Allerød Kommune udbyder arealer til økologisk drift
Der medfølger betalingsrettigheder til de udbudte arealer – betalingsrettigheder tilbageleveres til udbyder ved ophør af kontraktperiode. Pålydende værdi 1.270 kr. /ha.
Arealerne udbydes samlet som 1 forpagtning. Der skal således afgives bud på alle eller ingen arealer. Dyrkningssæson 2018-23.

Som Bilag 1 vedlægges specifikation af de i alt 6 arealer med angivelse af nærmere bestemmelser for de enkelte arealer samt tilhørende kortbilag.

Generelle vilkår

Alle arealerne skal dyrkes til økologisk drift. Alle arealer har i forpagtningsperiode 2013-18 været dyrket økologisk. Arealer der ikke p.t. ligger brak må alene braklægges/henlægges udyrket efter aftale med Allerød Kommune med mindre andet er angivet i bilag 1.

Forpagtningerne overtages med virkning fra 1. september 2018 og løber frem til 31. august 2023.
Forpagtningsafgiften erlægges 1. november i høståret, første gang den 1. november 2019 og sidste gang 1. november 2023.

Forpagtningsafgiften reguleres årligt, første gang med virkning for høståret 2020 og betaling 1. november 2020 hvor forpagtningsafgiften forhøjes med 1% hvilket skønnes at svare til den almindelige prisudvikling. Reguleringsprocenten vil løbende blive vurderet i forhold til prisudviklingen i samfundet og vil blive varslet ændret, såfremt prisudviklingen forløber anderledes.

Ifølge lov nr. 1093 af 21. december 1994 skal byder afgive tro og love erklæring over ubetalt, forfalden gæld til det offentlige inden buddene accepteres.

Budgiver skal overholde Landbrugslovens kriterier om forpagtning af jord.

Tilbud angives i årlig kr. pr. ha

Forpagtningsafgiften vil årligt blive pristalsreguleret med 1% - første gang for høståret 2020 med betalingstermin 1. november 2020.

Tilbud skal angives i kr. pr. ha for hvert enkelt areal så det fremgår, hvordan det samlede tilbud er sammensat. Det vedlagte skema bilag 2 skal anvendes ved bud.

Forpagter skal i forpagtningsperioden stille bankgaranti på et beløb svarende til første års afgift som sikkerhed for forpagtningsafgift.
Øvrige vilkår for forpagtningsaftalen kan ses i vedlagte Bilag 3 – udkast til forpagtningskontrakt.

Både tilbud og kuvert skal mærkes tydeligt med ”Tilbud Forpagtning”

Tilbud skal sendes eller afleveres til

Allerød Kommune
Rådhuset
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Sekretariatet

Tilbud kan også sendes til e-mail piod@alleroed.dk

Tilbud skal være Sekretariatet i hænde senest torsdag den 9. juli 2018 kl.12.00.

De modtagne tilbud forventes vurderet i uge 28/2018. Forpagtningskontrakt forventes underskrevet i uge 28/2018. Bankgaranti skal foreligger senest 17. august 2018.

Det bemærkes, at kommunen forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de modtagne tilbud, til eventuelt at optage yderligere forhandlinger med en eller flere af tilbudsgiverne og til at forkaste alle bud.

Yderligere oplysning om udbuddet samt rekvirering af materialet kan ske ved henvendelse til Sekretariatet, 48100100, lokal 381 eller ved mail piod@alleroed.dk. Materialet kan også hentes på kommunens hjemmeside www.alleroed.dk