Naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres grunde skal se ud, men hvis man ikke kan blive enig med sin nabo, skal man bruge reglerne i Hegnsloven.

Der kan være undtagelser som for eksempel lokalplaner, tinglyste deklarationer og politivedtægter, der kan indeholde bestemmelser, som man skal overholde - også selv om man har lavet en anden aftale med sin nabo.

Du kan anmode Hegnsynet om hjælp, hvis du ikke kan blive enig med din nabo om hegn i skel.

Hegn kan være en hæk, et plankeværk, raftehegn, trådhegn, en mur m.m. og kan opdeles i tre typer:

  • Fælleshegn - står i skellet mellem to grunde
  • Egne hegn - står langs skellet i en afstand af indtil 1,75 meter
  • Indre hegn - følger ikke skellinjen eller står mere end 1,75 meter fra

Hegnsynet tager sig af sager vedrørende fælleshegn og egne hegn.

Hegnsynet kan ikke behandle sager om skellets placering – her skal man kontakte en landinspektør.

Hegnsynet kan heller ikke behandle sager om gener fra enkeltstående træer på nabogrunden.

Det koster 1.806 kr. at få Hegnssynet til at behandle en konkret sag. Det er Hegnssynet, der beslutter, hvem der skal stå for betalingen.

Du skal sende en anmodning til kommunen på mail sekretariat@alleroed.dk.

Du skal oplyse følgende:

  • Dit navn og adresse
  • Hvem du klager over (navn og adresse)
  • Beskrivelse af problemet
  • Det konkrete resultat du ønsker, at hegnsynet skal nå frem til (f.eks. at fælleshækken klippes til en højde af 1,80 m.)

Hvis ejendommene bruges af andre end ejeren, skal du oplyse navne og adresser på både ejere og lejere.

Når hegnsynets formand har fastlagt tidspunktet for hegnsynet vil du og din nabo blive indkaldt med mindst 8 dages varsel.

Hegnssynet vil vidt muligt forsøge at mægle mellem parterne, for at nå frem til løsning. Hvis det ikke giver resultat, er det hegnsynets afgørelse, som vil være gældende. 

Hegnsynet er udpeget af Byrådet, men er uafhængigt af Allerød Kommune.

Det består af 3 personer:

Poul Boyer (formand)
Ligustervangen 34
3450 Allerød
Tlf: 61 28 14 53

Hans Philipsen (bygningssagkyndig)
Kærhøjgårdsvej 16
3540 Lynge
Tlf. 49 19 20 41

Viggo Janum (plantesagkyndig)
Kirkevænget 7
3450 Allerød
Tlf. 20 70 54 57