Indhold

Du kan finde svar på spørgsmål om de nye løsninger her på siden.
Svarene vil løbende blive udbygget efterhånden som flere ting falder endeligt på plads.

Det bliver muligt at frasortere papir, plast, glas, metal og pap.

Områder med etageejendomme og rækkehusområder med fælles affaldsordning har fået beholdere i efteråret 2019.

Fra foråret 2020 leveres beholderne etapevis villaer og rækkehusområder, der skal have egne beholdere ved husstanden.

De første tømninger tilpasses, så du kan benytte beholderne med det samme.

Parcelhuse og rækkehusområder med affaldsbeholdere ved husstanden tilbydes to opdelte beholdere til sortering af hhv. plast/papir og glas/metal. Herudover er det muligt at til vælge en beholder til sortering af pap. 

Prisen for beholdere er indeholdt i affaldsgebyret og derfor uændret uanset hvor mange beholdere der vælges

En to-kammerbeholder rummer 240 liter og måler:
Højde: 112 cm, bredde: 58 cm, dybde: 74 cm

På genbrugspladsen i Lynge kan du kan se en udstilling af de beholdere som villaer og rækkehuse får tilbudt.

Bor du på en koteletgrund, kan der være særlige forhold, du skal være opmærksom på.

Er du bosat på koteletgrund, kan du placere beholderne, hvor du ønsker, mellem tømningerne. Du skal blot sørge for at køre beholderne frem til et sted, der lever op til kravene for standplads og adgangsvej, eller placere dem i vejskel inden kl. 06.00 på tømmedagen.

Ønsker du, at skraldemanden henter din beholder på din koteletgrund, må beholderne stå max 5 meter fra koteletbenets slutning. Adgangsvejen via koteletbenet skal fortsat leve op til øvrige krav og regler for adgangsvejen. Du kan læse mere om kravene til adgangsvej og standplads i regulativ for husholdningsaffald, bilag 1. (side 62)

Bor du i et område med stisystemer, hvor skraldebilen ikke kan køre helt hen til beholderene, skal hele adgangsvejen leve op til kravene. Adgangen via sti fra skraldebil til standplads ved husstanden medregnes ikke i adgangsvejen længde. Beholderne må stå max 5 meter fra skel ud til stien. Du kan læse mere om kravene til adgangsvej og standplads i regulativ for husholdningsaffald, bilag 1 (side 62)

Det skal være sikkert og nemt for både borgere og skraldemænd at håndtere affaldet. Derfor er der nogle krav og regler, der skal overholdes i forhold til placering af beholderne. Du er velkommen til at stille beholderne, hvor du vil på din grund mellem tømninger. Du skal blot sørge for at køre beholderne frem til et sted, der lever op til kravene for standplads og adgangsvej, eller placere dem i vejskel inden kl. 06.00 på tømmedagen.  

Standpladsen – der hvor beholderne står

 • Standpladsen for affaldsbeholdere skal være i terræn, og den skal være indrettet sådan, at skraldemanden frit og uhindret kan dreje beholderen, når han skal køre den ud til skraldebilen til tømning.
   
 • Affaldsbeholdere må højst stå 5 meter fra skel, når de skal tømmes.
  Grundejer kan mod en ekstra betaling vælge at få tømt beholdere fra en placering max. 20 meter fra skel. Denne betaling udgør 33 kr. pr to-kammerbeholder og 36 kr. pr. minicontainer pr. år i 2020.
  Grundejer/borger kan altid vælge at køre beholdere frem til skel på tømmedagen.
   
 • Standpladsen skal holdes ren og ryddelig og skal være velbelyst på tømningstidspunktet.
  Buske og træer skal beskæres, og der skal sneryddes og glatførebekæmpes i vinterperioden.
   
 • Der gælder særlige regler for rækkehusområder med stisystemer og parcelhuse på koteletgrunde. Se særskilt punkt om dette
   

Adgangsvejen – vejen fra skel til beholdere

 • Adgangsvejen skal være plan, jævn og kørefast med et underlag af fliser, asfalt eller anden kørefast belægning. Underlag som f.eks. jord, løse sten, løst grus og græs betragtes ikke som kørefast.
   
 • Adgangsvejen skal være uden trin og uden væsentlig stigning eller fald.
   
 • Adgangsvejens bredde skal være minimum 1 meter.
   
 • Der må højst være én låge på adgangsvejen. Lågen skal være let at åbne og skal kunne fastholdes i åben stilling.

Borger/grundejer kan i alle tilfælde vælge at placere affaldsbeholderne 5 meter inden for skel på tømmedagen og derved opfylde reglerne for standplads og adgangsvej.

Bor du i et rækkehusområder med stisystemer eller i et parcelhus på en koteletgrund, gælder der særlige regler for adgangsvejen. Se særskilt punkt om dette.

Ved parcelhuse og nogle rækkehuse med egne beholdere til affaldssortering bliver to-kammer beholderen med papir og plast tømt hver 3. uge. Beholderen med glas og metal bliver tømt hver 8. uge. Beholderen med pap tømmes hver 4. uge

Ved etageboliger og andre rækkehusområder bliver alle beholdere tømt hver 2. uge undtagen beholdere til metal, som bliver tømt hver 4. uge.

Ved parcelhuse og rækkehuse med egne beholdere til sortering, kan du vælge én eller begge beholdere fra. Du har dog stadig pligt til at sortere dit genanvendelige affald. Afmelder du en eller begge beholdere, skal du køre det sorterede genanvendelige affald på genbrugspladsen. Restaffaldet må ikke afleveres på genbrugspladsen.

Alle borgere i Allerød Kommune har pligt til at frasortere genanvendeligt affald. Det er frivilligt, om man vil have de nye affaldsbeholdere stående på egen matrikel, eller om man vil aflevere de sorterede genanvendelige affaldstyper på genbrugspladsen.  

 

Hvis du bor i en husstand, der skal have egne beholdere til genanvendeligt affald, får du direkte information i e-Boks om den nye affaldssortering, og hvordan med framelder beholderne.

Brevene udsendes etapevis fra efteråret 2019. Du modtager brevet ca. 3 måneder før beholderne leveres på adressen. 

Indsamling af restaffald vil fortsat foregå i papirsække, og sækkestativerne bliver derfor stående indtil videre.

Du kan vælge at udskifte stativet ved at købe en en-kammerbeholder på hjul, men Allerød Kommune anbefaler at vente, da sortering i bio- og restaffald forventes indført inden for få år. Denne fremtidige sortering kan medføre, at sækkestativerne bliver udskiftet med yderligere en to-kammerbeholder.

Sække og beholdere til dagrenovation bliver fortsat tømt én gang om ugen som i dag.

Alle kommer til at betale til ordningen via et gennemsnitsgebyr pr. bolig, men der er frivilligt, om man vil have beholderne stående ved husstanden. Hvis man ikke ønsker at benytte den nye ordning, skal man i stedet aflevere det sorterede genanvendelige affald på genbrugspladsen.

Affaldsgebyret vil stige i 2020 primært på grund af den nye indsamling af genanvendeligt affald, men også på grund af den generelle prisudvikling på affaldsområdet. For en husstand med en 110 L. sæk til restaffaldet, vil det samlede affaldsgebyr stige med 1.139 kr. inkl. moms i forhold til 2019.

Spildopmagerne vil forsat indsamle og sælge ting til direkte genbrug, men de ophører med at indsamle pap, papir og glas, når den nye ordning er etableret.

Beboere i parcelhuse får beholdere på egen grund. For rækkehusområder vil har forvaltningen i dialog med de enkelte foreninger og boligselskaber besluttet, om de enkelte husstande skal have tilbudt beholdere på egen grund eller om der skal etableres fælles løsninger for området.

Restaffald er det, der er tilbage, når du har sorteret genanvendeligt affald fra. Genanvendeligt affald er plast, papir, glas, metal og pap.

I områder med etageboliger og rækkehuse med fælles affaldsordning til glas, pap, plast, papir og metal, afhentes hver fraktion af én bil. Skraldebilerne tømmer indholdet i de respektive containere hos Norfors. Affaldet blandes på denne måde ikke sammen. Herefter transporteres affaldet til det anlæg, der skal modtage det.

I villa- og rækkehusområder med egne beholdere til genanvendeligt affald ved husstanden, bliver affaldet hentet i skraldebiler med to kamre. Skraldebilen er indstillet efter de to kamre, så affaldet ikke blandes sammen. Skraldebilen tømmer indholdet ud i to seperate containere hos Norfors, hvorefter hver type af affald transporteres til det anlæg, der skal modtage det.

Miljøstyrelsen har lavet en film, der viser hvordan City Container sørger for at holde affaldet adskilt. Se filmen her. 

Den indsamlede plast sendes først til et sorteringsanlæg, hvor det bliver opdelt i forskellige plasttyper. Herefter bliver plasten nedbrudt til små stykker, der afsættes til genanvendelse og kan indgå i nye produkter. Det er I/S Norfors, der er ansvarlig for at afsætte den indsamlede plast.

 

Det indsamlede metalaffald sendes først til et sorteringsanlæg, hvor det bliver finsorteret. Herefter sendes metalaffaldet til omsmeltning på et jernstøberi. Genanvendeligt metal kan blandt andet bruges til dåser, stegepander eller måske en ny cykel. Det er I/S Norfors, der er ansvarlig for at afsætte det indsamlede metal.

Det indsamlede papiraffald sendes først til et sorteringsanlæg, hvor det bliver finsorteret. Herefter sendes papiret videre til en fabrik, hvor det opløses i vand, og massen laves derefter til fx avispapir, toiletpapir eller andet genbrugspapir. Papir kan genbruges op til syv gange. Brugt printerpapir kan fx blive til nyt skrivepapir. Det er I/S Norfors, der er ansvarlig for at afsætte det indsamlede papir.

Det indsamlede glasaffald sendes først til et sorteringsanlæg, hvor det bliver sorteret efter farve. Herefter sendes glasaffaldet til omsmeltning på et glasværk. Genanvendeligt glas kan smeltes om og blive til blandt andet flasker og syltetøjsglas. Glas kan genanvendes igen og igen.

Der er endnu ikke taget politisk beslutning om sortering af bioaffald. Dog forventes sortering af bioaffald at blive indført i Allerød Kommune inden for ca. 2 år. Indsamlingen vil formegentlig blive i en 2-kammer beholder til bio/restaffald, der erstatter nuværende sækkestativ.

Sorteringskriterierne afhænger af kravene fra modtageanlæggene for de genanvendelige fraktioner.

Der kan være forskel på sorteringskriterierne fra kommune til kommune.

Det er I/S Norfors, der er ansvarlig for afsætningen af det indsamlede affald. Er du i tvivl om, hvor en specifik genstand skal hen, så skriv en mail til renovation@alleroed.dk

Bor du i villa eller rækkehus, der skal have egne beholdere ved husstanden, får du brev via din e-Boks. Brevene sendes ud etapevis til alle beboere i boliger, der skal have egne beholdere. Du modtager brevet i e-Boks 3 måneder, inden du modtager beholdere.

Samtidig med de nye beholdere får en informationsfolder og en sorteringsvejledning.

Du kan læse mere på om de nye ordninger på kommunens hjemmeside.

Det genanvendelige affald skal være skrabet tomt for indhold.

Du kan eventuelt skylle plast eller metalaffaldet i koldt vand. Undgå helst af bruge varmt vand og sæbe til rengøringen, så går miljøgevinsten tabt. Et godt trick kan være at bruge opvaskevand eller vandet du har brugt til f.eks. at koge kartofler i.

Miljøstyrelsen har lavet en kort film om renheden af affaldet. Se filmen her. 

Generelt er CO2- gevinsten ved at genanvende ressourcer, større end CO2-gevinsten ved at bruge affaldet, som brændsel i stedet for f.eks. naturgas. Det viser beregninger, som Rambøll har lavet for Rudersdal Kommune. Dette gælder også selv om man tager højde for den øgede transport, som indsamling ved den enkelte husstand kræver. CO2 udgiften til håndtering og transport af de indsamlede genanvendelige materialer er af lille betydning, sammenholdt med den CO2-besparelse, der opnås ved at genanvende ressourcerne.

Der er truffet politisk beslutning om en husstandsindsamling. Dette er blandt andet på baggrund af, at flere undersøgelser har vist, at jo tættere på den enkelte husstand sorteringen foregår, jo mere sortering bliver der foretaget. Dermed kan vi sende mere affald til genanvendelse.

Det er boligejers eget ansvar at sikre sig, at skraldemanden har adgang til aflåst affaldsskure eller –rum. Når der skal sorteres mere affald, er der flere biler og skraldemænd, der skal have adgang til affaldet. Ønsker I at få tømt affald i aflåste skure, er det en god ide at kontakte City Container for at aftale nærmere om f.eks. en monteret nøgleboks på skuret/rummet. Kontakt City Container på 7077 7670.