Billede

Naturområder er levesteder for vilde planter og dyr. Forsvinder naturområderne forsvinder de vilde planter og dyr også.

Naturbeskyttelsesloven sikrer beskyttelse af:

  • Naturlige søer på mere end 100 m2
  • Moser og lignende, der ligger i sammenhæng med søer, der er mere end 100 m2
  • Moser, enge og overdrev, der alene eller i sammenhæng, dækker et areal der er større end 2.500 m2
  • Disse naturområder er beskyttede, uafhængigt af om de ligger på privat eller offentlig ejendom.

Hvis du har et beskyttet naturområde på din grund, må du ikke dræne, oprense eller fylde en sø, oppløje eller tilplante enge og overdrev.

Hvis du overvejer at ændre ved et naturområde på din grund, skal du søge kommunen om dispensation før du starter.

Allerød Kommune arbejder for at stoppe tilbagegangen i biodiversitet. I dette arbejde er naturpleje et nødvendigt og effektivt værktøj.

Allerød kommune har udført naturpleje på udvalgte kommunalt ejede arealer siden 1984, bl.a. i Børstingerød Mose og Allerød Sø. 

Denne lange kontinuerlige pleje har betydet fremgang og overlevelse for en hel række af dyr og planter, herunder sjældne plantearter, dagsommerfugle og andre insekter, som tidligere havde deres hovedudbredelse i det gamle kulturlandskab, og som i dag har svært ved at overleve i et landskab præget af rationelt landbrug og skovbrug.

Naturplejen har desuden til formål at skabe adgang for borgerne til naturoplevelser og friluftsliv.

Allerød Kommune skal som vandløbsmyndigheden vedligeholde offentlige vandløb.

Vedligeholdelsen sikrer at vandløbets forløb og evne til at lede vand ikke ændres.

Vandløbsmyndigheden kan ikke ændre vedligeholdelsen, før det er besluttet gennem en ændring af regulativerne, der sker via offentlig høring.

Hvis du har et vandløb på din grund

Hvis du har et vandløb på din grund, er du bredejer.

Bredejerne skal også overholde bestemmelserne i regulativet. For eksempel kan du have ansvar for:

  • Fjernelse af grøde og fyld.
  • Hegning for løsgående dyr og fjernelse af hegn i forbindelse med vedligeholdelse.
  • Bevaring af beplantning langs vandløbet.
  • Placering og vedligeholdelse af dræn- og rørudløb.

Der findes ikke regulativer for private vandløb.

Hvis et offentligt vandløb omklassificeres til privat vandløb, vil regulativet blive sat ud af kraft.

Fakta om lokale naturråd

Fredede områder i Allerød Kommune

Natura 2000-handleplan: Kattehale Mose

Natura 2000-handleplan: Øvre Mølleå