Indhold

Fra 2020 skal du sortere genavendeligt husholdningsaffald

Et nyt EU-direktiv pålægger kommunerne at indføre mere affaldssortering. Allerød er gået sammen med kommunerne Rudersdal og Hørsholm om en fælles løsning til husstandsnær indsamling og sortering af genanvendeligt affald. De nye affaldsordninger træder i kraft fra 2020.

Genanvendeligt husholdningsaffald erplast, metal, papir, pap, glas. Øvrigt skal i restaffald​. 

Beboere i de første boligområder, ordningen udrulles i, har modtaget et brev i e-boks med informationer om den nye affaldssortering. Beboere i de resterende boligområder får brevet ca. 3 måneder før beholderene bliver leveret i 2020. 

SMS-service: få notifikation om tømmedage 

Når du har modtaget dine beholdere til sortering af plast/papir, glas/metal og pap, kan du tilmelde dig sms-service og blive notificeret inden tømmedage. Dette er en fordel, hvis du selv vil stille dine affaldsbeholdere frem til tømning. Tilmeld dig - klik her (åbner i nyt vindue) 

Læs mere om ordningen og de nye udendørs affaldsbeholdere, nedenfor.

Allerød Kommune har en målsætning om, at vi skal genanvende 50 % af vores affald, så færre ressourcer går til spilde - og i stedet kan blive til nye produkter til gavn for miljøet.

For at nå dette mål, skal vi alle - både borgere og kommunen selv, sortere og sende mere affald til genanvendelse.

Husholdningsaffald

Du skal fremover sortere affald i katagorierne: Pap, papir, plast, glas og metal + restaffald.

Sorteringsprincipperne finder du i sorteringsvejledningen, som kan downloades her - og nedenfor, Klik her  - du kan forberede dig ved at læse den igennem. 

 • Når de nye beholdere bliver leveret, får du udleveret et informationshæfte og sorteringsvejledningen.
 • Der er også vejledninger på indersiden af låget på affaldsbeholderne.

Hvad gør du med storskrald, byggematerialer, farligt affald m.m.?
Læs om affaldstyper og sortering og bortskaffelse her

Er du i tvivl om du skal gøre dit genanvendelige affald rent, inden du sender det videre? Klik her og få tips i videoen fra Miljøstyrelsen

Med den nye sorteringsordning er det en god idé at få lavet en overskuelig indretning til sortering af affald.

Nedenfor kan downloade piktogrammer til at sætte på dine sorteringsbeholdere.

Du kan finde massere af inspiration på nettet, herunder på Miljøstyrelsens hjemmeside og f.eks. via linket her.  

Klik her og se billede med inspiration til, hvordan du kan indrette din indendørsaffaldssortering

Nye affaldsbeholdere

Du modtager brev i e-Boks fra kommunen 3 måneder før beholderne bliver leveret.

Alle parcelhuse og nogle rækkehuse i Allerød Kommune får automatisk leveret to udendørsbeholdere. Beholderne bliver omdelt i løbet af 2020, og kan benyttes med det samme. De første tømninger tilpasses leveringen.

Hver beholder er inddelt i to rum til henholdsvis:

 • plast/papir
 • glas/metal

Mål på de nye beholdere

En to-kammerbeholder rummer 240 liter og måler:

 • Højde: 112 cm
 • Bredde: 58 cm
 • Dybde: 74 cm.

Størrelse og mål på en pap-beholder er de samme, men denne beholder har ingen skillevæg

Beholder til pap - tilvalgsmulighed

Du kan vælge at få leveret en beholder til sortering af pap. Alternativt skal du selv køre pap til genbrugspladsen.

Prisen for beholdere er indeholdt i affaldsgebyret og derfor uændret uanset hvor mange beholdere der vælges.

Fravalg af beholderordningen

Du har mulighed for at fravælge sortering ved husstanden og i stedet aflevere det sorterede affald på genbrugspladsen.

Det indledningsvis omtalte brev, som du modtager i e-Boks indeholder en vejledning til, hvordan du fravælger beholderordningen til det genanvendelige affald.

Restaffald - brug eksisterende sækkestativer 

Det affald, der ikke er genanvendeligt, kaldes restaffald. Indsamling af restaffald vil fortsat foregå i de papirsække, som hidtil har været anvendt til dagrenovation. Sækkestativerne bliver derfor stående indtil videre.

Når ordningen indføres i 2020 bliver tømningsfrekvensen for beholderne:

 • Plast/papir: hver 3. uge
 • Pap: hver 4. uge
 • Glas/metal: hver 8. uge 
 • Restaffald: ugentligt

Via en sms-service, vil du kunne tilmelde dig, så du får besked dagen før tømningen af dine affaldsbeholdere. 

Det skal være sikkert og nemt for skraldemanden at håndtere affaldet.

Der er derfor en række regler som skal overholdes i forhold til standpladsen (der hvor beholderne står) - og adgangsvejen:

 • I kan vælge at rulle beholdere frem på tømmedagen. Hvis du placerer affaldsbeholderne ved skel mod fortov eller vej  på tømmedagen – kan I se bort fra nedenstående adgangskrav. 
 • Du kan tilmelde dig vores SMS-service, så du får en besked , inden beholderen skal tømmes.

Adgangsvejen – vejen fra skel til beholdere

 • Adgangsvejen skal være plan, jævn og kørefast og have egenskaber, der svarer til belægninger med fliser, asfalt eller anden kørefast belægning og skal være uden trin, der generer kørsel af sækkekærre eller beholdere på hjul.
  • Underlag som f.eks. jord, løse sten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast.
 • Adgangsvejen skal så vidt muligt være uden stigninger eller fald, men hvis der er en hældning skal der etableres en rampe. Ved stejle hældninger skal rampen kombineres med trin. Klik her og se illustration
 • Adgangsvejens bredde skal være minimum 1 meter
 • Der må højst være én låge på adgangsvejen.
 • Lågen skal være let at åbne og skal kunne fastholdes i åben stilling.
 • Borger/grundejer kan placere affaldsbeholdere lige inden for skel på tømmedagen - og derved opfylde reglerne for standplads og adgangsvej.

Standplads – indretning og vedligehold

 • Standpladsen skal være i terræn.
 • Standpladsen skal være ren og ryddelig. Der skal sneryddes og glatførebekæmpes i vinterperioden
 • Affaldsbeholderen skal frit og uhindret kunne tilgås og drejes, når den skal køres ud til skraldebilen til tømning.
 • Affaldsbeholderne må højst stå 5 meter fra skel, når de skal tømmes.
  • Grundejer/borger kan altid vælge at køre beholdere frem til skel på tømmedagen
  • Grundejer kan mod en ekstra betaling vælge at få tømt beholdere fra en placering max. 20 meter fra skel 
 • Velbelyst på tømningstidspunktet.
 • Buske og træer skal beskæres

Læs mere om, hvad du som ejer af matriklen skal være opmærksom på ved placeringen af standpladsen: klik her (link åbner i nyt vindue)

Når der skal sorters i flere fraktioner, er der flere biler og skraldemænd, der skal have adgang til jeres affaldsskure/rum. 

Ønsker I, at skraldemanden fortsat henter affald i jeres aflåste skraldeskure/rum, skal I sørge for at kontakte City Container for aftale omkring nøgler. Det kan f.eks. være en monteret nøgleboks. 

I kan kontakte City Container på telefon: 70 77 76 70

Få tilskud til kompostbeholder

Allerød Kommune giver tilskud på op til 300 kr., hvis du skal købe en ny kompostbeholder.

Kriterierne for tilskud er:

 • Kompostbeholderen må ikke være hjemmelavet.
 • Du skal søge indenfor en måned efter købet
 • Du er over 18 år og er registreret ejer eller lejer på adressen du søger til

Sådan ansøger du om tilskud til kompostbeholder

Du sender en ansøgning til Allerød Kommune på mail renovation@alleroed.dk, hvor du skriver følgende:

 • navn og adresse
 • hvad du søger om
 • medsend kopi af bon eller faktura på køb af kompostbeholderen 

Allerød Kommune forventer at indføre sortering i bio- og restaffald inden for få år.

Denne fremtidige sortering kan medføre, at du til den tid får en anden beholder end det nuværende sækkestativ til restaffald.

Brug selvbetjeningsløsningerne, hvis du f.eks. ikke har fået hentet affald, købe et ny affaldsstativ eller –beholder til restaffald eller hvis du vil bestille afhentning af storskrald:  klik her (link åbner i nyt vindue).

Du er også velkommen til at kontakte affaldsteamet på renovation@alleroed.dk