Har du modtaget løn eller tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven?

Fejl i satser § 42 og § 118 - tjek om din skal behandles på ny

Social- og Indenrigsministeriet er blevet opmærksom på, at der i ministeriets årlige vejledning om regulering af visse satser m.v. på ministeriets område (satsvejledningen) har været fejl i relation til to satser.

Det drejer sig om:

  • Ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, stk. 3
  • Satsen for løn til pasning af nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap efter servicelovens § 118, stk. 2.

Det kan betyde, at nogle ydelsesmodtagere i en årrække har fået udbetalt
en for lav ydelse i forhold til den, som de har krav på efter serviceloven. Social- og Indenrigsministeriet har informeret landets kommuner om fejlen og dens betydning.

Hvem er omfattet?

Der er tale om sager, hvor personer har været ansat og modtaget løn af
kommunen for at passe en nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap.

Her har satsen været fejlagtigt reguleret siden den 1. januar 2006.

Det er Social- og Indenrigsministeriets vurdering, at det er forældelseslovens
almindelige regler om forældelse, der gælder, det vil sige den almindelige
forældelsesfrist i loven på 3 år. Det gælder også selv om du naturligvis ikke
har haft kendskab til, at ministeriet har begået en fejl.

Læs ministeriets orienteringsskrivelse her

Kommunen har pligt til at genbehandle omfattede sager

Kommunen har pligt til på ny at behandle de sager, hvor borgere har modtaget de pågældende ydelser, og hvor størrelsen af ydelsen kan være for lav på grund af ministeriets fejl i satserne.

Hvis du har modtaget ovennævnte ydelse efter serviceloven, kan du rette
henvendelse til Allerød Kommune, som vil vurdere og behandle din sag på ny. 

Kontakt

Allerød Kommune

Telefon: +45 48100100 (bed om at blive stillet om til respektivt familieafdelingen eller borgerservice)