Indhold

Hvis du vil oprette en forening, låne lokaler eller orientere dig om tilskudsmuligheder, så se mere herom nedenfor.

Læs om Allerød Kommunes fritidspolitik her.

frivillighed.dk kan du finde god information om at starte en ny forening, hvis du har specifikke spørgsmål herudover, modtager Idræt & Folkeoplysning gerne en mail.

Allerød Kommune har en række lokaler du som godkendt forening kan gøre brug af.

Lokalerne bookes sådan:

Ønsker du at overnatte i en institution, på en skole, i en idrætshal eller lign., som ikke normalt er godkendt til det, skal du søge brandvæsenet om godkendelse til midlertidig overnatning.

Leje af lokaler til private arrangementer

​Private borgere bosiddende i Allerød Kommune kan mod betaling leje festlokaler på Kirkehavegaard og Salen Klatretræet. Forespørgsel på lokalerne sendes til booking@alleroed.dk.

Du kan også altid holde dig opdateret på www.aktivalleroed.dk.

På Allerød Kommunes veje og stier kan du afholde arrangementer, som er åbne for offentligheden. Du søger tilladelse til arrangementet her.

På kommunale arealer kan du afholde marked eller opsætte cirkustelt. Du søger tilladelse til at bruge vores arealer ved at skrive til os på e-mail til teknikogdrift@alleroed.dk.

Herunder kan du få overblik over de forskellige tilskud du kan søge til forenings- og folkeoplysende arbejde i Allerød Kommune.

Tilskud Målgruppe Materialer

Frist

Aktivitetstilskud Tilskud til børn og unge under 25 år Retningslinjer for aktivitetstilskud 15. marts i tilskudsåret
Lokaletilskud Tilskud til børn og unge under 25 år Retningslinjer for lokaletilskud 15. marts i tilskudsåret
Tilskud til undervisning Folkeoplysende aftenskolers undervisning af voksne Retningslinjer for tilskud til undervisning af voksne 1. maj i tilskudsåret
Lokaletilskud Folkeoplysende aftenskolers undervisning af voksne Retningslinjer for lokaletilskud til aftenskoler

Ansøgning skal ske på e-mail til Idræt & Folkeoplysning
Løbende

Hvem kan søge midler?

Støttemidlerne kan søges af foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde lokalt i kommunen, indenfor det socialt humanitære område.

Ved frivilligt socialt arbejde forstås indsatser, der er:

 • frivilligt og ikke-lønnet.
 • til gavn for andre end én selv og ens familie.
 • er formelt organiseret

Du kan søge støtte til frivilligt socialt arbejde der har fokus på livskvalitetsforbedrende aktiviteter og tiltag for udsatte grupper, børn, ældre, handicappede, familier eller enkeltindivider.

Hvor skal ansøgningen sendes til?

Udfyldt ansøgningsskema og bilag skal, indenfor ansøgningsfristen, sendes pr. mail til sekretariat@alleroed.dk

Procedure for ansøgning

Ansøgningsfrister bliver publiceret på forsiden af Alleroed.dk samt i Allerød Nyt. Fristen for ansøgning af §18 midler ligger typisk i februar. Fristen for evt. restpulje ligger typisk i september.

Fællesskab og frivillighed er nøgleord for et godt lokal samfund. At være frivillig handler om meningsfulde relationer og at gøre en forskel. Allerød Kommune afsætter hvert år en pulje til frivilligt socialt arbejde. Det er Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget, som beslutter tildeling af støtte.

Kriterier og prioritering for ansøgningen

 • Aktiviteter udført af frivillige for Allerød borgere
 • Lokal repræsentation i bestyrelsen (forening), i form af deltagelse i foreningens arbejde
 • Oplysende og forebyggende aktiviteter for socialt udsatte. Særligt fokus på udsatte voksne, unge, integrationsområdet, handicappede og patientforeninger
 • Uddannelse af frivillige til at videreudvikle det frivillige sociale arbejde
 • Foreningen har hjemsted i Allerød Kommune
 • Tildeling sker ud fra en helhedsvurdering af aktiviteterne og foreningernes økonomi

Retningslinjerne for ansøgningen

 • Foreningen skal have et CVR nr. eller SE. nr. tilknyttet
 • Aktiviteten skal være borgerrettet
 • Udbygger eksisterende aktiviteter eller udvikler nye
 • Beskrivelse af aktivitet/formål skal fremgå af ansøgning
 • Der skal søges støtte om konkret beløb i kr.
 • Ansøgningsskema skal anvendes - du finder det nederst på siden
 • Følgende skal desuden vedlægges:
  • Overordnet budget
  • Seneste foreningsregnskab, hvoraf foreningens samlede økonomi (formue) skal fremgå
  • Evt. skema til dokumentation for anvendelsen af evt. tildelte midler året før . Hvis foreningen har fået tildelt § 18 midler året før fra Allerød Kommune skal fremgå af regnskabet, hvordan midlerne er anvendt. Brug dokumentationsskemaet som du også finder nederst på siden.

Udfyldt ansøgningsskema og bilag skal, indenfor ansøgningsfristen, sendes pr. mail til sekretariat@alleroed.dk

Hvis de frivillige sociale indsatser i jeres forening går ud over kommunegrænsen, kan der være mulighed for at søge tilskud gennem en fælleskommunal pulje.

I den nordlige del af Region Hovedstaden har en række kommuner oprettet en fælleskommunal pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18.

De deltagende kommuner er Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm og Hillerød Kommuner.

Halsnæs Kommune administrerer puljen i 2020. Læs mere her.