• Langkæret, kørebane - mandag
  • Sti fra Rødpælevej til Bregnerød Skovvej (under Nymøllevej) - mandag
  • Sti mellem Lyngevej og Søparken (og til Engdraget)

Følgende veje vil være lukkede for gennemkørsel

  • Tingbækvej fra Høveltevej til kommunegrænsen mod Rudersdal, kørebane.
  • Bymosen kørebane, mandag og tirsdag.
  • Gl Lyngevej fra Kollerødvej til Rådhusvej, kørebane mandag - torsdag.
  • Uggeløse Bygade, kørebane tirsdag - fredag. 

 

Medio marts begyndte anlægsarbejdet til 160 m ny offentlig vej, som bliver adgangsvej til de nye boligområder ved Teglskoven samt ny adgang til XL-Byg.

Langs vejen anlægges en cykel- og gangsti, som kan benyttes af de nye beboere samt eleverne på Allerød Privatskole.

Den nye sti Stien forbindes med stierne ved Allerød Sø.

Allerød Kommunen er bygherre og anlægsarbejder forventes afsluttet i juli 2019, inden skolestart.

I forbindelse med privat byggeri på Amtsvej 9-11, er der givet tilladelse til at inddrage en del af vejarealet under byggeriet, da den kommende bygning ligger meget tæt på Amtsvej.

Det betyder at fortovet i begge sider af Amtsvej inddrages, for at kunne fastholde kørsel i begge retninger, således at de knap 3000 trafikatner i hver retning på Amtsvej, generes mindst muligt. Vejen er planlagt forlagt over fortovet igen fra uge 1 og frem til august 2019.

Fodgængere henvises til Torvestrædet og Prins Valdemars Alle.

Amtsvej vil desuden blive spærret et par dage i uge 5, 7, 10 og 12 grundet elementmontering. Der vil blive opsat skilte med de konkrete dato'er ugen op til afspærringen.

Novafos etablerer ny regnvandsledning i Byagervej, Kærvej og en lille del af Blovstrød Alle i perioden fra april – september 2019.

Læs mere på https://novafos.dk/regnvand/projekter/vi-etablerer-ny-regnvandskloak-byagervej-blovstrod-alle-kaervej

I efteråret 2018 er der anlagt ny cykelsti på Kirkeltevej fra nr. 18, hvor den eksisterende sti ender, til Frederiksborgvej. Stien er anlagt som dobbeltrettet cykelsti i den sydlige side af vejen. Slidlag på stien samt afmærkning udføres i 2019.

For at forbedre sikkerheden i krydset Søparken-Lyngevej, gennemfører kommunen et forsøg med lukning af overkørslen fra Søparkens vestlige del til Lyngevej.

Krydset mellem Søparken og Lyngevej er belastet af uheld og oversigten er dårlig. Lukningen etableres fra starten af juli og et halvt år frem. Hvis effekten er god, vil man overveje at gøre denne løsning permanent. Til- og frakørsel vil i stedet ske ad Lyngsvinget. Der vil endvidere blive etableret et bump på Søparkens østlige del, umiddelbart før Lyngevej, da mange uheld, netop er sket fordi bilister fra denne del af Søparken har overset deres vigepligt ved Lyngevej.

Høj hastighed på Lyngevej, er også med til at gøre krydset ved Søparken usikkert. Der kommer nu bump på hele strækningen fra Røglevej til bygrænsen, og der bliver opsat en fartviser ved indkørsel til byen. Baggrunden for at fartdæmpe Lyngevej er også, at mange skolebørn føler sig utrygge ved at krydse Lyngevej på grund af den høje fart.

Forsøget med lukning af Søparken evalueres i december, og herefter tages stilling til om lukningen skal gøres permanent.

Der er udført trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i krydset Frederiksborgvej-Rønnealle-Enghavevej. Der er etableret midterheller på Frederiksborgvej på begge sider af krydsningen ved Rønnealle/Enghavevej, hvilket giver bløde trafikanter mulighed for at vente midt på vejen. Herunder er der etableret pudebump (busvenlige bump) på begge sider af krydsningen og 40 km zonen er udvidet til at omfatte krydset.

På Enghavevej og på Rønnealle (fra Frederiksborgvej til Kirkevænget) er der etableret '2 minus 1' vej. 2 minus 1 vej betyder, at vejen visuelt kun har ét kørespor, der benyttes af trafikanter i begge retninger, og har brudte kantlinjer i begge sider af vejen. Kantbanerne benyttes af cykelister og som vigeareal, når to modkørende trafikatner mødes. Du kan se her, hvordan man kører på en 2 minus 1 vej: http://www.youtube.com/watch?v=51azrFbUSFw

Belægningen på Enghavevej er i øjeblikket noget ujævn. Her lægges nyt slidlag i 2019.

 

Onsdag den 21. november udføres hastighedsdæmpende foranstaltninger i rundkørslens indfarter.

Trafikken omlægges i perioder ad Gl. Lyngevej og vi anmoder i den forbindelse om forståelse for de gener omkørslen nødvendigvis vil medføre.

Efterfølgende hæves rundkørslens overkørbare midter-areal.

Ombygningen fortages for at sænke trafikanternes hastighed  gennem rundkørslen aht. til blandt andet de mange cyklende gymnasieelever.