Der anlægges cykelstier på Frederiksborgvej mellem Kollerødvej og Amtsvej. Cykelstierne bliver udført som delte stier, dvs. i niveau med fortovet, men med adskilt belægning.

På strækningen mellem Amtsvej og Fritz Hansens Vej vil der blive etableret en midterhelle med bed og krydsningsmulighed ud for biblioteket.

I rundkørslen ved Amtsvej etableres kantsten for sikring af cyklister, og der etableres blå cykelmarkering i rundkørslen.

For busomlægninger tjek www.rejseplanen.dk.

Anlægsarbejdet forventes udført fra slutningen af juni til midt september.

På Hillerødvej mellem Slangerupvej og Kærhøjgårdsvej anlægges cykelstier.

Cykelstierne bliver udført som delte stier, dvs. i niveau med fortovet, men med adskilt belægning.

Delte stier opfylder behovet for bedre forhold for cyklister og sikrer samtidig, at forslaget kan udføres med minimal arealerhvervelse. 

På den sydligste delstrækning ned mod Slangerupvej etableres en ”grøn” ankomst til byen i form af en allé af træer.

Anlægsarbejdet er startet september 2016 og forvente afsluttet sommer 2017. 

Allerød kommune samarbejder med  Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner om supercykelstien Allerødruten.

Ruten løber ad Kongevejen og går i Allerød Kommune ad Sortemosevej, Banevang og Frederiksborgvej. Strækningen i Allerød Kommune er ca. 5 km. Hele strækningen er blevet opgraderet så cykelstierne har fået jævn belægning, passende bredde og god fremkommelighed uden forhindringer.

Anlægsarbejdet er afsluttet. Der er opsat skiltning og servicetiltag på ruten, og den samlede rute blev indviet i maj 2017. 

Allerød Kommune har udført trafiksanering af Kongevejen med henblik på forskønnelse af vejstrækningen gennem Blovstrød, bedre trafiksikkerhed, lavere hastighed og mindre støj.

Samtidig tager trafiksaneringen højde for vej- og stitilslutninger fra det nye Blovstrød. Det overordnede princip er et vejprofil bestående af fortove og cykelstier, rabat med allé plantninger, kørebaner med asfaltbelægning og hvælvet midterrabat med chaussésten.

Kirkestien føres frem til Kongevejen, og der er etableret venteplads i midterrabatten, således at man kun skal passere én kørebane af gangen. Ved Drabækken er etableret en byport for at markere indkørslen til byen og medvirke til at nedsætte hastigheden.

Supercykelstien som i dag går fra København til Farum forlænges til Allerød.

Ruten kommer i Allerød Kommune til at gå ad Bregnerød Skovvej og videre langs Nymøllevej frem til krydset ved Sortemosevej-Banevang.

På Nymøllevej anlægges cykelstier i begge sider af vejen fra Bregnerød Skovvej til Sortemosevej-Banevang.

Dette arbejde forventes udført i 2016-2017.