UDVALG

Økonomiudvalget 2018-2021

MØDE

Referat

STED

Mødelokale C

STARTTIDSPUNKT

09-04-2019 07:30:00

SLUTTIDSPUNKT

09-04-2019 12:15:00


PUNKTER

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Meddelelser
3. Aktuel økonomi ultimo marts 2019
4. Allerød Kommunes regnskab for 2018
5. Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2018 til 2019
6. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, lånebevillinger samt indskud i Landsbyggefonden fra 2018-19
7. Godkendelse af regnskab 2018 for Nordsjællands Brandvæsen
8. Befolkningsprognose
9. Budget 2020-27: Større politiske spørgsmål og ønsker
10. Markering af Allerød Kommunes 50 års jubilæum i 2020
11. Digitaliseringsstrategi
12. Politisk styringsmodel og revision af kommunens politikker
13. Salg af Fru Lunds Villa til boligformål/liberalt erhverv
14. Planstrategi - Sigtelinjer og status på proces
15. Anlægsregnskab - Salg af areal ved Allerød Station
16. Anlægsregnskab - Salg af areal ved Baunesvinget til boligbebyggelse
17. Brugerfinansieret anlæg 2019 - frigivelse af anlægsbevillinger
18. Børne- og Ungepolitik - genoptagelse efter høring
19. Godkendelse af beredskabsplan - genoptagelse
20. Godkendelse af vedtægter for den private selvejende daginstitution børnehaven Takshaven
21. Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum
22. Evt. bygningskomprimering af ejendommen Baunevinget 14-18 - Lukket punkt1. Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget i punkt nr. 21 ”Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum” foreligge først på mødet. Et enigt Økonomiudvalg ønsker at behandle sagen.
 
Miki Dam Larsen var fraværende fra kl.10:35 til kl 11:40.
2. Meddelelser

Meddelelser

Sagsbeskrivelse
Tilbagemelding fra Erhvervsministeren
Erhvervsminister Rasmus Jarlov har meddelt, at han ikke har mulighed for, at deltage i det debatmøde vedrørende fingerplan 2019, som Borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget, har inviteret ham til, pga. en travl kalender.
 
Fingerplan 2019
Fingerplan 2019 er trådt i kraft den 29. marts 2019. Byrådet har indsendt det vedhæftede høringssvar til Forslag til Fingerplan 2019. For Allerød Kommune er der følgende ændringer i Fingerplan 2019 i forhold til Fingerplan 2017.
 
·         Vassingerød Erhvervsområde er nu udlagt til både transport -og distributionserhverv samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav.
·         Der er på forsøgsbasis mulighed for oprettelse af BRT linjer (Højklasset busforbindelser) og udpege stationsnære områder omkring stoppestederne.
·         Der er udvidet mulighed for udnyttelse af visse overflødiggjorte ejendomme i den grønne kile.
·         Afgrænsningen af den grønne kile er nogle steder præciseret.
 
Forslag der ikke er imødekommet:
 
·         Udpegning af Børstingerød Mose til ny grøn kile er ikke imødekommet, hvilket betyder at der ikke kan udlægges nye arealer til byformål, inden der er aftalt placering af ny grøn kile med Hillerød Kommune og Staten.
·         Ændring af stationsnærhedsprincippet.
·         Mere fleksibel afgrænsning af byfingrene.
·         Mulighed for økologiske landsbyer.
·         At erhvervsområdet Farremosen udelukkende forbeholdes transport- og distributionserhverv.
·         Mulighed for en virksomhed til affaldsbehandling i det øvrige hovedstadsområde.
 
 
Skatte-, vurderings- og fællesankenævn
Skattestyrelsen har meddelt, at indstilling af kandidater til ankenævn sat i bero.
fordi Folketinget har forlænget den nuværende funktionsperiode for skatte-, vurderings- og fællesankenævn frem til og med den 31. december 2019. Se bilag.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Taget til efterretning.


caseno_19-3199_dok_no_28509-19_v1_ak høringssvar.pdf
caseno_19-3199_dok_no_28510-19_v1_29-03-2019 brev til kommuner vedr. indstillingsprocedure..pdf

Bilag

AK Høringssvar
29-03-2019 Brev til kommuner vedr. indstillingsprocedure.


3. Aktuel økonomi ultimo marts 2019

Aktuel økonomi ultimo marts 2019

Punkttype
Orientering

Tema
Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi.

Sagsbeskrivelse
Aktuel økonomi indeholder en gennemgang af risikofaktorer samt den forventede likviditet ultimo året frem til 2016. Endvidere ses udviklingen i den gennemsnitlige likviditet 2014-19 samt den forventede gennemsnitlige likviditet og kassebeholdning 2019-26.
 
Aktuel økonomi ultimo marts 2019 viser en forværring af den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2026 på ca. 1,8 mio. kr. Det skyldes budgetopfølgningen pr. ultimo februar primært som følge af merudgifter til overførselsudgifter.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Orienteringen taget til efterretning.


caseno_19-3808_dok_no_28138-19_v1_aktuel økonomi ultimo marts 2019.pdf

Bilag

Aktuel økonomi ultimo marts 2019


4. Allerød Kommunes regnskab for 2018

Allerød Kommunes regnskab for 2018

Punkttype
Beslutning

Tema
Kommunens årsregnskab skal behandles, således at det senest 1. maj kan overgives til revisionen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, og aflægges dermed i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.
 
Der er vedlagt en opsummering af regnskabets hovedtal i præsentation ”Regnskab 2018 i overblik”.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Årsregnskabet for 2018 viser, at kommunens økonomi er i balance, og den økonomiske udvikling følger forrige års budgetforlig ”Fremtidens Allerød”.  De afvigelser regnskabet viser, kan hovedsageligt henføres til effektiviseringer samt sædvanlige tidsforskydninger i form af overførsler på drift og anlæg mellem årene.
 
Bundlinjen i regnskab 2018 viser en forventet formindskelse af kommunens likviditet på 46,0 mio. kr., primært som følge af et højt anlægsniveau i regnskabsåret. Den gennemsnitlige likviditet beregnet i henhold til statens kassekreditregel udgjorde ultimo regnskabsåret 139,3 mio. kr. Den likvide beholdning pr. 31. december udgjorde 15,8 mio. kr.
 
Regnskab 2018 i hovedtal
 
Mio. kr.
Regnskab 2018
Opr. Budget 2018
Korr. Budget 2018
Resultat af ordinær drift
-41,5
-44,5
-42,2
Anlæg
84,1
59,7
123,4
Brugerfinansieret område
0,2
0,3
0,6
Finansforskydninger og lån mv.
3,2
9,0
57,3
Ændring af likvide aktiver
46,0
24,6
139,1
 
 
Afvigelserne mellem regnskabet og det oprindelige budget i ovenstående tabel kan bl.a. henføres til et merforbrug på anlæg, da der er anvendt en del af de overførte anlægsbudgetter fra 2017. På anlægsområdet kan sædvanlige tidsforskydninger mellem årene give forholdsvis store afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Hovedparten af mindreudgifterne under anlæg overføres til 2019, jf. kommunens økonomistyringsprincipper, således at det er muligt at tilrettelægge anlægsaktiviteter på tværs af regnskabsårene. Samtidig er der afvigelser vedrørende lån og finansielle poster, som primært kan henføres til betalingsforskydninger imellem 2018 og 2019.
 
Resultat af ordinær drift
Regnskab 2018 viste et overskud på den ordinære drift på 41,5 mio. kr. Dermed oversteg kommunens indtægter fra skatter, tilskud og renter kommunens udgifter til service, udligning og øvrig skattefinansieret drift. Overskuddet skal over en årrække dække kommunens udgifter til anlæg samt finansielle poster og afdrag på kommunens langfristede gæld, mens det brugerfinansierede område skal hvile i sig selv over en årrække.
 
Overordnet kan resultatet af den ordinære drift tilskrives opnåede effektiviseringer indenfor kommunens serviceudgifter, udlodning fra HMN I/S samt overførsler af restbudgetter til 2019 efter kommunens økonomistyringsprincipper.
 
Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af den skattefinansierede drift. Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.103,3 mio. kr., og med en kommunefordelt serviceramme på 1.103,1 har kommunen således en lille overskridelse af servicerammen på 0,2 mio. kr., svarende til 0,02%. Der er i 2018 gennemført nye effektiviseringer på samlet 6,3 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. indgik i det oprindelige budget.
 
 
Anlæg
Anlægsudgifter udgjorde netto 84,1 mio. kr. i 2018. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år. Samlet udviser anlægsudgifterne et mindreforbrug på 39,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der vil naturligt være et forholdsvis stort mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget, som videreføres til 2019, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Fra anlægsområdet overføres 39,6 mio. kr., som skal finansieres i 2019, hvilket der er taget højde for i likviditetsprognosen.
 
Brugerfinansieret område
Det brugerfinansierede område udgør et underskud på netto 0,2 mio. kr. i 2018. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække hviler i sig selv.
 
Finansforskydninger og lån mv.
Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt kursregulering af likvide aktiver. Finansforskydninger udviser en mindreudgift på 88,5 mio. kr., hvoraf 23,5 mio. kr. overføres til indskud i Landsbyggefonden i 2019.
 
Der er optaget lån i 2018 på 3,9 mio. kr. og der er foretaget en låneomlægning på 70,0 mio. kr., hvilket betyder en merindtægt på 38,3 mio. kr. ift. det korrigerede budget til lån. Der overføres 7,0 mio. kr. til lånoptagelse i 2019. Låneomlægningen fremgår ligeledes som en udgift på 70,0 mio. kr. under afdrag, hvor det samlede afdrag udgjorde 87,5 mio. kr. Ordinære afdrag udgjorde hermed 17,5 mio. kr.  Der er optaget et kortfristet lån i 2018 på 25,0 mio. kr., som omlægges til langfristet lån i 2019.
 
Det bemærkes, at kommunens regnskab indeholder en række øvrige afvigelser på delområder indenfor de enkelte poster i hovedoversigten. Der er redegjort nærmere for regnskabsresultatet og de underliggende poster i bilaget. Det skal endvidere bemærkes, at redegørelserne følger Økonomi- og Indenrigsministeriets foreskrevne betegnelser og opgørelser.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at regnskab 2018 godkendes overgivet til revisionen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Økonomiudvalget indstiller at regnskab 2018 godkendes overgivet til revisionen.


caseno_19-1016_dok_no_27246-19_v1_årsregnskab 2018.pdf
caseno_19-1016_dok_no_27748-19_v1_regnskab 2018 i overblik.pdf

Bilag

Årsregnskab 2018
Regnskab 2018 i overblik


5. Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2018 til 2019

Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2018 til 2019

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskabsår 2018 til 2019 på 26,1 mio. kr. 
 
I sagen fremlægges notat vedr. overførselssag drift 2018 til 2019.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Regnskab 2018 er afsluttet, og der søges overførsel til 2019 af restbudgetter vedr. driften på 26,1 mio. kr. som følge af tidsforskydninger. Overførslen udgør 2,3 pct. af det samlede budget til serviceudgifter, og overførselsbeløbet er i forhold til sidste år steget med 2,7 mio. kr.  Opgørelsen af overførselsbeløbet sker i overensstemmelse med Principper for økonomisk styring, som fremgår af bilag 1. Ifølge Principper for økonomisk styring er der alene overførselsadgang for serviceudgifter, og der sker en automatisk overførsel af uforbrugte serviceudgifter, idet der dog som hovedregel maksimalt kan overføres et overskud på 2 pct. af budgettet. Underskud overføres derimod fuldt ud for at sikre økonomisk ansvarlighed.
 
 
Regnskab 2018 viser et samlet mindreforbrug vedr. serviceudgifter på 10,6 mio. kr. På serviceudgifter med overførselsadgang er der et mindreforbrug på 26,3 mio. kr., mens der på serviceudgifter uden overførselsadgang er et merforbrug på 15,7 mio. kr. Årsagen til, at overførselsbeløbet overstiger det samlede mindreforbrug på serviceudgifter på 10,6 mio. kr. er dermed primært, at der er et større underskud i 2018 på de dele af serviceudgifter, hvor der ikke er overførselsadgang.
 
De uforbrugte restbudgetter, der søges overført til 2019, fordeler sig på de politiske udvalg på følgende måde:  
 
(mio. kr.)
Overførselsbeløb 2018 til 2019
Børne- og Skoleudvalget
7,0
Sundheds-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget
5,8
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget
1,3
Kultur- og Idrætsudvalget
0,5
Økonomiudvalget
11,6
I alt
26,1
 
 
Overførselsbeløbet fordeler sig med 16,4 mio. kr. til Forvaltningen, 4,8 mio. kr. til virksomheder og 4,9 mio. kr. til anlæg. Overførslen øger budgettet for serviceudgifter i 2019 med 21,2 mio. kr.
 
I forhold til overførselsbeløbet til anlæg søges 4.946.500 kr. overført til følgende to anlægsprojekter. For det første overføres der 2.961.500 kr. kr. til digitalisering i folkeskolen som følge af budgetforlig 2019-26. For det andet overføres 1.985.000 kr. til optagelsesprojekt ifm. overgang til IT-Forsyningen, idet projektet har karakter af anlæg, jf. byrådsbeslutning den 13. december 2018.
 
I overførselsbeløbet på 26,1 mio. kr. er indeholdt dispensationsansøgninger på i alt 4,6 mio. kr., som Forvaltningen anbefaler imødekommet, idet de er i overensstemmelse med reglerne i Principperne for økonomisk styring.
 
10 virksomheder og 2 afdelinger i Forvaltningen overfører underskud for i alt 7,2 mio. kr., som afvikles over 3 år, jf. handleplaner.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler:
 
·         at overførselssagen godkendes, herunder at de ansøgninger om dispensation på 4.572.987 kr. imødekommes.
 
·         at der gives en tillægsbevilling til serviceudgifter på 21.194.759 kr. som følge af overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2018 til 2019. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.
 
·         at uforbrugte overførte midler fra driften overføres til anlæg, idet at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.961.500 kr. til digitalisering i folkeskolen og en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.985.000 kr. til optagelsesprojekt ifm. overgang til IT-Forsyningen. Det samlede rådighedsbeløb på 4.946.500 kr. finansieres af kassebeholdningen.
 
·         at der gives en anlægsbevilling på 2.961.500 kr. til digitalisering i folkeskolen og en anlægsbevilling på 1.985.000 kr. til optagelsesprojekt ifm. overgang til IT-Forsyningen. Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb.

Økonomi og finansiering
Der søges en tillægsbevilling på 26.141.259 kr. til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2018 til 2019 finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Forslaget indstilles godkendt.


caseno_19-1577_dok_no_28603-19_v2_notat vedrørende overførelsessagen drift 2018-2019.pdf

Bilag

Notat vedrørende Overførelsessagen drift 2018-2019


6. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, lånebevillinger samt indskud i Landsbyggefonden fra 2018-19

Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, lånebevillinger samt indskud i Landsbyggefonden fra 2018-19

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fra regnskabsår 2018 til 2019, samt overførsel af uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden. Derudover skal der træffes beslutning om overførsel til 2019 af uforbrugte lånebevillinger.
 
I sagen fremlægges bilag vedr. overførselssag anlæg mv.

Kompetence
Byrådet har kompetencen til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Overførsel af anlægsbevillinger
Der søges om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger på netto set 39,6 mio. kr. til de anlægsprojekter og rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede. Heraf overføres bevillinger på 116,6 mio. kr. i udgifter og 77,0 mio. kr. i indtægter.
 
I henhold til principper for økonomisk styring er hovedreglen, at der er fuld overførselsadgang af både overskud og underskud mellem årene, indtil der er aflagt anlægsregnskab for det afsluttede anlægsprojekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab skal mer- eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen forklares.
 
De uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, der søges overført til 2019, fordeler sig således på de politiske udvalg:
 
Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
Overførsel til 2019
I mio. kr.(netto)
Børne- og Skoleudvalget                        
25,6
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget
26,0
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget              
17,9
 
Kultur og Idrætsudvalget       
31,6
Økonomiudvalget                      
-61,5
I alt                        
39,6
 
De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag.
 
På de afsluttede anlægsprojekter er der samlet set et merforbrug på 0,3 mio. kr., som ikke overføres til 2019. Disse er ligeledes specificeret i vedlagte bilag.
 
Overførsel af lånebevillinger
I 2018 er der afholdt udgifter til låneberettigede anlægsudgifter samt lån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter på i alt 29,7 mio. kr. Heraf er de 4,7 mio. kr. endnu ikke lånoptaget og overføres til 2019, hvor lånet optages.
 
Derudover overføres lån på 2,2 mio. kr. til 2019 til de ikke forbrugte anlægsudgifter vedr. energioptimering samt vejbelysning, Anlægsprojekterne er fremhævet i den vedlagte oversigt.
Samlet overførsel af lån udgør 7,0 mio. kr.
 
Lånebevillinger (økonomiudvalgets område)
Mio.kr.
Lån til afholdte låneberettigede udgifter i 2018                      
-4,7
Overførsel af ikke forbrugte lånebevillinger vedr. låneberettigede anlæg
-2,2
I alt
-7,0
 
 
Overførsel af indskud i Landsbyggefonden
De uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden/driftsstøtte på 23,5 mio. kr., der ønskes overført til 2019 vedrører primært indskuddet vedr. almene boliger i Teglværkskvarteret. Oversigten fremgår af bilaget.
 
To af de anlægsprojekter, der søges overført til 2019 er endnu ikke frigivet. Det drejer sig bl.a. om kulturtorvet – arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park på 1,5 mio. kr. Dette anlæg søges frigivet i forbindelse med overførselssagen. Derudover er der rådighedsbeløb vedr. genoptræning og varmtvandsbassin på 18,7 mio. kr. Disse anlægsmidler søges ikke frigivet, da sagen er stillet i bero.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at
 
 
Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering
Samlet set for anlæg, lån samt indskud i Landsbyggefonden søges overført netto 56,2 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Forslaget indstilles godkendt.


caseno_19-1072_dok_no_24930-19_v1_overførselsbeløb anlæg mv..pdf

Bilag

Overførselsbeløb anlæg mv.


7. Godkendelse af regnskab 2018 for Nordsjællands Brandvæsen

Godkendelse af regnskab 2018 for Nordsjællands Brandvæsen

Punkttype
Beslutning

Tema
Økonomiudvalget skal indstille årsregnskab 2018 for Nordsjællands Brandvæsen godkendt i byrådet.
 
Beredskabsdirektør Lars Rosenwanger deltager i Økonomiudvalgets møde kl 7:40.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
Etablering af Nordsjællands Brandvæsen var ejerkommunernes svar på reformen af det kommunale redningsberedskab. Forventningen var at serviceniveauet skulle fastholdes og kravet om effektiviseringer indfries. Med udgangen af 2018 er det mål nået.
 
Med afsæt i de gennemførte effektiviseringer og den organisatoriske tilpasning i 2018 har Nordsjællands Brandvæsen med udgangen af 2018 et solidt grundlag til at gå ind i 2019 med de nødvendige investeringer for at holde fokus på at fastholde et robust beredskab.
 
Årets samlede driftsresultat for 2018 udgør et mindreforbrug på 776.000 kr.
 
Brand
Det samlede driftsregnskab på brand viser et overskud på ca. 185.000 kr.
 
Overskuddet skyldes delvist flere indtægter på blinde alarmer og miljøuheld end budgetteret.
Der har dog tilsvarende været flere udgifter end budgetteret i forbindelse med udrykning til blinde alarmer. Samtidig er ældre køretøjer afhændet i takt med, at leasingaftaler er udløbet, så udgifterne hertil er faldet. Det må dog forventes, at nye investeringer i 2019 vil øge udgifterne hertil.
 
Beredskabskommissionen godkendte 20. marts 2018 at finansiering af etablering af det nye IT-system kan ske ved træk på egenkapitalen på ca. kr. 789.000,- med tilbagebetaling over 5 år. Der blev dog kun afholdt kr. 678.000,- til digitaliseringsprojektet i 2018, da tidsplanen for projektet er blevet forskudt. Det forventes derfor, at den resterende investering anvendes i 2019, når digitaliseringsprojektet er tilvejebragt.
 
En af Nordsjællands Brandvæsens målsætninger er, at skabe et råderum til investeringer i udvikling af beredskabet. I 2018 har der været særlig fokus på investeringer i digitaliseringsprojektet i forlængelse af analysen foretaget i 2017.
 
Digitaliseringsprojektet har særligt fokus på at skærpe Nordsjællands Brandvæsens IT-infrastruktur for at optimere arbejdsgange samt sikre et stabilt administrativt workflow, der kan styrke en høj kvalitet i beredskabets opgaveudførelse.
 
Service
På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på ca. 591.000 kr.
 
Kørselstjenesten
I 2016 var der et merforbrug på ca. 853.000 kr., som i 2017 blev reduceret til ca. 381.000 kr. I 2018 er merforbruget reduceret yderligere til ca. 228.000 kr. i forhold til det budgetterede.
 
Nordsjællands Brandvæsen udarbejdede i samarbejde med Rudersdal kommune i 2018 en analyse af kørselstjenesten for at optimere på driften og sikre at prisen er beregnet på markedslignende vilkår. Resultatet af analysen har bevirket en omlægning af opgaver, som er indarbejdet primo 2019. Forventningen er, at omlægningen kan frigive ressourcer til investeringer i nye busser, da hovedparten af busserne står til udskiftning.
 
Der er en vis usikkerhed om en del af lønudgiften til persontransport kan være omfattet af lønsumsafgiftspligt. Der pågår fortsat en undersøgelse heraf.
 
I fald, der skulle være tale om en forpligtelse vil det ikke ændre på driftsregnskabets resultat, da serviceydelserne i et §60-selskab skal hvile i sig selv. Og derfor vil en eventuel lønsumsafgift tilfalde ejerkommunerne.
 
Hjælpemiddeldepoterne
Hjælpemiddeldepoterne i Nordsjællands Brandvæsen varetager driften af depoterne, herunder lagerhåndtering, vask samt udbringning og hjemtagning af hjælpemidler mv.
 
For hjælpemiddelcentralen i Fredensborg, som dækker Fredensborg og Helsingør kommuner, har der dog været det særlige forhold at indkøb af hjælpemidler også har været varetaget af hjælpemiddelcentralens medarbejdere. Med den forudsætning, at et merforbrug på indkøb af hjælpemidler er blevet dækket af kommunerne ved årets udgang.
 
Ved indgåelse af ny aftale ultimo 2018 er dette forhold ændret, så brandvæsenet alene er ansvarlig for driften, mens indkøb og indkøbsbudget er kommuners ansvar.
 
For hjælpemiddeldepoterne er der udvist tilbageholdenhed i investeringer, da depoterne har været præget af sammenlægning i Nærum og effektiviseringsindsatser i Fredensborg, hvor der har været behov for at afvente effekten af ændringerne inden der foretages investeringer.
Det er således den generelle tilbageholdenhed og afventning med investeringer, der er den primære årsag til det samlede overskud på serviceområdet.
 
I 2019 vil der derfor være fokus på at gennemføre de investeringer, som skal sikre at det ønskede serviceniveau kan opretholdes.
 
Beredskabskommissionen besluttede på møde den 14. marts 2019 følgende:
 
  1. at årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.
 
  1. at resultatet tilskrives egenkapitalen.
 
  1. at årsregnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling forelægges ejerkommuners byråd til godkendelse.
 
  1. at årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byråds behandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at årsregnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Forslaget indstilles godkendt.


caseno_19-3559_dok_no_26362-19_v1_regnskab beredskab.pdf.pdf

Bilag

Regnskab Beredskab.pdf


8. Befolkningsprognose

Befolkningsprognose

Punkttype
Orientering.

Tema
Økonomiudvalget, Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget orienteres om udarbejdet befolkningsprognose for perioden 2020-39.

Kompetence
-

Sagsbeskrivelse
Befolkningsprognose 2020-39
Befolkningsprognosen er udarbejdet for perioden 2020-39, og Allerød Kommune anvender COWI’s prognoseværktøj Demografix i forbindelse med fremskrivningen. Data fra prognosen anvendes til udarbejdelse af skole-, dagtilbuds- og ældreprognose, som anvendes til at skønne behov for kapacitet på de respektive områder. Disse egentlige kapacitetsberegninger fremlægges i løbet af foråret.
 
Udviklingen i befolkningstallet er beskrevet i notatet sammen med de anvendte forudsætninger herunder boligprogram. Der er medtaget flest deltaljer vedrørende perioden 2020-29, mens den forlængede periode frem til 2039 primært beskrives overodnet set.
 
Der er endvidere udarbejdet to ekstra scenarier, hvor der justeres på parametre med særlig betydning for Blovstrød, og udviklingen i antallet af børn der.
 
Udvikling i det samlede befolkningstal
Primo 2019 var der 25.648 borgere i Allerød Kommune. Det er en vækst på 411 personer i forhold til januar 2018, og 36 personer mere end forventet i sidste års prognose.
 
Der blev opført og indflyttet 196 nye boliger i 2018. Der var forventet 175, men boligudbygningen – særligt Drabækhuse kom til at ske lidt hurtigere end tidligere forventet.
 
Væksten på 411 personer svarer til en stigning i kommunens befolkningstal på 1,6 %. Det er den største årlige tilvækst siden 1979, der er startåret for Danmarks Statistiks opgørelse af folketallet i Allerød Kommune. I løbet af de seneste 4 år er befolkningstallet vokset med 1.233 personer fra 24.415 i 2015 til de nuværende 25.648 personer. Det betyder, at befolkningstallet primo 2019 er 5,1 % højere end det var for 4 år siden.
 
På baggrund af de indlagte forudsætninger i den nye prognose, forventes befolkningstallet at stige yderligere med 2.044 personer til 27.692 personer i 2029. Det svarer til en vækst på 8,0 %, hvor den største del væksten ventes at blive i Blovstrød. Niveauet primo 2019 ligger en smule under sidste års prognose, og skyldes primært justeringer af boligprogrammet mod slutningen af perioden. I perioden fra 2029 til 2039, hvor der er indlagt 94 nye boliger pr. år ventes befolkningstallet at stige yderligere til 29.521 personer.
 
Befolkningstallet i Blovstrød har ligget nogenlunde konstant i perioden fra 2003-17. I 2017 blev der 57 flere personer i Blovstrød, og i løbet af sidste år steg antallet af indbyggere med 466 personer, således at der var 3.154 personer i Blovstrød primo 2019.
 
Befolkningstallet forventes at stige yderligere i Blovstrød i resten af prognoseperioden. Frem til 2029 ventes antallet af indbyggere at stige til 4.496 personer, og i den forlængede periode, hvor der er indlagt ca. 45 boliger pr. år i Blovstrød ses befolkningstallet at sige med ca. 100 personer pr. år.
 
Udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år
I løbet af 2018 er antallet af børn mellem 0 og 5 år samlet set vokset med 162 børn. Primo 2018 var der 1.566 børn i aldersgruppen, og antallet er således steget til 1.728 børn.
 
Med den relativt store forventede udbygning særligt i Blovstrød, var der i forvejen ventet en vækst på knap 100 børn samlet set, men den faktiske udvikling betød, at blev 66 flere børn i forhold til forventet.
 
I løbet af efteråret blev der kigget særligt på dette, og det kunne konstateres, at der generelt var sket en større indflytning af unge familier med små børn end ventet - det gælder både de nye rækkehuse – men i årets løb er der også indflyttet flere små børn end ventet i den eksisterende boligmasse.
 
Med de forudsætninger der er indlagt i den nye prognose, forventes antallet af børn i alderen 0-5 år at stige yderligere med ca. 200 børn frem mod 2025, hvorefter antallet af børn i gruppen ventes at stagnere. I 2029 forventes ca. 1.955 børn i aldersgruppen, hvorefter antallet forventes at stige med ca. 10 børn pr. år i den forlængede periode. I 2029 forventes antallet at ligge en smule højere end forventet sidste år, samtidig med at væksten forventes at ske hurtigere.
 
Udvikling i antallet af børn i skolealderen
Antallet af børn i alderen 6-16 år steg i perioden fra 2003 til 2010, hvorefter det samlet set har været svagt faldende fra 4.220 børn i 2010 til 4.103 børn primo 2019.
 
Der var ventet et fald på 25 børn i aldersgruppen i løbet af 2018, men det faktiske fald blev på 61 børn, og dermed bliver antallet af børn i aldersgruppen en smule mindre end forventet.
 
Antallet af børn i aldersgruppen fra 0-16 år primo 2019 ligger således samlet set 30 børn over det forventede, når man ser på de dagtilbuds- og skolebørn samlet.
 
Antallet af 6-16 årige forventes at stige svagt frem mod 2029. Ligesom med dagtilbudsbørn dækker det over større forskelle i distrikterne. Således ventes stigningen alene at ske i Blovstrød, mens antallet af børn ses at falde i Lynge og Kratbjerg distrikterne, mens Lillevang ses nogenlunde konstant.
 
Udvikling i erhvervsaktive
Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe på 25-67 år faldt gennem 0’erne til 2014. I perioden 2014-17 steg antallet af personer i denne gruppe lidt igen. I 2017 blev der 117 personer mere aldersgruppen, og i løbet af 2018 steg antallet med 276 personer.
 
Primo 2019 var der således 13.291 personer i Allerød Kommune i alderen mellem 25 og 67 år og det antal forventes fortsat at stige – særligt frem mod 2025, hvor der på baggrund af prognosen ventes 13.985 personer i denne aldersgruppe.
 
Udvikling på ældreområdet
I lighed med i de tidligere års prognoser, forventes der fortsat en vækst i antallet af personer, som er ældre end 80 år. I 2003 var der 516 personer i aldersgruppen og primo 2019 var der 1.256 personer på 80 år eller derover.
 
I 2029 forventes dette antal at være steget til 2.259 personer, hvilket næsten svarer til en fordobling i forhold til nu.
 
Primo 2019 udgør denne gruppe af befolkningen 4,9 % og ventes at stige til ca. 8,2 % i slutningen i 2029 og yderligere 0,2%-point frem mod slutningen af den forlængede prognoseperiode.
 
Forudsætninger
Det boligprogram som anvendes i prognosen tager afsæt i planstrategi 2015, som er opdateret på baggrund af de konkrete kommende projekter. Dertil kommer, at der er foretaget mindre justeringer i perioden.
 
I årets prognose er forudsat, at der indflyttes 1.117 nye boliger i perioden frem til 1. januar 2029. Herefter er indlagt 94 boliger pr. år. I løbet af 2019 skal byrådet tage stilling til revision af planstrategien, og det ventes således at boligprogrammet vil blive justeret i næste års prognose.
 
I den nye prognose er antallet af flygtninge og familiesammenførte, nedjusteret til ca. 10 pr. år og der er således ikke en forudsætning, der på nuværende tidspunkt får en særlig betydning for udviklingen.
 
Prognosen er baseret på en række forudsætninger, der kan vise sig mere eller mindre korrekte, og den forventede udvikling er dermed forbundet med usikkerhed – særligt ude i årene.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget, Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Orienteringen taget til efterretning.


caseno_19-1443_dok_no_23164-19_v1_prognosenotat.pptx

Bilag

Prognosenotat


9. Budget 2020-27: Større politiske spørgsmål og ønsker

Budget 2020-27: Større politiske spørgsmål og ønsker

Punkttype
Beslutning

Tema
Ifølge budgetstrategien 2020-27 var fristen for politiske spørgsmål og ønsker den 29. marts 2019. Økonomiudvalget skal behandle og prioritere de fremsendte politiske ønsker og spørgsmål.

Kompetence
Økonomiudvalget har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
Ifølge budgetstrategien 2020-27 var der frist for politiske spørgsmål og ønsker den 29. marts 2019. Ved fristens udløb var der indkommet forlag fra alle partier og lister.
 
De indkomne ønsker og spørgsmål fremgår af vedlagte bilag, hvor forslagene er bearbejdet af Forvaltningen på følgende måde:
 
Alle ønsker og spørgsmål er nummereret fra 1 til 112, idet alle ønsker og spørgsmål er opdelt i emner og kodet på følgende måde:
 
1. Kan besvares umiddelbart
Der fremlægges sag der besvarer spørgsmålet.
 
2. Kræver analyse            
Der fremlægges sag, som vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges. Analysens eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.
 
Forslag der omhandler enslydende spørgsmål eller ønsker er grupperet og fremlægges i én sag.
 
Når Økonomiudvalget på mødet den 9. april 2019 har foretaget prioriteringen, vil der på fagudvalgenes møder i juni og august komme sager vedrørende de prioriterede spørgsmål og ønsker.
 
Som det fremgår af vedlagte bilag kræver flere af emnerne en analyse. Disse analyser igangsættes ikke på nuværende tidspunkt, da det kræver en kvalificering af fagudvalgene. Omfattende analyser besluttes i forbindelse budgetforlig og igangsættes således herefter.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender håndteringen af de indkomne politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020 med henblik på at Forvaltningen fremlægger sager i fagudvalgene i juni og august.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Forslaget godkendt.


caseno_19-3724_dok_no_28584-19_v1_opsamling på politiske spørgsmål og ønsker til budget 2020..docx

Bilag

Opsamling på politiske spørgsmål og ønsker til budget 2020.


10. Markering af Allerød Kommunes 50 års jubilæum i 2020

Markering af Allerød Kommunes 50 års jubilæum i 2020

Punkttype
Beslutning

Tema
I 2020 er det 50 året for kommunesammenlægningen i 1970, hvor Lillerød, Blovstrød og Lynge-Uggeløse blev til Allerød Kommune. Med denne sag vedtager byrådet rammerne for en eventuel markering af jubilæet.  

Kompetence
Byrådet har kompetencen til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Forvaltningen foreslår, at kommunens 50 års jubilæum markeres i forbindelse med den allerede eksisterende kulturuge Allerød på X og Tværs og Lynge Byfest, og særligt på dagen, hvor Aktiv Fritid afholdes.
 
Synlighed og opmærksomhed omkring jubilæumsåret skal allerede startes ultimo 2019 med en bestemt jubilæumsidentitet på kommunikation fra kommunen.
 
Der undersøges muligheder for følgende aktiviteter på dagen hvor Aktiv Fritid afholdes:
 
Jubilæumsreception
Jubilæumsreception hvor der fx kan arrangeres fælles morgenbord i bymidten eller fællesspisning evt. ved opstillede gadekøkkener/Food Trucks eller gennem de lokale forretninger/spisesteder.
 
Udendørs Jubilæumsscene eller festplads ved ’Øen’ (stationsforpladsen)
Scenen eller festpladsen vil kunne anvendes så forskellige aktører kan booke sig ind i løbet af dagen. Eksempler på aktiviteter kan fx være Bæredygtighedsscene, Innovationsscene, hvor skoleelever præsenterer projekter, de har arbejdet på samt Musik- og teaterscene hvor Musikskolen og Børneteatret underholder.
 
Der opsøges samarbejder med Allerød Byforum, borgere, foreninger og erhvervsliv i forhold til ovenstående aktiviteter.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at byrådet godkender rammerne for markering af jubilæet.

Økonomi og finansiering
Der er ikke afsat budget til markeringen. Hvis byrådet ønsker det, skal det gøres i forbindelse med budget 2020.

Dialog/høring
-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Økonomiudvalget ønsker en sag på et kommende møde, hvor det forudsættes, at der vil være handlemuligheder på mellem 200.000 kr. og 1 mio. kr. i forbindelse med jubilæet, og hvor der ind tænkes borger inddragelse og brugen af frivillige i forbindelse med arrangementerne.
11. Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi

Punkttype
Beslutning

Tema
Udarbejdelse af en digitaliseringsstrategi blev besluttet ved budgetforliget for budget 2019-2027.
 
Økonomiudvalget skal:
- Beslutte den videre politiske proces for kommunens arbejde med digitaliseringsstrategien
- Godkende udkastet til kommissorium for digitaliseringsstrategien, med henblik på at strategien kan blive udviklet i den videre proces.
 
Herudover gives en kort status på igangværende digitaliseringsprojekter i kommunen.

Kompetence
Økonomiudvalget har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Arbejdet med digitaliseringsstrategien blev igangsat primo 2019 og der foreligger nu et forslag til kommissorium til digitaliseringsstrategiens indhold. Formålet med digitaliseringsstrategien er at inspirere til og sætte rammerne for arbejdet med digitalisering i alle dele af kommunen.
 
Kommissorium for digitaliseringsstrategien
Kommissorium for strategien er vedlagt som bilag. Her beskrives et formål med strategien og peges på i alt 6 temaer, der skal vise vejen for den digitale transformation i Allerød Kommune de kommende år:
- Meningsdrevet digitalisering
- Fra mere til bedre
- Digital dannelse
- Rum for digitalisering – læring og innovation
- Kompetenceudvikling
- Datasikkerhed
 
Digitaliseringsstrategien forventes at udvikle sig over tid. Både fordi der forventes at ske en organisatorisk læring og fordi den digitale udvikling i sig selv går hurtigt. Derfor er planen, at der under alle omstændigheder vil blive arbejdet med digitalisering i organisationen, sideløbende med at strategiprocessen kører politisk. Formuleringen og implementeringen af strategien forventes således at være to opgaver der kører sideløbende. Et væsentligt fokusområde vil også være at understøtte ledere og medarbejdere lokalt og dermed skabe mulighederne for, at de digitale tanker og løsninger kan udvikles som en del af fagligheden og tæt på kerneopgaven.
 
Det politiske arbejde med digitaliseringsstrategien
Det er en forudsætning for den digitale transformation af kommunen, at der både politisk og ledelsesmæssigt er en betydelig viden om digitalisering og en nærhed til arbejdet med digitaliseringsstrategien. Dette kan være svært at opnå, hvis digitaliseringsstrategien alene behandles som en politisk beslutningssag på ét enkelt politiske møde. Der er med andre ord behov for en vis politisk proces og løbende opfølgning på arbejdet.
 
Det politiske arbejde med digitalisering kan tilrettelægges på flere forskellige måder og det er der behov for at Økonomiudvalget træffer en beslutning om. Forslag til modeller for det politiske arbejde med digitaliseringsstrategien kunne være:
 
Model 1: Afholdelse af to politiske temamøder for Økonomiudvalget
I forlængelse af temamøderne fremlægges en sag om digitaliseringsstrategi for Økonomiudvalget til beslutning.
 
Model 2: Temamøde for byrådet
I forlængelse af temamødet fremlægges en sag om digitaliseringsstrategi for Økonomiudvalget til beslutning.
 
Model 3: Behandling på ordinære møder i Økonomiudvalget
Her vil processen være at Forvaltningen udarbejder et forslag til strategi, som Økonomiudvalget foretager rettelser, hvorefter sagen genoptages og strategien godkendes.
 
Temamøderne i model 1 og 2 vil være en vekselvirkning mellem oplæg om digitalisering, udvikling af strategien og formulering af politiske handlemuligheder.
 
Digitaliseringsstrategiens tema om digital dannelse handler om arbejdet med kommunens børn og unge i kommunens skoler og dagtilbud. Da dette hører under Børne- og Skoleudvalget, vil denne del af arbejdet med digitaliseringsstrategien kunne afkobles den øvrige strategi, og overdrages til Børne- og Skoleudvalget.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget:
- Beslutter den videre politiske proces for kommunens arbejde med digitaliseringsstrategien
- Godkende udkastet til kommissorium for digitaliseringsstrategien, med henblik på at strategien kan blive udviklet i den videre proces.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Sagen genoptages med opdateret kommissorium og procesplan.


caseno_19-3421_dok_no_28507-19_v1_kommissorium for digitaliseringsstrategi..pdf
caseno_19-3421_dok_no_27396-19_v1_status på digitale projekter marts 2019.docx.docx

Bilag

Kommissorium for digitaliseringsstrategi.
Status på digitale projekter marts 2019.


12. Politisk styringsmodel og revision af kommunens politikker

Politisk styringsmodel og revision af kommunens politikker

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådet har i januar 2019 besluttet visionen ”tæt på hinanden – tæt på naturen”. Byrådet har samtidig besluttet de overordnede rammer for hvordan realiseringen af visionen tilrettelægges. Et helt centralt element i realiseringsplanen er, at visionen sætter retningen for en justering af alle kommunens politikker. I denne sag skal der træffes beslutning om:
·         Opdatering af kommunens politiske styringsmodel
·         Opdeling i politikområder
·         Processen for revision af politikker.
Efter behandling af sagen i Økonomiudvalget, er det hensigten at sagen oversendes til fagudvalgene, hvor efter sagen igen behandles i Økonomiudvalget og slutteligt besluttes i byrådet.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
Den nuværende politiske styringsmodel har i sin grundform været anvendt i en årrække i Allerød Kommune og blev senest besluttet i Økonomiudvalget i 2015, hvor der blev foretaget enkelte mindre justeringer.
 
Principperne for kommunens politiske styringsmodel er:
       Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens styring og udvikling.
       Fokus er på kerneopgaven ”at skabe værdi for borgerne”, indenfor rammerne af de serviceydelser og myndighedsopgaver, som kommunen har ansvaret for.
       Politikker og strategier sætter retning for de enkelte serviceområder
       Løbende tilpasninger i det konkrete serviceniveau sker i de årlige forhandlinger om budgettet og i de sager, der fremlægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i årets løb.
       Arbejdet med opfølgning og effekt sker løbende i fagudvalgene og gennem de analyser der igangsættes.
       Forvaltningen og kommunens virksomheder har til ansvar at omsætte den vision, politikker og strategier i den service der leveres til kommunens borgere, indenfor de bevillinger byrådet afgiver.
       Styringsprincippet ”Central styring, decentral ledelse” udgør den strategiske retning for Forvaltningens og de kommunale virksomheders arbejde i øvrigt.
       Byrådets arbejde er i øvrigt tilrettelagt i styrelsesvedtægten og de spilleregler byrådet har besluttet.

Der er i bilag vedlagt en beskrivelse af kommunens politiske styringsmodel.
 
Den politiske styringsmodel vil i praksis udvikle sig løbende, hvilket også er sket de senere år. I 2018 er der fx taget følgende initiativer, der ligeledes kan betragtes som justeringer af den politiske styringsmodel:
 
For det første fastlægges budgetprocessen årligt af byrådet i budgetstrategien, og det nye er, at budgetperioden nu er udvidet fra 4 til 8 år.
 
For at understøtte byrådets ønske om øget politisk fokus på kvalitet og effekt på serviceområderne, udarbejdes der nu for det andet et nyt budgetnotat i foråret, der skal give et overblik over de kvalitetsindikatorer der i dag findes på de større serviceområder, ud over de almindelige økonomiske nøgletal.
 
For det tredje er dialogen med borgerne og kommunens MED-organisation tydeliggjort fra budgetprocessens start. Der indgår herunder en oversigt over hvilke datoer de forskellige materialer i budgetprocessen offentliggøres på kommunens hjemmeside, således at det er lettere for interesserede at følge med.
 
Der er for det fjerde udarbejdet et nyt overblik over større politiske sager i byrådsperioden, som løbende opdateres og drøftes i fagudvalg og økonomiudvalg. Oversigten afspejler både større sager der udspringer af konstitueringsaftalen, årlige budgetforlig, lovpligtige planer som kommuneplan og planstrategi mv.
 
Opdeling i politikområder
For at sikre at visionen indarbejdes i byrådets politikker på alle områder, er der behov for at fastlægge hvilke politikområder kommunens samlede virke skal opdeles i. Opdelingen i politikområder vil være en videreudvikling af kommunens nuværende styringsmodel, da der ikke tidligere har været fastlagt en entydig struktur for hvilke politikker byrådet og fagudvalgene ønsker at arbejde med.
 
Forvaltningen foreslår, at der sker en opdeling af kommunens samlede virke i følgende politikområder:
 
Politikområde
Udvalg
Revision
Social- og beskæftigelsespolitik
SVBU
1. kvartal 2020
Sundhedspolitik
SVBU
1-2. kvartal 2021
Ældre- og værdighedspolitik
SVBU
2-3. kvartal 2021
Børne- og ungepolitik
BSU
Igang
Planstrategi
TEPMU
Igang
Infrastrukturpolitik
TEPMU
4. kvartal 2019
Natur- og miljøpolitik
TEPMU
4. kvartal 2020
Erhvervspolitik
TEPMU
Igang
Kultur- og fritidspolitik
KIU
1. kvartal 2021
Økonomisk politik
ØU
Afsluttet
 
Det skal bemærkes, at flere politikker vil være tværgående i kommunen og derfor vil skulle behandles i flere fagudvalg før de kan vedtages i byrådet. Fx Sundhedspolitikken. Det anførte fagudvalg udtrykker derfor alene hvilket fagudvalg der har det overordnede ansvar for at politikken udarbejdes og at processen gennemføres.
 
Det skal bemærkes, at der til revisionen af Børne- og Ungepolitikken var afsat 200.000 kr. til gennemførelse af processen. En bevilling i nogenlunde denne størrelse vil være en forudsætning for, at processerne for de øvrige politikker kan tilrettelægges med samme inddragelse og eksterne bistand.
 
Processen for revideringen af politikkerne
Udarbejdelse eller revisionen af en politik starter i et fagudvalg og slutter med vedtagelse i byrådet. Forvaltningen understøtter revideringen af politikkerne.
 
Politikkerne skal understøtte den politiske dialog og lederskab. Det vil derfor ofte kræve, at der ikke kun arbejdes med politikken i de traditionelle udvalgsmøder. Det er relevant at involvere både borgere og administrationen på nye måder, så samspillet og ejerskabet til politikken i sidste ende bliver større. Disse hensyn bør afvejes forud for igangsættelse af revision eller nyudvikling af en politik.

Processens forløb og omfang afhænger især af, om politikken skal gennemgå en mindre revidering eller udarbejdes på ny, og om politikken er tværgående og dermed har mange interessenter, eller er en mere snæver udvalgspolitik med få interessenter. Den konkrete inddragelse af interessenter kan ske på mange måder. Der er i udgangspunktet ikke sat midler af til politikudviklingsprocesser. Dette skal ske ved en politisk beslutning. For alle politikker er der en række faste trin som er en naturlig del af processen:
- Alle politikker har ét hovedansvarligt fagudvalg, som også har ansvaret for revisionen af politikken
- Tids- og procesplan for politikudviklingen godkendes i det hovedansvarlige fagudvalg
- Administrativt projektejerskab placeres i udgangspunktet på direktionsniveau
- Politikken godkendes af fagudvalg, inden endelig godkendelse i Byrådet.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår:
- At opdatering af kommunens politiske styringsmodel godkendes
- At opdeling i politikområder godkendes
- At processen for revision af politikker godkendes.

Økonomi og finansiering
Såfremt byrådet beslutter en rækkefølgeplan for revision af kommunens politikker som forslået i sagen, vil der blive fremlagt et forslag til fornøden finansiering af dette i det kommende administrative budgetgrundlag til budget 2020-27.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-02-2019
Sagen genoptages på næste møde i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Økonomiudvalget godkender indstillingen, idet sagen oversendes til fagudvalgene med henblik på at behandle forslaget til opdeling i politikområder og tidsplanen for revisionen af politikerne. Styringsmodellen drøftes på et kommende seminar for Økonomiudvalget


caseno_19-1567_dok_no_28651-19_v1_politisk styringsmodel.pdf.pdf

Bilag

Politisk styringsmodel.pdf


13. Salg af Fru Lunds Villa til boligformål/liberalt erhverv

Salg af Fru Lunds Villa til boligformål/liberalt erhverv

Punkttype
Beslutning

Tema
Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om salg af Fru Lunds Villa til boligformål eller liberalt erhverv. Udvalget anmodes endvidere om at meddele den fornødne anlægsbevilling og foretage indstilling til byrådet om samme.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet har senest på møde den 13. december 2018 behandlet sag om Fru Lunds Villa. Det blev besluttet, at der fremsættes ny sag om salg af ejendommen til boligformål eller liberalt erhverv og at der i forbindelse med et kommende salg tinglyses deklaration indeholdende krav om bevarelse af ejendommens nuværende form/udtryk.
Det blev samtidig besluttet, at igangsætte arbejdet med ny lokalplan for ejendommen med henblik på at etablere bolig og evt. liberalt erhverv i villaen.
De tidligere aktiviteter i ejendommen er flyttet til Musikskolens lokaler.
 
Bindinger, forberedelser og udgifter ved salg
Et salg af ejendommen til bolig og/eller liberalt erhverv vil være betinget af vedtagelse af ny lokalplan. Det forventes, at forslag til lokalplan behandles på møde i TEPMU i september 2019 og at forslaget herefter sendes i høring. Vedtaget lokalplan forventes at foreligge ultimo november 2019.
 
Ejendommen skal ved salg frastykkes Musikskolen som selvstændig ejendom. I forslaget til lokalplan vil skellinje mod Musikskolen være defineret. På vedlagte kortbilag er mulig skellinje illustreret. Ved fastlæggelse af det foreslåede skel er det nødvendigt at nedlægge enkelte af Musikskolens P-pladser – ligesom det indebærer en nedlæggelse af trappe fra Lyngevej til Musikskolens areal. Busstoppet foreslås ved denne løsning bevaret.
 
Ejendommen skal i forbindelse med salg klargøres til boligformål/liberalt erhverv, således den fremstår med forsynet med egen strøm, kloaktilslutning, vandforsyning og gasforsyning.
De samlede udgifter til nedlæggelse af trappe og klargøring af ejendommen anslås til i alt 200.000 kr.
 
Byrådet har besluttet, at der i forbindelse med salg skal tinglyses deklaration indeholdende krav om bevarelse af bygningen i sin nuværende udtryk og form. Som bilag vedlægges udkast til deklaration.  
 
For en vurdering af ejendommens værdi i almindelig fri handel er der i marts 2019 indhentet fornyet vurdering fra lokal statsaut. ejendomsmægler. I vurderingsstemaet er der taget udgangspunkt i, at ejendommen udstykkes som illustreret på kortbilaget og sælges til boligformål og/eller liberalt erhverv samt i, at der i forbindelse med handlen tinglyses deklaration om bevarelse af ejendommen i sin nuværende udtryk og form.
 
Ejendommens salgsværdi vurderes at udgøre ca. 995.000 kr.

Ejendommens forholdsvis lave prissætning skyldes, at det må forventes, at en kommende ejer skal afholde betydelige udgifter til istandsættelse af ejendommen herunder energitiltag.

På ejendommen er placeret en sirenemast tilhørende beredskabet (Forsvarsministeriet). Den ovennævnte vurderingspris er under forudsætning af, at sirenemasten flyttes til anden placering på Musikskolens areal. Udgift til flytning af sirenemasten afholdes af beredskabet.

I vurderingen er der endvidere taget udgangspunkt i, at ejendommen sælges fri for kemikalier og andre former for jordforurening, herunder at asfaltbelægning på del af ejendommen fjernes af sælger, såfremt køber måtte ønske det. Udgiften til evt. fjernelse vurderes til 40.000 kr.
 
Udgifterne til den matrikulære sag anslås til 50.000 kr., salgsbestræbelser og mæglersalær til 75.000 kr., omkostninger til klargøring af ejendommen og nedlæggelse af trappe 200.000 kr. samt evt. udgift til fjernelse af asfalt 40.000 kr. – i alt 365.000 kr.
 
Forslag 1
Ejendommen udbydes til salg til boligformål og/eller liberalt erhverv med henblik på opnåelse af højeste markedsværdi, når der foreligger vedtaget lokalplan forslag. Handel indgås på betingelse, at ejendommen er selvstændigt udstykket og at lokalplanen er endeligt vedtaget. I forbindelse med handlen tinglyses deklaration om bevarelse af ejendommens udtryk og form. Som vilkår for handlen vil endvidere gælde, at sælger er uden ansvar for handlen for evt. forurening på ejendommen.
 
Til dækning af udgifter til nedlæggelse af trappe mod Lyngevej, klargøring af ejendommen, evt. fjernelse af asfalt, udstykning af ejendommen, mæglersalær m.m., meddeles en anlægsbevilling i udgift på i alt 365.000 kr. Beløbet foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler Forslag 1

Økonomi og finansiering
Forslag 1
Der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 365.000 kr. til udgifter forbundet med udbud og salg af Fru Lunds Villa. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Der gives en anlægsbevilling på 365.000 kr. til udgifter forbundet med udbud og salg af Fru Lunds Villa. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Sagen genoptages på et senere møde.


caseno_16-13516_dok_no_27495-19_v1_kortbilag - frulundsvilla.pdf.pdf
caseno_16-13516_dok_no_27691-19_v1_udkast deklaration - udtryk og form bevares.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag - FruLundsVilla.pdf
Udkast deklaration - Udtryk og form bevares.pdf


14. Planstrategi - Sigtelinjer og status på proces

Planstrategi - Sigtelinjer og status på proces

Punkttype
Orientering

Tema
Byrådet besluttede den 11. september 2018 hvilke temaer, der skal indgå i den kommende Planstrategi samt processen for arbejdet. Udvalget orienteres om sigtelinjer for arbejdet samt om den videre proces.

Sagsbeskrivelse
Udvalget besluttede den 11. september 2018, at følgende emner skal indgå i Planstrategi 2019:
  • Bæredygtighed – FN’s 17 verdensmål
  • Allerød som en del af Hovedstadregionen
  • Historik og karakter (natur og kulturværdier)
  • Boligudbygning
  • Bymidter
  • Kernevelfærd
Planstrategi 2019 vil særligt fokusere på grøn bæredygtig udvikling, boligudbygning og bymidterne. Udvikling af erhvervsområder og evt. omdannelse heraf afventer bl.a. fremkommelighedsanalyse og vil indgå i den næste revision af Planstrategien.
 
Sigtelinjer
I processen med udarbejdelse af planstrategien har forskellige sigtelinjer været drøftet.
 
-          Det langsigtede mål om opgradering af Høvelte trinbræt til en station fastholdes
-          Der arbejdes videre med at skabe mulige placeringer af et nyt plejecenter bl.a. syd for Sortemosevej og evt. ved Engholm. Placering af fremtidige plejecentre skal indgå i den samlede strategi for faciliteter og funktioner på ældreområdet og vil derfor indgå i den kommende strategi for udvikling af ældreområdet.
-          Der arbejdes med at sikre planmæssig mulighed for etablering af børne- og læringsbyer i Lillerød og Lynge.
-          Der vil være fokus på at udbygge adgang til og brug af grønne områder samt sikring af kulturhistoriske værdier.
-          Opgaveudvalgets anbefaling vedr. FN’s 17 verdensmål indarbejdes som vedtaget af Teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget.
-          Planstrategiens afsnit om bymidterne udarbejdes sideløbende med Helhedsplanen for Lillerød Bymidte.
 
På byrådets forårsseminar behandles boligudbygning, herunder bl.a. antal, placering og variation i boligmassen.
 
Proces:
26. april - Byrådets Forårsseminar. Udvalget besluttede rammerne for Forårsseminaret den 19. februar. Om fredagen vil fokus være på boligudbygning.
 
 
4. juni - Økonomiudvalget behandler Udkast til Planstrategi, som sendes i høring til midt september.
 
August – Borgermøde om høringsudkastet til planstrategi 2019.
 
December – Byrådet vedtager Planstrategi 2019 og igangsætter dermed arbejdet med Kommuneplan 2021.
 

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Orienteringen taget til efterretning.
15. Anlægsregnskab - Salg af areal ved Allerød Station

Anlægsregnskab - Salg af areal ved Allerød Station

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for salg af areal ved Allerød Station til sundhedshus godkendt i byrådet.

Kompetence
Byrådet har kompetencen til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet meddelte den 24.5.2017 en anlægsbevilling i udgift på 100.000 kr. til omkostninger forbundet med udbud og salg, og meddelte den 31.8.2017 en anlægsbevilling i indtægt på 6.0 mio. kr. til modtagelse af salgssummen ekskl. moms.
 
Der er afholdt udgifter for 124.064 kr. hvilket svarer til en merudgift på 24.064 kr. og modtaget indtægt på 6.0 mio. kr. ekskl. moms.
 
Udbud og salg er gennemført og der foreligger anlægsregnskab.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt og medtages i årsregnskabet for 2019.

Økonomi og finansiering
Anlægsbevilling i udgift         100.000 kr.
Afholdte udgifter                   124.064 kr.
Merudgift                                24.064 kr.
 
Anlægsbevilling i indtægt       6.000.000 kr.
Modtaget indtægt                   6.000.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2019.


caseno_19-3333_dok_no_23694-19_v1_anlægsregnskab.pdf

Bilag

Anlægsregnskab


16. Anlægsregnskab - Salg af areal ved Baunesvinget til boligbebyggelse

Anlægsregnskab - Salg af areal ved Baunesvinget til boligbebyggelse

Punkttype
Beslutning

Tema
Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for salg af areal ved Baunesvinget til boligbebyggelse godkendt i byrådet.

Kompetence
Byrådet har kompetencen til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Byrådet meddelte den 25.1.2018 en anlægsbevilling i indtægt på 8.400.000 kr. ekskl. moms til modtagelse af indtægt ved salg af areal til boligbebyggelse. Der er afholdt udgifter på 14.334 kr. til advokat ved indgåelse af handlen.
 
Handlen er gennemført og købesummen frigivet til kommunen.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt og medtages i årsregnskabet for 2019

Økonomi og finansiering
Anlægsbevilling i indtægt       8.400.000 kr.
Modtaget indtægt                   8.400.000 kr.
Afholdte udgifter                        14.334 kr.
 
Merudgift                                   14.334 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2019.


caseno_19-2905_dok_no_20605-19_v1_anlægsregnskab.pdf

Bilag

Anlægsregnskab


17. Brugerfinansieret anlæg 2019 - frigivelse af anlægsbevillinger

Brugerfinansieret anlæg 2019 - frigivelse af anlægsbevillinger

Punkttype
Beslutning.

Tema
På det brugerfinansierede område er der besluttet projekter, som er udgiftsneutrale for kommunen.
 
Udvalget bedes indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der frigives anlægsbevillinger til disse takstfinansierede projekter.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Klimatilpasningsprojekt i Lynge
Byrådet besluttede den 22. juni 2017, at der indgås aftale med Allerød Spildevand A/S om etablering af klimatilpasningsanlæg på Lynge Bygade og Ved Gadekæret i Lynge.
 
Klimatilpasningsprojektet er en del af projektet ”Den levende Ådal” og en vigtig del af den påkrævede ikke-statslige medfinansiering (Novafos del).
 
En projektkontrakt med tilhørende projektbilag er udarbejdet og underskrevet af projektparterne Allerød Kommune og Novafos og indsendt til godkendelse hos Forsyningssekretariatet den 4. marts 2019. Sekretariatet skal godkende projektets igangsættelse. Dette forventes at tage nogle måneder. I mellemtiden udarbejdes udbudsmateriale mv., så projektet er klar til udførelse, så snart det er godkendt i Forsyningssekretariatet.
 
Den samlede omkostning for projektet er 3.564.095 kr. inkl. renteudgifter. Anlægsudgiften, der er på 3.306.250 kr. finansieres af statstilskud på 826.563 kr. samt lånoptagelse på 2.479.687 kr. Renter og afdrag på lånet, som refunderes fuldt ud af spildevandsområdet over en 10-årig periode, indarbejdes i det administrative budgetoplæg 2020-27.
Anlægsprojektet bliver hermed udgiftsneutralt for kommunen.
 
Affaldsområdet – indkøb af nye affaldsbeholdere
I budget 2019 er der afsat 10 mio. kr. under det takstfinansierede affaldsområde til indkøb af nye affaldsbeholdere som følge af ny ordning for affaldshåndtering.
Denne anlægsbevilling søges frigivet.

Administrationens forslag
Vedr. klimatilpasningsprojektet foreslår Forvaltningen:
 
Vedr. nyt affaldshåndteringssystem foreslår Forvaltningen:

Økonomi og finansiering
Anlægsudgiften for klimatilpasningsprojektet på 3.306.250 mio. kr. dækkes af statstilskud på 826.563 kr. og lånoptagelse på 2.479.687 kr. De afledte renter og afdrag dækkes af spildevandsområdet. Anlægsprojektet er hermed udgiftsneutral for kommunen. 
 
Anlægsudgiften til indkøb af affaldsbeholdere på 10.000.000 kr. finansieres af den afsatte anlægsbevilling. De afledte renter og afdrag dækkes affaldsområdet Anlægsprojektet er hermed udgiftsneutral for kommunen. 

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-04-2019
Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Økonomiudvalget indstiller forslag fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget godkendt i byrådet.
18. Børne- og Ungepolitik - genoptagelse efter høring

Børne- og Ungepolitik - genoptagelse efter høring

Punkttype
Beslutning

Tema
I budgetforliget for 2018-21 blev det besluttet, at revidere Allerød Kommunes Børne- og Ungepolitik. På baggrund af en inddragende proces med temamøder udpeget på baggrund af Allerød Kommunes Børne- og Læringssyn samt byrådets vision fremlægges forslag til en ny og revideret Børne- og Ungepolitik.
 
Supplerende tema til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 3. april 2019
Udvalget anmodes om at indstille Børne- og Ungepolitikken godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
 
Høringssvarperioden udløber den 29. marts 2019, og høringssvarene vil blive eftersendt til Børne- og Skoleudvalget, og offentliggjort sammen med referatet.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med Budget 2018-21 blev det besluttet, at revidere kommunens Børne- og Ungepolitik. Der blev med forliget afsat en budgetmæssig på 0,2 mio. kr. til at forestå processen. Teksten i budgetforliget lød:
 
Med et nyt børne- og læringssyn klar fra trykken har vi sat rammen for, hvordan vi i vores kommune ser på alle børns læring, udvikling og trivsel. Dette sammenholdt med et omfangsrigt analysearbejde inden for de specialiserede områder giver anledning til, at Allerød Kommune reviderer den gældende børne- og ungepolitik og samtidig får sat nye politiske mål for området. Børne- og ungepolitikken skal revideres således, at der er sammenhæng mellem børne- og læringssynet, specialanalysernes udviklingsretning og den tidlige indsats. Det skal stå tydeligt, at vi i Allerød er ambitiøse på alle børn og unges vegne når det handler om trivsel og faglig udvikling. Der afsættes 0,2 mio. kr. til arbejdet med revisionen af børne- og ungepolitikken, processen forankres i Børn- og Skoleudvalget, og gennemføres med inddragelse af relevante parter”.
 
På Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. maj 2018 behandledes den politiske ramme for proces og indhold. Af rammen fremgår blandt andet, at der på baggrund af Børne- og Læringssynet udpegedes fem området for politikken. Disse fem områder var:
 
 
Efter budgetforligets indgåelse har Allerød Kommune fået en ny og samlet vision.
Visionen Tæt på hinanden – Tæt på naturen er blevet til i en samtidig proces med tilblivelsen af Børne- og Ungepolitikken. Det betyder, at Børne- og Ungepolitikkens proces har bidraget til visionsarbejdet og at visionsarbejdet har bidraget til politikken. Det kommer klarest til udtryk ved, at Børne- og Ungepolitikken undervejs har fået et nyt tema; FN´s verdensmål.
 
Omdrejningspunkterne i processen har været fem temamøder. Målgruppen for disse møder har været Børne- og Skoleudvalget, bestyrelsesrepræsentanter fra virksomhederne på børne- og ungeområdet, faglige organisationer, Handicaprådet, ledere, medarbejdere og Forvaltningen. Temamøderne har været bygget op om en fælles ramme; en indledende rammesætning fra udvalgsformand og direktør, ekstern inspiration, gruppearbejde med udgangspunkt i temaet og refleksionsspørgsmål som har haft til formål, at bidrage konkret ind i skriveprocessen for den nye politik.
 
Efter hvert temamøde har Forvaltningen samlet op, skrevet et råudkast til temaet og på det efterfølgende temamøde har der været mulighed for at kommentere råudkastet. Børne- og Ungepolitikken er således blevet skrevet undervejs i processen.
 
Udkastet til politikken er bygget op om visionen som ledestjerne og med en ambition om, at politikken bliver et kompas for udviklingen af børne- og ungeområdet. Børne- og læringssynet er indarbejdet som et grundlæggende element sammen med FN´s verdensmål. Dernæst følger fire temaer, som er bygget identisk op; et mål for temaet, hvordan vi arbejder for at nå målet, en beskrivelse af hvad det betyder i praksis og til sidst en rammesætning af, hvornår vi kan se, at vi er godt på vej med temaets intention.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at udvalget sender udkast til Børne- og Ungepolitik i høring blandt bestyrelser og MED udvalg på børne- og ungeområdet forud for en godkendelse i byrådet.
 
Supplerende forslag til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 3. april 2019
Udvalget anmodes om at indstille Børne- og Ungepolitik godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering
Der er afsat 0,2 mio. kr. til processen for etablering af en ny børne- og ungepolitik.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 06-03-2019
Udvalget godkendte forslaget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 03-04-2019
Udvalget indstiller den reviderede Børne- og Ungepolitik godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet der i forordet indarbejdes et afsnit, som beskriver en proces for implementering og sammenhæng til andre styringsredskaber.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Økonomiudvalget indstiller forslag fra Børne- og Skoleudvalget godkendt i byrådet.


caseno_18-3343_dok_no_28630-19_v1_børne- og ungepolitikken, rev. 1.pdf
caseno_18-3343_dok_no_28632-19_v1_samlede høringssvar.pdf
caseno_18-3343_dok_no_28633-19_v1_endelig oversigt, høringssvar.pdf
caseno_18-3343_dok_no_28634-19_v1_justering af bup.pdf

Bilag

Børne- og Ungepolitikken, rev. 1
Samlede høringssvar
Oversigt, høringssvar
Justering af BUP


19. Godkendelse af beredskabsplan - genoptagelse

Godkendelse af beredskabsplan - genoptagelse

Punkttype
Beslutning

Tema
I henhold til Servicelovens § 19 stk. 4 skal kommunen udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.
Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af byrådet og offentliggøres.
Byrådet skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval.
 
Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille beredskabsplanen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
 
Supplerende tema til udvalgsmødet den 3. april 2019
Sagen genoptages idet der er tilføjet link i beredskabsplanen til bekymringsbarometer, som er udarbejdet af JanusCenteret, der yder hjælp til børn- og unge med adfærdsproblemer.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse
Baggrund
Den 1. oktober 2013 trådte overgrebspakken i kraft. Formålet med overgrebspakken er at forebygge og stoppe vold og overgreb mod børn og unge. Den nugældende beredskabsplan blev godkendt på byrådsmøde den 27. februar 2014. Jf. Servicelovens §19 stk. 4 er kommunen forpligtiget til, at revidere beredskabsplanen hvert 4 år.
 
Beredskabsplanen består af en pjece, der skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside og en beskrivelse af de interne processer og arbejdsgange, der anvendes ved mistanke om overgreb. Pjecen til offentliggørelse er uændret, mens den interne beskrivelse af forretningsgang er revideret. De to dokumenter er vedlagt sagen som bilag.
 
Overgrebspakken bygger på 4 overordnet temaer.
-          Børn og unge skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb.
-          Alle underretninger, der modtages i kommunen, skal vurderes inden for 24 timer, og opfølgningen på underretninger skal styrkes.
-          Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt.
-          Der skal fokuseres på den forebyggende og tværfaglige indsats.
 
Overgrebspakken indeholder en række centrale ændringer og præciseringer i forhold til tidligere lovgivning på området. Formålet er at sikre, at der sker en tidlig indsats over for børn og unge, der udsættes for overgreb.
 
Allerød Kommune har i udmøntningen af beredskabsplanen taget udgangspunkt i de 4 overordnet temaer, og har derudover fokuseret på:
 
-          Hurtig vurdering og styrket opfølgning på underretninger
-          Styrket tværfaglig samarbejde om indsatsen 
-          Øget børneinddragelse via tydeliggjorte krav om samtaler med barnet eller den unge
-          Styrket det ledelsesmæssige tilsyn på området
-          Styrket de interne arbejdsgange således, at det tydeligt er beskrevet, hvorledes overgreb håndteres eller mistanke herom
 
I Allerød Kommune er der på baggrund af overgrebspakken organisatorisk etableret en modtagerfunktion, der håndterer indkomne underretninger. Dette gælder uanset om en henvendelse angår et barn, der kendes i forvejen eller ej. Som det fremgår af overgrebspakkens 2. tema, har kommunen pligt til at reagere på underretningen inden for 24 timer efter, at denne er modtaget. Postkassen gennemgås hver morgen i forhold til underretninger. I weekender og på helligdage er der etableret en vagtordning med en vagttelefon.
 
Modtagelsen sikrer en fast procedure i forhold til børnesamtale, partshøring, samarbejdet med Børnehuset (fælleskommunalt og forpligtende hus der understøtter håndteringen af børn og unge der har været udsat for vold eller overgreb eller mistanke herom) og vurdering af, om der skal ske politianmeldelse af krænker og planlægning af det videre forløb sammen med familien.
 
For at understøtte overgrebspakkens intention om tidlig og forebyggende indsats, er der etableret en fremskudt socialrådgiverfunktion i lokalområdet.
På skoler og i dagtilbud gennemføres der pt. et forløb i samarbejde med socialstyrelsen, hvor der er sat fokus på forløb omkring strategier til forebyggelse og opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Det er Forvaltningens samlede vurdering, at intentionerne i overgrebspakken er vel implementeret i Allerød Kommune, og at der er etableret et godt samarbejde med Børnehuset, Politiet og Børneafdelingen på Hillerød og Herlev Hospital.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller beredskabsplanen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 06-03-2019
Sagen genoptages på det kommende møde, idet der om muligt indarbejdes en beskrivelse af aldersspecifikke indsatser i det materiale, som skal ligge på kommunens hjemmeside.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 03-04-2019
Udvalget indstiller beredskabsplanen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Økonomiudvalget indstiller forslag fra Børne- og Skoleudvalget godkendt i byrådet.


caseno_16-11124_dok_no_16110-19_v1_beredskabsplan.docx
caseno_16-11124_dok_no_16120-19_v1_beredskabsplan, interne forretningsgange.docx

Bilag

Beredskabsplan
Beredskabsplan, Intern forretningsgang


20. Godkendelse af vedtægter for den private selvejende daginstitution børnehaven Takshaven

Godkendelse af vedtægter for den private selvejende daginstitution børnehaven Takshaven

Punkttype
Beslutning.

Tema
Den private selvejende daginstitution Takshaven børnehave har fremsendt ny ansøgning om godkendelse af vedtægter af 25. februar 2019. 
 
Udvalget anmodes om at indstille vedtægterne godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, samt at indstille delegation af beslutningskompetence fra byrådet til udvalget i sager om godkendelse af Takshavens bestyrelses dispositioner vedrørende rådighed over den faste ejendom.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i denne sag.

Sagsbeskrivelse
Takshaven børnehave overgik fra selvejende daginstitution til privat daginstitution (privat leverandør) den 1. januar 2010. Institutionen blev stiftet i 1973 og som følge af kommunale etablerings- og driftstilskud har daginstitutionen en formue, der i praksis udgøres af den faste ejendom, Takshaven 2A, Lillerød.
 
I forbindelse med overgangen til privat daginstitution og efterfølgende har det ikke været muligt for kommunen at opnå enighed med daginstitutionens om nye vedtægter. 
 
Takshaven børnehaves vedtægter har tidligere været politisk behandlet den 30. maj 2013, hvor byrådet besluttede:
 
”Kommunen afslår at godkende Takshavens forslag til nye vedtægter med den begrundelse, at institutionens formue efter kommunens opfattelse er skabt for offentlige midler. Kommunen må derfor som følge af princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning kunne føre tilsyn med, at formuen forvaltes økonomisk betryggende og i overensstemmelse med det almennyttige formål, som er fastsat i vedtægterne. Det vil således være en betingelse for, at kommunen kan godkende et forslag til nye vedtægter, at godkendelsesbeføjelserne i henhold til de gældende vedtægters § 8, stk. 10, § 12 og §13 om låneoptagelse, formuens anvendelse ved ophør og godkendelse af vedtægtsændringer er bevaret”.
 
Den 27. oktober 2015 behandlede Børn- og Skoleudvalget en ny henvendelse med anmodning om fornyet behandling af det samme vedtægtsforslag, som blev behandlet i 2013, dvs. hvor kommunen skulle give afkald på økonomisk tilsyn og kontrol med børnehavens formue via vedtægterne. Børn- og Skoleudvalgets besluttede at fastholde byrådets afgørelse fra maj 2013.
 
Forvaltningen har i forbindelse med sagens behandling i 2013 og 2015 fået rådgivning fra KL, som anbefalede kommunen at fastholde sit krav om at bevare sine beføjelser i hidtidige vedtægter.
 
I november 2018 rettede Takshaven børnehave henvendelse til kommunen med ønske om dialog vedrørende vedtægternes udformning. Takshaven børnehaves bestyrelse har udarbejdet et forslag til nye vedtægter. Forvaltningen har vejledt bestyrelsen om bestemmelserne i de nye vedtægter, der angår vedtægtsændringer og bestyrelsens dispositioner over formuen (optagelse af lån af ejendommen og ved evt. ophør). Endvidere således at vedtægterne også følger de kommunale godkendelseskriterier som privat leverandør af dagtilbud.
 
Forslaget til vedtægter af 25. oktober 2019 indeholder i § 10, stk. 6, 4 pkt. en beføjelse hvorefter: ”Vedtægtsændringer og dispositioner vedr. fast ejendom skal desuden godkendes af Allerød Kommune”. Endvidere fremgår det af forslag til vedtægterne om opløsning i § 16, sidste pkt. ”Allerød Kommune skal til sin tid godkende bestyrelsens beslutning om anvendelsen af formuen til vedtægtsmæssige formål”.
 
Forslaget til vedtægter indeholder herefter de beføjelser, som kommunen har haft i de hidtidige vedtægter. Det betyder, at kommunen ud fra retsgrundsætningen om økonomisk forsvarlig forvaltning vil kunne føre tilsyn med, at formuen, som er skabt af kommunale etablerings og driftstilskud, forvaltes økonomisk betryggende og i overensstemmelse med det almennyttige formål, som er fastsat i vedtægterne.
 
Børnehaven Takshaven ønsker i nærmeste fremtid at optage lån i ejendommen med henblik på renovering mv. af ejendommen Takshaven 2A. Kommunen skal forvalte sit økonomiske tilsyn på objektiv og sagligt grundlag. Dispositioner over den faste ejendom til saglige og forsvarlige formål vil kommunen skulle tillade. Det foreslås derfor, at byrådet delegerer kompetence til at træffe beslutning om godkendelse af Takshavens bestyrelses dispositioner over den faste ejendom (pantsætning/lånoptagelse) til Børne- og Skoleudvalget.
 
På baggrund af ovenstående er der følgende forslag:
 
Forslag 1:
Udvalget indstiller at forslag til vedtægter af 25. februar 2019 godkendes i Økonomiudvalget og byrådet, samt at byrådet delegerer beslutningskompetence til udvalget i sager om godkendelse af Takshavens bestyrelses dispositioner over den faste ejendom (optagelser af lån i den faste ejendom) til vedtægtsmæssige formål.
 
Forslag 2:
Udvalget indstiller forslag til vedtægter af 25. februar 2019 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Som følger heraf har byrådet beslutningskompetencen i sager om godkendelse af Takshavens bestyrelses dispositioner over den faste ejendom (optagelser af lån i den faste ejendom) til vedtægtsmæssige formål.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag 1.

Økonomi og finansiering
-

Dialog/høring
Borgmesteren har den 30. november 2018 afholdt dialogmøde med formanden for Takshaven børnehaves bestyrelse og institutionens leder. Forvaltningen har efterfølgende den 9. januar 2019 også haft møde med formand og leder.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 03-04-2019
Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Økonomiudvalget indstiller forslag fra Børne- og Skoleudvalget godkendt i byrådet.


caseno_13-3378_dok_no_21893-19_v1_vedtægter for takshaven børnehave, marts 2019.pdf

Bilag

Vedtægter for Takshaven børnehave, marts 2019


21. Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum

Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum

Punkttype
Beslutning

Tema
Byrådsmedlem Viggo Janum har ved mail af 29. marts 2019 anmodet om at få nedenstående sag på dagsorden til Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 1. april 2019.
 
Supplerende tema i forbindelse med Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af sagen den 9. april 2019
 
Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 1. april 2019, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen på et ekstraordinært møde i Kultur – og Idrætsudvalget den 9. april 2019, kl. 6.30.
 
Notatet fra Forvaltningen vil blive eftersendt forud for det ekstraordinære møde i Kultur- og Idrætsudvalget.

Sagsbeskrivelse
Baggrund:
 
1. En forudsætning for byrådets anlægsbevilling til en tennishal er, at de tre tennisklubber inddrages i hele processen og godkender forholdene, således at der kan indgås en aftale med klubberne om, at de tager ansvar for og dækker alle udgifter til drift og indvendig vedligeholdelse.
 
2. En forudsætning for byrådets efterfølgende beslutning om en tillægsbevilling til et dyrere gulv er, at gulvet anbefales af Dansk Tennis Forbund.
 
Forslag:
 
Alle aktiviteter omkring valg og levering af gulv sættes i bero indtil, der foreligger dokumentation for, at begge forudsætninger er opfyldt. Såfremt forslaget vedtages af KIU tilskriver forvaltningen dags dato tilbudsgiverne og klubberne om beslutningen.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 01-04-2019
Sagen genoptages med et notat fra Forvaltningen på et ekstraordinært møde i Kultur – og Idrætsudvalget den 9. april 2019, kl. 6.30.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Sagen henlægges, idet Forvaltningen oplyser at: 
 
”På baggrund af vurderingen af den gennemførte udbudsproces, vil der ske fornyet udbud af gulvet med funktionskrav, der sikrer at der er mere end en mulig leverandør. Tilbuddene vil blive vurderet ud fra opfyldelse af de stillede funktionskrav og de samlede omkostninger til gulvet over en tiårig periode. Der kræves, at der stilles sikkerhed fra leverandøren for evt. efterbehandlinger. Leverandørerne vil blive bedt om at dokumentere deres erfaringer, gæld til det offentlige mv. svarende til øvrige udbud. Der indbydes op til 3 leverandører.
 
Tennisklubberne inddrages og de får udbudsmaterialet til kommenteringen inden udsendelse.
Et fornyet udbud betyder at etablering af halgulvet forventes færdigt i august 2019.”
 
Kultur- og Idrætsudvalget anmoder om at få forelagt kriterierne i underhåndsudbuddet inden udsendelse.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019
Økonomiudvalget tilslutter sig beslutningen i Kultur- og Idrætsudvalget.
22. Evt. bygningskomprimering af ejendommen Baunevinget 14-18 - Lukket punkt