billede

Medio marts begyndte anlægsarbejdet til 160 m ny offentlig vej, som bliver adgangsvej til de nye boligområder ved Teglskoven samt ny adgang til XL-Byg.

Langs vejen anlægges en cykel- og gangsti, som kan benyttes af de nye beboere samt eleverne på Allerød Privatskole.

Den nye sti Stien forbindes med stierne ved Allerød Sø.

Allerød Kommunen er bygherre og anlægsarbejder forventes afsluttet i juli 2019, inden skolestart.

I forbindelse med privat byggeri på Amtsvej 9-11, er der givet tilladelse til at inddrage en del af vejarealet under byggeriet, da den kommende bygning ligger meget tæt på Amtsvej.

Det betyder at fortovet i begge sider af Amtsvej inddrages, for at kunne fastholde kørsel i begge retninger, således at de knap 3000 trafikatner i hver retning på Amtsvej, generes mindst muligt. Vejen er planlagt forlagt over fortovet igen fra uge 1 og frem til august 2019.

Fodgængere henvises til Torvestrædet og Prins Valdemars Alle.

Amtsvej vil desuden blive spærret et par dage i uge 5, 7, 10 og 12 grundet elementmontering. Der vil blive opsat skilte med de konkrete dato'er ugen op til afspærringen.

Novafos etablerer ny regnvandsledning i Byagervej, Kærvej og en lille del af Blovstrød Alle i perioden fra april – september 2019.

Læs mere på https://novafos.dk/regnvand/projekter/vi-etablerer-ny-regnvandskloak-byagervej-blovstrod-alle-kaervej

Allerød Kommune anlægger ’Kirkestien’ fra Kongevejen til Østre Teglværksvej i perioden den 24. juni  til den 15. september 2019.

Stien anlægges mellem Drabæk Huse og Frugtlunden og nord for Grønningen.

Stien etableres som en fællessti i asfalt og med stibelysning.

For at forbedre sikkerheden i krydset Søparken-Lyngevej, er der gennemført et forsøg med lukning af overkørslen fra Søparkens vestlige del til Lyngevej.

På baggrund af evaluering af forsøget, er det vedtaget at gøre lukningen permanent. Anlægsarbejdet udføres i juli-august 2019.

Baggrunden for lukningen er krydsets udformning, som giver dårlig oversigt og risiko for at overse krydset. Til- og frakørsel til Søparkens vestlige del vil i stedet ske ad Lyngsvinget. Til yderligere forbedring af trafiksikkerheden er der etableret et bump på Søparkens østlige del, umiddelbart før Lyngevej, da mange uheld, netop er sket fordi bilister fra denne del af Søparken har overset deres vigepligt ved Lyngevej.

Høj hastighed på Lyngevej, er også med til at gøre krydset ved Søparken usikkert. Der er derfor anlagt bump på hele strækningen fra Røglevej til bygrænsen, og der er opsat en fartviser på Lyngevej ved indkørsel til byen. Baggrunden for at fartdæmpe Lyngevej er også, at mange skolebørn føler sig utrygge ved at krydse Lyngevej på grund af den høje fart.

Som konsekvens af vejlukningen, vil Søparkens vestlige del få nyt navn.

Novafos etablere ny regnvandsledning for enden af Prunusvej via Engsvinget og Prøvestensvej fra Kollerødvej og Frederiksborgvej. Arbejdet starter august 2019 og varer frem til juli 2020.

Læs mere her