Indhold

Uddannelsen som social- og sundhedsassistent er en mulighed for dig, der gerne vil være en del af den bærende faggruppe i det nære sundhedsvæsen.

Arbejdet kræver selvstændighed og samarbejdsevne samt overblik, initiativ og handlekraft. Du skal have forståelse og interesse for mennesker, der har behov for pleje og omsorg. Arbejdet kan være fysisk og psykisk belastende, men også meget givende.

Du bliver uddannet til selvstændigt at arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering. Du kan selvstændigt indgå i tværprofessionelle og tværsektorielle indsatser, der koordinerer og sikrer et sammenhængende patient og borgerforløb.

Social og sundhedsassistenter arbejder i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson. Der er efter endt uddannelse gode jobmuligheder og mulighed for videreuddannelse til for eksempel sygeplejerske

Uddannelsen er en vekseluddannelse. Skoleundervisningen varer som udgangspunkt 48 uger og praktikuddannelsen 98 uger.

Skole- og praktikperioder kan variere i længde afhængig af ferier samt søn -og helligdage. Der vil være afkortning af uddannelsen, hvis du er uddannet social- og sundhedshjælper.

Du har også mulighed for at tage uddannelsen med eux- forløb.

Et praktikforløb kan se sådan ud:

Skoleperiode Praktik Varighed Tema Sted
1 1 40 uger Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i det sammenhængende sundhedssystem

Kommunal praktik på plejecenter og hjemmepleje

2 2 18 uger Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen Regional psykiatri eller kommunal socialpsykiatri
3 3 40 uger Somatisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen

Kommunal praktik og regional sygehuspraktik

4 4   Se eksempel på SOPU's hjemmeside www.sopu.dk  

I Allerød Kommune ansætter vi 5 SSA elever, 3 gange om året - fordelt i januar, april og august.

Der er ansøgningsfrist afhængig af optagelsestidspunkt.

Stillingsopslag og ansøgningsfrist finder du på kommunens hjemmeside.

For at komme i betragtning til social og sundhedsassistentuddannelsen skal du:

  • Være i gang med eller have gennemført grundforløb til social- og sundhedsassistentuddannelsen eller
  • Have en social- og sundhedshjælperuddannelse

Du kan læse mere om uddannelsen på www.sopu.dk

Skoleperioderne

Skoleperioderne foregår på SOSU H, hvor mødetiden er mandag til fredag fra 8.15 til 14.40.

Praktikperioderne

Praktikperioderne er tilrettelagt på regionens sygehuse, i socialpsykiatrien, på kommunernes plejecentre og hjemmepleje.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer incl. frokost.

I alle praktikperioder skal du regne med mødetider, der er planlagt i forhold til det øvrige personales mødetider. Det vil sige, at du skal kunne møde i såvel dag- som aftenvagter samt weekender – efter gældende overenskomst (FOA).

Praktikvejleder

I praktikperioderne bliver du tilknyttet en vejleder, hvis opgave blandt andet er at tilrettelægge rammerne for praktikken, så du har mulighed for at arbejde med praktikkens mål.

Når du bliver ansat som elev, skal du underskrive en uddannelsesaftale, og du vil herefter modtage et ansættelsesbrev fra personaleafdelingen i Allerød Kommune.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst med FOA.

Lønnen udgør ca. 12.600 kr. pr. måned det første år, og ca. 14.500 kr. pr. måned det andet år.

Er du over 25 år udgør lønnen cirka 20.400 kr. pr. måned.

For at få voksenelevløn skal du være fyldt 25 år, og have minimum et års relevant erhvervserfaring indenfor pleje og omsorgsområdet optjent i løbet af de sidste fire år, som kan dokumenteres.

Uddannelseskonsulent,

Pernille Ommundsen

kommunen@alleroed.dk, eller telefon: 48 100 100