Ønskes Vandråd nedsat?

Annoncering af mulighed for nedsættelse af Vandråd i
-
 hovedvandopland Øresund, samt
-  hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord

Lokale vandråd kan inddrages i vandområdeplaner 2021-2027

Kommunerne skal, under eventuel inddragelse af lokale vandråd, udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats i form af Vandområdeplaner 2021-2027.

Vandråd oprettes på initiativ af organisationer og foreninger
Initiativet til at oprette vandråd skal komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf. Kommunerne nedsætter vandrådene, jfr. udkast til bekendtgørelse om vandråd mv., der i øjeblikket er i høring.

Hvem kan anmode?
De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er:

  • relevante landsækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Frist for anmodning om oprettelse af Vandråd - 15. november 2019
Landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, opfordres til, inden den 15. november 2019 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd.

Sådan anmodes der
Anmodning om oprettelse af vandråd kan for vandråd til hovedopland Øresund, ske til direkte til sekretariatskommunen til mailadresse: basoe@gribskov.dk.

Anmodninger om oprettelse af vandråd for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord sendes til Natur og Miljø, Allerød Kommune til mailadresse: naturogmiljoe@alleroed.dk.

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger.

Læs mere