Arbejdet afsluttes med ny belægning i 2018.

På Hillerødvej mellem Slangerupvej og Kærhøjgårdsvej anlægges cykelstier.

Cykelstierne bliver udført som delte stier, dvs. i niveau med fortovet, men med adskilt belægning.

Delte stier opfylder behovet for bedre forhold for cyklister og sikrer samtidig, at forslaget kan udføres med minimal arealerhvervelse. 

På den sydligste delstrækning ned mod Slangerupvej etableres en ”grøn” ankomst til byen i form af en allé af træer.

Anlægsarbejdet er startet september 2016 og forvente afsluttet sommer 2017. 

Allerød kommune samarbejder med  Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner om supercykelstien Allerødruten.

Ruten løber ad Kongevejen og går i Allerød Kommune ad Sortemosevej, Banevang og Frederiksborgvej. Strækningen i Allerød Kommune er ca. 5 km. Hele strækningen er blevet opgraderet så cykelstierne har fået jævn belægning, passende bredde og god fremkommelighed uden forhindringer.

Anlægsarbejdet er afsluttet. Der er opsat skiltning og servicetiltag på ruten, og den samlede rute blev indviet i maj 2017. 

På Kongevejen mellem Sortemosevej og Sjælsø Alle udføres trafiksanering, der skal renovere og forskønne vejen og sikre at den lever op til aktuelle sikkerhedsforanstalninger.

Vejprofilet strammes op, forvitrede kantsten udskiftes og der udføres ny belægning på fortov og cykelsti. Vejprofilet er et snit på tværs af vejen, som angiver bredde af rabatareal, hvor der plantes træer, cykel- og gangsti, kørebane, midterrabat og andet. Der ændres ikke på den fysiske bredde af ovennævnte elementer, men får næsten samme virkning ved hjælp af farvet belægning i en bane midt på vejen afstribning mv.

Ved Sjælsø Alle etableres et krydsningspunkt for cyklister og fodgængere.

Projektet er forberedt, så Netto senere kan få indkørsel fra Kongevejen, hvilket forventes at mindske generne med varekørsel på Byagervej.

Langs Kongevejens vestside plantes Platantræer så trælinjen og det visuelle indtryk gennem Blovstrød forsættes.  

Arbejdet er blevet forsinket af fjernevarmeprojektet, men fortsætter så længe vejrliget tillader det og afsluttes i 2018.

Supercykelstien som i dag går fra København til Farum forlænges til Allerød.

Ruten kommer i Allerød Kommune til at gå ad Bregnerød Skovvej og videre langs Nymøllevej frem til krydset ved Sortemosevej-Banevang.

På Nymøllevej anlægges cykelstier i begge sider af vejen fra Bregnerød Skovvej til Sortemosevej-Banevang.

Arbejdet forventes udført i 2018.