Billede

Hjemmehjælp kan være personlig pleje og praktisk hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Det er kommunen, der afgør, om den ældre er berettiget til at modtage hjemmehjælp.

Du kan få flere oplysninger på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside:

Hvis du har tabt færdigheder og har svært ved at klare din personlige pleje eller de nødvendige praktisk opgaver i hjemmet, kan du søge om hjælp i hjemmet. Hjælpen kan gives som varig hjælp, i en midlertidig periode eller som aflastning

Afgørelsen om hvilken hjælp du kan få, træffes på grundlag af en vurdering af dit behov. Du vil, som udgangspunkt, altid blive tilbudt et besøg af en terapeut fra Aktiv Hverdag. I fællesskab vil I se på om der er områder hvor du kan støttes til at genvinde de tabte færdigheder og lægge en plan for hvordan du kan blive mere selvhjulpen med træning eller hjælpemidler.

Hvis dit behov for hjælp er uopsætteligt, vil du modtage hjemmehjælp samtidig med at du træner.

Du kan inden for bestemte rammer selv være med til at bestemme, hvilke opgaver der skal løses inden for de tildelte timer, og hvordan de fra gang til gang skal tilrettelægges.

Du skal kontakte Visitationen på Tlf. 48 12 69 50 og søge om hjemmehjælp. Hvis du er indlagt, vil hospitalet sikre at kommunen er orienteret om dit behov for uopsættelig hjælp, før du udskrives.

Kommunen vurderer din individuelle og samlede situation og afgør på dette grundlag, hvor meget hjælp du kan få, og om du har brug for at få varig hjælp eller hjælp i en kortere periode. Hvis dine behov ændres, skal hjælpen tilsvarende ændres.

Kommunen har ikke pligt til fx at levere hjælp i et bestemt antal timer. Den konkrete service besluttes af kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune. Kommunens afgørelse skal være skriftlig, og den skal indeholde en klagevejledning.

Uanset om du får hjemmehjælp til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, har du mulighed for selv at vælge hvem af de godkendte leverandører, der skal levere hjemmehjælpen. Kommunen skal oplyse dig om, hvilke leverandører du kan vælge imellem. Kommunen udleverer materiale, hvor du kan læse om, hvad den enkelte leverandør kan tilbyde.

Vi har indgået aftaler med private leverandører af hjemmehjælp:

Det er kommunen, der sørger for aftalerne med firmaet og klarer de økonomiske afregninger. Du skal altså ikke selv sørge for papirarbejde eller betale det firma, du vælger. Hvis du ønsker at skifte leverandør af hjemmehjælp, skal du sørge for, at Visitationen får besked om dette.

Hjemmehjælp er som udgangspunkt gratis, du skal dog selv betale for din madservice, ligesom du skal betale for de udgifter til vaskeordningen der angår vaskemiddel, vand, elektricitet m.v.

Har du et specifikt ønske om, hvem der skal stå for din hjælp i hjemmet, kan du søge om at få personen godkendt af kommunen.  Hvis kommunen ikke kan yde den hjælp, du er blevet tilkendt, kan du efter aftale med kommunen ansætte en privat hjælp og få tilskud til lønnen. Får du mere end 20 timers hjælp om ugen, har du også mulighed for at ansætte din egen hjælp og få tilskud. Kravet er, at du skal have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Den person, du vælger, skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

Du kan finde oplysninger om leverandører på Socialstyrelsens "Fritvalgsdatabasen".

Fleksibel hjemmehjælp

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du har ret til at bytte ydelser inden for bestemte rammer. Hvis du modtager personlig pleje og praktisk hjælp, har du mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. Du kan for eksempel vælge at bytte støvsugningen med en gåtur eller få afrimet dit køleskab.

Det er medarbejderens ansvar, at du ikke fravælger hjælp du har brug for, da nogle opgaver kan være så væsentlige, at det ikke er fagligt forsvarligt at undlade at udføre dem.

Du skal være visiteret til både praktisk hjælp og personlig pleje, for at kunne bytte imellem dem.

Erstatningshjælp

Kommunen skal sørge for at hjælpen leveres inden for en rimelig frist, hvis den oprindelige aftale ikke kan overholdes. Hvad der er rimelig frist besluttes af kommunen.

Hvis du er berettiget til hjemmehjælp, kan du få hjemmehjælp i perioder, hvor du opholder dig i en anden kommune end din bopælskommune, f.eks. i forbindelse med et sommerhusophold eller ved ophold hos familie.

Du skal først og fremmet kontakte visitationen i din bopælskommune. De vil derefter kontakte din midlertidige opholdskommune, og aftale tilbuddet om hjælp.

Det er din midlertidige opholdskommune, der beslutter, hvilken hjælp du konkret kan få, og serviceniveauet vil blive tilpasset det lokale niveau.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Se vores kvalitetsstandarder