Følg dette link og se om IRONMAN påvirker dine rejseplaner søndag den 19. august (læg linket ind som hyperlink) http://eu.ironman.com/da-dk/triathlon/events/emea/ironman/copenhagen/information/vejafspærringer.aspx#axzz5O3om9lvS

Den kollektive trafik påvirkes væsentligt. Tjek din rejseplan på www.rejseplanen.dk.

Flextrafik kan benyttes som alternativ til de gule busser og kan bestilles på https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/praktiske-informationer.

Søndag den 19. august deltager mange tusinde triatleter i en af verdens største IRONMAN konkurrencer KMD IRONMAN Copenhagen. I alt gæster mere end 9.000 triatleter fra 50 forskellige nationer hovedstadsregionen i forbindelse med de mange triatlonaktiviteter, der samtidig påvirker trafikken i regionen.

​Først og fremmest opfordre vi selvfølgelig til, at tage del i IRONMAN-begivenheden og komme ud og heppe på deltagerne der skal igennem intet mindre end 3.8km svømning, 180km cykling og et afsluttende marathon.

For alle som har andre planer søndag den 19. august opfordrer vi til at orienterer jer i forhold til de trafikomlægninger der vil finde sted. Sammen med IRONMAN, politiet og øvrige myndigheder har vi gjort alt vi kan for, at gøre afviklingen så gnidningsfri som muligt i perioden. Og de veje der enten er spærret eller omlagt, vil blive genåbnet så snart de sidste atleter har passeret. 

Hastighedsdæmpning flere steder i kommunen

For at forbedre trafiksikkerheden en række steder i kommunen, bliver der etableret bump følgende steder:

  • Møllemosevej og Sportsvej: Her etableres 40 km zone og bump.

  • Vejrmøllevej: Her etableres bump ved krydset Kirkebakkegårdsvej/Vejrmøllevej.

  • Lyngevej (i Lillerød): Her etableres bump og fartviser.

  • Røglevej (I Lillerød): Her udvides anbefalet 40 km zone, og der etableres 3 ekstra bump.

  • Knud Rasmussensvej: midlertidige bump udskiftes til asfaltbump.

  • Søparken (østlig del): Her etableres et bump før Lyngevej.

  • Kollerød Bygade: Her etableres anbefalet 30 km zone og to bump ved sving ved Brotræet.

  • Kollerød Bygade/Flintholmvej: Her etableres bump ved indkørsel til Kollerød By.

  • Gladgårdsvænge: Her etableres anbefalet 40 km zone og bump.

Bumpene forventes etableret i uge 28-29.

I juli startes op på arbejdet med trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i krydset Frederiksborgvej-Rønnealle-Enghavevej. Der etableres midterheller på Frederiksborgvej på begge sider af krydsningen ved Rønnealle/Enghavevej, hvilket vil give bløde trafikanter mulighed for at vente midt på vejen. Herudover etableres der pudebump (busvenlige bump) på begge sider af krydsningen og 40 km zonen udvides til at omfatte krydset.

På Enghavevej og på Rønnealle (fra Frederiksborgvej til Kirkevænget) etableres '2 minus 1' vej (dvs. at vejen visuelt kun har ét kørespor, der benyttes af trafikanter i begge retninger, og har brudte kantlinjer i begge sider af vejen. Kantbanerne benyttes af cyklister og som vigeareal, når to modkørende trafikanter mødes).

Anlægsperiode juli-september 2018

 

For at forbedre sikkerheden i krydset Søparken-Lyngevej, gennemfører kommunen et forsøg med lukning af overkørslen fra Søparkens vestlige del til Lyngevej.

Krydset mellem Søparken og Lyngevej er belastet af uheld og oversigten er dårlig. Lukningen etableres fra starten af juli og et halvt år frem. Hvis effekten er god, vil man overveje at gøre denne løsning permanent. Til- og frakørsel vil i stedet ske ad Lyngsvinget. Der vil endvidere blive etableret et bump på Søparkens østlige del, umiddelbart før Lyngevej, da mange uheld, netop er sket fordi bilister fra denne del af Søparken har overset deres vigepligt ved Lyngevej.

Høj hastighed på Lyngevej, er også med til at gøre krydset ved Søparken usikkert. Der kommer nu bump på hele strækningen fra Røglevej til bygrænsen, og der bliver opsat en fartviser ved indkørsel til byen. Baggrunden for at fartdæmpe Lyngevej er også, at mange skolebørn føler sig utrygge ved at krydse Lyngevej på grund af den høje fart.

Forsøget med lukning af Søparken evalueres i december, og herefter tages stilling til om lukningen skal gøres permanent.

Allerød Kommune er startet op på en omfattende energioptimering af kommunens vejbelysning. I år udskiftes 1200 vejbelysningsarmaturer ud af de ca. 8000 gadelygter, som kommunen drifter.

I første omgang tages de armaturer, som giver den største energibesparelse. Der er startet op i Lynge, og hernæst følger Blovstrød og Lillerød. Arbejdet forventes udført ultimo september 2018.

Har du spørgsmål til moderniseringen af vejbelysningen, kan du skrive til Teknikogdrift@alleroed.dk.

 

Nymøllevej, etablering af supercykelsti, Farumruten

Kommunen har netop igangsat arbejdet med at anlægge cykelstier på begge sider af Nymøllevej på strækningen mellem Sortemosevej og Bregnerød Skovvej hhv. Rødpælevej.

Cykelstierne kan etableres inden for det udlagte vejareal, hvor der umiddelbart vest for Allerødvej ligeledes anlægges et regnvandsbassin til håndtering af overfladevand fra cykelstierne.

I forbindelse med projektet oprenses de eksisterende bassiner langs Nymøllevej og ved S-banebroen.

Som følge af anlægsarbejdet vil det være nødvendig at rydde en del af beplantningen på arbejdsarealerne.

Det er Cowi, som er rådgiver på projektet, og vi vil sammen bestræbe os på at minimere generne for naboer og trafikanter.

Arbejdet forventes afsluttet ca. 1. oktober 2018.

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Teknik og Drift: teknikogdrift@alleroed.dk