Etablering eller ændring af et jordvarmeanlæg kræver en tilladelse fra kommunen. Derfor må du ikke igangsætte arbejdet med at etablere eller ændre et jordvarmeanlæg, før du har modtaget en tilladelse.

Hvis du ønsker at etablere eller ændre et jordvarmeanlæg, skal du indsende en ansøgning til kommunen. Nedenfor kan du læse, hvordan du søger om tilladelse mv.

 

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø. Link til ansøgningsskemaet findes nederst på siden (log ind med NEM-id).

Du kan selv udfylde og indsende ansøgningen eller få din installatør til at gøre det. Hvis en anden ansøger på vegne af dig, skal der vedlægges en fuldmagt til at ansøge på dine vegne.

Ansøgningen skal indeholde:

 • oplysninger om ansøger og oplysninger om, hvem der skal foretage installationen af anlægget,
 • oplysninger om anlæggets placering,
 • en beskrivelse af anlægget (type af varmepumpe, type af og mængder af frostsikringsvæske, type af og dimensioner for jordslangerne mv.),
 • en situationsplan eller kort over anlæggets planlagte placering (jordvarmeslangerne)
 • en fuldmagt, hvis andre ansøger på dine vegne.

For at beskytte drikkevandsmagasinet (det primære grundvandsmagasin) bedst muligt, anbefaler kommunen,

 • at der etableres terrænnære anlæg dvs. anlæg med jordvarmeslanger.
 • at der anvendes IPA-sprit som frostsikringsvæske.

Når kommunen har modtaget din ansøgning, vil du modtage en kvittering.

Vi vil i nogle tilfælde bede dig om at fremsende supplerende oplysninger eller dokumentation, som er nødvendig for, at vi kan behandle din ansøgning.

Du kan forvente en sagsbehandlingstid på op til 6 uger fra sagen er fuldt oplyst. Det vil sige fra den dag, hvor kommunen har modtaget alle de oplysninger, som vi har brug for.

Du kan altid logge på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø og se, hvor lang behandlingen af kommet. Her kan du også se beskeder fra din sagsbehandler og du kan sende svar og supplerende dokumentation.

Når jordvarmeanlægget er etableret og taget i brug, skal det færdigmeldes til Natur og Miljø, Allerød Kommune.

Sammen med færdigmeldingen skal der fremsendes:

 • en kopi af tæthedsprøvningen, samt
 • en målsat tegning over anlæggets placering.

Færdigmeldingen indsendes til kommunen

Når kommunen har modtaget og godkendt færdigmeldingen, registreres jordvarmeanlægget i kommunens Bygnings- og Boligregister BBR.

Når jordvarmeanlægget er færdigmeldt og registret i kommunens Bygnings- og Boligregister, BBR har du mulighed for at ansøge din el-leverandør om en reduktion i elafgiften som overstiger 4000 kWh om året.

Kontakte din el-leverandør og tilsendt et ansøgningsskema.

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet skal du sende det til underskift hos Plan og Byg: planogbyg@alleroed.dk

Når kommunen har godkendt og underskrevet skemaet, returnere vi skemaet til dig, så du kan videresende det til dit el-selskab.

Egenkontrol af anlægget skal udføres i henhold til de vilkår der er meddelt i din jordvarmetilladelse.

For tilladelser meddelt efter den 1. april 2017 er, kravet om et årligt eftersyn af jordvarmeanlægget, ændret til et eftersyn efter første driftsår.

Eftersynet skal foretages af en sagkyndig

Du skal som ejer af et jordvarmeanlæg sørge for, at anlægget efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. Eftersynet skal omfatte de i jordvarmebekendtgørelsens bilag 4 nævnte forhold:

 • Udførelse af eventuelle reparationer
 • Eftersyn af rør og samlinger
 • Kontrol af driftstryk
 • Eftersyn af trykovervågningssystemet
 • Undersøgelse af frostsikringsvæske, type og mængde i anlægget
 • Efterfyldning af brine, notér antal liter

Gem eftersynsresultatet i 10 år

Resultatet af eftersynet skal gemmes i 10 år, således at dette kan fremvises til kommunen, hvis vi ønsker at føre tilsyn med anlægget.

Hvis du konstaterer eller får mistanke om, at dit jordvarmeanlæg er utæt, skal der straks træffes egnede foranstaltninger til at bringe et evt. udslip til ophør.

Underretningspligt

Du skal herefter straks underrette Natur og Miljø naturogmiljoe@alleroed.dk.

Medsend:

 • en redegørelse for, hvad der er blevet gjort for at bringe udslippet til ophør.
 • eventuelle reparationer af varmeslangerne skal indmåles og fremgå af en plan over placeringen af slanger.

Tæthedsprøvning inden ibrugtagning

Inden anlægget igen kan tages i brug, skal der gennemføres en tæthedsprøvning af anlægget efter fremgangsmåden i bilag 3 i jordvarmebekendtgørelsen.

Resultatet skal fremsendes til Allerød Kommune senest 14 dage efter tæthedsprøvningen.

Meddelse af sløjfning til kommunen

Hvis anlægget tages varigt ud af drift skal det sløjfes og sløjfningen skal meddeles til kommunen senest 4 uger efter at sløjfningen er udført.

Sløjfningen meddeles kommunen via selvbetjenings løsningen Byg og Miljø.

Husk at informere om ændret varmeforsyning

For at kommunen kan ændre oplysningerne om ejendommens opvarmningsform at det nødvendigt at du oplyser, hvilken varmeforsyning ejendomme overgår til.

Sådan sløjfes anlægget

Sløjfning af anlægget foretages ved at anlægget tømmes for frostsikringsvæske og skylles igennem med rent vand.

Har du spørgsmål til din ansøgning om etablering af et jordvarmeanlæg, er du velkommen til at kontakte kommunens afdeling Natur og Miljø på e-mail: naturogmiljoe@alleroe.dk eller tlf. 48 100 100.