Torsdag morgen den 29. juni kl. 06:00 vendes ensretningen på Kollerødvej mellem Frederiksborgvej og Gl. Lyngevej.

 

Vi har i ca. 6 uger renoveret fortov og cykelsti i vejens sydside og rykker nu over i nordsiden.

 

Trafikken ensrettes derfor i retning mod øst (stationen).

 

Trafik mod vest: Der etableres omkørsel ad Frederiksborgvej og Gl. Lyngevej.

 

Arbejdet forventes afsluttet medio august.

I uge 26 udføres asfaltarbejde på Kongevejen i Blovstrød som ”natarbejde” fra kl. 20:00 – 06:00

Mandag - tirsdag – onsdag og torsdag vil vejen være ensrettet i nordlig retning i ovennævnte tidsrum.

For trafik mod København (sydlig retning) vil der være omkørsel ad Nymøllevej – Skovmosen – Høveltvangsvej – Bregnerød Byvej – Gammel Høveltevej og Høveltevej til Kongevejen.

Linje 336 kører ad anden rute ved Kongevejen 26. juni 2017 20:00 - 30. juni 2017 06:00

Linje 336 kører i begge retninger ad Sandholmgårdsvej - Blovstrød Allé - Sjælsø Allé, bussen vender ved Vestervang og fortsætter tilbage ad Sjælsø Allé - Blovstrød Allé - Sandholmgårdsvej, i stedet for den normale rute ad Kongevejen - Sjælsø Allé - Blovstrød Allé - Sandholmgårdsvej. Det betyder at bussen ikke kører til stoppestedet Sandholmgårdsv/Kongevejen og Vestervang/Sjælsø Allé.

I uge 26 asfalteres i krydset Hillerødvej/Kærhøjgårdsvej/Vejrmøllevej. Dette kan betyde omkørsel og forsinkelser.

Der anlægges cykelstier på Frederiksborgvej mellem Kollerødvej og Amtsvej. Cykelstierne bliver udført som delte stier, dvs. i niveau med fortovet, men med adskilt belægning.

På strækningen mellem Amtsvej og Fritz Hansens Vej vil der blive etableret en midterhelle med bed og krydsningsmulighed ud for biblioteket.

I rundkørslen ved Amtsvej etableres kantsten for sikring af cyklister, og der etableres blå cykelmarkering i rundkørslen.

”Linje 336 kører anden rute ved Allerød St. 28. juni 2017 07:00 - 19. juli 2017 16:00

Linje 336 kører ad Lilledal i begge retninger, i stedet for den normale rute ad Amtsvej - Frederiksborgvej. Det betyder at bussen ikke kører til stoppestedet Frederiksborgvej.”

Anlægsarbejdet forventes udført fra slutningen af juni til midt august.

På Hillerødvej mellem Slangerupvej og Kærhøjgårdsvej anlægges cykelstier.

Cykelstierne bliver udført som delte stier, dvs. i niveau med fortovet, men med adskilt belægning.

Delte stier opfylder behovet for bedre forhold for cyklister og sikrer samtidig, at forslaget kan udføres med minimal arealerhvervelse. 

På den sydligste delstrækning ned mod Slangerupvej etableres en ”grøn” ankomst til byen i form af en allé af træer.

Anlægsarbejdet er startet september 2016 og forvente afsluttet sommer 2017. 

Allerød kommune samarbejder med  Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner om supercykelstien Allerødruten.

Ruten løber ad Kongevejen og går i Allerød Kommune ad Sortemosevej, Banevang og Frederiksborgvej. Strækningen i Allerød Kommune er ca. 5 km. Hele strækningen vil blive opgraderet så cykelstierne får jævn belægning, passende bredde og god fremkommelighed uden forhindringer.

Anlægsarbejdet er afsluttet. I foråret 2017 vil der blive opsat skiltning og servicetiltag på ruten, og den samlede rute indvies i maj 2017. 

Allerød Kommune har udført trafiksanering af Kongevejen med henblik på forskønnelse af vejstrækningen gennem Blovstrød, bedre trafiksikkerhed, lavere hastighed og mindre støj.

Samtidig tager trafiksaneringen højde for vej- og stitilslutninger fra det nye Blovstrød. Det overordnede princip er et vejprofil bestående af fortove og cykelstier, rabat med allé plantninger, kørebaner med asfaltbelægning og hvælvet midterrabat med chaussésten.

Kirkestien føres frem til Kongevejen, og der er etableret venteplads i midterrabatten, således at man kun skal passere én kørebane af gangen. Ved Drabækken er etableret ”byport”, idet der også plantes træer i midterrabatten.

Asfaltering af kørebanen udføres i 2017.

Supercykelstien som i dag går fra København til Farum forlænges til Allerød.

Ruten kommer i Allerød Kommune til at gå ad Bregnerød Skovvej og videre langs Nymøllevej frem til krydset ved Sortemosevej-Banevang.

På Nymøllevej anlægges cykelstier i begge sider af vejen fra Bregnerød Skovvej til Sortemosevej-Banevang.

Dette arbejde forventes udført i 2016-2017.

Mandag den 8. maj 2017 påbegyndtes en tiltrængt renovering af fortove og cykelstier på Kollerødvej på strækningen mellem Frederiksborgvej og Gl Lyngevej.

I arbejdsperioden ensrettes trafikken på strækningen – fra mandag i vestlig retning.

Trafik mod øst på Kollerødvej ledes til venstre ad Gl Lyngevej og efterfølgende til højre ad Frederiksborgvej. 

Cyklister og fodgængere kan passere, men samles på fortov og cykelsti i vejens nordlige side, som bliver dobbeltrettet.

Når den ene side af vejen er renoveret vendes ensretningen, mens den anden side renoveres.

Arbejdet forventes at være afsluttet til skolestart - medio august.

Vi skal beklage de gener arbejdet uundgåeligt vil medføre og anmode om forståelse herfor.