Indhold

Hvad skal jeg være opmærksom på ved placering af affaldsbeholdere? 

Placeringen af affaldsbeholdere skal overholde gældende lokalplaner og servitutter for det område man bor i, samt Byggeloven, herunder gældende bygningsreglement (BR18). 

Det betyder, at du som ejer af matriklen er ansvarlig for, at din standplads, hvor du placerer affaldsbeholderne overholder:

Byggelovens (Bygningsreglementet) regler, herunder:

 • brandafstand
 • højde i skel, hvis du etablerer en affaldsstandplads med en bygning, f.eks. skur
 • regnvandshåndtering af overfladevand fra tag eller fast belægning
  • at der, maksimalt opføres 50 kvadratmeter sekundærbebyggelse på ejendommen, hvis der sættes et skur op – alt tælles med og lægges sammen (nyt og gammelt),
  • at der maksimalt er 12,5 meter bebyggelse i skel samlet set - alt lægges sammen (nyt, som gammelt). - Dog er det kun den længste side, der tæller med, hvis to sider ligger i skel.

Klik her for at komme til bygningsreglementet (åbner i nyt vindue)

Planlovens regler, herunder:

 • Lokalplaner for området. Lokalplaner indeholder ofte bestemmelser for udseende, indretning og anvendelse af ude-/friarealer, herunder hvor affaldsbeholdere placeres.
 • Servitutter, der gælder for ejendommen. Servitutter kan indeholde bestemmelser for indretning og placering skure, affaldscontainere mm., rørføringer, ledningers placering, som skal respekteres.

Lokalplaner kan søges via link her (åbner i nyt vindue)

Servitutter kan søges her, via link tinglysning.dk (åbner i nyt vindue - NemId-login påkrævet)

Privatretlige regler - grundejerforeninger:

 • Grundejerforeningsvedtægter kan indeholde bestemmelser, som regulerer hvor og hvordan, der må opstilles affaldsbeholdere - eller f.eks. farve, placering og form på eventuelle skure.
 • Medlemmernr er forpligtede til at overholde vedtægterne.
 • Foreningen må vurdere om opstilling af nye affaldsbeholdere evt. kræver en ændring af vedtægterne. 
 • Vedtægterne kan rekvireres fra grundejerforeningens formand eller evt. på foreningens hjemmeside.

Vis hensyn til naboer for det gode naboskabs skyld. Tal sammen om opstillingen af affaldssystemer. Selv om det er lovligt, kan det være en omvæltning for naboen, at få ændret de nære omgivelser. Derfor er en god og tidlig dialog og inddragelse en rigtig god investering.

Hvis placering, udformning m.m. af nye affaldsbeholdere overholder alle ovenstående regler, er det ikke nødvendigt at inddrage kommunens plan og byggeafdeling.
Det kan dog være relevant, at inddrage andre, som eks. naboerne og grundejerforeningen.

Dispensation

Hvis man ikke kan finde en placering som overholder ovenstående regler, kan man søge dispensation gennem Byg og Miljø

Se mere via linket her (nyt vindue): https://www.alleroed.dk/borger/flytte-bo-og-bygge/har-du-byggeplaner