Indhold

Olietanke under 6000 liter, som hovedsagelig anvendes til boligopvarmning, betegnes villaolietanke. 

Som ejer af en villaolietank er det dit ansvar at holde øje med, hvornår din olietank skal udskiftes, samt om din olietank er i forsvarlig stand og ikke lækker olie.

Du kan læse mere herunder:

Hvis du ønsker at etablere en ny villaolietank skal du anmelde etableringen af tanken til kommunen senest 14 dage inden tanken etableres.

Anmeldelsen skal indeholde:

  • En skitse over olietanken og rørføringens placering på ejendommen.
  • En beskrivelse af olietanken, herunder størrelse og type, samt oplysninger om hvilket materiale olietanken er lavet af.
  • Tidspunktet for etableringen

Klik her for at anmelde etablering af olietank (åbner i nyt vindue)

Ved levering af tanken medfølger en tankattest. Umiddelbart efter etablering af den nye tank skal ejer sørge for at fremsende en kopi af tankattesten til kommunen. (se afsnit krav om etablering af godkendte tanke)

Arbejdet skal udføres af sagkyndig

Etableringen af tanken skal udføres af en sagkyndig, som har erfaring eller uddannelse inden for etablering af olietanke - og er tilknyttet en virksomhed med en produktansvarsforsikring. 

Udskiftning af olietank

Ved udskiftning af en eksisterende olietank med en ny olietank, skal den eksisterende tank sløjfes og sløjfningen af tanken skal meddeles kommunen. Se under "Sløjfning af olietank". 

Når du skal bestille en ny villaolietank, skal du sikre, at tanken er typegodkendt eller CE-mærket.

Klik her og læse mere om krav til den nye olietank (nyt vindue)

Sammen med en typegodkendt tank medfølger en tankattest. Tankattesten er din garanti for at tanken typegodkendt. Tankattesten indeholder blandt andet et typegodkendelsesnummer, som angiver hvilken placering tanken er godkendt til. 

Du skal altid selv opbevare den originale tankattest.

Kopi af tankattest fremsendes til kommunen

Umiddelbart efter etableringen af tanken skal du fremsende en kopi af tankattesten til kommunen. 

Attesten sendes til naturogmiljoe@alleroed.dk

Det er dit ansvar og din pligt, som ejer af en olietank at sikre, at tanken sløjfes. Dette skal ske i følgende tilfælde:

  • Inden tankens sløjfningstermin overskrides (se punktet nedenfor), eller
  • når du udskifter din olietank, eller
  • hvis du overgår til en ny varmeforsyning.

Læs hvordan i punktet nedenfor "Sløjfning og meddelelse om sløjfning"

Når du har sløjfet din olietank, skal du anmelde sløjfningen af tanken til kommunen. Se link i den grønne boks for neden på siden.

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår forskellige typer af villaolietanke skal tages ud af brug og sløjfes.

Du skal som grundejer selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes og sørge for, at tanken sløjfes inden for tankens sløjfningstermin.

Hvis sløjfningsterminen overskrides dækker ansvarsforsikringen for olieudslip ikke. Se punkt herom længere nede.

Sådan finder du tankens sljøfningstermin

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se, hvornår din olietank skal sløjfes. Klik her og find siden (åbner i nyt vindue)

Du finder frem til sløjfningsterminen ud fra typegodkendelsesnummeret og fabrikationsåret på din olietank. Disse oplysninger fremgår af tankens mærkeskilt eller af tankattesten, som fulgte med, da du købte tanken.

Er du i tvivl om tankens sløjfningstermin kan du evt. kontakte din kommune. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Sløjfningen af en olietank skal ske ved, at tanken tømmes for indhold. Herefter skal tanken enten fjernes eller afblændes, så der ikke kan fyldes olie på den igen.  En nedgravet tank må gerne blive liggende i jorden efter afblænding.

Regler for sløjfning

Du skal sikre at tanken sløjfes efter reglerne i gældende olietankbekendtgørelse - se link nederst på siden.

Når tanken er sløjfet, har du pligt til at sørge for at sløjfningen af tanken meddeles til kommunen, senest 4 uger efter at sløjfningen er sket. Du kan selv anmelde sløjfningen eller få sløjfningsfirmaet til at stå for det.

Når du meddeler sløjfning af tanken skal du blandt andet oplyse:

  • Hvilken type af tank der er blevet sløjfet
  • Hvordan tanken er blevet sløjfet (tømt og afblændet eller tømt og fjernet)
  • Hvornår tanken er blevet sløjfet
  • Hvilke varmeforsyning ejendommen er overgået til

Klik her for at meddele sløjfningen af din olietank (åbner i nyt vindue)

Stop udslippet - og anmeld til kommunen

Hvis der sker et olieudslip fra din olietank, skal du straks sørge for at stoppe udslippet, hvis muligt, og straks herefter anmelde det til kommunen.

Klik her og læs på Miljøstyrelsens hjemmeside ”hvad gør jeg ved oliespild”.

Det er lovpligtigt for alle tankejere, at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.  

Du er automatisk dækket af en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Forsikringen dækker ikke ved ulovlige rør og overskredet sjøjfningstermin

Du er dog ikke dækket af forsikringen, hvis din tank eller rør er ulovlige, f.eks. hvis tanken har overskredet sin sløjfningstermin. '

I så fald er du selv ansvarlig for at betale for oprensningen af olieforureningen.

Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip. Klik her og læs om forsikring mod olieudslip (nyt vindue)

 

Villaolietanke er omfattet af reglerne i olietankbekendtgørelsen.

På Miljøstyrelsen hjemmeside ”miljøregler for olietanke” kan du læse mere om krav og reglerne for villaolietank, og se pjecen ”tjek din olietank”. Klik her og find link til siden