Husholdningsaffald, også kaldet dagrenovation er madaffald og restaffald som mælkekartoner, bleer, potteplanter og strøelse fra mindre kæledyr.  

Du skal ved indflytning i nyt hus huske at tilmelde dig en affaldsordning til dit husholdningsaffald.

Se priser på de forskellige affaldordninger under regler og gebyrer.

På genbrugspladsen er der adgang med personbil, stationcar og varevogn, der maksimalt må veje 3.500 kg, eventuel trailer er ikke medregnet.

Hver husstand må højst aflevere 200 kg farligt affald om året.

Genbrugsplads Allerød
Nordkranvej 10
3540 Lynge

Norfors driver pladsen og kan kontaktes på Tlf. 45 16 05 00 eller på norfors@norfors.dk

Åbningstider:
Mandag - fredag:
Kl. 07.00 - 18.00

Lørdag, søndag og helligdage
Kl. 10.00 - 18.00

Genbrugspladsen har lukket den 24., 25. og 31. december og den 1. januar.

Foreningen Spildopmagerne støtter lokalt børne- og ungdomsarbejde.

Foreningen afhenter papir, pap, flasker og andre ting der er egnet til genbrug, på private adresser i Allerød.

Genbrugstingene bliver solgt på Gladgården som ligger Hillerødvej 2, 3540 Lynge. Gladgården har åbent alle tirsdage aftener med få undtagelser.

Hvornår samler spilopmagerne ind?

Hvad er storskrald?

Storskrald til afhentning er større kasserede genstande fra husholdningen. 

Storskrald er IKKE mindre genstande i sække eller papkasser, pap, haveaffald, bygningsmaterialer, sten eller farligt affald. Dette affald kan du aflevere på genbrugspladsen.

Sortering af storskrald

Storskrald til afhentning skal sorteres på følgende måde:

 • Brændbart affald (f.eks. møbler, madrasser og gulvtæpper)
 • Hård plast (f.eks. havemøbler)
 • Ikke-brændbart affald til deponering (f.eks. badebassiner og haveslanger i blød PVC)
 • Jern og metal (f.eks. cykler og barnevogne)
 • Elektronik (alt med ledning eller batteri f.eks. komfurer, vaskemaskiner, køleskabe, TV, PC)
 • Imprægneret træ (længde max. 2 meter)

Afhentning af storskrald

Allerød Kommune henter storskrald seks gange om året.

Hent oversigt over indsamling samt distrikt - klik her.

Storskrald skal være stillet frem senest kl. 7.00 på afhentningsdagen, og det må tidligst sættes frem på fortov/vej dagen før afhentningsdato. 

Affaldet hentes over 2 dage i hver distrikt – men du skal altid stille dit storskrald ud til den oplyste dato for dit distrikt.

Placering af storskrald

Storskrald skal placeres, så en lastbil med kran let kan komme til affaldet, f.eks. på fortov eller tæt ved vej.

Storskrald til afhentning må ikke placeres i f.eks. garage eller have.

Hvis du bor i et område med stisystem, skal affaldet placeres på nærmeste parkeringsplads.

Tilmelding til afhentning af storskrald

Du tilmelder dig afhentning fra gang til gang, via linket her.

 

Hvis du skal af med farligt affald, har du som borger i Allerød Kommune nedenstående mulighed:

 • Genbrugspladsen (op til 200 kg farligt affald om året)
 • Farvehandlerordningen, hvor mindre mængder farligt affald (hhv. maling, spraydåser o .lign.) kan afleveres hos forskellige butikker.
 • Apotekerordningen, hvor medicinrester, termometre og kanyler kan afleveres på apoteket
 • Indsamlingsordning for etage- og samlede bebyggelser, hvor farligt affald kan afleveres hos ejendommens eller bebyggelsens ejendomsmester eller vicevært, såfremt bebyggelsen er tilmeldt ordningen hos kommunen.

Læs mere om de forskellige muligheder i forhold til bortskaffelse af batterier på følgende link - Batterier fra husholdninger.

Du kan læse mere om bortskaffelse af farligt affald på Norfors’ hjemmeside og i kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Byggeaffald, der indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer, skal altid anmeldes til kommunen.

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er det bygherren, der er ansvarlig for korrekt håndtering, herunder sortering og aflevering til godkendt modtageanlæg samt for korrekt anmeldelse til kommunen.

Ved nedrivninger og renoveringer skal bygherre anmelde byggeaffaldet, hvis:

 • Byggeprojektet skaber mere end 1 tons affald eller
 • Bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller nedrives, er større end 10 m²

Alle typer affald skal anmeldes - uanset om det er genanvendeligt, forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller farligt affald.

Gennemfør Anmeld byggeaffald senest 2 uger før byggearbejdet påbegyndes.

Hvis bygningen, som anmeldelsen vedrører, er opført eller renoveret i perioden fra 1950-1977, skal der endvidere foretages en screening for PCB. 
Dette gælder også, hvis der skal udskiftes termoruder fra perioden 1950-1977.

Screeningen skal dokumenteres samtidig med anmeldelsen af affaldet.

Hvis screeningen for PCB viser, at bygningen kan indeholde PCB, skal der foretages en kortlægning af de dele af bygningen, der kan indeholde PCB. Kortlægningen vedlægges anmeldelsen af affaldet.

Store mængder +20 plader.

Bortskaffelse af ikke-støvende asbestholdigt affald svarende til 20 plader eller derover (f.eks. eternittagplader fra et parcelhus) skal anmeldes.

Følgende sker, når du skal anmelde asbestaffald

 • Du anmelder affaldet via "Anmeldeskema for byggeaffald" til Allerød Kommune.
 • Kommunen anviser asbestaffaldet til deponering på Skibstrup Affaldscenter, Gørlundevej 4,3140 Ålsgårde, Tlf. 48 40 53 41.
 • Du udfylder "Deklaration for deponering" og afleverer den ved ankomst til Skibstrup. Deklarationen har til formål at oplyse og registrere om affaldet er grundlæggende karakteriseret og egnet til deponering.
 • Du modtager en kvittering for aflevering af asbestaffaldet på Skibstrup.

Affaldet skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før det afleveres.

Mindre mængder -20 plader.

Hvis du har en mindre mængde ikke-støvende asbest skal det i asbestcontaineren på Allerød Genbrugsplads.

Allerød Kommune giver tilskud på op til 300 kr. hvis du skal købe en ny kompostbeholder.

Hvis du kan opfylde følgende kriterier:

 • Kompostbeholderen må ikke være hjemmelavet.
 • Du skal søge indenfor en måned efter købet.
 • Du er over 18 år og er registreret ejer eller lejer på adressen du søger til.

Hvis du bor i etagebyggeri, giver vi tilskud hvis I er 2-5 naboer der slår jer sammen. Det er grundejerforeningen, eller lignende, der giver tilladelse til at opstille en kompostbeholder.

Du skal sende en ansøgning til Natur & Miljø, hvor du beskriver følgende:

 • Navn og adresse, samt hvad du søger om.
 • Bon eller faktura på dit køb af din nye kompostbeholder.

Regulativ for husholdningsaffald

Vintertømning

Affaldsplan 2014