år. Da der de seneste 6 år er sket en kraftig reduktion i energibudgettet fra ca. 26 mio. kr. til ca. 13 mio. kr. er det løbende blevet vanskeligere at finde projekter med tilstrækkelig god rentabilitet. Samtidig betyder det reducerede budget, at ændringer i aktiviteterne på den enkelte ejendom og udsving som følge af graddage det konkrete år bliver sværere at indeholde i budgettet.
 
Der kan som alternativ opstilles mål for CO2 reduktion i forbindelse med projekterne eller sænke kravet til rentabiliteten i investeringerne.
 
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
Anlægsudgifter
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
           
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
28. Initiativsag nr. 54: Cykelstier (Allerødvejs forlængelse)

Initiativsag nr. 54: Cykelstier (Allerødvejs forlængelse)

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
 Vores Allerød har fremsendt følgende:
”Renovering af Allerødvejs forlængelse som cykelsti med ny belægning og lys”.
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har i 2019 igangsat en opdatering af stiplanerne for udbygningen af Blovstrød. Herunder prisoverslag for opgradering af stiforbindelsen fra
Allerødvej frem til underføringen ved XL-byg, hvor der i 2019 etableres stiforbindelse til Sortemosevej i forbindelse med byggemodningen af området. Det forventes at stiplanerne forelægges for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget til deres møde i august
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
Anlægsudgifter
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
           
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
29. Intiativsag nr. 55: Trafik (sikring af rundkørsler)

Intiativsag nr. 55: Trafik (sikring af rundkørsler)

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Vores Allerød har fremsendt følgende:
” Generel sikring af rundkørsler for cyklister og gående”.
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Byrådet har afsat en pulje på 2 mio. kr. årligt til mindre projekter på trafikområdet. Midlerne prioriteres årligt i forhold til evalueringen i Trafikplan 2017 og de problemstillinger/uhensigtsmæssigheder, der rejses løbende. Der er i 2018 og 2019 fra puljen sket sikring af rundkørsler og overgange primært i form af etablering af hastighedsdæmpende bump. En øget indsats på området kan mest hensigtsmæssigt bør ske ved en regulering af puljen til mindre trafikprojekter. Indsatsen bør indgå i den planlagte revision af Trafikplanen i 2020.
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
Anlægsudgifter
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
           
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
30. Initiativsag nr. 56: Klimasikring

Initiativsag nr. 56: Klimasikring

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Vores Allerød har fremsendt følgende:
”Gennemgang af kommunen i forhold til skybrudssikring med oversigt over, hvad der er gennemført og igangsat for at leve op til planerne for sikring.”
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
 
Kræver analyse
X
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Handleplan for Klimatilpasning blev vedtaget af byrådet den 27. april 2017 og indarbejdet i kommuneplanen vedtaget 21. december 2017. Denne handleplan indeholder en kortlægning af kommunens risikoområder for oversvømmelse i forbindelse med skybrud og øget nedbør. På grundlag af kortlægningen udpeger og prioriterer handleplanen en række geografiske indsatsområder. Det er denne handleplan kommunen følger i sit arbejde med skybrudssikring i samarbejde med Novafos.
Det af byrådet nedsatte opgaveudvalg arbejder på anbefalinger til en Natur, Miljø og Klimastrategi, som skal udarbejdes i 2020. Dette arbejde omfatter klimatilpasning. Forvaltningen anbefaler derfor ikke, at der på nuværende tidspunkt iværksættes ny planlægning og kortlægning udover ovennævnte.
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
31. Initiativsag nr. 57: Allerød Bymidte (udnyttelse af parkeringskælder)

Initiativsag nr. 57: Allerød Bymidte (udnyttelse af parkeringskælder)

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Vores Allerød har fremsendt følgende:
”Undersøgelse af muligheder for at få udnyttet lokaler og parkeringskælder ved Torvestrædet til aktiviteter, kontorer, butikker eller boliger.”
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Byrådet igangsatte den 21. juni 2018 udarbejdelsen af en helhedsplan for Allerød bymidte ud fra et politisk ønske om at sikre en levende og indbydende bymidte. Helhedsplanen forventes at blive offentliggjort i sommeren 2019.
 
I helhedsplanen behandles muligheden for at tilføre området nye funktioner, så det sikres at byrummene og den eksisterende bygningsmasse benyttes, og at dele af bymidten på sigt kan transformeres, så der undgås tomgang.
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
Anlægsudgifter
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
           
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
32. Initiativsag nr. 59: Allerød Bymidte (flere aktiviteter)

Initiativsag nr. 59: Allerød Bymidte (flere aktiviteter)

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstartegien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Vores Allerød har fremsendt følgende:
Undersøgelse af muligheder for at etablere flere aktiviteter for børn og unge i bymidten, eks. Skaterbane og lignende.
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Byrådet igangsatte på møde den 21. juni 2018 udarbejdelsen af en helhedsplan for Allerød bymidte ud fra et politisk ønske om at sikre en levende og indbydende bymidte.
 
I helhedsplanen behandles byrummene og gadestrøgene i bymidten samt de nære naturområder, med henblik på at områderne programmeres i højere grad end i dag, tilføres flere funktioner og fremstår attraktive for både unge og ældre.
 
Byrådet afsatte i budget 2017-21 500.00 kr til etablering af flere mindre legestationer i bymidten. Legeområderne blev udarbejdet i samarbejde med Byforum og indviet i henholdsvis november 2017 og 2018. Områderne er populære blandt byens brugere.
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
Anlægsudgifter
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
           
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
33. Initiativsag nr. 60 Cykelsti (Fra Nymøllevej/ Rødpælevej til Rådyrvænget)

Initiativsag nr. 60 Cykelsti (Fra Nymøllevej/ Rødpælevej til Rådyrvænget)

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Venstre har fremsendt følgende:
Hvad vil det koste at etablere en cykelsti fra Supercykelstiens underføring ved Nymøllevej/Rødpælevej til cykelstinettet ved Ravnsholt skolen ved Rådyrvænget?
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Ønsket er behandlet af Teknik- og Planudvalget den 10. juni 2016, hvor det fremgik af sagen, at en cykelsti på strækningen fra Rødpælevej til Rådhusvej vil blive ca. 250 m lang. Prisen er estimeret ud fra, at strækningen kan betjenes med en dobbeltrettet cykelsti i Nymøllevejs vestlige side. Ønskes en anden løsning bør dette undersøges nærmere inden fastlæggelse af anlægsbevillingen.
 
For at sikre koblingen til kommunens øvrige stisystem kan stien forlænges ad Rådhusvej enten til stien til Ravnsholtskolen eller til Gl. Lyngevej.
 
Der er i prisudregningen taget udgangspunkt i den skønnede pris for den allerede besluttede cykelsti langs Nymøllevej udvidet til en dobbeltrettet sti.
 
Strækning A:
Rødpælvej-Rådhusvej ca. 250 m ca. 2,5 mio. kr.
 
Strækning B:
Rådhusvej frem til Ravnsholtsti ca. 200 m ca. 2,1 mio. kr.
 
Strækning C:
Ravnsholtsti frem til Gl. Lyngevej ca. 400 m ca. 4,5 mio. kr.
 
Den sidste del af stien (strækning C) er skønnet lidt dyrere pr. løbende meter, da forholdene vurderes at være mere komplicerede på denne strækning.
 
Den forespurgte strækning vil udgøre en anlægsomkostning på 4,6 mio. kr. Den afledte drift til renhold og vedligehold til 450 meter cykelsti er estimeret til 70.000 kr.
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
 
2021
70
2022
70
2023
70
Anlægsudgifter
 
2020
4600
2021
 
2022
 
2023
 
           
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
34. Initiativsag nr. 61: Cykelsti (Lyngestationsvej)

Initiativsag nr. 61: Cykelsti (Lyngestationsvej)

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Venstre har fremsendt følgende:
Hvad vil det koste at etablere en cykelsti på Lynge Stationsvej, så der skabes forbindelse mellem den eksisterende cykelsti på Hillerødvej samt kommende cykelsti på Uggeløse Bygade? Der holder mange biler parkeret på Lynge Stationsvej, hvilket gør det risikofyldt at cykle”.
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
 
Kræver analyse
X
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Lynge Stationsvej er ca. 470 meter lang og anlæg af cykelstier er ikke prioriteret i den nuværende trafikplan. Det er planlagt, at der i 2019 som led trafikplanen etableres en 40 km zone omfattende det meste af området mellem Hillerødvej og Vejrmøllevej, hvilket vil forbedre den generelle trafiksikkerhed i området.
 
Skønsmæssigt vil omkostningen for enkeltrettet cykelsti i hver side og fortov svarende til løsningen på Hillerødvej koste 5,5 mio. kr. Der bør dog udarbejdes et konkret forslag for præcisering af anlægsøkonomien. Det anbefales, at der før endelig beslutning afsættes midler til et skitseprojekt inkl. anlægsøkonomi, der kan danne grundlag for den endelige beslutning. Skitseprojektet skønnes til 100.000 kr. Det anbefales, at projektet indgår i prioriteringen af puljen til trafikprojekter.
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
Anlægsudgifter
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
           
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
35. Initiativsag nr. 63: Opgradering af eksisterende legeplads (Ved Blovstrød Hallen)

Initiativsag nr. 63: Opgradering af eksisterende legeplads (Ved Blovstrød Hallen)

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstartegien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrød Listen har fremsendt følgende:
”Blovstrød listen foreslår, at den eksisterende legeplads ved Blovstrød Hallen opgraderes så den kan bruges af børnene på vestsiden af Kongevejen (den nye del af Blovstrød), dagplejemødre i nærheden, folk på tur, besøgende i Blovstrød hallen”.
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Omkostningen til etablering af en ny legeplads afhænger af hvilket omfang legepladsen skal have. Det vurderes at en legeplads beregnet på mindre børn vil koste ca. 300.000 kr. Hertil kommer årlige drifts og vedligeholdelsesudgifter på ca. 20.000 kr. hvor af de fleste midler skal gå til vedligehold og genanskaffelse.
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
 
2021
20
2022
20
2023
20
Anlægsudgifter
 
2020
300
2021
 
2022
 
2023
 
           
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
36. Initiativsag nr. 67: Infrastruktur / Buslommer (Kongevejen)

Initiativsag nr. 67: Infrastruktur / Buslommer (Kongevejen)

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstartegien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrød Listen har fremsendt følgende:
”Infrastruktur / Buslommer på Kongevejen
Fremtiden vil bringe mere trafik på Kongevejen i forbindelse med flere beboere i den nye del af Blovstrød, men også det kommende supersygehus i Hillerød. For at mindske unødige ophold i trafikken ønsker Blovstrød Listen buslommer indføres på begge sider af Kongevejen”.
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Etablering af buslommer på Kongevejen forudsætter ekspropriation af arealer fra de tilstødende ejendomme. Etablering af buslommerne vil være til ulempe for fremkommeligheden for bussen, da det koster lidt tid dels at komme i lommen, men primært at få en åbning i trafikken for at komme ud igen. Derfor anbefaler MOVIA ikke at der etableres buslommer. Fremkommeligheden for biltrafikken mindskes lidt når der ikke er buslommer til gengæld skabes der huller i trafikken, der hjælper krydsende trafikanter. Det anbefales at behovet for øget fremkommelighed på Kongevejen indgår i den igangsatte fremkommelighedsanalyse. Det anbefales at evt. ønske om etablering af buslommer afventer analysen, der forventes færdiggjort i indeværende år.
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
Anlægsudgifter
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
           
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
37. Initiativsag nr. 70: Infrastruktur / Parkering i Blovstrød Skolegård

Initiativsag nr. 70: Infrastruktur / Parkering i Blovstrød Skolegård

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrød Listen har fremsendt følgende:
”Infrastruktur/ Blovstrød Skole - Parkering i Blovstrød Skolegård
Blovstrød Listen mener at der bør åbnes igen for parkering i skolegården om aftenen af hensyn til de foreninger, der benytter skolens lokaler og hvor medlemmer kan have svært ved at deltage, medmindre parkering kan ske lige ved skolens døre. Emnet har tidligere været oppe i TEPMU –udvalget, men siden hen er vi blevet klogere og forstår, at vi har overset behovet for nære parkering og muligheden for at deltage i fælles aktiviteter for ældre /dårligt gående.
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Udvidelsen af parkeringsforbuddet i skolegården på Blovstrød Skole (fra kl. 7-17 til hele døgnet) er afstedkommet dels af en manglende overholdelse af det gældende forbud og dels fordi skolen, som en del af udviklingen af Blovstrød Læringsby, ønsker at børnene kan bruge skolegården mere aktivt også efter skoletid. Samtidig giver parkeringsforbuddet hele døgnet mulighed for at indrette skolegården mere fleksibelt, når der ikke skal tages hensyn til at der skal kunne parkeres i gården. Den planlagte flytning af klubaktiviteterne fra Græsmarken til Blovstrød Skole vil ligeledes øge brugen af skolegården. I forbindelse med vurderingen af de trafikale forhold på Blovstrød Skole blev det konstateret, at der er ledige p-pladser uden for skolegården ved svømmehal og lærerparkeringen. Gangafstanden fra de nærmest P-pladser uden for skolegården til skolen er ca. 45 meter. Når byggeriet af Bøgelunden er afsluttet medio 2020 vil der være yderligere P-kapacitet på 60 P-pladser i forhold til i dag.
 
En evt. ophævelse af P-forbuddet vil ikke være forbundet med udgifter.
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
Anlægsudgifter
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
           
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
38. Initiativsag nr. 73: Fyrværkeri

Initiativsag nr. 73: Fyrværkeri

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrød Listen har fremsendt følgende:
”Undersøgelse: Liste/kort over fyrværkerifri områder i kommunen.
Der er regler for, hvor der må fyres fyrværkeri af, men kommunen har i dag ikke kort der viser, hvor man må /ikke må fyre fyrværkeri af for de enkelte kvarterer.
Information kan findes, hvis man ønsker det på forskellig vis, men det bør være let tilgængeligt og måske bør det modsat anbefales/anvises hvor fyrværkeri er i orden. (Pga. stråtænkte tage mv). Blovstrød listen ønsker at kort for lokale områder i kommunen kan findes frem let via kommunens hjemmeside”.
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Der er helt bestemte regler for, hvor tæt man må være på bygninger, dyr og andet, når man fyrer fyrværkeri af.
 
Man må ikke bruge:
-          fyrværkeri nærmere end 100 meter fra bygninger med let antændeligt tag. I vindens retning er afstanden 200 meter
-          fyrværkeri nærmere end 100 meter fra arealer med nåletræer og lyng eller anden brændbar vegetation. I vindens retning er afstanden 200 meter
-          fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, en hundekennel eller et område med udegående dyr
-          raketter nærmere end 10 meter fra bygningers åbninger. I vindens retning er afstanden 20 meter
-          raketter nærmere end 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag. I vindens retning er afstanden 400 meter
-          raketter nærmere end 200 meter fra arealer med nåletræer og lyng eller anden brændbar vegetation. I vindens retning er afstanden 400 meter.
 
Hvis der f.eks. er tørke eller ligger virksomheder med en særlig risiko, kan kommunen fastsætte særlige afstandskrav eller helt forbyde brug af fyrværkeri i et område.
 
Oplysningerne er tilgængelige via Allerød kommunes hjemmeside https://www.alleroed.dk/borger/flytte-bo-og-bygge/hus-og-haveliv/fyrvaerkeri.
Oplysninger kan med fordel lægges ud på forsiden af kommunes hjemmeside op til nytår.
 
Som supplement til de ovenstående regler kan Forvaltningen lave et kort over Lillerød, Blovstrød og Lynge, der viser stråtækte huse med afstandszoner på henholdsvis 200 og 400 meter. 
 
Dele af de påkrævede data er ikke umiddelbart tilgængelige, og vil kræve et større registreringsarbejde at få udarbejdet. Det omhandler blandt andet registrering af arealer med nåletræer og lyng samt registrering af områder med udegående dyr og hundekenneler.
Derudover varierer reglerne alt efter vejrforholdene og der er derfor indlejret en stor usikkerhed, der afhænger af vind og vejr hen over nytår. På grund af den store usikkerhed, er det meget vanskeligt at lave et retvisende kort over affyringsområder i hele kommunen.
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
39. Initiativsag nr. 77: Hjertestartere

Initiativsag nr. 77: Hjertestartere

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrød Listen har fremsendt følgende:
”Vi mener, at der i Blovstrød (og formegentlig flere steder i Allerød) bør være flere hjertestartere og ønsker oplyst, om der er en plan for opsætning i Allerød Kommunen og hvis der ikke er en plan ønsker vi at det iværksættes. Vi har supplerende punkter og informationer:
 
Sjælsøparken. Grundejerforeningen ”De 7 små hjem” foreslår hjertestarter opsat på varmecentralen i Sjælsøparken.
Mosekrogen/Mosevænget mv. Grundejerforeningen ”Mosen” foreslår en hjertestarter der kan bruges af deres område/Rosmosevej samt og området på den modsatte side af Kongevejen ved Kongevejens Pizza. Placering nær kongevejen foreslået.”
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Det fremgår af hjertestarter.dk, at der er 118 hjertestartere i Allerød Kommune, heraf er 51 døgnåbne, 63 er tilgængelig i åbningstiden for de forretninger, institutioner mv. de er opsat i og 4 er låst inde. Dækningen i Allerød Kommune vurderes generelt at være god i forhold til de omkringliggende kommuner (Furesø 132 hjertestartere, Hørsholm 95, Hillerød 224, Fredensborg 115, Frederikssund 160 og Egedal 116). Generelt er de steder, hvor der er mange mennesker samlet, godt dækket ind. Det er ikke et kommunalt ansvar at opsætte eller drive hjertestartere i boligforeninger og grundejerforeninger. Flere foreninger og virksomheder opsætter selv hjertestartere i deres område.
 
Medregnes XL byg til Blovstrød er der 16 hjertestartere i Blovstrød. Derudover er der 3 i forbindelse med Høvelte Kaserne.
Allerød Kommune har opsat 32 hjertestartere, hvor af 17 er placeret indenfor og 15 er placeret udenfor. Der arbejdes løbende med at flytte flere kommunale hjertestartere ud, hvor det er relevant, så de er tilgængelig for flest mulige.
 
Ved nyetablering af hjertestartere anbefales det at sikre, at de er tilgængelig hele døgnet. Prisen for opsætning af en hjertestarter udendørs er ca. 20.000 kr. og afledt drift til strøm og vedligehold er skønsmæssigt 1.500 kr. pr. år. Der er ikke i budgettet afsat midler til en udbygning af det nuværende antal hjertestartere. Der er nedenfor taget udgangspunkt i, at der ønskes opsat 3 hjertestartere om året i budgetperioden og at driftsomkostningen pålignes det efterfølgende år. Med det udgangspunkt opsætter kommunen yderligere 12 hjertestartere de kommende fire år.
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
60
2021
64,5
2022
69
2023
73,5
Anlægsudgifter
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
           
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
40. Initiativsag nr. 78: Tilgængelighed (Blovstrød Hallen)

Initiativsag nr. 78: Tilgængelighed (Blovstrød Hallen)

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrød Listen har fremsendt følgende:
” Blovstrød Listen ønsker en undersøgelse af handicaptilgængeligheden i Blovstrød Hallen, da vi mener, at der er problemer med følgende:
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
 
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
I forbindelse med udbygningen af Blovstrødhallen er de stillede krav til tilgængelighed opfyldt. Blovstrødhallen er registreret i godadgang.dk, hvor tilgængeligheden i en række kommunale bygninger er beskrevet som en service for brugere. Blovstrødhallen har på linje med en række andre ejendomme udfordringer i forhold til tilgængeligheden. Der er på baggrund af henvendelse vedrørende overgangen mellem den nye og den gamle del af hallen planlagt etableret automatisk døråbning på døren, senest i 2020.
 
Der sker løbende forbedringer i samarbejde med handicaprådet i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder på de enkelte ejendomme. Indsatsen er primært rettet mod skoler og daginstitutioner, hvor der er elever eller ansatte, der oplever problemer med tilgængeligheden.
 
Ønskes en øget indsats på området anbefales det, at der udarbejdes et egentlig tilgængelighedskatalog, hvor de forskellige tiltag kan prioriteres. Det skønnes at et sådant katalog med en opdateret gennemgang af de mest anvendte faciliteter vil koste 100.000 kr. Når kataloget er lavet vil det indgå i den løbende genopretningspulje.
 
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
100
2021
 
2022
 
2023
 
Anlægsudgifter
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
           
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
41. Initiativsag nr. 80: Ukrudt

Initiativsag nr. 80: Ukrudt

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstartegien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Blovstrød Listen har fremsendt følgende:
At der brændes ukrudt FØR asfalt på fortove og andet ødelægges og omkostninger til reparationer formegentlig bliver større end hvis det tage i tide.”
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Ukrudtsbekæmpelsen på gangarealer er med til at forlænge levetiden på belægningerne. Grundejerne selv har forpligtigelsen til at holde ukrudt nede ud for egen matrikel, hvor de har adgang fra grunden – Det er i realiteten svært at håndhæve og udseendet i det offentlige rum vil derfor stadig afhænge af den samlede indsats.
Der er i dag afsat et årligt budget på 325.000 kr. til ukrudtsbrænding. Der sker brænding hver fjerde uge i vækstsæsonen med maskine på følgende strækninger:
 
Lynge:
-          fortove: Vejrmøllevej, Rundkørsel – Widex
-          kantsten: Vejrmøllevej
Allerød:
-          fortove: Kollerødvej, Rådhusvej, Bjarkesvej, Engholm Parkvej, Frederiksborgvej, Amtsvej, Rugvænget, Poppelvej, (herunder rundkørsler på Frederiksborgvej, Banevang, Amtsvej, Engholm Parkvej, Skyttevej og Kollerødvej og diverse busstoppesteder på Banevang, Hammersholt Byvej, Kollerødvej og Rådhusvej).
-          kantsten: Lyngevej, Kollerødvej, Rådhusvej, Rønneholt Parkvej, Rønneholt Park sti, Frederiksborgvej, Rønnealle, Engholm Parkvej (herunder rundkørsler på Banevang og Amtsvej)
Blovstrød:
-          fortove: Blovstrød alle, Sjælsø alle, Kongevejen, øer på Kongevejen
-          kantsten: Sandholmgårdsvej, Kongevejen, rundkørsel – Kirkeltevej
 
Manuel ukrudtsbrænding sker hver 3. uge
-          Helleanlæg, busskure mm. i hele kommunen
 
Model 1: En forbedret renholdelse.
Øget budgettilførsel + 125.000 kr.
Tilføjelse af nedenstående strækninger samt øgning af frekvensen fra hver 3. til hver 4. uge. Dette vurderer vi er et fornuftigt tiltag da man ved at øge frekvensen kan få brændt, mens ukrudtet er lavere og udseendet i byens rum vil øges markant.
Lynge:
-           fortove: Hillerødvej, Kærhøjgårdsvej, Knud Rasmussensvej, Idrætsvej.
-           kantsten: Hillerødvej
Allerød:
-           fortove: Gydevang, Borupvang, Fuglevang, Skovvang, Rønneholt Park sti
-           kantsten: Banevang, Gydevang, Borupvang, Fuglevang
Blovstrød:
-           kantsten: Byagervej, Humlemarken, Stubmarken, Græsmarken
 
Model 2: Samlet løsning. Øget budgettilførsel + 500.000 kr.
Denne løsning omfatter kørsel på næsten alle kommunens strækninger – hvor sikkerhedsafstand tillader kørsel. Det vil være en fordobling på ukrudtsbrænding af kantsten og yderligere en øgning (som ville skulle undersøges nærmere i forhold til sikkerhedsafstande og forholdene de enkelte steder) på fortovene. Samtidig vil omlægning til damp være en fordel pga. sikkerhedsafstandene.
 
Der er i økonomien taget udgangspunkt i model 2
 
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
500
2021
500
2022
500
2023
500
Anlægsudgifter
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
           
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
42. Initiativsag nr. 83: Grønne områder (Naturpleje)

Initiativsag nr. 83: Grønne områder (Naturpleje)

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Konservative har fremsendt følgende:
”Grønne områder og natur, vi vil gerne have grønne områder der bliver prioriteret og får lov til at udvikle uden indblanding fra mennesker kr. 100.000.”
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
X
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Forvaltningen har de seneste år arbejdet med effektivisering af kommunens naturpleje. Heri indgår en mere ekstensiv naturpleje, hvor f.eks. døde træer eller fældede træer i kommunens skove efterlades i skovbunden. Det kan give et mere uplejet udtryk, men kan også bidrage til øget biodiversitet. Dette fører ikke til øgede udgifter på naturplejebudgettet.
Hvis der ønske et evt. øget budget til naturpleje, anvendes midlerne mest hensigtsmæssigt til bekæmpelse af invasive arter, herunder især Japansk Pileurt, hvilket vil forebygge fremtidige øgede udgifter til bekæmpelse, hvis invasive arter får mulighed for at brede sig.
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
100
2021
100
2022
100
2023
100
Anlægsudgifter
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
           
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
43. Initiativsag nr. 90: Registrant (Bevaringsværdige bygninger)

Initiativsag nr. 90: Registrant (Bevaringsværdige bygninger)

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Socialdemokratiet har fremsendt følgende:
”Registrant ønskes udarbejdet, så vi kan få/lave en klar prioritering baseret på et mere oplyst grundlag”.
 
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
 
Kræver analyse
X
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Allerød Kommuneplan 2017 udpeger en række af kommunens landsbymiljøer som bevaringsværdige på grund af deres kulturhistoriske værdi. Desuden er der i kommuneplanen peget på en række bygninger med kulturhistorisk værdi, der så vidt muligt skal bevares.
 
En stor del af kommunens bevaringsværdige bygninger ligger inden for de udpegede landbyer.
 
Der er i alt 18 lokalplaner i kommunen, der udpeger bygninger som bevaringsværdige, og som indeholder bestemmelser om forhold, der skal tilgodeses i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
 
Hensigten med udpegningerne er, at sikre de vores bygningsarv og landsbymiljøer, som er noget af den mest fremherskende eksisterende kulturarv i kommunen.
 
Inden for de udpegede landsbyer må bevaringsinteresser, der knytter sig til bygninger, hegn, diger, beplantning, vejforløb m.v. ikke tilsidesættes - men skal sikres i forbindelse med lokalplanlægning, byggesagsbehandling og anden sagsbehandling samt Allerød Kommunes egne anlægs- og byggeaktiviteter
 
Problemet med de nuværende udpegninger i både kommuneplanen og lokalplanerne er, at de på mange områder er forældede og mangelfulde i beskrivelserne af bevaringsværdi. Derudover er det i mange tilfælde ikke de samme kriterier, der ligger til grund for udpegningerne.
 
Der findes mange forskellige værktøjer til at registrere bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. SAVE er blot én registreringsmetode og nok den mest kendte, men er ikke nødvendigvis det mest hensigtsmæssige værktøj til at kortlægge en hel kommune.
En SAVE-registrering medfører heller ikke i udgangspunktet, at en bygning er bevaringsværdig. Bevaringsbestemmelser er kun retsligt gældende for den enkelte grundejer, hvis en ejendom er udpeget som bevaringsværdig i en lokalplan.
 
Første trin kan hensigtsmæssigt være at afklare, hvilke værktøjer og metoder der kan bruges til at udpege bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i kommunen. Dette kan skabe et mere oplyst grundlag og kan fungere som rettesnor for den fremtidige planlægning og arbejdet med bevaring af kommunens kultur- og bygningsarv.
 
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
Anlægsudgifter
 
2020
80
2021
 
2022
 
2023
 
 
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
44. Initiativsag nr. 92: Projektpulje (Natur og byrum)

Initiativsag nr. 92: Projektpulje (Natur og byrum)

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstartegien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Socialdemokratiet har fremsendt følgende:
”Pulje til natur/-skovrejsnings-/byrums-projekter til at støtte verdensmål-indsatser og den vedtagne vision. En sådan pulje bør udmøntes efter faglige oplæg til hvordan vi kan understøtte mål og visioner for både by og natur.”
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
x
Kræver analyse
 
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Oprettelse af en pulje til natur/-skovrejsnings-/byrums-projekter til at støtte verdensmål-indsatser og den vedtagne vision kræver, at der dels defineres en årlig pulje størrelse, her anslået til 100-500.000 kr. årligt, og dels vedtages et kommissorium for tildeling af midler fra puljen, herunder angivelse af hvem, der kan søge, hvordan, der søges, og hvem, der har beslutningskompetencen.
 
 
Hele 1.000 kr. /2020 priser
Driftsudgift
 
2020
100-500
2021
100-500
2022
100-500
2023
100-500
Anlægsudgifter
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
           
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.
45. Initiativsag nr. 93: Vandhåndtering

Initiativsag nr. 93: Vandhåndtering

Punkttype
Beslutning.

Tema
Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.
 
Udvalget anmodes om at tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27 eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse
Socialdemokratiet har fremsendt følgende:
”Analyse af hvordan vi kan samtænke vandhåndtering og forbedrede rekreative muligheder i Kommunen”
 
Økonomiudvalgets prioritering
I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:
 
Kan besvares umiddelbart
 
Kræver analyse
X
           
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forvaltningen kan oplyse følgende:
Samtænkning af vandhåndtering og forbedrede rekreative muligheder indgår i en række af de klimatilpasningsprojekter kommunen udfører og har udført i en årrække. Som eksempler kan nævnes: Rørmosebassinerne, ”Regne med Frøer” på Lynge Fælled og ”Den levende Ådal” i Kedelsø- Langsø Ådal. Tilsvarende indgår det i arbejdet med helhedsplan for bymidten.
 
Prioriteringen af områder for klimatilpasning fremgår af Handleplan for Klimatilpasning, som blev vedtaget af byrådet den 27. april 2017 og indarbejdet i kommuneplanen vedtaget 21. december 2017.
 
Det af byrådet nedsatte opgaveudvalg arbejder på anbefalinger til en Natur, Miljø og Klimastrategi, som skal udarbejdes i 2020. Dette arbejde omfatter klimatilpasning og natur.
 
Forslag 1
Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.
 
Forslag 2
Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring
Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019
Behandling af sagen udsættes til ekstraordinært møde den 25. juni 2019.