Nedenstående aktiviteter skal anmeldes som midlertidige aktiviteter til Allerød Kommune senest 14 dage inden arbejdet ønskes påbegyndt. Anmeldelsesskema finder du til højre.

  • Nedrivning af bygninger og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter

  • Støv- eller støjfrembringende behandling af bygningsfacader eller lignende udendørs aktiviteter

En komplet liste over aktiviteter der skal anmeldes, fremgår af anmeldeskema for midlertidige aktiviteter m.v. (se link til højre). Anmeldeskema kan også fås ved henvendelse til Natur og Miljø, Allerød Kommune.

Anmeldelsen fritager ikke bygherren (eller den ansvarlige) for at indhente forudgående godkendelser, tilladelser eller dispensationer i henhold til Miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Støv, støj og vibrationer

Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder, og ved indretningen af byggepladsen, skal der tages hensyn til omgivelserne, så disse bliver generet mindst muligt med støv, støj og vibrationer.

Støjende aktiviteter skal som udgangspunkt udføres inden for normal arbejdstid mandag til fredag 7-18 og lørdag 8-14.

Natur og Miljøafdelingen i Allerød Kommune kan på grundlag af miljøbeskyttelsesloven give påbud om begrænsning af støv, støj og vibrationer. Som udgangspunkt for en konkret behandling anvender Natur og Miljøafdelingen normalt følgende vejledende grænseværdier for støj:

Vejledende grænseværdier for vibrationer

De målte maksimalværdier må ved de omliggende boligbebyggelser ikke overstige 75 dB (KB-vægtet accelerationsniveau).

Vejledende grænseværdier for støj 

Mandag - fredag

kl. 7-18:

70 dB(A)

Lørdag

kl. 8-14:

70 dB(A)

Grænserne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved skel til omliggende boliger og andre støjfølsomme områder.

I praksis er det ikke muligt, at udføre støjende aktiviteter uden for normal arbejdstid uden at det generer de omkringboende og de vejledende grænseværdier overskrides. Det samme gælder for aktiviteter, der giver anledning til rystelser. Uden for de givne tidsrum kan der altså ikke foretages støjende aktiviteter som hamren, banken, brug af trykluftværktøjer, vinkelsliber, aflæsning og pålæsning af stenmaterialer og lignende.

Natur og Miljøafdelingen kan forlange, at der fremlægges støjberegning/måling på de enkelte støjkilder.